ForteGames Apps

Игра с въпроси ( куиз ) 0.0.2
ForteGames
Онлайн играта е разделена на 3 рунда. Всекирунд има по 10 въпроса. За всеки коректен отговор вие ще получаватепо 100 т. плюс бонуса за време на база това колко бързо отговаритена зададеният въпрос. Ако отговорите на всички въпроси вярно всъответният рунд, точките ви ще се удвоят.Вие разполагате с 40 секунди, за да отговорите на всеки въпрос, аковремето ви изтече вие няма да получите никакви точки и следващиятвъпрос ще се появи на екрана.Има различни видове въпрос такива с текст и с текст и картинка.Отговорите могат да бъдат - избор между няколко възможности или даизисква да въведете правилният отговор на български език. Броятигри , които можете да направите на ден е ограничен.The online game isdivided into 3 rounds. Each round has 10 questions. For eachcorrect answer you will receive a 100 point bonus plus time basedon how quickly matched your question. If you answer all thequestions correctly in the corresponding round, the points will bedoubled. You have 40 seconds to answer each question, if your time isup you will not get any points and the next question will appear onthe screen. There are different question types such text and text andimage. Answers may be - choose between several options, or cause toenter the correct answer in Bulgarian. The number of games that youcan make per day is limited.