Cally.com Apps

Loading...
Datumprikker
Cally.com
Datumprikker.nl is met ruim 7 miljoen unieke gebruikers de meestgebruikte en intuïtiefste planning tool van Nederland. In een paareenvoudige stappen stel je data en tijden voor, nodig je deelnemersuit en prik je een datum en locatie voor je afspraak. Belangrijkstefunctionaliteiten - Gratis account met duidelijk overzicht vanafspraken - Naast het prikken van een datum ook afspraaktypen voorhet inventariseren van deelnemers of het inplannen van een rooster- Handig afspraakoverzicht met alle informatie over de afspraak -Voorgeschreven berichten die met een paar clicks te versturen zijn(herinnering) - Relevante locatiesuggesties zoals restaurants,cafés en pretparken - Locatiezoeker via de kaart van Nederland inthema's (borrelen, uitgaan) - Een adresboek voor het opslaan vancontactgegevens en het creëren van groepen - Kalender feedkoppeling met eigen agenda - Volledig beschikbaar in het Engels Wekrijgen wel eens vragen over waarom we om bepaalde permissiesvragen, daarom leggen we het graag uit: • Kalender: om je in de appte laten zien of je wel of geen afspraken op voorgestelde datahebt. • Contacten: om de contacten uit je telefoon te kunnen zien,zodat je die snel kunt uitnodigen bij je afspraak. • Locatie: om jerelevante locatiesuggesties bij jou in de buurt te geven. • Camera:zodat je je eigen profielfoto en/of een omslagfoto kunt uploaden. •Interne opslag: om je gemaakte afspraken op te slaan. Heb je eenvraag of opmerking? Neem dan contact met ons op [email protected] Datumprikker.nl with over 7 million uniqueusers the most used and most intuitive planning tool fromNetherlands. In a few simple steps you need for yourself, dates andtimes your participants and prick a date and location for yourevent. Key functionalities - Free account with clear overview ofevents - In addition to prick a date also meeting types to identifyparticipants or to schedule a grid - Convenient appointment listwith all the information about the event - Predefined messages canbe sent with a few clicks (reminder) - relevant locationsuggestions such as restaurants, cafes and amusement parks -station search map Netherlands in themes (bubbling, entertainment)- An address book for storing contact information and create groups- Calendar feed link with their own agendas - Fully available inEnglish We sometimes get questions about why we ask for certainpermissions, so we put the likes of: • Calendar: to show you theapp you whether or not you agreed on proposed dates. • Contacts: toview the contacts from your phone, so you can invite to your quickappointment. • Location: to provide you with your relevant locationsuggestions nearby. • Camera: so you can upload your own profilepicture and / or a cover photo. • Internal Storage: to store youragreements. Do you have a question or comment? Please contact usvia [email protected]
Holland Cally 1.0.0
Cally.com
Holland Cally enables priceless quality time and combines easyscheduling with great calendaring. With Holland Cally, you canquickly and easily find a suitable date and location for yourevent. How it works: 1. PlanIn just a few simple steps you willcreate an event, suggest locations and dates and invite theparticipants.2. RespondWhen a participant has responded, you willreceive a notification. This way you will always be informed ofprogress.3. FinalizeWhen everyone has responded or there are enoughresponses to make a choice, you can set the final date andlocation.Holland Cally will be attending the Consumer ElectronicsShow in Las Vegas from January 5-8, 2017 to promote, show and sharetheir ideas.
Cally.com 3.3
Cally.com
With Cally, you can quickly and easily find a suitable date andlocation for your group event!1. PlanIn just a few simple steps youcreate an event, suggest locations and dates and invite theparticipants.2. RespondWhen a participant has responded, you willreceive a notification. This way you will always be informed ofprogress.3. FinalizeWhen everyone has responded or there are enoughresponses to make a choice, you can set the final date andlocation.Usage examples● A dinner, drink, (business) meeting orparty● A sports schedule, a work or school roster● A course, schoolparent meeting, consultation or interviewDo you have questions,complaints or comments? We are more than willing to help or solveany of your questions quickly. You can find the most frequentlyasked questions on our website or just drop us a line.