De Persgroep Publishing Apps

Loading...
HLN Nieuwswekker 1.2.1
Het Laatste Nieuws weet wat er leeft. En dankzij de Wekker app weetjij het ook, van zodra je opstaat.Download gratis de HLN Wekker app en je bent ’s morgens meteenmee met de actualiteit van de dag. Ontwaak met een aangenameringtone, scroll door de 7 uitgelichte nieuwsartikels en je bentonmiddellijk op de hoogte van wat er leeft in je regio, in Belgiëof in de rest van de wereld.• Wekker met 10 opgewekte geluiden• De belangrijkste artikels rechtstreeks op je gsm• Binnen- en buitenlands nieuws• Nieuws uit je regio• Weerbericht voor jouw gemeente• Gepersonaliseerd verkeersnieuws• Persoonlijke statistieken, zoals je snelste afdruktijd van dewekkerVan zodra je je smartphone opzet, selecteert de redactie van HetLaatste Nieuws voor jou de 5 belangrijkste artikels die je moetgelezen hebben om helemaal mee te zijn. Als je wilt, kun je ervoorkiezen om ook 2 nieuwsberichten uit je eigen regio teontvangen.Word wakker met een aangenaam wekkergeluid. Kies uit 10verschillende melodieën om mee wakker te worden, waaronder Introvan The XX, het nummer dat je ook in de tv-spot van Het LaatsteNieuws hoort.Dankzij het gepersonaliseerd verkeersnieuws zie je meteen of jefile hebt op weg naar je werk. Duid aan langs welke grote Vlaamseverkeersassen je dagelijks passeert, dan zie je elke ochtend of ervertraging of files zijn op je vaste route.De up-to-date weerapplicatie vertelt je meteen wat voor weer hetbuiten is. Zo kan je altijd goed voorbereid en met de juiste klerende deur uit.Houd je persoonlijke statistieken bij en begin je dag op eenfijne manier. Houd bijvoorbeeld bij hoe snel je je wekker afdrukten probeer elke dag je persoonlijke records te verbeteren.The LatestNews knows what is going on. And thanks to the Clock app too, youknow it as soon as you get up.Download the HLN Clock app and you're the morning right awaywith the news of the day. Wake up to a nice ringtone, scrollthrough the seven featured new articles and you are immediatelyaware of what is happening in your area, in Belgium or in the restof the world.• Alarm clock with 10 sounds generated• The main articles on your mobile phone• Domestic and foreign news• News from your region• Weather for your municipality• Personalized Traffic news• Personal statistics, such as your fastest print time clockOnce your smartphone design, selects the editors of The Latest Newsfor you the 5 most important articles you should have read all theway to be with. If you want, you can also choose to receive. 2 newsfrom your regionWake up with a pleasant alarm sound. Choose from 10 differentmelodies to be among them awake Intro by The XX, the song that youhear on the TV spot for the latest news.Thanks to personalized traffic news you see immediately whetheryou file on your way to work. Indicate along which large Flemishroads you pass every day, you see every morning, or delays, orfiles on your regular route.The up-to-date weather application tells you immediately whatthe weather is outside. So you can always well prepared and withthe right clothes out the door.Keep your personal stats and start your day in a pleasant way.Keep example at how quickly you print your alarm and try toimprove. Your personal records every day
Het Laatste Nieuws 3.0.14
Lees Het Laaste Nieuws - de grootste krant van het land - op jouwsmartphone of tablet. * Je leest de krant uit je eigen regio ofkiest uit alle andere edities. Je gekozen editie wordt automatischbewaard. * Lees de krant visueel zoals in de krant of per artikelin een makkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen oppagina's, artikels en beelden. * Jouw nieuwe krant staat klaardankzij het automatisch downloaden elke ochtend. * Krant gemist?Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van de voorbije weekdownloaden. * Je kan de krant eerst downloaden en later offlinelezen. Wie geabonneerd is op Het Laatste Nieuws (papieren versie ofdigitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weet je niethoe in te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kan jeterecht bij onze lezersservice: +32 2 454 25 90 (tijdens dekantooruren) of via www.hln.be/wachtwoord-vergeten. Indien je geenabonnee bent, kan je de digitale krant aankopen via je Google Playaccount. Je kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99 € of eenweekendkrant voor 1,99 €. Read The Latest News - the biggestnewspaper in the country - on your smartphone or tablet. * You readthe newspaper in your own region or choose from other editions. Youchose edition is saved automatically. * Read the newspaper asvisually in the newspaper or an article in a simple text and imageversion. You can zoom in on pages, articles and images. * Your newpaper ready by automatically download every morning. * Newspapermissed? No problem. You can always download the papers of the pastweek. * You can first download the newspaper and later readingoffline. Who has subscribed to Het Laatste Nieuws (hard copy ordigital newspaper), read with this app free newspaper. Do not knowhow to log in if you have forgotten your login details, you cancontact our reader service: +32 2 454 25 90 (during office hours)or via www.hln.be/wachtwoord-vergeten. If you are not a subscriber,you may purchase the digital newspaper via your Google Playaccount. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or aweekend newspaper for 1.99 €.
HLN.be
Met de nieuwsapp van HLN krijg je het meestrecente nieuws over de actualiteit uit België en de rest van dewereld. Met deze applicatie blijf je als eerste en 24/24 op dehoogte van het laatste nieuws.Download de app van HLN en krijg GRATIS:- Meldingen bij belangrijk nieuws (deze kan je ook uitzetten)- Het nationaal en internationaal nieuws in een oogopslag- Live sportnieuws uit binnen- en buitenland- Het meest recente nieuws uit jouw regio- De 10 meest gelezen artikelsHeb je nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje [email protected] HLN news app you getthe latest news about current events in Belgium and the rest of theworld. With this application you keep the first and 24/24 up todate with the latest news.Download the app from HLN and get FREE:- Reports on important news (you can also turn off)- The national and international news at a glance- Live sports news from home and abroad- The latest news from your region- The 10 most read articlesDo you have any questions or comments? Send an email [email protected]
AD digitale krant 3.0.14
Lees nu het AD op uw tablet of smartphone. * Je leest de krant uitje eigen regio of kiest uit alle andere edities. Je gekozen editiewordt automatisch bewaard. * Je kiest zélf hoe je het AD wil lezen:alsof het de papieren krant is, of per artikel in een makkelijketekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikels enbeelden. * Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij hetautomatisch downloaden. * Krant gemist? Geen probleem. Je kuntaltijd de kranten van de voorbije week downloaden. * Je kan dekrant eerst downloaden en later offline lezen. Wie geabonneerd isop het AD (papieren versie of digitale krant), leest met deze appde krant gratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je jelogingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice:+31 88 050 50 50 (tijdens de kantooruren). Indien je geen abonneebent, kan je de digitale krant aankopen via je Google Play account.Je kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99€ of een weekendkrantvoor 1,99€. Now read the AD on your tablet or smartphone. * Youread the newspaper in your own region or choose from othereditions. You chose edition is saved automatically. * You chooseyourself how you want to read the AD if it is the printednewspaper, or a product in a simple text and image version. You canzoom in on pages, articles and images. * Your digital newspaper isalways ready with the download automatically. * Newspaper missed?No problem. You can always download the papers of the past week. *You can first download the newspaper and later reading offline. Whohas subscribed to the AD (hard copy or digital newspaper), readwith this app free newspaper. Do not know how to log in if you haveforgotten your login details, you can contact our reader service:+31 88 050 50 50 (during office hours). If you are not asubscriber, you may purchase the digital newspaper via your GooglePlay account. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or aweekend newspaper for 1.99 €.
de Volkskrant Krant
de Volkskrant digitale krant Lees nu de Volkskrant, degezaghebbende kwaliteitskrant die elke dag bovenop het nieuws zitmet scherpe reportages, diepgaande interviews en indrukwekkendefotografie; een gids door de wereld en door Nederland, maar met oogvoor de vrolijke kanten van het leven. * U kiest zélf hoe u deVolkskrant wil lezen: alsof het de papieren krant is, of perartikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kan inzoomen oppagina's, artikels en beelden. * U kiest zélf hoe u leest: in deopmaak van de papieren krant, of per artikel in een makkelijketekst- en beeldversie. * Uw digitale krant staat elke ochtend klaardankzij het automatisch downloaden. * Krant gemist? Geen probleem.U kunt altijd de kranten van de afgelopen week teruglezen. * U kuntde krant eerst downloaden en later offline lezen. Handig vooronderweg of op vakantie. Wie geabonneerd is op de Volkskrant(papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krantgratis. Weet u niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevensvergeten, dan kan u terecht bij onze lezersservice: +31 88 056 1561 (tijdens de kantooruren). Indien u geen abonnee bent, kan u dedigitale krant aankopen via uw Google Play account. U kan per dageen weekkrant kopen voor €1,99 of een weekendkrant voor €2,99. Thedigital newspaper Volkskrant Now read the Times, the authoritativenewspaper of sitting every day on top of the news with sharpreports, in-depth interviews and stunning photography; a guidethrough the world and the Netherlands, but with an eye for the gayside of life. * You choose yourself how you want to read theVolkskrant: if it is the printed newspaper, or a product in asimple text and image version. You can zoom in on pages, articlesand images. * You choose yourself how you read, the layout of theprinted newspaper, or an article in a simple text and imageversion. Your digital newspaper is thanks to automatically downloadevery morning ready. * Newspaper missed? No problem. You can alwaysread the papers last week. * You can first download the newspaperand later reading offline. Convenient for travel or vacation. Thosewho subscribed to the Volkskrant (hard copy or digital newspaper),read with this app free newspaper. Do not know how to sign in orhave forgotten your login details, please contact our readerservice: +31 88 056 15 61 (during office hours). If you are not asubscriber, you may purchase the digital newspaper via your GooglePlay account. You can buy a weekly newspaper a day for € 1.99 or aweekend newspaper for € 2.99.
ED Nieuws 4.15.1
Download nu de gratis nieuws app van ED. Zo ben je altijd en overalop de hoogte van het laatste nieuws uit Eindhoven en omstreken. 24uur per dag al het nieuws uit jouw buurt of stad en hetbelangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland.Gratis,overzichtelijk en snel!- Regionaal nieuws: stel je regio in voorhet laatste nieuws uit jouw omgeving- Nieuws uit binnen- enbuitenland- Het laatste sportnieuws- Liveblogs bij belangrijkegebeurtenissen in het nieuwsWe blijven de nieuwsapp van ED continudoorontwikkelen. Heeft u tips of feedback, laat het ons graag wetenvia [email protected] Nieuws is een uitgave van De PersgroepNederland B.V.Download the free news app Ed. So you are always andeverywhere up to date with the latest news in and around Eindhoven.24 hours a day all the news from your neighborhood or city and themost important news from home and abroad.Free, clear and fast!-Regional news: Imagine region for the latest news from your area-News from home and abroad- The latest sports news- Live Blogs atmajor events in the newsWe keep continuously developing news appsEd. Do you have any tips or feedback, please let us know [email protected] like.Ed News is published by De PersgroepNetherlands B.V.
AD nieuws, sport en regio
Download nu de gratis nieuws app van AD.nl. Zoben je altijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws ensportnieuws. 24 uur per dag al het nieuws uit jouw buurt en hetbelangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland.Gratis, overzichtelijk en snel!- Nieuws uit binnen- en buitenland- Regionaal nieuws: stel je regio in voor het laatste nieuws uitjouw omgeving- Het laatste sportnieuws- Shownieuws- Liveblogs bij belangrijke gebeurtenissen in het nieuwsAD (Algemeen Dagblad) is een uitgave van De Persgroep NederlandB.V.Download the free newsapp AD.nl. So you are always and everywhere up to date with thelatest news and sports. 24 hours a day all the news from yourneighborhood and the most important news from home andabroad.Free, clear and fast! - News from home and abroad- Regional news: Imagine region for the latest news from yourarea- The latest sports news- Show- Live Blogs at major events in the news AD (Algemeen Dagblad) is published by De Persgroep NetherlandsB.V.
Het Parool digitale krant 3.0.14
Lees nu het Parool, dé krant van Amsterdam. Voor iedereen die zichverbonden voelt met Amsterdam en wil weten wat er speelt in enrondom de hoofdstad, in Nederland én in de rest van de wereld. * Ukiest zélf hoe u leest: in de opmaak van de papieren krant, of perartikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. * Uw digitalekrant staat elke middag klaar dankzij het automatisch downloaden. *Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van deafgelopen week teruglezen. * U kunt de krant eerst downloaden enlater offline lezen. Handig voor onderweg of op vakantie. Wiegeabonneerd is op het Parool (papieren versie of digitale krant),leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in te loggen ofbent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bij onzelezersservice: +31 88 056 15 45 (tijdens de kantooruren). Indien ugeen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uw GooglePlay account. U kan per dag een weekkrant kopen voor €1,99 of eenweekendkrant voor €2,99. Now read the Parool newspaper Amsterdam.For anyone who feels connected to Amsterdam and want to know whatis happening in and around the capital, in the Netherlands and inthe rest of the world. * You choose yourself how you read, thelayout of the printed newspaper, or an article in a simple text andimage version. Your digital newspaper is ready thanks toautomatically download every afternoon. * Newspaper missed? Noproblem. You can always read the papers last week. * You can firstdownload the newspaper and later reading offline. Convenient fortravel or vacation. Who has subscribed to the Parool (hard copy ordigital newspaper), read with this app free newspaper. Do not knowhow to sign in or have forgotten your login details, please contactour reader service: +31 88 056 15 45 (during office hours). If youare not a subscriber, you may purchase the digital newspaper viayour Google Play account. You can buy a weekly newspaper a day for€ 1.99 or a weekend newspaper for € 2.99.
DeMorgen.be Mobile
De Morgen heeft een nieuwe app. Die is mooier, handiger engebruiksvriendelijker dan onze oude app. Voortaan kan u op uwsmartphone het meest recente nieuws lezen, maar ook de scherpstgeschreven analyses, interviews en reportages. In een visueelaantrekkelijke lay-out, waarbij ook de fotografie van de krantmobiel benadrukt wordt. Dankzij de nieuwe app vindt u voortaan: -het belangrijkste nieuws en updates over politiek, maatschappij,buitenlandse berichtgeving, sport, cultuur, media en technologie -opiniestukken geschreven door deskundigen over dat onderwerp - eenaparte Cult.-sectie met de interessantste verhalen over muziek,literatuur, film, expo en theater - een Zine.-sectie waarin stukkenover lifestyle, mode en reizen worden gecombineerd met langeinterviews en prachtige fotografie - continu op de hoogte blijvenvan het nieuws via pushberichten, die je kunt beheren in deAndroid-instellingen Alle artikels, fotoreeksen en video's kunt udelen via email, Facebook en Twitter, maar u kunt ze ook bewaren ineen aparte lijst, om ze later te lezen, op uw smartphone, tablet,laptop of desktop. De Morgen has a new app. Who is more beautiful,more convenient and user-friendly than our old app. Now you can onyour smartphone to read the latest news, but also the sharpestwritten analysis, interviews and reports. In a visually appealinglayout, including the photography of the mobile newspaperemphasized. With the new app you can now: - The most important newsand updates about politics, society, foreign news, sports, culture,media and technology - Opinion pieces written by experts on thesubject - Cult. a separate section with the most interestingstories about music, literature, film, exhibitions and theater -Zine. a section in which pieces of lifestyle, fashion and travelcombined with lengthy interviews and stunning photography -Continuously keep abreast of the news via push notifications, whichyou can manage in the Android settings All articles, photo sets andvideos can be shared via email, Facebook and Twitter, but you canalso keep them in a separate list, to read them later on yoursmartphone, tablet, laptop or desktop.
Brabants Dagblad Krant 12.3.2
Lees nu al het nieuws van het Brabants Dagblad met de digitalekrant voor Android. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uitals de papieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook deinhoud is exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van het Brabants Dagbladverschijnt iedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om06:00 en op zaterdag uiterlijk om 7:00 uur.Mogelijkheden in deapp:* Lees de krant uit uw eigen regio of selecteer een andereeditie. Uw gekozen editie wordt automatisch bewaard.* U kiest zelfhoe u de digitale krant wilt lezen: alsof het de papieren krant isof per artikel in een gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kuntinzoomen op pagina's, artikelen en foto's.* De krant van vandaag oftot 14 dagen terug is beschikbaar.* U kunt de krant eerstdownloaden en later offline lezen, kranten worden standaard na 2weken verwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws oftrefwoorden.* Laat de krant automatisch downloaden.Inclusieftoegang tot alle edities: Bommelerwaard, Den Bosch, Meierij, Oss,Tilburg, Veghel-Uden en Waalwijk-Langstraat.Toegang voorabonneesBent u abonnee en heeft u recht op toegang tot de digitalekrant van het Brabants Dagblad? Log dan na het downloaden van deapp in en ontvang onbeperkte toegang.PrijzenLos nummer €1,79Maandabonnement € 14,99Deze abonnementen worden via uw GooglePlay account verrekend en beheerd, volgens de modaliteiten, bepaalddoor Google Play: * Alle beschikbare kranten downloaden (naar keuzeéén of meerdere regionale edities), gedurende de door u gekozenperiode van het abonnement. * De betaling via uw Google PlayAccount gebeurt bij de bevestiging van de aankoop, na de keuze vande abonnementsduur. * U kunt een abonnement niet stopzetten tijdensde looptijd van het abonnement. * Automatisch downloaden: zodra ereen nieuwe krant beschikbaar is, wordt deze automatisch gedownload.Let op: indien u een abonnement heeft aangeschaft via de GooglePlay Store, dan is het voor automatisch downloaden wel vereist datu bent ingelogd met uw Google Play account.* Standaard staat deautomatische vernieuwing van uw digitale krant abonnement aan in deGoogle Play Store. Deze kunt u altijd zelf uitschakelen. Hetabonnement wordt automatisch vernieuwd, tenzij u vernieuwinguitschakelt. Tot uiterlijk 24 uur voor het aflopen van hetabonnement.Read now all the news of the Brabants Dagblad digitalnewspaper for Android. The digital newspaper looks exactly like thepaper version and has all the edition booklets. The content isexactly the same, with all the articles, photographs,advertisements, family news, puzzles and attachments only reallyuseful on your tablet or smartphone.The digital newspaper BrabantsDagblad published every working day: Monday / Friday appearance at06:00 and on Saturday by 7:00.Opportunities in the app:* Read thenewspaper from your own region or select a different edition. Yourchosen edition is automatically saved.* You choose how you want toread the digital newspaper: if the newspaper is an article or in aneasy text and picture version. You can zoom in on pages, articlesand photos.* The newspaper today or up to 14 days is availableagain.* You can download the newspaper first and later offlinereading, newspapers are deleted after 2 weeks.* Quickly search thenewspaper for news or keywords.* Let the newspaper automaticdownload.Includes access to all editions Bommelerwaard, Den Bosch,Bailiwick, Oss, Tilburg, Waalwijk-Veghel-Uden andLangstraat.Subscriber AccessAre you a subscriber and you areentitled to access digital newspaper Brabants Dagblad? Sign afterdownloading the app and receive unlimited access.PriceLos issue €1.79Monthly subscription € 14.99These subscriptions are charged toyour Google Play account and managed according to the modalitiesdetermined by Google Play:* Download all available newspapers(optionally one or more regional editions) during the period of thesubscription chosen.* Payment via your Google Play account happenswhen confirming the purchase, after the selection of thesubscription period.* You can not stop a subscription during theterm of the subscription.* Automatically download: once a newnewspaper is available, it is automatically downloaded. Note: Ifyou have purchased a subscription through the Google Play Store,then download and automatically requires that you are logged inwith your Google Play account.* By default the automatic update ofyour digital newspaper subscription to the Google Play Store. Youcan always switch off itself. The subscription is automaticallyrenewed unless you disable renewal. Up to 24 hours before theexpiry of the subscription.
Brabants Dagblad Nieuws 4.15.1
Download nu de gratis nieuws app van Brabants Dagblad. Zo ben jealtijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws uit Den Bosch,Oss, Tilburg en omstreken. 24 uur per dag al het nieuws uit jouwbuurt of stad en het belangrijkste nieuws uit binnen- enbuitenland.Gratis, overzichtelijk en snel!- Regionaal nieuws: stelje regio in voor het laatste nieuws uit jouw omgeving- Nieuws uitbinnen- en buitenland- Het laatste sportnieuws- Liveblogs bijbelangrijke gebeurtenissen in het nieuwsWe blijven de nieuwsapp vanBrabants Dagblad continu doorontwikkelen. Heeft u tips of feedback,laat het ons graag weten via [email protected] DagbladNieuws is een uitgave van De Persgroep Nederland B.V.Download thefree news app Brabants Dagblad. So you are always and everywhere upto date with the latest news from Den Bosch, Oss, and aroundTilburg. 24 hours a day all the news from your neighborhood or cityand the most important news from home and abroad.Free, clear andfast!- Regional news: Imagine region for the latest news from yourarea- News from home and abroad- The latest sports news- Live Blogsat major events in the newsWe continue to continuously develop thenews app from Brabants Dagblad. Do you have any tips or feedback,please let us know by [email protected] like.Brabants Dagblad Newsis published by De Persgroep Netherlands B.V.
BN DeStem Nieuws 4.15.1
Download nu de gratis nieuws app van BN DeStem. Zo ben je altijd enoveral op de hoogte van het laatste nieuws uit Breda, Bergen opZoom en omstreken. 24 uur per dag al het nieuws uit jouw buurt ofstad en het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland.Gratis,overzichtelijk en snel!- Regionaal nieuws: stel je regio in voorhet laatste nieuws uit jouw omgeving- Nieuws uit binnen- enbuitenland- Het laatste sportnieuws- Liveblogs bij belangrijkegebeurtenissen in het nieuwsWe blijven de nieuwsapp van BN DeStemcontinu doorontwikkelen. Heeft u tips of feedback, laat het onsgraag weten via [email protected] DeStem Nieuws is eenuitgave van De Persgroep Nederland B.V.Download the free news appBN De Stem. So you are always and everywhere up to date with thelatest news from Breda, Bergen op Zoom and its surroundings. 24hours a day all the news from your neighborhood or city and themost important news from home and abroad.Free, clear and fast!-Regional news: Imagine region for the latest news from your area-News from home and abroad- The latest sports news- Live Blogs atmajor events in the newsWe keep continuously developing news appsBN De Stem. Do you have any tips or feedback, please let us know [email protected] like.BN DeStem News is published by DePersgroep Netherlands B.V.
de Volkskrant 4.7.1
De app geeft u onbeperkt toegang tot alle journalistiek van deVolkskrant op uw smartphone, altijd urgent en actueel. Of tot deVolkskrant Editie, liefdevol vormgegeven voor uw tablet. De bestejournalistiek nu ook het mooist gebracht. Op uw smartphone scrolltu handig van sectie naar sectie en bladert u eenvoudig door hetlaatste nieuws van de dag en de beste achtergrondartikelen. Viamenuknoppen vindt u de meest recente en best gelezen stukkenmakkelijk terug. Indien u wilt, houden notificaties u op de hoogtevan de belangrijkste gebeurtenissen. Op uw tablet heeft u met deVolkskrant Editie de beste lees, kijk en luisterervaring. Metnieuws en achtergrondverhalen, mooie fotografie, video’s waar jewijzer van wordt, overzichtelijke graphics en podcasts die diepergraven. U kunt de Volkskrant Editie ook automatisch latendownloaden zodat u direct kunt beginnen met lezen, zelfs als ulater geen internetverbinding meer heeft. Indien gewenst kunt uhier de Volkskrant ook lezen in de vertrouwde opmaak van depapieren krant. Onze gebruiksvoorwaarden en privacy statement vindtu op https://www.persgroep.nl/privacy The app gives you unlimitedaccess to all of the Volkskrant journalism on your smartphone,always urgent and topical. Or to the Volkskrant Edition, lovinglydesigned for your tablet. The best journalism now also been thebest.   On your smartphone handy scroll from section tosection and browse easily through the news of the day and the bestbackground articles. Via menu buttons you will find the latest andbest-read pieces easily reduced. If you want notifications keep youinformed of important events. On your tablet, you best read withthe Volkskrant Edition, viewing and listening experience. With newsand background stories, beautiful photography, videos where yourpointer is, clear graphics and podcasts dig deeper. You can alsolet the Volkskrant Edition download automatically so you canimmediately start reading, even if you later no longer hasconnectivity. If desired, you can also read the Volkskrant in thefamiliar format of the printed newspaper. Our terms of use andprivacy policy can be found at https://www.persgroep.nl/privacy
PAPER 2.0.11
PAPER is een dagelijks digitaal magazine– PAPER selecteert elke dag de beste verhalen uit de bestekranten– Elke dag staat PAPER om 12 uur voor je klaar– In PAPER lees je het belangrijkste nieuws, spraakmakende columnsen het beste op het gebied van lifestyle en cultuurAls PAPER-abonnee ontvang je de app gratis. Meer weten of hulpbij installeren nodig? Ga naar www.papermagazine.nlPAPER is onderdeel van De Persgroep, uitgever van onder meer deVolkskrant, AD, Trouw, Het Parool en De Morgen.PAPER is a daily digitalmagazine- PAPER best stories from the best newspapers selects eachday- PAPER Every day at 12 am to get ready- In PAPER look at the most important news, controversial columnsand the best in terms of lifestyle and cultureIf PAPER subscriber you get the app for free. Learn or need helpinstalling? Go to www.papermagazine.nlPAPER is part of De Persgroep, publisher of De Volkskrant, AD,Trouw, Het Parool and De Morgen.
De Stentor Nieuws 4.15.1
Download nu de gratis nieuws app van de Stentor. Zo ben je altijden overal op de hoogte van het laatste nieuws uit Zwolle,Apeldoorn, Harderwijk en omstreken. 24 uur per dag al het nieuwsuit jouw buurt of stad en het belangrijkste nieuws uit binnen- enbuitenland.Gratis, overzichtelijk en snel!- Regionaal nieuws: stelje regio in voor het laatste nieuws uit jouw omgeving- Nieuws uitbinnen- en buitenland- Het laatste sportnieuws- Liveblogs bijbelangrijke gebeurtenissen in het nieuwsWe blijven de nieuwsapp vande Stentor continu doorontwikkelen. Heeft u tips of feedback, laathet ons graag weten via [email protected] Stentor Nieuwsis een uitgave van De Persgroep Nederland B.V.Download the freenews app of Stentor. So you are always and everywhere up to datewith the latest news from Zwolle, Apeldoorn, Harderwijk andsurroundings. 24 hours a day all the news from your neighborhood orcity and the most important news from home and abroad.Free, clearand fast!- Regional news: Imagine region for the latest news fromyour area- News from home and abroad- The latest sports news- LiveBlogs at major events in the newsWe continue to continuouslydevelop the news app of Stentor. Do you have any tips or feedback,please let us know by [email protected] like.The StentorNews is published by De Persgroep Netherlands B.V.
BN DeStem Krant 12.3.2
Lees nu al het nieuws van BN DeStem met de digitale krant voorAndroid. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uit als depapieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook de inhoudis exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van BN DeStem verschijntiedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om 06:00 en opzaterdag uiterlijk om 07:00 uur.Mogelijkheden in de app:* Lees dekrant uit uw eigen regio of selecteer een andere editie. Uw gekozeneditie wordt automatisch bewaard.* U kiest zelf hoe u de digitalekrant wilt lezen: alsof het de papieren krant is of per artikel ineen gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kunt inzoomen oppagina's, artikelen en foto's.* De krant van vandaag of tot 14dagen terug is beschikbaar.* U kunt de krant eerst downloaden enlater offline lezen, kranten worden standaard na 2 wekenverwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws of trefwoorden*Laat de krant automatisch downloadenInclusief toegang tot alleedities: Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout,Roosendaal en Zeeuws-Vlaanderen.Toegang voor abonneesBent u abonneeen heeft u recht op toegang tot de digitale krant van BN DeStem?Log dan na het downloaden van de app in en ontvang onbeperktetoegang.PrijzenLos nummer € 1,79Maandabonnement € 14,99Dezeabonnementen worden via uw Google Play account verrekend enbeheerd, volgens de modaliteiten, bepaald door Google Play: * Allebeschikbare kranten downloaden (naar keuze één of meerdereregionale edities), gedurende de door u gekozen periode van hetabonnement. * De betaling via uw Google Play Account gebeurt bij debevestiging van de aankoop, na de keuze van de abonnementsduur. * Ukunt een abonnement niet stopzetten tijdens de looptijd van hetabonnement. * Automatisch downloaden: zodra er een nieuwe krantbeschikbaar is, wordt deze automatisch gedownload. Let op: indien ueen abonnement heeft aangeschaft via de Google Play Store, dan ishet voor automatisch downloaden wel vereist dat u bent ingelogd metuw Google Play account.* Standaard staat de automatischevernieuwing van uw digitale krant abonnement aan in de Google PlayStore. Deze kunt u altijd zelf uitschakelen. Het abonnement wordtautomatisch vernieuwd, tenzij u vernieuwing uitschakelt. Totuiterlijk 24 uur voor het aflopen van het abonnement.Now read allthe news from the digital newspaper BN De Stem Android. The digitalnewspaper looks exactly like the paper version and has all theedition booklets. The content is exactly the same, with all thearticles, photographs, advertisements, family news, puzzles andattachments only really useful on your tablet or smartphone.Thedigital newspaper BN De Stem published every working day: Monday /Friday appearance at 06:00 and on Saturday by 07:00.Opportunitiesin the app:* Read the newspaper from your own region or select adifferent edition. Your chosen edition is automatically saved.* Youchoose how you want to read the digital newspaper: if the newspaperis an article or in an easy text and picture version. You can zoomin on pages, articles and photos.* The newspaper today or up to 14days is available again.* You can download the newspaper first andlater offline reading, newspapers are deleted after 2 weeks.*Quickly search the newspaper for news or keywords* Let thenewspaper automatic downloadIncludes access to all editions: Bergenop Zoom, Breda, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal andZeeland.Subscriber AccessAre you a subscriber and you are entitledto access digital newspaper BN De Stem? Sign after downloading theapp and receive unlimited access.PriceLos issue € 1.79Monthlysubscription € 14.99These subscriptions are charged to your GooglePlay account and managed according to the modalities determined byGoogle Play:* Download all available newspapers (optionally one ormore regional editions) during the period of the subscriptionchosen.* Payment via your Google Play account happens whenconfirming the purchase, after the selection of the subscriptionperiod.* You can not stop a subscription during the term of thesubscription.* Automatically download: once a new newspaper isavailable, it is automatically downloaded. Note: If you havepurchased a subscription through the Google Play Store, thendownload and automatically requires that you are logged in withyour Google Play account.* By default the automatic update of yourdigital newspaper subscription to the Google Play Store. You canalways switch off itself. The subscription is automatically renewedunless you disable renewal. Up to 24 hours before the expiry of thesubscription.
Dag Allemaal 3.0.14
Dag Allemaal brengt u elke week spraakmakende primeurs enentertainment, intense verhalen van bekende en minder bekendeVlamingen. De kers op de taart is de meest complete televisiegids.De nieuwe Dag Allemaal verschijnt telkens op dinsdag.* U kiest zélfhoe u Dag Allemaal wil lezen: alsof het het papieren magazine is,of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kaninzoomen op pagina's, artikels en beelden. * Uw digitale magazineligt steeds klaar dankzij het automatisch downloaden.* Magazinegemist? Geen probleem. U kunt altijd de magazines van de voorbijeweken downloaden. * U kan het magazine eerst downloaden en lateroffline lezen.Wie geabonneerd is op Dag Allemaal (papieren versieof digitale magazine), leest met deze app het magazine gratis. Weetu niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevens vergeten, dankan u terecht bij onze lezersservice: +32 2 454 25 93 (tijdens dekantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u het digitalemagazine aankopen via je Google Play account.All day every weekbrings sensational scoops and entertainment, intense stories offamous and lesser-known Flemings. The icing on the cake is the mostcomplete TV guide. The New Day All appears every Tuesday.* Youchoose yourself how Day All will read as if it were the papermagazine, or an article in a simple text and image version. You canzoom in on pages, articles and images.Your digital magazine isalways ready with the download automatically.* Missed Magazine? Noproblem. You can always download the magazines in recent weeks.*You can download and read offline later the magazine first.Whosubscribed on Day All (hard copy or digital magazine), reads thismagazine app free. Do not know how to sign in or have forgottenyour login details, please contact our reader service: +32 2 454 2593 (during office hours).If you are not a subscriber, you can buythe digital magazine on your Google Play account.
Trouw digitale krant 3.0.14
Lees nu Trouw, de mooiste krant van Europa die u elke dag nieuws enverdieping brengt met in het weekend twee magazines: Tijd en Letter& Geest. * U kiest zélf hoe u Trouw wil lezen: alsof het depapieren krant is, of per artikel in een makkelijke tekst- enbeeldversie. U kan inzoomen op pagina's, artikels en beelden. * Uwdigitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden. * Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de krantenvan de voorbije week downloaden. * U kan de krant eerst downloadenen later offline lezen. Wie geabonneerd is op Trouw (papierenversie of digitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weetu niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevens vergeten, dankan u terecht bij onze lezersservice: +31 88 056 15 99 (tijdens dekantooruren). Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krantaankopen via uw Google Play account. U kan per dag een weekkrantkopen voor 0,99 € of een weekendkrant voor 1,99 €. Now read True,the best newspaper in Europe that brings you daily news and floorat the weekend two magazines: Time and Letter & Spirit. * Youchoose yourself how you want to read True: if it is the printednewspaper, or a product in a simple text and image version. You canzoom in on pages, articles and images. Your digital newspaper isalways ready with the download automatically. * Newspaper missed?No problem. You can always download the papers of the past week. *You can first download the newspaper and later reading offline. Whosubscribed on Wedding (hard copy or digital newspaper), read withthis app free newspaper. Do not know how to sign in or haveforgotten your login details, please contact our reader service:+31 88 056 15 99 (during office hours). If you are not asubscriber, you may purchase the digital newspaper via your GooglePlay account. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or aweekend newspaper for 1.99 €.
Trouw.nl Mobile 5.1.0
Trouw is er voor betrokken burgers, die verdieping zoeken bij hetdagelijkse nieuws. Via onze nieuwe site en app kunt u al onzeverhalen lezen, met extra aandacht voor typische Trouw-thema’s alslevensbeschouwing, duurzaamheid, en democratie.Trouw is een uitgavevan De Persgroep Nederland.Loyalty is to citizens, looking at thefloor daily news. Through our new site and app, you can alreadyread our stories, with special attention to typical Wedding themessuch as ideology, sustainability and democracy.Wedding is apublication of The Netherlands Persgroep.
DM TV App 1.1.0
Binnen 1 minuut weten wat u op TV wilt zien!Met de TV App van DeMorgen vindt u snel een TV programma van uw goesting.De tips enaanbevelingen van onze redactie helpen u bij uw keuze in het ruimetelevisieaanbod.Met slimme overzichten op thema, zender en tijdweet u direct wat u wilt zien!Tips van De MorgenDe besteprogramma’s op een rijtje volgens de redactie van De Morgen.Nu& Straks op TVIn één oogopslag weet u wat er nu op TVis.Thema’sFilms, kookprogramma’s, sport. De Morgen selecteert vooru het beste op thema.Binnen 1 minuut weten wat je vanavond wiltkijken? Installeer nu de gratis DM TV App!Within 1 minute to knowwhat you want to see! TVWith TV App De Morgen you will quickly finda TV program of your liking.The tips and recommendations of oureditors help you in your choice in the spacious TV offerings.Withsmart statements subject, sender and time you will know immediatelywhat you want to see!Tips from The MorningThe best programs one byone according to the editors of De Morgen.Now & Later on TVAt aglance you can see what's on TV.ThemesMovies, cooking programs,sports. Selects the best for you tomorrow on topic.Within 1 minuteto know what you want to watch tonight? Now install the free DM TVApp!
Story 3.0.11
Met Story haal je niet één maar direct 3 magazines in huis: Story,Storywood en TeVe-Blad. Story brengt jou elke dinsdag alle straffeen hartverwarmende verhalen over BV’s en gewone mensen. Story iseen amusant blad dat met zijn twee voeten in de Vlaamse actualiteitstaat, met rubrieken zoals achter de schermen gebracht doorshowbizz Bart en royaltyverhalen met Mario Danneels. In Storywoodlees je alle straffe verhalen uit Hollywood, de exclusieve columnvan Astrid Bryan en stellen onze experten waaronder Katja Retsinmeer dan 15 pagina’s samen over mode, beauty en gezond leven.Bovendien vind je vanaf nu TeVe-Blad samen bij Story waardoor hetTV-overzicht duidelijker, uitgebreider en praktischer wordt.WithStory gives you not one but three magazines directly in the home:Story, Story Wood and TeVe-Journal. Story brings you every Tuesdayall pain and heartwarming stories about BV and ordinary people.Story is an entertaining magazine that his two feet is in theFlemish current affairs, with sections such as spent backstageshowbiz royalty Bart and stories with Mario Danneels. Story Woodread all tall stories from Hollywood, the exclusive column byAstrid Bryan and ask our experts including Katja Retsin more than15 pages together about fashion, beauty and healthy life. Moreoveryou will find in story together from now TeVe-Journal allowing theTV overview clearer, is more comprehensive and more practical.
De Stentor Krant 12.3.2
Lees nu al het nieuws van de Stentor met de digitale krant voorAndroid. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uit als depapieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook de inhoudis exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van de Stentor verschijntiedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om 06:00 en opzaterdag uiterlijk om 7:00 uur.Mogelijkheden in de app:* Lees dekrant uit uw eigen regio of selecteer een andere editie. Uw gekozeneditie wordt automatisch bewaard.* U kiest zelf hoe u de digitalekrant wilt lezen: alsof het de papieren krant is of per artikel ineen gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kunt inzoomen oppagina's, artikelen en foto's.* De krant van vandaag of tot 14dagen terug is beschikbaar.* U kunt de krant eerst downloaden enlater offline lezen, kranten worden standaard na 2 wekenverwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws of trefwoorden*Laat de krant automatisch downloadenInclusief toegang tot alleedities: Apeldoorn, Deventer, Epe-Vaasen, Flevoland, Lochem,Salland, Vechtdal-Hardenberg, West-Veluwe, Zutphen enZwolle-Kampen.Toegang voor abonneesBent u abonnee en heeft u rechtop toegang tot de digitale krant van de Stentor? Log dan na hetdownloaden van de app in en ontvang onbeperkte toegang.PrijzenLosnummer € 1,79Maandabonnement € 14,99Deze abonnementen worden via uwGoogle Play account verrekend en beheerd, volgens de modaliteiten,bepaald door Google Play: * Alle beschikbare kranten downloaden(naar keuze één of meerdere regionale edities), gedurende de door ugekozen periode van het abonnement. * De betaling via uw GooglePlay Account gebeurt bij de bevestiging van de aankoop, na de keuzevan de abonnementsduur. * U kunt een abonnement niet stopzettentijdens de looptijd van het abonnement. * Automatisch downloaden:zodra er een nieuwe krant beschikbaar is, wordt deze automatischgedownload. Let op: indien u een abonnement heeft aangeschaft viade Google Play Store, dan is het voor automatisch downloaden welvereist dat u bent ingelogd met uw Google Play account.* Standaardstaat de automatische vernieuwing van uw digitale krant abonnementaan in de Google Play Store. Deze kunt u altijd zelf uitschakelen.Het abonnement wordt automatisch vernieuwd, tenzij u vernieuwinguitschakelt. Tot uiterlijk 24 uur voor het aflopen van hetabonnement.Now read all the news from the Stentor with the digitalnewspaper for Android. The digital newspaper looks exactly like thepaper version and has all the edition booklets. The content isexactly the same, with all the articles, photographs,advertisements, family news, puzzles and attachments only reallyuseful on your tablet or smartphone.The digital newspaper Stentoris published every working day: Monday / Friday appearance at 06:00and on Saturday by 7:00.Opportunities in the app:* Read thenewspaper from your own region or select a different edition. Yourchosen edition is automatically saved.* You choose how you want toread the digital newspaper: if the newspaper is an article or in aneasy text and picture version. You can zoom in on pages, articlesand photos.* The newspaper today or up to 14 days is availableagain.* You can download the newspaper first and later offlinereading, newspapers are deleted after 2 weeks.* Quickly search thenewspaper for news or keywords* Let the newspaper automaticdownloadIncludes access to all editions: Apeldoorn, Deventer, EpeVaasen, Flevoland, Lochem, Salland Vecht-Hardenberg, West Veluwe,Zutphen and Zwolle-Kampen.Subscriber AccessAre you a subscriber andyou are entitled to access digital newspaper Stentor? Sign afterdownloading the app and receive unlimited access.PriceLos issue €1.79Monthly subscription € 14.99These subscriptions are charged toyour Google Play account and managed according to the modalitiesdetermined by Google Play:* Download all available newspapers(optionally one or more regional editions) during the period of thesubscription chosen.* Payment via your Google Play account happenswhen confirming the purchase, after the selection of thesubscription period.* You can not stop a subscription during theterm of the subscription.* Automatically download: once a newnewspaper is available, it is automatically downloaded. Note: Ifyou have purchased a subscription through the Google Play Store,then download and automatically requires that you are logged inwith your Google Play account.* By default the automatic update ofyour digital newspaper subscription to the Google Play Store. Youcan always switch off itself. The subscription is automaticallyrenewed unless you disable renewal. Up to 24 hours before theexpiry of the subscription.
Het Parool
Altijd en overal toegang tot het laatstenieuws van Het Parool. Of het nu gaat om nieuws uit de hoofdstad,binnen- of buitenland, met deze app mist u niets. 24 uur per dag,gratis, overzichtelijk en snel.- Nieuws uit Amsterdam, binnen- en buitenland- Stadsgids met restaurant-, café-, film- en andereuitgaanstips- Pushberichten bij breaking news- Gemakkelijk delen van artikelen via e-mail, Twitter enFacebook- Mogelijkheid om artikelen op te slaan en later nog eens telezenAbonnee? Als abonnee heeft u extra toegang tot de beste artikelenuit de krant, herkenbaar aan het rode pluslabel.Het parool is een uitgave van De Persgroep Nederland B.V.Anytime, anywhere accessto the latest news from Het Parool. Whether it's news from thecapital, home or abroad, with this app you will not miss anything.24 hours a day, free, clear and fast.- News from Amsterdam, Netherlands and abroad- City guide with restaurant, café, cinema and other entertainmenttips- Push messages with breaking news- Easily share articles via email, Twitter and Facebook- Ability to save articles to read later and againSubscriber? As a subscriber you have additional access to the bestarticles from the newspaper, recognizable by the red pluslabel.The watchword is published by De Persgroep Netherlands B.V.
PZC Krant 12.3.2
Lees nu al het nieuws van de PZC met de digitale krant voorAndroid. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uit als depapieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook de inhoudis exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van de PZC verschijntiedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om 06:00 en opzaterdag uiterlijk om 7:00 uur.Mogelijkheden in de app:* Lees dekrant uit uw eigen regio of selecteer een andere editie. Uw gekozeneditie wordt automatisch bewaard.* U kiest zelf hoe u de digitalekrant wilt lezen: alsof het de papieren krant is of per artikel ineen gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kunt inzoomen oppagina's, artikelen en foto's.* De krant van vandaag of tot 14dagen terug is beschikbaar.* U kunt de krant eerst downloaden enlater offline lezen, kranten worden standaard na 2 wekenverwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws of trefwoorden.*Laat de krant automatisch downloaden.Inclusief toegang tot alleedities: Bevelanden-Tholen, Schouwen-Duivenland, Walcheren enZeeuws-Vlaanderen.Toegang voor abonneesBent u abonnee en heeft urecht op toegang tot de digitale krant van de PZC? Log dan na hetdownloaden van de app in en ontvang onbeperkte toegang.PrijzenLosnummer € 1,79Maandabonnement € 14,99Deze abonnementen worden via uwGoogle Play account verrekend en beheerd, volgens de modaliteiten,bepaald door Google Play: * Alle beschikbare kranten downloaden(naar keuze één of meerdere regionale edities), gedurende de door ugekozen periode van het abonnement. * De betaling via uw GooglePlay Account gebeurt bij de bevestiging van de aankoop, na de keuzevan de abonnementsduur. * U kunt een abonnement niet stopzettentijdens de looptijd van het abonnement. * Automatisch downloaden:zodra er een nieuwe krant beschikbaar is, wordt deze automatischgedownload. Let op: indien u een abonnement heeft aangeschaft viade Google Play Store, dan is het voor automatisch downloaden welvereist dat u bent ingelogd met uw Google Play account.* Standaardstaat de automatische vernieuwing van uw digitale krant abonnementaan in de Google Play Store. Deze kunt u altijd zelf uitschakelen.Het abonnement wordt automatisch vernieuwd, tenzij u vernieuwinguitschakelt. Tot uiterlijk 24 uur voor het aflopen van hetabonnement.Now read all the news from the PZC with the digitalnewspaper for Android. The digital newspaper looks exactly like thepaper version and has all the edition booklets. The content isexactly the same, with all the articles, photographs,advertisements, family news, puzzles and attachments only reallyuseful on your tablet or smartphone.The digital newspaper PZCappears every working day: Monday / Friday appearance at 06:00 andon Saturday by 7:00.Opportunities in the app:* Read the newspaperfrom your own region or select a different edition. Your chosenedition is automatically saved.* You choose how you want to readthe digital newspaper: if the newspaper is an article or in an easytext and picture version. You can zoom in on pages, articles andphotos.* The newspaper today or up to 14 days is available again.*You can download the newspaper first and later offline reading,newspapers are deleted after 2 weeks.* Quickly search the newspaperfor news or keywords.* Let the newspaper automaticdownload.Includes access to all editions Bevelanden Tholen,Schouwen-Duivenland, Walcheren and Zeeland.Subscriber AccessAre youa subscriber and you are entitled to access digital newspaper PZC?Sign after downloading the app and receive unlimitedaccess.PriceLos issue € 1.79Monthly subscription € 14.99Thesesubscriptions are charged to your Google Play account and managedaccording to the modalities determined by Google Play:* Downloadall available newspapers (optionally one or more regional editions)during the period of the subscription chosen.* Payment via yourGoogle Play account happens when confirming the purchase, after theselection of the subscription period.* You can not stop asubscription during the term of the subscription.* Automaticallydownload: once a new newspaper is available, it is automaticallydownloaded. Note: If you have purchased a subscription through theGoogle Play Store, then download and automatically requires thatyou are logged in with your Google Play account.* By default theautomatic update of your digital newspaper subscription to theGoogle Play Store. You can always switch off itself. Thesubscription is automatically renewed unless you disable renewal.Up to 24 hours before the expiry of the subscription.
De Gelderlander Krant 12.3.2
Lees nu al het nieuws van de Gelderlander met de digitale krantvoor Android. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uit alsde papieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook deinhoud is exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van de Gelderlanderverschijnt iedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om06:00 en op zaterdag uiterlijk om 7:00 uur.Mogelijkheden in deapp:* Lees de krant uit uw eigen regio of selecteer een andereeditie. Uw gekozen editie wordt automatisch bewaard.* U kiest zelfhoe u de digitale krant wilt lezen: alsof het de papieren krant isof per artikel in een gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kuntinzoomen op pagina's, artikelen en foto's.* De krant van vandaag oftot 14 dagen terug is beschikbaar.* U kunt de krant eerstdownloaden en later offline lezen, kranten worden standaard na 2weken verwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws oftrefwoorden* Laat de krant automatisch downloadenInclusief alleedities: Achterhoek Doetinchem, Achterhoek Winterswijk, Arnhem,Betuwe, Liemers, Maas en Waal, Maasland, Nijmegen, Renkum, Rijk vanNijmegen, Rivierenland, Vallei, Veluwezoom Oost en WijchenBeuningen.Toegang voor abonneesBent u abonnee en heeft u recht optoegang tot de digitale krant van de Gelderlander? Log dan na hetdownloaden van de app in en ontvang onbeperkte toegang.PrijzenLosnummer € 1,79Maandabonnement € 14,99Deze abonnementen worden via uwGoogle Play account verrekend en beheerd, volgens de modaliteiten,bepaald door Google Play: * Alle beschikbare kranten downloaden(naar keuze één of meerdere regionale edities), gedurende de door ugekozen periode van het abonnement. * De betaling via uw GooglePlay Account gebeurt bij de bevestiging van de aankoop, na de keuzevan de abonnementsduur. * U kunt een abonnement niet stopzettentijdens de looptijd van het abonnement. * Automatisch downloaden:zodra er een nieuwe krant beschikbaar is, wordt deze automatischgedownload. Let op: indien u een abonnement heeft aangeschaft viade Google Play Store, dan is het voor automatisch downloaden welvereist dat u bent ingelogd met uw Google Play account.* Standaardstaat de automatische vernieuwing van uw digitale krant abonnementaan in de Google Play Store. Deze kunt u altijd zelf uitschakelen.Het abonnement wordt automatisch vernieuwd, tenzij u vernieuwinguitschakelt. Tot uiterlijk 24 uur voor het aflopen van hetabonnement.Now read all the news of the Gelderlander with thedigital newspaper for Android. The digital newspaper looks exactlylike the paper version and has all the edition booklets. Thecontent is exactly the same, with all the articles, photographs,advertisements, family news, puzzles and attachments only reallyuseful on your tablet or smartphone.The digital newspaperGelderlander published every working day: Monday / Fridayappearance at 06:00 and on Saturday by 7:00.Opportunities in theapp:* Read the newspaper from your own region or select a differentedition. Your chosen edition is automatically saved.* You choosehow you want to read the digital newspaper: if the newspaper is anarticle or in an easy text and picture version. You can zoom in onpages, articles and photos.* The newspaper today or up to 14 daysis available again.* You can download the newspaper first and lateroffline reading, newspapers are deleted after 2 weeks.* Quicklysearch the newspaper for news or keywords* Let the newspaperautomatic downloadIncluding all editions: Achterhoek Doetinchem,Winterswijk Achterhoek, Arnhem, Betuwe Liemers, Maas and Waal,Maasland, Nijmegen, Renkum, Nijmegen, Riverland, Valley, VeluwezoomEast Wijchen and Beuningen.Subscriber AccessAre you a subscriberand you are entitled to access digital newspaper Gelderlander? Signafter downloading the app and receive unlimited access.PriceLosissue € 1.79Monthly subscription € 14.99These subscriptions arecharged to your Google Play account and managed according to themodalities determined by Google Play:* Download all availablenewspapers (optionally one or more regional editions) during theperiod of the subscription chosen.* Payment via your Google Playaccount happens when confirming the purchase, after the selectionof the subscription period.* You can not stop a subscription duringthe term of the subscription.* Automatically download: once a newnewspaper is available, it is automatically downloaded. Note: Ifyou have purchased a subscription through the Google Play Store,then download and automatically requires that you are logged inwith your Google Play account.* By default the automatic update ofyour digital newspaper subscription to the Google Play Store. Youcan always switch off itself. The subscription is automaticallyrenewed unless you disable renewal. Up to 24 hours before theexpiry of the subscription.
Vitaya Magazine 1.0.1
Vitaya is hét praktische maandblad bijuitstek: up-to-date informatie, expertadvies en 1001 tips om jeleven makkelijker en plezieriger te maken. Alle domeinen van hetdagelijkse leven komen aan bod: mode, wonen, koken… maar er isvooral veel aandacht voor gezondheid, voeding, beweging en nieuwethema's zoals consumenteninfo en recht. Bovendien zitten er in elkeVitaya kortingbonnen waarmee je meteen geld kan besparen. Vitaya ishet geknipte magazine voor vrouwen die bewust genieten en die levenmet gezond verstand!Vitaya is the monthlyeminently practical: up-to-date information, expert advice and tipsin 1001 to make your life easier and more enjoyable. All areas ofdaily life are covered: fashion, living, cooking ... but there's alot of attention on health, nutrition, exercise and new themes suchas consumer information and law. Moreover, there are in everyVitaya discount coupons which you can immediately save money.Vitaya is clipped magazine for women who enjoy food and living withcommon sense!
Joepie 1.0.6
Huiswerk is er al genoeg, kattenfilmpjes…nooit. Stop met zoeken naar de grappigste video’s of hetallerhotste celebnieuws. Download de Joepie app en krijg dagelijksvóór en ná school een update met de recentste gossips uitHollywood, interactieve testjes, leuke foto’s en filmpjes gespotdoor de redactie, exclusieve wedstrijden, een poll & hot or notén een dagelijkse horoscoop.Homework is alreadyenough cat videos ... never. Stop looking for the funniest videosor allerhotste celeb news. Download the app and get Joepie dailybefore and after school updated with the latest gossips fromHollywood, interactive quizzes, fun photos and videos spotted bythe editorial, exclusive contests, a poll & hot or not and adaily horoscope.
Goed Gevoel 3.0.14
Goed Gevoel biedt je elke maand kwalitatieve en betrouwbare info,inspiratie om gezond en gelukkig te leven en houdt je op de hoogtevan alle actuele gezondheidstrends. Het wil je gidsen naar eenevenwicht tussen werk en gezin.Lees met deze app Goed Gevoel op jetablet of smartphone, waar en wanneer je wilt, dus ook als je opvakantie bent.* Je kiest zélf hoe je Goed Gevoel wil lezen: alsofhet het papieren magazine is, of per artikel in een makkelijketekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikels enbeelden.* Magazine gemist? Geen probleem. Je kunt altijd demagazines van de voorbije maanden downloaden.* Je kan het magazineeerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op GoedGevoel (papieren versie of digitale magazine), leest met deze apphet magazine gratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je jelogingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice:+32 2 454 29 51 (tijdens de kantooruren).Indien je geen abonneebent, kan je het digitale magazine aankopen via je Google Playaccount. Je kan per maand een magazine kopen voor 3,99€.GoodFeeling offers you a monthly qualitative and reliable information,inspiration to live healthy and happy and keeps you informed of allthe latest health trends. It will guide you to balance work andfamily.Read this app Good Feeling on your tablet or smartphone,wherever and whenever you want, even when you're on vacation.* Youchoose yourself how you want to read Feeling Good: if it is thepaper magazine, or an article in a simple text and image version.You can zoom in on pages, articles and images.* Missed Magazine? Noproblem. You can always download the magazines in recent months.*You can download and read offline later the magazine first.Who hassubscribed to Good Feeling (hard copy or digital magazine), readsthis magazine app free. Do not know how to log in if you haveforgotten your login details, you can contact our reader service:+32 2 454 29 51 (during office hours).If you are not a subscriber,you can buy the digital magazine on your Google Play account. Youcan buy a monthly magazine for 3.99 €.
7sur7.be Mobile
Téléchargez gratuitement 7sur7.be Mobile etrestez au courant des dernières infos où que vous soyez. Tous lesarticles de 7 sur 7 disponibles aussi sur votre Android phone! 24heures sur 24 et 7 jours sur 7. Suivez aussi les matches nationauxet internationaux en direct avec l'application 7sur7 Mobile!7sur7.be Mobile vous offre gratuitement:- les événements les plus importants en Belgique et dans le monde,directement sur notre page d'accueil- Les 10 articles les plus lus: une sélection des articles les pluslus sur 7sur7.be- Les 10 choix de la rédaction: les infos les plus importantessélectionnées pour vous par notre rédaction- 24h d'infos: 24 heures d'infos regroupées dans vos rubriquespréférées de 7sur7: Infos, Sport, You, Showbiz, Finances, i7sur7 etPlanet Watch- 24h de sports: toutes les infos sportives sur un portail dédié àchaque rubrique- Football live: comptes-rendus en direct des matches nationaux etinternationaux, directement sur votre Android phone- Infos et Sports en images: les photos les plus spectaculaires,disponibles en diaporama- Divertissement: nous suivons pour vous les infos people etinsolites- Donnez votre opinion grâce à nos sondages- Lisez les commentaires de nos lecteurs et réagissez vousaussi- Partagez vos articles préférés par e-mail, Facebook etTwitterDownload free 7sur7.beMobile and stay abreast of the latest information wherever you are.All items 7 of 7 also available on your Android phone! 24 hours on24 and 7 days 7. Also follow the national and international matcheslive with 7sur7 Mobile app!7sur7.be Mobile offers free:- The most important events in Belgium and around the world,directly on our homepage- The 10 most read articles: a selection of the most read articleson 7sur7.be- The 10 Editor's Choice: the most important information selectedfor you by our editors- 24h Info: 24-hour information gathered in your favorite topics7sur7: News, Sport, You, Showbiz, Finance i7sur7 Planet Watch- 24h sports: all sports information portal dedicated to eachtopic- Live Football: Live reports of national and international matchesdirectly on your Android phone- News and Sports in pictures: the most spectacular photosavailable in slideshow- Entertainment: we follow you for the info and unusualpeople- Give your opinion with our surveys- Read the comments of our readers and you react as- Share your favorite items by e-mail, Facebook and Twitter
Eindhovens Dagblad Krant 12.3.2
Lees nu al het nieuws van het Eindhovens Dagblad met de digitalekrant voor Android. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uitals de papieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook deinhoud is exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van het Eindhovens Dagbladverschijnt iedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om06:00 en op zaterdag uiterlijk om 7:00 uur.Mogelijkheden in deapp:* Lees de krant uit uw eigen regio of selecteer een andereeditie. Uw gekozen editie wordt automatisch bewaard.* U kiest zelfhoe u de digitale krant wilt lezen: alsof het de papieren krant isof per artikel in een gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kuntinzoomen op pagina's, artikelen en foto's.* De krant van vandaag oftot 14 dagen terug is beschikbaar.* U kunt de krant eerstdownloaden en later offline lezen, kranten worden standaard na 2weken verwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws oftrefwoorden* Laat de krant automatisch downloadenInclusief toegangtot alle edities: Helmond, Noord, Oost, Stad, West, Zuid.Toegangvoor abonneesBent u abonnee en heeft u recht op toegang tot dedigitale krant van het Eindhovens Dagblad? Log dan na hetdownloaden van de app in en ontvang onbeperkte toegang.PrijzenLosnummer € 1,79Maandabonnement € 14,99Deze abonnementen worden via uwGoogle Play account verrekend en beheerd, volgens de modaliteiten,bepaald door Google Play: * Alle beschikbare kranten downloaden(naar keuze één of meerdere regionale edities), gedurende de door ugekozen periode van het abonnement. * De betaling via uw GooglePlay Account gebeurt bij de bevestiging van de aankoop, na de keuzevan de abonnementsduur. * U kunt een abonnement niet stopzettentijdens de looptijd van het abonnement. * Automatisch downloaden:zodra er een nieuwe krant beschikbaar is, wordt deze automatischgedownload. Let op: indien u een abonnement heeft aangeschaft viade Google Play Store, dan is het voor automatisch downloaden welvereist dat u bent ingelogd met uw Google Play account.* Standaardstaat de automatische vernieuwing van uw digitale krant abonnementaan in de Google Play Store. Deze kunt u altijd zelf uitschakelen.Het abonnement wordt automatisch vernieuwd, tenzij u vernieuwinguitschakelt. Tot uiterlijk 24 uur voor het aflopen van hetabonnement.Read now all the news of the Eindhoven Dagblad digitalnewspaper for Android. The digital newspaper looks exactly like thepaper version and has all the edition booklets. The content isexactly the same, with all the articles, photographs,advertisements, family news, puzzles and attachments only reallyuseful on your tablet or smartphone.The digital newspaper of theEindhoven Dagblad published every working day: Monday / Fridayappearance at 06:00 and on Saturday by 7:00.Opportunities in theapp:* Read the newspaper from your own region or select a differentedition. Your chosen edition is automatically saved.* You choosehow you want to read the digital newspaper: if the newspaper is anarticle or in an easy text and picture version. You can zoom in onpages, articles and photos.* The newspaper today or up to 14 daysis available again.* You can download the newspaper first and lateroffline reading, newspapers are deleted after 2 weeks.* Quicklysearch the newspaper for news or keywords* Let the newspaperautomatic downloadIncludes access to all editions: Helmond, North,East, City, West, South.Subscriber AccessAre you a subscriber andyou are entitled to access to the digital newspaper of theEindhoven Dagblad? Sign after downloading the app and receiveunlimited access.PriceLos issue € 1.79Monthly subscription €14.99These subscriptions are charged to your Google Play accountand managed according to the modalities determined by Google Play:*Download all available newspapers (optionally one or more regionaleditions) during the period of the subscription chosen.* Paymentvia your Google Play account happens when confirming the purchase,after the selection of the subscription period.* You can not stop asubscription during the term of the subscription.* Automaticallydownload: once a new newspaper is available, it is automaticallydownloaded. Note: If you have purchased a subscription through theGoogle Play Store, then download and automatically requires thatyou are logged in with your Google Play account.* By default theautomatic update of your digital newspaper subscription to theGoogle Play Store. You can always switch off itself. Thesubscription is automatically renewed unless you disable renewal.Up to 24 hours before the expiry of the subscription.
De Gelderlander Nieuws 4.15.1
Download nu de gratis nieuws app van De Gelderlander. Zo ben jealtijd en overal op de hoogte van het laatste nieuws. 24 uur perdag al het nieuws uit jouw buurt of stad en het belangrijkstenieuws uit binnen- en buitenland.Gratis, overzichtelijk en snel!-Regionaal nieuws: stel je regio in voor het laatste nieuws uit jouwomgeving- Nieuws uit binnen- en buitenland- Het laatstesportnieuws- Liveblogs bij belangrijke gebeurtenissen in hetnieuwsWe blijven de nieuwsapp van De Gelderlander continudoorontwikkelen. Heeft u tips of feedback, laat het ons graag wetenvia [email protected] Gelderlander is een uitgave vanDe Persgroep Nederland B.V.Download the free news app of DeGelderlander. So you are always and everywhere up to date with thelatest news. 24 hours a day all the news from your neighborhood orcity and the most important news from home and abroad.Free, clearand fast!- Regional news: Imagine region for the latest news fromyour area- News from home and abroad- The latest sports news- LiveBlogs at major events in the newsWe continue to continuouslydevelop the news app of De Gelderlander. Do you have any tips orfeedback, please let us know by [email protected] like.DeGelderlander is published by De Persgroep Netherlands B.V.
Tubantia Krant 12.3.2
Lees nu al het nieuws van de Tubantia met de digitale krant voorAndroid. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uit als depapieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook de inhoudis exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van de Tubantia verschijntiedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om 06:00 en opzaterdag uiterlijk om 7:00 uur.Mogelijkheden in de app:* Lees dekrant uit uw eigen regio of selecteer een andere editie. Uw gekozeneditie wordt automatisch bewaard.* U kiest zelf hoe u de digitalekrant wilt lezen: alsof het de papieren krant is of per artikel ineen gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kunt inzoomen oppagina's, artikelen en foto's.* De krant van vandaag of tot 14dagen terug is beschikbaar.* U kunt de krant eerst downloaden enlater offline lezen, kranten worden standaard na 2 wekenverwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws of trefwoorden*Laat de krant automatisch downloadenInclusief toegang tot alleedities: Achterhoek, Almelo, Enschede, Hengelo, Oldenzaal,Tubbergen en West.Toegang voor abonneesBent u abonnee en heeft urecht op toegang tot de digitale krant van de Tubantia? Log dan nahet downloaden van de app in en ontvang onbeperktetoegang.PrijzenLos nummer € 1,79Maandabonnement € 14,99Dezeabonnementen worden via uw Google Play account verrekend enbeheerd, volgens de modaliteiten, bepaald door Google Play: * Allebeschikbare kranten downloaden (naar keuze één of meerdereregionale edities), gedurende de door u gekozen periode van hetabonnement. * De betaling via uw Google Play Account gebeurt bij debevestiging van de aankoop, na de keuze van de abonnementsduur. * Ukunt een abonnement niet stopzetten tijdens de looptijd van hetabonnement. * Automatisch downloaden: zodra er een nieuwe krantbeschikbaar is, wordt deze automatisch gedownload. Let op: indien ueen abonnement heeft aangeschaft via de Google Play Store, dan ishet voor automatisch downloaden wel vereist dat u bent ingelogd metuw Google Play account.* Standaard staat de automatischevernieuwing van uw digitale krant abonnement aan in de Google PlayStore. Deze kunt u altijd zelf uitschakelen. Het abonnement wordtautomatisch vernieuwd, tenzij u vernieuwing uitschakelt. Totuiterlijk 24 uur voor het aflopen van het abonnement.Now read allthe news from the Tubantia with the digital newspaper for Android.The digital newspaper looks exactly like the paper version and hasall the edition booklets. The content is exactly the same, with allthe articles, photographs, advertisements, family news, puzzles andattachments only really useful on your tablet or smartphone.Thedigital newspaper Tubantia appears every working day: Monday /Friday appearance at 06:00 and on Saturday by 7:00.Opportunities inthe app:* Read the newspaper from your own region or select adifferent edition. Your chosen edition is automatically saved.* Youchoose how you want to read the digital newspaper: if the newspaperis an article or in an easy text and picture version. You can zoomin on pages, articles and photos.* The newspaper today or up to 14days is available again.* You can download the newspaper first andlater offline reading, newspapers are deleted after 2 weeks.*Quickly search the newspaper for news or keywords* Let thenewspaper automatic downloadIncludes access to all editions:Achterhoek, Almelo, Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Tubbergen andWest.Subscriber AccessAre you a subscriber and you are entitled toaccess digital newspaper Tubantia? Sign after downloading the appand receive unlimited access.PriceLos issue € 1.79Monthlysubscription € 14.99These subscriptions are charged to your GooglePlay account and managed according to the modalities determined byGoogle Play:* Download all available newspapers (optionally one ormore regional editions) during the period of the subscriptionchosen.* Payment via your Google Play account happens whenconfirming the purchase, after the selection of the subscriptionperiod.* You can not stop a subscription during the term of thesubscription.* Automatically download: once a new newspaper isavailable, it is automatically downloaded. Note: If you havepurchased a subscription through the Google Play Store, thendownload and automatically requires that you are logged in withyour Google Play account.* By default the automatic update of yourdigital newspaper subscription to the Google Play Store. You canalways switch off itself. The subscription is automatically renewedunless you disable renewal. Up to 24 hours before the expiry of thesubscription.
PZC Nieuws 4.15.1
Download nu de gratis nieuws app van PZC. Zo ben je altijd enoveral op de hoogte van het laatste nieuws uit Zeeland. 24 uur perdag al het nieuws uit jouw buurt of stad en het belangrijkstenieuws uit binnen- en buitenland.Gratis, overzichtelijk en snel!-Regionaal nieuws: stel je regio in voor het laatste nieuws uit jouwomgeving- Nieuws uit binnen- en buitenland- Het laatstesportnieuws- Liveblogs bij belangrijke gebeurtenissen in hetnieuwsWe blijven de nieuwsapp van PZC continu doorontwikkelen.Heeft u tips of feedback, laat het ons graag weten [email protected] PZC Nieuws is een uitgave van De PersgroepNederland B.V.Download the free news app PZC. So you are always andeverywhere up to date with the latest news from Zeeland. 24 hours aday all the news from your neighborhood or city and the mostimportant news from home and abroad.Free, clear and fast!- Regionalnews: Imagine region for the latest news from your area- News fromhome and abroad- The latest sports news- Live Blogs at major eventsin the newsWe continue to continuously develop the news app of PZC.Do you have any tips or feedback, please let us know [email protected] like. PZC News is published by De PersgroepNetherlands B.V.
De Morgen digitale krant 3.0.14
Lees met deze app De Morgen op je tablet of smartphone. * U kiestzélf hoe u De Morgen wil lezen: alsof het de papieren krant is, ofper artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kan inzoomenop pagina's, artikels en beelden. * Uw digitale krant ligt steedsklaar dankzij het automatisch downloaden. * Krant gemist? Geenprobleem. U kunt altijd de kranten van de voorbije week downloaden.* U kan de krant eerst downloaden en later offline lezen. Wiegeabonneerd is op De Morgen (papieren versie of digitale krant),leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in te loggen ofbent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bij onzelezersservice: +32 2 454 25 91 (tijdens de kantooruren). Indien ugeen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uw GooglePlay account. U kan per dag een weekkrant kopen voor 1,99 € of eenweekendkrant voor 3,99 €. Read this app De Morgen on your tablet orsmartphone. * You choose yourself how De Morgen will read as if itis the printed newspaper, or a product in a simple text and imageversion. You can zoom in on pages, articles and images. Yourdigital newspaper is always ready with the download automatically.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week. * You can first download the newspaper and laterreading offline. Who has subscribed to The Morning (hard copy ordigital newspaper), read with this app free newspaper. Do not knowhow to sign in or have forgotten your login details, please contactour reader service: +32 2 454 25 91 (during office hours). If youare not a subscriber, you may purchase the digital newspaper viayour Google Play account. You can buy a weekly newspaper a day for€ 1.99 or a weekend newspaper for 3.99 €.
Vacature Magazine 2.4.2
Het Vacature Magazine focust op watbelangrijkis bij het vinden van een nieuwe job:* welke bedrijven of sectoren biedenuitdagendecarrièrekansen?* waar kijken bedrijven naar bij de aanwerving vannieuwemedewerkers?* welk soort functies zijn momenteel erg in trek?* in welke regio bevinden zich te bedrijven van de toekomst?* welke persoonlijke skills maken het verschil voor managers?Bovendien geven we je op regelmatige basis ook inzicht inderekruterings- en selectieprocedures: hoe gaan selectiekantorenaanhet werk, hoe bereid je je het best voor opeensollicitatiegesprek, wat is een correcte verloning voorjouwfunctie, ervaring en leeftijd, etc.Kortom: Vacature Magazine geeft je om de twee wekeninteressanteperspectieven op een volgende stap in je carrière.Download nu deapp en het nieuwe digitale magazine met verse jobswordt telkensautomatisch gedownload op je tablet.Voor meer concrete jobs kan je steeds terechtopwww.vacature.comThe Job Magazinefocuseson what is important in finding a new job:* Which companies or sectors offer challengingcareeropportunities?* Where companies look for when hiring new employees?* What kind of features are very popular?* In which regions are to companies in the future?* What personal skills make the difference for managers?Moreover, we give you on a regular basis also understandtherecruitment and selection procedures: how will select firmstowork, how do you prepare best for a job interview, what ispropercompensation for your position, experience and age, etc.Overall: Jobs Magazine gives you every two weeksinterestingperspectives on the next step in your career. Downloadthe app andthe new digital magazine with fresh jobs each timeautomaticallydownloaded to your tablet.For more specific jobs you can always visit www.vacature.com
Tubantia Nieuws 4.15.1
Download nu de gratis nieuws app van Tubantia. Zo ben je altijd enoveral op de hoogte van het laatste nieuws uit Twente, deAchterhoek en omstreken. 24 uur per dag al het nieuws uit jouwbuurt of stad en het belangrijkste nieuws uit binnen- enbuitenland.Gratis, overzichtelijk en snel!- Regionaal nieuws: stelje regio in voor het laatste nieuws uit jouw omgeving- Nieuws uitbinnen- en buitenland- Het laatste sportnieuws- Liveblogs bijbelangrijke gebeurtenissen in het nieuwsWe blijven de nieuwsapp vanTubantia continu doorontwikkelen. Heeft u tips of feedback, laathet ons graag weten via [email protected] Nieuws iseen uitgave van De Persgroep Nederland B.V.Download the free newsapp of Tubantia. So you are always and everywhere up to date withthe latest news from Twente, Achterhoek and surroundings. 24 hoursa day all the news from your neighborhood or city and the mostimportant news from home and abroad.Free, clear and fast!- Regionalnews: Imagine region for the latest news from your area- News fromhome and abroad- The latest sports news- Live Blogs at major eventsin the newsWe continue to continuously develop the news app ofTubantia. Do you have any tips or feedback, please let us know [email protected] like.Tubantia News is published by DePersgroep Netherlands B.V.
TV Familie 3.0.14
TV Familie is een combinatie van Vlaams & internationaalshowbizznieuws. Op een snelle, pittige en praktische manier brengthet nieuws, foto's, interviews en reportages van nationale eninternationale celebrities. Daarnaast krijg je wekelijks denieuwste trends, do's en dont's, lookalikes en zoveel meer. * Jekiest zélf hoe je TV Familie wil lezen: alsof het het papierenmagazine is, of per artikel in een makkelijke tekst- enbeeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Jedigitale magazine ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Magazine gemist? Geen probleem. Je kunt altijd demagazines van de voorbije weken downloaden. * Je kan het magazineeerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op TVFamilie (papieren versie of digitale magazine), leest met deze apphet magazine gratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je jelogingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice:+32 2 454 29 56 (tijdens de kantooruren). Indien je geen abonneebent, kan je het digitale magazine aankopen via je Google Playaccount. Je kan per week een magazine kopen voor 1,99 €.Family TVis a combination of Flemish and international showbiz news. In afast, snappy and practical way brings news, photos, interviews andreports from national and international celebrities. Plus you getweekly the latest trends, do's and don'ts, lookalikes and muchmore.* You choose yourself how you want to read Family TV: if it isthe paper magazine, or an article in a simple text and imageversion. You can zoom in on pages, articles and images.* Yourdigital magazine is always ready with the download automatically.*Missed Magazine? No problem. You can always download the magazinesin recent weeks.* You can download and read offline later themagazine first.Who subscribed on TV Family (hard copy or digitalmagazine), reads this magazine app free. Do not know how to log inif you have forgotten your login details, you can contact ourreader service: +32 2 454 29 56 (during office hours). If you arenot a subscriber, you can buy the digital magazine on your GooglePlay account. You can buy a weekly magazine for 1.99 €.
Sportkrant Het Laatste Nieuws
Lees elke dag de Sportkrant van Het LaatsteNieuws op je tablet of smartphone. De Sportkrant app is exclusiefvoor abonnees van Het Laatste Nieuws en HLN Sport Abonnees.* Je kiest zélf hoe je de Sportkrant van Het Laatste Nieuws willezen: alsof het de papieren krant is, of per artikel in eenmakkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina's,artikels en beelden.* Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra je een betere internetverbinding hebt,kun je de "full versie" gratis downloaden.* Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op de Sportkrant van Het Laatste Nieuws(papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krantgratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je je logingegevensvergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice: +32 2 454 2590 (tijdens de kantooruren).Read every day the sportsnewspaper Het Laatste Nieuws on your tablet or smartphone. Thesports newspaper app is exclusive to subscribers of Het LaatsteNieuws and HLN Sport Subscribers.* You choose yourself how the sports newspaper Het Laatste Nieuwswill read as if it is the printed newspaper, or a product in asimple text and image versions. You can zoom in on pages, articlesand images.* Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version".* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed to the sports newspaper Het Laatste Nieuws (hardcopy or digital newspaper), read with this app the newspaper forfree. Do not know how to log in if you have forgotten your logindetails, you can contact our reader service: +32 2 454 25 90(during office hours).
Topics NL 1.1.0
Al het nieuws uit jouw wereld op één plek Over sommige onderwerpenwil je gewoon meer weten. Omdat ze je persoonlijk raken. Jefavoriete club, de nieuwste muziek of je eigen stad bijvoorbeeld.Met Topics heb je toegang tot alle journalistiek van de Volkskrant,Trouw, het Parool, AD en een groot aantal regionale kranten. Woonje in Eindhoven? Lees de regionale verslaggeving van het EindhovensDagblad. Ben je voor Feyenoord? Volg de gespecialiseerdesportredacteuren van het AD. Je kunt nu alles lezen wat 13 krantenschrijven over jouw favoriete onderwerpen, van eten tot groeneenergie. Met behulp van handige playlists navigeer je op eenefficiënte manier door alle artikelen van ruim 2.000 journalisten.Stel eenvoudig playlists samen van je geliefde onderwerpen of laatje verrassen door de keuzes van de redactie. Thema’s die jeinteresseren krijgen een ongekende diepgang door het groot aantalbeschikbare artikelen en de verschillend gekozen invalshoeken. Allejournalistiek uit 13 kranten op 1 plek bij elkaar Handige playlistsnavigeren u efficiënt door uw favoriete onderwerpen Laat uverrassen door keuzes van de redactie Beschikbaar op web & appNieuwe gratis service voor abonnees van: - AD - de Volkskrant -Trouw - Het Parool - PZC - Eindhovens Dagblad - De Stentor - DeGelderlander - Tubantia - Brabants Dagblad - BNdeStem All the newsfrom your world in one place   On some topics you just want toknow more. Because they touch you personally. Your favorite club,the latest music or your own city for example. With Topics you haveaccess to all journalism Volkskrant, Trouw, Het Parool, AD and manyregional newspapers.   Do you live in Eindhoven? Read theregional coverage of the Eindhoven Dagblad. Are you for Feyenoord?Follow the specialized sports editors of the AD. You can now readall 13 newspapers write about your favorite topics, from food togreen energy.   Using convenient playlists you navigateefficiently through all articles of more than 2000 journalists. Setsimple playlists of your favorite subjects or be surprised by thechoices of the editors. Topics that interest you receive anunprecedented depth by the large number of available items and thedifferent selected angles.   All journalism from 13 newspapersin one place together Handy playlists you navigate efficientlythrough your favorite topics Be surprised by choices EditorAvailable on web & app New free service for subscribers: - AD -De Volkskrant - Wedding - Het Parool - PZC - Eindhoven Dagblad -The Stentor - De Gelderlander - Tubantia - Brabants Dagblad -BNdeStem
Topics BE 1.1.0
Jouw nieuws uit 13 kranten. In één app. Topics selecteert voor joude beste stukken uit 13 kwaliteitskranten uit België en Nederland.Van Showbizz tot Economie. Van Voetbal tot Literatuur. Jij beslist!Al jouw topics bij elkaar. Over sommige onderwerpen wil je gewoonalles weten. Je favoriete artiest, belangrijk politiek nieuws of delaatste designtrends. Topics verzamelt al het nieuws over jefavoriete onderwerpen uit artikels van meer dan 2000 Belgische enNederlandse kwaliteitsjournalisten. Selecteer, zoek en volg topicsdie je boeien en krijg elke dag het laatste nieuws van alle topicsdie je volgt. Je persoonlijke nieuwssite Een extra service naast jehuidige abonnement Kies je favoriete onderwerpen en volg elke dagjouw topics Uit Belgische en Nederlandse kwaliteitskrantenEenvoudig gebruik op pc, tablet en smartphone Gratis bij jeabonnement op volgende kranten: De Morgen Het Laatste Nieuws AD deVolkskrant Trouw Het Parool PZC Eindhovens dagblad De Stentor DeGeldelander Tubantia Brabants Dagblad BNdeStem Your news from 13newspapers. In one app. Topics selected for you the best qualitypieces from 13 newspapers from Belgium and the Netherlands. FromShowbiz to economics. From Football to Literature. You decide! Allyour topics together. On some topics you just want to knoweverything. Your favorite artist, important political news or thelatest design trends. Topics collects all the news about yourfavorite topics from articles from more than 2,000 Belgian andDutch quality journalists. Select, find and follow topics thatattract you and get every day the news of all the topics youfollow. Your personal news An additional service in addition toyour current subscription Choose your favorite topics and followyour everyday topics Belgian and Dutch quality newspapers Easy touse PC, tablet and smartphone Free with your subscription to thesenewspapers: The morning The last news AD De Volkskrant faithfullyHet Parool PZC Eindhoven newspaper the Stentor The Money LanderTubantia Brabants Dagblad BNdeStem