Casualino Games Apps

Loading...
Belot.BG : Играй Белот 3.3.66
🎉🎉🎉 Belot.BG се разраства с две нови игри! 🎉🎉🎉 Освен любимата тиигра Белот, вече ще имаш възможността да се насладиш на Табла иСантасе напълно безплатно в същото приложение! 🎈🎈🎈 Играй Табла,Сантасе и Белот на едно място! 🎈🎈🎈 Работихме усилено, за да можемда разработим платформа, поддържащата любимите на всички бордови икартови игри. Игра на Табла и Сантасе 66 са новите попълнения къмнай-успешната игра на карти в България - Белот БГ. 💪💪💪 Очакват темного новости и подобрен геймплей! 💪💪💪 При влизане в BelotBG,избери към коя от трите ни игри искаш да преминеш - Белот, Сантасеили Табла. Всяка една от тях има собствени стаи и турнири.Добавихме фонова музика, обединихме баланса от чипове и диаманти завсички игри, създадохме нови интересни анимации, както и още многоположителни промени! 👑👑👑 Защо да избереш Belot.BG? 👑👑👑 ♠ Докажи, чеси най-добрия в турнирите и грабни голямата награда! ♠ Играй среални опоненти и спечели нови приятели. ♠ Модерен и изчистендизайн с бързи анимации. ♠ Бонус система и реални подаръци. ♠Съхраняване на прогреса без значение от устройството. ♠ Интересникласации разделени по категории. ♠ Възможност за игра въввертикално и хоризонтално положение на устройството. ♠ Единствениятизцяло кросплатформен белот достъпен за WEB, Facebook, всичкимобилни операционни системи и Smart TV. 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬 Belot.BG – Изберибългарския Белот! 🇧🇬 🇧🇬 🇧🇬 Играй на карти и спечели нови приятели внай-социалната игра на Бридж - Белот в България! Belot.BG емултиплатформена игра Белот (Belot), която можеш да играеш онлайн,на мобилно устройство, във Facebook и на Smart TV. 💑 💑 💑 Силноинтегриран социален елемент в играта 💑 💑 💑 За разлика оттрадиционната игра Belot, Tabla и Santase, в Belot.BG е силнозаложен социалния елемент в играта: чат, подаръци и др., задопълнително удовлетворение на играчите. ❓❓❓Какво е Белот❓❓❓ Бридж- Белот или за кратко Белот (Belot) е популярна игра на карти вБългария. В най-разпространената си форма белотът се играе отчетирима човека по двойки с тесте от 32 карти: 7, 8, 9, 10, J(вале), Q (дама), K (поп), A (асо) от четирите бои (спатия, каро,купа, пика). ❓❓❓Какво е Табла❓❓❓ Таблата е настолна играпредназначена за двама човека. Дъската за игра е разделена на 24издължени черно-бели триъгълника, наречени позиции. Те саразположени в 4 различни квадрантa – собствено поле, или дом, навсеки играч (бял дом и черен дом) и две външни полета. Всекиучастник започва играта с 15 пула. ❓❓❓Какво е Сантасе❓❓❓ Сантасеили Шестдесет и шест е картова игра, която се играе с 24 карти.Необходимите за игра карти се получават като от тесте от 32 картисе премахнат седмиците и осмиците. Стойностите на картите, с коитосе играе, са: 9=0; J=2; Q=3; K=4; 10=10; A=11. Анонси по време наразиграването могат да донесат точки в играта. Те са съответнокомбинация от Дама и Поп (Q и K) от един цвят като стойностите сасъответно 20 за нормален цвят и 40 за козов. 🎺 🎺 🎺 Какво предстои?🎺 🎺 🎺 Belot.BG не спира да се развива! Очаквайте предстоящитеверсии, в които ще продължим да ви изненадваме и подобрявамекачеството на играта. 🎇🎇🎇 Истински фенове на Белот? 🎇🎇🎇 Вашетомнение е важно за нас! Пишете ни на support@belot.bg или сесвържете с нас във Facebook - www.fb.com/play.belot. Всякопредложение за развитие на играта ще бъде оценено и градивноизползвано, за да постигнем заедно най-добрия Белот в България! Whychoose Belot.BG? - Prove that you are the best in the tournamentand grab the big prize! - Play with real opponents and win newfriends. - Modern and clean design with fast animations. - Bonussystem and real gifts. - Keeping progress regardless of the device.- Interesting rankings divided by categories. - Opportunity to playin the vertical and horizontal position of the device. - The onlyfully cross-platform whitepaper available for WEB, Facebook, allmobile operating systems and Smart TV. Belot.BG - Choose BulgarianBelot! Play cards and win new friends in the most beloved Bridgegame in Bulgaria! Belot.BG is a multi-platform Belot game that youcan play online, on a mobile device, Facebook and Smart TV. What isBelote Bridge - Belot or Belot is a popular card game in Bulgaria.In its most common form, whiteness is played by four people inpairs with a stack of 32 cards: 7, 8, 9, 10, J (jack), Q (lady), K(pop), A (ace) (spades, cartoons, cups, spades). A highlyintegrated social element in the game Unlike the traditional Belotgame, Belot.BG has a strong social feature in the game: chat,gifts, and more, for extra players' satisfaction. What's ahead?Belot.BG does not stop developing! Look forward to upcomingreleases, where we will continue to surprise you and improve thequality of the game. Real fans of Belot? Your opinion is importantto us! Contact us at support@belot.com or contact us on Facebook -www.fb.com/play.belot. Every proposal for the development of thegame will be appreciated and constructively used to achievetogether the best Belot in Bulgaria!
VIP Belote - French Belote Online Multiplayer 2.5.14
Play classic french Belote, Coinche and Belote with Declarationsfor free! Play VIP Belote now! Enjoy one of the most entertaininggames to play with people free of charge! Login today and get yourfree chips, find new friends and receive daily gifts! Play classicBelote, Coinche and Belote with Declarations now at VIP Belote! Oneof the best free card games out there! Discover a fun, friendly andstrategic multiplayer game. It is currently the most popular frenchcard game which is played with 32 cards. VIP Belote is a free cardgame - easy to understand but hard to master! It is a very fast andresponsive online card game, with modern animations for a realisticgameplay. The complete experience is underlined by HD graphics,stylish design and numerous cool features. BENEFITS - High qualitymultiplayer Belote, Coinche and Belote with Declarations. - Playwith everyone on our cross-platform online card game. Available forWEB, Facebook, all mobile operating systems and Smart TV alike. -Play Tournaments and win attractive prizes KEY FEATURES - PlayBelote, Coinche and Belote with Declarations everywhere - meet newpeople and send them gifts or simply chat with friends. - It takesless than 7 seconds for an online Invite to be sent directly toyour Facebook friends. Try it now and earn free chips for everysuccessful invite! - Entertaining gameplay and easy to rememberrules, yet challenging experience! - Get free chips every day, winspecial prizes and earn gifts from other players. - Strong socialelement integrated in the game! - Ability to reconnect to a livegame if there were any connection problems! - Clever card gameartificial intelligence to replace a disconnected player. -Penalties when you leave a game to encourage fair play! REAL SOCIALASPECT - Meet new people, easy dating functionality! - Chat onlinewith friends or send them private messages! - Give and receivevarious gifts! - Get likes from other players! - Personalise yourown image gallery! - Players from all over the world. WHAT’S NEXT?VIP Belote continues to evolve! Expect upcoming releases, whichwill continue to surprise you and improve the quality of the game.TRUE FANS OF VIP Belote? Your opinion is important to us! Write usat: support@vipbelote.com The game is free to play, however in-apppurchases are available for additional content and premiumcurrency. Please note that prices may vary based on currencyexchange rates in your country. You will be given the opportunityto participate in special offers, events, and programs fromCasualino and its partners.
VIP Spades - Online Card Game 3.3.68
Play Spades FREE with millions of players from all over the worldin our multiplayer social gaming platform! Immerse yourself in theworld of trick-taking, get familiar with the Whist family genre,learn how to bid properly and master the strategy aspect to becomethe best! Break spades, master the art of bidding nil or even blindnil, trump properly and improve your skills as a spades player.Game features: • SOCIAL ASPECT - Become a part of a huge friendlycommunity! Add players as friends and like their profiles, sendexciting gifts and rate their gameplay after each game! •TOURNAMENTS – Show your spades game skills! Take part in ourregularly organized tournaments where you can play against the bestplayers and receive big prizes when you win! • LEADERBOARDS - Getto the top of our own leaderboards! Prove you are the best indifferent, exciting and elite aspects! • ONE ACCOUNT – Play VIPSpades on your PC, laptop and mobile device with the same account.Use your account to play any of our online games in one app. • GETREWARDS –Log-in every day to claim your daily bonus, as well as towin even more free chips by using the Scratch card and the Wheel ofFortune! • MAKE NEW FRIENDS - Find players from all around theworld that share your passion for card games! • PROFILECUSTOMIZATION – Upload your own profile picture, write apersonalized status, choose between a variety of custom-drawnborders, play with a different deck of cards and change thebackground of the table you play on! • VIP STATUS - Become VIP inSpades and gain access to even more social features and benefits inthe platform! • GLOBAL CHAT – Talk about what excites you ordiscuss different spades strategies! Create new topics and get toknow our players! • FREE TRAINING – Are you new to trick-takingcard games but always wanted to try them? Our challenging AI wouldprovide you with a perfect environment to learn how to play spadesin a stress-free way! • STABLE CONNECTION - If you ever getdisconnected, jump straight into your spades game right away! • NOREGISTRATION – Start playing right away. Choose “Continue as Guest”to use our free card game app without having to register. •BALANCED MATCHMAKING - Guaranteed thrilling gameplay with playersnear your skill level that provides a fair experience for everyone.
Spades Offline - Single Player 2.0.1
Spades Offline - Single Player Card Games is a free version ofclassic free spades trick-taking card game. Spades is a 52-cardtrick-taking game similar to Hearths, Bridge and Euchre. This is afree spades game and easy to play! Spades Offline - Single Playeris very fast and responsive, with card animation for a morerealistic gameplay. 👑👑👑WHAT ARE THE KEY FEATURES OF THIS FREEGAME👑👑👑 ♠ Play singleplayer ♠ Play offline ♠ No need for Internetconnection ♠ Entertaining gameplay and high quality card physics! ♠HD graphics, amazing Card Physics! ♠ The most real and correctofficial rules for pairs and solo! ♠ Play against computer players(AI) ♠ Improved AI and score summary ♠ Nice and simple gameplay ♠ 5game modes ♠ Game design is optimized for all smartphones ♠ Can beplayed on both Tablet and Phone ♠ Portrait and Landscapeorientation 5 GAME MODES • Pairs • Solo • Mirror • Whiz • SuicideSpades Offline - Single Player Card Games allows you to play atyour pace and level. Whether you’re a beginner or a pro, SpadesOffline is ideal for all Spades players and card games lovers.Spades Offline - SinglePlayer Card Games Options: • Option toenable disable nil and blind nil • Penalty for 10 bags (5 if solo)• Penalty for failing nil/blind nil • Requiring spades to be broken• Round limit - endless to 15 • No turn limit - take as long as youlike for a turn • Multiple winning/losing scores Love trick takingcard games? This free Spades game is just for you! Download SpadesOffline - SinglePlayer for free ! 📣📣📣NEED TO PLAY SPADES ONLINE?📣📣📣We offer you a step beyond! Go Online, Meet real people, play withthe best players! If you want to play with real players - CHECK OUTSpades Online: VIP Free Spades. Spades Online: VIP Free Spadesoffers you amazing multiplayer experience with the best spadescommunity! ♠ Play Spades plus friends and strangers alike - sendgifts and socialize; ♠ Invite your Facebook friends to play and getFree Chips! The rules are not that hard when you play with friends!♠ Enjoy free chips every day and weekly/monthly raffles andrewards. ♠ Meet new people - easy dating functionality. ♠ BlitzTournaments - Classic and Quick with Huge prizes! 🎉🎉🎉TRUE FANS OFSpades Offline - Single Player Card Games?🎉🎉🎉 Your opinion isimportant to us! Contact us at support@vipspades.com or write us onFacebook - www.fb.com/vipspades. This game is intended for an adultaudience and does not offer real money gambling or an opportunityto win real money or prizes. Practice or success at social gamingdoes not imply future success at real money gambling. Disclaimer:The game is optimized for high-end devices, however you will getgreat experience with all other phones and tablets. On some low-enddevices is possible to see flicker or the screen.
Belote Offline - Single Player Card Game 2.0.23
Play Belote Offline! Enjoy Belote free, the most popular card gamein France! There are several variants of Belote, namely: ★ ClassicBelote ★ Coinche ★ Belote with declarations Play Belote singleplayer anywhere, anytime! Download your favorite card game - BeloteOffline! The game of belote attracts many card players thanks tothe fun, engaging and strategic aspect of the game. Solo playershave the opportunity to measure their skills with robots and learndifferent strategies that will be useful when the time to duel withreal belote players comes. Belote is a card game suited to allskill levels. No matter if you are a beginner or a professional,this free Belote card game is perfect for you! *** Maincharacteristics of Belote Offline *** ★ Play Belote withoutinternet anywhere ★ Enjoy our high-level artificial intelligence ★Free Belote is a game with rules that are easy to remember! ★ Theopportunity to train and improve your skills ★ Play solo against AIrobots ★ Belote Offline utilizes HD graphics *** A real offlineBelote experience *** ★ Improve your skills as a Belote player onthe move ★ Play the game Belote at any time ★ No WiFi connectionnecessary ★ Train without the pressure of competing with otherplayers ★ Experiment and try different strategies A version ofBelote that is very appreciated by the players is Coinche. Thisgame can also be considered as the most famous variant of theBelote card game. Many players love it because of how easy it iswhen compared to other card games. Coinche and Belote can be foundon any card games forum, blog or website. The games are extremelypopular and there are coinche and belote players all over theworld. While there are many belote apps and games, few can compareto Belote Offline. All of the many versions of this card game arepopular and played by millions of amateurs and even professionalsevery day. That's why the popularity of belote and coinche isalready quite large and continues to increase daily. DownloadBelote Offline and start playing right away!
Coinche Offline - Single Player Card Game 2.0.23
*** Coinche - the most loved version of Belote by card game playersfrom all over the world *** Coinche can also be considered as themost famous variant of the Belote card game. Many players love toplay Coinche because of how easy it is when compared to other cardgames. While Belote comes in different modes and ways of playing,in this case, Coinche Offline is meant for solo players to practicetheir coinche and belote skills against robots and artificialintelligence. Our FREE Coinche offline game is the best way toimprove as a coinche player. Experiment with different strategies,get familiar with bidding properly, as well as the trump cards. ***Main features of our free game Coinche *** ★ Play Coinche withoutan internet connection ★ Enjoy our high-level artificialintelligence ★ Free Coinche is a game with rules that are easy toremember ★ The opportunity to train and improve your skills ★ Playfreely against good robots ★ Offline Coinche comes with HD graphicsCompared to other single player card games, Coinche Offline can beconsidered as a better replacement to them, as it is both free andmore accessible than its alternatives. *** A real offline Coincheexperience *** ★ Improve your skills as a Coinche player on themove ★ Play the card game Coinche at any time ★ No WiFi connectionnecessary ★ Train without the pressure of competing with otherplayers ★ Experiment and try different strategies ★ Versions ofthis variant of the Coinche card game are popular worldwide ★Played by millions of amateurs and even professionals card gameplayers ★ The popularity of the coinche is already quite large andcontinues to increase daily The goal of 1000 points to win a gameof Coinche is a real challenge. The big difference is essentiallyin the existence of declarations which explains the preference forthis game compared to other versions of Belote. Coinche Offlineinvites the player to show his abilities, his reactions, hisflexible mind and his passion, his nerve during the game againstartificial intelligence. These types of players are endowed with astrategic and fast mind. Coinche and Belote can be found on anycard games forum, blog or website. The games are extremely popularand there are coinche and belote players all over the world. Whilethere are many coinche apps and games, few can compare to CoincheOffline. Wait no more! Download our FREE Coinche Offline game nowand become a Coinche expert!
VIP Backgammon Free : Play Backgammon Online 1.16.32
Backgammon Online - Play free is the newest and most socialbackgammon game. Also known as Tabla, Tawla 31 ( طاولة زهر ),Tavla, Длинные нарды, Gamão, Fevga, Moultezim, Portes, Tavli,Πόρτες, Πλακωτό, Φεύγα. The game is played online by two playerswith a backgammon set, consisting of a board, which has a track of24 long triangles, called points, two sets of 15 checkers and pairof dice.⭐ Why Backgammon Online - Play free is the best onlineplatform to play Backgammon?🎲 This is the newest social board game,which you will like and enjoy!🎲 It is available on all mobiledevices, Facebook and website vipbackgammon.com!🎲 It has moderndesign, high quality graphics and realistic animations!★ Why playBackgammon Online - Play free and which are the key features of thegame?⚅ True random system for throwing dices - now advantages, justpure luck.⚅ Different game modes - classic backgammon or doublingvariants.⚅ Play in both portrait and landscape mode of yourdevice.⚅ Play with your friends on different devices using a singleaccount and keep your progress.⚅ Play it on your desktop and feelthe most dynamic experience - free now and forever.⚅ Grab thousandsof free chips every day - get them from daily bonuses, scratchcards, wheel of fortune. You can even get free chips for invitingyour friends!⚅ Play safe without losing connection. Get back in thegame and continue from your last position.⚅ Train your skillsagainst superb AI bots offline in special training room or try yourluck and play online against real opponents.⚅ participate inweekly, global and tournament leaderboards and prove you are thebest backgammon player.★ Why Backgammon Online - Play free is themost social backgammon game?⚅ Complete Facebook integration -invite all your friends and have fun together!⚅ Write in the globalchat and share your thoughts and interests with the other players!⚅Personalize your profile - write a smart status and share youpictures in the gallery!⚅ Likes, friendships and personal messages- exchange likes with other players and invite them to becomefriends! Communicate via personal messages and send invites to yourfriends to play together!⚅ Join the most social backgammoncommunity and play backgammon by the rules you know andlove!Backgammon Online - Play free offers various types of payingrooms, designed for every taste and suitable for every player!Training (against AI), Beginners, Advanced, Professionals are therooms where you can meet opponents at your level.You may createyour own custom VIP game where you choose the ruleset! Choosebackgammon game type, duration of each turn, bet and winningpoints, invite a friend or wait for opponent to join the game.★What is planned next for Backgammon Online - Play free?BackgammonOnline - Play free will continue to evolve with planned updates andnew surprises. We are not just the team behind Backgammon Online -Play free, we are avid players and members of the global backgammoncommunity!★ Are you a true fan of backgammon?Your opinion isimportant to us! Contact us at support@vipbackgammon.com. Everysuggestion to improve the game will be highly appreciated and takenin account so we could develop together the best online backgammon!Thank you for your support!★ Like Backgammon Online - Play free andbecome part of the strong and friendly backgammon community!
VIP Backgammon Free : Play Backgammon Online 1.6.32
Backgammon Online - Play free isthenewest and most social backgammon game. Also known as Tabla,Tawla31 ( طاولة زهر ), Tavla, Длинные нарды, Gamão, Fevga,Moultezim,Portes, Tavli, Πόρτες, Πλακωτό, Φεύγα. The game is playedonline bytwo players with a backgammon set, consisting of a board,which hasa track of 24 long triangles, called points, two sets of15checkers and pair of dice.⭐ Why Backgammon Online - Play free is the best onlineplatformto play Backgammon?🎲 This is the newest social board game, which you will likeandenjoy!🎲 It is available on all mobile devices, Facebook andwebsitevipbackgammon.com!🎲 It has modern design, high quality graphics andrealisticanimations!★ Why play Backgammon Online - Play free and which arethekey features of the game?⚅ True random system for throwing dices - now advantages, justpureluck.⚅ Different game modes - classic backgammon ordoublingvariants.⚅ Play in both portrait and landscape mode of your device.⚅ Play with your friends on different devices using a singleaccountand keep your progress.⚅ Play it on your desktop and feel the most dynamic experience-free now and forever.⚅ Grab thousands of free chips every day - get them fromdailybonuses, scratch cards, wheel of fortune. You can even getfreechips for inviting your friends!⚅ Play safe without losing connection. Get back in the gameandcontinue from your last position.⚅ Train your skills against superb AI bots offline inspecialtraining room or try your luck and play online againstrealopponents.⚅ participate in weekly, global and tournament leaderboardsandprove you are the best backgammon player.★ Why Backgammon Online - Play free is the mostsocialbackgammon game?⚅ Complete Facebook integration - invite all your friends andhavefun together!⚅ Write in the global chat and share your thoughts andinterestswith the other players!⚅ Personalize your profile - write a smart status and shareyoupictures in the gallery!⚅ Likes, friendships and personal messages - exchange likeswithother players and invite them to become friends! Communicateviapersonal messages and send invites to your friends toplaytogether!⚅ Join the most social backgammon community andplaybackgammon by the rules you know and love!Backgammon Online - Play free offers various types ofpayingrooms, designed for every taste and suitable for everyplayer!Training (against AI), Beginners, Advanced, Professionalsare therooms where you can meet opponents at your level.You may create your own custom VIP game where you choosetheruleset! Choose backgammon game type, duration of eachturn,bet and winning points, invite a friend or wait for opponenttojoin the game.★ What is planned next for Backgammon Online -Playfree?Backgammon Online - Play free will continue to evolvewithplanned updates and new surprises. We are not just the teambehindBackgammon Online - Play free, we are avid playersandmembers of the global backgammon community!★ Are you a true fan of backgammon?Your opinion is important to us! Contact usatsupport@vipbackgammon.com. Every suggestion to improve thegamewill be highly appreciated and taken in account so we coulddeveloptogether the best online backgammon! Thank you foryoursupport!★ Like Backgammon Online - Play free and become part ofthestrong and friendly backgammon community!
VIP Tarot - Free French Tarot Online Card Game 2.6.3
*** Play Tarot online for free! The best multiplayer card game! ***The free Tarot game is played by 4 players using the traditionaldeck for tarot with 78 cards. Play online Tarot for free withofficial rules, find new friends and make unforgettable memories!Earn a lot of free chips and browse our updated item store! Join usat VIP Tarot and start playing one of the most played card games inFrance, just like Belote! *** The advantages of VIP Tarot *** -Play Tarot multiplayer online - Game modes with very high quality -The most social card game of French Tarot - Rooms for all levels ofskill *** Main characteristics of the game *** - The game of tarothas a social and interactive aspect, thanks to the easy-to-rememberrules. - VIP Tarot is free, easy to use, very fast and responsive.- The animation quality is enhanced with HD graphics to provide amore realistic game. - Take advantage of our promotions, earn dailybonuses and receive likes from other players. - Return immediatelyto your last game if your internet connection fails. - In order tomake sure you have an excellent experience with each game, ourintegrated artificial intelligence will directly replace anydisconnected players. *** A true social network *** - Find newfriends from all over the world. - Send private messages to yourfriends or share ideas with the online community in the publicchat. - Send and receive gifts - Receive and send likes to otherplayers. - Earn free chips from each accepted invite by yourFacebook friends. Play French Tarot online! One of the best freecard games designed by the creators of VIP Belote! Discover VIPTarot, started by the tarot of Marseille, the game of tarot iscurrently the #2 popular card game in France. VIP Tarot is a freecard game where you need to utilize strategy to win and at the sametime you can have fun with the other players. Passionate about VIPTarot? - We value your opinion! - Write us at our support email :support@viptarot.fr Follow VIP Tarot on social media »https://fb.me/viptarot.gratuit »https://instagram.com/viptarot.gratuit VIP Tarot is a free game,however In-app purchases are available, granting access toadditional content, as well as Premium virtual currency. Pleasenote that prices may vary according to exchange rates in yourcountry of residence. You will also have the opportunity toparticipate in special offers and exclusive events organized byCasualino Games and its partners.