El Nacional.cat Apps

Loading...
El Nacional.cat 1.2.3
Amb l’aplicació d’ElNacional per a Android, tens a l'abast total’actualitat política, econòmica, social, cultural i esportiva deCatalunya. Una app ràpida, fàcil i intuïtiva que et permet guardararticles i personalitzar la portada del diari. Totalment gratuïta.FUNCIONALITATS L’aplicació és molt senzilla d’utilitzar. Consta de4 botons que encapçalen la pantalla. Botó tornar endarrere: Permetanar a la portada en qualsevol moment de la navegació. Botó N+: Éson localitzem els articles, firmes, seccions, cerques o etiquetesguardades prèviament. Aquí gestiones quins articles guardats potsdestacar com a favorits. Per personalitzar la portada del diari,primer has de guardar el contingut que t'interessa (per exemple:secció esports) i des de N+ fas clic a la icona en forma de puntssuspensius on has de prémer la icona en forma de casa. Botó +: Ésel botó que et permet guardar el contingut. Botó compartir: Etpermet compartir el contingut a les xarxes socials i a tots elscanals de comunicació que tinguis disponibles al mòbil. ElNacional.cat és un diari català, de vocació europea i global, queneix a la xarxa sota la direcció i l’impuls del periodista JoséAntich i un equip de professionals compromesos amb els valors delperiodisme des d’una mirada lliure, plural i oberta. ElNacional.cat s’edita en català i en castellà. Té els àmbitsd’atenció preferent en l’actualitat política, econòmica, social,cultural i esportiva, amb especial atenció a la dinàmicainformativa de Catalunya.descripcion completa With ElNacionalapplication for Android, you can reach all the current political,economic, social, cultural and sporting Catalonia.   An appfast, easy and intuitive that lets you save articles andpersonalize the cover of the newspaper. Free.   FEATURES  The application is very easy to use. It consists of fourbuttons that top the screen.   Button to go back: Lets go tothe front at any time during navigation.   N + Button: It'swhere we locate articles, signatures, sections previously savedsearches or tags. Here you can manage which items kept out asfavorites.   To customize the front page of the newspaper, youmust first save the content that interests you (eg sports section)and from N + clicking the icon in the form of dots where you pressthe icon in the house.   Button +: This is the button thatallows you to save the content.   Share button: Allows you toshare content on social networks and all communication channels youhave available on your mobile.     The newspaper isNacional.cat Catalan, European and global vocation, born in thenetwork under the direction and momentum of the journalist JoséAntich and a team of professionals committed to the values ​​ofjournalism from an eye open, plural and open.   TheNacional.cat published in Catalan and Spanish. Does the areas givenpriority in the current political, economic, social, cultural andsporting, with special attention to the dynamics ofCatalunya.descripcion complete information
La Llança 1.1.2
Amb l’aplicació de La Llança per a Android, tens a l'abast total’actualitat d’oci i cultura de Catalunya combinada amb pecesd’autor. Una app ràpida, fàcil i intuïtiva que et permet guardararticles i personalitzar la portada del diari. Totalment gratuïta.La Llança és un diari català d’oci i cultura que combinal’actualitat cultural amb cròniques, crítiques i reportatges defons. La Llança vol contribuir al debat sobre la gestió culturaldel país i oferir punts de vista diversos per discutir-la. Eldigital fa una aposta per l’audiovisual, oferint crítiques regularsde televisió, cinema i les millors sèries. I ho fa sense oblidar elmón del llibre, comptant amb els millors crítics i analistes delsector. Des d'una mirada global però centrada en la realitatcatalana, t'ofereix una nova manera de llegir cultura: més clara,més lliure i vinculada als altres aspectes de l'actualitat. LaLlança compta amb un equip de professionals lliures amb granexperiència en diversos àmbits de la cultura. With theimplementation of the spear for Android, you can reach all thelatest entertainment and culture combined with parts of Cataloniacopyright. An app fast, easy and intuitive that lets you savearticles and personalize the cover of the newspaper. Free. TheCatalan daily Lance is a leisure and culture combined with culturalnews reports, reviews and background reports. Lanza wants tocontribute to the debate on cultural management in the country andoffer diverse views to discuss it. The opts for digitalbroadcasting, providing regular reviews of television, film andbest series. And do not forget the book world, with the bestcritics and industry analysts. From a global perspective, butfocused on the Catalan, offers a new way of reading culture:clearer, more open and linked to other aspects of the present.Spear has a team of freelance professionals with extensiveexperience in various fields of culture.
En Blau 1.1.2
Amb l’aplicació d’En Blau per a Android, tens a l’abast tot el quenecessites saber de televisió, famosos, cases reials, virals igastronomia. Una app ràpida i fàcil que et permet guardar articlesi personalitzar la portada del web. Totalment gratuïta. L’aplicacióés molt senzilla d’utilitzar. Consta de 4 botons que encapçalen lapantalla. Botó tornar endarrere: Permet anar a la portada enqualsevol moment de la navegació. Botó N+: És on localitzem elsarticles, firmes, seccions, cerques o etiquetes guardadesprèviament. Aquí gestiones quins articles guardats pots destacarcom a favorits. Per personalitzar la portada del diari, primer hasde guardar el contingut que t'interessa (per exemple: seccióesports) i des de N+ fas clic a la icona en forma de puntssuspensius on has de prémer la icona en forma de casa. Botó +: Ésel botó que et permet guardar el contingut. Botó compartir: Etpermet compartir el contingut a les xarxes socials i a tots elscanals de comunicació que tinguis disponibles al mòbil. En Blau ésel primer portal on pots llegir tot el que necessites saber detelevisió, famosos i cases reials, en català. Tampoc no hi faltenvídeos virals, ni apunts sobre gastronomia i viatges per descobrirel món. A més de la versió en català, En Blau es pot llegir tambéen castellà. With the application of blue for Android, you canreach everything you need to know about television, celebrities,royal families, viral and gastronomy. A quick and easy app thatlets you save articles and personalize the home page. Free. Theapplication is very easy to use. It has four buttons that displayhead.   Button to go back: Navigate to cover at any timeduring navigation.   Button N + Is where we locate articles,signatures, sections previously saved searches or tags. Here youcan manage which items kept out as favorites.   To customizethe front page of the newspaper, you must first save the contentthat interests you (eg sports section) and from N + clicking theicon in the form of dots where you press the icon in the house.  Button +: This is the button that allows you to save thecontent.   Share button: Allows you to share content on socialnetworks and all communication channels you have available on yourmobile.   In Blue is the first website where you can read allyou need to know about television, celebrities and royal familiesin Catalan. The article also includes viral videos or notes on foodand trips to discover the world. In addition to the version inCatalan, blue can be read also in Spanish.