Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA Apps

Loading...
cat.esport3.eng 3.1.0
Esport3 és l'aplicació del portal d'esports de TV3 i CatalunyaRàdio. Des d'aquesta aplicació pots consultar tota l'actualitatesportiva del moment i veure les imatges de tot allò que estàpassant en el món dels esports. Veure i escoltar tots els programesi les transmissions d'Esport3, TV3 i Catalunya Ràdio, i elsdirectes exclusius per l'entorn digital. Consultar els resultats,classificacions i calendari d'un gran nombre de disciplines icompeticions esportives. I participar i guanyar premis en elsconcursos dels diversos programes. Esport3 is the implementation ofsports portal TV3 and Catalonia Radio. From this application youcan find all the sports news of the moment and view images of allthat is happening in the world of sports. See and hear all programsand broadcasts Esport3, TV3 and Catalonia Radio, direct andexclusive to the digital environment. Check the results, ratingsand schedule a number of disciplines and sports competitions. Iparticipated and won prizes in competitions of various programs.
TV3 3.3.1
L’app de TV3 et permet: - Veure tots els canals de TV3 en directe:TV3, 324, Esport3, 33, Super3 i TV3CAT. - Veure emissionsd’internet exclusives: retransmissions esportives, plensparlamentaris, jornades castelleres, etc. - Recuperar els programesa la carta. - Identificar-te com a usuari per participar alsconcursos i enviar continguts des del mòbil (fotos, vídeo, etc.) -Rebre notificacions amb informació d’última hora i les novetats deprogramació. - Veure els vídeos amb subtítols. - Consultar laprogramació i les graelles. - Veure els vídeos a la carta al teutelevisor amb Chromecast. Amb l’aplicació de TV3, ens pots veurequan vulguis i on vulguis! The app allows you to TV3: - Allchannels TV3 live TV3, 324, Esport3, 33, and Super3 TV3CAT. - Seeexclusive internet broadcasts: sports broadcasts, fullparliamentary sessions castle, etc. - Lost programs on demand. -Identify yourself as a user to participate in contests and sendcontents from mobile phones (photos, video) - Receive notificationswith the latest information and news programming. - View videoswith subtitles. - Check the programming and grills. - View VOD onyour TV with Chromecast. With the implementation of TV3, you canwatch anytime and anywhere!
Super3 2.2.3
Benvinguts a l’app del Super3. Aquí hi trobareu els millors vídeosdel Super3 com "Doraemon", "Els germans Kratt", "Les TresBessones", "La família del Super3" i "Mic", entre molts d’altres.El Super3 també ofereix, a través d'aquesta app, la possibilitat deveure els vídeos de les sèries en anglès. A més a més, la nova appincorpora opcions de control parental, un buscador i un accés a lessuperactivitats del carnet del Super3. Welcome to the Super 3 app.Here you will find the best videos Super3 as "Doraemon", "KrattBrothers," "The Triplets", "The family Super3" and "Mic", amongmany others. The Super3 also offers, through this app, the abilityto view videos of the series in English. Moreover, the new appincludes parental control options, a search engine and access tothe card's Super3 superactivitats.
com.tres24 3.2.0
L'aplicació de 324 és la millor manera d'estar informat sempre ides de qualsevol lloc: podràs mirar en directe el canal de notícies3/24 o escoltar l'emissora de ràdio Catalunya Informació allà onsiguis. També podràs accedir a les notícies, àudios i vídeos delportal 324 i rebre alertes quan tingui lloc una notícia destacada.324. Tot el que vols saber, quan ho vols saber. The application 324is the best way to stay informed and always from anywhere: you canwatch live news channel 3/24 or listen to the radio Cataloniainformation wherever you are. You can also get news, audio andvideo post 324 and receive alerts when a story takes placeoutstanding. 324. All you want to know when they want to know.
cat.tv3.super3_carnet 1.1.7
Benvinguts a l'app del carnet del Super3. En aquesta aplicaciócentralitzem tot el que els súpers poden fer amb el carnet.L’avantatge principal que ofereix és que pots donar d’alta un súperal moment, portar els carnets al mòbil i fer-los servir com sifossin els carnets convencionals. Què es pot fer amb aquestaaplicació? •Donar d’alta un súper nou i, conseqüentment, obtenir elcarnet de súper al moment. •Carnet virtual: Vinculació de l’app alscarnets de súper perquè dins l’app tinguis el carnet virtual delSuper3. •Gestió de dades dels súpers: Possibilitat de fer una altades del mòbil, modificar les dades o sol•licitar la renovació decarnet. •Participació: En concursos i en campanyes de contingutgenerat per usuari (els súpers ens poden enviar fotos o vídeos)•Superactivitats: Accés a les propostes del Super3, recercafiltrada per diversos criteris, amb visualització en format dellista i en mapa geolocalitzades. •Aniversari: Secció per consultarel regal del mes i els guanyadors del dia. •Notificacions: Rebrenotificacions amb les propostes seleccionades del Super3. Per poderaccedir a totes aquestes opcions, caldrà que l’usuari associï elcarnet de súper a l’aplicació. Welcome to the app of the cardSuper3. In this application centralize all you can do with thesuper card. The main advantage it offers is that you can put up asuper far, take the phone cards and use them as if they wereconventional cards. What can you do with this application? •Enlisting a super new and, consequently, to obtain a driver's superfar. • Virtual Card: Linking the app super cards because the cardwithin the app have virtual Super3. • Management of data required:Possibility of a high from the phone, or modify data alone • seekrenewal passport. • Participation: In contests and campaigns foruser-generated content (super we can send photos or videos) •Superactivitats: Access Super3 proposals, research filtered byvarious criteria to display list format and map geolocated. •Birthday: Section to see the gift of the month and the winners ofthe day. • Notifications: Receive notifications of selectedproposals Super3. To access these options, you need to associatethe user ID of super app.
Catalunya Informació 2.1
Follow the news minute by minute on Catalunya Informació, the 24/7news station that you can listen live from wherever you are. Listento a recorded version of the latest news report any time you like.Read our reporters’ tweets on the latest news and on traffic jamsand the stock market. You can also subscribe to CatalunyaInformacio’s podcasts.
Catalunya Música 1.0.12
The new mobile app from Catalunya Radio’s classical music stationlets you listen to a wide range of genres and styles from allperiods of classical music.You can follow Catalunya Musica andCatClassica’s broadcasts, watch the latest videos from channel 33’sprogram CatMusica, and share them with your friends through socialnetworks or via e-mail.
TV3 1.1.8
L’app de TV3 et permet: - Veure tots els canals de TV3 en directe:TV3, 324, Esport3, 33, Super3 i TV3CAT. - Veure emissionsd’internet exclusives: retransmissions esportives, plensparlamentaris, jornades castelleres, etc. - Recuperar els programesa la carta. - Veure els vídeos amb subtítols. Amb l’aplicació deTV3, ens pots veure quan vulguis i on vulguis! The TV3 app allowsyou to: - View all TV3 channels live: TV3, 324, Esport3, 33, Super3and TV3CAT. - See exclusive internet broadcasts: sportsretransmissions, parliamentary plenary sessions, castellers days,etc. - Recover programs a la carte. - Watch videos with subtitles.With the TV3 application, you can watch us whenever you want andwherever you want!
Super3 1.1.8
Benvinguts a l’app del Super3. Aquí hi trobareu els millors vídeosdel Super3 com "Doraemon", "Els germans Kratt", "Les TresBessones", "La família del Super3" i "Mic", entre molts d’altres.El Super3 també ofereix, a través d'aquesta app, la possibilitat deveure els vídeos de les sèries en anglès. Welcome to the Super3app. Here you will find the best Super3 videos like "Doraemon","The Kratt Brothers", "The Three Triplets", "The Family of theSuper3" and "Mic", among many others. The Super3 also offers,through this app, the possibility to watch the videos of the seriesin English.