De Persgroep Publishing Apps

Loading...
HLN Nieuwswekker 1.2.1
Het Laatste Nieuws weet wat er leeft. En dankzij de Wekker app weetjij het ook, van zodra je opstaat.Download gratis de HLN Wekker app en je bent ’s morgens meteenmee met de actualiteit van de dag. Ontwaak met een aangenameringtone, scroll door de 7 uitgelichte nieuwsartikels en je bentonmiddellijk op de hoogte van wat er leeft in je regio, in Belgiëof in de rest van de wereld.• Wekker met 10 opgewekte geluiden• De belangrijkste artikels rechtstreeks op je gsm• Binnen- en buitenlands nieuws• Nieuws uit je regio• Weerbericht voor jouw gemeente• Gepersonaliseerd verkeersnieuws• Persoonlijke statistieken, zoals je snelste afdruktijd van dewekkerVan zodra je je smartphone opzet, selecteert de redactie van HetLaatste Nieuws voor jou de 5 belangrijkste artikels die je moetgelezen hebben om helemaal mee te zijn. Als je wilt, kun je ervoorkiezen om ook 2 nieuwsberichten uit je eigen regio teontvangen.Word wakker met een aangenaam wekkergeluid. Kies uit 10verschillende melodieën om mee wakker te worden, waaronder Introvan The XX, het nummer dat je ook in de tv-spot van Het LaatsteNieuws hoort.Dankzij het gepersonaliseerd verkeersnieuws zie je meteen of jefile hebt op weg naar je werk. Duid aan langs welke grote Vlaamseverkeersassen je dagelijks passeert, dan zie je elke ochtend of ervertraging of files zijn op je vaste route.De up-to-date weerapplicatie vertelt je meteen wat voor weer hetbuiten is. Zo kan je altijd goed voorbereid en met de juiste klerende deur uit.Houd je persoonlijke statistieken bij en begin je dag op eenfijne manier. Houd bijvoorbeeld bij hoe snel je je wekker afdrukten probeer elke dag je persoonlijke records te verbeteren.The LatestNews knows what is going on. And thanks to the Clock app too, youknow it as soon as you get up.Download the HLN Clock app and you're the morning right awaywith the news of the day. Wake up to a nice ringtone, scrollthrough the seven featured new articles and you are immediatelyaware of what is happening in your area, in Belgium or in the restof the world.• Alarm clock with 10 sounds generated• The main articles on your mobile phone• Domestic and foreign news• News from your region• Weather for your municipality• Personalized Traffic news• Personal statistics, such as your fastest print time clockOnce your smartphone design, selects the editors of The Latest Newsfor you the 5 most important articles you should have read all theway to be with. If you want, you can also choose to receive. 2 newsfrom your regionWake up with a pleasant alarm sound. Choose from 10 differentmelodies to be among them awake Intro by The XX, the song that youhear on the TV spot for the latest news.Thanks to personalized traffic news you see immediately whetheryou file on your way to work. Indicate along which large Flemishroads you pass every day, you see every morning, or delays, orfiles on your regular route.The up-to-date weather application tells you immediately whatthe weather is outside. So you can always well prepared and withthe right clothes out the door.Keep your personal stats and start your day in a pleasant way.Keep example at how quickly you print your alarm and try toimprove. Your personal records every day
Het Laatste Nieuws 3.0.14
Lees Het Laaste Nieuws - de grootste krant van het land - op jouwsmartphone of tablet. * Je leest de krant uit je eigen regio ofkiest uit alle andere edities. Je gekozen editie wordt automatischbewaard. * Lees de krant visueel zoals in de krant of per artikelin een makkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen oppagina's, artikels en beelden. * Jouw nieuwe krant staat klaardankzij het automatisch downloaden elke ochtend. * Krant gemist?Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van de voorbije weekdownloaden. * Je kan de krant eerst downloaden en later offlinelezen. Wie geabonneerd is op Het Laatste Nieuws (papieren versie ofdigitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weet je niethoe in te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kan jeterecht bij onze lezersservice: +32 2 454 25 90 (tijdens dekantooruren) of via www.hln.be/wachtwoord-vergeten. Indien je geenabonnee bent, kan je de digitale krant aankopen via je Google Playaccount. Je kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99 € of eenweekendkrant voor 1,99 €. Read The Latest News - the biggestnewspaper in the country - on your smartphone or tablet. * You readthe newspaper in your own region or choose from other editions. Youchose edition is saved automatically. * Read the newspaper asvisually in the newspaper or an article in a simple text and imageversion. You can zoom in on pages, articles and images. * Your newpaper ready by automatically download every morning. * Newspapermissed? No problem. You can always download the papers of the pastweek. * You can first download the newspaper and later readingoffline. Who has subscribed to Het Laatste Nieuws (hard copy ordigital newspaper), read with this app free newspaper. Do not knowhow to log in if you have forgotten your login details, you cancontact our reader service: +32 2 454 25 90 (during office hours)or via www.hln.be/wachtwoord-vergeten. If you are not a subscriber,you may purchase the digital newspaper via your Google Playaccount. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or aweekend newspaper for 1.99 €.
HLN.be
Als eerste mee met de actualiteit, het nieuws uit je buurt, destrafste video’s en de leukste spelletjes? Jij kiest. Door naarlinks en rechts te swipen, wissel je in de nieuwe HLN app tussen devier werelden ‘Nieuws’, ‘In de buurt’, ‘Video’ en ‘Fun’. • Meteenmee met nieuws uit binnen- en buitenland, veel sport, Nina enshowbizznieuws. En bij belangrijk nieuws ben jij als eerste op dehoogte! • Weet wat er leeft in jouw buurt. Selecteer tot 4favoriete gemeentes en blijf helemaal mee met regionaal nieuws,toffe adresjes en evenementen. • De video’s die je gezien moethebben, bekijk je hier. De interessantste fragmenten van heel wattv-programma’s en trending video’s van over de hele wereld. Laat jeentertainen en zoek inspiratie in de dagelijkse selectie van onzeredactie. • Daag jezelf uit met meer dan 30 spelletjes, quizzen enpuzzels voor alle leeftijden. Goed voor uren speelplezier. First upwith the news, the news from your neighborhood, the coolest videosand the best games? You choose. By swiping left and right, youswitch between the four worlds "News", "In the neighborhood","Video" and "Fun" in the new HLN app. • Instantly with news fromhome and abroad, lots of sports, Nina and showbiz news. And withimportant news you are the first to know! • Know what's going on inyour neighborhood. Select up to 4 favorite municipalities and stayup-to-date with regional news, cool addresses and events. • Watchthe videos that you must watch here. The most interesting excerptsof many TV programs and trending videos from all over the world. Beentertained and seek inspiration in the daily selection of oureditors. • Challenge yourself with more than 30 games, quizzes andpuzzles for all ages. Good for hours of fun.
AD digitale krant 3.0.19
Lees nu het AD op uw tablet of smartphone. * Je leest de krant uitje eigen regio of kiest uit alle andere edities. Je gekozen editiewordt automatisch bewaard. * Je kiest zélf hoe je het AD wil lezen:alsof het de papieren krant is, of per artikel in een makkelijketekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikels enbeelden. * Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij hetautomatisch downloaden. * Krant gemist? Geen probleem. Je kuntaltijd de kranten van de voorbije week downloaden. * Je kan dekrant eerst downloaden en later offline lezen. Wie geabonneerd isop het AD (papieren versie of digitale krant), leest met deze appde krant gratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je jelogingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice:+31 88 050 50 50 (tijdens de kantooruren). Indien je geen abonneebent, kan je de digitale krant aankopen via je Google Play account.Je kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99€ of een weekendkrantvoor 1,99€. Now read the AD on your tablet or smartphone. * Youread the newspaper in your own region or choose from othereditions. You chose edition is saved automatically. * You chooseyourself how you want to read the AD if it is the printednewspaper, or a product in a simple text and image version. You canzoom in on pages, articles and images. * Your digital newspaper isalways ready with the download automatically. * Newspaper missed?No problem. You can always download the papers of the past week. *You can first download the newspaper and later reading offline. Whohas subscribed to the AD (hard copy or digital newspaper), readwith this app free newspaper. Do not know how to log in if you haveforgotten your login details, you can contact our reader service:+31 88 050 50 50 (during office hours). If you are not asubscriber, you may purchase the digital newspaper via your GooglePlay account. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or aweekend newspaper for 1.99 €.
de Volkskrant Krant 3.0.19
de Volkskrant digitale krant Lees nu de Volkskrant, degezaghebbende kwaliteitskrant die elke dag bovenop het nieuws zitmet scherpe reportages, diepgaande interviews en indrukwekkendefotografie; een gids door de wereld en door Nederland, maar met oogvoor de vrolijke kanten van het leven. * U kiest zélf hoe u deVolkskrant wil lezen: alsof het de papieren krant is, of perartikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kan inzoomen oppagina's, artikels en beelden. * U kiest zélf hoe u leest: in deopmaak van de papieren krant, of per artikel in een makkelijketekst- en beeldversie. * Uw digitale krant staat elke ochtend klaardankzij het automatisch downloaden. * Krant gemist? Geen probleem.U kunt altijd de kranten van de afgelopen week teruglezen. * U kuntde krant eerst downloaden en later offline lezen. Handig vooronderweg of op vakantie. Wie geabonneerd is op de Volkskrant(papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krantgratis. Weet u niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevensvergeten, dan kan u terecht bij onze lezersservice: +31 88 056 1561 (tijdens de kantooruren). Indien u geen abonnee bent, kan u dedigitale krant aankopen via uw Google Play account. U kan per dageen weekkrant kopen voor €1,99 of een weekendkrant voor €2,99. Thedigital newspaper Volkskrant Now read the Times, the authoritativenewspaper of sitting every day on top of the news with sharpreports, in-depth interviews and stunning photography; a guidethrough the world and the Netherlands, but with an eye for the gayside of life. * You choose yourself how you want to read theVolkskrant: if it is the printed newspaper, or a product in asimple text and image version. You can zoom in on pages, articlesand images. * You choose yourself how you read, the layout of theprinted newspaper, or an article in a simple text and imageversion. Your digital newspaper is thanks to automatically downloadevery morning ready. * Newspaper missed? No problem. You can alwaysread the papers last week. * You can first download the newspaperand later reading offline. Convenient for travel or vacation. Thosewho subscribed to the Volkskrant (hard copy or digital newspaper),read with this app free newspaper. Do not know how to sign in orhave forgotten your login details, please contact our readerservice: +31 88 056 15 61 (during office hours). If you are not asubscriber, you may purchase the digital newspaper via your GooglePlay account. You can buy a weekly newspaper a day for € 1.99 or aweekend newspaper for € 2.99.
ED - Nieuws, Sport, Regio & Entertainment 5.1.23
Het laatste nieuws lees je in de gratis ED nieuwsapp De nieuwe appvan het ED, de meest complete nieuwsapp van Eindhoven. Natuurlijkbomvol nieuws, sport en entertainment. Vanaf nu ook een ruim aanbodaan series en video’s. Zo heb je altijd jouw eigen TV zender opzak. Nieuw in de app is Topics, waarmee je eenvoudig alleonderwerpen die jou interesseren volgt. Blijf met ED op de hoogtevan regionaal nieuws, sport nieuws en shownieuws. De ED nieuwsappin 4 werelden 1. Regionaal: alles wat er speelt in Eindhoven. 2.Lokaal: alles wat er speelt in jouw buurt 3. Video: overweldigendvideo aanbod van sport en entertainment. 4. Topics: volg eenvoudigalles wat jou interesseert uit 13 kranten. De voordelen van de EDnieuwsapp op een rijtje - Swipe moeiteloos door de verschillendewerelden. Zo beweeg je in no time van regionaal nieuws naarvideo’s. - De ED app gaat verder dan nieuws. Ook voorentertainment, shownieuws, sport en de leukste video’s en seriesraadpleeg je de app. - Liveblogs bij belangrijke gebeurtenissen inhet nieuws en bij sportevenementen zoals voetbal, wielrennen enFormule 1. - Volg met Topics eenvoudig onderwerpen die jouinteresseren. Geef jouw persoonlijke voorkeuren aan en Topicslevert de relevante artikelen uit dertien verschillendekwaliteitskranten. - Een breed aanbod regionaal nieuws. Ook wat erbij jou in de buurt gebeurt, lees je vanaf nu gewoon in de ED app.- Je kunt nu via de app ook heel eenvoudig alles volgen van EDKoken & Eten, ED Werkt en ED Auto. Regionaal nieuws uitvolgende regio’s en plaatsen lees je gemakkelijk vanuit de ED app:• Eindhoven • Helmond • Best, Meierijstad en Son • Cranendonck,Heeze-Leende • De Peel • Geldrop-Mierlo, Nuenen • Kempen •Valkenswaard, Waalre • Veldhoven • Brabant • Tilburg • Den Bosch •Oss, Uden e.o. • Boxtel Contact & Social Blijf naast het gratisinstalleren van de nieuwsapp ook op de hoogte door ed.nl te volgenop Facebook, instagram of Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/eindhovensdagblad/ Instagram:@eindhovensdagblad Twitter: @ED_Regio Heb je vragen of opmerkingenover de ED app of ED in het algemeen? Of mis je wellicht jouwregio? Neem gerust contact met ons op door een e-mail te sturennaar [email protected] ED (Eindhovens Dagblad) is een uitgave van DePersgroep Nederland B.V. Onze gebruiksvoorwaarden en privacystatement vind je op https://www.persgroep.nl/privacy You can readthe latest news in the free ED news app The new app from the ED,the most complete news app from Eindhoven. Naturally packed withnews, sports and entertainment. From now on also a wide range ofseries and videos. So you always have your own TV channel in yourpocket. New in the app is Topics, with which you easily follow alltopics that interest you. Stay informed of regional news, sportsnews and show news with ED. The ED news app in 4 worlds 1.Regional: everything that plays in Eindhoven. 2. Local: everythingthat plays in your neighborhood 3. Video: overwhelming videooffering of sports and entertainment. 4. Topics: simply followeverything that interests you from 13 newspapers. The advantages ofthe ED news app at a glance - Swipe through the different worldseffortlessly. This way you can move from regional news to videos inno time. - The ED app goes beyond news. Also for entertainment,show news, sports and the best videos and series you can consultthe app. - Liveblogs at important events in the news and atsporting events such as football, cycling and Formula 1. - Simplyfollow topics that interest you with Topics. Indicate your personalpreferences and Topics delivers the relevant articles from thirteendifferent quality newspapers. - A wide range of regional news. Alsowhat happens in your area, you can read from now on just in the EDapp. - You can now easily follow everything from ED Cooking &Food, ED Works and ED Auto via the app. You can easily readregional news from the following regions and places from the EDapp: • Eindhoven • Helmond • Best, Meierijstad and Son •Cranendonck, Heeze-Leende • De Peel • Geldrop-Mierlo, Nuenen •Kempen • Valkenswaard, Waalre • Veldhoven • Brabant • Tilburg • DenBosch • Oss, Uden et al. • Boxtel Contact & Social In additionto the free installation of the news app, stay informed byfollowing ed.nl on Facebook, instagram or Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/eindhovensdagblad/ Instagram:@eindhovensdagblad Twitter: @ED_Regio Do you have questions orcomments about the ED app or ED in general? Or maybe you miss yourregion? Feel free to contact us by sending an e-mail [email protected] ED (Eindhovens Dagblad) is a publication of DePersgroep Nederland B.V. You can find our terms of use and privacystatement at https://www.persgroep.nl/privacy
AD - Nieuws, Sport, Regio & Entertainment
Het laatste nieuws lees je in de gratis nieuwsapp van ad.nl Denieuwe app van het AD, de meest complete nieuwsapp van Nederland.Natuurlijk bomvol nieuws, sport en entertainment. Vanaf nu ook eenruim aanbod aan series en video’s. Zo heb je altijd jouw eigen TVzender op zak. Nieuw in de app is Topics, waarmee je eenvoudig alleonderwerpen die jou interesseren volgt. Blijf met AD op de hoogtevan internationaal, nationaal en regionaal nieuws, sport nieuws enshownieuws. De AD nieuws app in 4 werelden 1. (Inter)nationaalnieuws: altijd op de hoogte van het laatste nieuws, sport en show.2. Regionaal: alles wat er speelt bij jou in de buurt. 3. Video:overweldigend video aanbod van sport en entertainment. 4. Topics:Volg eenvoudig alles wat jou interesseert uit 13 kranten. Devoordelen van de AD nieuws app op een rijtje - Swipe moeiteloosdoor de verschillende werelden. Zo beweeg je in no time vanregionaal nieuws naar video’s. - De ad.nl app gaat verder dannieuws. Ook voor entertainment, shownieuws, sport en de leukstevideo’s en series raadpleeg je de app. - Liveblogs bij belangrijkegebeurtenissen in het nieuws en bij sportevenementen zoals voetbal,wielrennen en Formule 1. - Volg met Topics eenvoudig onderwerpendie jou interesseren. Geef jouw persoonlijke voorkeuren aan enTopics levert de relevante artikelen uit dertien verschillendekwaliteitskranten. - Een breed aanbod regionaal nieuws. Ook wat erbij jou in de buurt gebeurt, lees je vanaf nu gewoon in de AD app.- Je kunt nu via de app ook heel eenvoudig alles volgen van ADKoken & Eten, AD Werkt en AD Auto. Regionaal nieuws uitvolgende regio’s en plaatsen lees je gemakkelijk vanuit de AD.nlapp: - Nieuws Almelo - Nieuws Alphen - Nieuws Amersfoort - NieuwsAmsterdam - Nieuws Apeldoorn - Nieuws Arnhem - Nieuws Bergen opZoom - Nieuws Boxtel - Nieuws Breda - Nieuws Delft - Nieuws DenBosch - Nieuws Den Haag - Nieuws Deventer - Nieuws Doetinchem -Nieuws Dordrecht - Nieuws Ede - Nieuws Eindhoven - Nieuws Enschede- Nieuws Etten-Leur - Nieuws Gouda - Nieuws Groene Hart - NieuwsHelmond - Nieuws Hengelo - Nieuws Hoeksche Waard - Nieuws Kampen -Nieuws Lelystad - Nieuws Nijmegen - Nieuws Oldenzaal - NieuwsOosterhout - Nieuws Oss - Nieuws Rivierenland - Nieuws Roosendaal -Nieuws Rotterdam - Nieuws Tiel - Nieuws Tilburg - Nieuws Utrecht -Nieuws Utrecht-stad - Nieuws Valkenswaard - Nieuws Veenendaal -Nieuws Veldhoven - Nieuws Voorne-Putten - Nieuws Vught - NieuwsWaalwijk - Nieuws Wageningen - Nieuws Westland - Nieuws Wijchen -Nieuws Woerden - Nieuws Zaltbommel - Nieuws Zeeland - NieuwsZoetermeer - Nieuws Zutphen - Nieuws Zwolle Contact & SocialBlijf naast het gratis installeren van de nieuwsapp ook op dehoogte door ad.nl te volgen op Facebook, instagram of Twitter.Facebook: https://www.facebook.com/AD.NL/ Instagram: @ad_nlTwitter: @ADnl Heb je vragen of opmerkingen over de AD app of AD inhet algemeen? Of mis je wellicht jouw regio? Neem gerust contactmet ons op door een e-mail te sturen naar [email protected] AD(Algemeen Dagblad) is een uitgave van De Persgroep Nederland B.V.Onze gebruiksvoorwaarden en privacy statement vind je ophttps://www.persgroep.nl/privacy The latest news can be read in thefree news app of ad.nl The new app of the AD, the most completenews app of Netherlands. Of course packed news, sports andentertainment. Now a wide range of series and videos. So you alwayshave your own TV channel on bag. New Topics in the app, which letsyou simply all the topics that interest you follow. Stay with AD atthe height of international, national and regional news, sportsnews and show news. The AD news app in four worlds 1. (Inter)national news: always up to date with the latest news, sport andshow. 2. Regional: everything happening in your area. 3. Video:Video overwhelming range of sports and entertainment. 4. Topics:Simply follow what interests you from 13 newspapers. The advantagesof the AD news app at a glance - Swipe effortlessly through thedifferent worlds. So you move in no time regional news videos. -The ad.nl app goes beyond news. For entertainment, show news,sports and the best videos and series check out the app. - LiveBlog at important events in the news and sporting events such asfootball, cycling, and Formula 1. - Follow Topics with simpletopics that interest you. Enter your personal preferences anddelivers Topics relevant articles from thirteen different qualitypapers. - A wide range of regional news. Also, what happens whenyou close, you read just now in the AD app. - You can now followall too easily through the app AD Cooking & Eating, AD and ADAuto Works. Regional news from these regions and cities look easyfrom the AD.nl app: - News Almelo - News Alphen - News Amersfoort -New Amsterdam - News Apeldoorn - News Arnhem - News Bergen op Zoom- News Boxtel - News Breda - News Delft - News Den Bosch - NewsHague - News Deventer - News Doetinchem - News Dordrecht - News Ede- News Eindhoven - News Enschede - News Etten-Leur - News Gouda -News Green Heart - News Helmond - News Hengelo - News Hoekschewaard- News Camps - News Lelystad - News Nijmegen - News Oldenzaal -News Oosterhout - News Oss - News Riverland - News Roosendaal -News Rotterdam - News Tiel - News Tilburg - News Utrecht - UtrechtCity News - News Valkenswaard - News Veenendaal - News Veldhoven -News Voorne-Putten - News Vught - News Waalwijk - News Wageningen -News Westland - News Wijchen - News Woerden - News Zaltbommel - NewZealand - News Zoetermeer - News Zutphen - News Zwolle Contact& Social Stay beside the free installation of the news app alsofollow inform ad.nl on Facebook, Instagram or Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/AD.NL/ Instagram: @ad_nl Twitter: @ADnlHave questions or comments about the app AD or AD in general? Oryou may miss your region? Please contact us by sending an email [email protected] AD (Algemeen Dagblad) is published by De PersgroepNetherlands B.V. Our terms of use and privacy statement can befound on https://www.persgroep.nl/privacy
Het Parool digitale krant 3.0.19
Lees nu het Parool, dé krant van Amsterdam. Voor iedereen die zichverbonden voelt met Amsterdam en wil weten wat er speelt in enrondom de hoofdstad, in Nederland én in de rest van de wereld. * Ukiest zélf hoe u leest: in de opmaak van de papieren krant, of perartikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. * Uw digitalekrant staat elke middag klaar dankzij het automatisch downloaden. *Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van deafgelopen week teruglezen. * U kunt de krant eerst downloaden enlater offline lezen. Handig voor onderweg of op vakantie. Wiegeabonneerd is op het Parool (papieren versie of digitale krant),leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in te loggen ofbent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bij onzelezersservice: +31 88 056 15 45 (tijdens de kantooruren). Indien ugeen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uw GooglePlay account. U kan per dag een weekkrant kopen voor €1,99 of eenweekendkrant voor €2,99. Now read the Parool newspaper Amsterdam.For anyone who feels connected to Amsterdam and want to know whatis happening in and around the capital, in the Netherlands and inthe rest of the world. * You choose yourself how you read, thelayout of the printed newspaper, or an article in a simple text andimage version. Your digital newspaper is ready thanks toautomatically download every afternoon. * Newspaper missed? Noproblem. You can always read the papers last week. * You can firstdownload the newspaper and later reading offline. Convenient fortravel or vacation. Who has subscribed to the Parool (hard copy ordigital newspaper), read with this app free newspaper. Do not knowhow to sign in or have forgotten your login details, please contactour reader service: +31 88 056 15 45 (during office hours). If youare not a subscriber, you may purchase the digital newspaper viayour Google Play account. You can buy a weekly newspaper a day for€ 1.99 or a weekend newspaper for € 2.99.
De Morgen: nieuws & duiding 5.5.2
Download de nieuwe app van De Morgen: blijf op de hoogte van hetlaatste nieuws en krijg meteen inzicht. Op uw smartphone altijdurgent en actueel. Of op uw tablet, interactief en liefdevolvormgegeven. OP UW SMARTPHONE • Scroll door onze verschillendesecties: lees het laatste nieuws, interviews, politiekeontwikkelingen, wetenschap, technologie en onze beste columns enopinies • Via de menuknoppen onderaan vindt u gemakkelijk de meestrecente en best gelezen verhalen • Mis geen enkel belangrijk nieuwsof verhaal: bepaal zelf welke meldingen u wilt ontvangen • Bekijkde tv-gids en krijg handige kijk- en streamingtips van de redactieOP UW TABLET • Swipe elke ochtend door de Digitale Editie van DeMorgen op uw tablet • Een bundeling van de meest belangrijke eninteressante verhalen en het nieuws van de dag • Zorgvuldigsamengesteld door journalisten en de hoofdredactie van De Morgen •Verrijkt met prachtige fotografie, video’s, podcasts enillustraties • Lees overal, zelfs zonder internetverbindingProblemen of feedback? Contacteer onze lezersservice opdemorgen.be/lezersservice. Wij doen ons best om u zo snel mogelijkverder te helpen. Aanbiedingen zijn enkel geldig voor nieuweabonnees. Deze app is niet beschikbaar op alle apparaten buiten ditapparaat om. Indien u gedurende de gratis periode het abonnementomzet in een betaald abonnement vervalt het eventueel resterendedeel van de gratis periode. Het abonnement wordt automatischverlengd tenzij u het abonnement tot 24 uur voor deverlengingsdatum opzegt. Zegt u eerder op? Dan wordt het reedsbetaalde bedrag niet terugbetaald. U kunt de automatischeverlenging en het abonnement beheren via de instellingen van uwApple ID. Om uw abonnement te kunnen gebruiken op demorgen.be dientu via deze app een profiel aan te maken of in te loggen op eenbestaand profiel. Dit is verder kosteloos. Download the new appfrom De Morgen: stay up to date with the latest news and getimmediate insight. Always urgent and up-to-date on your smartphone.Or on your tablet, designed interactively and lovingly. ON YOURSMARTPHONE • Scroll through our different sections: read the latestnews, interviews, political developments, science, technology andour best columns and opinions • You can easily find the most recentand best read stories via the menu buttons below • Do not miss anyimportant news or story: decide for yourself which notificationsyou want to receive • View the TV guide and get handy viewing andstreaming tips from the editors ON YOUR TABLET • Swipe everymorning through the Digital Edition of De Morgen on your tablet • Abundle of the most important and interesting stories and news ofthe day • Carefully compiled by journalists and the editorial staffof De Morgen • Enriched with beautiful photography, videos,podcasts and illustrations • Read anywhere, even without aninternet connection Problems or feedback? Contact our readersservice at demorgen.be/lezersservice. We do our best to help you asquickly as possible. Offers are only valid for new subscribers.This app is not available on all devices outside of this device.If, during the free period, you convert the subscription into apaid subscription, any remaining part of the free period willlapse. The subscription is automatically renewed unless you cancelthe subscription up to 24 hours before the renewal date. Do youcancel earlier? Then the amount already paid will not bereimbursed. You can manage the automatic renewal and subscriptionthrough the settings of your Apple ID. To use your subscription ondemorgen.be, you must create a profile via this app or log in to anexisting profile. This is also free of charge.
Brabants Dagblad Krant 12.6.10
Lees nu al het nieuws van het Brabants Dagblad met de digitalekrant voor Android. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uitals de papieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook deinhoud is exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van het Brabants Dagbladverschijnt iedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om06:00 en op zaterdag uiterlijk om 7:00 uur. Mogelijkheden in deapp: * Lees de krant uit uw eigen regio of selecteer een andereeditie. Uw gekozen editie wordt automatisch bewaard. * U kiest zelfhoe u de digitale krant wilt lezen: alsof het de papieren krant isof per artikel in een gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kuntinzoomen op pagina's, artikelen en foto's. * De krant van vandaagof tot 14 dagen terug is beschikbaar. * U kunt de krant eerstdownloaden en later offline lezen, kranten worden standaard na 2weken verwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws oftrefwoorden. * Laat de krant automatisch downloaden. Inclusieftoegang tot alle edities: Bommelerwaard, Den Bosch, Meierij, Oss,Tilburg, Veghel-Uden en Waalwijk-Langstraat. Toegang voor abonneesBent u abonnee en heeft u recht op toegang tot de digitale krantvan het Brabants Dagblad? Log dan na het downloaden van de app inen ontvang onbeperkte toegang. Prijzen Los nummer € 1,79Maandabonnement € 14,99 Deze abonnementen worden via uw Google Playaccount verrekend en beheerd, volgens de modaliteiten, bepaald doorGoogle Play: * Alle beschikbare kranten downloaden (naar keuze éénof meerdere regionale edities), gedurende de door u gekozen periodevan het abonnement. * De betaling via uw Google Play Accountgebeurt bij de bevestiging van de aankoop, na de keuze van deabonnementsduur. * U kunt een abonnement niet stopzetten tijdens delooptijd van het abonnement. * Automatisch downloaden: zodra er eennieuwe krant beschikbaar is, wordt deze automatisch gedownload. Letop: indien u een abonnement heeft aangeschaft via de Google PlayStore, dan is het voor automatisch downloaden wel vereist dat ubent ingelogd met uw Google Play account. * Standaard staat deautomatische vernieuwing van uw digitale krant abonnement aan in deGoogle Play Store. Deze kunt u altijd zelf uitschakelen. Hetabonnement wordt automatisch vernieuwd, tenzij u vernieuwinguitschakelt. Tot uiterlijk 24 uur voor het aflopen van hetabonnement. Read now all the news of the Brabants Dagblad digitalnewspaper for Android. The digital newspaper looks exactly like thepaper version and has all the edition booklets. The content isexactly the same, with all the articles, photographs,advertisements, family news, puzzles and attachments only reallyuseful on your tablet or smartphone. The digital newspaper BrabantsDagblad published every working day: Monday / Friday appearance at06:00 and on Saturday by 7:00. Opportunities in the app: * Read thenewspaper from your own region or select a different edition. Yourchosen edition is automatically saved. * You choose how you want toread the digital newspaper: if the newspaper is an article or in aneasy text and picture version. You can zoom in on pages, articlesand photos. * The newspaper today or up to 14 days is availableagain. * You can download the newspaper first and later offlinereading, newspapers are deleted after 2 weeks. * Quickly search thenewspaper for news or keywords. * Let the newspaper automaticdownload. Includes access to all editions Bommelerwaard, Den Bosch,Bailiwick, Oss, Tilburg, Waalwijk-Veghel-Uden and Langstraat.Subscriber Access Are you a subscriber and you are entitled toaccess digital newspaper Brabants Dagblad? Sign after downloadingthe app and receive unlimited access. Price Los issue € 1.79Monthly subscription € 14.99 These subscriptions are charged toyour Google Play account and managed according to the modalitiesdetermined by Google Play: * Download all available newspapers(optionally one or more regional editions) during the period of thesubscription chosen. * Payment via your Google Play account happenswhen confirming the purchase, after the selection of thesubscription period. * You can not stop a subscription during theterm of the subscription. * Automatically download: once a newnewspaper is available, it is automatically downloaded. Note: Ifyou have purchased a subscription through the Google Play Store,then download and automatically requires that you are logged inwith your Google Play account. * By default the automatic update ofyour digital newspaper subscription to the Google Play Store. Youcan always switch off itself. The subscription is automaticallyrenewed unless you disable renewal. Up to 24 hours before theexpiry of the subscription.
BD - Nieuws, Sport, Regio & Entertainment 5.1.23
Het laatste nieuws lees je in de gratis BD nieuwsapp De nieuwe appvan BD, de meest complete nieuwsapp van Brabant. Natuurlijk bomvolnieuws, sport en entertainment. Vanaf nu ook een ruim aanbod aanseries en video’s. Zo heb je altijd jouw eigen TV zender op zak.Nieuw in de app is Topics, waarmee je eenvoudig alle onderwerpendie jou interesseren volgt. Blijf met BD op de hoogte van regionaalnieuws, sport nieuws en shownieuws. De BD nieuwsapp in 4 werelden1. Regionaal: alles wat er speelt in Brabant. 2. Lokaal: alles water speelt in jouw buurt 3. Video: overweldigend video aanbod vansport en entertainment. 4. Topics: volg eenvoudig alles wat jouinteresseert uit 13 kranten. De voordelen van de BD nieuwsapp opeen rijtje - Swipe moeiteloos door de verschillende werelden. Zobeweeg je in no time van regionaal nieuws naar video’s. - De BD appgaat verder dan nieuws. Ook voor entertainment, shownieuws, sporten de leukste video’s en series raadpleeg je de app. - Liveblogsbij belangrijke gebeurtenissen in het nieuws en bijsportevenementen zoals voetbal, wielrennen en Formule 1. - Volg metTopics eenvoudig onderwerpen die jou interesseren. Geef jouwpersoonlijke voorkeuren aan en Topics levert de relevante artikelenuit dertien verschillende kwaliteitskranten. - Een breed aanbodregionaal nieuws. Ook wat er bij jou in de buurt gebeurt, lees jevanaf nu gewoon in de BD app. - Je kunt nu via de app ook heeleenvoudig alles volgen van BD Koken & Eten, BD Werkt en BDAuto. Regionaal nieuws uit volgende regio’s en plaatsen lees jegemakkelijk vanuit de BD app: • Tilburg e.o. • Den Bosch e.o. •Oss, Uden e.o. • Meijerijstad • Waalwijk, Heusden e.o. • Boxtele.o. • Zaltbommel e.o. • Eindhoven • Breda • Brabant • GelderlandContact & Social Blijf naast het gratis installeren van denieuwsapp ook op de hoogte door bd.nl te volgen op Facebook,instagram of Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/brabantsdagblad/ Instagram:@brabants_dagblad Twitter: @ brabantsdagblad Heb je vragen ofopmerkingen over de BD app of BD in het algemeen? Of mis jewellicht jouw regio? Neem gerust contact met ons op door een e-mailte sturen naar [email protected] BD (Brabants Dagblad) is een uitgavevan De Persgroep Nederland B.V. Onze gebruiksvoorwaarden en privacystatement vind je op https://www.persgroep.nl/privacy You can readthe latest news in the free BD news app The new app from BD, themost complete news app from Brabant. Naturally packed with news,sports and entertainment. From now on also a wide range of seriesand videos. So you always have your own TV channel in your pocket.New in the app is Topics, with which you easily follow all topicsthat interest you. Keep up to date with regional news, sports newsand show news with BD. The BD news app in 4 worlds 1. Regional:everything that plays in Brabant. 2. Local: everything that playsin your neighborhood 3. Video: overwhelming video offering ofsports and entertainment. 4. Topics: simply follow everything thatinterests you from 13 newspapers. The advantages of the BD news appat a glance - Swipe through the different worlds effortlessly. Thisway you can move from regional news to videos in no time. - The BDapp goes beyond news. Also for entertainment, show news, sports andthe best videos and series you can consult the app. - Liveblogs atimportant events in the news and at sporting events such asfootball, cycling and Formula 1. - Simply follow topics thatinterest you with Topics. Indicate your personal preferences andTopics delivers the relevant articles from thirteen differentquality newspapers. - A wide range of regional news. Also whathappens in your area, you can now read in the BD app. - You can noweasily follow everything from BD Cooking & Eating, BD Works andBD Auto via the app. You can easily read regional news from thefollowing regions and places from the BD app: • Tilburg e.o. • DenBosch e.o. • Oss, Uden et al. • Meijer city • Waalwijk, Heusdene.o. • Boxtel e.o. • Zaltbommel e.o. • Eindhoven • Breda • Brabant• Gelderland Contact & Social In addition to the freeinstallation of the news app, stay informed by following bd.nl onFacebook, instagram or Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/brabantsdagblad/ Instagram:@brabants_paper Twitter: @ brabant's daily newspaper Do you havequestions or comments about the BD app or BD in general? Or maybeyou miss your region? Feel free to contact us by sending an e-mailto [email protected] BD (Brabants Dagblad) is a publication of DePersgroep Nederland B.V. You can find our terms of use and privacystatement at https://www.persgroep.nl/privacy
BN DeStem - Nieuws, Sport, Regio & Entertainment 5.1.23
Het laatste nieuws lees je in de gratis BN DeStem nieuwsapp Denieuwe app van het BN DeStem, de meest complete nieuwsapp vanWest-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. Natuurlijk bomvol nieuws, sporten entertainment. Vanaf nu ook een ruim aanbod aan series envideo’s. Zo heb je altijd jouw eigen TV zender op zak. Nieuw in deapp is Topics, waarmee je eenvoudig alle onderwerpen die jouinteresseren volgt. Blijf met BN DeStem op de hoogte van regionaalnieuws, sport nieuws en shownieuws. De BN DeStem nieuwsapp in 4werelden 1. Regionaal: alles wat er speelt in West-Brabant enZeeuws-Vlaanderen. 2. Lokaal: alles wat er speelt in jouw buurt 3.Video: overweldigend video aanbod van sport en entertainment. 4.Topics: volg eenvoudig alles wat jou interesseert uit 13 kranten.De voordelen van de BN DeStem nieuwsapp op een rijtje - Swipemoeiteloos door de verschillende werelden. Zo beweeg je in no timevan regionaal nieuws naar video’s. - De BN DeStem app gaat verderdan nieuws. Ook voor entertainment, shownieuws, sport en de leukstevideo’s en series raadpleeg je de app. - Liveblogs bij belangrijkegebeurtenissen in het nieuws en bij sportevenementen zoals voetbal,wielrennen en Formule 1. - Volg met Topics eenvoudig onderwerpendie jou interesseren. Geef jouw persoonlijke voorkeuren aan enTopics levert de relevante artikelen uit dertien verschillendekwaliteitskranten. - Een breed aanbod regionaal nieuws. Ook wat erbij jou in de buurt gebeurt, lees je vanaf nu gewoon in de BNDeStem app. - Je kunt nu via de app ook heel eenvoudig alles volgenvan BN DeStem Koken & Eten, BN DeStem Werkt en BN DeStem Auto.Regionaal nieuws uit volgende regio’s en plaatsen lees jegemakkelijk vanuit de BN DeStem app: • Bergen op Zoom • Breda •Etten-Leur • Moerdijk • Oosterhout • Roosendaal • Brabant • Zeeland• Tholen • Rivierenland • Waalwijk, Heusden • Tilburg • Dordrecht •Hoeksche Waard Contact & Social Blijf naast het gratisinstalleren van de nieuwsapp ook op de hoogte door bndestem.nl tevolgen op Facebook, instagram of Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/bndestem1 Instagram: @bndestem Twitter:@bndestem Heb je vragen of opmerkingen over de BN DeStem app of BNDeStem in het algemeen? Of mis je wellicht jouw regio? Neem gerustcontact met ons op door een e-mail te sturen [email protected] BN DeStem is een uitgave van De PersgroepNederland B.V. Onze gebruiksvoorwaarden en privacy statement vindje op https://www.persgroep.nl/privacy You can read the latest newsin the free BN DeStem news app The new app from BN DeStem, the mostcomplete news app from West Brabant and Zeeuws-Vlaanderen.Naturally packed with news, sports and entertainment. From now onalso a wide range of series and videos. So you always have your ownTV channel in your pocket. New in the app is Topics, with which youeasily follow all topics that interest you. Stay up-to-date with BNDeStem on regional news, sports news and show news. The BN DeStemnews app in 4 worlds 1. Regional: everything that plays in WestBrabant and Zeeuws-Vlaanderen. 2. Local: everything that plays inyour neighborhood 3. Video: overwhelming video offering of sportsand entertainment. 4. Topics: simply follow everything thatinterests you from 13 newspapers. The advantages of the BN DeStemnews app at a glance - Swipe through the different worldseffortlessly. This way you can move from regional news to videos inno time. - The BN DeStem app goes beyond news. Also forentertainment, show news, sports and the best videos and series youcan consult the app. - Liveblogs at important events in the newsand at sporting events such as football, cycling and Formula 1. -Simply follow topics that interest you with Topics. Indicate yourpersonal preferences and Topics delivers the relevant articles fromthirteen different quality newspapers. - A wide range of regionalnews. Also what happens in your area, you can now just read in theBN DeStem app. - You can now easily follow everything from BNDeStem Cooking & Food, BN DeStem Werken and BN DeStem Auto viathe app. You can easily read regional news from the followingregions and places from the BN DeStem app: • Bergen op Zoom • Breda• Etten-Leur • Moerdijk • Oosterhout • Roosendaal • Brabant •Zeeland • Tholen • Rivierenland • Waalwijk, Heusden • Tilburg •Dordrecht • Hoeksche Waard Contact & Social In addition to thefree installation of the news app, stay informed by followingbndestem.nl on Facebook, instagram or Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/bndestem1 Instagram: @bndestem Twitter:@bndestem Do you have questions or comments about the BN DeStem appor BN DeStem in general? Or maybe you miss your region? Feel freeto contact us by sending an e-mail to [email protected] BN DeStemis a publication of De Persgroep Nederland B.V. You can find ourterms of use and privacy statement athttps://www.persgroep.nl/privacy
de Volkskrant 5.4.2
De app geeft u onbeperkt toegang tot alle journalistiek van deVolkskrant op uw smartphone, altijd urgent en actueel. Of tot deVolkskrant Editie, liefdevol vormgegeven voor uw tablet. De bestejournalistiek nu ook het mooist gebracht. Op uw smartphone scrolltu handig van sectie naar sectie en bladert u eenvoudig door hetlaatste nieuws van de dag en de beste achtergrondartikelen. Viamenuknoppen vindt u de meest recente en best gelezen stukkenmakkelijk terug. Indien u wilt, houden notificaties u op de hoogtevan de belangrijkste gebeurtenissen. Op uw tablet heeft u met deVolkskrant Editie de beste lees, kijk en luisterervaring. Metnieuws en achtergrondverhalen, mooie fotografie, video’s waar jewijzer van wordt, overzichtelijke graphics en podcasts die diepergraven. U kunt de Volkskrant Editie ook automatisch latendownloaden zodat u direct kunt beginnen met lezen, zelfs als ulater geen internetverbinding meer heeft. Indien gewenst kunt uhier de Volkskrant ook lezen in de vertrouwde opmaak van depapieren krant. Onze gebruiksvoorwaarden en privacy statement vindtu op https://www.persgroep.nl/privacy The app gives you unlimitedaccess to all of the Volkskrant journalism on your smartphone,always urgent and topical. Or to the Volkskrant Edition, lovinglydesigned for your tablet. The best journalism now also been thebest.   On your smartphone handy scroll from section tosection and browse easily through the news of the day and the bestbackground articles. Via menu buttons you will find the latest andbest-read pieces easily reduced. If you want notifications keep youinformed of important events. On your tablet, you best read withthe Volkskrant Edition, viewing and listening experience. With newsand background stories, beautiful photography, videos where yourpointer is, clear graphics and podcasts dig deeper. You can alsolet the Volkskrant Edition download automatically so you canimmediately start reading, even if you later no longer hasconnectivity. If desired, you can also read the Volkskrant in thefamiliar format of the printed newspaper. Our terms of use andprivacy policy can be found at https://www.persgroep.nl/privacy
PAPER 2.0.11
PAPER is een dagelijks digitaal magazine– PAPER selecteert elke dag de beste verhalen uit de bestekranten– Elke dag staat PAPER om 12 uur voor je klaar– In PAPER lees je het belangrijkste nieuws, spraakmakende columnsen het beste op het gebied van lifestyle en cultuurAls PAPER-abonnee ontvang je de app gratis. Meer weten of hulpbij installeren nodig? Ga naar www.papermagazine.nlPAPER is onderdeel van De Persgroep, uitgever van onder meer deVolkskrant, AD, Trouw, Het Parool en De Morgen.PAPER is a daily digitalmagazine- PAPER best stories from the best newspapers selects eachday- PAPER Every day at 12 am to get ready- In PAPER look at the most important news, controversial columnsand the best in terms of lifestyle and cultureIf PAPER subscriber you get the app for free. Learn or need helpinstalling? Go to www.papermagazine.nlPAPER is part of De Persgroep, publisher of De Volkskrant, AD,Trouw, Het Parool and De Morgen.
DeStentor - Nieuws, Sport, Regio & Entertainment 5.1.23
Het laatste nieuws lees je in de gratis de Stentor nieuwsapp Denieuwe app van de Stentor, de meest complete nieuwsapp van deVeluwe en de IJssel. Natuurlijk bomvol nieuws, sport enentertainment. Vanaf nu ook een ruim aanbod aan series en video’s.Zo heb je altijd jouw eigen TV zender op zak. Nieuw in de app isTopics, waarmee je eenvoudig alle onderwerpen die jou interesserenvolgt. Blijf met de Stentor op de hoogte van regionaal nieuws,sport nieuws en shownieuws. De Stentor nieuwsapp in 4 werelden 1.Regionaal: alles wat er speelt in de Veluwe en de IJssel. 2.Lokaal: alles wat er speelt in jouw buurt 3. Video: overweldigendvideo aanbod van sport en entertainment. 4. Topics: volg eenvoudigalles wat jou interesseert uit 13 kranten. De voordelen van deStentor nieuwsapp op een rijtje - Swipe moeiteloos door deverschillende werelden. Zo beweeg je in no time van regionaalnieuws naar video’s. - De Stentor app gaat verder dan nieuws. Ookvoor entertainment, shownieuws, sport en de leukste video’s enseries raadpleeg je de app. - Liveblogs bij belangrijkegebeurtenissen in het nieuws en bij sportevenementen zoals voetbal,wielrennen en Formule 1. - Volg met Topics eenvoudig onderwerpendie jou interesseren. Geef jouw persoonlijke voorkeuren aan enTopics levert de relevante artikelen uit dertien verschillendekwaliteitskranten. - Een breed aanbod regionaal nieuws. Ook wat erbij jou in de buurt gebeurt, lees je vanaf nu gewoon in de Stentorapp. - Je kunt nu via de app ook heel eenvoudig alles volgen van deStentor Koken & Eten, de Stentor Werkt en de Stentor Auto.Regionaal nieuws uit volgende regio’s en plaatsen lees jegemakkelijk vanuit de Stentor app: • Zwolle • Apeldoorn • Deventer• Zutphen • Kampen • Veluwe • Achterhoek • Salland • Vechtdal •Flevoland • Kop van Overijssel • Enschede • Hengelo • Almelo •Reggestreek • Arnhem • Nijmegen • Amersfoort Contact & SocialBlijf naast het gratis installeren van de nieuwsapp ook op dehoogte door destentor.nl te volgen op Facebook, instagram ofTwitter. Facebook: https://www.facebook.com/DeStentor/ Instagram:@De_Stentor Twitter: @De_Stentor Heb je vragen of opmerkingen overde Stentor app of de Stentor in het algemeen? Of mis je wellichtjouw regio? Neem gerust contact met ons op door een e-mail testuren naar [email protected] De Stentor is een uitgave van DePersgroep Nederland B.V. Onze gebruiksvoorwaarden en privacystatement vind je op https://www.persgroep.nl/privacy You can readthe latest news in the free Stentor news app The new app of theStentor, the most complete news app of the Veluwe and the IJssel.Naturally packed with news, sports and entertainment. From now onalso a wide range of series and videos. So you always have your ownTV channel in your pocket. New in the app is Topics, with which youeasily follow all topics that interest you. Keep up to date withregional news, sports news and show news with the Stentor. TheStentor news app in 4 worlds 1. Regional: everything that plays inthe Veluwe and the IJssel. 2. Local: everything that plays in yourneighborhood 3. Video: overwhelming video offering of sports andentertainment. 4. Topics: simply follow everything that interestsyou from 13 newspapers. The advantages of the Stentor news app at aglance - Swipe through the different worlds effortlessly. This wayyou can move from regional news to videos in no time. - The Stentorapp goes beyond news. Also for entertainment, show news, sports andthe best videos and series you can consult the app. - Liveblogs atimportant events in the news and at sporting events such asfootball, cycling and Formula 1. - Simply follow topics thatinterest you with Topics. Indicate your personal preferences andTopics delivers the relevant articles from thirteen differentquality newspapers. - A wide range of regional news. Also whathappens in your area, you can now read in the Stentor app. - Youcan now easily follow everything from the Stentor Cooking &Eating, the Stentor Works and the Stentor Auto via the app. You caneasily read regional news from the following regions and placesfrom the Stentor app: • Zwolle • Apeldoorn • Deventer • Zutphen •Camps • Veluwe • Rear corner • Salland • Vechtdal • Flevoland • Kopvan Overijssel • Enschede • Hengelo • Almelo • Regulate • Arnhem •Nijmegen • Amersfoort Contact & Social In addition to the freeinstallation of the news app, stay informed by followingdestentor.nl on Facebook, instagram or Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/DeStentor/ Instagram: @De_Stentor Twitter:@De_Stentor Do you have questions or comments about the Stentor appor the Stentor in general? Or maybe you miss your region? Feel freeto contact us by sending an e-mail to [email protected] TheStentor is a publication of De Persgroep Nederland B.V. You canfind our terms of use and privacy statement athttps://www.persgroep.nl/privacy
BN DeStem Krant 12.4.2
Lees nu al het nieuws van BN DeStem met de digitale krant voorAndroid. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uit als depapieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook de inhoudis exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van BN DeStem verschijntiedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om 06:00 en opzaterdag uiterlijk om 07:00 uur. Mogelijkheden in de app: * Lees dekrant uit uw eigen regio of selecteer een andere editie. Uw gekozeneditie wordt automatisch bewaard. * U kiest zelf hoe u de digitalekrant wilt lezen: alsof het de papieren krant is of per artikel ineen gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kunt inzoomen oppagina's, artikelen en foto's. * De krant van vandaag of tot 14dagen terug is beschikbaar. * U kunt de krant eerst downloaden enlater offline lezen, kranten worden standaard na 2 wekenverwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws of trefwoorden *Laat de krant automatisch downloaden Inclusief toegang tot alleedities: Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout,Roosendaal en Zeeuws-Vlaanderen. Toegang voor abonnees Bent uabonnee en heeft u recht op toegang tot de digitale krant van BNDeStem? Log dan na het downloaden van de app in en ontvangonbeperkte toegang. Prijzen Los nummer € 1,79 Maandabonnement €14,99 Deze abonnementen worden via uw Google Play account verrekenden beheerd, volgens de modaliteiten, bepaald door Google Play: *Alle beschikbare kranten downloaden (naar keuze één of meerdereregionale edities), gedurende de door u gekozen periode van hetabonnement. * De betaling via uw Google Play Account gebeurt bij debevestiging van de aankoop, na de keuze van de abonnementsduur. * Ukunt een abonnement niet stopzetten tijdens de looptijd van hetabonnement. * Automatisch downloaden: zodra er een nieuwe krantbeschikbaar is, wordt deze automatisch gedownload. Let op: indien ueen abonnement heeft aangeschaft via de Google Play Store, dan ishet voor automatisch downloaden wel vereist dat u bent ingelogd metuw Google Play account. * Standaard staat de automatischevernieuwing van uw digitale krant abonnement aan in de Google PlayStore. Deze kunt u altijd zelf uitschakelen. Het abonnement wordtautomatisch vernieuwd, tenzij u vernieuwing uitschakelt. Totuiterlijk 24 uur voor het aflopen van het abonnement. Now read allthe news from the digital newspaper BN De Stem Android. The digitalnewspaper looks exactly like the paper version and has all theedition booklets. The content is exactly the same, with all thearticles, photographs, advertisements, family news, puzzles andattachments only really useful on your tablet or smartphone. Thedigital newspaper BN De Stem published every working day: Monday /Friday appearance at 06:00 and on Saturday by 07:00. Opportunitiesin the app: * Read the newspaper from your own region or select adifferent edition. Your chosen edition is automatically saved. *You choose how you want to read the digital newspaper: if thenewspaper is an article or in an easy text and picture version. Youcan zoom in on pages, articles and photos. * The newspaper today orup to 14 days is available again. * You can download the newspaperfirst and later offline reading, newspapers are deleted after 2weeks. * Quickly search the newspaper for news or keywords * Letthe newspaper automatic download Includes access to all editions:Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaaland Zeeland. Subscriber Access Are you a subscriber and you areentitled to access digital newspaper BN De Stem? Sign afterdownloading the app and receive unlimited access. Price Los issue €1.79 Monthly subscription € 14.99 These subscriptions are chargedto your Google Play account and managed according to the modalitiesdetermined by Google Play: * Download all available newspapers(optionally one or more regional editions) during the period of thesubscription chosen. * Payment via your Google Play account happenswhen confirming the purchase, after the selection of thesubscription period. * You can not stop a subscription during theterm of the subscription. * Automatically download: once a newnewspaper is available, it is automatically downloaded. Note: Ifyou have purchased a subscription through the Google Play Store,then download and automatically requires that you are logged inwith your Google Play account. * By default the automatic update ofyour digital newspaper subscription to the Google Play Store. Youcan always switch off itself. The subscription is automaticallyrenewed unless you disable renewal. Up to 24 hours before theexpiry of the subscription.
Dag Allemaal 3.0.14
Dag Allemaal brengt u elke week spraakmakende primeurs enentertainment, intense verhalen van bekende en minder bekendeVlamingen. De kers op de taart is de meest complete televisiegids.De nieuwe Dag Allemaal verschijnt telkens op dinsdag.* U kiest zélfhoe u Dag Allemaal wil lezen: alsof het het papieren magazine is,of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kaninzoomen op pagina's, artikels en beelden. * Uw digitale magazineligt steeds klaar dankzij het automatisch downloaden.* Magazinegemist? Geen probleem. U kunt altijd de magazines van de voorbijeweken downloaden. * U kan het magazine eerst downloaden en lateroffline lezen.Wie geabonneerd is op Dag Allemaal (papieren versieof digitale magazine), leest met deze app het magazine gratis. Weetu niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevens vergeten, dankan u terecht bij onze lezersservice: +32 2 454 25 93 (tijdens dekantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u het digitalemagazine aankopen via je Google Play account.All day every weekbrings sensational scoops and entertainment, intense stories offamous and lesser-known Flemings. The icing on the cake is the mostcomplete TV guide. The New Day All appears every Tuesday.* Youchoose yourself how Day All will read as if it were the papermagazine, or an article in a simple text and image version. You canzoom in on pages, articles and images.Your digital magazine isalways ready with the download automatically.* Missed Magazine? Noproblem. You can always download the magazines in recent weeks.*You can download and read offline later the magazine first.Whosubscribed on Day All (hard copy or digital magazine), reads thismagazine app free. Do not know how to sign in or have forgottenyour login details, please contact our reader service: +32 2 454 2593 (during office hours).If you are not a subscriber, you can buythe digital magazine on your Google Play account.
Trouw digitale krant
Lees nu Trouw, de mooiste krant van Europa die u elke dag nieuws enverdieping brengt met in het weekend twee magazines: Tijd en Letter& Geest. * U kiest zélf hoe u Trouw wil lezen: alsof het depapieren krant is, of per artikel in een makkelijke tekst- enbeeldversie. U kan inzoomen op pagina's, artikels en beelden. * Uwdigitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden. * Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de krantenvan de voorbije week downloaden. * U kan de krant eerst downloadenen later offline lezen. Wie geabonneerd is op Trouw (papierenversie of digitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weetu niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevens vergeten, dankan u terecht bij onze lezersservice: +31 88 056 15 99 (tijdens dekantooruren). Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krantaankopen via uw Google Play account. U kan per dag een weekkrantkopen voor 0,99 € of een weekendkrant voor 1,99 €. Now read True,the best newspaper in Europe that brings you daily news and floorat the weekend two magazines: Time and Letter & Spirit. * Youchoose yourself how you want to read True: if it is the printednewspaper, or a product in a simple text and image version. You canzoom in on pages, articles and images. Your digital newspaper isalways ready with the download automatically. * Newspaper missed?No problem. You can always download the papers of the past week. *You can first download the newspaper and later reading offline. Whosubscribed on Wedding (hard copy or digital newspaper), read withthis app free newspaper. Do not know how to sign in or haveforgotten your login details, please contact our reader service:+31 88 056 15 99 (during office hours). If you are not asubscriber, you may purchase the digital newspaper via your GooglePlay account. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or aweekend newspaper for 1.99 €.
Trouw.nl Mobile 5.1.0
Trouw is er voor betrokken burgers, die verdieping zoeken bij hetdagelijkse nieuws. Via onze nieuwe site en app kunt u al onzeverhalen lezen, met extra aandacht voor typische Trouw-thema’s alslevensbeschouwing, duurzaamheid, en democratie.Trouw is een uitgavevan De Persgroep Nederland.Loyalty is to citizens, looking at thefloor daily news. Through our new site and app, you can alreadyread our stories, with special attention to typical Wedding themessuch as ideology, sustainability and democracy.Wedding is apublication of The Netherlands Persgroep.
DM TV App 1.1.0
Binnen 1 minuut weten wat u op TV wilt zien!Met de TV App van DeMorgen vindt u snel een TV programma van uw goesting.De tips enaanbevelingen van onze redactie helpen u bij uw keuze in het ruimetelevisieaanbod.Met slimme overzichten op thema, zender en tijdweet u direct wat u wilt zien!Tips van De MorgenDe besteprogramma’s op een rijtje volgens de redactie van De Morgen.Nu& Straks op TVIn één oogopslag weet u wat er nu op TVis.Thema’sFilms, kookprogramma’s, sport. De Morgen selecteert vooru het beste op thema.Binnen 1 minuut weten wat je vanavond wiltkijken? Installeer nu de gratis DM TV App!Within 1 minute to knowwhat you want to see! TVWith TV App De Morgen you will quickly finda TV program of your liking.The tips and recommendations of oureditors help you in your choice in the spacious TV offerings.Withsmart statements subject, sender and time you will know immediatelywhat you want to see!Tips from The MorningThe best programs one byone according to the editors of De Morgen.Now & Later on TVAt aglance you can see what's on TV.ThemesMovies, cooking programs,sports. Selects the best for you tomorrow on topic.Within 1 minuteto know what you want to watch tonight? Now install the free DM TVApp!
Story 3.0.11
Met Story haal je niet één maar direct 3 magazines in huis: Story,Storywood en TeVe-Blad. Story brengt jou elke dinsdag alle straffeen hartverwarmende verhalen over BV’s en gewone mensen. Story iseen amusant blad dat met zijn twee voeten in de Vlaamse actualiteitstaat, met rubrieken zoals achter de schermen gebracht doorshowbizz Bart en royaltyverhalen met Mario Danneels. In Storywoodlees je alle straffe verhalen uit Hollywood, de exclusieve columnvan Astrid Bryan en stellen onze experten waaronder Katja Retsinmeer dan 15 pagina’s samen over mode, beauty en gezond leven.Bovendien vind je vanaf nu TeVe-Blad samen bij Story waardoor hetTV-overzicht duidelijker, uitgebreider en praktischer wordt.WithStory gives you not one but three magazines directly in the home:Story, Story Wood and TeVe-Journal. Story brings you every Tuesdayall pain and heartwarming stories about BV and ordinary people.Story is an entertaining magazine that his two feet is in theFlemish current affairs, with sections such as spent backstageshowbiz royalty Bart and stories with Mario Danneels. Story Woodread all tall stories from Hollywood, the exclusive column byAstrid Bryan and ask our experts including Katja Retsin more than15 pages together about fashion, beauty and healthy life. Moreoveryou will find in story together from now TeVe-Journal allowing theTV overview clearer, is more comprehensive and more practical.
De Stentor Krant 12.6.10
Lees nu al het nieuws van de Stentor met de digitale krant voorAndroid. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uit als depapieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook de inhoudis exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van de Stentor verschijntiedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om 06:00 en opzaterdag uiterlijk om 7:00 uur. Mogelijkheden in de app: * Lees dekrant uit uw eigen regio of selecteer een andere editie. Uw gekozeneditie wordt automatisch bewaard. * U kiest zelf hoe u de digitalekrant wilt lezen: alsof het de papieren krant is of per artikel ineen gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kunt inzoomen oppagina's, artikelen en foto's. * De krant van vandaag of tot 14dagen terug is beschikbaar. * U kunt de krant eerst downloaden enlater offline lezen, kranten worden standaard na 2 wekenverwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws of trefwoorden *Laat de krant automatisch downloaden Inclusief toegang tot alleedities: Apeldoorn, Deventer, Epe-Vaasen, Flevoland, Lochem,Salland, Vechtdal-Hardenberg, West-Veluwe, Zutphen enZwolle-Kampen. Toegang voor abonnees Bent u abonnee en heeft urecht op toegang tot de digitale krant van de Stentor? Log dan nahet downloaden van de app in en ontvang onbeperkte toegang. PrijzenLos nummer € 1,79 Maandabonnement € 14,99 Deze abonnementen wordenvia uw Google Play account verrekend en beheerd, volgens demodaliteiten, bepaald door Google Play: * Alle beschikbare krantendownloaden (naar keuze één of meerdere regionale edities),gedurende de door u gekozen periode van het abonnement. * Debetaling via uw Google Play Account gebeurt bij de bevestiging vande aankoop, na de keuze van de abonnementsduur. * U kunt eenabonnement niet stopzetten tijdens de looptijd van het abonnement.* Automatisch downloaden: zodra er een nieuwe krant beschikbaar is,wordt deze automatisch gedownload. Let op: indien u een abonnementheeft aangeschaft via de Google Play Store, dan is het voorautomatisch downloaden wel vereist dat u bent ingelogd met uwGoogle Play account. * Standaard staat de automatische vernieuwingvan uw digitale krant abonnement aan in de Google Play Store. Dezekunt u altijd zelf uitschakelen. Het abonnement wordt automatischvernieuwd, tenzij u vernieuwing uitschakelt. Tot uiterlijk 24 uurvoor het aflopen van het abonnement. Now read all the news from theStentor with the digital newspaper for Android. The digitalnewspaper looks exactly like the paper version and has all theedition booklets. The content is exactly the same, with all thearticles, photographs, advertisements, family news, puzzles andattachments only really useful on your tablet or smartphone. Thedigital newspaper Stentor is published every working day: Monday /Friday appearance at 06:00 and on Saturday by 7:00. Opportunitiesin the app: * Read the newspaper from your own region or select adifferent edition. Your chosen edition is automatically saved. *You choose how you want to read the digital newspaper: if thenewspaper is an article or in an easy text and picture version. Youcan zoom in on pages, articles and photos. * The newspaper today orup to 14 days is available again. * You can download the newspaperfirst and later offline reading, newspapers are deleted after 2weeks. * Quickly search the newspaper for news or keywords * Letthe newspaper automatic download Includes access to all editions:Apeldoorn, Deventer, Epe Vaasen, Flevoland, Lochem, SallandVecht-Hardenberg, West Veluwe, Zutphen and Zwolle-Kampen.Subscriber Access Are you a subscriber and you are entitled toaccess digital newspaper Stentor? Sign after downloading the appand receive unlimited access. Price Los issue € 1.79 Monthlysubscription € 14.99 These subscriptions are charged to your GooglePlay account and managed according to the modalities determined byGoogle Play: * Download all available newspapers (optionally one ormore regional editions) during the period of the subscriptionchosen. * Payment via your Google Play account happens whenconfirming the purchase, after the selection of the subscriptionperiod. * You can not stop a subscription during the term of thesubscription. * Automatically download: once a new newspaper isavailable, it is automatically downloaded. Note: If you havepurchased a subscription through the Google Play Store, thendownload and automatically requires that you are logged in withyour Google Play account. * By default the automatic update of yourdigital newspaper subscription to the Google Play Store. You canalways switch off itself. The subscription is automatically renewedunless you disable renewal. Up to 24 hours before the expiry of thesubscription.
Het Parool - Nieuws 5.6.1
De Parool app houdt u op de hoogte van het laatste nieuws uitAmsterdam en de wereld eromheen. Op uw smartphone, altijd urgent enactueel. Of op uw de tablet, aantrekkelijk vormgegeven eninteractief. Kwaliteitsjournalistiek zoals u die van ons gewendbent, maar nu nog mooier gebracht. Het Parool 24/7 ● Het laatstenieuws en achtergronden van Het Parool op uw smartphone. ● Scrolleenvoudig door onze verschillende secties: het laatste nieuws,interessante achtergrondverhalen, misdaad, sport, interviews enonze beste columns en opinies. ● Stadsgids met restaurant-, café-,film-, kunst-, cultuur- en andere uitgaanstips. ● Unieke,Amsterdamse videoseries en alle doelpunten van Ajax. ● Via demenuknoppen onderin vindt u de meest recente en best gelezenstukken eenvoudig terug. ● Blijf continu op de hoogte van hetnieuws dat u belangrijk vindt: bepaal zelf welke pushberichten uwilt ontvangen via de app. Het Parool Digitale Editie ● De krantvan de dag, met alle mogelijkheden van digitaal. ● Verrijkt metonderscheidende fotografie, verhelderende video’s en illustratiesen Amsterdamse videoseries. ● Exclusief beschikbaar op tablet. ●Geniet van onze journalistiek waar en wanneer het u uitkomt, zelfszonder internetverbinding. ● Leest als een krant, maar met bewegendbeeld als bonus. Toegang Plus-artikelen De Parool app is gratis tedownloaden. Zonder abonnement kunt u op uw smartphone maandelijkseen beperkt aantal Parool Plus-artikelen gratis lezen of op uwtablet door de Parool Editie bladeren. Om onbeperkt artikelen tekunnen lezen hebt u een abonnement nodig. Met de meesteParool-abonnementen krijgt u volledige toegang tot de app als uinlogt met uw Persgroep-profiel. Hebt u nog geen abonnement dankunt u dat direct vanuitde app afsluiten. Volg Het Parool opsociale media: Blijf op de hoogte van parool.nl via de nieuwsapp endoor ons te volgen op Facebook, Instagram en Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/paroolnl/ Instagram:https://www.instagram.com/hetparool/ Twitter:https://www.twitter.com/Parool Vragen? Heeft u vragen ofopmerkingen over de Parool app of Het Parool in het algemeen? Ofheeftu tips of suggesties over onze app. Neem gerust contact metons op via parool.nl/service. PrivacyHet Parool is een uitgave vanDe Persgroep Nederland B.V. Onze gebruiksvoorwaarden vindt u ophttps://www.persgroep.nl/gebruiksvoorwaarden Ons privacy statementvindt u op https://www.persgroep.nl/privacy The Parool app keepsyou up to date with the latest news from Amsterdam and the worldaround it. On your smartphone, always urgent and up to date. Or onyour tablet, attractively designed and interactive. Qualityjournalism as you are used to from us, but now even better. HetParool 24/7 ● The latest news and background from Het Parool onyour smartphone. ● Scroll easily through our various sections: thelatest news, interesting background stories, crime, sports,interviews and our best columns and opinions. ● City guide withrestaurant, café, film, art, culture and other entertainment tips.● Unique, Amsterdam video series and all Ajax goals. ● You caneasily find the most recent and best read documents via the menubuttons at the bottom. ● Stay up to date with the news that youfind important: decide for yourself which push messages you want toreceive via the app. Het Parool Digital Edition ● The newspaper ofthe day, with all the possibilities of digital. ● Enriched withdistinctive photography, enlightening videos and illustrations andAmsterdam video series. ● Exclusively available on tablet. ● Enjoyour journalism wherever and whenever it suits you, even without aninternet connection. ● Reads like a newspaper, but with movingimages as a bonus. Access Plus items The Parool app is free todownload. Without a subscription you can read a limited number ofParool Plus articles for free on your smartphone or browse theParool Edition on your tablet. You need a subscription to be ableto read unlimited articles. With most Parool subscriptions you getfull access to the app when you log in with your Persgroep profile.If you do not have a subscription yet, you can close it directlyfrom the app. Follow Het Parool on social media: Stay up to datewith parool.nl through the news app and by following us onFacebook, Instagram and Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/paroolnl/ Instagram:https://www.instagram.com/hetparool/ Twitter:https://www.twitter.com/Parool Questions? Do you have questions orcomments about the Parool app or Het Parool in general? Or do youhave tips or suggestions about our app. Please contact us viaparool.nl/service. Privacy Parool is a publication of De PersgroepNederland B.V. You can find our terms of use athttps://www.persgroep.nl/ usage conditions You can find our privacystatement at https://www.persgroep.nl/privacy
PZC Krant 12.6.10
Lees nu al het nieuws van de PZC met de digitale krant voorAndroid. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uit als depapieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook de inhoudis exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van de PZC verschijntiedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om 06:00 en opzaterdag uiterlijk om 7:00 uur. Mogelijkheden in de app: * Lees dekrant uit uw eigen regio of selecteer een andere editie. Uw gekozeneditie wordt automatisch bewaard. * U kiest zelf hoe u de digitalekrant wilt lezen: alsof het de papieren krant is of per artikel ineen gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kunt inzoomen oppagina's, artikelen en foto's. * De krant van vandaag of tot 14dagen terug is beschikbaar. * U kunt de krant eerst downloaden enlater offline lezen, kranten worden standaard na 2 wekenverwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws of trefwoorden. *Laat de krant automatisch downloaden. Inclusief toegang tot alleedities: Bevelanden-Tholen, Schouwen-Duivenland, Walcheren enZeeuws-Vlaanderen. Toegang voor abonnees Bent u abonnee en heeft urecht op toegang tot de digitale krant van de PZC? Log dan na hetdownloaden van de app in en ontvang onbeperkte toegang. Prijzen Losnummer € 1,79 Maandabonnement € 14,99 Deze abonnementen worden viauw Google Play account verrekend en beheerd, volgens demodaliteiten, bepaald door Google Play: * Alle beschikbare krantendownloaden (naar keuze één of meerdere regionale edities),gedurende de door u gekozen periode van het abonnement. * Debetaling via uw Google Play Account gebeurt bij de bevestiging vande aankoop, na de keuze van de abonnementsduur. * U kunt eenabonnement niet stopzetten tijdens de looptijd van het abonnement.* Automatisch downloaden: zodra er een nieuwe krant beschikbaar is,wordt deze automatisch gedownload. Let op: indien u een abonnementheeft aangeschaft via de Google Play Store, dan is het voorautomatisch downloaden wel vereist dat u bent ingelogd met uwGoogle Play account. * Standaard staat de automatische vernieuwingvan uw digitale krant abonnement aan in de Google Play Store. Dezekunt u altijd zelf uitschakelen. Het abonnement wordt automatischvernieuwd, tenzij u vernieuwing uitschakelt. Tot uiterlijk 24 uurvoor het aflopen van het abonnement. Now read all the news from thePZC with the digital newspaper for Android. The digital newspaperlooks exactly like the paper version and has all the editionbooklets. The content is exactly the same, with all the articles,photographs, advertisements, family news, puzzles and attachmentsonly really useful on your tablet or smartphone. The digitalnewspaper PZC appears every working day: Monday / Friday appearanceat 06:00 and on Saturday by 7:00. Opportunities in the app: * Readthe newspaper from your own region or select a different edition.Your chosen edition is automatically saved. * You choose how youwant to read the digital newspaper: if the newspaper is an articleor in an easy text and picture version. You can zoom in on pages,articles and photos. * The newspaper today or up to 14 days isavailable again. * You can download the newspaper first and lateroffline reading, newspapers are deleted after 2 weeks. * Quicklysearch the newspaper for news or keywords. * Let the newspaperautomatic download. Includes access to all editions BevelandenTholen, Schouwen-Duivenland, Walcheren and Zeeland. SubscriberAccess Are you a subscriber and you are entitled to access digitalnewspaper PZC? Sign after downloading the app and receive unlimitedaccess. Price Los issue € 1.79 Monthly subscription € 14.99 Thesesubscriptions are charged to your Google Play account and managedaccording to the modalities determined by Google Play: * Downloadall available newspapers (optionally one or more regional editions)during the period of the subscription chosen. * Payment via yourGoogle Play account happens when confirming the purchase, after theselection of the subscription period. * You can not stop asubscription during the term of the subscription. * Automaticallydownload: once a new newspaper is available, it is automaticallydownloaded. Note: If you have purchased a subscription through theGoogle Play Store, then download and automatically requires thatyou are logged in with your Google Play account. * By default theautomatic update of your digital newspaper subscription to theGoogle Play Store. You can always switch off itself. Thesubscription is automatically renewed unless you disable renewal.Up to 24 hours before the expiry of the subscription.
De Gelderlander Krant 12.6.10
Lees nu al het nieuws van de Gelderlander met de digitale krantvoor Android. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uit alsde papieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook deinhoud is exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van de Gelderlanderverschijnt iedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om06:00 en op zaterdag uiterlijk om 7:00 uur. Mogelijkheden in deapp: * Lees de krant uit uw eigen regio of selecteer een andereeditie. Uw gekozen editie wordt automatisch bewaard. * U kiest zelfhoe u de digitale krant wilt lezen: alsof het de papieren krant isof per artikel in een gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kuntinzoomen op pagina's, artikelen en foto's. * De krant van vandaagof tot 14 dagen terug is beschikbaar. * U kunt de krant eerstdownloaden en later offline lezen, kranten worden standaard na 2weken verwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws oftrefwoorden * Laat de krant automatisch downloaden Inclusief alleedities: Achterhoek Doetinchem, Achterhoek Winterswijk, Arnhem,Betuwe, Liemers, Maas en Waal, Maasland, Nijmegen, Renkum, Rijk vanNijmegen, Rivierenland, Vallei, Veluwezoom Oost en WijchenBeuningen. Toegang voor abonnees Bent u abonnee en heeft u recht optoegang tot de digitale krant van de Gelderlander? Log dan na hetdownloaden van de app in en ontvang onbeperkte toegang. Prijzen Losnummer € 1,79 Maandabonnement € 14,99 Deze abonnementen worden viauw Google Play account verrekend en beheerd, volgens demodaliteiten, bepaald door Google Play: * Alle beschikbare krantendownloaden (naar keuze één of meerdere regionale edities),gedurende de door u gekozen periode van het abonnement. * Debetaling via uw Google Play Account gebeurt bij de bevestiging vande aankoop, na de keuze van de abonnementsduur. * U kunt eenabonnement niet stopzetten tijdens de looptijd van het abonnement.* Automatisch downloaden: zodra er een nieuwe krant beschikbaar is,wordt deze automatisch gedownload. Let op: indien u een abonnementheeft aangeschaft via de Google Play Store, dan is het voorautomatisch downloaden wel vereist dat u bent ingelogd met uwGoogle Play account. * Standaard staat de automatische vernieuwingvan uw digitale krant abonnement aan in de Google Play Store. Dezekunt u altijd zelf uitschakelen. Het abonnement wordt automatischvernieuwd, tenzij u vernieuwing uitschakelt. Tot uiterlijk 24 uurvoor het aflopen van het abonnement. Now read all the news of theGelderlander with the digital newspaper for Android. The digitalnewspaper looks exactly like the paper version and has all theedition booklets. The content is exactly the same, with all thearticles, photographs, advertisements, family news, puzzles andattachments only really useful on your tablet or smartphone. Thedigital newspaper Gelderlander published every working day: Monday/ Friday appearance at 06:00 and on Saturday by 7:00. Opportunitiesin the app: * Read the newspaper from your own region or select adifferent edition. Your chosen edition is automatically saved. *You choose how you want to read the digital newspaper: if thenewspaper is an article or in an easy text and picture version. Youcan zoom in on pages, articles and photos. * The newspaper today orup to 14 days is available again. * You can download the newspaperfirst and later offline reading, newspapers are deleted after 2weeks. * Quickly search the newspaper for news or keywords * Letthe newspaper automatic download Including all editions: AchterhoekDoetinchem, Winterswijk Achterhoek, Arnhem, Betuwe Liemers, Maasand Waal, Maasland, Nijmegen, Renkum, Nijmegen, Riverland, Valley,Veluwezoom East Wijchen and Beuningen. Subscriber Access Are you asubscriber and you are entitled to access digital newspaperGelderlander? Sign after downloading the app and receive unlimitedaccess. Price Los issue € 1.79 Monthly subscription € 14.99 Thesesubscriptions are charged to your Google Play account and managedaccording to the modalities determined by Google Play: * Downloadall available newspapers (optionally one or more regional editions)during the period of the subscription chosen. * Payment via yourGoogle Play account happens when confirming the purchase, after theselection of the subscription period. * You can not stop asubscription during the term of the subscription. * Automaticallydownload: once a new newspaper is available, it is automaticallydownloaded. Note: If you have purchased a subscription through theGoogle Play Store, then download and automatically requires thatyou are logged in with your Google Play account. * By default theautomatic update of your digital newspaper subscription to theGoogle Play Store. You can always switch off itself. Thesubscription is automatically renewed unless you disable renewal.Up to 24 hours before the expiry of the subscription.
Vitaya Magazine 1.0.1
Vitaya is hét praktische maandblad bijuitstek: up-to-date informatie, expertadvies en 1001 tips om jeleven makkelijker en plezieriger te maken. Alle domeinen van hetdagelijkse leven komen aan bod: mode, wonen, koken… maar er isvooral veel aandacht voor gezondheid, voeding, beweging en nieuwethema's zoals consumenteninfo en recht. Bovendien zitten er in elkeVitaya kortingbonnen waarmee je meteen geld kan besparen. Vitaya ishet geknipte magazine voor vrouwen die bewust genieten en die levenmet gezond verstand!Vitaya is the monthlyeminently practical: up-to-date information, expert advice and tipsin 1001 to make your life easier and more enjoyable. All areas ofdaily life are covered: fashion, living, cooking ... but there's alot of attention on health, nutrition, exercise and new themes suchas consumer information and law. Moreover, there are in everyVitaya discount coupons which you can immediately save money.Vitaya is clipped magazine for women who enjoy food and living withcommon sense!
Joepie 1.0.6
Huiswerk is er al genoeg, kattenfilmpjes…nooit. Stop met zoeken naar de grappigste video’s of hetallerhotste celebnieuws. Download de Joepie app en krijg dagelijksvóór en ná school een update met de recentste gossips uitHollywood, interactieve testjes, leuke foto’s en filmpjes gespotdoor de redactie, exclusieve wedstrijden, een poll & hot or notén een dagelijkse horoscoop.Homework is alreadyenough cat videos ... never. Stop looking for the funniest videosor allerhotste celeb news. Download the app and get Joepie dailybefore and after school updated with the latest gossips fromHollywood, interactive quizzes, fun photos and videos spotted bythe editorial, exclusive contests, a poll & hot or not and adaily horoscope.
Goed Gevoel 3.0.14
Goed Gevoel biedt je elke maand kwalitatieve en betrouwbare info,inspiratie om gezond en gelukkig te leven en houdt je op de hoogtevan alle actuele gezondheidstrends. Het wil je gidsen naar eenevenwicht tussen werk en gezin.Lees met deze app Goed Gevoel op jetablet of smartphone, waar en wanneer je wilt, dus ook als je opvakantie bent.* Je kiest zélf hoe je Goed Gevoel wil lezen: alsofhet het papieren magazine is, of per artikel in een makkelijketekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikels enbeelden.* Magazine gemist? Geen probleem. Je kunt altijd demagazines van de voorbije maanden downloaden.* Je kan het magazineeerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op GoedGevoel (papieren versie of digitale magazine), leest met deze apphet magazine gratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je jelogingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice:+32 2 454 29 51 (tijdens de kantooruren).Indien je geen abonneebent, kan je het digitale magazine aankopen via je Google Playaccount. Je kan per maand een magazine kopen voor 3,99€.GoodFeeling offers you a monthly qualitative and reliable information,inspiration to live healthy and happy and keeps you informed of allthe latest health trends. It will guide you to balance work andfamily.Read this app Good Feeling on your tablet or smartphone,wherever and whenever you want, even when you're on vacation.* Youchoose yourself how you want to read Feeling Good: if it is thepaper magazine, or an article in a simple text and image version.You can zoom in on pages, articles and images.* Missed Magazine? Noproblem. You can always download the magazines in recent months.*You can download and read offline later the magazine first.Who hassubscribed to Good Feeling (hard copy or digital magazine), readsthis magazine app free. Do not know how to log in if you haveforgotten your login details, you can contact our reader service:+32 2 454 29 51 (during office hours).If you are not a subscriber,you can buy the digital magazine on your Google Play account. Youcan buy a monthly magazine for 3.99 €.
7sur7.be Mobile
Bienvenue sur notre nouvelle app! Téléchargez 7sur7.be et accédez àtous nos articles gratuitement où que vous soyez. Suivez l’actu endirect 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 7sur7.be Mobile vousoffre gratuitement: l’accès illimité à tous nos articles, sansabonnement nécessaire et avec un confort de lecture optimal sursmartphone et tablette l’info belge et internationale mais aussil’actualité sportive, people et lifestyle concentrée sur notre paged’accueil et agrémentée de photos et vidéos le fil info: les toutesdernières actualités parues sur 7sur7 par ordre chronologique de laplus récente à la plus ancienne les notifications push afin d’êtrealerté directement en cas d’information importante les grandsévénements et compétitions sportives en direct, suivies minute parminute par nos journalistes les vidéos d’actualité créées par notrepôle vidéo l’info people, insolite et lifestyle le partaged’articles par e-mail, Facebook, Twitter et WhatsApp Welcome to ournew app! Download 7sur7.be and access all our articles for freewherever you are. Follow the news live 24 hours a day, 7 days aweek. 7sur7.be Mobile offers you for free: Unlimited access to allour articles, without subscription required and with optimalreading comfort on smartphone and tablet Belgian and internationalnews but also sports news, people and lifestyle focused on our homepage and embellished with photos and videos the news feed: thelatest news published on 7sur7 in chronological order from the mostrecent to the oldest push notifications to be alerted directly toimportant information major events and sports competitions live,followed minute by minute by our journalists news videos created byour video division the info people, unusual and lifestyle sharingarticles via e-mail, Facebook, Twitter and WhatsApp
Eindhovens Dagblad Krant 12.6.10
Lees nu al het nieuws van het Eindhovens Dagblad met de digitalekrant voor Android. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uitals de papieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook deinhoud is exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van het Eindhovens Dagbladverschijnt iedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om06:00 en op zaterdag uiterlijk om 7:00 uur. Mogelijkheden in deapp: * Lees de krant uit uw eigen regio of selecteer een andereeditie. Uw gekozen editie wordt automatisch bewaard. * U kiest zelfhoe u de digitale krant wilt lezen: alsof het de papieren krant isof per artikel in een gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kuntinzoomen op pagina's, artikelen en foto's. * De krant van vandaagof tot 14 dagen terug is beschikbaar. * U kunt de krant eerstdownloaden en later offline lezen, kranten worden standaard na 2weken verwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws oftrefwoorden * Laat de krant automatisch downloaden Inclusieftoegang tot alle edities: Helmond, Noord, Oost, Stad, West, Zuid.Toegang voor abonnees Bent u abonnee en heeft u recht op toegangtot de digitale krant van het Eindhovens Dagblad? Log dan na hetdownloaden van de app in en ontvang onbeperkte toegang. Prijzen Losnummer € 1,79 Maandabonnement € 14,99 Deze abonnementen worden viauw Google Play account verrekend en beheerd, volgens demodaliteiten, bepaald door Google Play: * Alle beschikbare krantendownloaden (naar keuze één of meerdere regionale edities),gedurende de door u gekozen periode van het abonnement. * Debetaling via uw Google Play Account gebeurt bij de bevestiging vande aankoop, na de keuze van de abonnementsduur. * U kunt eenabonnement niet stopzetten tijdens de looptijd van het abonnement.* Automatisch downloaden: zodra er een nieuwe krant beschikbaar is,wordt deze automatisch gedownload. Let op: indien u een abonnementheeft aangeschaft via de Google Play Store, dan is het voorautomatisch downloaden wel vereist dat u bent ingelogd met uwGoogle Play account. * Standaard staat de automatische vernieuwingvan uw digitale krant abonnement aan in de Google Play Store. Dezekunt u altijd zelf uitschakelen. Het abonnement wordt automatischvernieuwd, tenzij u vernieuwing uitschakelt. Tot uiterlijk 24 uurvoor het aflopen van het abonnement. Read now all the news of theEindhoven Dagblad digital newspaper for Android. The digitalnewspaper looks exactly like the paper version and has all theedition booklets. The content is exactly the same, with all thearticles, photographs, advertisements, family news, puzzles andattachments only really useful on your tablet or smartphone. Thedigital newspaper of the Eindhoven Dagblad published every workingday: Monday / Friday appearance at 06:00 and on Saturday by 7:00.Opportunities in the app: * Read the newspaper from your own regionor select a different edition. Your chosen edition is automaticallysaved. * You choose how you want to read the digital newspaper: ifthe newspaper is an article or in an easy text and picture version.You can zoom in on pages, articles and photos. * The newspapertoday or up to 14 days is available again. * You can download thenewspaper first and later offline reading, newspapers are deletedafter 2 weeks. * Quickly search the newspaper for news or keywords* Let the newspaper automatic download Includes access to alleditions: Helmond, North, East, City, West, South. SubscriberAccess Are you a subscriber and you are entitled to access to thedigital newspaper of the Eindhoven Dagblad? Sign after downloadingthe app and receive unlimited access. Price Los issue € 1.79Monthly subscription € 14.99 These subscriptions are charged toyour Google Play account and managed according to the modalitiesdetermined by Google Play: * Download all available newspapers(optionally one or more regional editions) during the period of thesubscription chosen. * Payment via your Google Play account happenswhen confirming the purchase, after the selection of thesubscription period. * You can not stop a subscription during theterm of the subscription. * Automatically download: once a newnewspaper is available, it is automatically downloaded. Note: Ifyou have purchased a subscription through the Google Play Store,then download and automatically requires that you are logged inwith your Google Play account. * By default the automatic update ofyour digital newspaper subscription to the Google Play Store. Youcan always switch off itself. The subscription is automaticallyrenewed unless you disable renewal. Up to 24 hours before theexpiry of the subscription.
de Gelderlander - Nieuws, Sport & Entertainment 5.1.28
Het laatste nieuws lees je in de gratis dG nieuwsapp De nieuwe appvan de Gelderlander, de meest complete nieuwsapp van Gelderland.Natuurlijk bomvol nieuws, sport en entertainment. Vanaf nu ook eenruim aanbod aan series en video’s. Zo heb je altijd jouw eigen TVzender op zak. Nieuw in de app is Topics, waarmee je eenvoudig alleonderwerpen die jou interesseren volgt. Blijf met de Gelderlanderop de hoogte van regionaal nieuws, sport nieuws en shownieuws. DedG nieuwsapp in 4 werelden 1. Regionaal: alles wat er speelt inGelderland. 2. Lokaal: alles wat er speelt in jouw buurt 3. Video:overweldigend video aanbod van sport en entertainment. 4. Topics:volg eenvoudig alles wat jou interesseert uit 13 kranten. Devoordelen van de dG nieuwsapp op een rijtje - Swipe moeiteloos doorde verschillende werelden. Zo beweeg je in no time van regionaalnieuws naar video’s. - De dG app gaat verder dan nieuws. Ook voorentertainment, shownieuws, sport en de leukste video’s en seriesraadpleeg je de app. - Liveblogs bij belangrijke gebeurtenissen inhet nieuws en bij sportevenementen zoals voetbal, wielrennen enFormule 1. - Volg met Topics eenvoudig onderwerpen die jouinteresseren. Geef jouw persoonlijke voorkeuren aan en Topicslevert de relevante artikelen uit dertien verschillendekwaliteitskranten. - Een breed aanbod regionaal nieuws. Ook wat erbij jou in de buurt gebeurt, lees je vanaf nu gewoon in de deGelderlander app. - Je kunt nu via de app ook heel eenvoudig allesvolgen van de Gelderlander Koken & Eten, de Gelderlander Werkten de Gelderlander Auto. Regionaal nieuws uit volgende regio’s enplaatsen lees je gemakkelijk vanuit de dG app: • Arnhem e.o. •Nijmegen e.o. • Achterhoek • Betuwe • De Vallei • Liemers •Maasland • Maas en Waal • Rivierenland • Utrecht • Enschede •Zutphen • Oss, Uden e.o. • Eindhoven • 's-Hertogenbosch Contact& Social Blijf naast het gratis installeren van de nieuwsappook op de hoogte door dg.nl te volgen op Facebook, instagram ofTwitter. Facebook: https://www.facebook.com/degelderlander/Instagram: @de_gelderlander Twitter: @ degelderlander Heb je vragenof opmerkingen over de dG app of de Gelderlander in het algemeen?Of mis je wellicht jouw regio? Neem gerust contact met ons op dooreen e-mail te sturen naar [email protected] De Gelderlanderis een uitgave van De Persgroep Nederland B.V. Onzegebruiksvoorwaarden en privacy statement vind je ophttps://www.persgroep.nl/privacy You can read the latest news inthe free dG news app The new app of the Gelderlander, the mostcomplete news app of Gelderland. Naturally packed with news, sportsand entertainment. From now on also a wide range of series andvideos. So you always have your own TV channel in your pocket. Newin the app is Topics, with which you easily follow all topics thatinterest you. Stay informed with the Gelderlander of regional news,sports news and show news. The dG news app in 4 worlds 1. Regional:everything that plays in Gelderland. 2. Local: everything thatplays in your neighborhood 3. Video: overwhelming video offering ofsports and entertainment. 4. Topics: simply follow everything thatinterests you from 13 newspapers. The benefits of the dG news appat a glance - Swipe through the different worlds effortlessly. Thisway you can move from regional news to videos in no time. - The dGapp goes beyond news. Also for entertainment, show news, sports andthe best videos and series you can consult the app. - Liveblogs atimportant events in the news and at sporting events such asfootball, cycling and Formula 1. - Simply follow topics thatinterest you with Topics. Indicate your personal preferences andTopics delivers the relevant articles from thirteen differentquality newspapers. - A wide range of regional news. Also whathappens in your area, you can read from now on in the deGelderlander app. - You can now easily follow everything from theGelderlander Cooking & Eating, the Gelderlander Werkt and theGelderlander Auto via the app. You can easily read regional newsfrom the following regions and places from the dG app: • Arnheme.o. • Nijmegen e.o. • Rear corner • Betuwe • The valley • Liemers• Maasland • Maas and Waal • Rivierenland • Utrecht • Enschede •Zutphen • Oss, Uden et al. • Eindhoven • 's-Hertogenbosch Contact& Social In addition to the free installation of the news app,stay informed by following dg.nl on Facebook, instagram or Twitter.Facebook: https://www.facebook.com/degelderlander/ Instagram:@de_gelderlander Twitter: @ degelderlander Do you have questions orcomments about the dG app or the Gelderlander in general? Or maybeyou miss your region? Feel free to contact us by sending an e-mailto [email protected] De Gelderlander is a publication of DePersgroep Nederland B.V. You can find our terms of use and privacystatement at https://www.persgroep.nl/privacy
Tubantia Krant 12.6.10
Lees nu al het nieuws van de Tubantia met de digitale krant voorAndroid. De digitale krant ziet er precies hetzelfde uit als depapieren krant en beschikt over alle editiekaternen. Ook de inhoudis exact gelijk, met alle artikelen, foto’s, advertenties,familieberichten, puzzels en bijlagen alleen dan heel handig op uwtablet of smartphone. De digitale krant van de Tubantia verschijntiedere werkdag: op maandag t/m vrijdag uiterlijk om 06:00 en opzaterdag uiterlijk om 7:00 uur. Mogelijkheden in de app: * Lees dekrant uit uw eigen regio of selecteer een andere editie. Uw gekozeneditie wordt automatisch bewaard. * U kiest zelf hoe u de digitalekrant wilt lezen: alsof het de papieren krant is of per artikel ineen gemakkelijke tekst- en beeldversie. U kunt inzoomen oppagina's, artikelen en foto's. * De krant van vandaag of tot 14dagen terug is beschikbaar. * U kunt de krant eerst downloaden enlater offline lezen, kranten worden standaard na 2 wekenverwijderd. * Snel zoeken in de krant naar nieuws of trefwoorden *Laat de krant automatisch downloaden Inclusief toegang tot alleedities: Achterhoek, Almelo, Enschede, Hengelo, Oldenzaal,Tubbergen en West. Toegang voor abonnees Bent u abonnee en heeft urecht op toegang tot de digitale krant van de Tubantia? Log dan nahet downloaden van de app in en ontvang onbeperkte toegang. PrijzenLos nummer € 1,79 Maandabonnement € 14,99 Deze abonnementen wordenvia uw Google Play account verrekend en beheerd, volgens demodaliteiten, bepaald door Google Play: * Alle beschikbare krantendownloaden (naar keuze één of meerdere regionale edities),gedurende de door u gekozen periode van het abonnement. * Debetaling via uw Google Play Account gebeurt bij de bevestiging vande aankoop, na de keuze van de abonnementsduur. * U kunt eenabonnement niet stopzetten tijdens de looptijd van het abonnement.* Automatisch downloaden: zodra er een nieuwe krant beschikbaar is,wordt deze automatisch gedownload. Let op: indien u een abonnementheeft aangeschaft via de Google Play Store, dan is het voorautomatisch downloaden wel vereist dat u bent ingelogd met uwGoogle Play account. * Standaard staat de automatische vernieuwingvan uw digitale krant abonnement aan in de Google Play Store. Dezekunt u altijd zelf uitschakelen. Het abonnement wordt automatischvernieuwd, tenzij u vernieuwing uitschakelt. Tot uiterlijk 24 uurvoor het aflopen van het abonnement. Now read all the news from theTubantia with the digital newspaper for Android. The digitalnewspaper looks exactly like the paper version and has all theedition booklets. The content is exactly the same, with all thearticles, photographs, advertisements, family news, puzzles andattachments only really useful on your tablet or smartphone. Thedigital newspaper Tubantia appears every working day: Monday /Friday appearance at 06:00 and on Saturday by 7:00. Opportunitiesin the app: * Read the newspaper from your own region or select adifferent edition. Your chosen edition is automatically saved. *You choose how you want to read the digital newspaper: if thenewspaper is an article or in an easy text and picture version. Youcan zoom in on pages, articles and photos. * The newspaper today orup to 14 days is available again. * You can download the newspaperfirst and later offline reading, newspapers are deleted after 2weeks. * Quickly search the newspaper for news or keywords * Letthe newspaper automatic download Includes access to all editions:Achterhoek, Almelo, Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Tubbergen andWest. Subscriber Access Are you a subscriber and you are entitledto access digital newspaper Tubantia? Sign after downloading theapp and receive unlimited access. Price Los issue € 1.79 Monthlysubscription € 14.99 These subscriptions are charged to your GooglePlay account and managed according to the modalities determined byGoogle Play: * Download all available newspapers (optionally one ormore regional editions) during the period of the subscriptionchosen. * Payment via your Google Play account happens whenconfirming the purchase, after the selection of the subscriptionperiod. * You can not stop a subscription during the term of thesubscription. * Automatically download: once a new newspaper isavailable, it is automatically downloaded. Note: If you havepurchased a subscription through the Google Play Store, thendownload and automatically requires that you are logged in withyour Google Play account. * By default the automatic update of yourdigital newspaper subscription to the Google Play Store. You canalways switch off itself. The subscription is automatically renewedunless you disable renewal. Up to 24 hours before the expiry of thesubscription.
PZC - Nieuws, Sport, Regio & Entertainment 5.1.23
Het laatste nieuws lees je in de gratis PZC nieuwsapp De nieuwe appvan de PZC, de meest complete nieuwsapp van Zeeland. Natuurlijkbomvol nieuws, sport en entertainment. Vanaf nu ook een ruim aanbodaan series en video’s. Zo heb je altijd jouw eigen TV zender opzak. Nieuw in de app is Topics, waarmee je eenvoudig alleonderwerpen die jou interesseren volgt. Blijf met de PZC op dehoogte van regionaal nieuws, sport nieuws en shownieuws. De PZCnieuwsapp in 4 werelden 1. Regionaal: alles wat er speelt inZeeland. 2. Lokaal: alles wat er speelt in jouw buurt 3. Video:overweldigend video aanbod van sport en entertainment. 4. Topics:volg eenvoudig alles wat jou interesseert uit 13 kranten. Devoordelen van de PZC nieuwsapp op een rijtje - Swipe moeiteloosdoor de verschillende werelden. Zo beweeg je in no time vanregionaal nieuws naar video’s. - De PZC app gaat verder dan nieuws.Ook voor entertainment, shownieuws, sport en de leukste video’s enseries raadpleeg je de app. - Liveblogs bij belangrijkegebeurtenissen in het nieuws en bij sportevenementen zoals voetbal,wielrennen en Formule 1. - Volg met Topics eenvoudig onderwerpendie jou interesseren. Geef jouw persoonlijke voorkeuren aan enTopics levert de relevante artikelen uit dertien verschillendekwaliteitskranten. - Een breed aanbod regionaal nieuws. Ook wat erbij jou in de buurt gebeurt, lees je vanaf nu gewoon in de PZC app.- Je kunt nu via de app ook heel eenvoudig alles volgen van PZCKoken & Eten, PZC Werkt en PZC Auto. Regionaal nieuws uitvolgende regio’s en plaatsen lees je gemakkelijk vanuit de PZC app:• Zeeuws Nieuws • Zeeuws-Vlaanderen • Walcheren • Bevelanden •Schouwen-Duiveland • Tholen • Rotterdam • Bergen op Zoom •Roosendaal • Breda • Dordrecht • Gent • Antwerpen • Brugge Contact& Social Blijf naast het gratis installeren van de nieuwsappook op de hoogte door pzc.nl te volgen op Facebook, instagram ofTwitter. Facebook: https://www.facebook.com/De.PZC/ Instagram:@pzcredactie Twitter: @ pzcredactie Heb je vragen of opmerkingenover de PZC app of PZC in het algemeen? Of mis je wellicht jouwregio? Neem gerust contact met ons op door een e-mail te sturennaar [email protected] De PZC is een uitgave van De PersgroepNederland B.V. Onze gebruiksvoorwaarden en privacy statement vindje op https://www.persgroep.nl/privacy You can read the latest newsin the free PZC news app The new app of the PZC, the most completenewsapp of Zeeland. Naturally packed with news, sports andentertainment. From now on also a wide range of series and videos.So you always have your own TV channel in your pocket. New in theapp is Topics, with which you easily follow all topics thatinterest you. Keep up to date with regional news, sports news andshow news with the PZC. The PZC news app in 4 worlds 1. Regional:everything that plays in Zeeland. 2. Local: everything that playsin your neighborhood 3. Video: overwhelming video offering ofsports and entertainment. 4. Topics: simply follow everything thatinterests you from 13 newspapers. The advantages of the PZC newsapp at a glance - Swipe through the different worlds effortlessly.This way you can move from regional news to videos in no time. -The PZC app goes beyond news. Also for entertainment, show news,sports and the best videos and series you can consult the app. -Liveblogs at important events in the news and at sporting eventssuch as football, cycling and Formula 1. - Simply follow topicsthat interest you with Topics. Indicate your personal preferencesand Topics delivers the relevant articles from thirteen differentquality newspapers. - A wide range of regional news. Also whathappens in your area, you can now read in the PZC app. - You cannow also easily follow everything from PZC Cooking & Food, PZCWerkt and PZC Auto via the app. You can easily read regional newsfrom the following regions and places from the PZC app: • ZeelandNews • Dutch Flanders • Walcheren • Command edges •Schouwen-Duiveland • Tholen • Rotterdam • Bergen op Zoom •Roosendaal • Breda • Dordrecht • Ghent • Antwerp • Bruges Contact& Social In addition to the free installation of the news app,stay informed by following pzc.nl on Facebook, instagram orTwitter. Facebook: https://www.facebook.com/De.PZC/ Instagram:@pzcredactie Twitter: @ pzcredactie Do you have questions orcomments about the PZC app or PZC in general? Or maybe you missyour region? Feel free to contact us by sending an e-mail towebcare[email protected] The PZC is a publication of De Persgroep NederlandB.V. You can find our terms of use and privacy statement athttps://www.persgroep.nl/privacy
De Morgen Print Editie 3.0.21
Lees De Morgen zoals u de krant gewend bent op papier. - U kiestzelf hoe u De Morgen wilt lezen: alsof het de papieren krant is, ofper artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. - U kangemakkelijk inzoomen op pagina’s, artikels en beelden - Uw digitalekrant ligt steeds klaar dankzij het automatisch downloaden - Krantgemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van de voorbijeweek downloaden - U kan de krant steeds downloaden en later offlinelezen Wie geabonneerd is op De Morgen (papieren versie of digitalekrant), leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in teloggen of bent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bijonze lezersservice: +32 2 454 25 91 (tijdens de kantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor 1,99 €of een weekendkrant voor 3,99 €. Read De Morgen as you are used toon paper. - You choose how you want to read De Morgen: as if itwere the paper newspaper, or per article in an easy text and imageversion. - You can easily zoom in on pages, articles and images -Your digital newspaper is always ready thanks to the automaticdownload - Missed the newspaper? No problem. You can alwaysdownload the newspapers of the past week - You can always downloadthe newspaper and later read it offline Whoever subscribes to DeMorgen (paper version or digital newspaper) can read the newspaperfor free with this app. If you do not know how to log in or haveforgotten your login details, you can contact our reader service:+32 2 454 25 91 (during office hours). If you are not a subscriber,you can purchase the digital newspaper through your Google Playaccount. You can buy a weekly newspaper for € 1.99 per day or aweekend newspaper for € 3.99.
Vacature Magazine 2.4.2
Het Vacature Magazine focust op watbelangrijkis bij het vinden van een nieuwe job:* welke bedrijven of sectoren biedenuitdagendecarrièrekansen?* waar kijken bedrijven naar bij de aanwerving vannieuwemedewerkers?* welk soort functies zijn momenteel erg in trek?* in welke regio bevinden zich te bedrijven van de toekomst?* welke persoonlijke skills maken het verschil voor managers?Bovendien geven we je op regelmatige basis ook inzicht inderekruterings- en selectieprocedures: hoe gaan selectiekantorenaanhet werk, hoe bereid je je het best voor opeensollicitatiegesprek, wat is een correcte verloning voorjouwfunctie, ervaring en leeftijd, etc.Kortom: Vacature Magazine geeft je om de twee wekeninteressanteperspectieven op een volgende stap in je carrière.Download nu deapp en het nieuwe digitale magazine met verse jobswordt telkensautomatisch gedownload op je tablet.Voor meer concrete jobs kan je steeds terechtopwww.vacature.comThe Job Magazinefocuseson what is important in finding a new job:* Which companies or sectors offer challengingcareeropportunities?* Where companies look for when hiring new employees?* What kind of features are very popular?* In which regions are to companies in the future?* What personal skills make the difference for managers?Moreover, we give you on a regular basis also understandtherecruitment and selection procedures: how will select firmstowork, how do you prepare best for a job interview, what ispropercompensation for your position, experience and age, etc.Overall: Jobs Magazine gives you every two weeksinterestingperspectives on the next step in your career. Downloadthe app andthe new digital magazine with fresh jobs each timeautomaticallydownloaded to your tablet.For more specific jobs you can always visit www.vacature.com
Tubantia - Nieuws, Sport, Regio & Entertainment 5.1.23
Het laatste nieuws lees je in de gratis Tubantia nieuwsapp Denieuwe app van het Tubantia, de meest complete nieuwsapp vanTwente. Natuurlijk bomvol nieuws, sport en entertainment. Vanaf nuook een ruim aanbod aan series en video’s. Zo heb je altijd jouweigen TV zender op zak. Nieuw in de app is Topics, waarmee jeeenvoudig alle onderwerpen die jou interesseren volgt. Blijf metTubantia op de hoogte van regionaal nieuws, sport nieuws enshownieuws. De Tubantia nieuwsapp in 4 werelden 1. Regionaal: alleswat er speelt in Twente. 2. Lokaal: alles wat er speelt in jouwbuurt 3. Video: overweldigend video aanbod van sport enentertainment. 4. Topics: volg eenvoudig alles wat jou interesseertuit 13 kranten. De voordelen van de Tubantia nieuwsapp op eenrijtje - Swipe moeiteloos door de verschillende werelden. Zo beweegje in no time van regionaal nieuws naar video’s. - De Tubantia appgaat verder dan nieuws. Ook voor entertainment, shownieuws, sporten de leukste video’s en series raadpleeg je de app. - Liveblogsbij belangrijke gebeurtenissen in het nieuws en bijsportevenementen zoals voetbal, wielrennen en Formule 1. - Volg metTopics eenvoudig onderwerpen die jou interesseren. Geef jouwpersoonlijke voorkeuren aan en Topics levert de relevante artikelenuit dertien verschillende kwaliteitskranten. - Een breed aanbodregionaal nieuws. Ook wat er bij jou in de buurt gebeurt, lees jevanaf nu gewoon in de Tubantia app. - Je kunt nu via de app ookheel eenvoudig alles volgen van Tubantia Koken & Eten, TubantiaWerkt en Tubantia Auto. Regionaal nieuws uit volgende regio’s enplaatsen lees je gemakkelijk vanuit de Tubantia app: • Enschedee.o. • Hengelo e.o. • Almelo e.o. • Oldenzaal e.o. • Reggestreek •Achterhoek • Zwolle • Deventer • Apeldoorn Contact & SocialBlijf naast het gratis installeren van de nieuwsapp ook op dehoogte door tubantia.nl te volgen op Facebook, instagram ofTwitter. Facebook: https://www.facebook.com/tubantia/ Instagram:@tubantia_nl Twitter: @tubantia Heb je vragen of opmerkingen overde Tubantia app of Tubantia in het algemeen? Of mis je wellichtjouw regio? Neem gerust contact met ons op door een e-mail testuren naar [email protected] Tubantia is een uitgave van DePersgroep Nederland B.V. Onze gebruiksvoorwaarden en privacystatement vind je op https://www.persgroep.nl/privacy You can readthe latest news in the free Tubantia news app The new app of theTubantia, the most complete news app from Twente. Naturally packedwith news, sports and entertainment. From now on also a wide rangeof series and videos. So you always have your own TV channel inyour pocket. New in the app is Topics, with which you easily followall topics that interest you. Keep up to date with regional news,sports news and show news with Tubantia. The Tubantia news app in 4worlds 1. Regional: everything that plays in Twente. 2. Local:everything that plays in your neighborhood 3. Video: overwhelmingvideo offering of sports and entertainment. 4. Topics: simplyfollow everything that interests you from 13 newspapers. Thebenefits of the Tubantia news app at a glance - Swipe through thedifferent worlds effortlessly. This way you can move from regionalnews to videos in no time. - The Tubantia app goes beyond news.Also for entertainment, show news, sports and the best videos andseries you can consult the app. - Liveblogs at important events inthe news and at sporting events such as football, cycling andFormula 1. - Simply follow topics that interest you with Topics.Indicate your personal preferences and Topics delivers the relevantarticles from thirteen different quality newspapers. - A wide rangeof regional news. Also what happens in your area, you can read fromnow on in the Tubantia app. - You can now easily follow everythingfrom Tubantia Cooking & Food, Tubantia Works and Tubantia Autothrough the app. You can easily read regional news from thefollowing regions and places from the Tubantia app: • Enschede e.o.• Hengelo e.o. • Almelo e.o. • Oldenzaal e.o. • Regulate • Rearcorner • Zwolle • Deventer • Apeldoorn Contact & Social Inaddition to the free installation of the news app, stay informed byfollowing tubantia.nl on Facebook, instagram or Twitter. Facebook:https://www.facebook.com/tubantia/ Instagram: @tubantia_en Twitter:@tubantia Do you have questions or comments about the Tubantia appor Tubantia in general? Or maybe you miss your region? Feel free tocontact us by sending an e-mail to [email protected] Tubantia isa publication of De Persgroep Nederland B.V. You can find our termsof use and privacy statement at https://www.persgroep.nl/privacy
TV Familie 3.0.14
TV Familie is een combinatie van Vlaams & internationaalshowbizznieuws. Op een snelle, pittige en praktische manier brengthet nieuws, foto's, interviews en reportages van nationale eninternationale celebrities. Daarnaast krijg je wekelijks denieuwste trends, do's en dont's, lookalikes en zoveel meer. * Jekiest zélf hoe je TV Familie wil lezen: alsof het het papierenmagazine is, of per artikel in een makkelijke tekst- enbeeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Jedigitale magazine ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Magazine gemist? Geen probleem. Je kunt altijd demagazines van de voorbije weken downloaden. * Je kan het magazineeerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op TVFamilie (papieren versie of digitale magazine), leest met deze apphet magazine gratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je jelogingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice:+32 2 454 29 56 (tijdens de kantooruren). Indien je geen abonneebent, kan je het digitale magazine aankopen via je Google Playaccount. Je kan per week een magazine kopen voor 1,99 €.Family TVis a combination of Flemish and international showbiz news. In afast, snappy and practical way brings news, photos, interviews andreports from national and international celebrities. Plus you getweekly the latest trends, do's and don'ts, lookalikes and muchmore.* You choose yourself how you want to read Family TV: if it isthe paper magazine, or an article in a simple text and imageversion. You can zoom in on pages, articles and images.* Yourdigital magazine is always ready with the download automatically.*Missed Magazine? No problem. You can always download the magazinesin recent weeks.* You can download and read offline later themagazine first.Who subscribed on TV Family (hard copy or digitalmagazine), reads this magazine app free. Do not know how to log inif you have forgotten your login details, you can contact ourreader service: +32 2 454 29 56 (during office hours). If you arenot a subscriber, you can buy the digital magazine on your GooglePlay account. You can buy a weekly magazine for 1.99 €.
Sportkrant Het Laatste Nieuws
Lees elke dag de Sportkrant van Het LaatsteNieuws op je tablet of smartphone. De Sportkrant app is exclusiefvoor abonnees van Het Laatste Nieuws en HLN Sport Abonnees.* Je kiest zélf hoe je de Sportkrant van Het Laatste Nieuws willezen: alsof het de papieren krant is, of per artikel in eenmakkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina's,artikels en beelden.* Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra je een betere internetverbinding hebt,kun je de "full versie" gratis downloaden.* Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op de Sportkrant van Het Laatste Nieuws(papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krantgratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je je logingegevensvergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice: +32 2 454 2590 (tijdens de kantooruren).Read every day the sportsnewspaper Het Laatste Nieuws on your tablet or smartphone. Thesports newspaper app is exclusive to subscribers of Het LaatsteNieuws and HLN Sport Subscribers.* You choose yourself how the sports newspaper Het Laatste Nieuwswill read as if it is the printed newspaper, or a product in asimple text and image versions. You can zoom in on pages, articlesand images.* Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version".* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed to the sports newspaper Het Laatste Nieuws (hardcopy or digital newspaper), read with this app the newspaper forfree. Do not know how to log in if you have forgotten your logindetails, you can contact our reader service: +32 2 454 25 90(during office hours).
Topics NL 1.1.0
Al het nieuws uit jouw wereld op één plek Over sommige onderwerpenwil je gewoon meer weten. Omdat ze je persoonlijk raken. Jefavoriete club, de nieuwste muziek of je eigen stad bijvoorbeeld.Met Topics heb je toegang tot alle journalistiek van de Volkskrant,Trouw, het Parool, AD en een groot aantal regionale kranten. Woonje in Eindhoven? Lees de regionale verslaggeving van het EindhovensDagblad. Ben je voor Feyenoord? Volg de gespecialiseerdesportredacteuren van het AD. Je kunt nu alles lezen wat 13 krantenschrijven over jouw favoriete onderwerpen, van eten tot groeneenergie. Met behulp van handige playlists navigeer je op eenefficiënte manier door alle artikelen van ruim 2.000 journalisten.Stel eenvoudig playlists samen van je geliefde onderwerpen of laatje verrassen door de keuzes van de redactie. Thema’s die jeinteresseren krijgen een ongekende diepgang door het groot aantalbeschikbare artikelen en de verschillend gekozen invalshoeken. Allejournalistiek uit 13 kranten op 1 plek bij elkaar Handige playlistsnavigeren u efficiënt door uw favoriete onderwerpen Laat uverrassen door keuzes van de redactie Beschikbaar op web & appNieuwe gratis service voor abonnees van: - AD - de Volkskrant -Trouw - Het Parool - PZC - Eindhovens Dagblad - De Stentor - DeGelderlander - Tubantia - Brabants Dagblad - BNdeStem All the newsfrom your world in one place   On some topics you just want toknow more. Because they touch you personally. Your favorite club,the latest music or your own city for example. With Topics you haveaccess to all journalism Volkskrant, Trouw, Het Parool, AD and manyregional newspapers.   Do you live in Eindhoven? Read theregional coverage of the Eindhoven Dagblad. Are you for Feyenoord?Follow the specialized sports editors of the AD. You can now readall 13 newspapers write about your favorite topics, from food togreen energy.   Using convenient playlists you navigateefficiently through all articles of more than 2000 journalists. Setsimple playlists of your favorite subjects or be surprised by thechoices of the editors. Topics that interest you receive anunprecedented depth by the large number of available items and thedifferent selected angles.   All journalism from 13 newspapersin one place together Handy playlists you navigate efficientlythrough your favorite topics Be surprised by choices EditorAvailable on web & app New free service for subscribers: - AD -De Volkskrant - Wedding - Het Parool - PZC - Eindhoven Dagblad -The Stentor - De Gelderlander - Tubantia - Brabants Dagblad -BNdeStem
Topics BE 1.1.0
Jouw nieuws uit 13 kranten. In één app. Topics selecteert voor joude beste stukken uit 13 kwaliteitskranten uit België en Nederland.Van Showbizz tot Economie. Van Voetbal tot Literatuur. Jij beslist!Al jouw topics bij elkaar. Over sommige onderwerpen wil je gewoonalles weten. Je favoriete artiest, belangrijk politiek nieuws of delaatste designtrends. Topics verzamelt al het nieuws over jefavoriete onderwerpen uit artikels van meer dan 2000 Belgische enNederlandse kwaliteitsjournalisten. Selecteer, zoek en volg topicsdie je boeien en krijg elke dag het laatste nieuws van alle topicsdie je volgt. Je persoonlijke nieuwssite Een extra service naast jehuidige abonnement Kies je favoriete onderwerpen en volg elke dagjouw topics Uit Belgische en Nederlandse kwaliteitskrantenEenvoudig gebruik op pc, tablet en smartphone Gratis bij jeabonnement op volgende kranten: De Morgen Het Laatste Nieuws AD deVolkskrant Trouw Het Parool PZC Eindhovens dagblad De Stentor DeGeldelander Tubantia Brabants Dagblad BNdeStem Your news from 13newspapers. In one app. Topics selected for you the best qualitypieces from 13 newspapers from Belgium and the Netherlands. FromShowbiz to economics. From Football to Literature. You decide! Allyour topics together. On some topics you just want to knoweverything. Your favorite artist, important political news or thelatest design trends. Topics collects all the news about yourfavorite topics from articles from more than 2,000 Belgian andDutch quality journalists. Select, find and follow topics thatattract you and get every day the news of all the topics youfollow. Your personal news An additional service in addition toyour current subscription Choose your favorite topics and followyour everyday topics Belgian and Dutch quality newspapers Easy touse PC, tablet and smartphone Free with your subscription to thesenewspapers: The morning The last news AD De Volkskrant faithfullyHet Parool PZC Eindhoven newspaper the Stentor The Money LanderTubantia Brabants Dagblad BNdeStem