Flexpulse Rijschoolsoftware Apps

Loading...
Gratis Verkeersborden Oefenen 1.67
Leer nu gratis de Nederlandse verkeersborden vanaf je smartphone!Doe de overhoring om te kijken hoe ver je al bent met leren, ofleer de borden uit het overzicht. Haal je theoriecertificaat voorje rijbewijs extra snel door overal de verkeersborden te kunnenoefenen. Leer de borden uit de bus, vanuit de trein of waar dan ooken bereid je optimaal voor op het theorie examen voor je rijbewijs!Dit programma is dus ook een ideale ondersteuning voor je rijles.De applicatie bevat 194 verschillende verkeersborden. Learn nowfree the Dutch traffic from your smartphone! Take the quiz to seehow far you are already learning, or learn the signs from the list.Get your theory certificate for additional license to practiceanywhere quickly by road signs. Learn the signs off the bus fromthe train or wherever and prepare optimally for the theory test fordriving license! This program is also an ideal support for yourlessons. The application includes 194 different signs.
PlanRijles App v2.2
Via de Plan Rijles App kunnen zowel instructeurs als leerlingeneenvoudig hun rijlessen inplannen en administratie bijwerken. DePlan Rijles App synchronseert met de rijschoolsoftware Plan Rijles.Leerlingversie De applicatie biedt leerlingen een complete omgevingwaarin rijlessen kunnen worden ingepland, bestellingen kunnenworden geplaatst en afspraken kunnen worden ingezien.Instructeursversie Lesuren kunnen worden vrijgegeven, afsprakenkunnen worden ingezien en bewerkt, producten kunnen wordenverkocht, facturen kunnen worden verzonden en ook dekilometerregistratie kan direct vanaf de mobiele telefoon wordeningevuld. Zie www.flexpulse.nl voor een uitgebreide omschrijvingvan de rijschoolsoftware Plan Rijles. Through the Plan Lessons Appboth instructors and students can easily schedule their lessons andupdate records can. The Plan Lessons App synchronseert with thedriving school Driving Lesson Plan software. Pupil Version Theapplication offers students a complete environment in which lessonscan be scheduled, orders can be placed and appointments can beaccessed. Instructor Version Lessons can be released, appointmentscan be accessed and processed products can be sold, invoices can besent and the mileage registration can be completed. Directly fromthe mobile phone See www.flexpulse.nl for a detailed description ofthe software driving school Driving Lesson Plan.
Oefen Verkeersborden BE Gratis 1.65
Leer nu gratis de Belgische verkeersborden vanaf je smartphone! Doede overhoring om te kijken hoe ver je al bent met leren, of leer deborden uit het overzicht. Behaal het theoretisch examen voor jerijbewijs extra snel door overal de verkeersborden te kunnenoefenen. Leer de borden vanuit de bus, vanuit de trein of waar danook en bereid je optimaal voor op het theoretisch examen voor jerijbewijs! Dit programma is dus ook een ideale ondersteuning voorje rijles plus theorie. Behalve een app om de Belgischeverkeersborden te oefenen is er ook een Android App beschikbaar omde Nederlandse Verkeersborden te oefenen. Daarnaast bestaat er ookeen USA Traffic Signs App. Deze applicatie bevat 203 verschillendeafbeeldingen van verkeersborden met betekenis. Learn now freeBelgian road from your smartphone! Take the quiz to see how far youare already learning, or learn the signs from the list. Get thetheory test for driving extra fast by everywhere to practice thesigns. Learn the signs from the bus, from the train or wherever andprepare optimally for the theory test for driving license! Thisprogram is also an ideal support for your lessons plus theory.Except for an app to practice the Belgian road there is an Androidapp available to carry the Dutch Traffic signs. Besides, there is aUSA Traffic Signs App. This application contains 203 differentimages of road signs with meaning.
Free USA Traffic / Road Signs 1.65
Learn all USA traffic signs (also called DMV signs or drivingsigns) and roadsigns with this free application. Practice the signsand signals with a quiz, or teach yourself the way signs for freewith the sign list. All available roadsigns are listed with anexplanation and are sorted by categories ranging from Curves andTurns to Advance Traffic Control. Constructions signs, trafficwarning signs, speed limit signs and other categories are included.Prepare yourself for your drivers license by testing your knowledgeabout road signage with the quiz. Mostly searched categories (alsoincluded in the road sign test): - Traffic warning signs - Highwaycode traffic signs - One way traffic signs - Construction signsThis free application includes an overview of most commonly usedregulatory traffic signs in the United States of America.A total of475 USA pictures of road signs are included in this application.
Vaarbewijs BPR Verkeerstekens 1.67
Oefen gratis de BPR (Binnenvaart Politie Regelement) verkeerstekenster voorbereiding op examen voor klein-vaarbewijs 1,klein-vaarbewijs 2 of andere vaarbewijs examens. Deze app bevatvrijwel alle wettelijke verkeerstekens. Tevens is er demogelijkheid tot overhoring. Practice free of BPR (Inland PoliceRegelement) road Preparation Courses for small-license first,small-2 license or other license exams. This app contains almostall the legal road signs. There is also the possibility to quiz.
Verkehrszeichen Deutschland 1.65
Diese App enthält alle Deutschen Verkehrszeichen. Auch ist dieLehre mittels eines Quiz möglich. Diese App enthält 431Verkehrszeichen. This app contains all German traffic signs. Thedoctrine is possible by means of a quiz. This app contains 431traffic signs.