Cimple Technology AS Apps

Loading...
Bring Driver Handbook 1.3.3
Bring Driver Handbook skal bidra til hjelp og veiledning, og skalha en viktig plass i sjåførens daglige arbeid. Håndboken beskriverkundekrav, retningslinjer, rutiner, samt regelverk som inngår i dendaglige kjøring som utføres for Bring International & Offshore,OX-biler. Håndboken tar ikke for seg prosedyrer ellerretningslinjer som gjelder utrustning til bil, service,reparasjonsordre med mer, men vil ha en aktiv funksjon i dagligarbeid. Det er viktig å presisere at sjåførhåndbokens innholdbeskriver minimumskrav.Appen inneholder:- Sjåførhåndbok- Sjåførquiz- Sikker Jobb Analyse - skjema- Før Jobb Samtale - skjemaBringDriver Handbook will contribute to support or guidance, and shouldhave an important place in the driver's daily work. The manualdescribes customer requirements, policies, procedures, andregulations that are part of the daily driving performed for BringInternational & Offshore, OX vehicles. The handbook doesnot deal with procedures or guidelines applicable equipment forcars, service, repair orders and more, but will have an activefunction in daily work. It is important to emphasize that thedriver handbook's content describes the minimum requirements.Appcontains:- Driver's Manual- Driver quiz- Safe Job Analysis - form-Before Job Call - form
Agdering 1.2.0
App with e-learning, news, and other relevant information.App withe-learning, news, and other relevant information.
Cimple 2.0.2
Cimple Anyware is an application for mobile productivity for yourbusiness. Functionality includes Wiki, Project Management,E-Learning Courses and File Management.
Städbranschen Sverige 2.0.0
Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckandebranschorganisation, som samlar verksamhet och intresse för rena,hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydligvärdegrund arbetar Städbranschen Sverige med att lyfta och enabranschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågoroch projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningenav branschens bidrag till samhället. Ledstjärnor för StädbranschenSverige är nyttan för medlemmarna, delaktighet, synlighet, kvalitetoch resultat. Med hjälp av en stark lokal förankring avverksamheten genom de fyra regionerna, Öst, Syd, Väst och Norr villStädbranschen Sverige vara en levande organisation med engagerademedlemmar. Städbranschen Sverige anordnar mässor, utbildningar,seminarier och lokala medlemsaktiviteter. Cleaning industry Swedenis since 2013 a nationwide trade organization, which bringstogether business and interest in clean, hygienic, easy to care forand managed properties. With a clear set of values ​​works cleaningindustry Sweden to lift and unite the industry, companies andindividuals. This, by pursuing issues and projects that develop andunderlines the importance and scope of the industry's contributionto society. Guiding principles for the cleaning industry Sweden isthe benefit to members, participation, transparency, quality andperformance. With the help of a strong local base of operations bythe four regions, East, South, West and North want the cleaningindustry Sweden to be a living organization with committed members.Cleaning industry Sweden organizes trade fairs, training courses,seminars and local member activities.
Prosjektskolen 1.6.0
Prosjektskolen gir deg innsikt og kunnskap om god praksis iprosjektledelse. Prosjektskolen inneholder opplæringsprogrammet«Kunsten å lykkes med prosjekter™». Opplæringsprogrammet består avulike moduler som favner alle kunnskapsområder innenfor fagetprosjektledelse og alle målgrupper som jobber med prosjekter. Duvil tilegne deg kompetanse som gjør deg til en verdifullprosjektmedarbeider og tilslutt en kompetent prosjektleder ogprosjekteier.Prosjektskolen gives you insight and knowledge on goodpractice in project management. Prosjektskolen contains trainingprogram "The art of successful projects ™". The training programconsists of various modules that encompass all areas of knowledgewithin the field of project management and all audiences who areworking on projects. You will acquire skills that make you avaluable team member and finally a competent project manager andproject owner.
Cimple Play 1.6.0
Cimple Play viser eksempler på hvordan Cimple Technology AS byggermobile løsninger for våre kunder. Cimple Technology AS ønsker åvære din partner i realisering av mobile gevinster. Du får ensikker, moderne og rask løsning til en rimelig pris. Last den nedog prøv!Cimple Technology bygger kundetilpassede mobile løsningerinnenfor opplæring, opplysning, informasjonsdeling, jobbstøtte ogkommunikasjon. Du får en egen app med din logo tilgjengelig i AppStore, Android Markets og Google Play. Du kan selv bestemme design,funksjonalitet og innhold, samt styre hvem som skal ha tilgang tilhva. Løsningen kan benyttes mot ansatte, kunder, leverandører,styret og andre interessenter. Løsningen fungerer på allesmarttelefoner og nettbrett med moderne nettlesere, samt på PC/Mac.Du går ikke i gang med et komplisert og risikofyltutviklingsprosjekt. Løsningen er 80-95% ferdig, avhengig av dinebehov. Og du kan legge til ny funksjonalitet etter hvert sombehovene melder seg.Cimple Play show examples of how cimpleTechnology AS builds mobile solutions for our customers. CimpleTechnology AS wants to be your partner in the realization of mobilegains. You get a safe, modern and fast solution at an affordableprice. Download it and try!Cimple Technology builds customizedmobile solutions in education, enlightenment, information sharing,job support and communication. You get a separate app with yourlogo available in the App Store, Android Market and Google Play.You can determine the design, functionality and content, as well ascontrol who can access what. The solution is available toemployees, customers, suppliers, management and other stakeholders.The solution works on all smartphones and tablets with modernbrowsers, as well as on PC / Mac. You're not going with acomplicated and risky development projects. The solution is 80-95%complete, depending on your needs. And you can add newfunctionality as needs arise.
Städakademin 1.5.5
Städakademin är Sveriges största e-learnportal för lokalvårdare.Kurserna i Städakademin är baserade på företaget Boragos kursutbud.Borago är Sveriges ledande kunskapsleverantör av utbildningar inomlokalvårdsområdet. Cleaning Academy is the largest e-learningportal for cleaners. The courses in the City Academy is based atthe company Boragos courses. Borage is a leading knowledge providerof training in the cleaning area.
CoachTeam 1.4.0
CoachTeam sin nye e-lærings plattform tilbyr og leverertjenesterinnenfor ledelse-, medarbeider-, team- ogorganisasjonsutvikling,endringsarbeid og bedriftskultur. Vårt fokuser å dyktiggjøremennesker i å lede seg selv og andre på en bestmulig måte, slik atde skaper vekst og utvikling, bedre resultaterog realiserer detbeste i seg selv. Vi bistår medutdanningsprogrammer,utviklingsprosesser, kurs, workshops,foredrag, coaching,kartlegging og modellering. Vi utdanner ledereog coacher etternorske og internasjonale godkjentebransjestandarder, og er iverdenseliten innen NLP, Neuro-Semantics,Meta-Coaching og TheQuantum Leap System.CoachTeam its newe-learning platform offer anddeliver services within leadership-,employee, team andorganizational development, change work andcorporate culture. Ourfocus is to empower people to lead themselvesand others in thebest possible way, so that they create growth anddevelopment,improve performance and realize the best in themselves.We assistwith education, development, training courses, workshops,lectures,coaching, mapping and modeling. We educate managers andcoaches forNorwegian and international approved industry standards,and is theworld's elite in NLP, Neuro-Semantics, Meta-Coaching andTheQuantum Leap System.
Confex 1.0.3
Størst i Skandinavia på kurs og kompetanseutvikling!Scandinavia'sleading courses and competence!
Sea Tank 1.3.0
Sea Tank Chartering APP is designed to educate and informtheemployers and customers of Sea Tank in a modern and easyaccessibleway. Sea Tank Chartering AS is a tanker charteringcompanyestablished in Bergen 1st August 2006, and operateschemicaltankers ranging from 2000 dwt to 7000 dwt. Vessels maintradingarea is Northern Europe.
Gard Academy 1.0.0
Gard Academy e-learning courses in project management andclaimshandling.
Näslund 1.1.0
Städakademin är Sveriges största e-learnportal för lokalvårdare.Kurserna i Städakademin är baserade på företaget Boragos kursutbud.Borago är Sveriges ledande kunskapsleverantör av utbildningar inomlokalvårdsområdet. Cleaning Academy is the largest e-learningportal for cleaners. The courses in the City Academy is based atthe company Boragos courses. Borage is a leading knowledge providerof education in the cleaning area.
IJ e-læring 1.1.1
IJs formål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk,gjennom kurs og annen kompetanseutvikling. Kurstilbudet skalavspeile utviklingen av journalistikken og gi nytteverdi tilmediene. IJs purpose is to help raise the quality of Norwegianjournalism through courses and other skills development. Thecourses should reflect the development of journalism and providebenefits to the media.
NTI academy 1.0.1
NTI er en av Europas største leverandører av løsninger ogtjenester,og vi dekker alle dine forretningsbehov for CAD, CAM,GIS, DocumentManagement og Facility Management - fra rådgivning ogbehovsanalysegjennom maskinvare og programvare for undervisning,vedlikehold ogsupport. NTI is one of Europe's largest suppliers ofsolutions andservices, we cover all your business needs for CAD,CAM, GIS,Document Management and Facility Management - fromconsulting andneeds analysis through hardware and software foreducation,maintenance and support.
Lidköping 1.1.0
Städakademin är Sveriges största e-learnportal förlokalvårdare.Kurserna i Städakademin är baserade på företagetBoragos kursutbud.Borago är Sveriges ledande kunskapsleverantör avutbildningar inomlokalvårdsområdet. Cleaning Academy is the largeste-learningportal for cleaners. The courses in the City Academy isbased atthe company Boragos courses. Borage is a leading knowledgeproviderof training in the cleaning area.
IIA Academy 1.0.1
IIA Norge er interesseorganisasjonen for alle som arbeider medellerhar interesse av fagområdene internrevisjon,governance(virksomhetsstyring), risikostyring, compliance ogkontroll. Viskal bidra til at internrevisjon er en allmentanerkjent, relevantog verdiskapende profesjon gjennom å væresamlende og ledende foralle som jobber med fagområdene nevnt over.IIA Norway is theassociation for anyone working with or has aninterest in thefields of internal, governance (operationsmanagement), risk,compliance and control. We will help ensure thatinternal audit isa widely recognized, relevant and value-creatingprofession bybeing unifying and leading for all who work in thefields mentionedabove.
Eureka 1.1.1
Eureka Kompetanse skal forenkle mulighetene forkompetanseutvikling,og øke kompetansen i regionen gjennometterutdanning ogvidereutdanning. Eureka Kompetanse skal gjørekompetansetilgjengelig, kvalitetssikre tilbud og levere høykvalitet kombinertmed fleksibel læring i ulike læringssituasjoner.Eureka Expertiseshall facilitate opportunities for skillsdevelopment, and to buildcapacity in the region through trainingand continuing education.Eureka Expertise will make expertiseavailable, quality assurance ofsupply and deliver high qualitycombined with flexible learning indifferent learning situations.
VisitArendal 1.0.0
VisitArendal er laget for å engasjere og holde deg oppdatert påhvasom skjer i din lokale region. Hold deg oppdatert på hva somskjeri Arendal! Visit Arendal is designed to engage and keep youupdatedon what's happening in your local region. Keep up to date onwhatis happening in Arendal!
MarinHelse 1.1.0
En ledende aktør innenfor fiskehelse, forskning, utvikling ogmarinenæringer i Troms og Finnmark. Vi leverer kurs, analyser,rutiner ogtjenester. A leader in fish health, research,development and marineindustries in Troms and Finnmark. We delivercourses, analyzes,procedures and services.
Tierpsbyggen 1.1.0
Städakademin är Sveriges största e-learnportal förlokalvårdare.Kurserna i Städakademin är baserade på företagetBoragos kursutbud.Borago är Sveriges ledande kunskapsleverantör avutbildningar inomlokalvårdsområdet. Cleaning Academy is the largeste-learningportal for cleaners. The courses in the City Academy isbased atthe company Boragos courses. Borage is a leading knowledgeproviderof training in the cleaning area.
Vertskapsappen 2.0.0
Designet for å engasjere og holde deg oppdatert på hva som skjeridin lokale region. Hold deg oppdatert på hva som skjeriLindesnesregionen! Designed to engage and stay updated onwhat'shappening in your local region. Keep up to date withwhat'shappening in the Lindesnes region!
HRP Prosjektskolen 1.0.0
Velkommen til HRP prosjektskolen Welcome to the HRP project school
fixcleaning.cimple.app 1.1.1
Städakademin är Sveriges största e-learnportal förlokalvårdare.Kurserna i Städakademin är baserade på företagetBoragos kursutbud.Borago är Sveriges ledande kunskapsleverantör avutbildningar inomlokalvårdsområdet. Cleaning Academy is the largeste-learningportal for cleaners. The courses in the City Academy isbased atthe company Boragos courses. Borage is a leading knowledgeproviderof training in the cleaning area.