INFOSITY LTD GROUP Apps

Loading...
DARBS LATVIJĀ 1.1
Aktuālākie un jaunākie darba piedāvājumi tiem kas meklē darbuunpiedāvā - Latvijas teritorija. Lielāko portālusludinājumuapvienojums viena aplikācija. Šajā aplikācijas apvienotivisiaktuāli resursi, kas būtu vajadzīgi darba meklētājiem, ka arītiem,kas cieta no darba devēja prettiesiskas rīcības. Meklējotsevdarbu, jūs varat pārbaudīt atsauksmes par darba devēju–sudzibas.lv resursa, VID parādnieku datubāze, iepazīties arDarbalikumu, iesniegt prasību - Darba inspekcijai, izveidot savuCV.Esiet pasargāti un ziniet savas tiesības.The most urgent andmostrecent job postings for those looking for work and offers -Latvianterritory. Most ad portal combination of a singleapplication.Thisapplication combines all the up to date resourcesthat would benecessary for job-seekers, as well as those whosuffered from theemployer's unlawful conduct. Searching for a job,you can check outthe reviews for the employer - sudzibas.lvresource, the SRSdatabase of debtors, to get acquainted with theLabor Law, anaction - Labor Inspectorate, create your own resume.Be safe andknow your rights.
TV.LV 0.1
Latvijas un starptautiska televīzijas programma –Latvijasiedzīvotājiem.Latvian and international television program-Latvian residents.
Latvijas mediji 1.0
Latvijas mediji – ir aplikācija kas apvieno lielākus un mazākusziņuportālus vienā aplikācija. Visas ziņas jūsu telefona. 26izdevumi.Aplikācijas uzdevums ir veidot vienoto aplikāciju ziņulasītājiem,kā arī piesaistīt lasītāju uzmanību mazākajiemportāliem. Latvianmedia - is the application that combines largerand smaller newssites into one application. All the messages inyour phone. 26expenses. Applications task is to build a singleapplication messageto readers, and attract readers' attention tothe smallest sites.
ISOLTA MOBILE 1.0
Rēķinu programmatūra frīlanseriem un uzņēmējiem Pārvaldisavupārdošanu un finanses kopā ar Isolta rēķiniem jebkurā laikāunvietā. Bez maksas mazajam rēķinu skaitlim. Mūsu klientuatbalstsvienmēr palīdzes Tev bez maksas. Invoicing Softwarefrīlanseriemand entrepreneurs Manage your sales and financetogether withIsolta bills anytime, anywhere. Free little billnumber. Ourcustomer support will always help you for free.
ASTES UN ŪSAS 7.4
''Astes un Ūsas'' ir dzīvnieku māja Alūksnē, kurā pašlaik dzīvounjaunas mājas meklē kaķi un suņi. Šajā aplikācijaatradīsietinformāciju par patversmē notiekošo un dzīvniekiem, kuripašlaikatrodas pie mums. '' Tail and Mustache '' animal house inUtah,which is currently live and looking for a new home cats anddogs.This application will find information about what is happeninginthe shelter and the animals, who are currently in us.
SPL.LV 1.0
Бесплатный портал объявлений Латвии Free classifieds of Latvia
EDSITY-TV 1.1.
Для тех кто смотрит фильмы, сериалы и мультфильмы насвоемсмартфоне, это приложение может вызвать интерес. For thosewhowatch movies, series and cartoons on your phone, this appcangenerate interest.
EDGARS-LTD STORE 1.1
Хорошие и дешевые товары из крупных магазинов ALIEXPRESS и WISH,бездолгого ожидания - в Латвии Good and cheap products fromlargestores and ALIEXPRESS WISH, without a long wait - in Latvia
ZINUSERVISS.LV 1.0
Jaunāko un aktuālāko ziņu portāls. Mēs stāstam patiesību parvisu,ko citi noklusē. Latest and most current news portal. Wearetelling the truth about everything that others omit.
REKLAMARKET 1.0
ПРОДАВАЙТЕ И ПОКУПАЙТЕ РЯДОМ С ВАМИ Просто, быстро и эффективноSELLAND BUY NEAR YOU Simple, fast and efficient
ЗНАНИЯ 1.0
СПРОСИ. ОТВЕТЬ. УЗНАЙ НОВОЕ! Поиск по миллионам вопросовASK.ANSWER. LEARN NEW! Search millions of questions
LATVIJASFORUMS 1.0
Вопросы,клубы,файлы,галереи Questions, clubs, files, galleries
PPARKS 1.0
SIA Palīglīdzekļu Parks ir dibināts 2017. gada jūlijā.Uzņēmumadarbības virziens ir tehnisko palīglīdzekļu noma untirdzniecībacilvēkiem ar kustības traucējumiem. Ergoterapeitakonsultācijaspalīglīdzekļu izvēlē, tehnisko palīglīdzekļu remonts,tehniskāapkope un pielāgošana individuāli personas vajadzībām.Ltd.Helpdesk Park was founded in July 2017. The activity of thecompanyis the rental of technical aids and the sale of peoplewithdisabilities. Ergotherapist's advice on the choice of aids,repair,maintenance and customization of technical aids for theindividual.