Free4You Apps

Loading...
Миллий таомлар - Ozbek taomlari 6.0
Free4You
Ўзбек Миллий таомларини нафақат юртимизда, Ўрта Осиёда, балки бутундунёда ўз ўрни ва ўз мухлислари бор. Биргина ўзбекона паловимизнимазасини татиб кўриш учун кишилар қанча қанча масофаларни босибўтишади. Мана энди палов, хоним, дўлма, шашлик, норин, оби нон,патир, сомса, юпқа, бўғирсоқ, чучвара, мастава, сумалак, нишолда вабошқа кўплаб ноёб рецептлар қўл остингизда. узбек миллий таомлари;миллий овкатлар; миллий салатлар Ушбу дастур http://www.oshxona.uzвеб саҳифаси асосида ишлаб чиқилди. Ўzbek Milly taomlarini nafaқatyurtimizda, Ўrta Osioda, beams Butun dunoda ўz ўrni wa ўzmuhlislari boron. Birgina ўzbekona palovimizni mazasini tatibkўrish Uchun kishilar қancha қancha masofalarni bosib ўtishadi.Mans Andy fires, honim, dўlma, shashlik, Noreen, non obi, patirSoames, yupқa, bўғirsoқ, chuchvara, mastava, Sumalak, nisholda waboshқa kўplab noob retseptlar қўl ostingizda. Uzbek milliytaomlari; milliy ovkatlar; milliy salatlar Ushba Dasturhttp://www.oshxona.uz web saҳifasi asosida ishlab chiқildi.
Ahad Qayum she'rlari 1.0
Free4You
Ahad Qayum... Bu ismni eshitganimizda ko`z oldimizda serqirraijodkor, bugungi kun yoshlari orasida tez-tez tilga olinadiganshoirlik, aktyorlik, prodyusserlik, dizaynerlik va ijodning yanako`plab yo`nalishlarida o`zini sinab ko`rayotgan shijoatkor insongavdalanadi.Ahad Qayum 1987-yil 15-iyunda Buxoro viloyati Shofirkontumanidagi Denov qishlog`ida tug`ilgan.Yoshligidan matematikbo`lishni orzu qilgan Ahad, kutilmaganda so`z sehrining maftunigaaylanadi. "Garchi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universitetida(TATU) matematika hamda fizika yo`nalishi bo`yicha tahsil olganbo`lsamda, ijod olamidagi ilk odimimni aktyorlik orzusidaboshlaganman" deydi ijodkor. Ammo kino sinovlardagi ketma-ketomadsizlik uning qalbida umidsizlik uyg`ota boshladi va u qo'ligaqalam tutib, o`zini ijodning boshqa bir yo`nalishi - she`riyatdasinab ko`rishga qaror qildi. "Mening taqdirim, omadim, haqiqiybaxtim she`rga bog`langanidan benihoya xursandman" deydi u. Uningshe`rlari shu darajada tez mashhur bo`lib ketdiki, bunga ko`pchilikshubha ko`zi bilan qaray boshladi. Har bir she`ri taqdirining ungatayyorlab qo`ygan imtixonida toblanib o`quvchilari tomon yo`l oldi.Faqatgina ota-onam, ustozlarimning duolari va ishonchi, shuningdekmuxlislarimning mehru-muhabbati meni ijod maydonida saqlab qoldi"deydi shoir. Ahad Qayumning qisqa vaqt mobaynida bir qatorkitoblari nashr etilganligi esa uning yaqinlari uchunkutilganidanda ziyoda quvonch olib keldi. Kitoblarida ezgulik,do`stlik, Vatanga, ota-onaga bo`lgan cheksiz ehtirom, yorgamuhabbatni yozadi. "Yana sogìndim, yana", "Sinishimni sogìndikimlar", "Yig`lama, o`zimning farishtaginam", "Begim demangbegoyim", "So`nggi qo`ngìroq", "Yolgìzman", "Otamga o`xshao`g`lim", "Vaqt yoxud Ko'ngil kaliti", "Meni yig`latma, hayot",Äldangan qiz", "Sevgidan kechmaydilar", "Qizmi bu, kiyikmi bu?!","Ismsiz dardlarim", "O`n sakkizda edim o`shanda", "Ikki dushmanibor erkak kishini", "Jiyda gulim", "Yolgìz ayol", "Ey inson,ko`zingni och", "Oqibatli bo`ling, odamlar", "Yulduzim mening","Onalar madhi", "Ayriliq kitobin tuzgan maktublar", "Ey do`st","Qofiyaga sig`magan qaydlar", "Chiroyligim", "Xayr, bevafo", "Menikechir, xato qildim meni kechir" kabi kitoblari o`quvchilare`tiboriga havola etildi. Biroq, aktyorlik, modelyerlik vaboshlovchilikka bo`lgan havas uni bir lahzaga ham tinch qo`ymadi. Uo`z ustida tinmay ishlardi, harakat, g`ayrat, mehnat va muhabbatuning yo`lchi yulduziga aylandi. U birin-ketin bir nechta film vakliplarda rollar ijro etdi. "Men baribir qachondir eng yaxshirollarimni yaratishimga ishonaman. Rejissorlar nazariga tushishuchun 15 yil harakat qildim va hech qachon ortga qaytishniistamayman" deydi Ahad Qayum. Yoshlar Vatan otliq muazzam bog`ningnihollaridir. Bu nihollarning Ona tuproq qa`rida mustahkam ildizi,boshi uzra mehribon quyoshi bor. Demakki, sahovatli zamindaularning nasibasi bisyor. Tilagimiz Ahad Qayum qalbidanyog`ilayotgan, qalamidan sochilayotgan so`z uzoq yillar davomidaumrlarga nahoriy tiniqligu, bahoriy iliqlik olib kelsin! Ijodkormisoli ila aytganda:Yo`lim to`g`ri bo`lsa, otam yo`liday,Dilimto`g`ri bo`lsa, onam diliday.Yuzim yorug` bo`lsa, ularyuziday,Umrim yorug`bo`lsa, ular umriday.Ahad Qayum ... Bu ismnieshitganimizda ko`z oldimizda serqirra ijodkor, bugungi kunyoshlari orasida tez-tez tilga olinadigan shoirlik, aktyorlik,prodyusserlik, dizaynerlik va ijodning yana ko`plab yo`nalishlaridao`zini sinab ko`rayotgan shijoatkor inson gavdalanadi .Ahad Qayum1987-yil 15-iyunda Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi Denovqishlog`ida tug`ilgan.Yoshligidan matematik bo`lishni orzu qilganAhad, kutilmaganda so`z sehrining maftuniga aylanadi. "GarchiToshkent Axborot Texnologiyalari Universitetida (TATU) matematikahamda fizika yo`nalishi bo`yicha tahsil olgan bo`lsamda, ijodolamidagi ilk odimimni aktyorlik orzusida boshlaganman" deydiijodkor. Ammo kino sinovlardagi ketma-ket omadsizlik uning qalbidaumidsizlik uyg`ota boshladi va u qo'liga qalam tutib, o`ziniijodning boshqa bir yo`nalishi - she`riyatda sinab ko`rishga qarorqildi. "Mening taqdirim, omadim, haqiqiy baxtim she`rgabog`langanidan benihoya xursandman" deydi u.  Uningshe`rlari shu darajada tez mashhur bo`lib ketdiki, bunga ko`pchilikshubha ko`zi bilan qaray boshladi. Har bir she`ri taqdirining ungatayyorlab qo`ygan imtixonida toblanib o`quvchilari tomon yo`l oldi.Faqatgina ota-onam, ustozlarimning duolari va ishonchi, shuningdekmuxlislarimning mehru-muhabbati meni ijod maydonida saqlab qoldi"deydi shoir.  Ahad Qayumning qisqa vaqt mobaynida birqator kitoblari nashr etilganligi esa uning yaqinlari uchunkutilganidanda ziyoda quvonch olib keldi. Kitoblarida ezgulik,do`stlik, Vatanga, ota-onaga bo`lgan cheksiz ehtirom, yorgamuhabbatni yozadi. "Yana sogìndim, yana", "Sinishimni sogìndikimlar", "Yig`lama, o`zimning farishtaginam", "Begim demangbegoyim", "So`nggi qo`ngìroq", "Yolgìzman", "Otamga o`xsha o` g`lim"," Vaqt yoxud Ko'ngil kaliti "," Meni yig`latma, hayot ", Äldanganqiz", "Sevgidan kechmaydilar", "Qizmi bu, kiyikmi bu ?!", "Ismsizdardlarim", "O` n sakkizda edim o`shanda "," Ikki dushmani borerkak kishini "," Jiyda gulim "," Yolgìz ayol "," Ey inson,ko`zingni och "," Oqibatli bo`ling, odamlar "," Yulduzim mening ","Onalar madhi", "Ayriliq kitobin tuzgan maktublar", "Ey do`st","Qofiyaga sig`magan qaydlar", "Chiroyligim", "Xayr, bevafo", "menikechir, xato qildim meni kechir" kabi kitoblari o` quvchilare`tiboriga havola etildi.  Biroq, aktyorlik, modelyerlikva boshlovchilikka bo`lgan havas uni bir lahzaga ham tinchqo`ymadi. U o`z ustida tinmay ishlardi, harakat, g`ayrat, mehnat vamuhabbat uning yo`lchi yulduziga aylandi. U birin-ketin bir nechtafilm va kliplarda rollar ijro etdi. "Men baribir qachondir engyaxshi rollarimni yaratishimga ishonaman. Rejissorlar nazarigatushish uchun 15 yil harakat qildim va hech qachon ortga qaytishniistamayman" deydi Ahad Qayum.  Yoshlar Vatan otliqmuazzam bog`ning nihollaridir. Bu nihollarning Ona tuproq qa`ridamustahkam ildizi, boshi uzra mehribon quyoshi bor. Demakki,sahovatli zaminda ularning nasibasi bisyor.  TilagimizAhad Qayum qalbidan yog`ilayotgan, qalamidan sochilayotgan so`zuzoq yillar davomida umrlarga nahoriy tiniqligu, bahoriy iliqlikolib kelsin!  Ijodkor misoli ila aytganda:Yo`lim to`g`ribo`lsa, otam yo`liday,Dilim to`g`ri bo`lsa, onam diliday.Yuzimyorug` bo`lsa, ular yuziday,Umrim yorug`bo`lsa, ular umriday.
Тушлар таъбири - Tushlar tabiri 1.0
Free4You
Одамзоднинг тушлар нимани англатишига бўлган қизиқиши неча мингйиллардан бери ҳеч пасаймасдан келмоқда. Тушларни ҳар ким ўзича ёкиу бу кимдан эшитган таъбирлари асосида ҳулоса чиқариши кўпинчабизга ҳалақит беради. Шунинг учун ҳар доим маълум асосларга эгабўлган таъбирни билишга қизиқамиз.Ушбу илова тушларни ўрганиб кўпсонли тадқиқотларни ўтказган олимлар ҳулосаларига таянган мукаммалтуш таъбирларини тақдим этади.Умид қиламизки илова сизга маъқулбўлади ва бу ердан ўзингизни қизиқтирган маълумотни топасиз.Иловаҳақидаги фикрларингизни ёзиб қолдиришни ва иловани яқиндўстларингизга тавсия қилишни сўраймиз.Odamzodning tushlar Niemannanglatishiga bўlgan қiziқishi Nechay ming yillardan take ҳechpasaymasdan kelmoқda. Tushlarni ҳar Kim ўzicha Ueki in bu kimdaneshitgan tabirlari asosida ҳulosa chiқarishi kўpincha bizga ҳalaқitBarada. Shuning Uchun ҳar milking asoslarga malum ego bўlgantabirni bilishga қiziқamiz.Ushba ylic tushlarni ўrganib kўp sleepytadқiқotlarni ўtkazgan olimlar ҳulosalariga tayangan Mukammalcarcasses tabirlarini taқdim etad.Umid қilamizki ylic sizga maқulbўladi wa boo Erdal ўzingizni қiziқtirgan malumotni topasiz.Siltҳaқidagi fikrlaringizni ozib қoldirishni wa ilovani yaқindўstlaringizga TAVS қilishni sўraymiz.
Ismlar Manosi - Исмлар маъноси 1.0
Free4You
Ismlar manosi - O‘zbek ismlarining ma‘nosiShunday ekan yangitug’ilgan mo’jazgina chaqaloqchamizga nima deb ism qo’yishda ba’zankattalardan maslahat so’rasak, ba’zan yaqin tanishlarimizning,o’zimiz yoqtirgan insonlarning ismini eslaymiz. Ba’zi ota-onalarfarzandlariga ismni turli xil marosimlar, hodisa-voqealar,sifatlar, va hattoki siyosiy holatlarga ham atab qo’yadilar. -Ismlar Manosi O'zbekiston- Ismlar узбекском Manosi- inson nomlari-ularning ma'nolari- узбекском - qizlarning ismlari- Erkak ismlari-Ismlarning ma'nosi- Bolalar nomlari va ma'nolari- Yangi nomlar-O'zbekistondagi ismlar- Islomiy nomlar- eng mashhur ismlarИсмлармаъноси узбекча; Исмлар китоби;Ismlar manosi - O'zbek ismlariningma'nosiShunday ekan yangi tug'ilgan mo'jazgina chaqaloqchamizganima deb ism qo'yishda ba'zan kattalardan maslahat so'rasak, ba'zanyaqin tanishlarimizning, o'zimiz yoqtirgan insonlarning isminieslaymiz.Ba'zi ota-onalar farzandlariga ismni turli xil marosimlar,hodisa-voqealar, sifatlar, va hattoki siyosiy holatlarga ham atabqo'yadilar.- Ismlar Manosi O'zbekiston- Ismlar Uzbek Manosi- insonnomlari- ularning ma'nolari- Uzbek- qizlarning ismlari- Erkakismlari- Ismlarning ma'nosi- Bolalar nomlari va ma'nolari- Yanginomlar- O'zbekistondagi ismlar- Islomiy nomlar- eng mashhurismlarIsmlar manosi uzbekcha; Ismlar whaler;
Тілектер, Құттықтаулар 1.0
Free4You
ҚАЗАҚША Құттықтаулар! Құттықтаулар,Тілектержаңа!SMSҚұттықтаулар!«Қонақ келсе, құт келер» деген ұстаныммен өмірсүретінқазақ халқы үшін қонақ күтудің, қонақ болып барудыңөзіндікдайындығы, тіпті қағидасы бар. Той-томалаққа барушының"қандайтілек айтсам екен" деген ойы көп ізденушілікке жетелейтініжасырынемес. Салтанатты жиындарда, мерейтойларда, дәстүрлібасқосуларда,кішігірім отырыстарда сөз қадірін түсінетін әрбірқазақ айтартілегіне іштей дайындалып (тіпті кейде күні бұрынізденіп),жүректен шыққан тілекті сөзбен әсемдеп жеткізугетырысады.Сіз үшінқымбат жандарға арналған тілектердің топтамаларынұсынуды жөн көріпотырмыз.Санаттар: Туған күні, Туыстарға, Аралас,Дәстүрлі тойларға,Үйлену тойы, Қоныс той, Жаңа жыл, 8 наурыз,Наурыз мерекесі, 1мамыр, Отан қорғаушылар күні, Жеңіс күні,Тәуелсіздік күні, Құрбанайт, Кәсіби мерекелерге, SMS.KazakhRussianҚұttyқtaular!Құttyқtaular, Tіlekter Zhana!SMSҚұttyқtaular!"ҚonaқKelso құt Koehler" Degen ұstanymmen Omir sүretіnKazakh halқy ushinқonaқ kүtudің, қonaқ bolyp barudyң өzіndіkdayyndyғy, tіptіқaғidasy bar. Toy tomalaққa barushynyң "қandaytіlek aytsam Eken"Degen oyy kөp іzdenushіlіkke zheteleytіnіzhasyryn Emesa.Saltanatty zhiyndarda, mereytoylarda, dәstүrlіbasқosularda,kіshіgіrіm otyrystarda soz қadіrіn tүsіnetіn әrbіrkazak Aitaroutіlegіne іshtey dayyndalyp (tіptі Cade kүnі bұrynіzdenіp)zhүrekten shyққan tіlektі sөzben әsemdep zhetkіzugetyrysady.Sіzushin қymbat zhandarғa arnalғan tіlekterdіңtoptamalaryn ұsynudyzhөn kөrіp otyrmyz.Sanattar: Tugan kүnі,Tuystarғa, Aralas,Dәstүrlі toylarғa, Үylenu toiy, Қonys one Zhanazhyl 8 NauryzNauryz merekesі 1 Mamyr, Otan қorғaushylar kүnі,Zheңіs kүnі,Tauelsizdik kүnі, Құrban Ait Kәsіbi merekelerge, SMS.
Мұқағали Мақатаев 1.0
Free4You
Сборник стихотворений Мукагали МакатаеваМұқағалиСүлейменұлыМақатаев (9 ақпан 1931, Алматы облысы, Райымбек ауданыҚарасаз - 27наурыз 1976, Алматы) шын аты Мұхаммедқали – қазақтыңлирик ақыны,мұзбалақ ақын, өз заманында лайық бағасын ала алмаса даөзіненкейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын.МұқағалиМақатаевөлеңдері;Мұқағали Мақатаев өлеңдер жинағы;мұқағалимақатаевкітабы;Collection of poems Mukagali MakatayevMұқaғaliSүleymenұlyMaқataev (9 aқpan 1931 Almaty bald, Raiymbek AudanҚarasaz - 27nauryz 1976 Almaty) Shyn Mұhammedқali Ata - қazaқtyңlyric aқyny,mұzbalaқ akyn, өz zamanynda layyқ baғasyn ala Almas yesөzіnenkeyіngіler ushin mәrtebesі biіk aқiyқ akyn.MұқaғaliMaқataevөleңderі;Mұқaғali Maқataev өleңder zhinaғy;mұқaғalimaқataevkіtaby;
Мақал мәтелдер 1.0
Free4You
Мақал — нақыл сөз. Ол өмірдегі түрлі құбылысты жинақтап,түйіп,ықшамдап беріп, бір не екі тармақтан тұратын, алдыңғыжолдарындапайымдап, соңғы жолдарында қорытылған ой айтатын халықтықбейнеліпоэтикалық жанрдың бір түрі, ғасырлардан екшеліп жеткентереңмазмұнды, тақырып аясы кең сөз мәйегі. Мақалдар көбінеөлеңүлгісінде кейде қара сөзбен де айтылады. Ұйқасқа (“Қайраңыжоқкөлден без, қайырымы жоқ ерден без”), аллитерацияға (“Етігіншешпейер шыңаймас”), ассонансқа (“Қатты жерге қақ тұрар, Қайраттыергебақ тұрар”) құрылады. Мақалдар тура және ауыспалымағынадақолданылады. Ауыспалы мағынадағы сөздер ішкі астары бар,тұтас біройды білдіреді (“Бір жеңнен қол шығар, бір жағадан басшығар”),(“Ырысқа қарай ұл өсер, Қонысқа қарай мал өсер”), (“Ел —ырыстыңорманы, ер — ырыстың қорғаны”), (“Ер жігіт үш ақ үй тігеді,үш қараүй тігеді”).Мәтел — өзінің негізгі түйіндеуін кесіпайтпайтын,бір-бірімен кереғар шендестіруі жоқ, қорытындысытұспалды, қысқа данұсқа нақыл сөз. Мақалға өте жақын. Мәтел сыңартармақ болыпкеледі. Сөз үстемелене келіп, мақалға айналады. Мысалы,“Қаңбақтанқашсаң, дөңбекке” — мәтел. “Қаңбақтан қашсаң, дөңбеккежолығасың” —мақал. Мәтел тура, ауыспалы, астарлы мағынадақолданылады. Мәтеладамның айтқан пікіріне ой қосады, сезімін әсерліде айшықтыжеткізеді. Ақын-жазушылардың ұтымды сөздерінің біразыМақал-Мәтелгеайналған: (“Ұылымды іздеп, дүниені көздеп” — Абай),(“Жалғандыжалпағынан басып өтіп” — Жамбыл, т.б.).Maқal - naқyl soz.Olөmіrdegі tүrlі құbylysty zhinaқtap, tүyіp, yқshamdap berіp, birnotekі tarmaқtan tұratyn, aldyңғy zholdarynda payymdap,soңғyzholdarynda қorytylғan second aytatyn halyқtyқ beynelіpoetikalyқzhanrdyң bir tүrі, ғasyrlardan ekshelіp zhetken tereңmazmұndy,taқyryp ayasy keң soz mәyegі. Maқaldar kөbіne өleңүlgіsіnde Cadekara de sөzben aytylady. Ұyқasқa ( "Қayraңy zhoқkөlden without,қayyrymy zhoқ Erden without") alliteratsiyaғa ("Etіgіn sheshpeyshyңaymas er") assonansқa ( "Қatty zherge қaқtұrar, Қayratty ergebaқ tұrar") құrylady. Maқaldar tour zhaneauyspaly maғynadaқoldanylady. Auyspaly maғynadaғy sөzder іshkіAstara bar tұtas biroydy bіldіredі ( "bir zheңnen қol shyғar, birzhaғadan bassshyғar"), ( "Yrysқa қaray ұl өser, Қonysқa қaray smallөser"), ("El - yrystyң ormany, ep - yrystyң қorғany ") (" Ep zhіgіtUsh akүy tіgedі, Ush kara үy tіgedі ").Mәtel - өzіnің negіzgіtүyіndeuіnkesіp aytpaytyn, bir-bіrіmen kereғar shendestіruі zhoқ,қorytyndysytұspaldy, қysқa yes nұsқa naқyl soz. Maқalғa өte zhaқyn.Mәtelsyңar tarmaқ bolyp keledі. Soz үstemelene kelіp, maқalғaaynalady.Mysaly, "Қaңbaқtan қashsaң, dөңbekke" - mәtel. "Қaңbaқtanқashsaң,dөңbekke zholyғasyң" - maқal. Mәtel tour auyspaly, astarlymaғynadaқoldanylady. Mәtel adamnyң aytқan pіkіrіne second қosady,sezіmіnәserlі de ayshyқty zhetkіzedі. Akyn-zhazushylardyңұtymdysөzderіnің bіrazy Maқal-Mәtelge aynalғan ( "Ұylymdy іzdep,dүnienіkөzdep" - Abay), ( "Zhalғandy zhalpaғynan basyp өtіp" -Zhambyl,TB).
Sevgi haqida she'rlar 1.0
Free4You
Узбекистан дастур хикоя китоб китоблар программа hikoyahikoyalardastur dasturlar o'zbek o'zbekcha dasturlar Uzbek appsUzbek kitobkitoblar sevgi sherlar севги ҳақида шерлармуҳаббатSevgi, muhabbat,she'rlar, qizlar, ayol va erkakmunosabatlari.Uzbekistan DasturHiko Kitob kitoblar program hikoyahikoyalar dastur dasturlaro'zbek o'zbekcha dasturlar Uzbek appsUzbek kitob kitoblar sevgisherlar Sevgi ҳaқida SherlarmuҳabbatSevgi, muhabbat, she'rlar,qizlar, ayol va erkakmunosabatlari.
МАХАББАТ, ҚЫЗЫҚ МОЛ ЖЫЛДАР 1.0
Free4You
Махаббат қызық мол жылдар — Әзілхан Нұршайықовтың 1970 жылышығарғанроманы. Шығарма екі жастың арасындағы махаббат туралыбаяндайды.Автор соғыстан он екі мүшесі түгел болып келген жассолдаттың өмірі,ойларын жасырмай, көпшілікке паш етеді. Оның33-аудиторияда өзінгүлге толған бақта отырғандай сезінуі,қыздардың тастай қылыпөрілген бұрымдарына көз салуы, достарын, өзмахаббатын табуы,болашағына жол ашып, өз жолын табуы да тағыбаяндалады.Mahabbatқyzyқ saying zhyldar - Әzіlhan Nұrshayyқovtyң1970 zhyly shyғarғannovels. Shyғarma ekі zhastyң arasyndaғyMahabbat turaly bayandaydy.Author soғystan he ekі mүshesі tүgelbolyp kelgen zhas soldattyңөmіrі, oylaryn zhasyrmay, kөpshіlіkkepash etedі. Onyң 33auditoriyada өzіn gүlge tolғan baқta otyrғandaysezіnuі, қyzdardyңTastan қylyp өrіlgen bұrymdaryna kөz saladostaryn, өz mahabbatyntaboo bolashaғyna Jol ashyp, өz GminaŻołynia taboo yes taғybayandalady.
Поздравления на все случаи 7.7
Free4You
В нашей жизни праздники занимают далеко не последнее место. Многиеиз вас хотели бы преподнести поздравительный сюрприз своим близким,друзьям, любимым, коллегам по случаю Дня Рождения или другогопраздника, чтобы это событие осталось в памяти надолго. Необходимоподписать открытку С Днем Рождения, отправить СМС к Празднику,найти застольные Пожелания и Тосты или развеселить гостей Играми иКонкурсами? Удобная навигация нашего приложения поможет Вам быстроподобрать нужные слова на все случаи жизни! Поздравления с днемрождения. 🎂 ❤ Поздравления маме, папе и всем родным. 🍰 Дочери иСыну 🚀 Бабушке и дедушке 🌷 Брату, сестре 💑 Жене и мужу 🎂 Тёте. Дяде🍰 Подруге 🎂 Поздравления с юбилеем! 🎉 племяннице. племяннику.крёстной. крёстному. крестнице. крестнику 🎈 Маме, папе и всемродным 🌷 Детям и внукам 🚀 Тёще и Тестю. Невестке и Зятю. Свекрови иСвёкру 🎆 На английском. 🌷 Поздравления на ближайшие праздники!Программа содержит поздравления на день рождения, сгруппированныепо категориям: для родителей, брата, сестры, мужа, жены, Вашихдрузей и подруг, а также многих других! Поздравления тщательноподобраны и всегда у Вас под рукой. Поздравьте с днем рожденияВаших родных и близких! Родным и близким: на День рождения, Юбилей.Поздравления на юбилей Поздравления с днем рождения Женщине Поименам - женщинам Мужчине По именам - мужчинам Девушке Поздравленияс днем рождения подруге Универсальные Прикольные Весёлые До слёзСвоими словами до слёз Парню Другу По знаку зодиака К подарку Наанглийском языке с переводом Любимым С прошедшим днем рожденияПожелания Ребёнку Близняшкам и близнецам С днем рождения летомСпасибо за поздравление на день рождения День рождения — этоособенный праздник, и поэтому подбирать следует не только подарки,но и поздравления с учетом каких-нибудь определенных качеств илиувлечений виновника торжества. Особенно актуальными считаютсяпоздравления с днем рождения, адресованные по имени или связанные скалендарным временем года относительно даты. Основой любогопоздравления ко дню рождения считается пожелание всех жизненныхблаг и подведение итогов предыдущего года, ведь именно полученныйопыт делает каждого мудрее. Праздник день рождения является самымжеланным в жизни каждого человека и ассоциируется скорее всего сдетством, когда отмечали день рождения в дружной компании, забольшим столом собирались гости, на сладком торте горели свечи,звучала веселая музыка, а внимание всех присутствующих былоприковано к тому, кто родился несколько лет назад именно в этотдень. SMS BOX: Поздравления - это лучший сборник поздравительныхсообщений не требующая доступа к интернету. Теперь можно не ломатьголову, придумывая оригинальное SMS. Данное приложение поможетнайти лучшие слова для дорогих вам людей во время любого праздника.Позволяет сразу из программы отправлять вашим близким, друзьям смсили отправлять поздравления используя почтовый клиент и соцсети. Вприложении есть возможность добавления в избранное наиболеепонравившихся вам смс, а так же раздел "Мои смс" в который Выможете добавлять придуманные вами сообщения или прочитанные вдругом месте. Спасибо за то что используете наше приложения! Удачивам! Если сегодня Ваш праздник то примите наше поздравления :) Inour celebration of life is not the last place. Many of you wouldlike to present a congratulatory surprise your relatives, friends,loved ones, co-workers on the occasion of birthday or othercelebration day, one that will stay long in the memory. It isnecessary to sign a postcard happy birthday, send a SMS to theholidays, to find drinking Wishes and toast or cheer guests gamesand competitions? Easy navigation of our application will help youquickly find the right words for all occasions! Happy Birthday. 🎂 ❤Congratulations Mom, Dad, and to all the relatives. 🍰 Daughter andSon 🚀 Grandparents 🌷 Siblings 💑 wife and husband 🎂 Tete. uncle 🍰girlfriend 🎂 Congratulations on the anniversary! 🎉 niece. nephew.godmother. godfather. goddaughter. godson 🎈 Mom, Dad, and to allrelatives 🌷 children and grandchildren 🚀 mother-in and test.Daughter and son in law. In-law and Svokru 🎆 In English. 🌷Congratulations on coming holidays! The program contains greetingsfor a birthday, grouped by categories: parent, brother, sister,husband, wife, your friends and girlfriends, as well as manyothers! Congratulations are carefully selected and always at yourfingertips. Congratulate the birthday of your loved ones! Thefamily and friends: a birthday, anniversary. Congratulations onyour anniversary Happy Birthday woman By name - for women man Byname - men girl Birthday greetings friend Universal Funny Funny Totears His words to tears guy friend Zodiac sign to gifts In Englishwith translation favorite Happy belated birthday wishes To kidTwins and twins Happy birthday to summer Thank you for yourcongratulations on the birthday Birthday - this is a special day,so choose should not only gifts, but also congratulationsconsidering what some certain qualities or interests culpritcelebration. Particularly relevant are considered to birthdaygreetings addressed on behalf of or in connection with the calendartime of the year on the date. The basis of any congratulations tothe birthday is considered to be the wish of all the good things oflife and summarizing the results of the previous year, because itmakes the experience of each wiser. Feast day of birth is the mostdesirable in every human life, and is associated most likely withchildhood, when there was a birthday in friendly company at the bigtable were going to visit, on a sweet cake lit candles, soundedcheerful music, and the attention of all those present was drawn tothe fact who was born a few years ago on this day. SMS BOX:Congratulations - This is the best collection of congratulatorymessages do not require access to the Internet. Now you can notwrestle with coming up with the original SMS. This application willhelp you find the best words for your dear people during anyholiday. It allows you to immediately send the program to yourloved ones, friends, or send SMS greetings using e-mail client andsocial network. The application has the ability to add to favoritesmost liked sms you, as well as "My SMS" to which you can add yourmessage or invented read elsewhere. We thank you for using our app!Good luck to you! If today is your holiday then accept ourcongratulations :)
Қыз-келіншектерге кеңестер 1.0
Free4You
Қыз-келіншектерге арналған пайдалыкеңестерKyz-kelіnshektergearnalғan paydaly keңester
Секреты Успешной Жизни 1.0
Free4You
Жизнь имеет свои секреты. Эти секреты и определяют наше качествожизни, счастье и успех. Каждый рождён быть счастливым и успешным,но не каждый знает, как этого достичь. Это приложение откроет лучсвета на самые важные вопросы способные перевернуть вашу жизнь,сделать её более яркой и продуктивной, добиться поставленных целейи найти “Что же такое счастье”. На страницах этого приложения вынайдёте советы от всемирно известных людей, воплотивших свои мечтыв реальность. А также ключевые ответы на вопросы в такихнаправлениях, как: Саморазвитие, Успешность, Продуктивность, ТаймМенеджмент, Бизнес, Взаимоотношение и ещё множество других полезныхтехник и практик в различных сферах нашей жизни. Большой сборниксоветов и идей по управлению своей жизнью, достижению успеха.Приложения состоит из следующих категории; Что такое ИКИГАЙ и какего найти, Как жить легко? Учимся быть проще, Двадцать дваежедневных дела, которые улучшают нашу жизнь, Тридцать принциповмудрой жизни, Как найти свое дело?, Простые секреты мотивации,работоспособности и успеха, Одиннадцать советов Билла Гейтсамолодым людям, Разница между богатыми и бедными, Два проверенныхпути к успеху: какой выбрать?, Почему важно не говорить заранее опланируемых делах, Советы по достижению цели, Семь заповедей успехаот Уоррена Баффета, Как эффективно работать. 5 советов от великихлюдей, Двенадцать дел, которые успешные люди успевает делать дообеда, Как «теория получаса» может изменить вашу жизнь,Великолепные советы для саморазвития, Десять секретов богатства, окоторых не пишут в книгах, 20 вещей, которые я не знал в 20 лет,Главные качества для достижения финансовой свободы, 10 правилуспешного человека от мировых психологов, Десять причин дляежедневных записей, Почему мы должны переосмыслить 8-ми часовойрабочий день, Как быть продуктивным?, Чертова дюжина полезныхпривычек, Самомотивация или как мотивировать себя, Как доводитьначатое до конца?, Как мыслят лидеры?, 20 главных правил жизни,которые сократят ваш путь к успеху, Как всё успевать: 5 ступеней,12 СПОСОБОВ получить все, что захочется, Как самоорганизоваться ивыстроить рабочий день, Семь правил сильного человека, Как статьжаворонком, и зачем это нужно, Правила убедительной речи, Восемьсекретов успешного тебя, Советы от Брайана Трейси о том, как всёуспеть, Миллионер Роберт Флетчер о деньгах и книгах, Джон ДэвисонРокфеллер о деньгах, Махатма Ганди: 10 советов об изменении мира,Десять простых правил, которые помогут, вам, правильно распределятьсвои деньги, Девять качеств, которые перевернут вашу карьеру, Чтоделать если всё надоело?, Как отвечать на НЕУДОБНЫЕ вопросы?Психологические примеры и речевые техники, Десять советов отЭйнштейна, О чем я бы хотел узнать в 18 лет, Простые правилапланирования времени, Двадцать шесть ценных советов, Советы пофинансовому выживанию, Невозможное возможно!, Как перейти от слов кдействиям?, Мышление успешного человека, Принципы любви к себе,Десять способов много работать, не теряя креативность, Как повыситьсвой интеллект?, Постулаты победителей, Тебе от Марка Твена, Десятьошибок в жизни, Упражнения для тренировки силы воли, Золотыеправила жизни, Как сделать так, чтобы всегда везло?, Советы,которые изменят все!, Закон Паркинсона: сокращаем себе дедлайны,Уроки успеха, которые преподносит нам природа, Двадцать девятьспособов взбодриться без кофе и энергетиков, Двадцать пятьмаксимально полезных советов для успеха, Совершенствуйтесь с каждымднем!, Привычки, которые убивают удачу, Личностные правила успеха вбизнесе и многое другое; Самое главное приложение не требуетинтернет подключение; Вы можете легко скопировать текст, поделитьсяс друзьями или сохранить в избранное; Спасибо вам за использованиенашего приложение . Желаем вам успехов Поставьте нам 5 звезд и этомотивирует наст; Правила жизни; Секреты успешных людей; Мудрыеслова; Великие слова; Уверенность; Мотивация Life has its ownsecrets. These secrets and determine our quality of life, happinessand success. Everyone is born to be happy and successful, but noteveryone knows how to do it. This application opens a ray of lighton the most important issues are able to turn your life, to make itmore vibrant and productive, achieve their goals and find "What ishappiness." On the pages of this application you will find tipsfrom renowned people to realize their dreams into reality. As wellas the key answers to questions in areas such as: Personaldevelopment, Success, Productivity, Time Management, Business,Relationship and many other useful techniques and practices indifferent areas of our lives. A large collection of tips and ideason managing your life, success. Applications consist of thefollowing categories; What is ikigai and how to find it, How tolive simply? Learning to be easier, Twenty-two daily things thatimprove our lives, Thirty-wise principles of life, How to find yourbusiness ?, Simple secrets of motivation, performance and success,Eleven Bill Gates' advice to young people, The difference betweenrich and poor, Two proven path to success: what to choose ?, Why isit important not to speak in advance of the planned business, Tipsfor achieving the goal, Seven Commandments success of WarrenBuffett, How to work effectively. 5 Tips from the greats, Twelvecases that successful people have time to do before lunch, As a"theory of an hour" can change your life, Magnificent tips forself-development, Ten secrets of wealth, which are not written inbooks, 20 things I did not know in 20 years, The main qualities toachieve financial freedom, 10 rules of successful people from theworld of psychology, Ten Reasons for the daily entries, Why do wehave to rethink the 8-hour working day, How to be productive ?,Baker's Dozen of good habits, Self-motivation and how to motivateyourself, How to bring the follow through ?, As thought leaders ?,20 basic rules of life that will cut your way to success, How tokeep pace with all 5 stages, 12 ways to get whatever he wants, Howto organize themselves and build a working day, Seven rules of astrong man, How to become a morning person, and why they need it,Rules persuasive speech, Eight successful you secrets Tips fromBrian Tracy about how everything in time, Millionaire RobertFletcher of money and books, John D. Rockefeller of money, MahatmaGandhi: 10 tips about changing the world, Ten simple rules thatwill help you, to distribute your money correctly, Nine qualitiesthat will transform your career, What if all tired ?, How to answeruncomfortable questions? Psychological examples and speechtechnology, Ten tips from Einstein, What I would like to know in 18years, Simple rules of time planning, Twenty-six of valuableadvice, Financial Survival Tips The impossible is possible !, Howto move from words to action ?, Thinking of a successful person,The principles of self-love, Ten ways to work hard, without losingcreativity, How to increase your intelligence ?, Postulates winnersYou from Mark Twain, Ten mistakes in life, Exercises to train thewillpower, Golden rule of life, How to make so that always lucky ?,Tips that will change all !, Parkinson's Law: cut yourselfdeadlines, the success of the lessons that nature presents us,Twenty-nine ways to cheer up without coffee and energy, Twenty-fivehelpful tips to maximize success Improves with each passing day !,Habits that kill luck, Personal rules of business success, and muchmore; The most important thing the application does not require anInternet connection; You can easily copy the text to share withfriends or save to favorites; Thank you for using our app. We wishyou success Put us 5 stars and it motivates crust; Rules of life;Secrets of successful people; Words of wisdom; Great words;Confidence; Motivation
Jahon tarixi sanalarda - Чахон тарихи саналарда 1.0
Free4You
Ўзбекистон тарихи, жаҳон тарихи, Александр Македонский,ИскандарЗулқарнайн, Қадимги Греция, Қадимги Миср, Месопотамия,Карфаген,Беруний, Ибн Сино, Фаробий, Умар Ҳайём, Қадимги Хоразм,Чингизхон,еттимўъжиза, пирамида, Англия, Германия, Франция, Италия,Испания,Хитой, Япония, Туркия, Америка, майяimperator, fir'avin,Xeops,Doro I, Spartak, Qadimgi Rim, Xitoy, Yaponiya, Koreya,Hindiston,Eron, Kir, Kserks, Qadimgi Gretsiya, AleksandrMakedonskiy,Iskandar Zulqarnayn, Chingizxon, Qadimgi Misr,Karfagen, Vizantiya,Vavilon,yetti mo'jiza, piramida, turklar,arablar, Gannibal,Angliya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Fransiya,Turkiya, Amerika,Makedoniyao'zbekiston tarixi, dunyo tarixi, AbuRayxon Beruniy, AbuAli Ibn Sino, Farobiy, Umar Hayyom, Xorazm,Baqtriya, So'g'diyona,O‘rta Osiyo, turk, arab, Amir Temur,Zahiriddin Bobur,Ulug'bekO'zbekiston Tarija, Tarija zhaҳon,Alexander the Great,Iskandar Zulқarnayn, Қadimgi Greece, ҚadimgiMisr, Mesopotamia,Carthage, Beruni, Avicenna, Faroby Umar Ҳayom,Қadimgi Khorezm,Chingizhon, Yettimўzhiza, pyramid, England,Germany, France, Italy,Spain, Hitoy, Japan, Turkia, America,Mayaimperator, fir'avin,Xeops, Doro I, Spartak, Qadimgi Rim, Xitoy,Yaponiya, Koreya,Hindiston, Eron, Kir, Kserks, Qadimgi Gretsiya,AleksandrMakedonskiy, Iskandar Zulqarnayn, Chingizxon, QadimgiMisr,Karfagen, Vizantiya, Vavilon,yetti mo'jiza, piramida,turklar,arablar, Gannibal, Angliya, Germaniya, Italiya, Ispaniya,Fransiya,Turkiya, Amerika, Makedoniyao'zbekiston tarixi, dunyotarixi, AbuRayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Farobiy, Umar Hayyom,Xorazm,Baqtriya, So'g'diyona, O'rta Osiyo, turk, arab, AmirTemur,Zahiriddin Bobur, Ulug'bek
O'zbekiston tarixi sanalarda (New) 1.0
Free4You
O‘rta Osiyo, Mustaqil O'zbekiston, tarixiy sanalarXorazm,Buxoro,Xiva, Qo'qon, Baqtriya, Marg‘iyona, So'g'diyona, Balx,Qang‘davlati, Samarqand, Toshkent, Chimkent, Chag‘oniyon,Movarounnahr,Kesh, Nasaf, Turkiston, Termiz, Urganch, Farg‘ona,Namangan,Andijon, JizzaxAmir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, AbuAli IbnSino, Abu Rayxon Beruniy, Farobiy, Temur Malik,JaloliddinManguberdi, Umar Hayyom, Mirzo Ulug‘bekIskandarZulqarnayn,Aleksandr Makedonskiy, Chingisxon, Xiva xonligi, Qo'qonxonligi,Buxoro amirligiMuqanna, Shiroq, To'maris, Spitamen,Xorazmshoh,Chig‘atoy, Shayboniyxon, Hudayorxon, Dukchi eshon,Mahmudxo‘jaBehbudiy, Munavvar qori, Abdulla Avloniy, AbdullaQodiriy,JadidlarKushonlar sulolasi, Turon, Turk hoqonligi,ArablarningO‘rta Osiyoga harbiy yurishlari, Hindiston,Amudaryo,SirdaryoMuhammad payg'ambar s.a.v. Imom al-Buxoriy,Imomat-Termiziy, Sohibqiron Amir Temur saltanati, Xo‘ja AhmadYassaviy,Islom Karimov, PrezidentRossiya imperiyasining O‘rta Osiyohududinibosib olishi, Birinchi Jahon urushi, Ikkinchi JahonurushiO'rtaOsiyo, Mustaqil O'zbekiston, tarixiy sanalarXorazm,Buxoro, Xiva,Qo'qon, Baqtriya, Marg'iyona, So'g'diyona, Balx, Qang'davlati,Samarqand, Toshkent, Chimkent, Chag'oniyon, Movarounnahr,Kesh,Nasaf, Turkiston, Termiz, Urganch, Farg'ona, Namangan,Andijon,JizzaxAmir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abu Ali IbnSino, AbuRayxon Beruniy, Farobiy, Temur Malik, JaloliddinManguberdi, UmarHayyom, Mirzo Ulug'bekIskandar Zulqarnayn,Aleksandr Makedonskiy,Chingisxon, Xiva xonligi, Qo'qon xonligi,Buxoro amirligiMuqanna,Shiroq, To'maris, Spitamen, Xorazmshoh,Chig'atoy, Shayboniyxon,Hudayorxon, Dukchi eshon, Mahmudxo'jaBehbudiy, Munavvar qori,Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy,JadidlarKushonlar sulolasi,Turon, Turk hoqonligi, Arablarning O'rtaOsiyoga harbiy yurishlari,Hindiston, Amudaryo, SirdaryoMuhammadpayg'ambar s.a.v. Imomal-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Sohibqiron AmirTemur saltanati,Xo'ja Ahmad Yassaviy, Islom Karimov,PrezidentRossiyaimperiyasining O'rta Osiyo hududini bosib olishi,Birinchi Jahonurushi, Ikkinchi Jahon urushi
Пул топишнинг сиз билмаган сирлари 4.0
Free4You
Қисқа муддат ичида катта бойликка эга бўлишни истасангиз,сайёрамизнинг энг бой одамлари мунтазам равишда амал қилибкелаётган қонун-қоидаларга кўра иш кўришингиз лозим. Бу китобнингасосий мавзуси бадавлат бўлиш тарихининг буюк сирларига бағишлан-ган. Агар ўз ихтиёрингиз билан энг одил ҳақам — вақт синовидан ўтибкелаётган соғлом турмуш тарзи учун маблағ сарфласангиз, бу сирниҳаракатга келтиришин- гиз мумкин. Китоб кенг ўқувчилар оммасигамўлжалланган. Таржимон Дилфуза Собирова. Қisқa muddat ichida kattaboylikka ego bўlishni istasangiz, sayoramizning Ang fight odamlariMuntaza ravishda amal қilib kelaotgan қonun қoidalarga kўra-ishkўrishingiz Losimo. Boo kitobning ASOS mavzusi badavlat bўlishtarihining Buyuk sirlariga baғishlan- gun. Agar ўz ihtioringizBilan Ang Odil ҳaқam - vaқt sinovidan ўtib kelaotgan soғlom TurmushTarzi Uchun mablaғ sarflasangiz, bu Sirny ҳarakatga keltirishin-guise mumkin. Kitob Keng ўқuvchilar ommasiga mўlzhallangan.Tarzhimon Dilfuza Sobirov.
Ӯзбек пишириқлари ширинликлар таёрлаш технологияси 3.0
Free4You
Ха.мир махсулотлари ўзининг тўйимлилиги ва тайёрлаш технологиясибўйича турлича таъм ва ҳидга эга бўлган махсулотлар спрасигакнради. Уларни тайёрлашнинг 100 дан ортиқ хиллари мавжуд бўлиб,уларни севиб истеъмол қилинади. Хилма-хил сомсалар пиширишқўлайлиги шундан иборатки, оддий ва қатлама (ёғли) сомса хамиринингрецептураларида солинадиган турли масаллиқлар ва гўштли қиймалартурличалиги билан фарқ қилади. Бу китобчада тайёрланадиганкулинария махсулотлари Сизга ва оила аъзоларингизга лаззатли ваиштаха билан севиб истеъмол қнлишдан ташқари, аъло кайфиятбағишлайди. Тайёрловчилар: Замира Солиханова Манзура ХудойбердиеваHa.mir mahsulotlari ўzining tўyimliligi wa tayorlash tehnologiyasibўyicha turlicha tam va ҳidga ego bўlgan mahsulotlari sprasigaknradi. Ularni tayorlashning 100 given ortiқ Hillary Mavjuda bўlib,ularni sevib istemol қilinadi. HILMA-healing somsalar pishirishқўlayligi shundan iboratki, oddy va қatlama (oғli) somsa hamiriningretsepturalarida solinadigan Turlov masalliқlar va gўshtli қiymalarturlichaligi bilan farқ қiladi. Boo kitobchada tayorlanadigancooking mahsulotlari Sizga wa wa Oila azolaringizga lazzatliishtaha Bilan sevib istemol қnlishdan tashқari, Alo Kaifbaғishlaydi. Tayorlovchilar: Zamira Solihanova ManzoorKhudoiberdiyev
2073 хил доривор модданинг тиббий хосиятлари 1.0
Free4You
ikki ming etmish uchta (икки минг етмиш учта) ikki ming etmishuch(икки минг етмиш уч)УЎК: 615.3 КБК 53.59Ш 81Ш 81Шоший,Боситхон2073 хил доривор модцанинг тиббий хосиятлари (дориларвакасалликларнинг номлари) / Б.З.Шоший; эски ўзбек тилиданҳозиргитилга табдил қилиб, нашрга тайёрловчи М.Ҳасаний — Тошкент:«Turonzamin ziуо» nashriyoti, 2014, 652 б.15ВК978-9943-335-85-1УЎК:615.3 КБК 53.59Масъул муҳаррир:Тарих фанларидокшориСурайёКаримоваТаҳрир ҳайъаши:Тарих фанларидокторлариБААбдуҳалимов,С.У.Каримова;тиббиёт фанлари докториД.Асадов;тиббиёт фанлариномзодлариА-Усмонхўжаев, Т. Боситхоновikkiming etmish uchta (ikkiming etmish uchta) ikki ming etmish uch(ikki ming etmish uch)UЎK:615.3 BCF 53.59W 81W 81 Shoshiy,Bosithon2073 healing dorivormodtsaning Tibbitt hosiyatlari (dorilarkasalliklarning nomlari va)/ B.Z.Shoshy; Eski ўzbek tilidan ҳozirgitilga tabdil қilib,nashrga tayorlovchi M.Ҳasany - Tashkent: «Turonzamin ziuo»nashriyoti, 2014 652 b.15VK 978-9943-335-85-1UЎK: 615.3BCF53.59Masul muҳarrir:Tarikh fanlari dokshoriKarimovSurayoTaҳrirҳayashi:Tarikh fanlaridoktorlariBAAbduҳalimov,S.U.Karimova;tibbiot fanlari Dr.D.Asadov;tibbiot fanlarinomzodlariA Usmonhўzhaev, T. Bosithonov
Хилолабону ӯқув маркази 1.0
Free4You
Пазандачилик саньатида пишириқ тайёрлашнинг ўзига хосусулларимавжуд бўлиб, мазкур рисолада уларнинг айримларинитайёрлашсирла-рини кўриб чиқилади. Паззандаданмаҳсулотларнингхусусиятларини, уларнинг афзаллик ва камчиликларинибилиш,шунингдек, моқирона тайёрлай олишни ҳам талабқилади.Хилолабонуўқув маркази сизларга турк технологияси асосидапазандачиликсаънатини янада чуқурроқ эгаллашингизга кўмаклашади.қизларимиз вауй бекаларимизнинг бу борадаги билимларни қанчаликчуқурэгалласалар фойдадан холи бўлмайди деб ўйлаймиз. Китобчакенгкитобхонлар оммасига мўлжалланган бўлиб, паззандачиликсирлариниэгаллашда ёрдам берса ўзимизни бахтиёрҳисоб-лаймиз.Pazandachiliksanatida pishiriқ tayorlashning ўzigaHawes usullari Mavjuda bўlib,mazkur risolada ularning ayrimlarinitayorlash Searle-Rini kўribchiқiladi. Pazzandadan maҳsulotlarninghususiyatlarini, ularningafzallik wa kamchiliklarini bilish,shuningdek, moқirona tayorlayolishni ҳam talab қiladi.Hilolabonuўқuv Markazi sizlarga Turktehnologiyasi asosida pazandachiliksanatini yanada chuқurroқegallashingizga kўmaklashadi. қizlarimizwa yd bekalarimizning buboradagi bilimlarni қanchalik chuқuregallasalar foydadan holybўlmaydi Deb ўylaymiz. Kitobcha Kengkitobhonlar ommasigamўlzhallangan bўlib, pazzandachilik sirlariniegallashda ordamBursa ўzimizni Bakhtiyor ҳisob-laymiz.
2000 лучших кулинарных рецептов 1.0
Free4You
Умение вкусно и разннобразно готовить необходимо каждойуважающейсебя хозяйке. Постоянно совершенствоваться вискусствеприготовления пищи позволит эта книга — одна из самыхполныхповаренных книг нашего времени. Знаменитые авторы-кулинарысобралив ней 2000 рецептов самых различных современных и старинныхблюд -от закусок до десертов и напитков. Отдельная главапосвященаконсервированию мяса и рыбы, приготовлению колбас исыров,заготовкамовощей и фруктов. Книга будет интересна и полезнакакначинающим, так и опытным поварам.Питание - одно изусловийсуществования человека, и с древнейших временприготовлениепищибыло не столько удовольствием, сколькожизненнойнеобходимостью.Способы приготовления блюд и ихдальнейшееусовершенствованиесвязаны с экономическими и природнымиусловиями,историей народа.В каждой стране есть свои излюбленныеблюда,способы их обработки и подачи.Первобытный человек питалсятем, чтоему давали охота, рыбная ловля, или же плодами,травами,кореньями,и все это потреблялось сырым или готовилосьпримитивнымобразом. Стечением времени и повышением уровняцивилизации пищастановиласьболее изысканной, разнообразной,совершенствовалисьспособы хранения продуктов.Овладев огнем, человекстал готовитьжареную, печеную, вареную пищу.В этот же периодначалось приручениедиких животных, их одомашниваниеи разведение. Сусовершенствованиемпосуды появилась возможностьразнообразитьспособы приготовленияпродуктов питания. Известно, чтоуже в Древнем Египтевыпекалосьболее тридцати видов мучных изделий.Растительная пища в товремясостояла из дынь, салатов, артишоков,огурцов, редиса, все этоприправлялосьразличными маслами, луком,чесноком, пряными травами.Уже в середине второготысячелетия донашей эры появились дрожжи,пиво и вино. В бронзовомвекечеловечество познакомилось со многимикрупами, бобовыми,цитрусовыми, различнымимолочными продуктами, имы читаем у Гэмера обизобилии блюд на пирах.В Средние века началоуспешно развиватьсявиноградарство, и Франция превратилась в странувиноделия.Приблизительно в это время появился интерес кправильномупитанию.Продолжительность жизни человека в большой мерезависит отпищи, которую он потребляет. Перед человечеством сейчасостро всталапроблема экологически чистых продуктов питания, инаряду ссодержанием в них различных нужных для организма веществучитываетсяи их тщательная кулинарная обработка при соблюдениивсехсанитарно-гигиенических условий. При составлении любогоменюнеобходимо принимать во внимание и саморегулирующиесямеханизмыорганизма, которые при неправильном питании дают сбой,поэтому вменю надо обязательно включать натуральные продукты:мясные,молочные, овощные. При приготовлении блюд не нужно забыватьо том,что избыточный суточный рацион ведет к нарушению обменавеществ ворганизме, а при малоподвижном образе жизни - к ожирениюисерьезным заболеваниям. Многие ученые включились вразработкупроблем научного питания.Они разделяют продукты поэнергоемкости начетыре группы. К первой, наиболее калорийной,относят богатыежирами торты, пирожные, кондитерские изделия, жирнуюсвинину,сливочное масло и сливки. Ко второй группе - жирнуюговядину,баранину, сдобную выпечку, жирную домашнюю птицу, жирныесыры,жирный творог, колбасы, а к третьей - говядину 2-йкатегории,нежирную свинину, нежирные сыры и творог, обычнуювыпечку, каши,плодоовощную продукцию и большинство видов рыбы.Последнюю,низкокалорийную, группу составляют плоды и овощи,обезжиренныемолочные продукты и частиковые рыбы.В соответствии снаучнымиисследованиями в меню следует включать продукты, содержащиетакназываемые пищевые волокна растительного происхождения,находящиесяв оболочках сырых плодов, овощах и в некоторых злачныхкультурах,которые, набухая в кишечнике, уносят с собой избытокхолестерина идругие нежелательные для организма продукты обмена.Theability tocook delicious and raznnobraznyh necessary everyself-respectinghostess. Constantly improve in the art of cookingwill allow thisbook - one of the most complete recipe books of ourtime. Famousauthors, chefs gathered in her 2,000 recipes a widevariety ofcontemporary and antique dishes - from appetizers todesserts andbeverages. A separate chapter is devoted to thepreservation ofmeat and fish cooked sausages and cheeses, fruitandzagotovkamovoschey. The book will be interesting and usefulforboth beginners and experienced cooks.Food - one of theconditionsof human existence, and from ancient timesCooking was notso muchfun as vitalnecessity. Methods of cooking and theirfurtherimprovementlinked to the economic and natural conditions,historyof the people.Each country has their favorite dishes,methods ofprocessing and filing.Primitive man ate what he was givenahunting, fishing, or fruits,herbs, roots, and all this wasconsumedraw or prepared primitiveway. With the passage of time andincreasethe level of civilization of food becamemoresophisticated,diverse, improved methods of food storage.Havingmastered fire, aman began to prepare fried, baked, boiled foods.Atthe same timebegan the domestication of wild animals, theirdomesticationandbreeding. With the improvement of dishes have anopportunity todiversifymethods of preparing food. It is known thatin ancientEgyptBake more than thirty kinds of flour products. Plantfoodswhileconsisted of melons, lettuces, artichokes, cucumbers,radish,all this is accompaniedvarious oils, onion, garlic andherbs.Already in the middle of the secondmillennium BC appearedyeast,beer and wine. In the Bronze Agehumanity became acquaintedwithmany cereals, legumes, citrus, differentdairy products, and wereadin the gamer on the abundance of dishes at banquets.In theMiddleAges it started to develop viticulture, and France turnedinto winecountry. About this time there was an interest innutrition.Theduration of a person's life to a great extent dependson the foodthat it consumes. Before mankind is now facing a problemof organicfood, and along with their content of various substancesnecessaryfor the body to take into account their thorough cookingof incompliance with all sanitary and hygienic conditions.Thepreparation of any menu to be taken into considerationandself-regulating mechanisms of the body, which in the wrong dietarefailing, so it is necessary to include organic foods in themenu:meat, dairy, vegetable. When cooking we must not forget thattheexcess daily diet leads to metabolic disorders in the body,while asedentary lifestyle - to obesity and serious illnesses.Manyscientists involved in the development problems ofscientificpower.They share the products of energy consumption intofourgroups. The first, the most high-calorie, fat-rich includecakes,pies, pastries, fatty pork, butter and cream. The secondgroup -fatty beef, lamb, sweet pastries, fatty poultry fat cheeses,fatcottage cheese, sausages, and the third - the beef category 2,leanpork, low-fat cheese and cottage cheese, the usualpastries,cereals, fruit and vegetables and most species of fish.The latest,low-calorie, group consists of fruits and vegetables,low fat dairyproducts and fine-mesh fish.According to the researchon the menushould include products containing the so-called fiberplant originthat are in the shells of raw fruit, vegetables, andsome cerealcrops which, swelling in the intestine, carry offexcesscholesterol and other undesirable for the body metabolicproducts .
Миллионер - узбек китоби 1.0
Free4You
...Ҳақиқий канадалик миллионер муваффақиятга эри- шиштамойиллариҳақида сўзлаб, одам ўзини ютуққа за бахтга қандайдастурлашкераклиги, буни ўз онг ости та- сарруфига қай тарздасингдиришитўғрисида гапиради...Масъул муҳаррир:ЗухраҲамдамоваСЎЗБОШИ"Миллионернинг сири" китобим нашрдан чиқ-қандансўнг дунёнинг ҳар тарафидаги "ҳиссиётла- ри жумбуитакелган"ўқузчиларим хатларга кўмиб ташлашди. Уларнииг кўпчилигибадавлатликза бахт срормуласи билан бўлишишимни сўраб махтубёзишганди.Меьуларга жавоб қайтаришни истардим, аммо ҳаммасигабирма-бир аниқжавоб ёзишга шарои- тим йўч эди Бу муаммо ҳақида кўпўйладим ва бирқуни ун1 ' йўл топдим: битта узун мактуб ёзаман, токибу хат уларгажавоб бўлсин’Бу маюубни ёзишга кетган уч йил вақтиммо- байнидаҳамма саволларга жазоб бердим ва хат тобора к<гтаяашиб борди,Оқибатда қўлингиздаги каттагина китобға айланди,Менбу қўлёзмани ўздўстим - ношир Марк Ал- ленга жунатдим. У яқиндагина"Келажагипорлоқ бизне< тадбиркорларнинг муваффақиятлари бо-оасидагибошқарув" номли ажойиб китобни нашр- дан .иқарганди.Марккақўлёзмам ёқибгина қол- мом, уьи босиб чиқариш жараёнидаўзидагиулкан ва Бир неча ойлик ҳамкорлигимиз мобайнида кўп- гинахомакивариантларни тузиб чиқдик ва бунда Маркнинг қўшимчаларианчагинабўлгани учун у бу китобга бемалол ҳаммуаллифлик қилиши мум-кин ҳамбўлди.... Ҳaқiқy kanadalik millionaire muvaffaқiyatga eri-shishtamoyillari ҳaқida sўzlab, odes ўzini yutuққa for bahtgaқandaydasturlash kerakligi, buni ўz ong spine Such sarrufiga қaytarzdasingdirishi tўғrisida gapiradi ...Masul muҳarrir:ZuhraҲamdamovaSЎZBOSHI"Millionerning Siri" whaling nashrdan chiқ-қandansўng dunoning ҳar tarafidagi "ҳissiotla- When zhumbuitakelgan"ўқuzchilarim hatlarga kўmib tashlashdi. Ularniigkўpchiligibadavlatlik baht for srormulasi Bilan bўlishishimni sўrabmahtubozishgandi.MEL ularga zhavob қaytarishni istardim, ammoҳammasigaBurma-bir aniқ zhavob ozishga sharoi- Tim yўch Eddie Bomuammoҳaқida kўp ўyladim wa bir қuni UN1 'yўl topdim: Beatty UzunMaktubozaman currents boo huts ularga zhavob bўlsin'Boo mayuubniozishgaketgan uch yil vaқtim MO baynida ҳamma savollarga zhazobByrdIsland Hut tobora to Myung-bu қўlozmani ўz dўstim - NoshiroAl-MarcLang zhunatdim. In yaқindagina "kelajagi porloқ busi BirNechayoylik ҳamkorligimiz mobaynida kўp- hin homaki variantlarnituzibchiқdik wa Bund Markning қўshimchalari anchagina bўlgani uchunbuat kitobga bemalol ҳammualliflik қilishi mum- kin ҳam bўldi.
Қоидаларнинг бузинг 1.0
Free4You
Ушбу китобда ёзувчи ўта иқтидорли инсонлар назаридамеҳнатқандайкўринишда бўлишини аниқлаш эди. Китобни ўқир экансиз,интервьюдавомида акс-садо бўлиб қайтариладиган Майклнинг ғояларинибилиболасиз. Шу билан бирга биз ўхшашликларни кўр- сатибўтирмаймиз: ҳарбир бобда бу боғлиқликларни ўзи н гиз англайбошлайсиз. Китобдатахминан миллионга яқин менежсрларнингфикрлари келтирилган.Сўровлар натижаси бизни қарашларимизни инкорқилиб бўлмас фактларбилан мустаҳкамлайди.Таржимонлар: Тоҳир Тўлқинўғли;Наргиза МаҳмудқизиUshba kitobda ozuvchi ўta iқtidorli insonlarnazaridameҳnatқanday kўrinishda bўlishini aniқlash Edie. Kitobniўқirekansiz interview davomida ax-sado bўlib қaytariladiganMayklningғoyalarini bilib olasiz. Shu Bilan Birge bizўhshashliklarni kўr-SATIBO ўtirmaymiz: ҳar bobda bir buboғliқliklarni ўzi Mr. Guise englayboshlaysiz. Kitobda Tahminaimillionga yaқin menezhsrlarningfikrlari keltirilgan. Sўrovlarnatizhasi Bizne қarashlarimizniINKOR қilib bўlmas faktlar Bilanmustaҳkamlaydi.Tarzhimonlar: ToҳirTўlқin ўғli;Nargiza Maҳmud қizi
Кабоб ва бостирмалар 1.0
Free4You
Кабоб ҳамиша тансиқ таом сифатида дас- турхон кўрки бўлибкелган.Уни ёшу кекса — ҳамма бирдек севиб истеъмол қилади. Кабобучун бирхил масаллиқлар ишлатилса-да, турли миллат вакиллари униўзанъаналари ва ўзига хос услублари асосида тайёрлайди.Кабобнинафақат ҳайвон, парранда ва балиқ гўштидан, балки турли мевавасабзавотлардан ҳам тай- ёрлаш мумкин экан. «Кабоб вабостирмалар»деб номланган ушбу рецептлар тўпламига ана шундай кабобхиллари вауларни тайёрлаш технологияси киритилди. Шунингдек, ушбуқўлланмаданкабоб янада хушхўр ва мазали бўлиши учун маринадлаштехнологиялариҳам ўрин олган.Қўлланма кенг китобхонлар оммасигамўл-жалланган.Kabob ҳamisha tansiқ taom sifatida das- turhonkўrkibўlib kelgan. Bottom oshu cake - ҳamma birdek sevib istemolқiladi.Kabob Uchun bir healing masalliқlar ishlatilsa yes, TurlovMillatvakillari uni ўz ananalari wa ўziga Hawes uslublariasosidatayorlaydi. Kabobni nafaқat ҳayvon, Parranda wa baliқgўshtidan,beams Turlov Meva wa sabzavotlardan ҳam tie-orlash mumkinekan."Kabob Island bostirmalar" Deb nomlangan Ushba retseptlartўplamigaana shunday kabob Hillary wa ularni tayorlashtehnologiyasikiritildi. Shuningdek, Ushba қўllanmadan kabob yanadahushhўr wasmeared bўlishi Uchun marinadlash tehnologiyalari ҳamўrinOlga.Қўllanma Keng kitobhonlar ommasiga mўl- zhallangan.
Бешбармок 1.0
Free4You
“Бешбармоҳ” китобчаси муаллифнинг шунчаки эрмаги маҳсулиэмас.Қаэ/еми кичкина. бўлгдн ушбу тўплам кат- та меҳнат натижасиэканинибир вараҳлашдаёҳ илгаш мумкин. Унда ушбу таомнингтарихи,номланиши-ю тай- ёрланиши, асрлар давомида ҳайсихалҳларнингдастурхо- ни безаги бўлиб келаётгани ҳаҳида аниқманбалар асосидакўплаб маълумотлар келтирилган"Beshbarmoҳ"kitobchasi muallifningshunchaki ermagi maҳsuli EMAS. Қae / EMIKichkina. bўlgdn Ushbatўplam kat- that meҳnat natizhasi ekanini birvaraҳlashdaoҳ ilgashmumkin. Und Ushba taomning Tarija, nomlanishith tie-orlanishi,Asrlar davomida ҳaysi halҳlarning dasturho- nobezagi bўlibkelaotgani ҳaҳida aniқ manbalar asosida kўplabmalumotlarkeltirilgan
Ширин дунё 3.0
Free4You
СЎЗ БОШИ Қандолатчилик маҳсулотлари (хамирдан тайёр- ланган вабошқ.) ўзининг мазаси ва фойдалилиги билан истеъмолчилар орасидакатта талабга эгадир. Жумладан, Чехиянинг қандолатчиликмаҳсулотлари қадимдан ўзига хослиги - сифати, таъб хусусиятлари ваоддийлиги билан ажралиб туради. Ушбу китоб Чехия миллийтаомларининг рецепт- лар тўплами ҳисобланади. Унда ундантайёрланган турфа хил маҳсулотларнинг энг яхши рецептлари(пишириқлар, кулчалар, пирог, печенье, рожок ва тортлар) жой олган.Китобда келтирилган кўплаб рецептлар уй шароитида тайёрланиши учуненгил ва соддалиги билан ажралиб туради. Бироқ шунга қарамайорасида мураккаб рецептли пишириқлар ҳам ўрин олган бўлиб, уйбекаларидан алоҳида тайёргарликни талаб этади. Барча рецептлар кўпмаротаба қайтадан текши- рилган. Қандолатчилик маҳсулотларинингсифати кўп ҳолатларда духовка ва газ печларида ушлаб туриладиганиссиқлик ҳароратига боғлиқ бўлади. Қуйидаги жадвалда турли хилхамир турларидан тайёрланадиган пишириқлар учун мос келадиганмеъёрий иссиқлик ҳарорати ва вақти келтирилган. Хамир тури Ҳарорат(С°) Пишириқ вақти (дақ.) Қатламали хамир Бисквит хамир 220-25030-45 Қумоқ хамир 200-220 30-50 Қайноқ сувда қорилган хамир 200-22010-20 Оқсил-ёнғокди хамир Кўпиртирилган оқсилли хамир 210-220180-190 20-25 10-25 Хамиртуруш ва турли 90-110 30-90 масаллиқлар(ёғ, сут, тухум ва б.қ.) қўшилган хамир 180-200 220-240 15 15-45Хамиртурушли хамир 3 Бу китоб барча уй бекалар учун мўлжалланганбўлиб, ундаги рецептлар бизнинг мамлакатдаги сотувда мавжуд бўлганозиқ-овқат маҳсулотларининг мавжудлиги ва миллий таомларимизнингхусусият- ларини инобатга олган ҳолда сараланган. Унлимаҳсулотларни тайёрлашда асосий маҳсулот: ун, шакар, сариёғ, ёғ ватухумлар ҳисобланади. Улар билан бир қаторда: сут маҳсулотлари,крахмал, маргарин, какао, янги ва консерваланган мева ҳамда резамевалар (ягода), ёнғоқлар, шароблар, эссенциялар ва бошқа таъб,ароматик ҳамда кимёвий юмшатувчи моддалар (разрь1хлител)данфойдаланилади. Барча қандолатчилик маҳсулотлари биринчи нав буғдойунидан тайёрланади; ундан паст навли унлар пишириқларнинг сифатигасалбий таъсир кўрсатиши сабабли улардан фойдаланиш тавсияэтилмайди. Шу билан бирга оддий ун ўрнига картошка крахмалини 1:1миқдорда, асосан, пишириқларни тайёрлашда қўллаш мумкин. Шунингдек,картошка крахмали ўрнига жўхори унидан фойдаланиш мумкин. Картошкакрахмалини ўрнига жўхори унидан 1:1,5 миқдорда олиниб, асосан,сутли кисель ва желеларни тайёрлашда фойдаланилади. Ундан ташқари,хамир қоришда ҳам шундай ўрин алмаштириш усулидан фойдаланиб туришмумкин. Бу ҳолатда жўхори уни картошка крахмали каби ёпишқоқхусусиятга эга бўлмайди. Унинг бу хусусияти хамирни бўш қилибқоришда керак бўлади. Аммо шунга қарамай хамирнинг ташқи кўринишиҳеч ҳам ўзгармайди. Хамир қоришдан аввал ун элакдан ўтказилади. Бубилан унни нафақат орасига кирган ташқи нарсалардан тозалаш, балкиҳаволатиш учун ҳам бажарилади. Бу ҳолатда ун ўз-ўзидан юмшабкислородга тўйинади, бу эса унинг тўлиқ ошиши ва кўтарилишига омилбўлади. Шунингдек, хамирни ошириш ва кўтариш учун турли хил ошсодалари, хамиртуруш, юмшатувчи моддалар (разрмхлитель) ва аммонийкарбонат ангидриддан фойдаланилади. Хамирни кимёвий юмшатувчиларибу пишириш жараёнида газ моддаларини чиқариб ташловчимаҳсулотлардир. Юқори ҳароратда улар эриб кетиб, карбонат ангидридгазини ҳосил қилади, бу эса хамирни юмшатиб, унинг ҳажмини оширадива шиширади. . SЎZ Boshi Қandolatchilik maҳsulotlari (hamirdantayor- Langan va boshқ.) Wa ўzining Mazas foydaliligi bilanistemolchilar orasida katta talabga egadir. Zhumladan, Chehiyaningқandolatchilik maҳsulotlari қadimdan ўziga hosligi - Sifat, tabhususiyatlari wa oddiyligi Bilan azhralib turadi. Ushba Kitob Czechmilliy taomlarining retsept- lar tўplami ҳisoblanadi. Und Undantayorlangan Turf healing maҳsulotlarning Ang yahshi retseptlari(pishiriқlar, kulchalar, cake, cookies, Horn Island Cakes) Mrs.Olga. Kitobda keltirilgan kўplab retseptlar yd sharoitidatayorlanishi Uchun engil wa soddaligi Bilan azhralib turadi. BiroқZhung қaramay orasida murakkab retseptli pishiriқlar ҳam ўrin OLGAbўlib, uy bekalaridan aloҳida tayorgarlikni talab etad. Bartschretseptlar kўp marotaba қaytadan tekshi- rilgan. Қandolatchilikmaҳsulotlarining sifat kўp ҳolatlarda oven gas wa pechlarida ushlabturiladigan issiқlik ҳaroratiga boғliқ bўladi. Қuyidagi zhadvaldaTurlov healing Hamir turlaridan tayorlanadigan pishiriқlar Uchunmos keladigan meory issiқlik ҳarorati wa vaқti keltirilgan. HamirTuri Ҳarorat (C °) Pishiriқ vaқti (daқ). Қatlamali Hamir biscuitHamir 220-250 30-45 Қumoқ Hamir 200-220 30-50 Қaynoқ Suvd қorilganHamir 200-220 10-20 Oқsil-onғokdi Hamir Hamir Kўpirtirilgan oқsilli210-220 180-190 20-25 10-25 Hamirturush wa Turlov 90-110 30-90masalliқlar (oғ, d, va tuhum b.қ.) қўshilgan Hamir 180-200 220-24015 15-45 Hamirturushli Hamir 3 Boo Kitob Barcza yd bekalar Uchunmўlzhallangan bўlib, undagi retseptlar bizning mamlakatdagi sotuvdaMavjuda bўlgan oziқ-ovқat maҳsulotlarining mavzhudligi wa milliytaomlarimizning hususiyat- Larini inobatga OLGA ҳolda saralangan.Unli maҳsulotlarni tayorlashda ASOS maҳsulot: University, Shakar,sarioғ, oғ wa tuhumlar ҳisoblanadi. Ular bilan bir қatorda: dmaҳsulotlari, starch, margarine, cocoa, yangi va konservalanganMeva ҳamda cut mevalar (berry) onғoқlar, sharoblar, essentsiyalarva boshқa tab, Aromatic ҳamda kimovy yumshatuvchi moddalar(razr1hlitel) given foydalaniladi. Bartsch қandolatchilikmaҳsulotlari Birinchi Nav buғdoy unidan tayorlanadi; pastes UndanNavlya unlar pishiriқlarning sifatiga Salbiev tasir kўrsatishisababli ulardan foydalanish TAVS etilmaydi. Shu Bilan Birge oddyUniversity ўrniga potatoes krahmalini 1: 1 miқdorda, asosan,pishiriқlarni tayorlashda қўllash mumkin. Shuningdek, potato starchўrniga zhўhori unidan foydalanish mumkin. Potato krahmalini ўrnigazhўhori unidan 1: 1.5 miқdorda olinib, asosan, Sutla jelly wazhelelarni tayorlashda foydalaniladi. Undan tashқari, Hamirқorishda ҳam shunday ўrin almashtirish usulidan foydalanib turishmumkin. Boo ҳolatda zhўhori uni potato starch Kabi opishқoқhususiyatga bўlmaydi ego. Uning bu hususiyati hamirni bўsh қilibқorishda Kerak bўladi. Ammo Zhung қaramay hamirning tashқikўrinishi ҳech ҳam ўzgarmaydi. Hamir қorishdan Awwal Universityelakdan ўtkaziladi. Boo Bilan Unni nafaқat orasiga kirgan tashқinarsalardan tozalash, beams ҳavolatish Uchun ҳam bazhariladi. Booҳolatda ўz un-ўzidan yumshab kislorodga tўyinadi, bu Esa uningtўliқ oshishi wa kўtarilishiga omil bўladi. Shuningdek, hamirnioshirish va kўtarish Uchun Turlov healing oui sodalari,hamirturush, yumshatuvchi moddalar (razrmhlitel) wa ammoniumcarbonate angidriddan foydalaniladi. Hamirni kimovyyumshatuvchilari buoy pishirish zharaonida gas moddalarini chiқaribtashlovchi maҳsulotlardir. Yuқori ҳaroratda ular erib ketibcarbonate anhydride Gazin ҳosil қiladi, bu Esa hamirni yumshatib,uning ҳazhmini oshiradi shishiradi va. .
Сутли таомлар 1.0
Free4You
МУНДАРИЖА1. Сутли пирог...................................22.Сутли-шоколадли крем................ 43.Сутли-олмалидесерт....................64. Олмакайлалиширгуруч...............85. Сутли-малинали музқаймоқ.....106. Сутлиҳолва...................................127. Су глияхнатаом.........................148. Сутлиболалартаоми.................169. Сут ва курук мевали шўрва......1810.Сут ва маннийли десерт......... 2011. Сут вахурмоликоктейль........ 22УЎК: 641.5(083.12)КБК 36.992С97Сутлитаомлар /тўпловчи ва таржимонХ.Ражабова. - Т.: «ЭАУК РКЕ88»НМУ,2015.-246.18ВҲ 978-9943-4742-0-8Оммабоп нашрСУТЛИТАОМЛАРНашриёт лицензиярақами А1 № 2132016 йил 22 сентябрданашриётга топширилди.2016 йил24 октябрда босишга рухсатэтилди.Бичими 60x84 716. «Т1те8 Ие\уКотап» гарнитураси.Шартли босматабоғи 1,39.Нашриёт ҳисоб габоғи1,81. Адади 2000 нусха.1195-сонлибуюртма. Бахоси шартномаасосида.Оригинал макет «ОАУКРКЕ88»нашриёт-матбаа уйидатайёрланди.«ЭАУК РКЕ88» НМУ МЧЖнингматбаабўлимида офсет усулидачоп этилди. ,Манзил: Ўзбекистон Республикаси,100156,Тошкент шахри,Чилонзор тумани,20-А даҳа, 42-уй. Тел:+(99871) 120-1299;Маркетингбўлими: +(99871) 120-1233;120-1202.\УеЪ:\у\у\у.с!аугрге88.и2Е-таП: бауг-рге88@таП.гиБошмуҳаррирМасъулмуҳаррирБадиий муҳаррирСаҳифаловчиАсрорМўминХосиятРажабоваЖаҳонгир АбдужалиловЖавоҳир МуродовIMUNDARIZHA1.Sutla cake................................... 22. Sutla-shokoladlicream................ 43. Sutla-Allman dessert ....................64.Olma Kailali shirguruch ............... 85.Sutla-malinalimuzқaymoқ ..... 106. Sutlaҳolva................................... 127. Soo gly yahnataom......................... 148. Sutla bolalar taom.................169. Sut wa Kuruk Meva shўrva ...... 1810. Sut vamanniyli dessert......... 2011. Sut va hurmoli cocktail ........22UЎK: 641.5(083.12)CSC 36,992C97Sutla taomlar / tўplovchiwatarzhimonH.Razhabova. - T .: "EAUK RKE88" NMU,On June24,2015..18VҲ 978-9943-4742-0-8Ommabop nashrSutlaTAOMLARNashriotraқami A1 license number 2132016 yil 22 sentyabrdanashriotgatopshirildi.2016 yil 24 oktyabrda bosishga ruhsat ethyldi.Bichimi60x84 716. «T1te8 Ie \ y Romana" garniturasi.Shartlibosma taboғi1.39.Nashriot ҳisob gaboғi 1.81. Adad 2000nuskha.1195-drowsybuyurtma. Bajos shartnoma asosida.Original layout"OAUKRKE88"nashriot-matbaa uyida tayorlandi."EAUK RKE88"NMUMChZhningmatbaa bўlimida offset usulida ethyl di chop..Manzil:O'zbekiston Respublikasi, 100156,Toshkent Shahri,ChilonzornebulaDaҳa 20-A, 42-yd. Tel: (99871) 120-1299;Marketingbўlimi: +(99871) 120-1233; 120-1202.\ Ue: \ y \ y \ u.saugrge88.i2E-TAP:бауг-рге88@таП.гиBosch muҳarrirMasulmuҳarrirBadiymuҳarrirSaҳifalovchiasror MўminKhosiyatRazhabovaZhaҳongirAbdujalilovZhavoҳir MurodovI
Маззали ширинликлар тайёрлаш сирлари 3.0
Free4You
ШАХМАТ ПЕЧЕНЬЕСИ 250 г сариёғ, 1 стакан шакар, 1 стакан қаймоқ, 2та тухум, 1 чой қошиқ сода билан уксус, 4-5 стакан ун, 3 ош қошиқкакао, устига сепиш учун майдаланган ёнғоқ. дан ташқари ҳаммасинисолиб ўртача юмшокдикда ха- мир қорамиз. Хамирни 2 га бўлиббиттасига какао ара- лаштириб ҳар хамирни 2 га бўлиб узун илоншаклида ёямиз. Шахмат шаклида тахлаб кўндалангига 1-1,5 смқалинликда кесиб ола-миз ёнларини пичоқ ёрдамида те- кислаб листгазичроқ қилиб терамиз ва устига ( 1 та ту- хум сариғига 1 ош қошиқсув) тухум сариғи суркаб май- даланган ёнғоқ ёки ерёнғоқ сепиббезатамиз. Духовкада ўрта оловда 30-35 дақиқа хамирни шакариниэритиб юбормасдан пишириб оламиз. CHESS PECHENESI 250 g sarioғ 1shakar glass, glass қaymoқ 1, 2 that tuhum 1 choy қoshiқ Bilan sodavinegar, 4-5 cup un, 3 osh қoshiқ cocoa ustiga sepish Uchunmaydalangan onғoқ. given tashқari ҳammasini solib ўrtachayumshokdikda Ha қoramiz world. Hamirni 2ha bўlib bittasiga cocoaara- lashtirib ҳar hamirni 2 hectares bўlib Uzun Elon shaklidaoyamiz. Chess shaklida tahlab kўndalangiga 1-1.5 cm қalinlikdakesib-ol Ms. onlarini pichoқ ordamida TE kislab listga zichroққilib teramiz wa ustiga (1 is the tour- Hum sariғiga 1 oui қoshiқsuv) tuhum sariғi surkab May- dalangan onғoқ Ueki eronғoқ sepibbezatamiz. Duhovkada ўrta olovda 30-35 daқiқa hamirni shakarinieritib yubormasdan pishirib olamiz.
Салатлар 3.0
Free4You
Қўлингиздаги ушбу китобга дунё халқлари севиб истеъмол қиладиганОсиё ва Европа салатларининг рецептлари киритилган. Унда нафақатгўигг ва гўшт маҳсулотлари, қўзиқорин, сабзавотлар, пишлоқ, балкибиз учун янгилик бўлган денгиз маҳсулотларидан тайёрланган ажойибсалатлар, шунингдек, барча бирдек севиб истеъмол қиладиган экзотикмасаллиқлар- дан тайёрланган мевали салатлар ҳам ўрин олган. Китобнафақат уй бекаларига, балки салат тайёрлашга қизиқадиган барчакишиларга мўлжалланган. Қўlingizdagi Ushba kitobga dunyo halқlarisevib istemol қiladigan Osiyo va Europe salatlarining retseptlarikiritilgan. Und nafaқat gўigg wa gўsht ​​maҳsulotlari, қўziқorin,sabzavotlar, pishloқ, beams Artistic Uchun yangilik bўlgan dengizmaҳsulotlaridan tayorlangan azhoyib salatlar, shuningdek, Barczabirdek sevib istemol қiladigan exotic masalliқlar- giventayorlangan Meva salatlar ҳam ўrin Olga. Kitob nafaқat ydbekalariga, beams salad tayorlashga қiziқadigan Barcza kishilargamўlzhallangan.
Кодекси андоз 1.0
Free4You
ҚАРОРИМАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИҶУМҲУРИИ тоҷикистонОИДБАҚАБУЛ КАРДАНИКОДЕКСЫ АНДОЗИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОНМаҷлисинамояндагониМаҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:КодексиандозиҶумҳурии Тоҷикистон қабул карда шавад.2. ҚарориМаҷлисинамояндагони Маҷлиси Олии ҶумҳурииТоҷикистон «Оид ба қабулнамуданиҚонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қабул намуданиКодекси андозиҶумҳурии Тоҷикистон ва мавриди амал қарор додани он»аз 3 ноябрисоли 2004, №1207 (Ахбори Маҷлиси Олии ҶумҳурииТоҷикистон, С.2004,№11, мод. 590; с. 2005, №12, мод. 714; С.2006,№5, МОД.270; №12,мод. 630; с. 2007, №2, мод. 103; №6, мод. 481; с.2008; №1, қ. 2,мод. 31; №4, мод. 337; с. 2009, №2, мод. 45; №4,мод. 255; №11,мод. 726; с.2010; №6, мод.444; С.2011, №12, мод. 924;с.2012, №5,мод. 368) аз эътибор соқит дониста шавад.Раиси МаҷлисинамояндагониМаҷлиси ОлииҶумҳурииТоҷикистон Ш.ЗУҲУРОВш.Душанбе, 5сентябри соли2012№902ҚARORIMAҶLISI Namoyandagon MAҶLISIOliiҶUMҲURIITojikistonOID BA ҚABUL cardanCODES ANDOZIҶUMҲURIITojikistonMaҷlisi Namoyandagon Maҷlisi Olii ҶumҳuriiTojikistonқaror mekunad:Code of andozi Ҷumҳurii Tojikiston қabulshavadinfarction.2. Қarori Maҷlisi Namoyandagon MaҷlisiOliiҶumҳuriiTojikiston "OID ba қabul namudani ҚonuniҶumҳuriiTojikiston" gift Borai қabul namudani Code andoziҶumҳuriiTojikiston va mavridi Amal қaror Dodanim he "az 3 November2004salt, №1207 (Akhbori Maҷlisi Olii Ҷumҳurii Tojikiston, S.2004,№11,mod. 590 ; since 2005, №12, mod 714;.. S.2006, №5, MOD.270;№12,mod 630;. 2007, №2, mod 103;.. №6, mod 481;. a. 2008, №1, қ 2mod31;.. №4, mod 337;.. 2009, №2, mod 45;. №4, mod 255;. №11,mod726;. s.2010; number 6, mod.444; S.2011, №12, mod 924;..s.2012,№5, mod 368) az etibor soқit donista shavad.RaisiMaҷlisiNamoyandagonMaҷlisi OliiҶumҳuriiToҷikistonSH.ZUҲUROVsh.Dushanbe,September 5, 2012 Salt№902
Лаззат 1.0
Free4You
«Лаззат» китоби таом тайёрлашда нафақат уз вақтини,балкимаҳсулотларни тежашни истаган бекалар учунмулжалланган.Китобдагимаслаҳатлардан фойдалансангиз, сиз шо- ҳонаошхонанинг тежамкорсирларидан воқиф булиб, лаззатли таомлартайёрлай олишингизга шубҳайуқ.Тўпловчи Дилфуза Мадраҳимова"Lazzat"Whaler taom tayorlashdanafaқat vaқtini ties, beams maҳsulotlarnitezhashni istagan bekalarUchun mulzhallangan.Kitobdagimaslaҳatlardan foydalansangiz, PPESho ҳona oshhonaning tezhamkorsirlaridan voқif bulib, lazzatlitaomlar tayorlay olishingizgashubҳa yuқ.Tўplovchi DilfuzaMadraҳimova
Ажоиб таомлар 1.0
Free4You
Соғлом яшашда тўғри овқатланишнинг аҳамияти жуда катта. Ҳарбирнарсада меъёр бўлиши кўп ўринларда мақталган.Ушбу китобдамазкурқоидага амал қилган ҳолда таомлар рецепти жамланар экан,умидқиламизки, таомномангиздаги мазали егуликлар рўйхатиниянадабойитади.Инсон соғлом, ёш ва тетик бўлишида гўғриовқатланишнингаҳамияти жуда катта ҳисобланади. Бир қанчапарҳезшунос олимларнингсўзларига қараганда, таом ё шифо, ёкасалликдир.Хўш, бу нимадегани? Аввало, одам тўйиб овқатланмаслиги,ейишдан тўхтаганида янабироз нимадир татиб кўришга иштаҳаси турганбўлиши керак. Кишиошқозонини ўз кўнглида учга бўлиб олиш лозим:таомга жой, ичимликкажой ва ҳавога жой. Кези келганда айтиш жоизки,мияга ошқозонтўлганлиги ҳақидаги хабар инсон тўйган заҳоти эмас,балки кечикибборар экан. Шунинг учун қорин тўйганини сезмасданбурун ейишдантўхташ лозим.Тўғри овқатланилганда моддалар алмашинувияхшиланганибоис семирганлар озиб, озғин одамлар тўлишади. Бу эсаўз-ўзидан қонайланишига ўз таъсирини кўрсатади. Томирларда эркин ваяхшиайланган тоза қон касал ҳужайраларни даволаб кетади.Қарабсизки,умумий аҳвол ижобий томонга ўзгарганини сезасиз.Кунликтаомнингбешдан уч қисми (3/5) мева ва сабзавотлардан иборат бўлишикерак.Овқатланаётган маҳалда эмас, балки овқатланишлар орасидаичимлик(тоза сув, кўк чой, табиий шарбатлар) ичган маъқул.Қисқаси,нонушта ёки тушлик ёхуд кечки таомдан 15 дақиқа ўтгач,суюқликистеъмол қилиш мақсадга мувофиқ.Мутахассислар айтишича, одамбиркунда 2-3 литр сувни ичиши керак экан. "Чанқамайман-у",деманг.Организмга шу микдордаги сув зарурлиги илмий исботланган,яънишунча сув бир кунда тўпланиб қолган чиқиндиларни ўзи биланолибчиқиб кетар экан. Агар3суюкдик кам бўлса, организмда шлакларқолибкетаверади. Фикримизни тўлдирадиган бўлсак, тилнинг чанқабқуришиорганизм сувсизланишининг охирги ҳолатини ифодаларкан.Демак,тилимиз қуримай туриб, ҳар соатда 1 стакандан сувичишимизлозим.Тартиб билан овқатланиш ҳам катта аҳамиятгаэга.Аралаш-қуралаш ейилган таом ошқозонни бузади. Ҳали қориночмасдантуриб, яъни овқат ҳазм қилинмасдан яна устига янги таомистеъмолқилиш бижғиш жараёнини келтириб чиқаради, кейинги тушганегуликларошқозонда ачийди. Бу ўзига яраша бир қанча иллатларгасабаб бўлади.Аниқроқ айтадиган бўлсак, ачиган модда ичаклар орқалиқоннизаҳарлайди. Заҳарланган қон эса айланиб юриш жараёнидаорганларгаетиб бораркан, уларни ҳам касаллантириб кетади. Шунингучун тўғриовқатланишга тўғри амал қилиш керак.Эрталаб тургандансўнг бирстакан қайнатиб илитилган сув билан кунни бошлаган маъқул.Бу сувшифо, десам, хато қилмаган бўламан. Негаки, томир ваичакларданчиқиндилар сув ёрдамида қувилади, ич келиши яхшиланади,ортиқчаёғлар эрийди. Натижада қомат гўзаллашади, юзтиниқлашади,касалликлар чекина бошлайди. Ўрни келганда биргинақабзият 50 данортиқ касалликка сабаб бўлишини айтиб ўтишни лозимтопдим.Агар буқайнатиб илитилган сувга бир чойқошиқ асал қўшилса,унингшифобахшлиги янада зиёда бўлади. Бу сув нафақат тозаловчи,балкивитаминлар билан тўйинтирувчи сувга айланади.Шундансўнгбадантарбияни амалга оширинг. Бу ҳар бир аъзоингизнингфаолбўлишида жуда муҳим. Ана ундан кейин нонупггагаўтиринг.Унутманг,ҳар бир овқатланишни аввало мева- сабзавотларданбошланг. Сўнгбирон таомни истеъмол қилинг. Агар десерт қабулқилмасангиз, нурустига аьло4нур бўларди. Яхшиси, ширинликларнинонушта ва тушликёки тушлик ва кечки таомнинг ўртасида истеъмолқилганмаъқул.Таомларингиз ҳар хил бўлиши ҳам тўғри овқатланишдажудамуҳим саналади. Шунингдек, яхши кайфиятда овқатланишниҳоятдааҳамиятлидир. Ғазабингиз келиб ёки хафа бўлиб турганингиздаимконқадар ҳеч нима еманг, сабаби у ростдан ҳам заҳарга айланади.Янаовқатланаётган пайтда телевизор кўрмаган, газета ўқимаган,умуманнима биландир шуғулланмаган маъқул. Агар бошқа нарсагадиққатингизчалғиса, ошқозонга шира меъёрда ажралмас экан. Бунданчиқди, ҳазмқилиш жараёни бузилади.Soғlom yashashda tўғriovқatlanishningaҳamiyati zhuda katta. Ҳar bir narsada meor bўlishikўp ўrinlardamaқtalgan.Ushba kitobda mazkur қoidaga amal қilganҳolda taomlarRecipes zhamlanar ekan, Umid қilamizki,taomnomangizdagi smearedeguliklar rўyhatini yanada boyitadi.Insonsoғlom, Yosh wa tetikbўlishida gўғri ovқatlanishning aҳamiyatizhuda katta ҳisoblanadi.Bir қancha parҳezshunos olimlarningsўzlariga қaraganda, taom eScifo, e kasallikdir.Hўsh, Bu NimaDehghani? Abba, odes tўyibovқatlanmasligi, eyishdan tўhtaganidayang biroz nimadir tatibkўrishga ishtaҳasi turgan bўlishi Kerak.Kishi oshқozonini ўzkўnglida uchga bўlib olish Losimo: taomga Mrs.,Ms. ichimlikka waҳavoga Ms. Kezi kelganda aytish zhoizki, Miyagioshқozon tўlganligiҳaқidagi swag inson tўygan zaҳoti EMAS, beamskechikib borar ekan.Shuning Uchun қorin tўyganini sezmasdan breakereyishdan tўhtashLosimo.Tўғri ovқatlanilganda moddalar almashinuviyahshilanganiBois semirganlar ozib, ozғin odamlar tўlishadi. Esa-Buўz ўzidanқon aylanishiga ўz tasirini kўrsatadi. Tomirlarda Erkin wayahshiaylangan toza қon Casal ҳuzhayralarni davolab ketadi.Қarabsizki,Umum aҳvol izhoby tomonga ўzgarganini sezasiz.Kunliktaomningbeshdan uch қismi (3/5) Meva wa sabzavotlardan iboratbўlishiKerak. Ovқatlanaotgan maҳalda EMAS, ovқatlanishlar orasidaichimlikgirder (suv toza, kўk cho, tabiy sharbatlar) ichgan maқul.Қisқasi,nonushta Ueki tushlik ohud Kechko taomdan 15 daқiқaўtgach,suyuқlik istemol қilish maқsadga muvofiқ.Mutahassislaraytishicha,odes bir Kunda 2-3 liter suvni ichishi Kerak ekan."Chanқamayman-y"demang. Organizmga shu mikdordagi suv zarurligiilmy isbotlangan,yani shuncha suv bir Kunda tўplanib қolganchiқindilarni ўzi BilanOlib chiқib ketar ekan. agar3suyukdik Camsbўlsa, organizmdashlaklar қolib ketaveradi. Fikrimizni tўldiradiganbўlsak, tilningchanқab қurishi body suvsizlanishining ohirgiҳolatini ifodalarkan.Demak, tilimiz қurimay Turibius, ҳar soatda 1stakandan suvichishimiz Losimo.Tartib Bilan ovқatlanish ҳam kattaaҳamiyatgaego. Aralash-қuralash eyilgan taom oshқozonni buzadi.Ҳali қorinochmasdan Turibius, yani ovқat ҳazm қilinmasdan yangustiga yangitaom istemol қilish bizhғish zharaonini keltiribchiқaradi, keyingitushgan eguliklar oshқozonda achiydi. Bu birўziga Yarash қanchaillatlarga sabab bўladi. Aniқroқ aytadiganbўlsak, achigan IRTOichaklar orқali қonni zaҳarlaydi. Zaҳarlanganқon Esa aylanibyurish zharaonida organlarga etib borarkan, ularniҳamkasallantirib ketadi. Shuning Uchun tўғri ovқatlanishga tўғriamalқilish Kerak.Ertalab turgandan sўng bir glass қaynatibilitilgansuv Bilan kunni boshlagan maқul. Boo suv Scifo, Desam,Hatoқilmagan bўlaman. Negaki, Thomire wa ichaklardan chiқindilarsuvordamida қuviladi, ich kelishi yahshilanadi, ortiқcha oғlareriydi.Natizhada қomat gўzallashadi, SW tiniқlashadi, kasalliklarChekinaboshlaydi. Ўrni kelganda birgina қabziyat 50 given ortiқkasallikkasabab bўlishini aytib ўtishni Losimo topdim.Agar buқaynatibilitilgan suvga bir choyқoshiқ ASAL қўshilsa, uningshifobahshligiyanada Ziyoda bўladi. Boo suv nafaқat tozalovchi,beams vitaminlarBilan tўyintiruvchi suvga aylanadi.Shundan sўngbadantarbiyaniamalga oshiring. Bu bir ҳar azoingizning Faolbўlishida zhudamuҳim. Ana Undan Kejin nonupggaga ўtiring.Unutmang,ҳar birovқatlanishni Abba meva- sabzavotlardan boshlang. Sўng Birontaomniistemol қiling. Agar dessert қabul қilmasangiz, nur ustigaalo4nurbўlardi. Yahshisi, shirinliklarni nonushta wa wa tushlikUekitushlik Kechko taomning ўrtasida istemol қilganmaқul.Taomlaringizҳar healing bўlishi ҳam tўғri ovқatlanishda zhudamuҳim sanaladi.Shuningdek, yahshi kayfiyatda ovқatlanish niҳoyatdaaҳamiyatlidir.Ғazabingiz Kelibia Ueki Hough bўlib turganingizdaImkon қadar ҳechneem emang, from sababi rostdan ҳam zaҳargaaylanadi. Janovқatlanaotgan paytda kўrmagan TV, newspaper ўқimagan,umuman neembilandir shuғullanmagan maқul. Agar boshқa narsagadiққatingizchalғisa, oshқozonga shear meorda azhralmas ekan.Bundala chiқdi,ҳazm қilish zharaoni buziladi.
Шарбатлар 1.0
Free4You
МУНДАРИЖА1. Цитрус мевали шарбат...2. Қулупнайлишарбат.......3.Олмали хушбўй шарбат.4. Петрушкали шарбат.5.Пепловкали шапбат.6.Грейпфрутли шарбат.....2..4.6.810127.Лавлагилишарбат............................148. Апельсин васабзилишарбат......... 169.Бодринглишарбат............................1810.Олчалишарбат.............................. 2011.Қовоқлишарбат............................. 22УЎК 663.81КБК36.991Ш26Шарбатлар / тўпловчи ва таржимонХ.Ражабова. - Т.: “ОАУРРКЕ88"НМУ,2016.-24 б.13ВИ 978-9943-4681-2-2ОммабопнашрШАРБАТЛАРБошмуҳаррирМасъул муҳаррирБадиий муҳаррирМуҳаррирАсрорМўминХосиятРажабоваЖаҳонгир АбдужалиловАдолат ФайзиеваНашриётлицензия рақамиА1 № 2132016 йил 17 майда нашриётга топширилди.2016йил 10 июндабосишга рухсат этилди.Бичими 60x84 1/16. “Тнпез №\уКотап”гарнитураси.Шартли босматабоғи 1,39.Нашриёт ҳисоб табоғи1,81.Адади 2000 нусха.1178-сонли буюртма. Баҳосишартномаасосида.Оригинал макет “ОАУК. РКЕ88”нашриёт-матбаауйидатайёрланди. “ЭАУК РКЕ88” НМУ МЧЖнингматбаабўлимида офсетусулида чоп этилди.Манзил: Узбекистон Республикаси,100156,хТошкент шаҳри, Чилонзор тумани,20-А даҳа, 42-уй. Тел.:+(99871)120-1299;Маркетинг бўлими:+(99871) 120-1233;120-1202.\УеЪ:\у\¥\у.Паугрге83.Ц2 Е-таП:бауг-рге88@таП.гиMUNDARIZHA1. CitrusMeva sharbat ...2. Қulupnaylisharbat .......3. OLMA hushbўysharbat.4. Petrushkali sharbat.5.Peplovkali shapbat.6. Greypfrutlisharbat .....2..4.6.810127.Lavlagili sharbat............................ 148. Orange va sabzisharbat .........169. Bodringli sharbat............................ 1810. Olchalisharbat.............................. 2011. Қovoқlisharbat............................. 22UЎK 663.81CSC 36,991W26Sharbatlar/ tўplovchi wa tarzhimonH.Razhabova. - T .: "OAURRKE88" NMU,2016.24-b.13VI 978-9943-4681-2-2OmmabopnashrSHARBATLARBoschmuҳarrirMasul muҳarrirBadiymuҳarrirMuҳarrirasror MўminKhosiyatRazhabovaZhaҳongirAbdujalilovAdolat FayzievaNashriot raқami A1license number 2132016yil 17 Maida nashriotga topshirildi.2016 yil10 iyunda bosishgaruhsat ethyl di.Bichimi 60x84 1/16. "Tnpeznumber \ y Romana"garniturasi.Shartli bosmataboғi 1.39.Nashriotҳisob taboғi 1.81.Adad 2000 nuskha.1178-drowsy buyurtma. Baҳosishartnomaasosida.Original layout "OAUK. RKE88"nashriot-matbaauyidatayorlandi. "EAUK RKE88" NMU MChZhningmatbaabўlimida offsetusulida ethyl di chop.Manzil: RespublikasiUzbekistan, 100156,xShaҳri Tashkent, Chilonzor nebulaDaҳa 20-A,42-yd. + Tel .:(99871) 120-1299;Marketing bўlimi: + (99871)120-1233; 120-1202.\Ue: \ y \ ¥ \ u.Paugrge83.Ts2 E-TAP:бауг-рге88@таП.ги
Қӯзиқоринли таомлар 1.0
Free4You
МУНДАРИЖА1. Қўзиқорин тоблама.....................22.Қўзиқоринлиқовурма...................43.Қўзиқоринлидимлама..................64. Яхлит пишганкўзиқорин........... 85.Қўзиқоринли пирог.....................106.Қўзиқоринлитузлама.................127.Қўзиқоринлисалат...................... 148.“Баҳор”таоми...............................169.Қўзиқоринлидўлма.................... 1810. Қўзиқоринлиқайла..................2011. “Янгилик”таоми.......................22УЎК:641.55(083.1)КБК36.992Қ88Қўзикоринли таомлар / тўпловчи ватаржимонХ.Ражабова. -Т.: «ЭАУК РКЕ88»НМУ, 2016.-24 б.18ВИ978-9943-4742-7-7ОммабопнашрҚЎЗИҚОРИНЛИ ТАОМЛАРБош муҳаррирМасъулмуҳаррирМуҳаррирБадииймуҳаррирСаҳифаловчиАсрор МўминХосиятРажабоваДилдораЗувайтоваЖаҳонгир АбдужалиловЖавоҳир МуродовНашриётлицензия ракамиА1 № 2132016 йил 11 ноябрда нашриётгатопширилди.2016 йил 28ноябрда босишга рухсат этилди?Бичими 60x847|6. «Тппез №\у Котап»гарнитураси.Шартли босма табоғи 1,39.Нашриётҳисоб табоғи 1,81.Адади 2000 нусха.1206-сонли буюртма. Бахосишартномаасосида.Оригинал макет «ЭАУК. РК.Е88»нашриёт-матбаауйидатайёрланди.«ЭАУК РКЕ88» НМУ МЧЖнингматбаа бўлимида офсетусулидачоп этилди. хМанзил: Ўзбекистон Республикаси, 100156,Тошкентшаҳри,Чилонзор тумани,20-А даҳа, 42-уй. Тел: +(0371)120-1299;Маркетингбўлими: +(0371) 120-1233;120-1202.\УеЬ:\у\\эу.даугрге58.и2MUNDARIZHA1. Қўziқorintoblama..................... 22. Қўziқorinli қovurma...................43. Қўziқorinli dimlama .................. 64.Yahlit pishgankўziқorin 8 ...........5. Қўziқorinli cake.....................106. Қўziқorinli tuzlama .................127. Қўziқorinli salad...................... 148. "Baҳor"taom............................... 169. Қўziқorinlidўlma.................... 1810. Қўziқorinli қayla..................2011. "Yangilik" taom .......................22UЎK: 641.55(083.1)CSC 36,992Қ88Қўzikorinli taomlar /tўplovchiIslandstarzhimon H.Razhabova. - T .: "EAUK RKE88"NMU,2016. The24-b.18VI 978-9943-4742-7-7Ommabop nashrҚЎZIҚORINLITAOMLARBoschmuҳarrirMasul muҳarrirMuҳarrirBadiymuҳarrirSaҳifalovchiasrorMўminKhosiyat RazhabovaDildoraZuvaytovaZhaҳongirAbdujalilovZhavoҳir MurodovNashriot cancers A1license number2132016 yil 11 noyabrda nashriotga topshirildi.2016yil 28 noyabrdabosishga ruhsat ethyl di?Bichimi 60x84 7 | 6. "Tppeznumber \ yRomana" garniturasi.Shartli bosma taboғi 1.39.Nashriotҳisob taboғi1.81. Adad 2000 nuskha.1206-drowsy buyurtma. Bajosshartnomaasosida.Original layout "EAUK. RK.E88 "nashriot-matbaauyidatayorlandi."EAUK RKE88" NMU MChZhningmatbaa bўlimida offsetusulidaethyl di chop. xManzil: O'zbekiston Respublikasi,100156,ShaҳriTashkent, Chilonzor nebulaDaҳa 20-A, 42-yd. Tel:(0371)120-1299;Marketing bўlimi: + (0371) 120-1233; 120-1202.\ YourWeb:\ y \\ eu.daugrge58.i2
Таом ва пишириқлар 3 1.0
Free4You
“Энг қулай ва лаззатли таом ва пишириқлар” (Уй бекаларигатуҳфа)номли мазкур иккинчи китобимизда товуқ ва балиқнингпиширишусуллари ва яна бир неча танқис таомларнинг тайёрланишиҳақидамаълумот оламиз.Шунингдек, мазкур таомларнинг соғлиқучунфойдалари, маҳсулотларни сақлаш, пишириш усулларига оидқимматлимаслаҳатлардан бохабар бўласиз. Уй бекаларимиз ҳар овқаттуридансўнг бир ҳикматли сўз ўқишда давом этадилар. Пиширувчиларгаўткирақл, фаросат, зукколик, еювчиларга ёқимли иштаҳатилаймиз."Angқulay wa wa lazzatli taom pishiriқlar" (Ui bekalarigatuҳfa) nomlimazkur ikkinchi kitobimizda tovuқ baliқning pishirishusullari wawa yang bir necha tanқis taomlarning tayorlanishi ҳaқidamalumotolamiz.Shuningdek, mazkur taomlarning soғliқ Uchunfoydalari,maҳsulotlarni saқlash, pishirish usullariga OIDқimmatlimaslaҳatlardan bohabar bўlasiz. Uy bekalarimiz ҳar ovқatturidansўng bir ҳikmatli sўz ўқishda Dove etadilar.Pishiruvchilarga ўtkiraқl, farosat, zukkolik, eyuvchilarga oқimliishtaҳa tilaymiz.
Йӯл ҳаракати қоидаларига 1.0
Free4You
Мазкур қўлланма “Иўл ҳаракати қоидалари”ни атрофличаўрганиш,йўл-тране- порт ҳодисаларининг олдини олиш ва уни бартарафотишдаҳайдовчиларга еифатли билим бериш мақсадида яратилган бўлиб,йўлҳаракати иштирокчиларипипг хавф- сизлигини таъминлашгаёрдамберади.Муаллифлар “Иўл ҳаракати қоидалари”га шархдар асосидаучюздан ортиқ бе- закли расмлар билан мураккаб йўлҳаракативазиятларини содда қилиб тушунтириш- га ҳаракатқилганлар.Қўлланмамалака ошириш тингловчилари, ҳайдовчилар,пиёдалар, ҳайдовчиликгувоҳномаси олиш учун номзодларга ва кенгўқувчилар оммасигамўлжаллангаи.Ушбу қўлланмани тайёрлашда ўз фикрва мулоҳазаларибилан ёрдамлашган тақризчилар Носиржон Зокиров ваСаидқосимУсмоновларга муаллифлар ўз мин- натдорчиликларинибилдиради.Дунёдаҳеч нарса мукаммал бўлмаганидек, ушбу ўқув қўлланмаҳам баъзи биркамчиликлардан холи бўлмаслиги мумкин, албатга. Шусабабли ўқувқўлланмаҳақи- да ўз фикр ва мулоҳазаларини билдирганкитобхонларгасамимий ташаккур билди- рамиз.Муаллифлик хуқуқи қонунхужжатларигабипоан муҳофаза этилган.Mazkur қўllanma "Iўl ҳarakatiқoidalari" noatroflicha ўrganish, yўl-trane- port ҳodisalariningAldean olish vauni bartaraf otishda ҳaydovchilarga eifatli bilimBerisha maқsadidayaratilgan bўlib, yўl ҳarakati ishtirokchilaripipghavf- sizliginitaminlashga ordam Barada.Mualliflar "Iўl ҳarakatiқoidalari" hasharhdar asosida uch yuzdan ortiқ be- seal rasmlarBilan murakkabyўl ҳarakati vaziyatlarini Soddy қilib tushuntirish-hectaresҳarakat қilganlar.Қўllanma Malak oshirishtinglovchilari,ҳaydovchilar, piodalar, ҳaydovchilik guvoҳnomasiolish Uchunnomzodlarga Islands Keng ўқuvchilar ommasigamўlzhallangai.Ushbaқўllanmani tayorlashda ўz Fikr wa muloҳazalariBilan ordamlashgantaқrizchilar Nosirzhon Zokirov wa SaidқosimUsmonovlarga mualliflarўz min- natdorchiliklarini bildiradi.Dunodaҳech Nars Mukammalbўlmaganidek, Ushba ўқuv қўllanma ҳam bazi birkamchiliklardan holybўlmasligi mumkin, albatga. Shu sababli ўқuvқўllanmaҳaқi- yes ўzFikr wa muloҳazalarini bildirgan kitobhonlargathemselves tashakkurbildi- Ramiz.Mualliflik huқuқi қonunhuzhzhatlariga bipoan muҳofazaetilgan.
Баклажонли таомлар 1.0
Free4You
Бақлажон ҳам бошқа сабзавотлар сингари пазанда- чиликдакўпишлатилади. Аёлларимиз бақлажондан турли салатлар, енгилтаомлар,қовурма икра ва овқат учун солинадиган масаллиқлартайёрлайдилар.Кейинги вақтда бошқа жабҳаларда бўлгани кабипазандачиликда ҳамтурли таомлар тайёрлаш борасида янгиликларяратилмоқда. Шу жумладанбақлажондан ҳар хил егуликлар рецегггларитузилмоқда.Мазкуркитобчага бақлажондан таомлар тайёрлаш бўйичаюртимиз ва жаҳонпазандачилигида кашф этил- ган сўнгги янгиликларкиритилган. Буянги рецептлар аёлларимизга манзур бўлади, дебўйлаймиз.Тўпловчи ватаржимон Нилуфар ХаитоваБарча дудудлар амвлдагидонунларга асосандимоялаигаи."ОАУК РКЕ35’ иашриёт-матбаа уйинингёзма руксатисизушбу нашрни дисман ёки тулид долда бошда оммавийахборотвоситаларида электрон ёки меканик курииишда кучириб босиш,магиитташувчи воситаларда тардатиш датъий тадидлаиади.БАҚЛАЖОН —УЗОҚ УМРГАРОВИБАҚЛАЖОНҚадимдан бақлажон ёввойи ҳолда ЎртаШарқ,Жанубий Осиёва Ҳиндистонда ўсган. Ҳозир ҳамбақлажоннинг ёввойиаждодларини ўшаерда учратишмумкин. Санскрит тилидагиқадимийқулёзмалардаёзилишича, бақлажон бундан 1500 йилаввалмада-нийлаштирилган. Бақлажоннинг тарқалишида араблар-нингҳиссасикатта булиб, улар ушбу сабзавотни IXасрда Африкага олибкелишган.Европага бақлажонXV аср ўрталарида олиб келинган булсаҳам,фақатXIX асрга келибгина қишлоқхўжалигидаетиштирабошладилар.Таниқли саёҳатчи Клот Бей Мисрбуйлабқилгансаёҳатида сабзавот экинларини таърифлаб,ерликаҳолибақлажЬнни арман бодринги (арман бодринги,яъни қовун навибиланадаштирилмасин) деб аташини,улар оқ ва сиёҳрангбулишиниёзган.Бақлажоннинг меваси катта, думалоқ, ноксимонёкицилиндрсимоншаклга эга. Мевасининг усти ялтироқ,силлиқ ёки хиратусли. Етилганмеваларининг рангикулрангдан то қунғир-сариққачабулади. Пишибўтибкетган меваси эса дағал ва бемаза бўлади.Шунингучун бақлажондумбуллигида истеъмол қилинади.Думбулмеваларининг ранги оч бинафшарангдан тўқсиёҳранггача, уруғларимайда, оч жигаррангбўлади.Baқlazhon ҳam boshқa sabzavotlar Singharapazanda- chilikdakўp ishlatiladi. Aollarimiz baқlazhondan Turlovsalatlar, engiltaomlar, қovurma roe Islands ovқat Uchun solinadiganmasalliқlartayorlaydilar. Keyingi vaқtda boshқa zhabҳalarda bўlganiKabipazandachilikda ҳam Turlov taomlar tayorlash borasidayangiliklaryaratilmoқda. Shu zhumladan baқlazhondan ҳar healingeguliklarretseggglari tuzilmoқda.Mazkur kitobchaga baқlazhondantaomlartayorlash bўyicha yurtimiz va zhaҳon pazandachiligida kashfethylgan sўnggi yangiliklar kiritilgan. Boo yangiretseptlaraollarimizga Manzoor bўladi, Deb ўylaymiz.Tўplovchi watarzhimonNilufar HaitovaBartsch dududlar amvldagi donunlargaasosandimoyalaigai."OAUK RKE35 'iashriot-matbaa uyining ozmaruksatisizUshba nashrni Dismal Ueki tulid Dold boshda ommavyAkhborotvositalarida electron Ueki Mecanica kuriiishda kuchiribbosish,magiit tashuvchi vositalarda tardatish datytadidlaiadi.BAҚLAZHON -UZOҚ UMR GaroweBAҚLAZHONҚadimdan baқlazhonovvoyi ҳolda ЎrtaSharқ,Zhanuby Osiyo va Ҳindistonda ўsgan. Ҳozirҳambaқlazhonningovvoyi azhdodlarini ўsha Erda uchratishmumkin.Sanskrit tilidagiқadimy қulozmalardaozilishicha, baқlazhon Bundala1500 yil Awwalmada-niylashtirilgan. Baқlazhonning tarқalishidaarablar-ningҳissasi katta bulib, ular Ushba sabzavotni IXasrdaAfrikaga Olibkelishgan. Evropaga baқlazhonXV Asr ўrtalarida Olibkelingan Bullsҳam, faқatXIX asrga kelibgina қishloқhўzhaligidaetishtiraboshladilar.Taniқli saoҳatchi Clot Bey Misrbuylabқilgansaoҳatida sabzavot ekinlarini tariflab,Yerlikaҳolibaқlazhnni bodringi Arman (Armand bodringi,yani қovunNavi Bilanadashtirilmasin) Deb atashini,ular oқ wa sioҳrangbulishiniozgan.Baқlazhonning mevasi katta, dumaloқ,noksimonUekitsilindrsimon shaklga ego. Mevasining Ustiyaltiroқ,silliқ UekiHira tusli. Etilgan mevalariningrankskulrangdan theқunғir-sariққacha buladi. Pishib ўtibketganmevasi Esa daғal wabemaza bўladi. ShuningUchun baқlazhondumbulligida istemolқilinadi.Dumbul mevalarining ranks Pts Binafsharangdantўқsioҳranggacha, uruғlari Maida, och zhigarrang bўladi.
Бугламалар 1.0
Free4You
МУНДАРИЖА1. Буғлама дўлма...............................22.Буғдапишган қўзиқорин.............43.Хоним..............................................64.Балиқбуғлама................................ 85. Буғдапишганчучвара.................106.Твороглибуғлама........................ 127. Буғдапишганпряник..................148. Товуқгўштилибуғлама..............169. Корейсчаманти...........................1810. Оширмаманти...........................2011. Буғдапишганколбаса.............. 22УЎК: 641.55(083)КБК36.991Б94Буғламалар /тўпловчи ва таржимонХ.Ражабова. - Т.: “ОАУКРК.Е88” НМУ,2016.-24б.18В1Ч 978-9943-4743-8-3ОммабопнашрБУҒЛАМАЛАРНашриёт лицензиярақами А1 № 2132016 йил 7 декабрданашриётга топширилди.2016 йил 14декабрда босишга рухсатэтилди.Бичими 60x84 7|й. “Тнпез №\у Котап”гарнитураси.Шартли босматабоғи 1,39.Нашриёт ҳисоб табоғи 1,81.Адади 2000 нусха.1212-сонлибуюртма. Бахоси шартномаасосида.Оригинал макет “ЭАУК.РКЕ88”нашриёт-матбаа уйидатайёрланди.“ИАУК РКЕ88” НМУ МЧЖнингматбаабўлимида офсет усулидачоп этилдиЗМанзил: Ўзбекистон Республикаси,100156,Тошкент шаҳри,Чилонзор тумани,20-А даҳа, 42-уй. Тел:+(99871) 120-1299;Маркетингбўлими:+(99871) 120-1233; 120-1202.\УеЬ:\у\у\у.с!аугрге58.и2Е-тай:бауг-ргез8@тай.гиБош муҳаррирМасъулмуҳаррирБадииймуҳаррирМуҳаррирСаҳифаловчиАсрор МўминХосиятРажабоваЖаҳонгирАбдужалиловДилдора ЗувайтоваЖавоҳирМуродовMUNDARIZHA1. Buғlamadўlma ...............................22. Buғda pishgan қўziқorin............. 43.Honim.............................................. 64. Baliқbuғlama................................ 85. Buғda pishganchuchvara................. 106. Tvorogli buғlama........................127. Buғda pishgan carrot.................. 148. Tovuқ gўshtilibuғlama .............. 169.Koreyscha Manty........................... 1810. OshirmaManties........................... 2011. Buғda pishgansausage.............. 22UЎK: 641.55 (083)CSC 36,991B94Buғlamalar/tўplovchi wa tarzhimonH.Razhabova. - T .: "OAUK RK.E88"NMU,2016.24-b.18V1CH 978-9943-4743-8-3OmmabopnashrBUҒLAMALARNashriot raқamiA1 license number 2132016 yil 7dekabrda nashriotgatopshirildi.2016 yil 14 dekabrda bosishga ruhsatethyl di.Bichimi60x84 7 | d. "Tnpez number \ y Romana"garniturasi.Shartli bosmataboғi 1.39.Nashriot ҳisob taboғi 1.81.Adad 2000nuskha.1212-drowsy buyurtma. Bajos shartnomaasosida.Originallayout "EAUK. RKE88 "nashriot-matbaa uyidatayorlandi."IAUK RKE88"NMU MChZhningmatbaa bўlimida offset usulidachop etildiZManzil:O'zbekiston Respublikasi, 100156,ShaҳriTashkent, ChilonzornebulaDaҳa 20-A, 42-yd. Tel: (99871)120-1299;Marketing bўlimi: +(99871) 120-1233; 120-1202.\ Your Web:\ y \ y \ u.saugrge58.i2E-Tai: бауг-ргез8@тай.гиBoschmuҳarrirMasulmuҳarrirBadiy muҳarrirMuҳarrirSaҳifalovchiasrorMўminKhosiyatRazhabovaZhaҳongir AbdujalilovDildoraZuvaytovaZhavoҳir Murodov
Лавлагидан тайёрланадиган таомлар 1.0
Free4You
Мазкур тўпламга лавлагидан тайёрланадиган турли хилтаомларрецептлари киритилган. Ушбу сабзавотдан нафақат салатлар,балкидимлама, буғлама, суюқ, яхна, хамирли таомлар, ҳаттомаринадлар ҳамтайёрлаш мумкин.Китоб кенг оммагамўлжалланган.Тўпловчи МуҳайёРихсибековаMazkur tўplamga lavlagidantayorlanadigan Turlov healingtaomlar retseptlari kiritilgan. Ushbasabzavotdan nafaқat salatlar,dimlama beams buғlama, suyuқ, yahna,hamirli taomlar, ҳattomarinadlar ҳam tayorlash mumkin.Kitob Kengommagamўlzhallangan.Tўplovchi Muҳayo Rihsibekova
Баликли таомлар 2 1.0
Free4You
«Пазандачилик сирлари» туркумидан чоп этилаётган навбатдагикитоббалиқдан тайёрланадиган таомларга багишланади. Унда бизбилганоддий балиқ қовуришдан ташқари турли балиқли салатлар,шўрвалар,қовурма, димлама, пишириқларнинг энг сара рецептлариуринолган.Рисола кенг китобхон оммасига мулжалланган.ТузувчиМуҳайёРихсибекова"Pazandachilik sirlari" turkumidan chopetilaotgannavbatdagi Kitob baliқdan tayorlanadigan taomlargabagishlanadi.Und biz Bilhan oddy baliқ қovurishdan tashқari Turlovbaliқlisalatlar, shўrvalar, қovurma, dimlama, pishiriқlarning Angsararetseptlari Urin Olga.Risola Keng kitobhonommasigamulzhallangan.Tuzuvchi Muҳayo Rihsibekova
Гуручли таомлар 3.0
Free4You
МУНДАРИЖА 1. Гуручли бўтқа.............................. 2 2.Гуручли қовурма...........................4 3.Дўлма...............................................6 4. Гуручликотлет..............................8 5.Суши.............................................. 10 6.Палов............................................. 12 7.Ҳасип..................................................14 8.Гуручли шарчалар............................16 9.Шавла.................................................18 10.Гуручли димлама...........................20 11. Ҳиндчапалов.................................22 УЎК: 641.5 КБК 36.992 Г96Гуручли таомлар / тўпловчи ва таржи- мон Х.Ражабова. - Т.: «йАУКРКЕ83» НМУ, 2015.-24 б. 18В1Ч 978-9943-984-85-1 Оммабоп нашрГУРУЧЛИ ТАОМЛАР Бош муҳаррир Масъул муҳаррир Бадиий муҳаррирСаҳифаловчи Асрор Мўмин Хосият Ражабова Жаҳонгир Абдужалилов АзизаОйназарова MUNDARIZHA 1. Guruchli bўtқa.............................. 2 2. Guruchli қovurma........................... 4 3. Dўlma............................................... 6 4. Guruchlicutlets .............................. 8 5. Sushi.............................................. 10 6. Palov............................................. 12 7. Ҳasip............................................... ...14 8. Guruchlisharchalar ............................ 16 9. Shavla............................................... ..18 10. Guruchlidimlama ........................... 20 11. Ҳindcha palov................................. 22 UЎK: 641.5 CSC 36,992 G96Guruchli taomlar / tўplovchi wa tarzhi- Mon H.Razhabova. - T .:"yAUK RKE83" NMU, 2015. 24-b. 18V1CH 978-9943-984-85-1 Ommabopnashr GURUCHLI TAOMLAR Bosch muҳarrir Masul muҳarrir Badiy muҳarrirSaҳifalovchi asror Mўmin Khosiyat Razhabova Zhaҳongir AbdujalilovAziz Oynazarova
Мазали нонушта 1.0
Free4You
Мазкур тўпламга кирган бутербродлар,салатлар,ичидеиздар^иссиқтаомлар рецептлари дунё ошхонаситаом&омасидансаралаб олинди. Китоб қўли ширин, пазанда бекалар,шунингдек,эндигина ошхонада таом тайёрлаш сцрларици ўрганаётганқизларимизэътибо- рига ҳавола этилади. Тўпловчи М. Бобоева Mazkurtўplamgakirgan buterbrodlar, salatlar, ichideizdar ^issiқtaomlarretseptlari dunyo oshhonasi taom & omasidan saralabOlinda.Kitob қўli widths pazanda bekalar, shuningdek, endiginaoshhonadataom tayorlash stsrlaritsi ўrganaotgan қizlarimiz etibo-barnҳavola etiladi. Tўplovchi M. Boboev
Гӯштдан лаззатли таомлар 1.0
Free4You
Бу қўлланмага гўштдан тайёрланган хилма-хил таомларнингтайёрланишусуллари киритилган. Мазкур китобга киритилган рецептларвеге-тарианлар учун қизиқ бўлмаслиги мумкин, лекин гуштли таомларнихушкўриб тановул қилув- чиларга шубҳасиз маъқул келади.Уларнитайёрлашда сиз кўп меҳнат сарф қил- майсиз. Таомларнитайёрлаб,мазасини тушунга- нингизда эса ошхонада утган вақтингиз вамеҳна-тингизга ачинмайсиз. Китоб кенг омма учун мўлжалланган.Тупловчи М.Тошмуҳаммедова Boo қўllanmaga gўshtdan tayorlangan HILMAHilltaomlarning tayorlanish usullari kiritilgan. Mazkurkitobgakiritilgan retseptlar vege- tarianlar Uchun қiziқbўlmasligimumkin, lekin gushtli taomlarni hush kўrib tanovul қiluv-chilargashubҳasiz maқul Kelada. Ularni tayorlashda PPE kўp meҳnatsarf қil-maysiz. Taomlarni tayorlab, mazasini tushunga- ningizdaEsaoshhonada utgan vaқtingiz wa meҳna- tingizga achinmaysiz.KitobKeng Homme Uchun mўlzhallangan. Tuplovchi M. Toshmuҳammedova
Баликли таомлар 1.0
Free4You
Балиқ гўшти таркибидаги фтор инсон тишлари, суяк ва мушаклариучунжуда фойдали. Ушбу гўшт тури ўзида фосфор ҳам сақлайди. Фосфорбошмия фаолиятининг яхшиланиши, асаб тизимини бузилишдан сақлашучунҳам керак. 1. Балиқ гўшти бўлаклари ювилади. Зираворларсепибаралаштирилади. Лимон тент иккига бўлинади. 2. Ҳар бирбўлакнингҳар икки томонига яхшилаб суртилади. Идишга солиб, яримталимоннингшарбати сиқиб чиқарилади. Усти ёпилади ва маринадланишиучун 3соатга қолдирилади. 3. Духовка патнисига пергамент қоғозисолинади.Ҳар бир бўлакка мўл-кўл қилиб кунгабоқар ёғи суртилади вадуховкапатнисига терилади. 4. 180 даража хароратда қизиб тургандуховкада1 соат давомида пишириб олинади. 5. Таом ликопга сузиладива харкимнинг ўз фантазиясидан келиб чиқиб безатилади. 6. Хохишгакўраисталган турдаги гарнирни қўшиб берса бўлади. Ёқимли иштаҳа!Baliқgўshti tarkibidagi fluoro inson tishlari, suyak wa mushaklariUchunzhuda foydali. Ushba gўsht ​​Turi ўzida phosphorus ҳamsaқlaydi.Phosphorus Bosh miya faoliyatining yahshilanishi, Asabtiziminibuzilishdan saқlash Uchun ҳam Kerak. 1. Baliқ gўshtibўlaklariyuviladi. Ziravorlar sepib aralashtiriladi. lemon awningikkigabўlinadi. 2. Ҳar bir bўlakning ҳar ECCI tomonigayahshilabsurtiladi. Idishga solib, yarimta limonning Sharbatisiқibchiқariladi. Usti opiladi wa marinadlanishi Uchun 3soatgaқoldiriladi. 3. Oven patnisiga parchment қoғozi solinadi. Ҳarbirbўlakka mўl-kўl қilib kungaboқar oғi surtiladi wa ovenpatnisigateriladi. 4. 180 darazha haroratda қizib turgan duhovkada1 EBLDdavomida pishirib olinadi. 5. taom likopga suziladi va harkimningўz fantaziyasidan Kelibia chiқib bezatiladi. 6. Hohishgakўraistalgan turdagi garnirni қўshib Bursa bўladi. Oқimli ishtaҳa!
Дустортириш 1.0
Free4You
Дейл Карнеги жамиятдаги муносабатларнинг нозик жиҳатларигаалоҳидаэътибор қаратади. Инсонларнинг ўзаро муомала маданияти, ўзнитутиш,мулозамат, бошқаларни ҳурмат қилиш, ишларини юқори баҳолашорқалиобрў-эътибор топиш мумкинлигини таъкидлайди. Шунингдек,ўз-ўзигаишонч ҳосил қилиш ва омма олдида сўзлашнинг турли йўллариниочибберади. Тингловчини қизиқтириш, яхши маъруза ўқиш,хотиранимустаҳкамлаш ва бошқа мавзуларда ҳам қимматли маслаҳатларнитавсияэтади. Безовталикнинг омиллари, ечими баробарида турфаинсонларҳаётидаги турли ҳолатлар, Карнеги анъанасига кўра,мисоллартариқасида келтирилади. Dale Carnegie zhamiyatdagimunosabatlarningNozick zhiҳatlariga aloҳida etibor қaratadi.Insonlarning ўzaromuomala Madaniyati, ўzni Tutish, mulozamat,boshқalarni ҳurmatқilish, ishlarini yuқori baҳolash orқaliobrў-etibor topishmumkinligini takidlaydi. Shuningdek, ўz-ўzigaIshonch ҳosil қilishwa Homme oldida sўzlashning Turlov yўllariniochib Barada.Tinglovchini қiziқtirish, yahshi maruza ўқish,hotiranimustaҳkamlash wa boshқa mavzularda ҳam қimmatlimaslaҳatlarni TAVSetad. Bezovtalikning omillari, echimi barobaridaTurf insonlarҳaotidagi Turlov ҳolatlar, Carnegie ananasiga kўra,misollartariқasida keltiriladi.
Кулги иммунитетни кӯтаради (анекдотлар) 1.0
Free4You
Айтишларича, тут дарахти 2000 йил- дан ортиқ, қарға 200 йилгаяқиняшар экан. Инсон ўртача 60—80 йил умр кўра- ди. Шу боис,инсонўзининг умри давоми- да фитна-фасод, ғурбату-ҳасаддан, умумантурлихил асаббузарликлардан узоқроқда бўлиб, Оллоҳ берган умрниҳаётданзавқ олган ҳолда, шукроналик билан, хуш кай- фиятдаўтказишгаҳаракат қилишлари ке- рак. Яхши кайфият нафақат ўзингизга,бал- киоила ва жамоа аъзоларига ҳам ижобий таъсир қилиб,уларнингкайфиятлари- га кайфият қўшади, ишларига эса унумбағишлайди. Кулгива табассумсиз ҳаётни тасаввур қилиш қийин. Ҳечбир муболағасиз ай-тиш жоизки, кулгу иммунитетни кўтариб, инсонумрини узайтиради. 3Китобхонлар ушбу тўпламни ўқиб, «бир чимдим»кулса ёки ҳеч бўлмасаюзи- га табассум югириб, завқланса, шунинг ўзикатта гап ва мақсадҳам шу. Тўпламдаги кулгилироқ, кулгили ва жудакулгили латифа ваҳангомалар сиз- ларга манзур бўлади деб, умидқилиб қоламан.Тўпламни тайёрлашда бемин- нат қўшган ҳиссалари учунБастамқулСаидқуловга, шунингдек умидли шогирд- ларим ЗиновьеКрасньш, БунёдРовшанов ва Улуғбек Абдураҳмоновларга ўз миннат-дорчилигимнибилдираман. Ҳусан Сапаров Aytishlaricha, there darahti2000 yil-given ortiқ, қarғa 200 yilga yaқin Yashar ekan. Insonўrtacha 60-80yil UMR kўra- di. Shu Boys, inson ўzining die davomi-yesfitna-fasod, ғurbatu-ҳasaddan, umuman Turlovhealingasabbuzarliklardan uzoқroқda bўlib, Olloҳ Bergan umrniҳaotdan zavқOLGA ҳolda, shukronalik Bilan, hush Kai fiyatdaўtkazishga ҳarakatқilishlari ketone cancer. Yahshi Kaif nafaқatўzingizga, bal- wa kiOila Zhamo azolariga ҳam izhoby tasir қilib,ularning kayfiyatlari-hectares Kaif қўshadi, ishlariga Esa unumbaғishlaydi. Kulgu watabassumsiz ҳaotni tasavvur қilish қiyin. Ҳechbir mubolaғasiz AiTisch zhoizki, Kulgu of immunity kўtarib, insonumrini uzaytiradi.3 Kitobhonlar Ushba tўplamni ўқib, "bir chimdim"kulsa Ueki ҳechbўlmasa yuzi- hectares Tabassum yugirib, zavқlansa,shuning ўzikatta GAP wa maқsad ҳam shu. Tўplamdagi kulgiliroқ,Kulgu wa wazhuda Kulgu Latifah ҳangomalar siz- Larga Manzoor bўladiDeb, Umidқilib қolaman. Tўplamni tayorlashda bemin- tensionқўshganҳissalari Uchun Bastamқul Saidқulovga, shuningdek umidlishogird-larim Zinov Krasnsh, Bunyod Rovshan va UluғbekAbduraҳmonovlarga ўzminnat- dorchiligimni bildiraman. Ҳusan Saparov
Дустлар топиш 1.0
Free4You
Бу китобда сиз кўилаб фойдали тавсиялар, ҳаё- тий ўгитлар,турфакишилар фаолиятига дуч кела- сиз. Ҳаётда рақиб, душмантопишданкўра, дўст орт- тирйш ва ўзгаларда хуш таассурот қолдиришҳарқандай инсонни муваффақият сари элтишига доир ҳаётиймисолларгагувоҳ бўласиз. Машҳур шахслар- нинг турли-туман вазиятдақандай иштутганлик- лари билан танишасиз. Дейл Карнегижамиятдагимуносабатларнинг нозик қирраларига алоҳида эъти- борқаратади.Инсонларнинг ўзаро муомала мадания- ти, узини тутиш,мулозамат,илтифот кўрсатиш, бош- қаларни ҳурмат қилиш, ишлариниюқори баҳолашорқали обрў-эътибор топиш мумкинлигини таъкид- лайди.Шунингдек,оиладаги муносабатлар, турфа чи- галликларни ечишйўллариникўрсатиб беради. Ҳами- ша, ҳамма вақт бир-биримизданширинсўзимизни аямаслигимиз лозимлигига алоҳида эътибор қаратади.Китобкенг ўқувчилар оммаси учун мўлжалланган. Рус тилидан Ф.Ражабовтаржимаси. Boo kitobda PPE kўilab foydali tavsiyalar, ҳao-Tilleўgitlar, Turf kishilar faoliyatiga Duch kela- PPE. Ҳaotdaraқib,Dushman topishdan kўra, dўst ORT tirysh wa ўzgalarda hushtaassurotқoldirish ҳar қanday Inson muvaffaқiyat sari eltishigaDoira ҳaotymisollarga guvoҳ bўlasiz. Mashҳur shahslar- ning Turlovmistvaziyatda қanday ish tutganlik- GEL Bilan tanishasiz. DaleCarnegiezhamiyatdagi munosabatlarning Nozick қirralariga aloҳidaeti- boronқaratadi. Insonlarning ўzaro muomala madaniya- minute,Uzyn Tutish,mulozamat, iltifot kўrsatish, bosh- қalarni ҳurmatқilish,ishlarini yuқori baҳolash orқali obrў-etibor topishmumkinliginitakid- Laidi. Shuningdek, oiladagi munosabatlar, TurfChi-galliklarni echish yўllarini kўrsatib Barada. Ҳami- sha ҳammavaқtBir birimizdan widths sўzimizni ayamasligimiz lozimligigaaloҳidaetibor қaratadi. Kitob Keng ўқuvchilar ommasi Uchunmўlzhallangan.Rus tilidan F. Rajabov tarzhimasi.
Дон экинлари етиштириш 1.0
Free4You
Мазкур илмий-оммабоп қўлланмада дончилик фанининг назарийасослари,дон экинларининг келиб чиқиш марказлари ва уларгенотипларинингшаклланиш шароитлари, дон экинларининг халқхўжалигидаги аҳамияти,тарихи, ботаник ва биологик хусусиятлари,етшитириш технологиялари,шунингдек, сўнгги йилларда мамлакаглимизқишлоқ хўжалигидаги олибборилаётган ислоҳотлар. ўзгаришлар гқамдафан ютуқлари ҳисобгаолинган ҳолда ёритилган. Ушбу китоб олий ўқувюртларинингбакалавриат ва магистрсипура талабалари, қишлоқ хўжалигиколлежлариўқувчилари учун ўқув қўлманма сифатида тайёрланган бўлиб,унданқшилоқ хўжалиги соҳасида фаолият кўрсатаётган ходимлар,фермерлар,шахсий томорқа эгалари .қамда барча ёшдаги қизиқувчантадбиркорларҳам фойдаланишлари мумкин. Mazkur ilmy-ommabopқўllanmada donchilikfanining Nazariy asoslari Don ekinlariningKelibia chiқishmarkazlari wa ular genotiplarining shakllanishsharoitlari Donekinlarining halқ hўzhaligidagi aҳamiyati, Tarija,botanist wabiologik hususiyatlari, etshitirish tehnologiyalari,shuningdek,sўnggi yillarda mamlakaglimiz қishloқ hўzhaligidagiOlibborilaotgan isloҳotlar. ўzgarishlar gқamda fan yutuқlariҳisobgaolingan ҳolda oritilgan. Ushba Kitob Oliy ўқuvyurtlariningBachelor Island magistrsipura talabalari, қishloқhўzhaligikollezhlari ўқuvchilari Uchun ўқuv қўlmanma sifatidatayorlanganbўlib, Undan қshiloқ hўzhaligi soҳasida Faolkўrsataotgan hodimlar,fermerlar, Shakhs tomorқa egalari .қamdaBarcza oshdagi қiziқuvchantadbirkorlar ҳam foydalanishlari mumkin.
Тухумли таомлар 1.0
Free4You
МУНДАРИЖА 1. Қайнатилган тухум...................... 2 2.Тухумлитаом................................4 3.Тухумлипюре................................6 4.Тухумлиқўзикорин.......................8 5.Тухумлисалат...............................10 6. Тухум вагўштликекс..................12 7. Маринадлангангухум.................148. Тухумлиатала.............................. 16 9.Тухумлипеченье.........................18 10.Тухумлитоблама.......................20 11.Ранг-барангтухумлар.............. 22 УЎК: 641.5 КБК 36.992 Т93 ЯЯЯЯТухумлитаомлар / тўпловчи ва таржи- мон Х.Ражабова. - Т.: '‘ОЛУКРКЕ58”НМУ, 2016.-24 б. 15В14 978-9943-4742-8-4 Оммабоп нашрТУХУМЛИТАОМЛАР Нашриёт лицензия раками А1 № 213 2016 йил 11ноябрданашриётга топширилди. 2016 йил 28 ноябрда босишга рухсатэтилди.Бичими 60x84 ’/16. “Тйпез №\у Котап” гарнитураси. Шартлибосматабоғи 1,39. Нашриёт ҳисоб табоғи 1,81. Адади 2000нусха.1204-сонли буюртма. Бахоси шартнома асосида. Оригинал макет“БАУКРКЕ88” нашриёт-матбаа уйида тайёрланди. “ЭАУК РКЕ88” НМУМЧЖнингматбаа бўлимида офсет усулида чоп этилди. Манзил:ЎзбекистонРеспубликаси, 100156, Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани,20-А даҳа,42-уй. Тел: +(99871) 120-1299; Маркетинг бўлими:+(99871)120-1233;120-1202. \УеЬ: \у\у\¥.с1аугрге58.и2 Е-тай:бауг-рге88@тай.ги Бошмуҳаррир Масъул муҳаррир Муҳаррир Бадииймуҳаррир Саҳифаловчи АсрорМўмин Хосият Ражабова Дилдора ЗувайтоваЖаҳонгир АбдужалиловЖавоҳир Муродов MUNDARIZHA 1. Қaynatilgantuhum...................... 2 2. Tuhumlitaom................................ 4 3. Tuhumlipuree................................ 6 4. Tuhumliқўzikorin....................... 8 5. Tuhumlisalad............................... 10 6. tuhum wa gўshtlicupcake.................. 12 7. Marinadlangan guhum................. 148. Tuhumli Atala ..............................16 9. Tuhumlicookies ......................... 18 10. Tuhumlitoblama....................... 20 11. Rank-barang tuhumlar..............22 UЎK: 641.5 CSC 36,992 T93 YAYAYAYA Tuhumli taomlar/ tўplovchiwa tarzhi- Mon H.Razhabova. - T .: '' Oluk RKE58 "NMU,2016. 24-b.15V14 978-9943-4742-8-4 Ommabop nashr TUHUMLI TAOMLARNashriotcancers A1 license number 213 2016 yil 11 noyabrdanashriotgatopshirildi. 2016 yil 28 noyabrda bosishga ruhsat ethyldi. Bichimi60x84 '/ 16. "Typez number \ y Romana" garniturasi.Shartli bosmataboғi 1.39. Nashriot ҳisob taboғi 1.81. Adad 2000nuskha. 1204buyurtma drowsy. Bajos shartnoma asosida. Originallayout "BaukeRKE88" nashriot-matbaa uyida tayorlandi. "EAUK RKE88"NMU MChZhningmatbaa bўlimida offset usulida ethyl di chop. Manzil:O'zbekistonRespublikasi, 100156, Shaҳri Tashkent, Chilonzor nebulaDaҳa 20-A,42-yd. Tel: (99871) 120-1299; Marketing bўlimi: + (99871)120-1233;120-1202. \ Your Web: \ y \ y \ ¥ .s1augrge58.i2E-Tai:бауг-рге88@тай.ги Bosch muҳarrir Masul muҳarrir MuҳarrirBadiymuҳarrir Saҳifalovchi asror Mўmin Khosiyat RazhabovaDildoraZuvaytova Zhaҳongir Abdujalilov Zhavoҳir Murodov
80000 АНГЛИЙСКИХ СЛОВ ЗА 20 МИНУТ 1.0
Free4You
Любопытная методика быстрого изучения множества английских словотАйше Борсеитовой. 80 000 английских слов раз и навсегда за 20минут— это хоть и ПАФОСНОЕ название, вызывающее чаще скепсис, всёжестоит того, чтобы ПЕРЕПРОВЕРИТЬ…. Читать всего 20 минут,асловарный запас можно пополнить аж на 80 000 слов!Естественнотолько этих слов Вам НЕ ХВАТИТ чтобы говорить ипонимать. 80 000слов — это одинаковые или похожие слова , по разнымпринципам,окончаниям. Мы часто думаем, что не знаем много слов ,аоказывается, что они ОЧЕНЬ похожи в русском и ванглийском.Например как будет скандал? А так и будет scandal /скЭндл/.Заучивать все 80 000 слов НЕ НУЖНО . И запоминать тоже . Ида , Выих прочтёте за 20 минут ) и запомните! Вот такие чудеса.Пока непроверишь — не узнаешь…. может потеряешь…. а можетнайдёшь….. ктознает…… Не отказывайте себе в изучении английского —ведь он можетпомочь вам изменить жизнь к лучшему!Изучать английскийпо нашейметодике легко и приятно, но требует от вас желания и сил,ведьтолько целеустремленным улыбается удача! A curious methodofquickly learning a variety of English words from AyseBorsseitova.80,000 English words once and for all in 20 minutes -although itis a PEPHOSIC name, which often causes skepticism, it isstillworth REJECTING .... Read only 20 minutes, and vocabulary canbereplenished by as much as 80,000 words! Naturally, only thesewordsyou do not have enough to speak and understand. 80,000 wordsarethe same or similar words, according to differentprinciples,endings. We often think that we do not know many words,but itturns out that they are VERY similar in Russian and inEnglish. Forexample, how will the scandal? And so it will bescandal / scEndl/. Memorizing all 80,000 words is NOT NECESSARY.And memorize too.And yes, you will read them in 20 minutes) andremember! These arethe wonders. Until you check, you don’t know ...maybe you lose ...maybe you will find ... .. who knows…… Do notdeny yourselflearning English - after all, it can help you changeyour life forthe better! Learning English by our method is easy andenjoyable,but it requires your desire and energy, because onlypurposefulpeople are lucky!
Красота народов мира 1.0
Free4You
Современные тенденции в мире таковы, что границы,которыеразъединяют людей, все больше стираются. Люди сталисвободнее всвоем выборе не делить мир на своих и чужих. Менявосхищает то, чтовсе больше появляется проектов и творческихпрограмм, которыедоказывают, как прекрасна наша Земля именно всвоем многообразии,что то, что нас отличает, – лишь даньпредрассудкам и стереотипам.Одним из таких, масштабных по своемузамыслу и очень ценным посвоей сути, является проект российскогофотографа Натальи Ивановой“Национальные истоки красоты”. В немэтническое многообразие нашейпланеты представлено через красотуженщин всех национальностей. Впроекте, который стартовал в 2012году, уже приняли участиепредставительницы более 50 этносов из 15стран мира. Но на этоморганизаторы проекта не останавливаются, ихцель – создать полнуюколлекцию этнического разнообразиячеловечества на начало 21 века.Почему именно девушки? Потому чтоженская красота – это обаяние,юность, нежность и сила, котораяпонятна всем нам без слов. Принятьучастие в проекте может любаядевушка, отвечающая соответствующимкритериям: предпочтение отдаетсядевушкам от 18 до 30 лет, сфотогеничным лицом и принадлежностью копределенному этносу втретьем поколении. Каждый этнос представлентремя фотопортретами. Впроекте вы не только увидите фотографиидевушек разныхнациональностей, но можете прослушать ихвидеоинтервью, где онирассказывают о своем национальномсамосознании и обычаях своегонарода. А еще расширите свои знания онародах мира: к каждойфотографии дается небольшая историческаясправка о егопроисхождении и проживании. Проект “Национальныеистоки красоты” засвою миротворческую деятельность и укреплениетолерантности черезпризму красоты получил признание и поддержкуЮНЕСКО. Мы все такиеразные, у нас столько различий в мнениях,обычаях, религиях,культурах. Но разве мы все не чувствуемодинаково, разве мы неодинаково радуемся, когда счастливы и плачем,когда нам больно?Разве мы не одинаково сильно любим своих детей,где бы они ниродились? Будь это мегаполис или горная деревушка? Мыразные всвоем единстве, мы прекрасны в своем разнообразии. Как иэтидевушки из проекта Натальи Ивановой. Current trends in theworldare such that the boundaries that divide people areincreasinglyblurred. People have become freer in their choice notto divide theworld into friends and foes. I admire the fact thatthere are moreand more projects and creative programs that provehow beautifulour Earth is in its diversity, that what distinguishesus is only atribute to prejudice and stereotypes. One of these,large-scale inits conception and very valuable in its essence, isthe project ofRussian photographer Natalia Ivanova “NationalOrigins of Beauty”.In it, the ethnic diversity of our planet ispresented through thebeauty of women of all nationalities. Theproject, which started in2012, was attended by representatives ofmore than 50 ethnic groupsfrom 15 countries of the world. But theorganizers of the projectdo not stop at this, their goal is tocreate a complete collectionof the ethnic diversity of humanity atthe beginning of the 21stcentury. Why exactly girls? Because femalebeauty is charm, youth,tenderness and power, which isunderstandable to all of us withoutwords. Any girl who meets therelevant criteria can take part inthe project: preference is givento girls from 18 to 30 years old,with a photogenic face andbelonging to a certain ethnic group inthe third generation. Eachethnic group is represented by threeportraits. In the project, youwill not only see photos of girls ofdifferent nationalities, butyou can listen to their videointerview, where they talk about theirnational identity andcustoms of their people. And further expandyour knowledge of thepeoples of the world: for each photo is givena small historicalbackground of its origin and residence. Theproject “NationalOrigins of Beauty” for its peacemaking activitiesand thestrengthening of tolerance through the prism of beauty hasreceivedthe recognition and support of UNESCO. We are all sodifferent, wehave so many differences in opinions, customs,religions, cultures.But don't we all feel the same, are we notequally happy when weare happy and cry when we are hurt? Do we notequally love ourchildren, wherever they are born? Whether it is ametropolis or amountain village? We are different in our unity, weare beautifulin its diversity. Like these girls from the project ofNataliaIvanova.