De Persgroep Publishing Apps

Loading...
HLN Nieuwswekker 1.2.1
Het Laatste Nieuws weet wat er leeft. En dankzij de Wekker app weetjij het ook, van zodra je opstaat.Download gratis de HLN Wekker app en je bent ’s morgens meteenmee met de actualiteit van de dag. Ontwaak met een aangenameringtone, scroll door de 7 uitgelichte nieuwsartikels en je bentonmiddellijk op de hoogte van wat er leeft in je regio, in Belgiëof in de rest van de wereld.• Wekker met 10 opgewekte geluiden• De belangrijkste artikels rechtstreeks op je gsm• Binnen- en buitenlands nieuws• Nieuws uit je regio• Weerbericht voor jouw gemeente• Gepersonaliseerd verkeersnieuws• Persoonlijke statistieken, zoals je snelste afdruktijd van dewekkerVan zodra je je smartphone opzet, selecteert de redactie van HetLaatste Nieuws voor jou de 5 belangrijkste artikels die je moetgelezen hebben om helemaal mee te zijn. Als je wilt, kun je ervoorkiezen om ook 2 nieuwsberichten uit je eigen regio teontvangen.Word wakker met een aangenaam wekkergeluid. Kies uit 10verschillende melodieën om mee wakker te worden, waaronder Introvan The XX, het nummer dat je ook in de tv-spot van Het LaatsteNieuws hoort.Dankzij het gepersonaliseerd verkeersnieuws zie je meteen of jefile hebt op weg naar je werk. Duid aan langs welke grote Vlaamseverkeersassen je dagelijks passeert, dan zie je elke ochtend of ervertraging of files zijn op je vaste route.De up-to-date weerapplicatie vertelt je meteen wat voor weer hetbuiten is. Zo kan je altijd goed voorbereid en met de juiste klerende deur uit.Houd je persoonlijke statistieken bij en begin je dag op eenfijne manier. Houd bijvoorbeeld bij hoe snel je je wekker afdrukten probeer elke dag je persoonlijke records te verbeteren.The LatestNews knows what is going on. And thanks to the Clock app too, youknow it as soon as you get up.Download the HLN Clock app and you're the morning right awaywith the news of the day. Wake up to a nice ringtone, scrollthrough the seven featured new articles and you are immediatelyaware of what is happening in your area, in Belgium or in the restof the world.• Alarm clock with 10 sounds generated• The main articles on your mobile phone• Domestic and foreign news• News from your region• Weather for your municipality• Personalized Traffic news• Personal statistics, such as your fastest print time clockOnce your smartphone design, selects the editors of The Latest Newsfor you the 5 most important articles you should have read all theway to be with. If you want, you can also choose to receive. 2 newsfrom your regionWake up with a pleasant alarm sound. Choose from 10 differentmelodies to be among them awake Intro by The XX, the song that youhear on the TV spot for the latest news.Thanks to personalized traffic news you see immediately whetheryou file on your way to work. Indicate along which large Flemishroads you pass every day, you see every morning, or delays, orfiles on your regular route.The up-to-date weather application tells you immediately whatthe weather is outside. So you can always well prepared and withthe right clothes out the door.Keep your personal stats and start your day in a pleasant way.Keep example at how quickly you print your alarm and try toimprove. Your personal records every day
Het Laatste Nieuws
Lees met deze app Het Laatste Nieuws, degrootste krant van het land.* Je leest de krant uit je eigen regio of kiest uit alle andereedities. Je gekozen editie wordt automatisch bewaard.* Je kiest zélf hoe je Het Laatste Nieuws wil lezen: alsof het depapieren krant is, of per artikel in een makkelijke tekst- enbeeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikels enbeelden.* Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra je een betere internetverbinding hebt,kun je de "full versie" gratis downloaden.* Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op Het Laatste Nieuws (papieren versie ofdigitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weet je niethoe in te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kan jeterecht bij onze lezersservice: +32 2 454 25 90 (tijdens dekantooruren).Indien je geen abonnee bent, kan je de digitale krant aankopen viaje Google Play account. Je kan per dag een weekkrant kopen voor0,99 € of een weekendkrant voor 1,99 €.Read with this app HetLaatste Nieuws, the largest newspaper in the country.* You read the newspaper in your own region or choose from othereditions. You selected edition is saved automatically.* You choose yourself how you want to read the latest news: if itis the printed newspaper, or an article in a simple text and imageversions. You can zoom in on pages, articles and images.* Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version".* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed on Het Laatste Nieuws (hard copy or digitalnewspaper), read with this app the newspaper for free. Do not knowhow to log in if you have forgotten your login details, you cancontact our reader service: +32 2 454 25 90 (during officehours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for € 1.99.
HLN.be
Met de nieuwsapp van HLN krijg je het meestrecente nieuws over de actualiteit uit België en de rest van dewereld. Met deze applicatie blijf je als eerste en 24/24 op dehoogte van het laatste nieuws.Download de app van HLN en krijg GRATIS:- Meldingen bij belangrijk nieuws (deze kan je ook uitzetten)- Het nationaal en internationaal nieuws in een oogopslag- Live sportnieuws uit binnen- en buitenland- Het meest recente nieuws uit jouw regio- De 10 meest gelezen artikelsHeb je nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naarmobile@hln.beThe HLN news app you getthe latest news about current events in Belgium and the rest of theworld. With this application you keep the first and 24/24 up todate with the latest news.Download the app from HLN and get FREE:- Reports on important news (you can also turn off)- The national and international news at a glance- Live sports news from home and abroad- The latest news from your region- The 10 most read articlesDo you have any questions or comments? Send an email tomobile@hln.be
AD digitale krant
Lees nu het AD op uw tablet ofsmartphone.* Je leest de krant uit je eigen regio of kiest uit alle andereedities. Je gekozen editie wordt automatisch bewaard.* Je kiest zélf hoe je het AD wil lezen: alsof het de papierenkrant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie.Je kan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra je een betere internetverbinding hebt,kun je de "full versie" gratis downloaden.* Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op het AD (papieren versie of digitale krant),leest met deze app de krant gratis. Weet je niet hoe in te loggenof ben je je logingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onzelezersservice: +31 88 050 50 50 (tijdens de kantooruren).Indien je geen abonnee bent, kan je de digitale krant aankopen viaje Google Play account. Je kan per dag een weekkrant kopen voor0,99 € of een weekendkrant voor 1,99 €Now read the AD on yourtablet or smartphone.* You read the newspaper in your own region or choose from othereditions. You selected edition is saved automatically.* You choose yourself how you want to read the AD if it is theprinted newspaper, or an article in a simple text and imageversions. You can zoom in on pages, articles and images.* Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version".* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who has subscribed to the AD (hard copy or digital newspaper), readwith this app the newspaper for free. Do not know how to log in ifyou have forgotten your login details, you can contact our readerservice: +31 88 050 50 50 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for € 1.99
de Volkskrant
Lees nu de Volkskrant, de gezaghebbendekwaliteitskrant die elke dag bovenop het nieuws zit met scherpereportages, diepgaande interviews en indrukwekkende fotografie; eengids door de wereld en door Nederland, maar met oog voor devrolijke kanten van het leven.* U kiest zélf hoe u de Volkskrant wil lezen: alsof het de papierenkrant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. Ukan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Uw digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruikt u een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra u een betere internetverbinding heeft,kunt u de "full versie" gratis downloaden.* U kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op de Volkskrant (papieren versie of digitalekrant), leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in teloggen of bent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bijonze lezersservice: +31 88 056 15 61 (tijdens dekantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99 €of een weekendkrant voor 1,99 €.Now read the Times, theauthoritative newspaper of sitting every day on top of the newswith sharp reports, in-depth interviews and stunning photography; aguide through the world and the Netherlands, but with an eye forthe gay side of life.* You choose yourself how you want to read the Volkskrant: if it isthe printed newspaper, or an article in a simple text and imageversions. You can zoom in on pages, articles and images.Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can download the papers of thepast week.* If you are using a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version" free.* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed to the Volkskrant (hard copy or digital newspaper),read with this app the newspaper for free. Do not know how to login if you forget your login information, you can contact our readerservice: +31 88 056 15 61 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for € 1.99.
AD nieuws, sport en regio
Download nu de gratis COMPLEET VERNIEUWDEnieuws app van AD.nl. Zo ben je altijd en overal op de hoogte vanhet laatste nieuws en sportnieuws. 24 uur per dag al het nieuws uitjouw buurt en het belangrijkste nieuws uit binnen- enbuitenland.Gratis, overzichtelijk en snel!- Nieuws uit binnen- en buitenland- Regionaal nieuws: stel je regio in voor het laatste nieuws uitjouw omgeving- Het laatste sportnieuws- Shownieuws- Liveblogs bij belangrijke gebeurtenissen in het nieuwsAD (Algemeen Dagblad) is een uitgave van De Persgroep NederlandB.V.Download the freeCOMPLETELY RENOVATED news app AD.nl. So you are always andeverywhere up to date with the latest news and sports headlines. 24hours a day all the news from your neighborhood and the mostimportant news from home and abroad.Free, clear and fast! - News from home and abroad- Regional news: Imagine region for the latest news from yourarea- The latest sports news- Show- Live Blogs at major events in the news AD (Algemeen Dagblad) is published by De Persgroep NetherlandsB.V.
Het Parool digitale krant
Lees nu het Parool, dé krant van Amsterdam.Voor iedereen die zich verbonden voelt met Amsterdam en wil wetenwat er speelt in en rondom de hoofdstad, in Nederland én in de restvan de wereld.* U kiest zélf hoe u het Parool wil lezen: alsof het de papierenkrant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. Ukan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Uw digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruikt u een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra u een betere internetverbinding heeft,kunt u de "full versie" gratis downloaden.* U kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op het Parool (papieren versie of digitalekrant), leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in teloggen of bent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bijonze lezersservice: +31 88 056 15 45 (tijdens dekantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99 €of een weekendkrant voor 1,99 €.Now read the Parool, yournewspaper of Amsterdam. For anyone who feels connected to Amsterdamand want to know what is happening in and around the capital, inthe Netherlands and in the rest of the world.* You choose yourself how you want to read it Parool: if it is theprinted newspaper, or an article in a simple text and imageversions. You can zoom in on pages, articles and images.Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can download the papers of thepast week.* If you are using a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version" free.* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who has subscribed to the Parool (hard copy or digital newspaper),read with this app the newspaper for free. Do not know how to login if you forget your login information, you can contact our readerservice: +31 88 056 15 45 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for € 1.99.
DeMorgen.be Mobile
De Morgen heeft een nieuwe app. Die is mooier,handiger en gebruiksvriendelijker dan onze oude app. Voortaan kan uop uw smartphone het meest recente nieuws lezen, maar ook descherpst geschreven analyses, interviews en reportages. In eenvisueel aantrekkelijke lay-out, waarbij ook de fotografie van dekrant mobiel benadrukt wordt.Dankzij de nieuwe app vindt u voortaan:- het belangrijkste nieuws en updates over politiek, maatschappij,buitenlandse berichtgeving, sport, cultuur, media entechnologie- opiniestukken geschreven door deskundigen over datonderwerp- een aparte Cult.-sectie met de interessantste verhalen overmuziek, literatuur, film, expo en theater- een Zine.-sectie waarin stukken over lifestyle, mode en reizenworden gecombineerd met lange interviews en prachtigefotografie- continu op de hoogte blijven van het nieuws via pushberichten,die je kunt beheren in de Android-instellingenAlle artikels, fotoreeksen en video's kunt u delen via email,Facebook en Twitter, maar u kunt ze ook bewaren in een apartelijst, om ze later te lezen, op uw smartphone, tablet, laptop ofdesktop.De Morgen has a new app.Who is more beautiful, more convenient and user-friendly than ourold app. Now you can on your smartphone to read the latest news,but also the sharpest written analysis, interviews and reports. Ina visually appealing layout, including the photography of themobile newspaper emphasized.With the new app you can now:- The most important news and updates about politics, society,foreign news, sports, culture, media and technology- Opinion pieces written by experts on the subject- Cult. a separate section with the most interesting stories aboutmusic, literature, film, exhibitions and theater- Zine. a section in which pieces of lifestyle, fashion and travelcombined with lengthy interviews and stunning photography- Continuously keep abreast of the news via push notifications,which you can manage in the Android settingsAll articles, photo sets and videos can be shared via email,Facebook and Twitter, but you can also keep them in a separatelist, to read them later on your smartphone, tablet, laptop ordesktop.
De Volkskrant app
Met de Volkskrant app ontdekt u alles wat dezekrant te bieden heeft!De Volkskrant altijd bij de handBlijf op de hoogte van het laatste nieuws én lees alleachtergronden van de Volkskrant.Meest complete uit-agendaOntdek de Volkskrant Uit-agenda met de beste recensies en tips vanonze redactieStel uw eigen Volkskrant samenGeef aan welke onderwerpen en auteurs u wilt volgen en stel zo uwVolkskrant samen.Deel uw favoriete artikelenLaat zien wat u interesseert en deel artikelen eenvoudig viabijvoorbeeld Facebook en TwitterDe mooiste fotografieBekijk de mooiste fotografie bij onze artikelen en de sectie ‘Inbeeld’ met bijzondere fotoreportages.Download nu de app en ontdek alles wat de Volkskrant te biedenheeft!Onbeperkte toegangAbonnee? Dan heeft u onbeperkte toegang! Log in met uwVolkskrant-account.Nog geen abonnee? Om onbeperkte toegang te krijgen, heeft u dekeuze uit verschillende toegangspassen:- dagpas €0,89- weekpas €2,69- maandpas €9,99De toegang stopt automatisch.The Volkskrant app youwill discover what this newspaper has to offer!De Volkskrant always at handKeep up to date with the latest news and read all the backgroundsof the Volkskrant. Most complete off-agendaDiscover the Volkskrant Off agenda with the best reviews and tipsfrom our editorsCreate your own Volkskrant togetherIndicate which topics and authors you want to follow and set asyour Volkskrant together. Share your favorite articlesShow what interests you and share articles via simple exampleFacebook and TwitterThe most beautiful photographyDiscover the best photography in our articles and the section"Highlights" with special photo shoots.Download the app and discover all the Volkskrant has tooffer!Unlimited accessSubscriber? Then you have unlimited access! Log in with yourVolkskrant account.Not a subscriber yet? To gain full access, you have the choice ofdifferent access cards:- Day pass € 0.89- Weekly pass € 2.69- Monthly pass € 9.99Access stops automatically.
PAPER 2.0.11
PAPER is een dagelijks digitaal magazine– PAPER selecteert elke dag de beste verhalen uit de bestekranten– Elke dag staat PAPER om 12 uur voor je klaar– In PAPER lees je het belangrijkste nieuws, spraakmakende columnsen het beste op het gebied van lifestyle en cultuurAls PAPER-abonnee ontvang je de app gratis. Meer weten of hulpbij installeren nodig? Ga naar www.papermagazine.nlPAPER is onderdeel van De Persgroep, uitgever van onder meer deVolkskrant, AD, Trouw, Het Parool en De Morgen.PAPER is a daily digitalmagazine- PAPER best stories from the best newspapers selects eachday- PAPER Every day at 12 am to get ready- In PAPER look at the most important news, controversial columnsand the best in terms of lifestyle and cultureIf PAPER subscriber you get the app for free. Learn or need helpinstalling? Go to www.papermagazine.nlPAPER is part of De Persgroep, publisher of De Volkskrant, AD,Trouw, Het Parool and De Morgen.
Trouw digitale krant
Lees nu Trouw, de mooiste krant van Europa dieu elke dag nieuws en verdieping brengt met in het weekend tweemagazines: Tijd en Letter & Geest.* U kiest zélf hoe u Trouw wil lezen: alsof het de papieren krantis, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kaninzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Uw digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruikt u een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra u een betere internetverbinding heeft,kunt u de "full versie" gratis downloaden.* U kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op Trouw (papieren versie of digitale krant),leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in te loggen ofbent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bij onzelezersservice: +31 88 056 15 99 (tijdens de kantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99 €of een weekendkrant voor 1,99 €.Now read True, the bestnewspaper in Europe that brings you daily news and floor at theweekend two magazines: Time and Letter & Spirit.* You choose yourself how you want to read True: if it is theprinted newspaper, or an article in a simple text and imageversions. You can zoom in on pages, articles and images.Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can download the papers of thepast week.* If you are using a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version" free.* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed on Wedding (hard copy or digital newspaper), readwith this app the newspaper for free. Do not know how to log in ifyou forget your login information, you can contact our readerservice: +31 88 056 15 99 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for € 1.99.
Trouw.nl Mobile
Trouw is er voor betrokken burgers, dieverdieping zoeken bij het dagelijkse nieuws. Via onze nieuwe siteen app kunt u al onze verhalen lezen, met extra aandacht voortypische Trouw-thema’s als levensbeschouwing, duurzaamheid, endemocratie.Trouw is een uitgave van De Persgroep Nederland.Loyalty is to citizens,looking at the floor daily news. Through our new site and app, youcan already read our stories, with special attention to typicalWedding themes such as ideology, sustainability anddemocracy.Wedding is a publication of The Netherlands Persgroep.
Vitaya Magazine 1.0.1
Vitaya is hét praktische maandblad bijuitstek: up-to-date informatie, expertadvies en 1001 tips om jeleven makkelijker en plezieriger te maken. Alle domeinen van hetdagelijkse leven komen aan bod: mode, wonen, koken… maar er isvooral veel aandacht voor gezondheid, voeding, beweging en nieuwethema's zoals consumenteninfo en recht. Bovendien zitten er in elkeVitaya kortingbonnen waarmee je meteen geld kan besparen. Vitaya ishet geknipte magazine voor vrouwen die bewust genieten en die levenmet gezond verstand!Vitaya is the monthlyeminently practical: up-to-date information, expert advice and tipsin 1001 to make your life easier and more enjoyable. All areas ofdaily life are covered: fashion, living, cooking ... but there's alot of attention on health, nutrition, exercise and new themes suchas consumer information and law. Moreover, there are in everyVitaya discount coupons which you can immediately save money.Vitaya is clipped magazine for women who enjoy food and living withcommon sense!
Joepie 1.0.6
Huiswerk is er al genoeg, kattenfilmpjes…nooit. Stop met zoeken naar de grappigste video’s of hetallerhotste celebnieuws. Download de Joepie app en krijg dagelijksvóór en ná school een update met de recentste gossips uitHollywood, interactieve testjes, leuke foto’s en filmpjes gespotdoor de redactie, exclusieve wedstrijden, een poll & hot or notén een dagelijkse horoscoop.Homework is alreadyenough cat videos ... never. Stop looking for the funniest videosor allerhotste celeb news. Download the app and get Joepie dailybefore and after school updated with the latest gossips fromHollywood, interactive quizzes, fun photos and videos spotted bythe editorial, exclusive contests, a poll & hot or not and adaily horoscope.
De Morgen digitale krant
Lees met deze app De Morgen op je tablet ofsmartphone.* U kiest zélf hoe u De Morgen wil lezen: alsof het de papierenkrant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. Ukan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Uw digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruikt u een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra u een betere internetverbinding heeft,kunt u de "full versie" gratis downloaden.* U kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op De Morgen (papieren versie of digitalekrant), leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in teloggen of bent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bijonze lezersservice: +32 2 454 25 91 (tijdens de kantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor 1,99 €of een weekendkrant voor 3,99 €.Read with this app DeMorgen on your tablet or smartphone.* You choose yourself how De Morgen will read as if it is theprinted newspaper, or a product in a simple text and imageversions. You can zoom in on pages, articles and images.Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can download the papers of thepast week.* If you are using a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version" free.* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who is subscribed to The Morning (hard copy or digital newspaper),read with this app the newspaper for free. Do not know how to login if you forget your login information, you can contact our readerservice: +32 2 454 25 91 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 1.99 or a weekend newspaper for € 3.99.
Vacature Magazine 2.4.2
Het Vacature Magazine focust op watbelangrijkis bij het vinden van een nieuwe job:* welke bedrijven of sectoren biedenuitdagendecarrièrekansen?* waar kijken bedrijven naar bij de aanwerving vannieuwemedewerkers?* welk soort functies zijn momenteel erg in trek?* in welke regio bevinden zich te bedrijven van de toekomst?* welke persoonlijke skills maken het verschil voor managers?Bovendien geven we je op regelmatige basis ook inzicht inderekruterings- en selectieprocedures: hoe gaan selectiekantorenaanhet werk, hoe bereid je je het best voor opeensollicitatiegesprek, wat is een correcte verloning voorjouwfunctie, ervaring en leeftijd, etc.Kortom: Vacature Magazine geeft je om de twee wekeninteressanteperspectieven op een volgende stap in je carrière.Download nu deapp en het nieuwe digitale magazine met verse jobswordt telkensautomatisch gedownload op je tablet.Voor meer concrete jobs kan je steeds terechtopwww.vacature.comThe Job Magazinefocuseson what is important in finding a new job:* Which companies or sectors offer challengingcareeropportunities?* Where companies look for when hiring new employees?* What kind of features are very popular?* In which regions are to companies in the future?* What personal skills make the difference for managers?Moreover, we give you on a regular basis also understandtherecruitment and selection procedures: how will select firmstowork, how do you prepare best for a job interview, what ispropercompensation for your position, experience and age, etc.Overall: Jobs Magazine gives you every two weeksinterestingperspectives on the next step in your career. Downloadthe app andthe new digital magazine with fresh jobs each timeautomaticallydownloaded to your tablet.For more specific jobs you can always visit www.vacature.com
Sportkrant Het Laatste Nieuws 2.4.2
Lees elke dag de Sportkrant van Het LaatsteNieuws op je tablet of smartphone. De Sportkrant app is exclusiefvoor abonnees van Het Laatste Nieuws en HLN Sport Abonnees.* Je kiest zélf hoe je de Sportkrant van Het Laatste Nieuws willezen: alsof het de papieren krant is, of per artikel in eenmakkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina's,artikels en beelden.* Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra je een betere internetverbinding hebt,kun je de "full versie" gratis downloaden.* Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op de Sportkrant van Het Laatste Nieuws(papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krantgratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je je logingegevensvergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice: +32 2 454 2590 (tijdens de kantooruren).Read every day the sportsnewspaper Het Laatste Nieuws on your tablet or smartphone. Thesports newspaper app is exclusive to subscribers of Het LaatsteNieuws and HLN Sport Subscribers.* You choose yourself how the sports newspaper Het Laatste Nieuwswill read as if it is the printed newspaper, or a product in asimple text and image versions. You can zoom in on pages, articlesand images.* Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version".* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed to the sports newspaper Het Laatste Nieuws (hardcopy or digital newspaper), read with this app the newspaper forfree. Do not know how to log in if you have forgotten your logindetails, you can contact our reader service: +32 2 454 25 90(during office hours).