Hebrew Apps Apps

Loading...
com.heb.chumash 2.0
Hebrew Apps
חומש שלם עם ניקוד וטעמים. האפליקציה היחידה הכוללת חמישה את חמשתחומשי תורה עם ניקוד וטעמי המקרא!האפליקציה מותאמת גם עבור לימודקריאת התורה (תיקון קוראים), ומאפשרת הסתרה והצגה של הניקוד והטעמיםבקלות.באפליקציה תמצאו:● חומש שלם עם ניקוד וטעמים מלאים (כולל סימוןפרקים, פסוקים, עליות, פרשה פתוחה/סגורה וכו').● מצב "תיקון קוראים"המציג את הפרשות ללא ניקוד וטעמים.● הפטרות, בסוף כל פרשה.● סימניות.●שמירה אוטומטית של 'המיקום האחרון שלי'.● הצגת פרשת השבוע הנוכחית.●אפשרות שליטה בגודל הכתב ובסוג הגופן.● אפשרות מצב רגיל (טקסט שחור עלגבי רקע לבן) ומצב לילה (טקסט לבן על גבי רקע שחור).** אם הטקסטיםמוצגים במכשירך משמאל לימין יש להכנס להגדרת "יישור טקסט" בתפריטולהפעילה.תגיות: חומש | תורה | פרשה | chumash | torah | חומש עםטעמים | תנ"ך | תנך | יכין ובועז | תיקון קוראים | חמישה חומשי תורה |תנך | bibleChumash complete with scoring and flavors. The only appwhich includes five of the five books of Moses with a score andcantillation!The app is also optimized for the study of Torahreading (Amendment call) and allows hide and show the score andflavors easily.App you will find:● Chumash complete with fullscoring and flavors (including marking chapters, verses, increases,spread open / closed etc.).● Mode "Patch call" showing thedischarge without scoring and flavors.● Haftarah, at the end ofeach episode.● Bookmarks.● Automatically save 'my last position.●View the current week affair.● possibility of controlling the sizeof lettering and font type.● Normal mode option (black text on awhite background) and night mode (white text on a blackbackground).** If the texts are displayed on your device from leftto right will have to use the definition of "text-align" menu andactivate it.TAGS: Fiver | Torah | spread | chumash | torah |Chumash with flavors | bible | bible | Boaz and Jachin | PatchReaders | Pentateuch | bible | bible
heb.apps.itehilim 3.1
Hebrew Apps
The book of Psalms (Tehilim ,תהילים) from the Bible, with Englishmenu.● Browse the entire Sefer Tehillim easily.● All the daychapters (day-of-week, date).● Tehillim for Yahrzeit (IluyNeshama)● Random chapter● Night Mode● And much more...
heb.apps.limudyomi 2.0
Hebrew Apps
~~~אפליקציית לימוד יומי (הלכה יומית) אשר לא מצריכה חיבור לרשתהאינטרנט!!!~~~באפליקציית הלימוד היומי תמצאו:* לימוד יומי:הלכותיומיות מתוך ספרי ה'ילקוט יוסף' בהתאם למועדי השנה (כולל מקור מדוייקלכל הלכה).הלכות שמירת הלשון מתומצתות מתוך החפץ חיים.פרק יומי בש"סמשנה.תהילים יומי.* אפשרות עיון בהלכות של כל ימי השנה לפי תאריך.*זמני היום ההלכתיים והדף היומי.* האפליקציה פועלת באופן מלא וחלק גםללא אינטרנט!״כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולםהבא...״~~~ Daily learning application (Daily Halacha) which doesnot require internet connection !!! ~~~Daily learning app you willfind:* Daily Study:Daily laws of books H'ilkot Joseph, depending onthe time of year (including the precise source of all law).Saveconcise language laws of the Chafetz Chaim.Daily Shas yearperiod.Psalms daily.* The possibility of reviewing the laws of therest of the year by date.* Halachic times of the day and Daf.* Theapplication running order and some even without Internet!All thedifferent laws of each day is promised a world to come ... "
heb.apps.perekshira 3.3
Hebrew Apps
באפליקציה תמצאו המון תפילות:- סדר פרק שירה, במצגת הכוללת תמונותמרהיבות של הברואים.- נשמת כל חי (נוסחים: עדות המזרח, אשכנזי)- תיקוןהכללי- ק"ש שעל המיטה- שיר השירים- איגרת הרמב"ן- תפילת השל"ה- תפילתר' ישמעאל כהן גדול- פרשת המן- בראשית תמן ועוד עשרות תפילות ובקשותלהצלחה, זיווג הגון, רפואה שלמה, פרנסה, שלום בית, לידה קלה למעוברות,פרי בטן, תפילת הדרך ולכל דבר ועניין...עוד באפליקציה:- תזכורתלקריאה.- טקסטים מנוקדים ומודגשים, כולל מדרשים ומקורות.- אפשרותשליטה בגודל הכתב.- מגוון גופנים שונים לנוחיות הקורא.- מצב רגיל(טקסט שחור על גבי רקע לבן) ומצב לילה (טקסט לבן על גבי רקע שחור).**אם הטקסטים המנוקדים מופיעים במכשיר הפוך, יש להכנס להגדרות ולהפעילאת מצב "יישור טקסט".The app will find lots of prayers:- Order PerekShira, a presentation that includes spectacular images ofcreatures.- Sukah (versions: Oriental, Ashkenazi)- Generalimprovement- SCC on the bed- Song of Songs- Letter Ramban- PrayerShelah- Prayer of Rabbi Ishmael Priest- Parshat Haman- At thebeginning of Taman And dozens of Prayers for success, a decentmatch, speedy recovery, livelihood, peace in the home, leap easybirth, offspring, traveler's prayer for all purposes ...Anotherapplication:- A reminder of the call.- Spotted and highlightedtexts, including Midrash and sources.- The possibility ofcontrolling the size of lettering.- A variety of different fontsfor the convenience of the reader.- Normal mode (black text on awhite background) and night mode (white text on a blackbackground).** If the dotted texts appear on the device upsidedown, has to enter settings and activate the mode "text-align".
Shnayim Mikra Ve-echad Targum 3.2
Hebrew Apps
Shnayim Mikra Ve-echad Targum with Rashi and Onkelos.Also inShnayim Mikra Ve-echad Targum:* Simun Aliyot.* weekly ParashatHashavua.* you can choose which Mefarshim to see.* Bookmarks.*Matzav Tikun Korim (whitout Nikud).* Haftarot.and more...
Jewish Birkot Hanehenin 3.2
Hebrew Apps
● Fully database of Jewish Birkot Hanehenin information.● Advancedsearch option (Browse, and explore hundreds of items in "LuahBirkot Hanehenin").● Hilchot Brachos.● All Birkot Hanehenin includeBirkat Hamazon, Birkat Mein Shalosh and Birkat Nefashot in manyNosachim (Ashkenaz, Sefarad, Edot Hamizrah and Teiman).● And more!●All Information is available offline as well.באפליקציה תמצאו אתהברכה של מאות מוצרים המסודרים לפי א"ב, וכן:- הלכות ברכות- פירוטהברכותועודMore Tags: Hebrew Prayer, Berachos, birkos, siddur,bracot, brakot, berachot, berachos anehenin brachot, bracha, birkothanehenin, birkat hamazon, birkat mein shalosh, siddur, halachot
heb.apps.shmirat.halashon 5.2
Hebrew Apps
● Browse the entire book easily.● Night Mode● Reminder● And muchmore...
Hebrew Date Widget 3
Hebrew Apps
With Hebrew Date Widget all you have to do is set your location forSunrise/Sunset times and you will gate the current hebrew date inyour location. Tags: Jewish, Hebrew Date, Calendar, Widget, Day,Week, Year
Orot Hateshuva (Harav Kook) 1.0
Hebrew Apps
Sefer Orot HaTeshuvah (also: Oros HaTeshuvah, Lights of Penitence -אורות התשובה) by Harav Abraham Isaac Hacoen Kook (הרב אברהם יצחקהכהן קוק).The Lights of Penitence By Harav Kook.include:● Automaticrestore your last location ● Night mode● Many text options (size& font)and more...
Torah PLUS 3.2
Hebrew Apps
Hamisha Humshei Torah (Bible) with Shnayim Mikra V'Echad Targum andTikun Korim- All IN ONE APP!Includes:● Current Hebrew date &Parashat Hashavua.● All Hamisha Humshei Torah with Nikkud &Ta'amim.● Shnayim Mikra V'Echad Targum mode with Nikkud &Ta'amim.● Tikun Korim mode.● bookmarks● Automatic restore your lastlocation ● Automatic scrolling● Night modeand more...
heb.apps.milkormeat 1.0
Hebrew Apps
מעולם לא היה כל כך כיף לאכול כשר! בעזרת אפליקציית בשרVSחלב תוכלולדעת בקלות מתי אתם בשריים, חלביים או פרווה.מה האפליקציה עושה? פשוטמאוד!אכלתם בשרי? הפעילו באפליקציה את האופציה המתאימה, תזכורת תופעלבמכשיר מתי שזמן ההמתנה לחלבי תם ואתם פרווה! בנתיים תוכלו לראות גםכמה זמן נותר וכמה אחוזים השלמתם בנתיים מזמן ההמתנה מבשר לחלב.נוהגיםלהמתין גם בין חלב לבשר? יש לכם גם אפשרות לתזכורת כזאת!בשרי - פרווה- חלבי: כיף גדול לאכול כשר!Has never been so much fun to eatkosher! VS meat with dairy app can easily tell when you are meat,dairy, or fur.What app do? Very simple!You eat meat? Launcherappropriate option, a reminder will be activated on the device whenthe waiting time is over and you are milky fur! Meanwhile, you canalso see how much time and how many percent completed the meantimewhile waiting meat and milk.Also tend to wait between milk andmeat? You also have the option to be reminded that!Meat - fur -Dairy: great fun to eat kosher!
heb.apps.tanya 1.0
Hebrew Apps
באפליקציה זו תמצאו את "ספר התניא", הידוע גם בשמות "לקוטי אמרים"ו-"ספר של בינונים", הוא ספר היסוד של חסידות חב"ד ואחד מספרי היסודשל תנועת החסידות בכלל. כן תמצאו באפליקציה את "איגרת התשובה".מחברהספר הוא רבי שניאור זלמן מלאדי, ועל שם ספרו הוא מכונה גם "בעלהתניא".בנוסף לספר עצמו תמצאו באפליקציה שלל אפשרויות מתקדמות ומאירותעיניים:* סמנייה השומרת את "המיקום האחרון שלי".* אפשרות שליטה בגודלהכתב.* מגוון גופנים שונים לנוחיות הקורא.* מצב רגיל (טקסט שחור עלגבי רקע לבן) ומצב לילה (טקסט לבן על גבי רקע שחור, לקריאה נוחהובריאה יותר בחושך).ספר התנייא, חב"ד, תניא, חסידות, מוסר, ליקוטיאמרים, אגרת התשובה, איגרת התשובהThis application will find the"Tanya", is also known as "compilation Amarim" and "Book of themedium" is the basic book of Chabad and the one of the basic textsof the Hassidic movement in general. Therefore the application willfind the "letter of the answer."Author is Rabbi Schneur Zalman ofLiadi, and his book is also called an "Tanya".In addition to thebook itself offers a host of advanced options application andilluminating:* Markers that keeps the "My last position".* Abilityto control the size of lettering.* A variety of different fonts forthe convenience of the reader.* Normal mode (black text on a whitebackground) and night mode (white text on black background for easyreadability and healthier than dark).Tell Htniia, Chabad, Tanya,storks, removed, compilation of articles, Fee answer, letter answer
heb.apps.dateconverter 2.0
Hebrew Apps
המירו בקלות תאריכים עבריים ללועזיים או ההפך.Convert a GregorianDate to Hebrew and more stuff to come!Easily convert Hebrew dateSwanky or vice versa.Convert a Date to Gregorian Hebrew and morestuff to come!
heb.apps.sefirathaomer 4.1
Hebrew Apps
Sefirat Haomer (ספירת העומר) app. Include: ● The full Seder SefiratHaOmer (Leshem Yihud, Beracha, daily Sefira and Tikun (like: גבורהשבחסד etc.) and Yehi Ratzon).● Daily Notification Alarm about todaySefira.● Confirmation table - allow you to see visual confirmationof missed days.● Nusahim: Ashkenaz, Sefarad, Teiman AND EdotHaMizrach (including לשם יחוד לשון חכמים).and more....
heb.apps.tanach 1.4
Hebrew Apps
באפליקציית תנ"ך השלם תוכלו למצוא ולעיין בכל פרקי התנ"ך עם ניקודוטעמים. לתנ"ך מלווים מפרשים רבים שיהיו לעזר בלמידת הפרקים.ביןהמפרשים שניתן להציג: רש"י, אונקלוס, תרגום יונתן, אבן עזרא, עיקרשפתי חכמים, רמב"ן, אור החיים ועוד היד נטויהעוד אפשרויות: מציאתהפסוק שמתחיל באות הראשונה של השם ומסתיים באחרונה.חיפוש מילה בתנ"ך -מציאת ביטוי או מילה בתנ"ך כולו בתוך שניות!סימניותמיקום אחרוןלימודיומי בתנ"ךועוד ועודComplete Bible app you can find and read allchapters of the Bible with a score and flavors. Bible accompaniedby many commentators to be helpful in learning episodes.Among thecommentators to display Rashi, Onkelos, Targum Yonatan, Ibn Ezra,most intelligent lips, Ramban, light life and countingMore Options:Finding the verse that begins with the first letter of the name andwas recently completed.Bible Word Search - Find a phrase or a wordin the entire Bible in seconds!BookmarksLast locationDaily BibleStudymore and more
com.heb.selichotNew 4.0
Hebrew Apps
The Selichot for Elul contains Tikun Hazot, Halachot, HataratNedarim● Reminder● Night Mode● And much more...
heb.apps.tomerdevora 1.3
Hebrew Apps
ספר תומר דבורה השלם לרבי משה קורדובירו (הרמ"ק) להורדהחינם!האפליקציה כוללת סימניית 'המיקום האחרון שלי', אפשרות הגדרת גדליוגופני הטקסטים, מצב לילה ועוד!את הספר "תומר דבורה" כתב המקובל רבימשה קורדובירו (הרמ"ק) באמצע המאה ה-16 בצפת. תומר דבורה הינו ספרמוסר קבלי, שמומלץ לכל אחד ואחד לעיין מידי יום ביומו. הספר ניתןלהורדה חינם באפליקצייה לזיכוי עם ישראל!תגיות:תומר דבורה, תמר דבורה,תומר דברה, tomer dvora, tomer devora קבלה מוסרTomer DevorahComplete Book of Rabbi Moshe Cordovero (Ramak) free download!Theapp includes bookmark my last position, the possibility of settingtext fonts and sizes, night mode and more!The book "Tomer Devorah"wrote Kabbalist Rabbi Moshe Cordovero (Ramak) mid-16th centurySafed. Tomer Devorah is a book of ethics condensers, recommendedevery one to review every day. The book can be downloaded for freerefundable application with Israel!Tags:Tomer Devorah, Tamar bee,Tomer spoke, tomer dvora, tomer devora acceptance morality
heb.apps.ask.rabbi 1.2
Hebrew Apps
בעזרת האפליקציה תוכלו לצפות וללמוד ממאגר ענק של אלפי שאלות smsשנשלחו לרבנים גדולים (הרב שלמה אבינר, הרב שמואל אליהו ועוד).בנוסף:ניתן לשלוח שאלות הלכתיות לרבנים דרך האפליקציה ולקבל תשובהבמהירות!With the app you can watch and learn from a huge reservoirof thousands of questions sent sms great rabbis (Rabbi ShlomoAviner, Rabbi Shmuel Eliyahu, etc.).In addition: you can send ahalachic questions rabbis through the app and get an answerquickly!
heb.apps.mishnayon 3.2
Hebrew Apps
באפליקציה "משניון" תמצאו את כל התורה שבעל פה - המשניות - בשלמותה,תוכלו לעיין בהן בנוחות ובקלות.באפליקציה תמצאו גם:* לימוד משנה יומי+ כולל תזכורת יומית!* שמירה אוטומטית של המיקום האחרון.* אפשרות פרקאקראי.* מצב לילה.ועוד ועוד.App "secondary" will find all the OralTorah - the Mishnah - intact, you can browse through themconveniently and easily.App you will find:* Study matter includesdaily + daily reminder!* Automatically save the last position.*Ability random chapter.* Night mode.And much more.
heb.apps.shulhanaruh 1.1
Hebrew Apps
ספר שולחן ערוך השלם מאת ר' יוסף קארו על ארבעת חלקיו:אורח חיים - עלההלכות היומיומיות - השכמת הבוקר, ציצית ותפילין, תפילה, שבת, חגיםוכדומה.יורה דעה - על הלכות שחיטה, איסור והיתר, דיני כשרות, דינינידה, דיני ריבית, דיני נדרים, מצוות התלויות בארץ שניתן לקיימם אףבזמן הגלות, זרעים, דיני אבלות ועוד.אבן העזר - עוסק בדיני המשפחה(נישואין וגירושין), ועל הלכות אישות. חלק זה נקרא כך על פי הפסוקבבראשית ב,י"ח "אעשה לו עזר כנגדו".חושן משפט - על הלכות דיינים,ממונות, דיני בית דין, הדין האזרחי והפלילי.כולל לימוד יומי בספר עםתזכורת ללימוד.Complete set table book by Rabbi Joseph Caro fourparts:Life - the everyday laws - early morning, tzitzit andtefillin, prayer, Shabbat, holidays and the like.Yore Deah - thelaws of slaughtering ban and others, the laws of kashrut, the lawsof Nida, interest laws, the laws of vows, the commandmentsdependent country can be fulfilled even while in exile, seeds, andother laws of mourning.Ebenezer - deals with family law (marriageand divorce) and matrimonial laws. This part is called according tothe verse in Genesis, XVIII "I will make him ahelpmate."Breastplate sentence - the Laws of judges, civil law,court, civil and criminal law.Includes daily study book with areminder of the study.
סליחות פלוס 3.1
Hebrew Apps
אפליקציה יהודית לימי הרחמים והסליחות בהתמצאואת סדר הסליחות השלם כמנהג עדות המזרח.האפליקציה הינה אפליקציה חכמה. כלומר, בחודש אלול יוצגו הסליחותלחודשאלול ובעשרת ימי תשובה יוצגו ההוספות המיוחדות לימים אלו.עוד באפליקציה:* סדר התרת נדרים השלם.* סדר תיקון חצות.* הלכות ושו"ת בענייני הימים הנוראים.* טקסט מנוקד ומבואר עם אפשרות שליטה בגודל הכתב ובסוג הגופן.* אפשרות מצב לילה (טקסט לבן על גבי רקע שחור, לקריאה נעימה בחושך).גירסה זו הינה גירסת פלוס. בקנייתה הינך עוזר לנו להמשיךולפתחאפליקציות יהודיות** אם הטקסטים מוצגים במכשירך משמאל לימין יש להכנס להגדרת"יישורטקסט" בתפריט ולהפעילה.תגים:סליחות, נדרים, סלחות, ימים נוראים, slihot, selihot, slichot,התרתנדרים, כפרות, ראש השנה, אלול, חודש אלול, יום הכיפורים, סליחה,כפרה,סדר סליחות, סליחות ראשונות, xkhju,, סילחות, התרת קללות,סדרהסליחות, סליחות עדות המזרחJewish App days ofmercyand forgiveness where you will find the complete SelichotOrientalcustom.The app is smart application. That is, the month of EluldisplayedSelichot Elul and the Ten Days of Repentance will beshownadditions especially in these times.Another application:* Complete agenda vows.Midnight correction routine.* Laws and FAQ affairs of the High Holy Days.* Text dotted and annotated with the possibility of controllingthesize of lettering and font type.* Ability to night mode (white text on a black background,apleasant read in the dark).This version is a Plus version. Kenyan You are helping ustofurther develop Jewish App** If the texts are displayed on your device from left torightwill have to use the definition of "text-align" menu andactivateit.Tags:Selichot, vows, forgive, High Holidays, slihot, selihot,slichot,vows, cows, New Year, Elul, the month of Elul, the DayofAtonement, forgiveness, atonement, order Sorry, sorrystarters,xkhju ,, forgive, allowing curses, order Sorry, sorryOriental
heb.apps.orchottzaddikim 1.3
Hebrew Apps
ספר אורחות צדיקים הוא אחד מספרי המוסר החשובים ביהדות. מחבר הספראינו ידוע.אפליקציית "אורחות צדיקים" כוללת את הספר בשלמות לזיכויהרבים!לנוחיות הציבור הוספנו שלל אפשרויות מתקדמות ומאירות עיניים:*שמירת "המיקום האחרון שלי".* אפשרות שליטה בגודל הכתב.* מגוון גופניםשונים לנוחיות הקורא.* מצב רגיל (טקסט שחור על גבי רקע לבן) ומצב לילה(טקסט לבן על גבי רקע שחור).באנגלית נקרא הספר: Orchot TzaddikimBookway of the righteous is one of the most important Jewish moralitynumbers. The author is unknown.App "way of the righteous" includemany schools fully credited!Public convenience we added a varietyof advanced options and illuminating:* Save "My last position".*Ability to control the size of lettering.* A variety of differentfonts for the convenience of the reader.* Normal mode (black texton a white background) and night mode (white text on a blackbackground).English called the book: Orchot Tzaddikim
heb.apps.mesilatyesharim 1.1
Hebrew Apps
מסילת ישרים הוא ספר שכתב רבי משה חיים לוצאטו (הרמח"ל) וכולל עניינימוסר, תיקון מידות הנפש, והדרכה להתקרבות להקב"ה.המהדורה הראשונה של'מסילת ישרים' נדפסה לראשונה באמסטרדם בשנת ה'ת"ק (1740) וכעת היאמגיעה לראשונה גם כאפליקציה ייעודית לאנדרואיד!בנוסף לספר עצמו הוספנולנוחיות הציבור שלל אפשרויות מתקדמות ומאירות עיניים:* סמנייה השומרתאת "המיקום האחרון שלי".* אפשרות שליטה בגודל הכתב.* מגוון גופניםשונים לנוחיות הקורא.* מצב רגיל (טקסט שחור על גבי רקע לבן) ומצב לילה(טקסט לבן על גבי רקע שחור, לקריאה נוחה ובריאה יותר בחושך).mesilatyesharim מ"יPath of the Just is a book written by Rabbi Moshe ChaimLuzzatto (Luzzatto) and includes morally Mental Measurementsrepair, and training closer to Hashem.The first edition of the"Path of the Just" was first published in Amsterdam in the 'DCL(1740) and now comes the first time, a dedicated Android app!Inaddition to the book itself, we added public convenience Bootyadvanced options and illuminating:* Markers that keeps the "My lastposition".* Ability to control the size of lettering.* A variety ofdifferent fonts for the convenience of the reader.* Normal mode(black text on a white background) and night mode (white text onblack background for easy readability and healthier thandark).mesilat yesharim MI
iTehilim + תהילון 2.2
Hebrew Apps
The book of Psalms (Tehilim ,תהילים) fromtheBible, with English menu.● Browse the entire Sefer Tehillim easily.● All the day chapters (day-of-week, date).● Tehillim for Yahrzeit (Iluy Neshama)● Pack of the essential Jewish Tefillot (Jewish Prayers) andSegulot(Perek Shira, Shir HaShirim, Tikun HaKlali, IggeresHaRamban,Tefillas HaShlah, Parshas HaMann (Tefilla for Parnasa),ParshasHaKetores, Tefilat Rabi Ishmael, Bereshit Taman, TefillasHaderech,And many jewish prayers (Tefilot for Refua, Zivug,Parnasaect.).● Night Mode● Random chapter● Hebrew date● And much more...● ADS FREE!