Elhuyar Hizkuntza eta Teknologia Apps

Loading...
Xuxen
Xuxen euskarazko zuzentzaile ortografikoa da. Aplikazio hau gailumugikorretatik bidaltzen diren testuak zuzentzeko erabiltzen da.Zuzendutako testuak gure gailu mugikorrean, egunero, erabiltzenditugun aplikazioekin partekatu ahal izango dira; horrela, Gmaileta WhatsApp moduko aplikazioetan zuzendutako testuak txertatu ahalizango ditugu. Euskarazko Xuxen zuzentzaile ortografikoa da. HauAplikazio gailu mugikorretatik bidaltzen DIREN testuak zuzentzekoerabiltzen da. Gure testuak Zuzendutako gailu mugikorrean, Egunero,Ahal partekatu erabiltzen aplikazioekin ditugun izango tell;horrela, Gmail eta WhatsApp moduko aplikazioetan zuzendutakotestuak txertatu Ahal izango ditugu.
Kxo! Tourism in Basque 1.0
The kxo! Turismoa euskaraz / Turismo en euskera  / Tourism inBasque / Tourisme en basque  / Turisme en euskera app enablestourists to acquire some basics of the Basque language for whenthey visit our area. The user will be able to browse the app inSpanish, English, French and Catalan. This app aims to bring thetourists who visit us closer to the Basque language in everydaysituations, like greetings, meeting people, accommodation, eatingout, shopping, etc.__________________________________________________________________________________________kxo! Turismoa euskaraz / Turismo en euskera  / Tourism in Basque / Tourisme en basque  / Turisme en euskeraaplikazioarekin euskarazko oinarrizko hiztegia ikasteko aukera duteturistek Euskal Herrira etortzen direnerako. Gaztelaniaz,ingelesez, frantsesez eta katalanez nabiga dezakete. Bisitatzengaituzten turistei euskarara hurbiltzeko aukera ematen dieaplikazio honek, ohiko egoeretan molda daitezen; besteak beste,agurtzean, pertsonen arteko harremanetan, ostatuetan, jatetxeetan,erosketak egitean eta halako egoeretan.
Elhuyar Hiztegiak offline
Elhuyar hiztegi elebidunak mugikorretan errazkontsultatzeko aplikazio berria da. Aplikazio bakar batean ondokohiru hiztegietan bilaketa egiteko aukera izango duzu internetkonexiorik gabe:Elhuyar Hiztegia, euskara - gaztelania / gaztelania - euskara• 91.000 sarrera• 23.000 azpisarrera• 153.000 adiera• 100.000 adibideDictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskara - frantsesa / frantsesa -euskara• 36.672 sarrera• 3.813 azpisarrera• 55.146 adiera• 889 adibideElhuyar Dictionary Hiztegia: euskara - ingelesa / ingelesa -euskara• 28.634 sarrera• 3.372 azpisarrera• 50.197 adiera• 14.754 adibideErabiltzaileak uneoro hiztegiz aldatzeko aukera izango du menunagusira joanez. Aplikazio honek tresna erabilgarria izan nahi duikasle eta irakasleentzat, idazle nahiz itzultzailearentzat,kazetari, teknikari eta profesionalentzat, baita euskara erabiltzenduen edonorentzat ere.Ezaugarriak:• Hitzen ahoskera• Bilatutako hitzen historiala• Gogoko hitzen zerrenda• Zuzenen hitzean klik egin eta bilaketa egiteko aukera• Webguneko “Eguneko hitza”-ren informazioa• Offline kontsultatzeko aukera________________________________________________________________________Es la nueva aplicación para consultar los diccionarios bilingües enlos dispositivos móviles. Con esta aplicación se podrán consultarlos siguientes diccionarios, sin necesidad de tener conexión aInternet:Elhuyar Hiztegia, euskera - castellano / castellano - euskera• 91.000 entradas• 23.000 subentradas• 153.000 acepciones• 100.000 ejemplosDictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskera - francés / francés -euskera• 36.672 entradas• 3.813 subentradas• 55.146 acepciones• 889 ejemplosElhuyar Dictionary Hiztegia, euskera - inglés / inglés -euskera• 28.634 entradas• 3.372 subentradas• 50.197 acepciones• 14.754 ejemplosEl usuario tendrá la posibilidad de cambiar de diccionarioaccediendo al menú de la aplicación. Esta aplicación desea ser unaherramienta útil para estudiantes y profesores, escritores otraductores, periodistas, técnicos y profesionales, y también paracualquiera que emplee el euskera.Características:• Pronunciación de la palabra• Historial de búsquedas• Lista de palabras favoritas• Información de la palabra del día de la web• Consulta offline
org.elhuyar.hiztegia20
Elhuyar hiztegi elebidunen aplikazioaren bertsio berria erabatdoakoa da. Aplikazio bakar batean, Elhuyarren euskara-gaztelania,euskara-frantsesa eta euskara-ingelesa hiztegiak kontsultatudaitezke, online eta offline. Interneterako konexiorik ez dugunean,offlineko modua aktiba dezakegu, eta, gure mugikorrean bertangordeta dauden datuetan egingo dugu kontsulta. Bertsio honetarakoegokitzapenak eta hobekuntzak egiteko, Eusko JaurlaritzarenHizkuntza Politikako Sailburuordetzaren laguntza izan dugu. ElhuyarHiztegia, euskara - gaztelania / gaztelania - euskara • 91.000sarrera • 23.000 azpisarrera • 153.000 adiera • 100.000 adibideDictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskara - frantsesa / frantsesa -euskara • 36.672 sarrera • 3.813 azpisarrera • 55.146 adiera • 889adibide Elhuyar Dictionary Hiztegia: euskara - ingelesa / ingelesa- euskara • 28.634 sarrera • 3.372 azpisarrera • 50.197 adiera •14.754 adibide Erabiltzaileak uneoro hiztegiz aldatzeko aukeraizango du menu nagusira joanez. Aplikazio honek tresna erabilgarriaizan nahi du ikasle eta irakasleentzat, idazle nahizitzultzailearentzat, kazetari, teknikari eta profesionalentzat,baita euskara erabiltzen duen edonorentzat ere. Ezaugarriak: •Hitzen ahoskera • Bilatutako hitzen historiala • Gogoko hitzenzerrenda • Zuzenen hitzean klik egin eta bilaketa egiteko aukera •Webguneko “Eguneko hitza”-ren informazioa___________________________________________________________________La nueva versión de la aplicación de los diccionarios de Elhuyar estotalmente gratuita. En esta aplicación se pueden consultar losdiccionarios bilingües euskera-castellano, euskera-francés yeuskera-inglés, online y offline. Si no se dispone de conexión aInternet, se puede activar el modo offline, y la consulta serealizará en los datos guardados en el móvil. Las adaptaciones ymejoras de esta versión se han realizado con la ayuda de laViceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. ElhuyarHiztegia, euskera - castellano / castellano - euskera • 91.000entradas • 23.000 subentradas • 153.000 acepciones • 100.000ejemplos Dictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskera - francés / francés- euskera • 36.672 entradas • 3.813 subentradas • 55.146 acepciones• 889 ejemplos Elhuyar Dictionary Hiztegia, euskera - inglés /inglés - euskera • 28.634 entradas • 3.372 subentradas • 50.197acepciones • 14.754 ejemplos El usuario tendrá la posibilidad decambiar de diccionario accediendo al menú de la aplicación. Estaaplicación desea ser una herramienta útil para estudiantes yprofesores, escritores o traductores, periodistas, técnicos yprofesionales, y también para cualquiera que emplee el euskera.Características: • Pronunciación de la palabra • Historial debúsquedas • Lista de palabras favoritas • Información de la palabradel día de la web Elhuyar Hiztegi elebidunen aplikazioaren bertsioBerria doakoa erabat da. Aplikazio bakar bat, ElhuyarrenEuskara-gaztelania, Euskara Euskara eta-frantsesa-IngelesaHiztegiak kontsultatu daitezke, online eta offline. Interneterakokonexiorik ez dugunean, offlineko MODUA dezakegu Aktiba, eta, Guremugikorrean bertan gordeta Dauden datuetan egingo Dugu kontsulta.Bertsio honetarako egokitzapenak eta hobekuntzak egiteko, EuskoJaurlaritzaren Hizkuntza Politikako Sailburuordetzaren Laguntzaizan Dugu. Elhuyar Hiztegia, Euskara - gaztelania / gaztelania -Euskara     • 91,000 Sarrera    • 23,000 azpisarrera    • 153,000 adiera     •100,000 adibide Dictionnaire Elhuyar Hiztegia, Euskara - frantsesa/ frantsesa - Euskara     • 36.672 Sarrera    • 3,813 azpisarrera    • 55,146 adiera     •889 adibide Elhuyar Dictionary Hiztegia: Euskara - Ingelesa /Ingelesa - Euskara     • 28,634 Sarrera    • 3,372 azpisarrera    • 50,197 adiera     •14,754 adibide Erabiltzaileak uneoro hiztegiz aukera aldatzekoizango du nagusira joanez menu. Aplikazio honek Tresna erabilgarriaizan eta nahi du Ikasle irakasleentzat, idazle nahizitzultzailearentzat, kazetari, teknikari profesionalentzat etaEuskara Baita erabiltzen duen edonorentzat ere. Ezaugarriak:    • Hitzen ahoskera     •Bilatutako Hitzen historyThe     • GogokoHitzen Zerrenda     • Zuzenen hitzean klik egineta Bilaketa aukera egiteko     • Webguneko"Eguneko hitza" -ren informazioa___________________________________________________________________The new version of the application of dictionaries Elhuyar is free.In this application are available bilingual dictionariesBasque-Castilian, Basque-French and Basque-English online andoffline. If you do not have an Internet connection, you canactivate the offline mode, and consultation will be held in thedata stored on mobile. Adaptations and enhancements in this releasewere performed with the help of the Deputy Ministry for LanguagePolicy of the Basque Government. Elhuyar Hiztegia, Euskera -Castilian / Castilian - Euskera     • 91,000entries     • 23,000 subentries    • 153,000 meanings    • 100,000 examples Dictionnaire ElhuyarHiztegia, Basque - French / French - Basque    • 36.672 tickets     •3,813 subentries     • 55,146 senses    • 889 examples Elhuyar Dictionary Hiztegia,Euskera - English / English - Basque     •28,634 entries     • 3,372 subentries    • 50,197 senses     •14,754 examples The user will have the ability to change dictionaryaccessing the application menu. This application wants to be auseful tool for students and teachers, writers or translators,journalists, technicians and professionals, and also for anyone whouse Basque. Characteristics:     •pronunciation of the word     • Search History    • List of favorite words    • Information Day Word Web
Elhuyar sinonimoen kutxa
Sinonimo eta antonimoen hiztegia duzu hau. Elhuyar Sinonimoenkutxak unean unean behar dugun hitz egokiena aurkitzen laguntzekoeta lexikoa aberasteko hiztegia da. Tresna lagungarria danorberaren euskara abertasteko eta euskaraz ari den edonork aldeanizan beharrekoa.Ezaugarriak:• 18.573 sarrera Sinonimoen kutxa• 63.810 sinonimo• 22.983 antonimo• 24.537 adiera___________________________________________________________This is a dictionary of synonyms and antonyms. The ElhuyarSinonimoen kutxa is a dictionary to help us find the right wordwhenever we want to expand our vocabulary. It is a useful tool forenriching our Basque and putting what is needed within reach of anyuser of Basque.Features:• 18.573 entries• 63.810 synonyms• 22.983 antonyms• 24.537 senses
Elhuyar ikaslearen hiztegia
*** Interneterako konexioa nahitaezkoa da aplikazioakfuntzionatzeko *** Hiztegi hau heziketa-prozesuan diharduenikasleari begira atondutako produktua da. Lehen Hezkuntzako azkenurteetako ikasleen, DBHko ikasleen eta Batxilergoko ikasleenbeharrak asetzea da ikasle-hiztegi honen xedea. Helburu horribegira, eduki hauek jasotzen ditu: • 28.100 hiztegi-unitate •39.300 adiera • 19.000 adibide • 1025 ohar didaktiko • 320hiztegi-unitate, irudiz hornituak • 8.100 sinonimo eta antonimo____________________________________________________________ *** AnInternet connection is necessary for the application to work.***This dictionary is a product prepared for students involved in theeducation process. The aim of this students’ dictionary is to meetthe needs of students in the final years of Primary Education, HighSchool Students and 6th Form Students. With this aim in mind thecontents are as follows: • 28,100 dictionary entries • 39,300senses • 19,000 examples • 1025 didactic notes • 330 illustrateddictionary entries • 8100 synonyms and antonyms
AEK, EUSKARA PRAKTIKOA 0.20.170810
AEK-ren aplikazioa da. Bertan, oinarrizko elkarrizketetanmoldatzeko hitzak nahiz esamoldeak aurkituko dituzu. Aurtengoberrikuntzetako bat da hiztegiarekin aritzeko jarri dugun jolasa.Era berean, hurbilen duzun euskaltegiari buruzko informazioa eskuradezakezu; nahi izanez gero, bertara idatzi eta AEK-reneuskaltegietako eskaintzaren nondik norakoak ezagutuko dituzu.AEK,EUSKARAPRAKTIKOA-----------------------------------------------------------------Aplicaciónde AEK. En ella encontrarás palabras y expresiones para poderdesenvolverte en las conversaciones más básicas. Una de lasnovedades de este año es el juego que hemos añadido para utilizarel diccionario.Por otro lado, tendrás la posibilidad de obtenerinformación sobre los euskaltegis más cercanos y, si lo deseas,podrás ponerte en contacto con los mismos. Además, conocerás lascaraterísticas de la oferta de los euskaltegis de AEK.AEK, EUSKARAPRÁCTICO.AEK-ren aplikazioa da. Bertan, oinarrizko elkarrizketetanmoldatzeko hitzak nahiz aurkituko esamoldeak dituzu. Aurtengoberrikuntzetako bat da hiztegiarekin aritzeko jarri jolasa Dugun.It was Berean, hurbilen duzun euskaltegiari informazioa buruzkoeskura dezakezu; Gero nahi izanez, bertara idatzi eta AEK-reneuskaltegietako nondik eskaintzaren norakoak ezagutuko dituzu.AEK,EUSKARA PRAKTIKOA-----------------------------------------------------------------AEK application. Here you will find words andexpressions to manage in the most basic conversations. A newfeature this year is the game we've added to use the dictionary.Onthe other hand, you have the chance to get information about thenearest euskaltegis and, if you wish, you can contact them. Also,you'll meet the same safety characteristics of the supply ofeuskaltegis of AEK.AEK, EUSKARA practical.
Elhuyar ZTH 1.13.09.11
Elhuyar Zientzia eta Teknologiaren HiztegiEntziklopedikoa zientzia eta teknologiako arlo guztietakoinformazioa biltzen duen euskarazko lehen hiztegientziklopedikoaren aplikazioa da.Arloak:Hiztegiak 50 jakintza-arlotako 23.000 kontzeptu inguru ditu. Arloakhauek dira (sei multzotan antolatuta):• Zientzia zehatzak: matematika, estatistika.• Materiaren eta energiaren zientziak: fisika, kimika;astronomia.• Lurraren zientziak: geografia, geologia, mineralogia,meteorologia, ozeanografia, paleontologia.• Biziaren eta osasunaren zientziak: biologia, mikrobiologia,botanika, zoologia; biokimika, genetika, antropologia fisikoa;ekologia, ingurumena; anatomia, fisiologia; medikuntza, psikiatria,albaitaritza.• Teknologia: teknologia (orokorra), teknologia mekanikoa,teknologia elektrikoa, elektronika, telekomunikazioak, informatika;materialak, metalurgia; arkitektura, eraikuntza; abeltzaintza,nekazaritza, arrantza, meatzaritza; aeronautika, astronautika,itsasoa, trenbidea, automobilgintza; argazkigintza;armagintza.• OrokorrakNorentzat:Zientziari eta teknologiari buruzko informazio orokor etaeguneratua behar duen edozeinentzat da obra interesgarria: DBHko,Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasle eta irakasleak,kazetariak, itzultzaileak, gurasoak…Kontsulten hizkuntzak:Kontsultak egiteko hitzak euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez,frantsesez edo latinez idatz daitezke. Kontsultaren emaitzaksartutako hitzaren euskarazko definizioa bueltatzen du, eta hitzhorren ordainak euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez edo frantsesezematen ditu.Edukia:• 50 jakintza-arlotako 23.000 kontzeptu inguru• 607 artikulu entziklopediko• 1.500 irudi____________________________________________________________The Elhuyar Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi Entziklopedikoa(Elhuyar encyclopaedic dictionary on science and technology)application is the first encyclopaedic dictionary in the Basquelanguage that encompasses all fields of science and technology.Fields:It contains information regarding 50 fields of science andtechnology, divided into the following areas:• Exact sciences: mathematics, statistics.• Matter and energy sciences: physics, chemistry, astronomy.• Earth sciences: geography, geology, mineralogy, meteorology,oceanography, palaeontology.• Life and health sciences: biology, microbiology, botany, zoology,biochemistry, genetics, physical anthropology, ecology, theenvironment, anatomy, physiology, medicine, psychiatry, veterinaryscience.• Technology: technology (general), mechanical technology,electrical technology, electronics, telecommunications, materials,metallurgy, architecture, construction, livestock farming,agriculture, fishing, mining, aeronautics, astronautics, themaritime industry, the railway industry, automotive, photography,the weapons industry.• General topics.Targeted at:The application is designed for anyone interested in general,up-to-date information about science and technology: secondaryschool, further education and vocational training teachers andstudents, journalists, translators, parents, etc.Consultation languages:To consult the dictionary, you can enter the term in Basque,Spanish, English, French or Latin. The result in all cases will bea definition of the term in Basque, along with its equivalenttranslation in Basque, Spanish, English or French.Content:• 23,000 concepts from 50 fields of science and technology• 607 encyclopaedic articles• 1,500 pictures
EVE-EEE Energia Hiztegia 1.140316
Energiaren Hiztegi Entziklopedikoaren aplikazioa ElhuyarrekEVE/EEErentzat egindako lana da. Hiztegi entziklopediko horretanenergiaren alorrarekin lotutako hainbat kontzeptu bildu dira.Teknikari, profesional eta adituentzako kontsulta-lan izateaz gain,publiko zabalago bati begira ere jarri nahi izan dugu, jarduera etagizarte-esparru askotatik eskatzen delako energiaren munduariburuzko informazioa; besteak beste, hezkuntza etakomunikabideetatik.Hiztegian 1.163 kontzeptu daude, definiziodunakdenak ere, 136 artikulu entziklopediko eta 306 irudi. Aplikaziohonetan kontsultak egiteko hitzak euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez,frantsesez edo latinez idatz daitezke. Kontsultaren emaitzaksartutako hitzaren euskarazko definizioa bueltatzen du, eta hitzhorren ordainak euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez edo frantsesezematen ditu. Gainera, alorraren arabera bila daitezke terminoak,eta sarrera diren terminoetarako loturak daude definizioarentestuan.2000. urtean argitaratu zen lehen aldiz liburu-formatuan,2002. urtetik Interneten kontsulta zitekeen eta 2013an egin direneguneraketa- eta osaketa-lanak egin ondoren, mugikorretarakoaplikazioa garatu da. Hiztegi honen edukia lantzen hainbat aditukhartu dute parte: unibertsitate-irakasleak, enpresetakoprofesionalak, EVE/EEEko teknikariak,etab._______________________________________The app for theEncyclopaedic Dictionary of Energy is a piece of work produced byElhuyar for the EVE/EEE-Basque Energy Board. This encyclopaedicdictionary comprises terms relating to energy. Although it is areference work for technicians, professionals and experts, we arekeen that it should reach the wider public since information on theworld of energy is needed in many fields like education and themedia.The dictionary has 1,163 entries, each one with itsdefinition, plus 136 encyclopaedic articles and 306 illustrations.To look something up on this app, the term can be entered inBasque, Spanish, English or French. The result of the consultationwill be the definition in Basque of the term entered and itsequivalent term in Basque, Spanish, English or French. What ismore, a search can be run for the term according to the field itbelongs to, and the text of the definition includes links to theterms that are dictionary entries.The dictionary was published forthe first time in 2000 in book format; since 2002, it has beenavailable for consultation over the Internet, and the mobile appwas developed in 2013 after updating and typesetting tasks had beencarried out. The content of this dictionary has been produced by alarge group of experts in the matter: university lecturers,professionals in companies, EVE/EEE-Basque Energy Boardtechnicians, etc.
Hitzmix Bortz 1.3
Euskara hutseko jokoa da; ezkutuko letrak zein diren asmatuz,euskarazko hitza osatu behar da. Euskara-maila ertaina behar da;baina zenbat eta altuagoa den hizkuntza-maila, orduan eta azkarragoosa daiteke hitza. Aurkitu hitz ezkutua! Letra zuzena asmatuz gero,borobil batez markatuta ikusiko duzu. Letra zuzena asmatzen baduzueta bere lekuan badago, argiztatu ikusiko duzu. Zenbat hitzasmatuko zenituzke? Hiru akats egin ditzakezu. OHARRA: hitzakartikulurik gabe osatu behar dira___________________________________ Juego de palabras que consisteen completar palabras en euskera adivinando las letras ocultas. Serequiere un nivel intermedio de euskera, pero cuanto mayor sea esenivel más rápidamente podrá completar el jugador la palabra.Descubre la palabra oculta! Si aciertas la letra, se marcará con uncírculo. Si aciertas la letra y su posición, se iluminará porcompleto. ¿Cuántas palabras podrás adivinar? Te permitimos tresfallos!Hutseko Euskara jokoa da; ezkutuko letrak zein direnasmatuz, Euskarazko hitza Osatu behar da.Euskara-maila ertainabehar da; baina Zenbat altuagoa den hizkuntza-maila eta, eta bearorduan azkarrago hitza daiteke.Aurkitu hitz ezkutua!Letter zuzenagero asmatuz, Borobil markatuta batez ikusiko duzu.Letter zuzenaasmatzen baduzu eta bere Lekuan badago, argiztatu ikusikoduzu.Zenbat hitz asmatuko zenituzke? Hiru akats eginditzakezu.OHARRA: hitzak artikulurik gabe Osatu behardira___________________________________Game that consists ofcomplete words in Basque guessing the hidden letters.Anintermediate level of Basque is required, but the higher that levelcan more quickly complete the player the word.Discover the hiddenword!If you hit the letter, it is marked with a circle.If you hitthe letter and its position, it will illuminate completely.How manywords can you guess? We allow three faults!
La Setmana RSS 1.1.0
Aquesta aplicacion vos permet de conéisser los darrièrs articlesajustats a La Setmana, lo jornal numeric tot en occitan. Publicacada jorn d'articles d'actualitat politica, economica, sociala,culturala d'Occitània, de las autras culturas minorizadas e delmond tot.Aquesta aplicacion you can conéisser los darrièrs Theitems ajustats has Setmana, lo jornal numeric EARLY IN Occitan.Publication of articles cada jorn actualitat politica economica,SOCIAL A, Culturala of Occitània, Las autras culturas minorizadas edel mond earlier.
Hitzmix Letren Saltsa 1.3
Euskara hutseko jokoa da; emandako letrak baliatuta, euskarazkohitzak osatu behar dira. Euskara-maila ertaina behar da; bainazenbat eta altuagoa den hizkuntza-maila, orduan eta hitz gehiagoeta luzeagoak lor daitezke. Letrak ordenatu ahalik eta hitzikluzeena osatzeko! Balioak: 2 letrako hitza: 10 puntu 3 letrakohitza: 20 puntu 4 letrako hitza: 40 puntu 5 letrako hitza: 80 puntu6 letrako hitza: 160 puntu 7 letrako hitza: 320 puntu 8 letrakohitza: 640 puntu 8 letrako hitza lortuko al duzu? OHARRA: hitzakartikulurik gabe osatu behar dira____________________________________ Juego de palabras que consisteen formar palabras en euskera valiéndose de las letras recibidas.Se requiere un nivel intermedio de euskera, pero cuanto mayor seaese nivel el jugador podrá conseguir más palabras y más largas.Ordena las letras para formar la palabra más larga! Palabra de 2letras: 10 puntos Palabra de 3 letras: 20 puntos Palabra de 4letras: 40 puntos Palabra de 5 letras: 80 puntos Palabra de 6letras: 160 puntos Palabra de 7 letras: 320 puntos Palabra de 8letras: 640 puntos ¿Encontrarás la palabra de 8 letras?HutsekoEuskara jokoa da; emandako letrak baliatuta, Euskarazko hitzakOsatu behar tell.Euskara-maila ertaina behar da; baina Zenbataltuagoa den hizkuntza-maila eta, eta gehiago orduan hitz etaluzeagoak daitezke lor.Letrak ahalik ordenatu eta hitzik luzeenaosatzeko!Balioak:2 hitza letrako 10 Puntu3 hitza letrako: 20 Puntu4hitza letrako: 40 Puntu5 hitza letrako: 80 Puntu6 hitza letrako:160 Puntu7 hitza letrako: 320 Puntu8 hitza letrako: 640 Puntu8hitza letrako lortuko to duzu?OHARRA: hitzak artikulurik gabe Osatubehar dira____________________________________Pun is to form wordsusing the letters Basque received.An intermediate level of Basqueis required, but the higher the level the player can get more wordsand longer.Arrange the letters to form the longest word!2 letterword: 10 points3-letter word: 20 points4 letter word: 40 points5letter word: 80 points6-letter word: 160 points7-letter word: 320points8-letter word: 640 pointsWill you find the 8-letter word?
HiztegiAPP 0.04.160527
HiztegiAPP hiztegi bat baino gehiago da; zehazki, 36hizkuntza-baliabide aldi berean kontsultatzeko aukera ematen du.Tartean, euskarazko hiztegi elebidunak, eleaniztunak, sinonimoenhiztegiak, corpusak, Xuxen zuzentzaile ortografikoa eta abareskaintzen ditu. Lehenespenez, 8 hizkuntza-baliabide hauetan egitendu kontsulta: - Elhuyar Hiztegia- Euskalterm- EuskaltzaindiarenHiztegi Batua- Labayru Hiztegia- Orotariko Euskal Hiztegia- UZEIrenSinonimoen Hiztegia- Zehazki Hiztegia- Zientzia eta TeknologiarenHiztegi EntziklopedikoaNahi izanez gero, bilaketak baliabidehorietan guztietan batera egin ditzakezu, edo kontsultarakobaliabideen zerrenda pertsonalizatu dezakezu, eta nahi duzuneanaldatu, unean uneko beharrak kontuan hartuta. Hautatzen dituzunbaliabideen arabera, hizkuntza-aukera bat baino gehiago dituzu,betiere tartean euskara dela (gaztelania, frantsesa, ingelesa,alemana, latina, japoniera…). Aplikazioa erabilerraza da oso, etabilaketak euskaratik egiten badituzu, gainera, bilaketa“lematizatzeko” ahalmena ere badu HiztegiAPP aplikazioak. Alegia,erabiltzaileak “nentorkizun” hitzaren esanahia ez badaki, adibidez,bilaketa egin aurretik, “etorri” erroa zein den topatuko duHiztegiAPP aplikazioak, eta azken horren bilaketaren emaitzaikusiko du zuzenean erabiltzaileak. Horretarako, baliabideenzerrendaren amaieran agertzen den “lematizazioa” aukera aktibatubesterik ez da eginbehar.________________________________________________________________________________HiztegiAPPes más que un diccionario, ya que ofrece la posibilidad deconsultar a la vez 36 recursos lingüísticos. Entre ellos seencuentran diccionarios bilingües, multilingües, diccionarios desinónimos, diversos corpus y el corrector ortográfico Xuxen. Pordefecto, la aplicación consulta estas webs: - Elhuyar Hiztegia-Euskalterm- Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua- Labayru Hiztegia-Orotariko Euskal Hiztegia- UZEIren Sinonimoen Hiztegia- ZehazkiHiztegia- Zientzia eta Teknologiaren Hiztegi EntziklopedikoaSepueden realizar búsquedas en todos esos recursos al mismo tiempo, osi se prefiere, se puede personalizar la lista de recursos que sequieren consultar. Esa lista se puede modificar cuando se quiera,según las necesidades de cada momento. Según los recursos que seescojan, la aplicación ofrece distintas opciones de lenguas, apartedel euskera (español, francés, inglés, alemán, latín, japonés…). Esmuy fácil de usar, y, permite también “lematizar” la búsqueda. Porejemplo, si el usuario no conoce el significado de la palabra“nentorkizun”, la aplicación buscará la raíz de esa forma verbal, yel usuario verá el resultado de esa última búsqueda. Para ellobasta con activar la opción "lematizazioa" en la lista derecursos.HiztegiAPP Hiztegi baino bat gehiago da; zehazki, 36hizkuntza-baliabide aldi berean ematen du aukera kontsultatzeko.Tartean, Euskarazko Hiztegi elebidunak, eleaniztunak, sinonimoenHiztegiak, corpusak, eta abar Xuxen zuzentzaile ortografikoaeskaintzen ditu. Lehenespenez, 8 hizkuntza-baliabide hauetan egitendu kontsulta:- Elhuyar Hiztegia- Euskalterm- EuskaltzaindiarenHiztegi Batua- Labayru Hiztegia- Orotariko Euskal Hiztegia- UZEIrenSinonimoen Hiztegia- Zehazki Hiztegia- Zientzia eta TeknologiarenHiztegi EntziklopedikoaNahi izanez Gero, bilaketak baliabideguztietan battery horietan egin ditzakezu, kontsultarako edobaliabideen Zerrenda dezakezu pertsonalizatu, eta nahi duzuneanALDATU, unean uneko beharrak kontuan hartuta. Hautatzen dituzunbaliabideen arabera, hizkuntza-aukera baino dituzu gehiago bat,betiere tartean dela Euskara (gaztelania, frantsesa, Ingelesa,German, Latin, japoniera ...).Aplikazioa erabilerraza da bear, etabilaketak euskaratik egiten badituzu, gainera, Bilaketa"lematizatzeko" ere badu ahalmena HiztegiAPP aplikazioak. Alegia,erabiltzaileak "nentorkizun" hitzaren esanahia ez Badaki, adibidez,Bilaketa egin aurretik, "etorri" Erroa zein den topatuko duHiztegiAPP aplikazioak, eta azken Horren bilaketaren ikusikoemaitza du zuzenean erabiltzaileak. Horretarako, zerrendarenbaliabideen amaieran agertzen den "lematizazioa" aukera aktibatu daez egin beharbesterik.________________________________________________________________________________HiztegiAPPis more than a dictionary, because it offers the possibility toconsult both 36 linguistic resources. Among them are bilingualdictionaries, multilingual thesauri, various corpus andspellchecker Xuxen. By default, the application queries thesesites:- Elhuyar Hiztegia- Euskalterm- Euskaltzaindiaren HiztegiBatua- Labayru Hiztegia- Orotariko Euskal Hiztegia- UZEIrenSinonimoen Hiztegia- Zehazki Hiztegia- Zientzia eta TeknologiarenHiztegi EntziklopedikoaYou can search all of these resources at thesame time, or if you prefer, you can customize the list ofresources you want to view. That list can be modified when youwant, depending on the needs of each moment. Depending on theresources that are chosen, the application offers a range oflanguages ​​other than Basque (Spanish, French, English, German,Latin, Japanese ...).It is very easy to use, and also allows"lemmatized" search. For example, if the user does not know themeaning of the word "nentorkizun", the application will search theroot of that verbal form, and the user will see the result of thelast search. You only have to activate the "lematizazioa" option inthe resource list.
Geografian aritu 1.0.0
Munduko eta Euskal Herriko geografia fisikoan zein politikoan aditubihurtzeko tabletako jokoa.• Idatzi lekuaren izena: mapan lurraldeedo hiri bat agertuko da nabarmenduta, eta zein den idatzi beharda.• Bandera bat, estatu bat: pantailan agertzen den bandera zeinlurralderi dagokion asmatu behar da, emandako aukeretatik.• Emanerantzun egokia: mapan nabarmenduta agertzen den elementugeografikoa zein den identifikatu behar da, emandakoaukeretatik.Eta Euskal Herriko Munduko geography fisikoan zeinpolitikoan bihurtzeko aditu jokoa tabletako.• idatzi lekuaren Name:mapan Lurralde hiri bat edo agertuko gives nabarmenduta, eta Zeinda den idatzi behar.• Flag bat, bat estatu: pantailan agertzen denflag zein lurralderi dagokion Asmatu behar gives, aukeretatikemandako.• Eman ERANTZUN egokia: mapan nabarmenduta agertzenelementu geografikoa den den behar identifikatu da zein,aukeretatik emandako.
Hitzmix Hitz-pasa 1.3
Euskara hutseko jokoa da; definizioak euskaraz dira, eta lortubehar den hitza ere euskarazkoa da. Euskara-maila nahiko aurreratuabehar da. Aproposa da EGA-maila lortu nahi duenarentzat edonorberaren euskara-maila neurtu nahi duenarentzat. Asmatu hitzazein den! Definizioa eta lehen letra emango dizugu. 5 minutuanosorik egingo ote zenuke? OHARRA: hitzak artikulurik gabe osatubehar dira _________________________________________ Juego depalabras que consiste en acertar la palabra en euskera quecorresponde a una definición dada también en euskera. Se requiereun nivel de euskera bastante avanzado. Es idóneo para quienesquieran conseguir un nivel similar al EGA o quieran medir su nivelde euskera. Adivina la palabra! Te damos la definición y la primeraletra. ¿Podrás completar el abecedario en 5 minutos?Hutseko Euskarajokoa da; definizioak euskaraz dira, eta Lortu behar den hitzaeuskarazkoa ere given.Euskara-maila behar aurreratua NAHIKO da.Aproposa gives EGA-maila nahi Lortu duenarentzat edo norberarenBasque-maila nahi neurtu duenarentzat.Asmatu hitza zeinden!Definizioa letter eta lehen emango dizugu.5 minutuan osorikegingo ote zenuke?OHARRA: hitzak artikulurik gabe Osatu behardira_________________________________________Word game is to guessthe word in Basque that also corresponds to a definition given inBasque.Fairly advanced level of Basque is required. It is ideal forthose looking to get a level similar to EGA or want to measure yourlevel of Basque.Guess the word!We give the definition and the firstletter.Can you complete the alphabet in 5 minutes?
ZientziApp 1.5.2
ZientziApp Elhuyarrek garatutako doako aplikazio batda.Zientziarekin lotutako albisteak, audioak, bideoak eta agendatopatuko dituzu bertan.Albisteak eta agendako ekitaldiakzientzia.eus webgunetik hartzen ditu. Zientzia.eus webgunea2001anjarri zuen sarean Elhuyarrek, eta 19.000 zientzia-eduki bainogehiago ditukontsultatzeko.Bideoak, aldiz, Teknopolistelebista-saiokoak dira. EiTBk eta Elhuyarrek ekoizten dutensaiohorrek 19 urte daramatza ETB1 eta ETB2 kateetan zientzia-gaiakmodu entretenigarrianzabaltzen.Azkenik, audioak NortekoFerrokarrilla irratsaiokoak dira. Norteko Ferrokarrila ereElhuyarreksortutako zientzia-dibulgazioko programa bat da, etaduela 20 urtetik ematen du EuskadiIrratiak.ZientziApp-ek, astero,bost albiste, lau bideo eta lau audio eskaintzen ditu. Horrezgain,hurrengo egunetan izango diren zientziaren inguruko ekitaldiakerakusten ditu agendan.Edukiak motaren arabera sailkatzeko aukeraematen du aplikazioak; hala, adibidez, albisteaksoilik bistaratzekoeska diezaioke erabiltzaileak.Edukiak 10naka erakusten ditupantailan, baina, “Gehiago kargatu” aukeran sakatuz, gehienez30eduki ere ikus daitezke.Elhuyar FundazioaZelai Haundi 3, Osinaldeindustrialdea20170 Usurbil(Gipuzkoa)-----------------------------------------------------------ZientziAppes una aplicación gratuita creada por Elhuyar.En la aplicaciónencontrarás noticias, audios, videos y eventos de ciencia.Lasnoticias y los eventos provienen de la web Zientzia.eus.Zientzia.eus es una web creada porElhuyar en 2001 y tiene más de19.000 contenidos para consultar.Los videos, en cambio, provienendel programa de televisión Teknopolis. Este programacoproducido porEITB y Elhuyar lleva 19 años en la parrilla de ETB1 y ETB2ofreciendocontenidos de ciencia de una manera rigurosa yamena.Finalmente los audios son del programa radiofónico NortekoFerrokarrilla. NortekoFerrokarrilla, también creado por Elhuyar, esun programa de divulgación científica que seemite en EuskadiIrratia desde hace 20 años.ZientziApp ofrecerá semanalmente cinconoticias, cuatro videos, cuatro audios y la agendacientífica de lospróximos días.Los contenidos de ZientziApp pueden clasificarse yvisualizarse por tipo, seleccionando porejemplo solamente lasnoticias.La aplicación carga 10 contenidos en pantalla, pero,pulsando el botón “Gehiago kargatu” sedescargan hasta 30 contenidosa la vez.Elhuyar FundazioaZelai Haundi 3, Osinaldeindustrialdea20.170 Usurbil (Gipuzkoa)ZientziApp Elhuyarrekgaratutako aplikazio doako bat da.Zientziarekin lotutako albisteak,audioak, Bideoak schedule eta topatuko dituzu bertan.Eta albisteakagendako ekitaldiak zientzia.eus webgunetik hartzen ditu.Zientzia.eus webguneaJarri 2001 an Zuen Sarean Elhuyarrek, eta19,000 zientzia-eduki baino gehiago ditukontsultatzeko.Bideoak,aldiz, Teknopolis telebista-saiokoak dira. Eta EiTBk Elhuyarrekekoizten Duten saiohorrek eta 19 urte daramatza ETB1 ETB2 kateetanzientzia-gaiak modu entretenigarrianZabaltzen.Azkenik, audioakNorteko Ferrokarrilla irratsaiokoak dira. Norteko Ferrokarrila ereElhuyarreksortutako program zientzia-dibulgazioko bat da, eta hurts20 urtetik ematen du EuskadiIrratiak.ZientziApp-ek, astero, albistebost, lau lau bideo audio eta eskaintzen ditu. Horrez gain,Hurrengoegunetan izango diren zientziaren ekitaldiak inguruko erakustenditu agendan.Edukiak motaren arabera aukera sailkatzeko ematen duaplikazioak; hala, adibidez, albisteakeska bistaratzeko soilikerabiltzaileak diezaioke.Edukiak 10naka erakusten ditu pantailan,baina, "gehiago kargatu" Aukeran sakatuz, gehienez30 eduki IKUS eredaitezke.Elhuyar FundazioaZelai Haundi 3 Osinaldeindustrialdea20170 Usurbil(Gipuzkoa)-----------------------------------------------------------ZientziApp is a free application created by Elhuyar.In theapplication you will find news, audios, videos and eventsscience.News and events come from the web Zientzia.eus.Zientzia.eus is a website created byElhuyar in 2001 and has morethan 19,000 content to consult.The videos, however, come fromtelevision Teknopolis. This programco-produced by EITB and Elhuyartakes 19 years ETB1 and grill offering ETB2content of science in arigorous and entertaining way.Finally audios are NortekoFerrokarrilla radio show. NortekoFerrokarrilla, also created byElhuyar, is a popular science program thatEuskadi Irratiabroadcasts in 20 years.ZientziApp offer five weekly news, fourvideos, audios and four agendascientist in the comingdays.ZientziApp contents can be sorted and displayed by type,selecting forexample only news.10 The application loads content onscreen, but pressing the "gehiago kargatu" isdownloading content upto 30 at a time.Elhuyar FundazioaZelai Haundi 3 Osinaldeindustrialdea20,170 Usurbil (Gipuzkoa)
Gizarte Zerbitzuen Hiztegia 1.14.160614
Gizarte Zerbitzuen HiztegiaAplikazio honen bidez sarean dagoenGizarte Zerbitzuen Hiztegia(http://www.gizartezerbitzuenhiztegia.eus) kontsulta dezakezu.Hiztegi hau lantzeko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ForuAldundiek Elhuyarrekin batera 1998an argitaratu zutenGizarte-laneko hiztegia oinarritzat hartu da. Hiztegi horieguneratzeaz gain, gizarte zerbitzuetako arloak egun erabiltzenduen terminologia gehitu dugu gizarte-zerbitzuen sektorearidagokion hiztegi espezializatua osatuz. Hiztegiari buruzkoinformazio gehiago nahi izanez gero webgune honetan topatuko duzu:http://gizartezerbitzuenhiztegia.eus/proiektua_______________________________________________________________________Diccionariode Servicios SocialesCon esta aplicación puedes consultar elDiccionario de Servicios Sociales(http://www.gizartezerbitzuenhiztegia.eus). Para elaborar estediccionario nos hemos basado en el diccionario Gizarte-lanekohiztegia, publicado por las Diputaciones de Álava, Bizkaia yGipuzkoa junto con Elhuyar en 1998. Además de actualizar dichodiccionario hemos añadido terminología empleada en el sector de losservicios sociales, por lo que se trata de un un diccionarioespecializado en este sector. Para más información puede consultar:http://gizartezerbitzuenhiztegia.eus/proiektuaGizarte ZerbitzuenHiztegiaAplikazio honen Bidez Sarean dagoen Gizarte ZerbitzuenHiztegia (http://www.gizartezerbitzuenhiztegia.eus) dezakezukontsulta. Hiztegi Lantzeko Arabako hau, Bizkaiko Foru etaGipuzkoako Elhuyarrekin battery Aldundiek 1998an argitaratu zutenGizarte-Laneko hiztegia oinarritzat hartu given. Hori Hiztegieguneratzeaz gain, Gizarte zerbitzuetako arloak egun erabiltzenduen terminology Gehitu dugu Gizarte-zerbitzuen sektoreari Hiztegidagokion espezializatua osatuz. Hiztegiari buruzko informaziogehiago nahi izanez Gero webgune honetan topatuko Duzu:http://gizartezerbitzuenhiztegia.eus/proiektua_______________________________________________________________________Dictionaryof Social ServicesWith this application you can consult theDictionary of Social Services(http://www.gizartezerbitzuenhiztegia.eus). In preparing thisdictionary we have relied on the Gizarte-Laneko dictionaryhiztegia, published by the Provincial Councils of Araba, Bizkaiaand Gipuzkoa with Elhuyar in 1998. In addition to updating thedictionary we added terminology used in the field of socialservices, so which is a specialized dictionary in this sector. Formore information visit:http://gizartezerbitzuenhiztegia.eus/proiektua
AdiUsurbil 2.0.1
Usurbil has a lot to show to the visitor, and this applicationallows you to know the history, corners, elements and significantpassages of the town. AdiUsurbil introduces the Harria Hitz routelocated in the urban area of ​​Usurbil and shows the relationshipof this town with Basque culture and art. The AdiUsurbilapplication and the route that it shows are designed to beinclusive and are fully accessible. The explanations can bereceived in both text and audio form, and are written according tothe easy reading guidelines. The texts and audios of theexplanations are in six languages: Basque, Spanish, Catalan,Galician, French and English. In addition, the application canguide you along the route using GPS and offering additionalaccessibility information, so that those with functional diversitycan make the route without problems and enjoy it in their own way.In addition, it offers practical information on services, publictransport, adapted parking places, etc. of the town. AdiUsurbilwill help you know Usurbil, in the language of your preference andadapted to your needs, characteristics and preferences. Welcome!
Hitzmix Zifren Saltsa 1.3
Hurbildu ahalik eta gehien zenbaki zehatzera!Esleitutako 6zenbakiekin eragiketak egin (batuketa, kenketa, biderketa edozatiketa) emandako kopurura ahalik eta gehienhurbiltzeko.Esleitutako zenbakiekin zein lortutako emaitzapartzialekin egin ditzakezu eragiketak.2 minutu dituzu eragiketaegokiak egiteko!___________________________________________Acércatea la cifra exacta!  Suma, resta, multiplica y divide losnúmeros para llegar al resultado que te indicamos en la parteinferior. Puedes operar tanto con los números iniciales comocon los resultados que vayas obteniendo.  Tienes 2minutos para acertarlo!Hurbildu ahalik eta gehien zenbakizehatzera!Esleitutako 6 zenbakiekin eragiketak egin (batuketa,kenketa, biderketa zatiketa edo) emandako ahalik kopurura etagehien hurbiltzeko.Esleitutako zenbakiekin zein lortutako emaitzapartzialekin egin ditzakezu eragiketak.2 minutu dituzu eragiketaegokiak egiteko!___________________________________________Approachthe exact figure!Add, subtract, multiply and divide numbers to getthe result you indicated at the bottom.You can operate both withthe initial numbers as you go results obtained.You have 2 minutesto acertarlo!
Hitzmix Gurutzatuak 1.2
Euskara hutseko jokoa da; emandako letrak baliatuta eta jokoarenarauak betez, euskarazko hitzak osatu behar dira. Euskara-mailaertaina behar da; baina zenbat eta altuagoa den hizkuntza-maila,orduan eta puntuazio handiagoa lor daiteke. Koloretako 6 laukiakestali hitzak gurutzatuz. Eskuartean dituzun letrekin hitzik ezinduzula osatu iruditzen bazaizu, 3 aukera dituzu letrak aldatzeko.Puntuak batu, eta zeure burua hobetu! OHARRA: hitzak artikulurikgabe osatu behar dira _____________________________________ Juegode palabras que consiste en formar palabras en euskera valiéndosede las letras recibidas y respetando las reglas de juego. Serequiere un nivel intermedio de euskera, pero cuanto mayor sea esenivel mayor será la puntuación que podrá obtener el jugador. Tapalas 6 casillas coloreadas con palabras cruzadas! Dispones de 3ocasiones para cambiar tus letras. Suma puntos y supérate!HutsekoEuskara jokoa da; emandako letrak baliatuta eta jokoaren Arawakbetez, Euskarazko hitzak Osatu behar tell.Euskara-maila ertainabehar da; baina Zenbat altuagoa den hizkuntza-maila eta, etahandiagoa orduan puntuazio daiteke lor.Koloretako 6 laukiak estalihitzak gurutzatuz.Eskuartean dituzun letrekin hitzik ezin Osatuduzula iruditzen bazaizu, 3 aukera dituzu aldatzeko letrak.Puntuakbatu, eta zeure burua hobetu!OHARRA: hitzak artikulurik gabe Osatubehar dira_____________________________________Pun is to form wordsusing the letters Basque received and compliance with rules.Anintermediate level of Basque is required, but the higher the higherlevel the score you can get the player.Cover with 6 colored squarescrossword!You have 3 chances to change your lyrics.Collect pointsand Get Ahead!
Alsatian AnySoftKeyboard 1.0.49
AnySoftKeyboard keyboards pack: Picard keyboard and dictionary.Thisis an expansion pack for AnySoftKeyboard. InstallAnySoftKeyboardfirst, and then select the desired layout fromAnySoftKeyboard'sSettings->Keyboards menu.============================= Paked'ech clavier Anysoftkeyboard :Clavier picard pi diccionnaire.Ch'est un pake ed rajoutage pourAnysoftkeyboard. In preume osinstalez chl'AnysoftKeyboard, pi oscujissez chel langue qu'os volezdin ch'ménu d'AnysoftKeyboardParamètes->Ménu d'ech clavier Toinstall the keyboard on yourphone : 1) Install AnySoftKeyboardapplication 2) Install OccitanAlsatian pack for AnySoftKeyboard 3)Install the others languagesyou need 4) Activate AnySoftKeyboard :- Go in your phone settings,then to the languages parameters, thento the keyboard parameters,then to « select a keyboard » - ActivateAnySoftKeyboard (even ifit's not the language you want that'swritten) - Go back to thekeyboard parameters - ChooseAnySoftKeyboard (even if it's not thelanguage you want that'swritten) 5) Choose the keyboard languages: - Go to AnySoftKeyboardsettings (click on the application icon)- Go to the languagesettings, then to the keyboards and languagesactivation - IfAlsatian is activated, you'll see a validationsymbol (✔) at the topof the keyboard picture. If not, you have toclick on it. - Activateall the others languages you need anddeactivate the others ones.You can choose the language when you'repicking text. When you'reusing the keyboard, you can change theinput language by clicking onthe language name which is displayedon the top right corner. Thiskeyboard was created as part of the2017 call for projects « Langueset numérique » of the Délégationgénérale à la langue française etaux langues de France - Ministèrede la culture et de laCommunication, in partnership with CLLE-ERSSand the ElhuyarFoundation.
Picard AnySoftKeyboard 1.0.50
AnySoftKeyboard keyboards pack: Picard keyboard and dictionary.Thisis an expansion pack for AnySoftKeyboard. InstallAnySoftKeyboardfirst, and then select the desired layout fromAnySoftKeyboard'sSettings->Keyboards menu.======================== Pake d'echclavier Anysoftkeyboard :Clavier picard pi diccionnaire. Ch'est unpake ed rajoutage pourAnysoftkeyboard. In preume os instalezchl'AnysoftKeyboard, pi oscujissez chel langue qu'os volez dinch'ménu d'AnysoftKeyboardParamètes->Ménu d'ech clavier Toinstall the keyboard on yourphone : 1) Install AnySoftKeyboardapplication 2) Install OccitanPicard pack for AnySoftKeyboard 3)Install the others languages youneed 4) Activate AnySoftKeyboard :- Go in your phone settings,then to the languages parameters, thento the keyboard parameters,then to « select a keyboard » - ActivateAnySoftKeyboard (even ifit's not the language you want that'swritten) - Go back to thekeyboard parameters - ChooseAnySoftKeyboard (even if it's not thelanguage you want that'swritten) 5) Choose the keyboard languages: - Go to AnySoftKeyboardsettings (click on the application icon)- Go to the languagesettings, then to the keyboards and languagesactivation - If Picardis activated, you'll see a validation symbol(✔) at the top of thekeyboard picture. If not, you have to clickon it. - Activate allthe others languages you need and deactivatethe others ones. Youcan choose the language when you're pickingtext. When you're usingthe keyboard, you can change the inputlanguage by clicking on thelanguage name which is displayed on thetop right corner. Thiskeyboard was created as part of the 2017call for projects « Langueset numérique » of the Délégationgénérale à la langue française etaux langues de France - Ministèrede la culture et de laCommunication, in partnership with CLLE-ERSSand the ElhuyarFoundation.
Xuxen 1.0.1
Xuxen euskarazko zuzentzaile ortografikoa da. Aplikazio haugailumugikorretatik bidaltzen diren testuak zuzentzeko erabiltzenda.Zuzendutako testuak gure gailu mugikorrean, egunero,erabiltzenditugun aplikazioekin partekatu ahal izango dira;horrela, Gmaileta WhatsApp moduko aplikazioetan zuzendutako testuaktxertatu ahalizango ditugu. Xuxen euskarazko zuzentzaileortografikoa da.Aplikazio hau gailu mugikorretatik bidaltzen direntestuakzuzentzeko erabiltzen da. Zuzendutako testuak guregailumugikorrean, egunero, erabiltzen ditugun aplikazioekinpartekatuahal izango dira; horrela, Gmail eta WhatsApp modukoaplikazioetanzuzendutako testuak txertatu ahal izango ditugu.