Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Apps

Loading...
MapICC_beta 1.0.3
Aplicació per a la visualització de la cartografia de l'InstitutCartogràfic i Geològic de Catalunya, amb i sense connexió dedades.La versió beta permet les següents funcionalitats:- Movimentespacial pel mapa, amb zoom fins a l’escala 1:5000 - Visualitzaciódel mapa topogràfic o de l’ortofotomapa- Posicionament per GPS-Possibilitat de descàrrega de zones d’interès per a la sevavisualització offline (es recomana la descàrrega dels paquets enxarxes wifi degut a la mida dels arxius) - Cercador de llocs basaten la toponímia oficial- Possibilitat de visualització de la capade sòls i la capa del cadastre (només amb connexió de dades)-Càrrega i visualització de fitxers KML públics- Càrrega ivisualització de fitxers GPX localsApplication for displaying mapsof the Geological and Cartographic Institute of Catalonia, with andwithout data connection.The beta version allows the followingfeatures:- Spatial movement around the map, zoom to the scale1:5000- View topographic map or orthophotomap- Positioning by GPS-Ability to download areas of interest for offline viewing(recommended downloading packages wireless networks due to filesize) - Search sites based on official place names- Ability todisplay soil layer and the layer of the cadastre (only with dataconnection)- Load and display KML files public- Load and displaylocal GPX files
SISMOCAT 1.0.1
SISMOCAT allows to be informed about the most significantearthquakes occurred both in Catalonia and around the world.Mainfunctionalities are:- List of the last earthquakes and their mainsource parameters.- Geolocation and distance to the epicenters.-Selections by regions and magnitudes.- Information update.-Optional reception of notifications (“push”) of the lastearthquakes.
Catalunya Offline 2.2.0
Catalunya Offline és una aplicació per mòbil feta per l’InstitutCartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) que us permet moure-uspel territori català, prendre punts i gravar les vostres rutes iexcursions amb el GPS encara que no tingueu cobertura de dades alvostre mòbil. AVÍS IMPORTANT: Per Android 6 i superior cal donarels permisos manualment: Settings/Apps/CatalunyaOffline/permissions. (Altrament el GPS i la descàrrega nofuncionen) L’aplicació permet la descàrrega i visualització de lacartografia de l’ICGC, tant del mapa topogràfic com de laortofotomapa. El mapa topogràfic mostra la informació estructuradai jerarquitzada per facilitar la lectura del mapa. És mostren lescorbes de nivell i informació relativa als senders de muntanya.L’ortofotomapa mostra el detall del terreny a les escales mésgrans. En aquest cas la imatge s’ha complementat amb certainformació geogràfica per facilitar la seva comprensió: carreteres,camins, corriols i toponímia. La descàrrega dels fulls per a l’úsfora de línia (offline) es realitza a partir del tall de 77 unitatsgeogràfiques amb que es publica la versió en paper del MapaTopogràfic de Catalunya a escala 1:25.000. El nivell de detall dela cartografia cerca el compromís entre la seva bona usabilitat iel volum de les dades dels fitxers de cartografia. Si disposeu detargeta SD els arxius s’emmagatzemen en aquesta per tal de noocupar la memòria interna del vostre dispositiu. Les funcionalitatsde l’aplicació són: • Descàrrega del mapa topogràfic o del’ortofotomapa per al seu consum offline (es recomana la descàrregadels arxius en xarxes wifi degut a la mida dels arxius). •Localització de la posició de l’usuari sobre el mapa. • Permetveure coordenades dels punts, tan en format geogràfic com UTM(ETRS89). • Creació de punts sobre el mapa, bé a partir delposicionament del propi mòbil, bé realitzant un clic llarg sobre lacartografia allà on volem situar el punt. Podem posar nom al punt idescripció, també associar-hi fotografies i escollir-ne el color. •Gravació de rutes i itineraris (tracks). Podem posar nom a la rutai descripció, també escollir el color i determinar l’interval derecollida de posicions. També podem pausar la gravació. •L’aplicació permet pujar rutes i punts que estiguin continguts enarxius (fitxers externs). Formats: .gpx, .kml i .geojson. • Elsarxius que genereu també poden ser descarregats. Formats: .gpx i.kml. • El conjunt de punts i rutes poden ser marcats com avisibles o no, i també es poden esborrar. • L’aplicació permetpublicar les dades recollides com a mapa a Instamaps. Instamaps ésuna eina web de l’ICGC gratuïta que permet visualitzar, treballar iposar en línia la vostra informació geogràfica i rutes en dues itres dimensions (www.instamaps.cat). Cal que tingueu un compted’Instamaps. Els punts i rutes que es publiquen a Instamaps són elsque són visibles en el moment de publicar. • Podeu tambépersonalitzar la mida dels botons i el color de la icona deposicionament. • Cerca de topònims (municipis, llocs, llogarets)per determinar el mapa o mapes de la zona d’interès. També es potutilitzar el numero del mapa. • Es visualitza l’escala gràfica. Toti que Catalunya Offline no és, per concepte, substitutòria deMapICC, si que recull moltes de les suggereixes que ens heu fet enaquesta. Seguirem treballant en la millora d’aquesta App! Si voleuadreçar-nos els vostres comentaris i suggerències feu-ho abetaportal@icgc.cat. Catalonia Offline Mobile is an applicationmade by the Geological and Cartographic Institute of Catalonia(ICGC) that lets you move around the Catalan territory, take pointsand record your routes and trips with GPS, even when the datacoverage your phone. IMPORTANT NOTICE: To be given top 6 Androidpermissions manually: Settings / Apps / Offline Catalonia /permissions. (Otherwise the GPS and the download will not work) Theapplication allows downloading and viewing mapping the ICGC boththe topographical map and the orthophoto. The topographic map showsthe hierarchical and structured information for easy reading of themap. It shows the contour lines and information on the mountainpaths. The orthophotomap The detail of the terrain at largerscales. In this case the image is complemented with some geographicinformation to facilitate their understanding: roads, trails, pathsand names. The unloading of sheets for use offline (offline) ismade from 77 geographic units with cutting published the paperversion of the Topographic Map of Catalonia 1: 25.000. The level ofdetail mapping seeks good compromise between usability and volumeof file data mapping. If you have files stored on the SD card tothe internal memory will not hold your device. The applicationfeatures include: • Download topographic map or orthophoto foroffline use (we recommend downloading the files on wirelessnetworks due to the size of files). • Location of the user'sposition on a map. • Allows viewing coordinates of points, such asgeographic UTM format (ETRS89). • Creation of points on the map,either from their own mobile positioning, or doing a long click onthe map where you want to place the point. We can put the pointname and description, also associate photos and choose the color. •Recording routes and tracks (tracks). We can put a name to theroute description and also choose the color and determine theinterval for collecting positions. We can also pause the recording.• The application allows you to upload routes and points that arecontained in files (external files). Formats: .gpx, .kml and.geojson. • also generate files that can be downloaded. Formats:.gpx and .kml. • The set of points and routes can be marked asvisible or not, and can also be removed. • The application allowsyou to publish the data collected as a Instamaps map. Instamaps isa free web tool that lets you view the ICGC, work and put yourinformation online geographic routes in two and three dimensions(www.instamaps.cat). You must have an account Instamaps. The pointsand routes that run on Instamaps are those that are visible at thetime of publication. • You can also customize the size and color ofthe buttons icon positioning. • Search names (towns, places,villages) to determine the map or maps of the area of ​​interest.You can also use the number of the map. • Displays the graphicscale. Although Catalonia Offline is not, concept of replacementMapICC if you suggest that embodies many of us have done this. Wewill continue to work on improving this App! If you want to send usyour comments and suggestions to do so betaportal@icgc.cat.
L'ull del temps 2.0.2
L’ull del temps és l’aplicació mòbil de l’Institut Cartogràfic iGeològic de Catalunya que us permet veure com era en el passat ellloc on sou i a la resta del territori català.L’aplicació presentala imatge del territori avui i en moure el cursor per la pantallaes visualitza una àrea circular on és mostra com era l’any 1945 (o1956, a escollir).Si activeu el posicionament veureu com era ellloc on sou i podreu veure les transformacions geogràfiques del’indret. Això us donarà una experiència visual i una comprensió insitu.Funcionalitats de l’aplicació:- A la part superior esquerra dela pantalla hi trobareu els botons de fer zoom.- A la part superiordreta hi trobareu el botó per activar la vostra localització.- Ambel botó inferior esquerra podreu canviar les capes a visualitzar iel seu mode (actual i històriques).- Amb el botó inferior centralpodreu triar el radi de la finestra que mostra la cartografiahistòrica.- Amb el botó inferior dret podreu compartir l’Ull deltems a les xarxes, en el punt on indiqueu.Aquesta aplicació téalhora un vessant històric, urbanístic i lúdic.Aquesta eina es basaen els vols fotogramètrics realitzats per la força aèria delsEstats Units d’Amèrica els anys 1945 i 1956 (copyright Army MapService d’EE.UU, cedides pel Ministeri de Defensa -CECAF/CEGET- ambla col·laboració de l’Exèrcit de l’Aire), i amb la imatge actualrealitzada per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (arareutilitzable sota llicència CC-BY).Trobareu una versió webd’aquesta aplicacióa:http://betaserver.icgc.cat/visor/catalunya_ull_del_temps.htmlSivoleu adreçar-nos els vostres comentaris i suggerències feu-ho abetaportal@icgc.cat.The eye is the mobile application of theCartographic Institute of Catalonia Geological and you can see howit was in the past where you are and the rest of the Catalanterritory.The application presents the image of the country todayand move the cursor around the screen displays a circular areawhich is shown as it was in 1945 (or 1956, to choose).Enablingpositioning watch was the place where you can see the changes andthe geographic location. This will give you a visual experience andunderstanding in situ.Features of the application:- At the top leftof the screen you will find buttons to zoom.- At the top right youwill find the button to activate your location.- With the lowerleft button you can change the view layer and its mode (current andhistorical).- With the central button below you can choose theradius of the window that shows the historical cartography.- Withthe bottom right button you can share the Eye of fear to thenetwork at the point where you specify.This application has both ahistorical aspect, urban and playful.This tool is based onphotogrammetric flights made by the United States Air Force Years1945 and 1956 (copyright US Army Map Service, provided by theMinistry of Defence -CECAF / CEGET- collaboration with the AirForce) and the current image made by the Geological andCartographic Institute of Catalonia (now reusable under CC-bY).Youwill find a web version of thisapp:http://betaserver.icgc.cat/visor/catalunya_ull_del_temps.htmlIfyou want to send us your comments and suggestions to do sobetaportal@icgc.cat.
OnSóc 1.0.5
On Sóc? és una senzilla aplicació que permet us compartir la vostraposició amb qui vulgueu a través de la xarxa social que escolliu.Quan entreu a “On sóc?” l'aplicació us localitza sobre el mapa. Sipremeu el botó de la xarxa social amb la que la voleu compartir, uspermet escriure un text curt, afegir una foto i mostrar o no l'horaactual en el missatge. Així podeu compartir on sou entre unamultitud o on us poden trobar si us heu perdut a la muntanya. Tambépodeu compartir qualsevol posició del mapa fent un clic llarg sobreel punt: on és una botiga, on passa un event o on heu deixat elcotxe que ha d'utilitzar algú altre. Els receptors del missatgerebran la vostra nota, amb foto i hora (si l'heu compartit) il'enllaç a un mapa amb la vostra localització. Sobre el mapa quese'ls obre podran també veure la seva pròpia posició si premen elbotó de localització, i d'aquesta manera podran navegar fins alpunt on sou. “On Sóc?” us permet escollir entre veure el mapatopogràfic o l'ortoimatge. Segons el que tingueu visible en elmoment de compartir, el receptor veurà una o altra cartografia.Aquesta aplicació senzilla i funcional us pot ser d'utilitat tanper a aspectes de seguretat, com per altres pràctics i lúdics.FUNCIONALITATS: - Compartir la posició de l'usuari a través de laxarxa social escollida i persona o grup escollit, - Incloure untext curt, afegir una foto i mostrar o no l'hora actual en elmissatge, - Compartir qualsevol posició del mapa fent un clic llargsobre el punt, - Escollir entre veure el mapa topogràfic ol'ortoimatge. On Sóc? APPLICATIO is quite senzilla that Permet usshare vostra POSITIO amb qui vulgueu through social xarxa thatescolliu. Quan entreu to "On sóc?" Localitza l'aplicació us on themap. If premeu Boto social xarxa amb which voleu share, Permet usescriure one text curt, afegir a photo i l'show or not current timein missatge. Així podeu share on sou in a crowd or on us poden usHEU perdut trobar if the muntanya. També podeu share qualsevolPOSITIO map llarg Fent click on Punt: On is a botiga, on passa anEvent or on HEU deixat the cotxe has utilitzar algú d'altre. Elsreceptors of missatge rebran la vostra note picture i amb time (ifl'heu compartit) i l'enllaç a map amb la vostra Localització. Onthe map that I will be able Obre se'ls també veure POSITIO if one'sseva premen the Botó of Localització, d'aquesta way i can surf finsto punt on sou. "On Sóc?" Permet us escollir between veure the maptopogràfic or l'ortoimatge. Segons which tingueu visible in themoment of sharing, the receiver veurà one or altra mapping.APPLICATIO aquesta i senzilla be functional pot d'utilitat us asper a Aspectes of seguretat, per PRACTICS com altres i lúdics.FUNCIONALITATS: - Share the POSITIO de l'usuari through socialxarxa escollida person or grup i ESCOLLIT, - Incloure one textcurt, afegir a photo i l'show or not current time in missatge, -Share qualsevol POSITIO map llarg Fent click on the punt, -Escollir between veure the topogràfic map or l'ortoimatge.
CercaFonts 1.0.6
L’ICGC i l’ACA posen a disposició dels usuaris una aplicaciógratuïta amb informació sobre les fonts naturals de Catalunya. Elsexcursionistes, i els aficionats a les fonts en general, disposend'un inventari de més de 5.000 fonts disperses per tot el territoricatalà, on poden trobar informació de l'estat de les fonts(topònim, mapa, coordenades, fotografies, ús i cabal).L’usuari potregistrar-se en l’aplicació i saber així fàcilment quines són lesfonts naturals que acostuma a freqüentar. A més, pot publicar fontsconegudes que no estiguin a l’aplicació, mostrant-les a tothom.Fins i tot, pot modificar i ampliar dades de les fonts japublicades en l’aplicació (noves fotos, millorar la ubicació,modificar el topònim, etc.).The ACA and the ICGC available to userswith a free information on natural sources of Catalonia. Hikers andfans sources generally have an inventory of over 5,000 sourcesscattered throughout the Catalan region, where they can findinformation on the state of the sources (name, map coordinates,photographs, use and volume).You can register in the applicationand thus easily know what the natural springs that tend tofrequent. In addition, you can post known sources that are not inthe application, showing them all. Even, you can modify and extenddata sources already published the application (new photos, betterlocation, change the name, etc.).