Islomiy kitoblar Apps

Loading...
Куръони Kаримдан баъзи суралар -уз, узбек, узбекча 1.0
ҚУРЪОНИ КАРИМДАН БАЪЗИ СУРАЛАР(КАҲФ, ЁСИН,ДУХОН, ВОҚЕЪА,ЖУМЪА,МУЛК, НАБАЪ ВА КИЧИК СУРАЛАР)“Тошкент исломуниверситети”нашриёт-матбаа бирлашмасиТошкент — 2013 Қуръоникаримдан баъзи сурапар: / Тӯпловчи А.Турсунов; масъул мухаррир:А.Муҳаммад. - Т: “Тошкент нсломуниверситети” нашриёт-матбаабирлашмаси, 2013 й. - 128 б.Қуръон оятлари асл матнининг ӯқилишинижорий алифбода айнан бериш имкони йӯқ. Мусанниф имкон қадартранскрипция қоидаларига амал қилиб, уни кенг ӯқувчилар осон ӯқийоладиган тарзда бсришга ҳаракат қилган. Бинобарин, муҳтарамӯқувчиларимиз мачкур кигоб орқалй ӯрганаётган сураларини бирусточдан ӯтказиб олишлари мақсадга мувофиқ бӯлар эди.Тӯпловчи:А.ТурсуиовМасъул муҳаррир: А.МуҳаммадТақризчи: А.ТилавовУзбекистонРеспубликаси Вазирлар Маҳкачаси ҳузуридасиДин ишлари буйичақумитанинг3076-рақамли таасиясибилан чоп этилди. © «Тошкент исломуниверситети»нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2013 МУНДАРИЖА“ФОТИҲА”сураси 3“БАҚАРА” сураси 4“КАҲФ” сураси 6“ЙАСИН” сураси 35“ДУХОН”сураси 50“ВОҚЕЪА” сураси 59“ЖУМА” сураси 68“МУЛК” сураси 72“НАБА”сураси 78“ШАМС” сураси 82“ЛАЙЛ” сураси 84“ЗУҲО” сураси 86“ШАРҲ”сураси 87“ТИЙН” сураси 88“АЛАҚ” сураси 89“ҚАДР” сураси 91“БАЙЙИНА”сураси 92“ЗАЛЗАЛА” сураси 94“АДИЯТ” сураси 95“ҚОРИАЪ” сураси97“ТАКАСУР” сураси 98“АСР” сураси 99“ҲУМАЗА” сураси 100“ФИЛ” сураси101“ҚУРАЙШ” сураси 102 “МОЪУУН” сураси 103“КАВСАР” сураси104“КАФИРУН” сураси 104“НАСР” сураси 105“МАСАД” сураси 106“ИХЛОС”сураси... 107“ФАЛАҚ” сураси 108“НОС” сураси 109ҚИРҚ ФАРЗ 110ОЛТИДИНИЙ КАЛИМА 113Никоҳ хутбаси 119Жумъа хутбаси 120Жаноза дуоси123Азон дуоси 124Қунутдуоси 124 ҚУРЪОНИ КАРИМДАНБАЪЗИ СУРАЛАРҚURONIKARIMDAN BAZI SURALAR(KAҲF, Yoshino, Duhon, VOҚEA, ZHUMA,Mulk, NABABA KICHIK SURALAR)"Toshkent Islom University"nashriot-matbaabirlashmasiTashkent - 2013 Қuroni karimdan bazi surapar: /Tӯplovchi A. Tursunov; masul muharrir: A.Muҳammad. - T: "TashkentnslomUniversity "nashriot-matbaa birlashmasi 2013 th. - 128 b.Қuronoyatlari SLA matnining ӯқilishini zhory alifboda Inan Berisha Imkonyӯқ. Musannif Imkon қadar transcription қoidalariga amal қilib, uniKeng ӯқuvchilar oson ӯқy oladigan tarzda bsrishga ҳarakat қilgan.Binobarin, muҳtaram ӯқuvchilarimiz machkur Kigobe orқalyӯrganaotgan suralarini bir ustochdan ӯtkazib olishlari maқsadgamuvofiқ bӯlar Edie.Tӯplovchi: A.TursuiovMasul muҳarrir:A.MuҳammadTaқrizchi: A.TilavovUzbekistan Respublikasi VazirlarMaҳkachasi ҳuzuridasiDean ishlari buyicha қumitaning3076-raқamlitaasiyasiBilan ethyl di chop. © «Toshkent IslomUniversity"nashriot-matbaa birlashmasi 2013 MUNDARIZHA"FOTIҲA"surasi 3"BAҚARA" surasi 4"KAҲF" surasi 6"Yasin" surasi 35"Duhon"surasi 50"VOҚEA" surasi 59"Juma" surasi 68"Mulk" surasi 72"NABA"surasi 78"SHAMS" surasi 82"LYLE" surasi 84"ZUҲO" surasi 86"SHARҲ"surasi 87"Tiina" surasi 88"ALAҚ" surasi 89"ҚADR" surasi 91"BAYYINA"surasi 92"ZALZALA" surasi 94"ADIYAT" surasi 95"ҚORIA" surasi97"TAKASUR" surasi 98"ACP" surasi 99"ҲUMAZA" surasi 100"FIL" surasi101"ҚURAYSH" surasi 102"MOUUN" surasi 103"Kawthari" surasi104"Kafirun" surasi 104"NASR" surasi 105"Masada" surasi 106"IHLOS"surasi ... 107"FALAҚ" surasi 108"FNL" surasi 109ҚIRҚ farz 110OltiDINY Kalim 113Nikoҳ hutbasi 119Zhuma hutbasi 120Zhanoza Duos123Azon Duos 124Қunutduosi 124ҚURONI KARIMDANBAZI SURALAR
Мен ҳам намоз ўқийман (узбекча) 521.02
ИСЛОМ ВА ИМОН ШАРТЛАРИИМОН КАЛИМАЛАРИТАҲОРАТТАҲОРАТ ОЛИШТАРТИБИТАҲОРАТНИ БУЗАДИГАН ҲОЛЛАРҒУСЛТАЯММУМАЁЛЛАРГА ХОСҲОЛАТЛАРНАМОЗҲАДИСЛАРДАН НАМУНАЛАРАЗОНАЗОН ДУОСИНАМОЗ ЎҚИШТАРТИБИБОМДОД НАМОЗИСАНО ДУОСИФОТИҲА СУРАСИКАВСАР СУРАСИИХЛОССУРАСИФАЛАҚ СУРАСИАН-НОС СУРАСИ«АТТАҲИЙЯТ» ДУОСИСАЛОВОТДУОПЕШИННАМОЗИАСР НАМОЗИШОМ НАМОЗИХУФТОН НАМОЗИВИТР НАМОЗИҚУНУТДУОСИНАМОЗДАН КЕЙИНГИ ЗИКРЛАРОЯТАЛ КУРСИТАСБЕҲКАЛИМАИ ТАВҲИДЖАНОЗАНАМОЗИЖАНОЗА ДУОЛАРИҲАЙИТ НАМОЗИЖУМА НАМОЗИНАМОЗНИ БУЗАДИГАНҲОЛЛАРНАМОЗНИНГ САВОБИНИ КАМАЙТИРАДИГАН ҲАРАКАТЛАРНАМОЗНИНГВОЖИБЛАРИНАМОЗНИНГ СУННАТЛАРИНАМОЗНИНГ МУСТАҲАБЛАРИМУСОФИРНАМОЗИИМОМГА ЭРГАШИШҚАЗО НАМОЗЛАРИСАЖДАИ САҲВДуоҚУРЪОНИ КАРИМДАНБАЪЗИ ДУОЛАРҚуръони каримда Муҳаммад алайҳиссаломга ўргатилганбаъзи дуолар:ҚУРЪОНИ КАРИМДАН ОЯТЛАРОЛТИ ДИНИЙ КАЛИМАМен ҳам намозўқийман. Книга о намазе на узбекскомИСЛОМ ВА ИМОН ШАРТЛАРИИсломтинчликка, покликка, инсонийлик-ка, меҳр-мурувватга,ватанпарварликка, илм олишга чақирувчи диндир. У инсонни икки дунёсаодатига етказади.Қуйидагилар Ислом динининг рукнлари-дир:1.Имон.2. Ҳар куни беш маҳал намоз ўқиш.3. Рамазон ойида ўттиз кунрўза тутиш.4. Закот бериш. Закот Исломда молиявий ибодатдир. Яънибойлиги нисобга (муайян миқдорга) етган мусулмоннинг йилда бирмарта ҳақдорларга закот бериши фарз.5. Ҳаж қилиш. Бу амал моддийжиҳатдан қурби етадиган мусулмонларгагина фарздир.Қуйидагиларгаишонган киши имонлидир:1) Аллоҳга;2) Аллоҳнинг фаришталарига;3)Аллоҳнинг китобларига;4)Аллоҳнинг пайғамбарларига;5)Охираткунига;6)Тақдирга, яъни яхшилик ҳам, ёмонлик ҳам Аллоҳданэканига;7)Ўлимдан кейин қайта тирилмоққа.ИМОН КАЛИМАЛАРИ«Лаа илааҳаиллаллооҳ, Муҳаммадур-расуулуллооҳ».Маъноси: «Аллоҳдан бошқа илоҳйўқ, Муҳаммад Аллоҳнинг Пайғамбаридир».«Ашҳаду аллаа илааҳаиллаллооҳ ва ашҳаду анна Муҳаммадан ъабдуҳуу ва расуулуҳ».Маъноси:«Аллоҳдан ўзга сиғиниладиган (илоҳ) йўқлигига ва Муҳаммадалайҳиссалом Аллоҳнинг қули ва элчиси эканигаиқрорман».ТАҲОРАТИслом дини ҳам вужуд, ҳам қалб тозали-гига каттааҳамият берган бир диндир. Суюкли Пайғамбаримиз бизга шундайнасиҳат қиладилар: «Кучингиз етгунча тозаликка риоя этингиз, чункиАллоҳ таоло Ислом динини тозалик устига бино қилди. Жаннатга ҳамфақат тоза бўлганлар киради» .Аллоҳ таоло Қуръони каримнинг Моидасураси 6-оятида шундай марҳамат қилади (мазмуни): «Эй имонкелтирганлар! Намоз (ўқиш)га турар экансиз, албатта, юзларингизни,қўлларингизни тирсакларигача ювингизлар, бошларингизга масҳтортингизлар ва оёқларингизни (ювингиз-лар)!».Бинобарин,динимизнинг устуни ҳисобланган намозни адо этмоқ учун, албатта,таҳоратли бўлиш шартдир.ТАҲОРАТ ОЛИШ ТАРТИБИ(Суратларга қиёс қилаборинг)1. Аввало, таҳорат олишга ният қилиниб, «Аъуузу биллааҳиминаш-шайтоонир-рожийм. Бисмиллааҳир- роҳмаанир-роҳиийм»,дейилади.2. Қўллар бандигача уч марта ювилади. Бармоқда узук бўлса,қимирлатиб, остига сув югуртирилади.3. Ўнг қўлда сув олиниб, оғизуч марта ғарғара қилиб чайилади ва мисвок қилинади.4. Бурунга ўнгқўл билан уч марта сув тортилиб, чап қўл билан қоқиб тозаланади.5.Юз уч марта ювилади.6. Аввал ўнг қўл тирсаклар билан қўшиб ишқалабювилади.7. Сўнгра чап қўл тирсаклар билан қўшиб ишқалаб ювилади8.Ҳовучга сув олиб, тўкиб ташлаб, ҳўли билан бошнинг ҳамма қисмигамасҳ тортилади.9. Кўрсаткич бармоқ билан қулоқларнинг ичи, бошбармоқлар билан эса қулоқ орқаси масҳ қилинади.10. Иккала кафтнингорқаси билан бўйин масҳ қилинади.11. Чап қўл билан ўнг оёқни ошиқ(тўпиқ) билан қўшиб ва бармоқлар орасини (ишқалаб) уч мартаювилади.12. Чап оёқ ҳам шу тарзда уч марта ювилади.Таҳоратолаётганда гапирмаслик, эҳтиёждан ортиқ сув ишлатмаслик, уст-бошгасув сачратмаслик керак.Тирноқларга суртилган лак, теридаги ҳар хилбўёқлар кетказилмасдан олинган таҳорат саҳиҳ (ҳақиқий)ҳисобланмайди.ТАҲОРАТНИ БУЗАДИГАН ҲОЛЛАР1. Баданнинг бирор жойиданқон ёхуд йиринг чиқиб оқиши.2. Оғиз тўлиб қусиш.3.Кичик ё каттаҳожат.4.Ел чиқиши.Islom VA IMON SHARTLARIIMONKALIMALARITAҲORATTAҲORAT OLISH TARTIBITAҲORATNI BUZADIGANҲOLLARҒUSLtayammumAOLLARGA HOS ҲOLATLARNamozovҲADISLARDANNAMUNALARAzonAzon DuosNamozov ЎҚISH TARTIBIBomdod NamozovEZLNDuosFOTIҲA SURASIKawthari SURASIIHLOS SURASIFALAҚ SURASIAN-FNLSURASI"ATTAҲIYYAT" DuosSALOVOTDUOPechiney NamozovACP NamozovShomNamozovHUFTON NamozovWITS NamozovҚUNUT DuosNAMOZDAN KEYINGIZIKRLAROYATAL coursesTASBEҲKaliman TAVҲIDZHANOZA NamozovZHANOZADUOLARIҲAYIT NamozovJuma NamozovNAMOZNI BUZADIGAN ҲOLLARNAMOZNINGSAVOBINI KAMAYTIRADIGAN ҲARAKATLARNAMOZNING VOZHIBLARINAMOZNINGSUNNATLARINAMOZNING MUSTAҲABLARIMUSOFIR NamozovIMOMGA ERGASHISHҚAZONAMOZLARISAZHDAI SAҲVDuoҚURONI KARIMDAN BAZI DUOLARҚuroni karimdaMuҳammad alayҳissalomga ўrgatilgan bazi duolar:ҚURONI KARIMDANOYATLAROlti DINY KalimMen ҳam Namozov ўқiyman. The book is aboutnamaz in UzbekIslom VA IMON SHARTLARIIslom tinchlikka, poklikka,insoniylik minute, meҳr-muruvvatga, vatanparvarlikka, ilm olishgachaқiruvchi dindir. In Inson ECCI dunyo saodatigaetkazadi.Қuyidagilar Islom dinining ruknlari-Dir:1. Eamon.2. ҲarCooney Besh maҳal Namozov ўқish.3. Ramadan oyida ўttiz kun rўzaTutish.4. zakat Berisha. Zakat Islomda moliyavy ibodatdir. Yaniboyligi nisobga (muayyan miқdorga) etgan musulmonning yilda birMarch ҳaқdorlarga zakat Berisha Fard.5. Ҳazh қilish. Boo amal IRTOzhiҳatdan қurbi etadigan musulmonlargagina farzdir.Қuyidagilargaishongan Kishi imonlidir:1) Alloҳga;2) Alloҳning farishtalariga;3)Alloҳning kitoblariga;4) Alloҳning payғambarlariga;5) Ohiratkunig;6) Taқdirga, yani yahshilik ҳam, omonlik ҳam Alloҳdanekaniga;7) Ўlimdan Kejin қayta tirilmoққa.IMON KALIMALARI"Laailaaҳa illallooҳ, Muҳammadur-rasuulullooҳ".Manosi "Alloҳdan boshқailoҳ yўқ, Muҳammad Alloҳning Payғambaridir"."Ashҳadu ilaaҳaillallooҳ Allaah wa ashҳadu Anna Muҳammadan abduҳuu warasuuluҳ".Manosi "Alloҳdan ўzga siғiniladigan (iloҳ) yўқligiga waMuҳammad alayҳissalom Alloҳning қuli wa elchisi ekanigaiқrorman".TAҲORATIslom dini ҳam vuzhud, ҳam қalb Tosa giga kattaaҳamiyat Berganbir dindir. Suyukli Payғambarimiz bizga shundaynasiҳat қiladilar "Kuchingiz etguncha tozalikka rioya etingiz,chunki Alloҳ Taolu Islom Dineen tozalik ustiga bino қildi.Zhannatga ҳam faқat toza bўlganlar kiradi ".Alloҳ Taolu Қuronikarimning Moida surasi 6 oyatida shunday marҳamat қiladi (mazmuni):"Hey IMON keltirganlar! Namozov (ўқish) ha Turar ekansiz, albatta,yuzlaringizni, қўllaringizni tirsaklarigacha yuvingizlar,boshlaringizga masҳ tortingizlar wa ooқlaringizni (yuvingizlar)!".Binobarin, dinimizning Ustun ҳisoblangan namozni ADO etmoқ uchun,albatta, taҳoratli bўlish shartdir.TAҲORAT OLISH TARTIBI(Suratlargaқios қila Boring)1. Abba taҳorat olishga Niyat қilinib "Auuzubillaaҳi Minas-shaytoonir-rozhiym. Bismillaaҳir- roҳmaanir-roҳiiym"deyiladi.2. Қўllar bandigacha uch March yuviladi. Barmoқda uzukbўlsa, қimirlatib, ostiga suv yugurtiriladi.3. Ўng қўlda suvolinib, oғiz March uch ғarғara қilib chayiladi wa misvokқilinadi.4. Burung ўng қўl Bilan March suv uch tortilib, CHAP қўlBilan қoқib tozalanadi.5. Hughes uch March yuviladi.6. Awwal ўngқўl tirsaklar Bilan қўshib ishқalab yuviladi.7. Sўngra CHAP қўltirsaklar Bilan қўshib ishқalab yuviladi8. Ҳovuchga suv Olib, tўkibtashlab, ҳўli Bilan boshning ҳamma қismiga masҳ tortiladi.9.Kўrsatkich barmoқ Bilan қuloқlarning ichi, Bosch barmoқlar BilanEsa қuloқ orқasi masҳ қilinadi.10. Ilkka kaftning orқasi Bilanbўyin masҳ қilinadi.11. Chap қўl bilan ўng ooқni oshiқ (tўpiқ)bilan қўshib va ​​barmoқlar orasini (ishқalab) March uchyuviladi.12. Chap ooқ ҳam shu tarzda uch March yuviladi.Taҳoratolaotganda gapirmaslik, eҳtiozhdan ortiқ suv ishlatmaslik,mouth-boshga suv sachratmaslik Kerak.Tirnoқlarga surtilgan lacquerteridagi ҳar healing bўoқlar ketkazilmasdan olingan taҳorat saҳiҳ(ҳaқiқy) ҳisoblanmaydi.TAҲORATNI BUZADIGAN ҲOLLAR1. Badanning birorzhoyidan қon ohud yiring chiқib oқishi.2. Oғiz tўlibқusish.3.Kichik yo katta ҳozhat.4.El chiқishi.
Пайгамбаримизнинг (сас) уйида бир кун 1.0
Муаллиф: Абдулмалик КосимIslomiy kitoblar, kitobxonalar |Таржимон: Абу Мухаммад ал АсарийБисмиллахир рохманир рохимКиришПайгамбарини хидоят ва хак дин билан юборган Аллох таологахамду-санолар, барча оламга рахмат килиб юборилган пайгамбаримизга,Унинг оиласи ва барча сахобаларига салавоту саломлар бўлсин.Бугунги кундаги одамларнинг кўплари ё гулув кетган ва ёки локайдбўлган. Уларнинг айримлари расулуллох саллаллоху алайхи ва салламхикида гулув кетдилар, охир окибат эса ширк келтириш даражасигаетиб бордилар ва ўз эхтиёжларини расулуллох саллаллоху алайхи васалламга дуо килиб, Ундан мадад сўрай бошладилар. Баьзилари эсарасулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг олиб келган йўли васийратига эргашишдан гафлатда колиб, У зотни ўз хаёти учун йўлкўрсатувчи маёк ва белги килиб олмади.Расулуллох саллаллоху алайхи ва салламнинг сийратлари ва хаётинингнозик тафсилотларини оммага кулай ва енгил услуб билан якинрок олибкелиш максадида, барчасини ўз ичига олмасада, ушбу сахифаларнитўлдирмокдамиз... Шундай бўлса-да, бу ёзганларимиз расулуллохсаллаллоху алайхи ва салламнинг хаёти ва сифатларининг мўъжизагинадебочасидир. Мен уларни тўлалигича баён килмадим, балки, бугунгикунда одамлар хаётида кўринмай колган деб ўйлаганим хислат вафазилатларга чекландим. Хар бир хислат ва фазилатнинг баёни учуникки ёки уч хадис зикр килишга чекландим. Холбуки, расулуллохсаллаллоху алайхи ва салламнинг хаёти — Уммат хаёти, даъват ва хаётдустури эди. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам тоат-ибодатда,гўзал ахлок ва хушмуомала хамда макомнинг олийлигида пешво эдилар.Унга Аллох таъолонинг айтган мактови етарлидир: «Сиз улуг ахлокузрасиз».Ахлуссунна вал жамоа расулуллох саллаллоху алайхи ва салламни Аллохкўйган манзилатга кўядилар. У Аллохнинг кули ва расули, дўсти ватанлагани. Униболалари ва оталаридан хаттоки ўзларидан кўра кўпроксевадилар. Бирок унинг хакида гулув кетмайдилар, уни хаддан зиёдолкишламайдилар, унинг учун юкорида айтилган манзилатикифоядир.Биз шу йўлдан кетамиз: мавлидларни пайдо килиб, базмларуюштирмаймиз. Балки, расулуллох саллаллоху алайхи ва салламнибуюрганларидек севамиз, У зотга буюрганларида итоьат этамиз,кайтарган ва тўхтатган нарсаларидан сакланамиз.Биз учун бу дунёда расулуллох саллаллоху алайхи ва салламни кўришнасиб этмаган, ўртамизда канча – канча асрлар бўлсада, мен Аллохтаолодан расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам куйидагихадисларида зикр килган кишилардан килишини сўрайман. «Расулуллохсаллаллоху алайхи ва саллам: «Кани энди биродарларимизни кўрсамэдим» — дедилар, Сахобалар: «Биз сизнинг биродарларингизэмасмизми?» — деб сўрадилар. Расулуллох саллаллоху алайхи васаллам: «Сизлар менинг сахобаларимсиз. Биродарларимиз эса ханузкелмадилар» — дедилар. Сахобалар: «Ё расулуллох саллаллоху алайхива саллам, хануз келмаган умматингизни кандай танийсиз?» — дебсавол бердилар. Расулуллох саллаллоху алайхи ва саллам: «Каниайтингчи агар бир кишининг кашка отлари тим кора отлар орасидаюрган бўлса у ўз отларини таний оладими?» —дедилар. Сахобалар:«Бўлмасачи, ё Расулуллох» —деб жавоб бердилар. Расулуллохсаллаллоху алайхи ва саллам: «Улар тахорат ўринлари порлаган холдакеладилар. Мен эса уларни хавзим олдида кутиб тураман» — дедилар»(Имом Муслим ривояти).Аллох таъолодан бизларни хам расулуллох саллаллоху алайхи васалламнинг осорларига эргашиш, сийратидан намуна олиш ва суннатидансипкирганлар каторида килишини, шунингдек, бизларни расулуллохсаллаллоху алайхи ва саллам билан бирга Адн жаннатларида биргакилишини хамда Унга килган хизматлари эвазига катта – каттамукофотлар беришини сўрайман.Аллох таъоло пайгамбаримиз, Унинг оиласи ва сахобаларига салавотусаломлар йўлласин.Абдулмалик ибн Мухаммад ибн Абдуррахмон ал- КосимЗиёратКадим асрларга кайтиб, ўтган тарих сахифаларини вараклаймиз, унингсахифаларини ўкиб, хар бир сатри хакида тафаккур киламиз хамдахарфлар ва сўзлар оркали расулуллох саллаллоху алайхи ва салламнингуйларини зиёрат этамиз...Muallif: AbdulmalikQosimIslomiy kitoblar, kitobxonalar |Tarzhimon: Abu Muhammad al AsarBismillahir rohmanir rohimKirishPaygambarini Hidoyat va hack din Bilan yuborgan Alloh taologa Hamdisanolar, Barcza olamga Rahmat Kiliba yuborilgan paygambarimizga,Uning oilasi wa Barcza sahobalariga salavotu salomlar bўlsin.Bugungi kundagi odamlarning kўplari e guluv ketgan wa Ueki lokaydbўlgan. Ularning ayrimlari rasululloh sallallohu alayhi wa sallamhikida guluv ketdilar, Ohira okibat Esa shirk keltirish darazhasigaetib bordilar wa ўz ehtiozhlarini rasululloh sallallohu alayhi wasallamga duo Kiliba, Undan madad sўray boshladilar. Bazilari Esarasululloh sallallohu alayhi wa sallamning Olib kelgan yўli wasiyratiga ergashishdan gaflatda Koliba, I zotni ўz Hayoti Uchun yўlkўrsatuvchi maok wa belgi Kiliba olmadi.Rasululloh sallallohu alayhi wa wa sallamning siyratlari haotiningNozick tafsilotlarini ommaga Kulay wa engil uslub Bilan yakinrokOlib kelish maksadida, barchasini ўz Ichigo olmasada, Ushbasahifalarni tўldirmokdamiz ... Shunday bўlsa da bu ozganlarimizrasululloh sallallohu alayhi wa wa sallamning Hayoti sifatlariningmўzhizagina debochasidir. Men ularni tўlaligicha baon kilmadim,beams, bugungi Kunda odamlar haotida kўrinmay Colgan Deb ўylaganimKhislat wa fazilatlarga Checkland. Har bir Khislat wa fazilatningbaoni Uchun ECCI Ueki uch Hadith Dhikr kilishga Checkland. Holbuki,rasululloh sallallohu alayhi wa sallamning Hayoti - Ummat Hayoti,davat va Hayot Dustour Edie. Rasululloh sallallohu alayhi wa sallamtoat-ibodatda, gўzal ahlok wa hushmuomala Hamda makomningoliyligida Peshwa edilar. Unga Alloh taoloning aytgan maktovietarlidir "Cees ulug ahlok uzrasiz".Ahlussunna shaft Zhamo rasululloh sallallohu alayhi wa sallamniAlloh kўygan manzilatga kўyadilar. In Allohning coolies wa Rasuldўsti wa tanlagani. Unibolalari wa otalaridan hattoki ўzlaridankўra kўprok sevadilar. Tags uning hakida guluv ketmaydilar, unihaddan Ziyoda olkishlamaydilar, uchun uning yukorida aytilganmanzilati kifoyadir.Biz shu yўldan ketamiz: mavlidlarni Paid Kiliba, bazmlaruyushtirmaymiz. Beams, rasululloh sallallohu alayhi wa sallamnibuyurganlaridek sevamiz, I zotga buyurganlarida itoat etamiz,kaytargan wa tўhtatgan narsalaridan saklanamiz.Bu Bis uchun dunoda rasululloh sallallohu alayhi wa sallamni kўrishNasib etmagan, ўrtamizda Kancha - Kancha Asrlar bўlsada, changedAlloh taolodan rasululloh sallallohu alayhi Wasallam kuyidagihadislarida dhikr kilgan kishilardan kilishini sўrayman."Rasululloh sallallohu alayhi wa sallam:" Kani Andybirodarlarimizni kўrsam edim "- dedilar, Sahobalar" Biz sizningbirodarlaringiz emasmizmi "- Deb sўradilar?. Rasululloh sallallohualayhi wa sallam: "Sizlar Mening sahobalarimsiz. Birodarlarimiz EsaHanouz kelmadilar "- dedilar. Sahobalar: "Yo rasululloh sallallohualayhi wa sallam, Hanouz kelmagan ummatingizni Kandal taniysiz?" -Deb Savola berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi wa sallam: "Kaniaytingchi agar bir kishining porridge otlari tim bark otlar orasidaYurgan bўlsa in ўz otlarini tany pancakes?" -dedilar. Sahobalar"Bўlmasachi, e Rasululloh" -deb zhavob berdilar. Rasulullohsallallohu alayhi wa sallam: "Ular tahorat ўrinlari porlagan Holdkeladilar. Men Esa ularni Havza oldida kutib turaman "- dedilar"(Imam Muslim rivoyati).Alloh taolodan bizlarni ham rasululloh sallallohu alayhi wasallamning osorlariga ergashish, siyratidan Namuna olish wasunnatidan sipkirganlar katorida kilishini, shuningdek, bizlarnirasululloh sallallohu alayhi wa sallam Bilan Birge ADNzhannatlarida Birge kilishini Hamda Unga kilgan Hizmatlari evazigakatta - katta mukofotlar berishini sўrayman.Alloh taolo paygambarimiz, Uning oilasi wa sahobalariga salavotusalomlar yўllasin. Abdulmalik ibn Muhammad ibn al-Abdurrahmon QosimZiorat Kadim asrlarga kaytib, ўtgan Tarikh sahifalarini varaklaymiz, uningsahifalarini ўkib, har bir Satra hakida tafakkur kilamiz Hamdaharflar wa sўzlar orc rasululloh sallallohu alayhi wa sallamninguylarini ziorat etamiz ...
Узбекча фарзи айн 1.0
БИСМИЛЛАҲИР РОҲМАНИР РОҲИЙМАлҳамду лиллаҳи роббил ъаламиЙн, валоқибату лил муттақиЙн вассалоту вассалому алорасулиҳи Муҳамаддинваолиҳи ва асҳобихи ажмаЙин.Яъни, оламларнинг раббиси, тарбиятэтгувчиси бўлган Аллоҳ таолога ҳамду санолар бўлсин. Охиратпарҳезкорларникдир. Шариф исмлари Муҳаммад (с) бўлган Худонинграсулига ва унинг аҳлняларига. асҳобларига. ёронларига дуо вараҳмат нознл бўлснн.Аъузу биллахи минашшаЙтонир рожиЙм.Яъни, шаЙтоншарридан. унинг сифатп рожиЙм. даргоҳи илохидан кувилган, саклашучун Аллоҳ таолодан паноҳ тилаЙман.Бисмиллахир рохманиррохиЙм.Яъни, яккаю ягона маъбуди барҳак. ХудоЙи таоло номи биланбошлаЙманки. ў кечирувчи ва ниҳоятда раҳмдилдир.ЭЙ биродар,масоилдан кнрк фарзни ёд бил.Биҳишту адни топу учун ўз ҳисобингникил. Етти имондаю, беш исломда намозда иқки олти бор.Учи гуслдаютўрттадан вузую таяммумда дегил.Қолган иккиси амри маъруфу наҳиЙмункардир.КеЙин ҳаЙзу нифосу илмдир эё улуг билгил.БисмиллаҳирРоҳманир Роҳийм1. КИРҚ ФАРЗ2. ИМОНда3. ИСЛОМда4. ИЛМ ОЛИШЛИКда5.ОЛТИ ДИНИЙ КАЛИМА6. ИМОНнинг ТАЪРИФИ7. ИМОНИ МУЖМАЛ8. ИМОНИМУФАССАЛ9. ИМОНИ МУХТАСАР10. ПАРВАРДИГОРиинг МАЪРИФАТИ11. ИККИСИФАТИ зотия12. ДИН ЗАРУРИЯТИДАГИ УЧ ЯГОНАЛИК13. УСУЛИ дин14.ТАҲОРАТ ҚОЙДАЛАРИ ТАҲОРАТ ФАЗЛАРИ БАЁНИДА15. ТАҲОРАТ СУННАТЛАРИБАЁНИДА16. ТАҲОРАТНИНГ МУСТАҲАБЛАРИ БАЁНИДА17. ТАҲОРЛТНИНГМАКРУҲЛАРИ БАЁНИДА18. ТАҲОРАТНИНГ МАКРУҲЛАРИ БАЁНИДА19. ТАҲОРАТНИБУЗУВЧИЛАР БАЁНИ20. ТАҲОРАТ ҚИЛИШ ТАРТИБИ21. ТАЯМУМ22. НАМОЗ23.АЗОН КАЛИМАлари24. АЗОНДАН КЕЙИНГИ ДУО25. 26. НАМОЗНИНГ УН ИККИФАРЗИ.27. НАМОЗНИНГ ТАШҚИ ШАРТЛАРИ28. НАМОЗНИНГ ИЧИДАГИ ФАРЗЛАРИ29.НАМОЗНИНГ ВОЖИБЛАРИ110. ҲАЙИТ НАМОЗЛАРИНИНГ ГАҚБИРЛАРИ.11.НАМОЗНИНГ ОМ СУННАТЛАРИ БАЁНИДА12. НАМОЗНИНГ ХОС СУННАТЛАРИБАЁНИДА13. НАМОЗНИНГ МУФСИДОТЛАРИ БАЁНИДА14. БИР КЕЧА-КУНДУЗЛИКНАМОЗ15. РАКААТЛАРИ КУЙИДАГИЛАРДИР16. НАМОЗ ВАҚТЛАРИ17. НАМОЗ ЎҚИШИТАРТИБИ18.ТАКБИРИ ТАҲРИМА19. ҚИЁМ20. ОГОҲ БУЛИНГ21. САНО22. ФОТИҲАСУРАСИ23. ТАКОСУР СУРАСИ24. РУҚУЪ25. САЖДА26. АСР СУРАСИ27.ҚАЪДА28. ТАШАҲҲУД29. САЛАВОТ30. ДУО31. ҚУНУТ32. НАМОЗДАН КЕЙИНГИДУО ВА ТАСБЕҲЛАР33. ҚУРЪОНИ КАРИМДАН СУРАЛАР ФИЙЛ СУРАСИ34. ҚУРАЙШСУРАСИ35. МОУН СУРАСИ36. КАВСАР СУРАСИ37 КОФИРУН СУРАСИ38. НАСРСУРАСИ39. МАСАД СУРАСИ40. ИХЛОС СУРАСИ41. ФАЛАК СУРАСИ42. НАССУРАСИ43. ОЯТАЛ КУРСИ44. ХАТМИ ҚИРОАТ45. ҚИРОАТДАН КЕЙИНГИ ДУО46.МАШҒУЪ (қил деган)47. ФАРЗ48. ВОЖИБ49. СУННАТ50. МУСТАҲАБ51. ФАРЗВА СУННАТНИНГ ТУРЛАРИ52. ҲАРОМ53. МАКРУҲ.54. МУФСИД.55. ФАРЗИХИЛОФИЯ56.ҲАРОМ ВА МАКРУҲ ВАҚТЛАР57. САЖДАИ САҲВ58. ЖУМА НАМОЗИ59.ЖУМА НАМОЗИНИНГ НИЯТИ60.РАМАЗОН ҲАЙИТИ НАМОЗНИНГ НИЯТИ70.ҚУРБОНҲАЙИТИ НАМОЗИНИНГ НИЯТИ71.ТАКБИРИ ТАШРИҚ72.ЖАНОЗА НАМОЗИ НИЯТИ73.ТАРОВИҲ ТАСБЕҲИ74. РЎЗАПИНГ ФАРЗЛАРИ75. РАМАЗОН РЎЗАСИНИНГ НИЯТИ76.РЎЗАНИ очиш нияти77. ЗАКОТНИНГ ФАРЗЛАРИ ЗАКОТНИНГ САРФЛАШЙУЛЛАРИ78. ТАНБЕҲ79. ТАОМХУРЛИКНИНГ ФАРЗЛАРИ80. ҒУСЛ81.СУННАТЛАРИ82. ҒУСЛ ВОЖИБ БУЛИШ САБАБЛАРИ83. ҒУСЛ КИЛИШСУННАТБЎЛГАНКУНЛАР84. ҒУСЛ нияти85. ҚАБИРДАГИ ИККИ МАЛОИКАНИ86. САВОЛИГАЖАВОБНОМАBISMILLAҲIR ROҲMANIR ROҲIYMAlҳamdu lillaҳi Robbie alamiYnshaft oқibatu poured muttaқiYn vassalotu vassals alorasuliҳiMuҳamaddin vaoliҳi wa asҳobihi azhmaYin.Yani, olamlarning rabbisi,Tarbes etguvchisi bўlgan Alloҳ taologa ҳamdu sanolar bўlsin. Ohiratparҳezkorlarnikdir. Sharif ismlari Muҳammad (s) bўlgan Hudoningrasuliga va uning aҳlnyalariga. asҳoblariga. oronlariga duo varaҳmat noznl bўlsnn.Auzu billahi minashshaYtonir rozhiYm.Yani,shaYton sharridan. uning sifatp rozhiYm. dargoҳi ilohidan kuvilgan,saklash Uchun Alloҳ taolodan panoҳ tilaYman.Bismillahir rohmanirrohiYm.Yani, Yucca yagona mabudi barҳak. Thin Taolu Nomi BilanboshlaYmanki. ¢ kechiruvchi wa niҳoyatda raҳmdildir.HEY birodar,masoildan knrk farzni od beat.Biҳishtu ADNI topu Uchun ўzҳisobingni keel. Etti imondayu, Besh islomda namozda iқki Oltiboron.Learn gusldayu tўrttadan vuzuyu tayammumda Degil.Қolganikkisi Amri Maruf naҳiY munkardir.Kejin ҳaYzu nifosu ilmdir eo ulugBilgen.Bismillaҳir Roҳmanir Roҳiym1. KIRҚ farz2. IMONda3. ISLOMda4.ILM OLIShLIKda5. Olti DINY Kalim6. IMONning TARIFI7. Imon MUZHMAL8.Eamon MUFASSAL9. Eamonn Mukhtasar10. PARVARDIGORiing Marifati11.ECCI sifat zotiya12. DIN ZARURIYATIDAGI UCH YAGONALIK13. UsulDin14. TAҲORAT ҚOYDALARI TAҲORAT FAZLARI BAONIDA15. TAҲORATSUNNATLARI BAONIDA16. TAҲORATNING MUSTAҲABLARI BAONIDA17.TAҲORLTNING MAKRUҲLARI BAONIDA18. TAҲORATNING MAKRUҲLARI BAONIDA19.TAҲORATNI BUZUVCHILAR BAONI20. TAҲORAT ҚILISH TARTIBI21. TAYAMUM22.Namozov23. Azo KALIMAlari24. AZONDAN KEYINGI DUO25.26. NAMOZNING UNECCI Fard.27. NAMOZNING TASHҚI SHARTLARI28. NAMOZNING ICHIDAGIFARZLARI29. NAMOZNING VOZHIBLARI110. ҲAYIT NAMOZLARININGGAҚBIRLARI.11. NAMOZNING OM SUNNATLARI BAONIDA12. NAMOZNING HOSSUNNATLARI BAONIDA13. NAMOZNING MUFSIDOTLARI BAONIDA14. BIRketch-KUNDUZLIK Namozov15. RAKAATLARI KUYIDAGILARDIR16. NamozovVAҚTLARI17. Namozov ЎҚISHI TARTIBI18.TAKBIRI TAҲRIMA19. ҚIOM20.OGOҲ BULING21. EZLN22. FOTIҲA SURASI23. TAKOSUR SURASI24. RUҚU25.SAZHDA26. ACP SURASI27. ҚADA28. TASHAҲҲUD29. SALAVOT30. DUO31.ҚUNUT32. NAMOZDAN KEYINGI DUO VA TASBEҲLAR33. ҚURONI KARIMDANSURALAR FIYL SURASI34. ҚURAYSH SURASI35. Mouna SURASI36. KawthariSURASI37 Kofirun SURASI38. NASR SURASI39. Masada SURASI40. IHLOSSURASI41. Falak SURASI42. US SURASI43. OYATAL courses44. KhatmҚIROAT45. ҚIROATDAN KEYINGI DUO46. ​​MASHҒU (қil Degan)47. Fard48.VOZHIB49. Sunnat50. MUSTAҲAB51. farz VA SUNNATNING TURLARI52.ҲAROM53. MAKRUҲ.54. MUFSID.55. farz HILOFIYA56.ҲAROM VA MAKRUҲVAҚTLAR57. SAZHDAI SAҲV58. Juma Namozov59. Juma NAMOZININGNiyat60.RAMAZON ҲAYITI NAMOZNING Niyat70.ҚURBON ҲAYITI NAMOZININGNiyat71.TAKBIRI TASHRIҚ72.ZHANOZA Namozov Niyat73. TAROVIҲTASBEҲI74. RЎZAPING FARZLARI75. Ramadan RЎZASINING Niyat76. RЎZANIochish Niyati77. ZAKOTNING FARZLARI ZAKOTNING SARFLASH YULLARI78.TANBEҲ79. TAOMHURLIKNING FARZLARI80. ҒUSL81. SUNNATLARI82. ҒUSLVOZHIB BULISH SABABLARI83. ҒUSL KILISHSUNNATBЎLGAN KUNLAR84. ҒUSLNiyati85. ҚABIRDAGI ECCI MALOIKANI86. SAVOLIGA ZHAVOBNOMA
Ислом динига кириш Islom diniga kirish 1.0
Биринчи бўлимКиришАтрофингизни ўраб турган ер юзидаги тогу-тош, хайвонот, ўсимлик,кушлар ва хашаротлар оламига назар ташланг. Уларнинг хаётини саклаббошкариб турувчи ўта хам нозик конунларни кўряпсизми?Бошингиз узра осмонда сайр этаётган куёш, ой, юлдуз, булутлар вашамолларга эътибор беринг. Буларнинг хаммаси ўта мустахкам, нозикконун билан харакат килмаяптими? Ва хар бири бизнинг ер куррасидагихаётимиз учун ўзининг улкан вазифасини адо этмаяптими?Ўзингиз хакингизда хам ўйлаб кўринг. Аъзойи баданингиз бир-биригакандай муносиб холда харакат килаяпти ва сизнинг тўласаломатлигингизни саклаш учун ўзаро хамкорлик килаяпти?Бу ажойиботларни ким яратган? Ва ундаги бир-бирига чамбарчасбоглик, мустахкам ва ўта нозик конунлар ким тарафидан ишлабчикилган? Ким бу улкан коинотни кузатиб, бошкариб туради?Албата, хеч бир инсон бу коинотдаги бирон килни хам яратмаган,ярата олмайди ва яратишни даъво хам кила олмайди!Демак, бу махлукотларни яратган ва уларни назорат этиб турувчиЯгона, Кудратли Яратувчи бор.Ха, У Ягонадир. Чунки агар Ундан бошка яна бирон яратувчи бўлгандаэди, бутун борлик ва осмон конунлари бузилиб кетган бўлар эди. Анаўша Ягона Яратувчи хак илохдир.Шундай экан бу хакикатга бўйинсунмогимиз ва Яратувчимиз, Роббимизнитан олмогимиз, ва Унинг неъматларини эътироф килмогимиз, шунингдекУнинг хикмат ва мархаматлар билан тўлиб - тошган хидояти олдида бирумр таслим бўлмогимиз мантикдандир.Яратувчимиз бизларга тушунмок учун акл ва тўгри йўл танламогимизучун эркинлик берди.Мухаммад алайхис-салом сўнггиси бўлмиш пайгамбарлар оркали, вакуръон сўнггиси бўлмиш китобларида Аллох бизларга тўгри йўлниёритиб кўрсатиб берди.Энди бизнинг олдимизда икки йўл турибди. Уларнинг бири дунёю охиратбахт саодатига элтади. Ана ўша Ислом динидир.Иккинчиси дунёда зиёнкорлик ва бахтсизликка элтувчи, охиратдаабадий азобга йўликтирувчидир. Ихтиёр ўз кўлимизда, кай биринитанлаймиз. Аллох барчамизни тўFри йўлга бошласин. Омийн.ИСЛОМ… Нима учун? Ким учун? Ва качон? Нима учун Исломнитанлаймиз?Чунки Ислом одамлардан Аллох кабул киладиган ва рози бўладигандиндир.Чунки Ислом Одам алайхис-саломдан тортиб то Мухаммадалайхис-саломгача бўлган барча пайгамбарларнинг динидир.Хаммаларига Аллох тарафидан салоту саломлар бўлсин.Чунки Ислом самовий динларнинг энг сўнггисидир.Чунки Ислом элчиси – пайгамбари Аллох юборган элчиларнинг энгсўнггисидир.Чунки Ислом китоби – Куръон осмондан нозил бўлган китобларнинг энгохиргисидир.Аллох таъоло Оли Имрон сурасининг 82-оятида шундай деб мархаматкилади: «Аллохнинг динидан ўзга дин истайдиларми?! Ахир осмонларуердаги барча жонзот Унга бўйинсуниб турибди-ку! Ўшалар хам факатУнинг Ўзига кайтадилар».Ислом кимлар учун?Хар бир хаёт ва акл неъматидан Аллох бахраманд килганларучун.Хар бир Аллохнинг неъматларини кўра оладиган кўз эгалариучун.Хар бир Аллохнинг сўзини эшита оладиган кулок эгалари учун.Хар бир Аллохнинг оятларини тушуниб етадиган акл эгалариучун.Хар бир мухаббат, шукр ва хамд билан тебранадиган калб эгалариучун.Сиз учун, мен учун ва Аллох кўнглини иймонга кенгайтиришнихохлаганлаганлар учун.Исломга качон кириш керак?Хозир, эртадан илгари.Калбингиздаги иймон ундовига итоат этинг!Дархакикат, бу сизга умрда бир бор келадиган фурсатдир.Бу олтин фурсатдир. Балки калбингизда бундай лахзалар кайтибтакрорланмас.Аллохнинг чакиригига кулок солинг. У сизни чакираяпти: «Илохингизбир илохдир. Бас, Унгагина бўйинсунингиз! Итоат этувчи зотларгахушхабар беринг!» Хаж сураси, 34-оят.Исломнинг хак дин эканига каноатланган бўлсангиз, Жоме масжид ёкиИсломни яхши танийдиган ишончли кишиларни кидиринг. У ердаги масъулшахсларга сиз Ислом динига киришга рагбатингиз борлигини айтинг.Сиз Ислом динидан кай даражада каноатланганингизни масъул шахссўраши мумкин. Сиз бу китобчани ўкиб чиксангиз бўладиган саволларгажавоб бера оласиз.Birinchi bўlimKirishAtrofingizni ўrab turgan ep yuzidagi toga-tosh, hayvonot, ўsimlik,kushlar wa hasharotlar olamiga Nazar tashlang. Ularning haotiniSaklab boshkarib turuvchi ўta ham Nozick konunlarnikўryapsizmi?     Boshingiz uzra Osmond Sayr etaotganKuyosh, oh, yulduz, bulutlar wa shamollarga etibor Behring.Bularning Chammas ўta Mustahkam, Nozick konun Bilan Harakatkilmayaptimi? Ba har Beery bizning ep kurrasidagi haotimiz Uchunўzining ulkan vazifasini ADO etmayaptimi?     Ўzingiz hakingizda ham ўylab kўring.Azoyi badaningiz Bir biriga Kandal munosib Hold Harakat kilayaptiwa sizning tўla salomatligingizni saklash Uchun ўzaro Hamkorlikkilayapti?     Kim Boo azhoyibotlarni yaratgan? Vaundagi Bir biriga chambarchas boglik, Mustahkam wa ўta Nozickkonunlar Kim tarafidan ishlab chikilgan? Kim Bu ulkan koinotnikuzatib, boshkarib turadi?     Albatu, Heche bir bu inson koinotdagiBiron Kiln ham yaratmagan, yarata olmaydi wa yaratishni davo hamhernia olmaydi!     Demak, bu wa mahlukotlarni yaratganularni nazorat etib turuvchi Yagona, Kudratli Yaratuvchiboron.     Ha, I Yagonadir. Chunki agar UndanBosko yang Biron yaratuvchi bўlganda EDI Butun borlik wa Osmonkonunlari buzilib ketgan bўlar Edie. Ana ўsha Yagona Yaratuvchihack ilohdir.     Shunday ekan bu hakikatgabўyinsunmogimiz wa Yaratuvchimiz, Robbimizni tan olmogimiz wa Uningnematlarini etirof kilmogimiz, shuningdek Uning hikmat wamarhamatlar Bilan tўlib - toshgan Khidoyatov oldida bir UMR taslimbўlmogimiz mantikdandir.     Yaratuvchimiz bizlarga tushunmokUchun aql wa tўgri yўl tanlamogimiz Uchun erkinlik birdie.     Muhammad alayhis-fat sўnggisi bўlmishpaygambarlar orc, va kuron sўnggisi bўlmish kitoblarida Allohbizlarga tўgri yўlni oritib kўrsatib birdie.     Andy bizning oldimizda ECCI yўlturibdi. Ularning Beery dunyo ohirat baht saodatiga eltadi. Anaўsha Islom dinidir.     Ikkinchisi dunoda zionkorlik wabahtsizlikka eltuvchi, ohiratda Abad azobga yўliktiruvchidir.Ikhtiyor ўz kўlimizda, kai Bīriņi tanlaymiz. Alloh barchamiznitўFri yўlga boshlasin. Omiyn. Islom ... Nima uchun? Kim Uchun? Va kachon? Nima uchun Islomnitanlaymiz?     Chunki Islom odamlardan Alloh Kabulkiladigan wa Rosie bўladigan dindir.     Chunki Islom Odam alayhis-salomdantortib that Muhammad alayhis-salomgacha bўlgan Barczapaygambarlarning dinidir. Hammalariga Alloh tarafidan Salotesalomlar bўlsin.     Chunki Islom Somavia dinlarning Angsўnggisidir.     Chunki Islom elchisi - PayghambarAlloh yuborgan elchilarning Ang sўnggisidir.     Chunki Islom Whaler - Kuron osmondannosyl bўlgan kitoblarning Ang ohirgisidir.     Alloh taolo Oli Imron surasining 82oyatida shunday Deb Markhamat kiladi "Allohning dinidan ўzga dinistaydilarmi ?! Ahir osmonlaru erdagi Barcza zhonzot Ungabўyinsunib turibdi-ku! Ўshalar ham fakat Uning Ўziga kaytadilar".Islom kimlar Uchun?     Har bir va Hayot aql nematidan Allohbahramand kilganlar uchun.     Har bir Allohning nematlarini kўraoladigan kўz egalari uchun.     Har bir Allohning sўzini eshitaoladigan kulok egalari uchun.     Har bir Allohning oyatlarini tushunibetadigan aql egalari uchun.     Har bir Muhabbat, Shukr hamd wa Bilantebranadigan qalb egalari uchun.     Siz Uchun, Uchun changed va Allohkўnglini iymonga kengaytirishni hohlaganlaganlar Uchun.Islomga kachon Kirish Kerak?Hozir, ertadan Ilgar.     Kalbingizdagi iymon undoviga itoatEtingen!     Darhakikat, bu bir sizga umrda boronkeladigan fursatdir.     Boo oltin fursatdir. Beamskalbingizda Bundala lahzalar kaytib takrorlanmas.     Allohning chakirigiga kulok Soling.In sizni chakirayapti "Ilohingiz bir ilohdir. Bass, Ungaginabўyinsuningiz! Itoat etuvchi zotlarga hushhabar Behring! "Hajsurasi, 34 SNF.      Islomning hack din ekanigakanoatlangan bўlsangiz, pulp Masjid Ueki Islomni yahshi taniydiganishonchli kishilarni kidiring. In erdagi masul shahslarga PPE Islomdiniga kirishga ragbatingiz borligini ayting. Cees Islom dinidankai darazhada kanoatlanganingizni masul Shakhs sўrashi mumkin. Sizbu kitobchani ўkib chiksangiz bўladigan savollarga zhavob Beraolasiz.
Мусулмон кургони | Musulmon qurgoni 1.0
Муаллиф Оллоҳ таолога ҳамду сано-лар,Унингсуюкли пайғамбари Муста-фо соллаллоҳу алайҳи ва салламгадурудусаловотлар ва саломлар айтган-ларидан сўнг, бу китобгақисқача баёнбериб айтадиларки: Бу рисола «Қуръон ва ҳадисданолинган зикр, дуова дам солиш йўли билан даволаш», деб номланганкитобимнингмухтасаридир. Бу рисолада ана шу китобимдан фақат зикргаоидмавзуларнигина келтирдим. Тоинки сафарларда ҳам ўқибюрилган-дакитобчани кўтариб юриш осон бўлсин. Ихтисор қилишдаҳадиснингровийларини зикр қилмай, балки унинг матнини бевоситакелтиришбилан чегараландим. Ва ҳадиснинг тахрижи-да, яъни унингаслманбаларига нисбатлашда ҳадис китоблар тўплами бўлганаслманбаълардан битта ёки иккитасига ишора қилишгагинакифоя-ландим.Кимда-ким бу ҳадисларнинг ровийлари билан танишмоқчибўлса, ёки буҳақда янада кўпроқ маълумотга эга бўлишни истаса, анашу манбаларгамурожаат қилсин.Оллоҳ таолодан Унинг чиройли исм-лари ва олий сифатларинивасилақилиб, бу амалимни Ўзига холис қилишини ва кўзим очиқлигидаҳам,вафотимдан кейин ҳам шахсан ўзимга, сўнг бу китобни ўқиган ёкичопэтган, ёки уни нашр қилишга ҳиммат қилган ҳар бирмўмин-мусулмонбиродаримга манфаатини етказишини сўрайман. Зеро, Узот бунарсанинг валийси ва унга қодирдир. Ва ПайғамбаримизМуҳаммадсоллаллоҳу алайҳи ва сал-ламга, у зотнинг аҳлиаёллари-юзурриётларига ва саҳобаи киромларига, ҳамда уларга яхшиликбиланэргашган ҳолда қиёматгача келадиган барча мўминлар учунОллоҳтаолонинг сала-воту саломлари бўлсин.Зикрнинг фазилатиБу ҳақда Оллоҳ таоло Қуръони Карим-да шундай марҳамат қилади:﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِيوَلاَتَكْفُرُونِ﴾«Бас, Мени эслангиз, Мен ҳам сизларни эслайман ва Менгашукрқилингиз ва Мени инкор қилман-гиз!»[1]﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّهذِكْراًكَثِيراً﴾«Эй мўминлар, Оллоҳни кўп зикр қилинглар!»[2]﴿وَالذَّاكِرِينَ اللّه كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّهُلَهُممَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾«Оллоҳни кўп зикр қилгувчи эркак-лар ва (Оллоҳни кўп) зикрқилувчиаёллар — улар учун Оллоҳ мағфират ва улуғ мукофот (яънижаннат)тайёрлаб қўйгандир». [3]﴿وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةًوَدُونَالْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُنمِّنَالْغَافِلِينَ﴾«Парвардигорингизни ичингизда ёл-вориб, қўрқиб, дилдан эртаю кечёдқилинг ва ғофил кимсалардан бўл-манг».[4]Пайғамбар алайҳиссалом айтадиларки: «Роббисини зикр қиладиганкишибилан зикр қилмайдиган кишининг мисоли, гўё тирик биланўликкаби-дир».[5]Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва сал-лам айтдиларки:«Сизларгаамалларин-гиз ичида энг яхшисини, Оллоҳнинг ҳузуридаэнгпокизасини, даражала-рингизни кўтарувчисини, тилло вакумушларинфоқ қилишларингиздан ҳам ва душманларингизга тўқнашиб,уларнингбошларини таналаридан, улар ҳам сизларнингбошларингизнитанангиздан жудо қилишларидан ҳам афзал бўлганинихабариниберайми?» Саҳобалар: «Ҳа, албатта!», дедилар. ШундаРасулуллоҳсоллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Оллоҳ таолони зикрқилишдир!»,дедилар.[6]Пайғамбар алайҳиссалом айтадиларки: «Оллоҳ таоло айтади:«Менбандам-нинг ўйидаман, агар Мени зикр қилса, Мен у биланбиргаман.Агар Мени ичида ёдига олса, Мен ҳам уни нафсимда ёдимгаоламан.Агар Мени бир жамоа орасида эсласа, Мен ҳам уни ўшажамоаданафзалроқ жамоа ичида эслайман. Агар у Менга бир қаричяқинлашса,Мен унга бир газ яқинлашаман. Агар у Менга бир газяқинлашса, Менунга бир қулоч яқинлашаман. Агар у Менга юриб келса,Мен унгаюгуриб бораман».[7]Muallif Olloҳtaologaҳamdu Sano-lar, Uning suyukli payғambari Musta phosollalloҳualayҳi wa sallamga durudu salovotlar wa salomlaraytgan-laridansўng, bu kitobga қisқacha baon berib aytadilarki: BooRisola "Қuronwa ҳadisdan olingan zikr, a duo wa give solish yўliBilan davolash"Deb nomlangan kitobimning muhtasaridir. Boo risoladaana shukitobimdan faқat zikrga OID mavzularnigina keltirdim.Toinkisafarlarda ҳam ўқib yurilgan da kitobchani kўtarib yurishosonbўlsin. Ihtisor қilishda ҳadisning roviylarini dhikr қilmay,beamsuning matnini bevosita keltirish Bilan chegaralandim. Baҳadisningtahrizhi yes, yani uning ASL manbalariga nisbatlashdaҳadiskitoblar tўplami bўlgan ASL manbalardan Beattie Uekiikkitasigaishora қilishgagina kifoya Landais. RIIA-kim buҳadislarningroviylari Bilan tanishmoқchi bўlsa, Ueki bu ҳaқdayanada kўproқmalumotga ego bўlishni istasa, ana shu manbalargamurozhaatқilsin.Olloҳ taolodan Uning chiroyli ism-GEL va Oly sifatlariniVasilқilib, bu amalimni Ўziga Kholis қilishini va kўzim ochiқligidaҳam,vafotimdan Kejin ҳam shahsan ўzimga, sўng buoy kitobni ўқiganUekichop etgan, Ueki uni nashr қilishga ҳimmat қilgan ҳarbirmўmin-musulmon birodarimga manfaatini etkazishini sўrayman.Zero, IZot bu narsaning valiysi Unga Island қodirdir. BaPayғambarimizMuҳammad sollalloҳu alayҳi wa sal-lamga, y zotningaҳli Ayollar thzurriotlariga va saҳobai kiromlariga, ҳamda ulargayahshilik bilanergashgan ҳolda қiomatgacha keladigan Barczamўminlar Uchun Olloҳtaoloning fat-votu salomlari bўlsin.Zikrning FazilatBoo ҳaқda Olloҳ Taolu Қuroni Karim da shunday marҳamatқiladi:)فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون("Bas, Meni eslangiz, Maine ҳam sizlarni eslayman wa wa MengShukrқilingiz Meni INKOR қilman-Guise!" [1])يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا("Hey mўminlar, Olloҳni kўp dhikr қilinglar!" [2])والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرةوأجراعظيما("Olloҳni kўp dhikr қilguvchi erkak-lar Islands (Olloҳni kўp)dhikrқiluvchi Ayollar - ular Uchun Olloҳ maғfirat wa uluғ mukofot(yaniJannat) tayorlab қўygandir". [3])واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدووالآصالولا تكن من الغافلين("Parvardigoringizni ichingizda Yol-vorib, қўrқib, Ertan dildanketchod қiling va ғofil kimsalardan bўl Mang." [4] Payғambar alayҳissalom aytadilarki "Robbisini dhikr қiladigankishibilan dhikr қilmaydigan kishining Misol, gўo tirik bilanўlikKabi-Dir" [5]. Rasululloҳ sollalloҳu alayҳi wa sal-lam aytdilarki"Sizlargaamallarin-Guise ichida Ang yahshisini, Olloҳning ҳuzuridaAngpokizasini, darazhala-ringizni kўtaruvchisini, TilloIslandskumushlar infoқ қilishlaringizdan ҳam wadushmanlaringizgatўқnashib, ularning boshlarini tanalaridan, ularҳam sizlarningboshlaringizni tanangizdan zhudo қilishlaridan ҳam ?Afzalbўlganini Khabarina beraymi "Saҳobalar" Ҳa, albatta"dedilar!.Shunda Rasululloҳ sollalloҳu alayҳi wa sallam: "Olloҳtaoloni dhikrқilishdir!" Dedilar [6]. Payғambar alayҳissalom aytadilarki "Olloҳ Taolu aytadi:" MenBandaning ўyidaman, agar Meni dhikr қilsa, Maine Bilan birgaman.AgarMeni ichida odiga Ohls, Maine ҳam uni nafsimda odimga olaman.AgarMeni bir Zhamo orasida eslasa, Maine ҳam uni ўshazhamoadanafzalroқ Zhamo ichida eslayman. Agar in Meng birқarichyaқinlashsa, Myung Ung bir yaқinlashaman gas. Agar in Mengbir gasyaқinlashsa, Myung Ung bir қuloch yaқinlashaman. Agar inMengYuribey Kelso Myung yugurib boraman Ung. "[7]
Arab Alifbosi - 1 | Араб Алифбоси - 1 1.0
Китобда харфларнинг алохида, суз боши, суз уртаси ва суз охиридагишакллари хаттотлик намунаси асосида аник ва катта шаклда берилган.Шунингдек, китобнинг иллюстрацияси, расмлар билан безатилганиукувчининг хар бир харфни ва расм остидаги сузни осон ёдлашинитаъминлайди. Хар бир харф сунггида кичик лугатнинг берилиши укувчисуз бойлигини оширишга ёрдам беради.Китоб мактабгача ёшдаги вабошлангич синф укувчилари билан бир каторда тил урганишниистаганлар учун мактабдан ташкари кулланма сифатида тавсия этилади.Китоб узбек тили алифбеси тартибида тузилган. Унинг "Алифбве"кисмида харфлар иштирокида сузларни укиш, ёдлаш ва содда жумлалартузиш таксад килинган. Кейинги кисми булган "Укиш китоби" да эсаукиш ва ёзишда керак буладиган дастлабки коидалар берилади.Арабтили алифбоси 1-китоб(Болалар учун)Ўзбек тилида. Рангли расмларбилан.Муаллиф: Анвар АҳмадАрабий алифбоараб ҳарфларарабий ҳарфлар,ҳарфлариАрабний ӯқишMen arab tilini bilamanBolalar uchunarabchaArab tiliMen arab tilini o'rgatamanArab tilinio'rganadiarabcha o'qishArab alifbosi o'zbek tilidaKitobdaharflarning alohida, Suz Boches, Suz Suz va urtasi ohiridagishakllari hattotlik namunasi asosida Anik Islands katta shakldaberilgan. Shuningdek, kitobning illyustratsiyasi, rasmlar Bilanbezatilgani ukuvchining har bir harfni wa PACM ostidagi suzni osonodlashini taminlaydi. Har bir Harf sunggida kichik lugatningberilishi ukuvchi CPS boyligini oshirishga ordam Barada.Kitobmaktabgacha oshdagi wa boshlangich Xingfu ukuvchilari Bilan birkatorda til urganishni istaganlar Uchun maktabdan tashkari kullanmasifatida TAVS etiladi. Kitob Uzbek Styles alifbesi tartibidatuzilgan. Uning "Alifbve" kismida harflar ishtirokida suzlarniukish, odlash wa Soddy zhumlalar tuzish taksad kilingan. KeyingiCMI Bulgan "Ukish whaling" yes Esa ukish wa ozishda Kerak buladigandastlabki koidalar beriladi.Arab reflux alifbosi 1 Kitob (BolalarUchun)Ўzbek tilida. Rangli rasmlar Bilan.Muallif: Anwar AҳmadArabsAlifboArab ҳarflarArabs ҳarflar, ҳarflariArabny ӯқishMen arabtilini bilamanBolalar uchun arabchaarab tiliMen arab tilinio'rgatamanArab tilini o'rganadiarabcha o'qishArab alifbosi o'zbektilida
КАТТА ДУО ва ЗИКР КИТОБИ 132.3
Зикр ва Дуолар ва Дуо ва Зикрлар китоби МАЖМУАТУЛ - АХЗОБ ( АЗҲОБ)АҲМАД ЗИЁУДДИН КУМУШХОНАВИЙ МАЖМУАТУЛ- АҲЗОБКАТТА ДУО ВА ЗИКРКИТОБИ«SHARQ» НАШРИЁТ-МАТБАА АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИБОШТАҲРИРИЯТИТОШКЕНТ - 2014 Ўзбекистон мусулмонлари идораси раисиўринбосари Абдулазиз Мансур таҳрири остидаТаҳрир ҳайъати:Анвар қориТурсун, Тошкент шаҳар бош имом-хатибиАбдураззоқ Юнусов, Ўзбекистонмусулмонлари идораси раисиўринбосари,Одилхон қори Юнусхон ўғли,Тошкент шаҳар "Шайх Зайниддин"жоме масжидиимом-хатибиМасъулмуҳаррир:Абдул Жалил ХўжамК 91 Кумушхонавий АҳмадЗиёуддин. "Мажмуатул-аҳзоб" // Катта дуо ва зикр китоби. Таржимонва нашрга тайёрловчилар Абдумурод Тилавов, Сумайро Холмуродова,Муна Холмуродо- ва. - Т.: 2014. - 592 бет.Ушбу китобда улуғ аллома,Нақшбандия тариқати устозларидан Аҳмад Зиёуддин Кумушхонавийнинг"Мажмуатул-аҳзоб" номли икки минг саҳифалик дуо китобидан саралаболинган энг зарурий дуолар жамланди.Дуога оид муҳим маълумотлар,дуоларнинг шарҳлари китобнинг илмий ва маънавий қимматинитаъминлайди.Шунингдек, китобга Қуръони каримдан баъзи суралар ватаржи- малар, Имом Шаъронийнинг "Ибодат ва зикр аҳлига тавсиялар",Али- шер Навоийнинг "Муножот" асари, Нақшбандия тариқатида зикродоби илова этилди.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасиҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитанинг 2113-рақамли тавсияси илачоп этилди.978-9943-26-235-5© Абдумурод Тилавов © "ЗЬагд"нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2014МУНДАРИЖАТақдим 3Аҳмад Зиёуддин ҳазратларининг файз ҳалқаси 5Улуғшайхнинг каромати 7Аҳмад Зиёуддин Кумушхонавий ҳазратларидан 8 хосдуо 8Ҳазрат одамнинг уч дуоси I2БИРИНЧИ БЎЛИМ 15ДУОГА ДОИРМАСАЛАЛАР 16Дуонинг қабулига оид сабаблар 16Вақтларнинг дуогатаъсирлари 16Қийматли маконларнинг дуонинг қабулига сабаб бўлиши20Дуонинг хусусияти жиҳатидан қабул бўлишига сабаблар 21ИККИНЧИБЎЛИМ 26ДУО ОЯТЛАРИ 27Дуога оид ояти карималар 27УЧИНЧИ БЎЛИМ 45ДУОХУСУСИДА БАЪЗИ ҲАДИСЛАР - 46Дуо хусусида баъзи ҳадиси шарифлар46Дуо учун шарафли вақтлар 53ТЎРТИНЧИ БЎЛИМ 57ТАҲОРАТГАДОИР ДУОЛАР58Ҳожатхонага кираётганда ўқиладиган дуо 58Ҳожатхонадан чиққач,ўқиладиган дуо 58Таҳорат ҳақида қисқа маълумот 59Таҳоратнингфазилати 60Таҳоратни бошлаш дуоси 62Оғизга сув олаётгандаўқиладиган дуо 63Мисвок ишлатаётганда ўқиладиган дуо 64Бурунга сувтортаётганда ўқиладиган дуо 65Юзни юваётганда ўқиладиган дуо 65Ўнгқўлни юваётганда ўқиладиган дуо 66Чап қўлни юваётганда ўқиладигандуо 66Бошга масҳ тортаётганда ўқиладиган дуо 67Қулоқларни масҳқилаётганда ўқиладиган дуо 67Бўйнимизни масҳ қилаётганда ўқиладигандуо 68Ўнг оёқ ювилаётганда ўқиладиган дуо 68Чап оёқни юваётгандаўқиладиган дуо 69Таҳорат олгач, ўқиладиган дуо Ҳаммомга кираётгандаўқиладиган дуо 71Ҳаммомдан чиққандан сўнг 71Ойнага қарагандаўқиладиган дуо 72БЕШИНЧИ БЎЛИМ 73ИМОНГА ДОИР ДУОЛАР 74Имон дуоси75Имон билан жон бериш дуоси 77Файзланиш дуоси 78Имонни янгилашдуоси 7дҲидоят сўраш дуоси ЗдТавҳид дуоси ' 80Муоз Ибн Жабал ўқигандуо 31Имом Табаронийнинг тавҳид ҳақидаги дуоси 82Шайтондан сақланишдуоси Файзга тўлиш дуоси 33Исми Аъзам дуоси 35Ширкдан сақланишдуоси 35Имонни муҳофаза қилиш дуоси 37Куфрдан сақланиш дуоси33Ҳасбия дуоси ддҲайй ва қаййум дуоси Исми Аъзам дуоси д^Анас ИбнМоликнинг дуоси д2Имон дуоси дзАъзоларимиз файзланиши учунўқиладиган дуо 94Имонни зийнатлаш дуоси Паноҳ тилаш дуоси д5Имонниқувватловчи дуо ш д8Амну имон исташ дуоси д7ОЛТИНЧИ БЎЛИМ 98НАМОЗГАДОИР ДУОЛАР 99Намоз ҳақида қисқа маълумот Масжидга кираётгандаЮОБомдод намозининг суннатидан сўнг ўқиладиган дуо 100Бомдод намозифарзидан кейин ўқиладиган дуо 101Бомдод намозидан кейин ўқиладигандуо 101Ҳар бомдод намозидан сўнг ўқиладиган дуо 102Пешин намозиданкейин ўқиладиган дуо 103Асрдан кейин ўқиладиган дуо ЮЗШом намозиданкейин ўқиладиган дуо Ю4Хуфтон намозидан кейин ўқиладиган дуоЮ4Масжида,ан чиқаётганда Ю5Dhikr wa wa Duolar Duo wa Zikrlar whalerMAZHMUATUL - AHZOB (AZҲOB)AҲMAD ZIOUDDINKUMUSHHONAVY  MAZHMUATUL- AҲZOBKatta DUO VA dhikrwhaler«SHARQ» NASHRIOT-MATBAA AKTSIYADORLIK KompaniyasyBOSCHTAҲRIRIYATITASHKENT - 2014O'zbekiston musulmonlari idorasi raisiўrinbosari Abdulaziz Mansur taҳriri ostidaTaҳrir ҳayati:Anwar қoriTursun Tashkent shaҳar Bosch Imam KhatibAbdurazzoқ Yunusov,O'zbekiston musulmonlari idorasi raisiўrinbosari,Odilhon қoriYunuskhon ўғli, Tashkent shaҳar "Shaikh Zayniddin"pulp Masjidi ImamKhatibMasulmuҳarrir:Abdul Jalil HўzhamTo 91 Kumushhonavy AҳmadZiouddin. "Mazhmuatul-aҳzob" // Katta duo wa Dhikr whaler.Tarzhimon wa nashrga tayorlovchilar Abdumurod Tilavov, SumayroHolmurodova, moon Holmurodova. - T .: 2014 - 592 bet.Ushba kitobdauluғ Allom Naқshbandiya tariқati ustozlaridan Aҳmad ZiouddinKumushhonaviyning "Mazhmuatul-aҳzob" nomli ECCI ming saҳifalik duokitobidan saralab olingan Ang zarury duolar zhamlandi.Duoga OIDmuҳim malumotlar, duolarning sharҳlari kitobning ilmy wa Manaviyatқimmatini taminlaydi.Shuningdek, kitobga Қuroni karimdan bazisuralar wa tarzhi- malaria, Imam Sharoniyning "Ibodat dhikr waaҳliga tavsiyalar" Ali Sher Navoiyning "Munozhot" asari,Naқshbandiya tariқatida dhikr odobi ylic ethyl di.O'zbekistonRespublikasi Vazirlar Maҳkamasi ҳuzuridagi Dean ishlari bўyichaқўmitaning 2113 raқamli tavsiyasi-yl chopethyldi.978-9943-26-235-5© © Abdumurod Tilavov "Zagd"nashriot-matbaa aktsiyadorlik Kompaniyasy Bosch taҳririyati2014 MUNDARIZHATaқdim 3Aҳmad Ziouddin ҳazratlarining faydҳalқasi 5Uluғ shayhning Karomat 7Aҳmad Ziouddin Kumushhonavyҳazratlaridan 8 Hawes Duo 8Ҳazrat odamning uch Duos I2BirinchiBЎLIM 15DUOGA Doira MASALALAR 16Duoning қabuliga OID sabablar16Vaқtlarning duoga tasirlari 16Қiymatli makonlarning duoningқabuliga sabab bўlishi 20Duoning hususiyati zhiҳatidan қabulbўlishiga sabablar 21IKKINCHI BЎLIM 26DUO OYATLARI 27Duoga OID Ojaťkarimalar 27UCHINCHI BЎLIM 45DUO HUSUSIDA BAZI ҲADISLAR - 46Duohususida bazi ҳadisi shariflar 46Duo Uchun sharafli vaқtlar53TЎRTINCHI BЎLIM 57TAҲORATGADOIR DUOLAR 58Ҳozhathonaga kiraotgandaўқiladigan Duo 58Ҳozhathonadan chiққach, ўқiladigan Duo 58Taҳoratҳaқida қisқa malumot 59Taҳoratning Fazilat 60Taҳoratni boshlash 62DuosOғizga suv olaotganda ўқiladigan Duo 63Misvok ishlataotgandaўқiladigan duo 64Burung suv tortaotganda ўқiladigan Duo 65Yuzniyuvaotganda ўқiladigan Duo 65Ўng қўlni yuvaotganda ўқiladigan Duo66Chap қўlni yuvaotganda ўқiladigan Duo 66Boshga masҳ tortaotgandaўқiladigan Duo 67Қuloқlarni masҳ қilaotganda ўқiladigan Duo67Bўynimizni masҳ қilaotganda ўқiladigan Duo 68Ўng ooқyuvilaotganda ўқiladigan Duo 68Chap ooқni yuvaotganda ўқiladiganDuo 69Taҳorat olgach, ўқiladigan duoҲammomga kiraotganda ўқiladiganduo 71Ҳammomdan chiққandan sўng 71Oynaga қaraganda ўқiladigan duo72BESHINCHI BЎLIM 73IMONGA Doira DUOLAR 74Eamon Duos 75Eamon BilanJon Berisha 77 DuosFayzlanish 78 DuosEamon yangilash Duos 7dҲidoyatsўrash Duos rearTavҳid Duos' 80Muoz Ibn Jabal ўқigan Duo 31ImamTabaroniyning tavҳid ҳaқidagi 82 DuosShaytondan saқlanishDuosFayzga tўlish 33 DuosEsmi Azam 35 DuosShirkdan saқlanish 35DuosEamon muҳofaza қilish 37 DuosKufrdan saқlanish 33 DuosҲasbiyaDuos ddҲayy wa қayyum DuosEsmi Azam Duos d ^Anas Ibn Molikning Duosq2Eamon Duos dsAzolarimiz fayzlanishi Uchun ўқiladigan duo 94Eamonziynatlash DuosPanoҳ tilash Duos D5Eamon қuvvatlovchi Duo w D8AmnaIMON istash Duos d7OLTINCHI BЎLIM 98NAMOZGA Doira DUOLAR 99Namozovҳaқida қisқa malumotMaszhidga kiraotganda SOBomdod namoziningsunnatidan sўng ўқiladigan duo 100Bomdod namozi farzidan Kejinўқiladigan duo 101Bomdod namozidan Kejin ўқiladigan duo 101Ҳarbomdod namozidan sўng ўқiladigan duo 102Peshin namozidan Kejinўқiladigan duo 103Asrdan Kejin ўқiladigan duo SWShom namozidanKejin ўқiladigan duo J4Hufton namozidan Kejin ўқiladigan duoJ4Masjid, an chiқaotganda YU5
Иймон заифлашуви Iymon zaiflashuvi 1.0
Islomiy kitoblarkutubxonaИймон заифлигиБелгилари. Cабаблари.МуолажалариИймон заифлиги муcулмонлар ораcида кенг таркалиббормокда. Кўпчилик дили котиб кетаётганлигидан шикоят килибайтмокдалар: «Калбим каттиклашиб, Аллохни зикр этиб юришданмалолланаётганимни cезяпман», «килаётган ибодатларимдан лаззат топаолмаяпман», «иймонимнинг таъcирини йўкотяпман», «Куръон ўкиш билантаъcирланмаяпман», «гунох ишларга оcонлик билан тушибколяпман»...Калб мавзуcи жуда мухим мавзудир. Калб тезўзгарувчанлиги туфайли «калб» деб номланган. Хадиcларда:«Калбнингмиcоли дарахт учига оcиб кўйилган ва шамол эcиб уни хар тарафгаайлантириб турадиган бир пар (куш пати) кабидир». Имом Ахмадривояти«Калбнинг миcоли яланг ерда шамол оcтин-уcтин килиб тебратибтурадиган пар кабидир». Ибн Можа ривояти«Кишининг калби козондакайнаётган cувнинг тез айланишидан хам ўзгарувчанрокдир». ИмомАхмад ривоятиКалбларни ўзгартирувчи ва иcтаган тарафга буриб кўювчиАллох таъолодир. Абдуллох ибн Амр ибн Оc розияллоху анхудан:«Раcулуллох соллаллоху алайхи ва саллам айтдилар: «Одам фарзандларикалбларининг бари Рахмон азза ва жалланинг икки бармоги ўртаcидахудди бир дона калб миcолидир. Уни хохлаган тарафга буриб кўюр. Эйкалбларни хохлаган тарафга буриб кўювчи Зот, калбларимизни Ўзинггатоат-ибодат килиш тарафига бургин!».ислом имон беимон исломий китобшариат имон келтириш Аллох Оллох бихишт дузахТоат-ибодатдагитанбалликБундай инcоннинг тоат-ибодатлари курук жонcиз харакатларгаайланиб колади. Куръони Каримда мунофиклар шундай cифатланади:«Агарнамозга турcалар эриниб турадилар». Нисо: 142Ибодат вактларини,яхши амаллар килиб олиш учун берилган фурcатларни ганимат билмай,локайдлик билан ўтказиб юбориш хам ушбу дангаcаликка киради. Бухолат инcоннинг ажр-cавобга эътиборcиз эканлигини кўрcатади.Маcалан у хаж килишни cабабcиз кечиктириб юради, газотдан колади,жамоат билан намоз ўкишдан, бориб-бориб жумъа намозидан колабошлайди.Пайгамбар соллаллоху алайхи ва саллам шундай деб мархаматкилганлар: «Одамлар аввалги cафларга кечикишда давом этаверcалар(яъни аввалги cафларга шошилишга интилмаcалар), охир окибат Аллохтаъоло хам уларни жаннатга киришларини кечиктиради». Абу ДовудривоятиБундай киши фарз намозидан ухлаб колcа заррача руханкийналмайди, cуннат намозини вактида ўкиёлмай колса унинг казоcиниўкишга ёки ўрнини бошка ибодат билан тўлдириб кўйишга эътиборкилмайди. Cуннат ёки фарзи кифоя бўлган ибодатларни касддан тарккилаверади, баъзан эcа хайит намозига хам чикмайди, куёш ёки ойтутилган пайтда ўкиладиган намозни ўкимайди, жаноза намози ва кўмишмаросимида иштирок этишга бепарво бўлади. У куйидаги оятдасифатланган кишиларнинг акси ўларок худди унга ажрнинг керагийўкдек:«Дархакикат улар яхши ишларни килишга шошар ва Бизга рагбатва кўркув билан дуо-илтижо килар эдилар». Анбиё: 90Ибодатдагидангасалик кўринишларидандир суннат намозларни, тахажжуд ва бошканафл намозларни тарк килиш. Зухо намозини хаёлига хам келтирмайди.Парвардигорга шукурлар килиб намоз ўкиш, маcжидларга мухаббат кўйишулар учун бегона. Феъли торлик Бундай инcонлар арзимаc нарcаларгахам тезда аччикланади ва доим атрофидагилар ишини ёктирмай cикилибюради. Холбуки хадиcларда келишича:«Иймон cабр килиш хамдабагрикенгликдир».«Мўмин одам дилкаш бўлади, бировга кўшилаолмайдиган, биров хам уни ўзига кўшгиcи келмайдиган инcонда яхшиликйўк». Имом Ахмад ривояти Куръони Карим оятларидантаъcирланмаcликБаъзилар Куръони Каримни тиловат киладилар, амможаннат ва ундаги неъматлар зикри келган ўринларда завкланмайди ваакcинча жаханнам ва ундаги азоб-укубатлар зикри ўтганда дилидазаррача кўркинч пайдо бўлмайди. На халол-харом тўгриcидагиоятлардан, на ундаги буйрук ва кайтариклардан ва на Киёматcифатлари хакидаги оятлардан таъcирланади.Иймони заифлашиб колганодам Куръон эшитишдан огринади ва унинг нафcи Куръон тиловатигаcабр кила олмайдиган бўлиб колади. Кўлига Куръон олди дегунча, униёпиб кўйгиcи келаверади.Islomiy kitoblarkutubxonaIymonzaifligiBelgilari. Cabablari. MuolazhalariIymon zaifligimuculmonlar oracida Keng tarkalib bormokda. Kўpchilik Dili kotibketaotganligidan Chico Kiliba aytmokdalar "Kalb kattiklashib,Allohni dhikr etib yurishdan malollanaotganimni cezyapman","kilaotgan ibodatlarimdan Lazzat stamp olmayapman", "iymonimningtacirini yўkotyapman", "Kuron ўkish Bilan tacirlanmayapman", "gunohishlarga oconlik Bilan tushib kolyapman". ..Kalb mavzuci zhudamuhim mavzudir. Kalb mes ўzgaruvchanligi Tufayli "Kalb" Debnomlangan. Hadiclarda:"Kalbning micoli daraht uchiga ocib kўyilganva Shamol ecib uni characteristic tarafga aylantirib turadigan birpairs (jackpot party) kabidir". Imam Ahmad rivoyati"Kalbning micoliyalang Erda Shamol octin-uctin Kiliba tebratib turadigan pairskabidir". Ibn Mozha rivoyati"Kishining Kalbi kozonda kaynaotgancuvning mes aylanishidan ўzgaruvchanrokdir ham." Imam AhmadrivoyatiKalblarni ўzgartiruvchi wa ictagan tarafga burib kўyuvchiAlloh taolodir. Abdullokh bin Amr bin Oc roziyallohu anhudan"Racululloh sollallohu alayhi Wasallam aytdilar" Odam farzandlarikalblarining barium Rakhmon Azza wa zhallaning ikki barmogiўrtacida hoodoo bir don qalb micolidir. Bottom hohlagan tarafgaburib kўyur. Hey kalblarni hohlagan tarafga burib kўyuvchi Zot,kalblarimizni Ўzingga toat-Ibodat kilish tarafiga Burgin! ".IslomIMON beimon Islom Kitob Sharia IMON keltirish Alloh Olloh bihishtduzahToat-ibodatdagi tanballikBundala inconning toat-ibodatlariKuruk zhonciz harakatlarga aylanib colada. Kuroni Karimdamunofiklar shunday cifatlanadi:"Agar namozga turcalar erinibturadilar". Niso: 142Ibodat vaktlarini, yahshi amallar Kiliba olishUchun berilgan furcatlarni Ganimat Bilman, lokaydlik Bilan ўtkazibyuborish ham Ushba dangacalikka kiradi. Boo cholate inconningazhr-cavobga etiborciz ekanligini kўrcatadi. Macalan in Hajkilishni cababciz kechiktirib Jurado, gazotdan colada, Jamoat BilanNamozov ўkishdan, borib-borib zhuma namozidan Colaboshlaydi.Payghambar sollallohu alayhi Wasallam shunday DebMarkhamat kilganlar "Odamlar avvalgi caflarga kechikishdaetavercalar Dove (yani avvalgi caflarga shoshilishga intilmacalar)Ohira okibat Alloh taolo ham ularni zhannatga kirishlarinikechiktiradi". Abu Dovud rivoyatiBundala Kishi farz namozidan uhlabkolca zarracha Rukh kiynalmaydi, cunnat namozini vaktida ўkiolmayColes uning kazocini ўkishga Ueki ўrnini Bosko Ibodat Bilantўldirib kўyishga etibor kilmaydi. Cunnat Ueki Farzi kifoya bўlganibodatlarni kasddan Tark kilaveradi, bazan eca Khayit namoziga hamchikmaydi, Kuyosh Ueki second tutilgan paytda ўkiladigan namozniўkimaydi, zhanoza namozi wa kўmish marosimida Ishtirok etishgabeparvo bўladi. In kuyidagi oyatda sifatlangan kishilarning axiomўlarok hoodoo Unga azhrning keragi yўkdek:"Darhakikat ular yahshiishlarni kilishga shoshar wa wa Bizga ragbat kўrkuv Bilanduo-iltizho Kilar edilar". Anbio: 90Ibodatdagi dangasalikkўrinishlaridandir Sunnat namozlarni, tahazhzhud wa Bosko naflnamozlarni Tark kilish. Destruction facility namozini haoliga hamkeltirmaydi. Parvardigorga shukurlar Kiliba Namozov ўkish,maczhidlarga muhabbat kўyish ular Uchun begonia. Felitorlik Bundala inconlar arzimac narcalarga ham tezdaachchiklanadi wa milking atrofidagilar Ishin oktirmay cikilibJurado. Holbuki hadiclarda kelishicha:"Iymon cabr kilish Hamdabagrikenglikdir"."Mўmin odes dilkash bўladi, birovga kўshilaolmaydigan, Birov ham uni ўziga kўshgici kelmaydigan incondayahshilik yўk". Imam Ahmad rivoyati Kuroni Karim oyatlaridantacirlanmaclikBazilar Kuroni Karimni Tilovat kiladilar, ammo Jannatwa undagi nematlar dhikr kelgan ўrinlarda zavklanmaydi wa waakcincha zhahannam undagi azobe-ukubatlar dhikr ўtganda dilidazarracha kўrkinch Paid bўlmaydi. On halol-Khar tўgricidagioyatlardan on undagi -buiruks wa wa kaytariklardan on Kiomatcifatlari hakidagi oyatlardan tacirlanadi.Iymoni zaiflashib Colganodes Kuron eshitishdan ogrinadi va uning nafci Kuron tilovatigacabr hernia olmaydigan bўlib colada. Kўliga Kuron OLDI deguncha,uni opib kўygici kelaveradi.
Оила ва никоҳ | Oila va nikoh 1.0
Оила тарихи Инсонлар бирга жамият бўлиб яшашга мажбур қилибяратилган. Жамиятнинг энг кичик ячейкаси - оила. Шу жиҳатдан оила,жамият ва миллатнинг тамали бўлиб ҳисобланади. Оила - одамларнингтуғилиб-ўсадиган, тарбияланиб-камол топадиган макони. Инсониятоиладан бошланади. Муқаддас китобимиз Қуръони каримдатаъкидланганидек, бу оила бир эркак ва бир аёлдан иборат. Ҳужуротсураси 13-оятида: “Эй инсонлар! Биз сизларни бир эркак билан бираёлдан яратдик. Бирбирингиз билан танишишингиз учун сизларнимиллатлар ва қабтилаларга ажратдик.” дейилган. Бугун Илм-фантомонидан тасдиқланганидек оламдаги турфа хил ирқ, миллат, ранг,қон гуруҳлари ва скелет тузилишларидан қатъий назар, барча одамларбитта ота-онадан вужудга келган. Мусулмонларда оила Ислом ҳуқуқида:Ислом дини жамиятнинг тинчлиги ва одам наслининг сиҳҳатли тарздадавом этиши учун оиланинг аҳмиятини билдирган. Шу боис никоҳланишниҳалол қилиб, зинони ва зинога элтувчи ҳатти-ҳаракатларни тақилаган.Аёл зотига ҳеч бир дин ва давлат бера олмаган ҳуқуқларни берган.Муҳтарам пайғамбаримиз Видолашув Хутбаларида умматига: “Аёлларинггаазият берманглар! Улар Аллоҳнинг сизларга ато этган амонатидир.Уларга нисбатан юмшоқ муомалада бўлинглар, яхшилик қилинглар.” дебнасиҳат қилганлар. Бир ҳадиси шарифда: “Жаннат оналарнинг оёқларитагидадир.” Деб, аёл зотини ҳимоя қилишда тенгсиз ўлчовларқўйганлар. Лекин эркак зоти Исломиятда “оила раиси” бўлиш сифатибилан аёлларга жавобгар ва улардан бир поғона юқори даражага эга.Аллоҳу таоло аёл зотини эркакларнинг ҳимоясига топширган. Нисосураси 34- оятида “Эркаклар аёллар устида ҳокимдирлар, аёлларнингҳимоячиси ва бошқарувчисидирлар” дейилган. Эркакларнинг аёлларустида баъзи ҳақ-ҳуқуқлари бўлганидек, аёлларнинг ҳам эркаларустида маълум ҳақ-ҳуқуқлари бор. Оилавий бахт билан ижтимоийҳаётнинг ҳузури оилани қрувчи эркак ва аёлнинг ўша ҳақ-ҳуқулариҳам-да вазифаларини билиб, бажаришига боғлик.Оилада эzр ва хотинингбир-бирларини тушуниб, муроса қилишлари оилавий бахт учун зарурийшартдир. Ҳар бирининг ўз вазифа ва масъулиятларини билиши оиладаосойишта-ликнинг таъминида муҳим омил саналади. Оитада тартибни отатаъминлайди. Ота қанчалик одил бўлса, оилада шунчалик ҳузур-ҳаловатбўлади. Ақл-хуши жойида бўлган эр-хотинлар бир-бирларини асло хафақилишмайди.Яқин давр исло олимларидан Ҳусайн Ҳилми Ишиқ ҳазратлари“раҳматуллоҳи алайҳ” эрнинг хотини олдидаги масъулияти ҳақидабундай деганлар:“Ақлли эр-хотин бир-бирини хафа қилмайди. Умрйўлдоши-ни ҳа деб хафа қилавериш, ранжитиш оила саодатига футуретказадиган энг улкан саблардандир. Золим ва хулқи чатоқ одам умрйўлдошини давомли равишда хафа қилиш орқали унинг асаблариничарчатади. Асаб бузилгач, ҳар хил касалликлар пайдо бўла бошлайди.Умр йўлдоши касал бўлган одам бахтидан айрилиб, адойи тамом бўлганодамдир. Энди умр йўлдошининг меҳридан, муҳаббатидан вахизматларидан маҳрум қолиб, қолган умри унинг дардини эшитиш, унгатабиб ахтариш, унга одатланмаган хизматларни қилиш билан ўтади.Бутун бу фалокатларга, тугамайдиган ташвишларга эр ёки хотиннингёмон халқ-атвори сабаб бўлади. Булардан йироқ, бахт-саодатлиоиланинг асоси, ўзаро илиқ муносабат, кулар юз, тушуниш ва сабрлибўлишдир. Бу хислатлар динимизнинг жуфтларга буйруғи бўлиб, кимуларга амал қилса, дунё ва охиратда рохат-фароғатда бўлади.”Оиладан мақсад наслнинг давоми бўлган фарзанддир. Одамнингвафотидан кейин халқ орасида яхши одам сифатида ёдга олиниши учунжамиятга хизмат қиладиган бир асар, фойдали илм ёхуд хайрли авлодқолдириши керак. Амма нарса тугаб, унутилса ҳам, булар унутилмайдива марҳумнинг хайрли ишларининг, савобининг давом этишинитаъминлайди. ҳолда фарзанднинг одобли қилиб вояга етказилишиота-онанинг муштарак вазифасидир. Онага фарзандини эмгизиб,парваришлаб, яхши хулқ ўргатиб тарбиялаш; отага эса, фарзанднингҳалол озиқ билан униб-ўсиши, моддий ва маънавий эҳтиёжларинитаъминлаши биринчи вазифадир.Oila Tarija Insonlar BirgeJamiyat bўlib yashashga mazhbur қilib yaratilgan. Zhamiyatning Engkichik yacheykasi - Oila. Shu zhiҳatdan Oila, Jamiyat wamillatning tamales bўlib ҳisoblanadi. Oila - odamlarningtuғilib-ўsadigan, tarbiyalanib-Kamol topadigan Macon. Insonoiladan boshlanadi. Muқaddas kitobimiz Қuroni karimdatakidlanganidek, Oila Bu bir bir erkak wa aoldan iborat. Ҳuzhurotsurasi 13 oyatida: "Hey insonlar! Biz sizlarni bir bir erkak Bilanaoldan yaratdik. Birbiringiz Bilan tanishishingiz Uchun sizlarnimillatlar wa қabtilalarga azhratdik. "Deyilgan. Bugun Ilm-fantomonidan tasdiқlanganidek olamdagi Turf healing irқ, Millat, rankқon guruҳlari wa skeleton tuzilishlaridan қaty Nazar, Barczaodamlar Beatty OTA onadan vuzhudga kelgan. MusulmonlardaOila Islom ҳuқuқida: Islom dini zhamiyatning tinchligi wa odesnaslining siҳҳatli tarzda Dove etishi Uchun oilaning aҳmiyatinibildirgan. Shu Boys nikoҳlanishni ҳalol қilib, Zeno wa zinogaeltuvchi ҳatti-ҳarakatlarni taқilagan. Ayol zotiga ҳech bir din waDawlat Bera olmagan ҳuқuқlarni Bergan. Muҳtaram payғambarimizVidolashuv Hutbalarida ummatiga: "Aollaringga Aziyatbermanglar! Ular Alloҳning sizlarga atoms etgan amonatidir. Ularganisbatan yumshoқ muomalada bўlinglar, yahshilik қilinglar. "Debnasiҳat қilganlar. Bir ҳadisi sharifda "Jannat onalarning ooқlaritagidadir." Deb Ayol Zotin ҳimoya қilishda tengsiz ўlchovlarқўyganlar. Lekin erkak DADA Islomiyatda "Oila raisi" bўlish sifatBilan aollarga zhavobgar wa ulardan bir poғona yuқori darazhagaego. Alloҳu Taolu Ayol Zotin erkaklarning ҳimoyasiga topshirgan.Niso surasi 34- oyatida "Erkaklar Ayollar ustida ҳokimdirlar,aollarning ҳimoyachisi wa boshқaruvchisidirlar" deyilgan.Erkaklarning Ayollar ustida bazi ҳaқ-ҳuқuқlari bўlganidek,aollarning ҳam erkalar ustida malum ҳaқ-ҳuқuқlari boron. Oilavybaht Bilan Ijtimoiy ҳaotning ҳuzuri oilani қruvchi erkak wa aolningўsha ҳaқ-ҳuқulari ҳam da vazifalarini bilib, bazharishigaboғlik.Oilada ezr wa hotining Bir birlarini tushunib, Murosқilishlari oilavy baht Uchun zarury shartdir. Ҳar birining ўzvazifa wa masuliyatlarini bilishi oilada osoyishta-likning taminidamuҳim omil sanaladi. Oitada tartibni ota taminlaydi. Ota қanchalikOdil bўlsa, oilada shunchalik ҳuzur-ҳalovat bўladi. Aқl-Khushizhoyida bўlgan er-hotinlar Bir birlarini ASO Houghқilishmaydi.Yaқin dawr The number olimlaridan Ҳusayn Ҳilmi Ishiқҳazratlari "raҳmatulloҳi alayҳ" erning Hawtin oldidagi masuliyatiҳaқida Bundala deganlar:"Hawtin Aқlli al-Bir Bīriņi Hough қilmaydi.UMR-yўldoshi no ҳa Deb Hough қilaverish, ranzhitish Oila saodatigaFutur etkazadigan Ang ulkan sablardandir. Zolim wa hulқi chatoқodes UMR yўldoshini davomli ravishda Hough қilish orқali uningasablarini charchatadi. Asab buzilgach, ҳar healing kasalliklarPaid bўla boshlaydi. UMR yўldoshi Casal bўlgan odes bahtidanayrilib, Ada Tam bўlgan odamdir. Andy UMR yўldoshining meҳridan,muҳabbatidan wa hizmatlaridan maҳrum қolib, қolgan die uningdardini eshitish, Unga tabib ahtarish, Unga odatlanmaganhizmatlarni қilish Bilan ўtadi. Butun bu falokatlarga, tugamaydigantashvishlarga er Ueki hotinning omon halқ-Shutter sabab bўladi.Bulardan yiroқ, Bakht-saodatli oilaning ACOs, ўzaro iliқ munosabat,Kular SW tushunish wa sabrli bўlishdir. Boo hislatlar dinimizningzhuftlarga buyruғi bўlib Kim ularga amal қilsa, dunyo wa ohiratdaRauhut-faroғatda bўladi. " Oiladan maқsad naslning Dove bўlganfarzanddir. Odamning vafotidan Kejin halқ orasida yahshi odessifatida odga olinishi Uchun zhamiyatga KHIZMAT қiladigan bir ACAPfoydali ilm ohud hayrli avlod қoldirishi Kerak. Amma Nars tugab,unutilsa ҳam, bular unutilmaydi wa marҳumning hayrli ishlarining,savobining Dove etishini taminlaydi. ҳolda farzandning odobliқilib voyaga etkazilishi OTA onaning Mushtarak vazifasidir. Onagafarzandini emgizib, parvarishlab, yahshi hulқ ўrgatib tarbiyalash;Otago Esa, farzandning ҳalol oziқ Bilan unib-ўsishi, IRTO waManaviyat eҳtiozhlarini taminlashi Birinchi vazifadir.
Таҳорат китоби | Tahorat kitobi 1.0
Покланишга доир ҳукмларПокланиш — ҳиссий ва маънавий нопоклик,ифлосликлардан пок ва тоза бўлмоқдир.Шариат нуқтаи назариданпокланишнинг турлари иккитадир:Биринчи: Ташқи(зоҳирий) поклик:таҳорат ва ғусл қилиш ҳамда кийим, бадан ва ердаги нажосат-ларнисув билан тозалаш билан амалга оширилади. Иккинчи: Ички(ботиний)поклик: қалбни ширк, куфр, кибр, ўзига бино қўйиш, гина, ҳасад,нифоқ, риё ва шунга ўхшаш ёмон сифатлардан халос қилиб, тавҳид,иймон, ростгўйлик, ихлос, яқийн, таваккул ва шу каби яхши сифатларбилан тўлдириш билан амалга оширилади. Бу эса, тавба ва истиғфорникўпайтириш, Оллоҳ азза ва жаллани зикр қилиш, (Оллоҳнинг яккаяратувчи эканлига далолат қилувчи) коинотдаги оят-аломатларга вашаръий оят-далилларга назар солиш ва тафаккур қилиш билан мукаммалбўлади.Истинжо ва истижмор аҳкомлариИстинжо: сабилайн — олд ва орқачиқарув йўлидан чиққан нажосатни сув билан тозаламоқдир.Истижмор:сабилайн — олд ва орқа чиқарув йўлидан чиққан нажосатни тош, қоғозва шунга ўхшаган нарсалар билан тозаламоқдир.Ҳожатхонага киришасносида ва чиққанда айтиладиган ва қилинадиган ишлар:1-Ҳожатхонага киришда чап оёқни биринчи қўйиш ва қуйидаги дуони айтишсуннатдир:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِوَالْخَبَائِثِ"Маъноси: “Эй Оллоҳ, мен Сендан эркак ва урғочижинлардан паноҳ беришингни сўрайман” (Бухорий ва Муслимривояти).[1]2- Ҳожатхонадан чиқишда эса ўнг оёқни биринчи қўйиш вақуйидаги дуони айтиш суннатдир:"غُفْرَانَكَ"Маъноси: “(Эй Оллоҳ!)Мағфират этишингни сўрайман” (Абу Довуд ва Термизийривояти).[2]Истинжо ва истижмор аҳкомлари1- Масжидга кириш, кийимва пойабзал кийиш ва ҳожатхонадан чиқишда ўнг оёқни олдин қўйишсуннат бўлса, масжиддан чиқиш, кийим ва пойабзални ечиш ваҳожатхонага киришда чап оёқни олдин қўйиш суннатдир.ФитратдагисуннатларФитратдаги, яъни хилқатда бўлган суннатлар: энг чиройликўринишда ва энг афзал ҳолатда бўлиш билан кишининг хилқатини комилқилишига ҳамма шариат-лар иттифоқ қилган ҳамда Оллоҳ таолоинсонларни улар узра яратган хислатлардир.Фитратдаги суннат амалларқуйидагилардир:1- Мисвок ишлатишМисвок арок, зайтун ва шунга ўхшашдарахтлар-дан олинган юмшоқ новдадир. Мисвок оғизнинг тозалиги ваОллоҳнинг розилигига сабаб бўлади ҳамда банда у билан савоб олибибодат қилган бўлади.Мисвокланиш сифати:Мисвокни ўнг ёки чап қўлбилан тутиб, тишлар ва милклар устидан юргизилади, яъни ишқаланади.Мисвок ишлатишни оғизнинг ўнг томонидан бошла-нади, сўнгра чаптомонига ўтилади. Баъзан тилнинг усти ҳам мисвокланади.Мисвокишлатиш ҳукми:Мисвокни ҳамма вақт ишлатиш суннатдир. Фақат таҳоратолаётганда, намоздан, Қуръон ўқишдан ва уйга киришдан олдин, кечауйқусидан турган маҳал ва оғиз ҳиди ўзгарганда мисвоклаништаъкидланган суннат амалдир.Таҳорат аҳкомлариТаҳорат — инсон муайянаъзоларига покиза сувни ўзига хос тарзда ишлатиш орқали Оллоҳтаолога ибодат қилмоқдир.Таҳоратнинг фазилати:1- Абу Ҳурайраразияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳива саллам бомдод намозида Билолга “Эй Билол, Исломда қилганамалингдан энг умидвор бўлганингни менга айтасанми, чунки менжаннатда олд томонимда сенинг кавушларинг товушини эшитдим”,дедилар. “Менинг ундай умидвор бўлган бирор амалим йўқ, фақат менкечанинг ёки кундузнинг қайси соатида таҳорат олсам, албатта, ўшатаҳоратим билан менга насиб қилган намозни ўқийман”, деди”(Муттафақун алайҳи).[17]2- Абу Ҳурайра разияллоҳу анҳудан ривоятқилинади: “Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: “Агар мусулмонёки мўмин банда таҳорат оларкан юзини ювса, кўзлари билан қарабсодир этган барча гуноҳлари юзидан сув билан ёки охирги томчи сувбилан чиқиб кетади, икки қўлини ювса, қўллари билан ушлаб орттирганбарча гуноҳлари қўлларидан сув билан ёки охирги томчи сув биланчиқиб кетади, икки оёғини ювса, оёқлари билан юриб содир этганбарча гуноҳлари сув билан ёки охирги томчи сув билан чиқиб кетади,ҳатто (таҳорат қилиб бўлганда) гуноҳлардан топ-тоза бўлган ҳолдачиқади”, дедилар” (Муслим ривояти).[18]Poklanishga DoiraҳukmlarPoklanish - ҳissy Manaviyat nopoklik wa, wa iflosliklardanpok toza bўlmoқdir.Sharia nuқtai nazaridan poklanishning turlariikkitadir:Birinchi: Tashқi (zoҳiry) poklik: taҳorat wa ғusl қilishҳamda kiyim, saxifrage wa erdagi nazhosat-Larni suv tozalash BilanBilan amalga oshiriladi.Ikkinchi: testes (Botina) poklik: қalbniShirk, kufr Kibrit, ўziga bino қўyish, hin, ҳasad, nifoқ, rio vaShung ўhshash omon sifatlardan Halos қilib, tavҳid, iymon,rostgўylik, ihlos, yaқiyn, tawakkul va shu cabine yahshi sifatlarBilan Bilan tўldirish amalga oshiriladi. Bu Esa, tavba istiғfornikўpaytirish va, va Olloҳ Azza zhallani dhikr қilish (OlloҳningYucca yaratuvchi ekanliga dalolat қiluvchi) koinotdagiSNF-alomatlarga shary SNF wa-wa dalillarga Nazar solish tafakkurқilish bilan Mukammal bўladi.Istinzho wa istizhmoraҳkomlariIstinzho: sabilayn - Old Island orқa chiқaruv yўlidanchiққan nazhosatni suv Bilan tozalamoқdir.Istizhmor: sabilayn - OldIsland orқa chiқaruv yўlidan chiққan nazhosatni tosh, қoғoz waZhung ўhshagan narsalar Bilan tozalamoқdir.Ҳozhathonaga Kirishasnosida wa chiққandaaytiladigan wa қilinadigan ishlari:1-Ҳozhathonaga kirishda CHAP ooқni Birinchi қўyish va қuyidagi Dwanaytish sunnatdir:"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث"Manosi "HeyOlloҳ, Sendai erkak changed va urғochi zhinlardan panoҳ berishingnisўrayman" (wa Bukhoriy Muslim rivoyati) [1].2- Ҳozhathonadanchiқishda Esa ўng ooқni Birinchi қўyish va қuyidagi Dwan aytishsunnatdir:"غفرانك"Manosi: "(Hey Olloҳ!) Maғfirat etishingnisўrayman" (Abu Dovud wa Termiziy rivoyati) [2].Istinzho waistizhmor aҳkomlari1- Maszhidga Kirish, kiyim poyabzal kiyish wa waҳozhathonadan chiқishda ўng ooқni Aldean қўyish sunnat bўlsa,maszhiddan chiқish, kiyim wa wa poyabzalni echish ҳozhathonagakirishda CHAP ooқni Aldean қўyish sunnatdir.FitratdagisunnatlarFitratdagi, yani hilқatda bўlgan sunnatlar: Ang chiroylikўrinishda Islands Ang Afzal ҳolatda bўlish Bilan kishininghilқatini Komil қilishiga ҳamma Sharia-lar ittifoқ қilgan ҳamdaOlloҳ Taolu insonlarni ular uzra yaratgan hislatlardir.FitratdagiSunnat amallar қuyidagilardir:1- Misvok ishlatishMisvok archesZaytun va-Zhung ўhshash darahtlar given olingan yumshoқ novdadir.Misvok oғizning tozaligi wa Olloҳning roziligiga sabab bўladi ҳamdagang Bilan savob Olib Ibodat қilgan bўladi.Misvoklanishsifat:Misvokni ўng Ueki CHAP қўl Bilan tutib, tishlar wa milklarustidan yurgiziladi, yani ishқalanadi. Misvok ishlatishni oғizningўng tomonidan boshla Nadi, sўngra CHAP tomoniga ўtiladi. Bazantilning Usti ҳam misvoklanadi.Misvok ishlatish ҳukmi:Misvokni ҳammavaқt ishlatish sunnatdir. Faқat taҳorat olaotganda, namozdan, Қuronўқishdan wa uyga kirishdan Aldean, ketch uyқusidan turgan maҳal waoғiz ҳidi ўzgarganda misvoklanish takidlangan Sunnatamaldir.Taҳorat aҳkomlariTaҳorat - inson muayyan azolariga pokizasuvni ўziga Hawes tarzda ishlatish orқali Olloҳ taologa Ibodatқilmoқdir.Taҳoratning Fazilat:1- Abu Ҳurayra raziyalloҳu anҳudanRivo қilinadi "Rasululloҳ sollalloҳu alayҳi Wasallam bomdodnamozida Bilolga" Hey Bilol, Islomda қilgan amalingdan Ang umidvorbўlganingni aytasanmi Meng, chunki changed zhannatda Feingoldtomonimda Sening kavushlaring tovushini eshitdim "dedilar. "MeningUnd umidvor bўlgan biror yўқ Amal, faқat changed kechaning Uekikunduzning қaysi soatida taҳorat olsam, albatta, ўsha taҳoratimbilan Meng Nasib қilgan namozni ўқiyman" Deady "(Muttafaқunalayҳi). [17]2- Abu Ҳurayra raziyalloҳu anҳudan Rivo қilinadi"Rasululloҳ sollalloҳu alayҳi Wasallam" Agar musulmon Ueki mўmingang taҳorat olarkan yuzini yuvsa, kўzlari bilan қarab Sodirovetgan Barcza gunoҳlari yuzidan suv bilan Ueki ohirgi Tomchi suvbilan chiқib ketadi, ikki қўlini yuvsa, қўllari bilan ushlaborttirgan Barcza gunoҳlari қўllaridan suv bilan Ueki ohirgi Tomchisuv bilan chiқib ketadi, ikki ooғini yuvsa, ooқlari bilan YuribeySodirov etgan Barcza gunoҳlari suv bilan Ueki ohirgi Tomchi suvbilan chiқib ketadi, ҳatto (taҳorat қilib bўlganda) gunoҳlardantop- toza bўlgan ҳolda chiқadi "dedilar" (Muslim rivoyati). [18]
Куръоний дуолар | Quroniy Duolar 14.02
Роббим, мен ўзимнинг илмим бўлмаган нарсани сендан сўрамоқданпаноҳтилайманРоббим, албатта, ўғлим аҳлимдандирРоббим, менимағфиратқилгин, менинг ота-онамни ҳам…Эй Роббим, ер юзидакофирларданбирорта ҳам ҳаракатланувчини қўймагин«Албатта, менмағлуб бўлдим,ёрдам бер»Нуҳ алайҳиссаломнинг Аллоҳдан ёрдам сўрабқилгандуолариОдам алайҳиссаломнинг дуосиИймонкелтирдикҚалбларимизниоғдирмагинАршнинг остидаги хазинадан берилгандуоларТолутаскарларининг дуосиДунё ва охиратда яхшилик берилишинисўрашИброҳимва Исмоил алайҳумассаломларнинг дуолариRobb, changedўzimning ilmimbўlmagan narsani Sendai sўramoқdan panoҳtilaymanRobbie albatta,ўғlim aҳlimdandirRobbie Meni maғfiratқilgin, meningitis OTA onamniҳam ...Hey Robbie, er yuzidakofirlardan birorta ҳamҳarakatlanuvchini қўymagin"Albatta, changedmaғlub bўldim, ordamber"Nuҳ alayҳissalomning Alloҳdan ordam sўrabқilgan duolariOdesalayҳissalomning DuosIymonkeltirdikҚalblarimiznioғdirmaginArshning ostidagi hazinadanberilgan duolarTolutaskarlarining DuosDunyo wa ohiratda yahshilikberilishinisўrashIbroҳim wa Ismoil alayҳumassalomlarning duolari
Oilaviy hayot | Оилавий хаёт 1.0
Аллоҳ таъолога ҳамду санолар, Пайғамбаримиз Муҳаммад саллолоҳуалайҳи ва салламга, хонадонларига ва асҳобларига ҳамда қиёматгачауларга чиройли суратда эргашганларга Аллоҳнинг салоту саломларибўлсин.Биродаримиз Холид ибн Абдураҳмон Шаийънинг «Оилавий ҳаёт»деб номланган китобини эр-хотинлик мавзусида жуда фойдали ва нозикдид билан ёзилган деб ўйлайман.Бу китобда Росулуллоҳ саллолоҳуалайҳи ва саллам ҳидоятларидан узоқ бўлиш ҳамда хотинлар биланмуомала қилишни билмаслик оқибатида вужудга келадиган муаммолархусусида сўз боради. Шунингдек, Набий саллолоҳу алайҳи васалламнинг аёллари ва қизлари билан қилган муомалалари, аёллартарафидан содир бўлаётган номаъқул ҳатти ҳаракатлар, никоҳ тўйлари,аёллар каби маросимларни шариатга мувофиқ хурсандчилик биланўтказиш лозимлиги, аёллар тарбиясига қаттиқ эътибор бериш,қизларнинг отаси устидаги ҳаққи, кўпхотинлик ҳамда уларни орасидаадолат, тақсимот ишлари ва эр хотин ўртасида содир бўлганқийинчиликларни қандай бартараф этиш хусусида сўзборади.Дарҳақиқат, бу рисола Росулуллоҳ саллолоҳу алайҳи ва салламҳаётидан ёрқин суратни бизларга тақдим қилади-ки, бу билан кўпҳонадондаги оилалар ҳаёти мустаҳкамланади.Пайғамбаримиз Муҳаммадсаллолоҳу алайҳи ва салламга Аллоҳнинг саловот ва саломларибўлсин.Солиҳ ибн Ғоним Аc-Cадлан.Тирикликда ҳам вафот этганданкейин ҳам эр-хотинлик ҳақларига риоя қилишОиша розиёллоҳу анҳодан:«Мен Набий саллолоҳу алайҳи ва саллам аёллари ичида Ҳадичарозиёллоҳу анҳога -гарчи у кишини кўрмаган бўлсам ҳам- рашкқилганимчалик биронтасига рашк қилмаганман. Чунки Набий саллолоҳуалайҳи ва саллам уни кўп эслардилар. Агар қўй сўйсалар, унибўлакларга бўлар, сўнг Ҳадичанинг дугоналарига ҳам жўнатарэдилар.Бир куни мен Росулуллоҳ саллолоҳу алайҳи ва салламга “Гўёдунёда Ҳадичадан бўлак аёл йўқдай!”- деган эдим, Росулуллоҳсаллолоҳу алайҳи ва саллам: «Ҳа, (дунёда) Ҳадичадек аёл бўлмаган! Ужуда ажойиб эди. Ундан фарзандларим ҳам бор»,- дедилар.Ҳадисданолинган сабоқлар1) Ҳадисда Набий саллолоҳу алайҳи ва салламнинголийжаноб хислатлари, гўзал сифатлари, ҳалимлиги ва аёллариганисбатан -вафот этиб кетган бўлса ҳам- муҳаббати ҳамда ўша аёлиданкўрган яҳшиликларини унутмаганлиги зикр қилинган.2) Ҳадисда Ҳадичарозиёллоҳу анҳонинг фазли ва у муҳтараманинг Набий саллолоҳу алайҳива салламга қанчалик азиз ҳам суюкли бўлганликлари баён этилган. 3)Киши аёлининг қадр-қиммматини тириклигида ҳам вафот этгандан кейинҳам унутмаслиги лозим.Росулуллоҳ саллолоҳу алайҳи ва салламдедилар:«Сизларнинг энг яхшингиз ўз оиласига яхши муомаладабўлганганингиздир. Мен эса сизларнинг орангиздаги ўз оиласига энгяхши муомала қилгувчи кишиман.[2]4) Рашкнинг[3] эр-хотин орасидамавжудлигига исбот бор. Рашк энг фозила аёллардан ҳам содир бўлишимумкин.Имом Табарий айтади:«Рашк аёллар табиатида бўлгани учун рашкқилиш мумкин, лекин Аллоҳ ва Росули ҳаром қилган нарсаларга ўтибкетмаслиги лозим».5) Яхши кўрган кишингизнинг яхши кўрганларини ҳамяхши кўринг.6) Айрим кишилар иккинчи хотинга уйлангандан кейин,аввалги хотинининг яхшиликларини эсдан чиқарадилар. Бу хато,албатта. Аёллар билан мулойим муомала қилиб, улар муҳаббатиниқозонмоқ лозимОиша розиёллоҳу анҳодан: «Хабаш найзабоз ўйинчиболалар масжидга ўйин кўрсатиб кириб келишди. Росулуллоҳ саллолоҳуалайҳи ва саллам «Эй Ҳумайро[4]уларни томоша қилишни хоҳлайсизмидедилар. Мен: «Ҳа» дедим. Росулуллоҳ саллолоҳу алайҳи ва салламэшик ёнида турдилар, мен эса ёнларига келдим-да иягимни муборакелкаларига қўйдим ва яноғимни яноқларига текказдим. Хабашлар ўйинкўрсатиб: «Абул қосим жуда яхшидир»,- дейишарди. Росулуллоҳсаллолоҳу алайҳи ва саллам «Етар энди» дедилар. Мен: «Ё Росулуллоҳшошманг» дедим. Росулуллоҳ саллолоҳу алайҳи ва саллам бирозтурдилар. Сўнг яна «Етар, энди» дедилар. Мен яна «Ё Росулуллоҳ,шошманг» дедим. Ҳабашларни томоша қилишни хоҳламас эдим, лекин менаёлларга Росулуллоҳнинг мен учун турганликлари ва мени қадрлашлариаёлларга етиб боришини хоҳлардим.Alloҳ taologa ҳamdu sanolar,Payғambarimiz Muҳammad salloloҳu alayҳi sallamga wa, wahonadonlariga asҳoblariga ҳamda қiomatgacha ularga chiroyli suratdaergashganlarga Alloҳning Salote salomlari bўlsin.BirodarimizHoliday ibn Abduraҳmon Shaiyning "Oilavy ҳaot" Deb nomlangankitobini er-hotinlik mavzusida zhuda foydali wa Nozick BITs Bilanozilgan Deb ўylayman.Boo kitobda Rosululloҳ salloloҳu alayҳiWasallam ҳidoyatlaridan uzoқ bўlish ҳamda hotinlar Bilan muomalaқilishni bilmaslik oқibatida vuzhudga keladigan muammolar hususidasўz boradi. Shuningdek, Naby salloloҳu alayҳi va sallamning Ayollarva қizlari bilan қilgan muomalalari, Ayollar tarafidan Sodirovbўlaotgan nomaқul ҳatti ҳarakatlar, nikoҳ tўylari, Ayollar cabinemarosimlarni shariatga muvofiқ hursandchilik bilan ўtkazishlozimligi, Ayollar tarbiyasiga қattiқ etibor Berisha қizlarningOTAs ustidagi ҳaққi, kўphotinlik ҳamda ularni orasida Adolat,taқsimot ishlari wa er Hawtin ўrtasida Sodirov bўlganқiyinchiliklarni қanday bartaraf etish hususida sўzboradi.Darҳaқiқat, bu Risola Rosululloҳ salloloҳu alayҳi Wasallamҳaotidan orқin suratni bizlarga taқdim қiladi-ki, bu Bilan kўpҳonadondagi oilalar ҳaoti mustaҳkamlanadi.Payғambarimiz Muҳammadsalloloҳu alayҳi wa wa sallamga Alloҳning salovot salomlaribўlsin.Soliҳ ibn Ғonim Ac-Cadlan.Tiriklikda ҳam vafot etgandanKejin ҳam er-hotinlik ҳaқlariga rioya қilishOisha roziolloҳuanҳodan: "Men Naby salloloҳu alayҳi Wasallam Ayollar ichida Ҳadicharoziolloҳu anҳoga -garchi in Chisinau kўrmagan bўlsam ҳam- Raschkeқilganimchalik birontasiga Raschke қilmaganman. Chunki Nabysalloloҳu alayҳi Wasallam uni kўp eslardilar. Agar қўy sўysalar,uni bўlaklarga bўlar, sўng Ҳadichaning dugonalariga ҳam zhўnataredilar.Bir Cooney Myung Rosululloҳ salloloҳu alayҳi wa sallamga"Gўo dunoda Ҳadichadan bўlak Ayol yўқday!" - Degan edim, Rosululloҳsalloloҳu alayҳi wa sallam: "Ҳa (dunoda) Ҳadichadek Ayol bўlmagan!In zhuda azhoyib Edie. Undan farzandlarim ҳam Bor "-dedilar.Ҳadisdan olingan saboқlar1) Ҳadisda Naby salloloҳu alayҳiva sallamning oliyzhanob hislatlari, gўzal sifatlari, ҳalimligi vaaollariga nisbatan -vafot etib ketgan bўlsa ҳam- muҳabbati ҳamdaўsha aolidan kўrgan yaҳshiliklarini unutmaganligi dhikr қilingan.2)Ҳadisda Ҳadicha roziolloҳu anҳoning Fazli wa y muҳtaramaning Nabysalloloҳu alayҳi va sallamga қanchalik Aziz ҳam suyuklibўlganliklari baon etilgan.3) Kishi aolining қadr-қimmmatinitirikligida ҳam vafot etgandan Kejin ҳam unutmasligiLosimo.Rosululloҳ salloloҳu alayҳi wa sallamdedilar "Sizlarning Angyahshingiz ўz oilasiga yahshi muomalada bўlganganingizdir. MyungEsa sizlarning orangizdagi ўz oilasiga Ang yahshi muomala қilguvchikishiman. [2]4) Rashkning [3] er-Hawtin orasida mavzhudligiga isbotboron. Raschke Ang Fozil aollardan ҳam Sodirov bўlishi mumkin.ImamTabari aytadi:"Raschke Ayollar tabiatida bўlgani Uchun Raschkeқilish mumkin, lekin Alloҳ wa Rosuli ҳarom қilgan narsalarga ўtibketmasligi Losimo".5) Yahshi kўrgan kishingizning yahshikўrganlarini ҳam yahshi kўring.6) Ayrim kishilar ikkinchi hotingauylangandan Kejin, avvalgi hotinining yahshiliklarini esdanchiқaradilar. Bo Hato, albatta. Ayollar Bilan muloyim muomalaқilib, ular muҳabbatini қozonmoқ LosimoOisha roziolloҳu anҳodan"Habash nayzaboz ўyinchi bolalar maszhidga ўyin kўrsatib kiribkelishdi. Rosululloҳ salloloҳu alayҳi Wasallam "Hey Ҳumayro [4]ularni Tomosha қilishni hoҳlaysizmi dedilar. Myung: "Ҳa" dedim.Rosululloҳ salloloҳu alayҳi Wasallam eshik onida turdilar, Esachanged onlariga Keld da iyagimni Muborak elkalariga қўydim vayanoғimni yanoқlariga tekkazdim. Habashlar ўyin kўrsatib "Abulқosim zhuda yahshidir" - deyishardi. Rosululloҳ salloloҳu alayҳi wasallam "Etar Andy" dedilar. Myung: "Yo Rosululloҳ shoshmang" dedim.Rosululloҳ salloloҳu alayҳi Wasallam biroz turdilar. Sўng yang"Etar, Andy" dedilar. Myung-yang "Yo Rosululloҳ, shoshmang" dedim.Ҳabashlarni Tomosha қilishni hoҳlamas edim, lekin changed aollargaRosululloҳning changed Uchun turganliklari va Meni қadrlashlariaollarga etib borishini hoҳlardim.
Ёсин ва кичик суралар 1.0
"Ё, Син" сўзи тафсирида "Эй, инсон!","Эй, Муҳаммад!", "Эй,Саййид!"кабиривоятлар бор.Сурада Муҳаммад (а.с.)нингҳақиқийпайғамбарэканликлари, Исо (а.с.)томонидан Антокияга(Византиянингқадимийшаҳри) юборилганэлчиларнингкўрган-кечирганлари, Ҳабибан-Налокорисмли шахснинг имонйўлида қурбонбўлиши, қуёш, ой,юлдузларнинг илоҳийқонуният асосидафаолият кўрсатибтуриши,шунингдек, жаннат ва дўзахаҳлининг қиёматкунидагиҳолатлари,тавҳид, қайта тирилиш ҳақлигигадалолат қилувчиоятларбаён этилган.“Ёсин” сурасининг фазилатларитўғрисида кўпгинаҳадисишарифларривоят қилинган.3Ёсии ва кичик суралир1. Йа сиин;1.Йа,Син.2. Вал Қур'анил Ҳакийм;2. (Эй, Муҳаммад! Ушбу)ҳикматлиҚуръонбилан қасамёд этаманки,3. Иннака ламинал мурсалийн;3.ҳақиқатан,Сиз пайғамбарлардандирсиз!4. Ъала сиротим мустақийм;4.(Сиз) тўғрийўлдадирсиз.5. Танзийлал ъазийзир роҳийм;5. (БуҚуръон)КудратлиЁсин ва кичик суралар6. Литунзиро қовмам мааунзироаба'уҳумфаҳум ғофилуун;6. токи ота-боболариогоҳлантирилмай,ғофил бўлибқолган қавмниогоҳлантиргайсиз.7. Лақодҳаққол қовлу ъалааксариҳимфаҳум ла ю'минуун;7. Уларнинг кўпларига(куфрдабўлурлар деган) лафзмуқаррарбўлгандир. Бас, улар имонкелтирмаслар.8. Инна жаъалнаа фийаънақиҳимағлалан фаҳийа илалазқони фаҳуммуқмаҳун;8. Дарҳақиқат,Биз уларнингбўйинларига,кишанларни солибқўйдик. Улар (кишанлар) тоиякларигачадир.Бас, уларкеккаювчидирлар."Yo, Xing" sўzi tafsirida"Hey, inson!""Hey,Muҳammad!" "Hey, Sayyid!" Kabirivoyatlarboron.Surada Muҳammad (AS)ning ҳaқiқypayғambar ekanliklari, Iso(AS)tomonidan Antokiyaga(Vizantiyaningқadimy shaҳri)yuborilganelchilarningkўrgan-kechirganlari, Ҳabib en NalokorismlishahsningIMON yўlida қurbonbўlishi, қuosh, oh, yulduzlarningiloҳyқonuniyatasosida Faol kўrsatibturishi, shuningdek, Jannat wadўzahaҳliningқiomat kunidagi ҳolatlari,tavҳid, қayta tirilishҳaқligigadalolatқiluvchi oyatlar baon etilgan."Esin"surasiningfazilatlaritўғrisida kўpgina ҳadisi shariflarRivoқilingan.3Osii wakichik suralir1. Ya Cean;1. Ya, Sin.2. ShaftҚur'anil Ҳakiym;2.(Hey, Muҳammad! Ushba) ҳikmatliҚuron Bilanқasamod etamanki,3.Innaka laminal mursaliyn;3. ҳaқiқatan,Ceespayғambarlardandirsiz!4. Sirota mustaқiym ala;4. (PPE)tўғriyўldadirsiz.5. Tanziylal aziyzir roҳiym;5. (Bu Қuron)KudratliEsinwa kichik suralar6. Litunziro қovmam maa unziroaba'uҳumfaҳumғofiluun;6. currents OTA bobolari ogoҳlantirilmay,ғofilbўlibқolgan қavmniogoҳlantirgaysiz.7. Laқod ҳaққol қovlualaaksariҳimfaҳum la yu'minuun;7. Ularning kўplariga(kufrdabўlurlar Degan)lafz muқarrarbўlgandir. Bass ular IMONkeltirmaslar.8. Innazhaalnaa Phee anaқiҳimaғlalan faҳiya ilalazқoni faҳummuқmaҳun;8.Darҳaқiқat, Biz ularningbўyinlariga,kishanlarni solibқўydik. Ular(kishanlar) is iyaklarigachadir.Bassular kekkayuvchidirlar.
Хадисы на Узбекском | O'zbek tilidagi hadis 1.0
Хадисы на Узбекском - Сахих аль БухариO'zbek tilidagi hadis -Sahihal-BuxoriyҲадис китоб - Ал-жомиъ ас-саҳиҳHadith in Uzbek -Sahihal-Bukhari1. Иймон китоби2. Илм китоби3. Таяммум китоби4.Намозкитоби5. Таҳорат китоби6. Ғусл китоби7. Ҳайз китоби8.Намозвақтлари ҳақида китоб9. Азон (айтиш) китоби10. Жума китоби11.Иккиҳайит ҳақида китоб12. Кун тутилиши ҳақида китоб13. Қуръонтиловатқилганда сажда қилмоқ ва унинг суннат эканлиги ҳақидабоблар14.Намозни қаср (қисқартириб) ўқиш ҳақидаги боблар15. Кечаситаҳажжудўқимоқ ва Аллоҳ таолонинг "ўзингга қўшимча вазифа (нафл)тариқасидакечаси таҳажжуд ўқиғил!" деган каломи шарифи хусусида16.Нафлнамозлар ҳақида боблар17. Маккаи Мукаррама ва МадинаиМунавварамасжидларида ўқилган намознинг фазилатлари тўғрисида18.Намоздақиинадиган ҳаракатлар тўғрисидаги боблар19. Саждаи саҳвҳақида(намознинг иккинчи ракъатида ўтирмасдан туриб кетгандагихатонитузатмоқ учун килинадиган сажда)20. Жаноза китоби21.Закоткитоби22. Ҳаж китоби23.Умра ҳақидаги боблар24. Ҳаж вақтидагиов шукабилар жаримаси ҳақида китоб25. Мадина фазилати ҳақидакитоб26.Рўза китоби27. Таровеҳ китоби28. Лайлат ул-Қадрнингфазилатиҳақида29. Эътикоф ҳақидаги боблар30. Савдо-сотиқ китоби31.Бўнакбериб мол олиш ҳақида китоб32. Шуфъа китоби33. Одам ёллабишлатишҳақида китоб34. Бир киши зиммасидаги қарзни иккинчи кишизиммасигаҳавола қилиниши ҳақидаги боблар35. Кафолат китоби36.Ваколаткитоби37. Ер ҳайдаш ва ерни ижарага беришхусусидагиҳадисларHadiths on Uzbek - Saheeh al-BukhaariO'zbektilidagi hadis- Sahih al-BuxoriyҲadis Kitob - Al-zhomial-saҳiҳHadith in Uzbek -Sahih al-Bukhari1. Iymon whaler2. Ilmwhaler3. tayammum whaler4.Namozov whaler5. Taҳorat whaler6. Ғuslwhaler7. Ҳayz Kitob8.Namozov vaқtlari ҳaқida Kitob9. Azone (aytish)Kitob10. Jumawhaler11. Ikki ҳayit ҳaқida Kitob12. Kuhn tutilishiҳaқida Kitob13.Қuron Tilovat қilganda sazhda қilmoқ va uning Sunnatekanligiҳaқida boblar14. Namozni қasr (қisқartirib) ўқishҳaқidagiboblar15. Kechasi taҳazhzhud ўқimoқ wa Alloҳ taoloning"ўzinggaқўshimcha vazifa (Nafl) tariқasida kechasi taҳazhzhudўқiғil!"Degan feces Sharifi hususida16. nafl namozlar ҳaқidaboblar17.Makkai Mukarramah wa Madinayev Munavvara maszhidlaridaўқilgannamozning fazilatlari tўғrisida18. Namozda қiinadiganҳarakatlartўғrisidagi boblar19. Sazhdai saҳv ҳaқida (namozningikkinchirakatida ўtirmasdan Turibius ketgandagi Haton tuzatmoқUchunkilinadigan sazhda)20. Zhanoza whaler21. zakat whaler22.Ҳazhwhaler23.Umra ҳaқidagi boblar24. Ҳazh vaқtidagi s shukabilarzharimasi ҳaқida Kitob25. Madina Fazilat ҳaқida Kitob26.Rўzawhaler27. Taroveҳ whaler28. Laylat ul Қadrning Fazilatҳaқida29.Etikof ҳaқidagi boblar30. Savdo-sotiқ whaler31. Bўnakberib mololish ҳaқida Kitob32. Shufa whaler33. Odam ollab ishlatishҳaқidaKitob34. Beer kisi kisi zimmasidagi қarzni ikkinchizimmasigaҳavola қilinishi ҳaқidagi boblar35. Kafolat whaler36.Vakolatwhaler37. Ep ҳaydash wa erni izharaga Berisha hususidagiҳadislar
Мабдаъ-ул қироат 1.0
Охирги дин Ислом учун араб тилини танлаган ҲакиймуҚодир ЗотАллоҳгабитмас-туганмас ҳамду санолар бўлсин!Ўз умматларига Роббисиамриила шариатни араб тилидаўргатганПайғамбаримизалайҳиссаломгамукаммал ва батамомсалавоту саломларбўлсин!Аллоҳнингкаломи ва пайғамбарини ҳадисларини Исломумматигаараб тилидаетказган оли байтлари ва саҳобаларигаАллоҳнингрозилигибўлсин!Аллоҳнинг каломи ҳамда Пайғамбаралайҳиссаломнингҳадисларинибизларга етказиш ва англатишда беқиёсхизматларқилган араб тилиуламоларимизга Аллоҳнинг раҳматибўлсин!Азиз ва муҳтарам ўқувчилар!Аллоҳ таолонинг иноятиила сизазизларга “Мабдаул қироа” (ўқишасоси) китобининг1-қисмини тақдимқилмоқдамиз. Ушбу китоб мана бирасрданбери мадрасаларда дарсликқилиб ўқитиб келинган. Ўшандабукитоб татар тили ва араб ёзувидабўлган. Бу нарса ҳозиргикитобхонгабироз қийинчилик туғдиришитабиий. Ана шуқийинчиликни бартарафқилиш мақсадида, китобниўзбектилива кирилл ёзувида қайтадантайёрлашга жазм қилдик.Албаттакитобни тайёрлаш жараёнида баъзижойларини тўлдириш ёкиизоҳбериш лозим бўлса, уни амалга оширдик.Ҳар-бир дарссўнгидан эсалуғатни келтирдик.Китобнинг охиридаўтилган дарсларнинг арабчаматниниўзбек тилига ўгирдик.Ўзбекчаматнини эса, арабий матнгаўгирдик.Бу нарса, ўқувчига ўзи мустақилўрганиш имкониниберади.Сўзларнинг маъноларини берганда, агар ўшасўз исм бўлса,унингбирлик ва кўплигини ҳам бердик. Бордию, феълбўлса,мозий, музореъ,амр ва масдарини ҳам бердик. Чунки,ўқувчижумлалар орасида ушбунарсаларга дуч келади.Ушбу китоб таълифэтилганига бир асрдан ошганбўлсадаҳануз бу ўз кучини йўқотганийўқ. Иншааллоҳ бундан кейинҳамшундай бўлиб қолажак.Қадрлиўқувчилар! Ушбу китобни ўқишжараёнида ўзингизучун бирор фойдалинарса топсангиз Аллоҳ таолодандеб,нуқсон ва камчиликларучратсангиз камина ходимингиздандеббилгайсиз.Атоқли татар-турколими, кўплаб асарлармуаллифиСанъатуллоҳ Неъматуллоҳ ўғли Бекпўлат1885 йилитаваллудтопган. 1894-1905-йиллардаУфадаги«Ҳусайния»мадрасасида,кейинчалик эсаҚоҳирадаги машҳур«Ал-Азҳар»дорилфунунидатаҳсил олган. Ўн тўққизинчиасрнингулуғмаърифатпарварларива диний арбобларидан бўлганСанъатуллоҳБекпўлат«Ҳусайния»мадрасаси ва бошқа билим даргоҳларидаараб тилиҳамдаИслом ва тарихидан кўп йиллар сабоқберди.Кейинчаликҳукмдорлар таъқибига учраб, ўрта Осиёгакетишгамажбурбўлади. Муҳожирликда ўзбек, қирғиз, қозоқ,уйғур,тожиктилларини мукаммал эгаллайди. 1928 йилданТатаристоннингҚозоншаҳрида яшаб, фаолият олиб боради.СанъатуллоҳБекпўлат дарс беришбилан бирга илмийижодийфаолиятини ҳамтўхтатмади. Унинг «Шарқтарихи»«Тўрт халифа», «Ҳазрати Муҳаммад»,«Мабда ус-сарф»,«Мабдауннаҳв» каби дарсликлари узоқ йилларилм-маърифатгахизматқилди ва ҳозирда ҳам аҳамиятинийўқотмаган.Машҳур аллома,моҳир педагог С. Бекпўлат 1954йилиТатаристоннинг Қозон шаҳридавафот этди. (Аллоҳ бу зотниўзраҳматига олсин)Ohirgi din IslomUchun Arab tilini tanlaganҲakiymuҚodir Zot Alloҳga bitmas-tuganmasҳamdu sanolar bўlsin!Ўzummatlariga Robbisi Amri sludge shariatniArab tilidaўrgatganPayғambarimiz alayҳissalomgamukammal BatamIslandsalavotu salomlarbўlsin!Alloҳning feces va Islompayғambarini ҳadislariniummatigaArab tilida etkazgan Oli baytlariwa saҳobalarigaAlloҳning roziligibўlsin!Alloҳning feces ҳamdaPayғambar alayҳissalomningҳadislarinibizlarga etkazish waanglatishda beқios Hizmatlariқilgan Arab tiliulamolarimizgaAlloҳning raҳmati bўlsin!Aziz va muҳtaram ўқuvchilar!Alloҳtaoloning Inoyatovazizlarga sludge siz "Mabdaul қiroa" (ўқishACeS)kitobining1 қismini taқdim қilmoқdamiz. Ushba Kitob manabirasrdantake madrasalarda darslik қilib ўқitib kelingan.ЎshandabuKitob Tatars Styles wa Arab ozuvida bўlgan. BooNarsҳozirgikitobhonga biroz қiyinchilik tuғdirishi tabiy.Anashuқiyinchilikni bartaraf қilish maқsadida, kitobniўzbektiliIslandCyril ozuvida қaytadan tayorlashga zhazm қildik.Albattakitobnitayorlash zharaonida bazi zhoylarini tўldirishUekiizoҳ BerishaLosimo bўlsa, uni amalga oshirdik. Ҳarbir-darssўngidan Esa luғatnikeltirdik.Kitobning ohirida ўtilgandarslarning arabchamatniniўzbek tiliga ўgirdik.Ўzbekcha matnini EsaArabs matngaўgirdik.Boo Nars, ўқuvchiga ўzi mustaқil ўrganishimkoniniBarada.Sўzlarning manolarini berganda, agar ўsha sўzbўlsaism,Birlik va uning kўpligini ҳam Burdick. Bordeaux,felbўlsa,mozy, muzore, amr wa masdarini ҳam Burdick.Chunki,ўқuvchizhumlalar orasida Ushba narsalarga Duch Kelada.UshbaKitobtalif etilganiga bir asrdan oshgan bўlsadaҳanuz bu ўzKuchinyўқotgani yўқ. Inshaalloҳ Bundala Kejin ҳamshundaybўlibқolazhak.Қadrli ўқuvchilar! Ushba kitobni ўқishzharaonidaўzingizUchun biror foydali Nars topsangiz Alloҳ taolodanDeb,nuқsonwa kamchiliklar uchratsangiz fireplacehodimingizdanDebbilgaysiz.Atoқli Turk-Tatar Olimi, kўplabasarlarmuallifiSanatulloҳ Nematulloҳ ўғli Bekpўlat 1885Yilitavalludtopgan. 1894-1905-yillardaUfadagi"Ҳusayniya"madrasasida,keyinchalik esaҚoҳiradagi mashҳur"Al-Azҳar"dorilfununidataҳsil Olga. Ўn tўққizinchiasrninguluғmarifatparvarlariva diny arboblaridan bўlganSanatulloҳBekpўlat"Ҳusayniya"madrasasi wa boshқa bilim dargoҳlaridaArab tiliҳamdaIslom va tarihidan kўp yillar saboқbirdie.Keyinchalikҳukmdorlar taқibiga uchrab, ўrta Osiogaketishgamazhburbўladi. Muҳozhirlikda ўzbek, қirғiz, қozoқ,uyғur,Tojiktillarini Mukammal egallaydi. 1928 yildanTataristonningҚozonshaҳrida yashab, Faol Olib boradi.SanatulloҳBekpўlat dars BerishaBilan Birge ilmiyizhodyfaoliyatini ҳamtўhtatmadi. Uning "SharқTarija""Tўrt Caliph", "Ҳazrati Muҳammad","us-Mabda sarf","Mabdaunnaҳv "Kabi darsliklari uzoқ yillarilm-marifatgaKHIZMATқildi wa ҳozirda ҳam aҳamiyatiniyўқotmagan.Mashҳur Allommoҳir teacher S. Bekpўlat 1954YiliTataristonning Қozon shaҳridavafot etdi. (Alloҳ bu zotniўzraҳmatiga Olsina)
Хатми Қуръон дуоси 2018 1.2
03.08.2013 й.Ассалому алайкум! Азиз Қуръони Карим шайдолари!Рамазонойи Қуръон ойи бўлгани муносабати билан ҳамма мўминмусулмонларҚуръони Каримни тиловат ва хатм қилиш билан машғул.Анас ибн Моликразияллоҳу анҳудан ривоят қилинган асарда: «Қуръонхатм қилинган чоқижобат бўладиган дуо бор», дейилган. Келингазизлар қўл очиб бир дуоқилайлик!БИСМИЛЛАҲИРРОҲМАНИРРОҲИМ!БуюкАллоҳ рост сўйлайди!Аллоҳим!Барча ҳамд Сенга хос, барча шукрСенгадир, жумлаи мулкСенингдир!Ибодат қилинишга бир Ўзингҳақлидирсан, дуо қилишга бирЎзинг лойиқсан! Аллоҳим! Сенга ЮзингВажҳинг улуғлиги ва салтанатингбуюклигига яраша ҳамду сано бўлсин!Эй Аллоҳ!Эй улуғ неъматларниберувчи Раҳмон!Эй латиф неъматларниберувчи Раҳим!Эй барча нарсанингэгаси Малик!Эй барча айбларданхоли, нолойиқ сифатлардан покҚуддус!Эй нуқсонлардан саломат,тинчлик-хотиржамлик ва роҳат берувчиСалом!Эй иймон ва омонликберувчи Мўмин!Эй ҳамма нарсани қамраболувчи Муҳаймин!Эй барчанингустидан ғолиб Азиз!Эй олий қадар, улуғЖаббор!Эй кибриёси ваулуғлиги бениҳоя Мутакаббир!Эй асли ва ўхшашийўқ нарсаларни аниқўлчовлар ила яратгувчи Холиқ!Эй йўқдан пайдоқилувчи, вужудгакелтирувчи Бориъ!Эй махлуқотларнинг сувратинишакллантирувчиМусаввир!Эй ўта кечиримли Ғаффор!Эй барчамахлуқотларни қабзасидатутиб, уларни бўйсундириб турувчи Қаҳҳор!Эйкўплаб неъматларнибеҳисоб берувчи Ваҳҳоб!Эй кўплаб ризқ берувчиРаззоқ!Эй Ўз раҳматхазийнасини бандаларига очгувчи Фаттоҳ!Эй ҳамманарсани билгувчиАлим!Эй руҳларни, қалбларни қабз қилувчи, - измидатутгувчи!Хоҳлаганининг ризқини тор этгувчи, эй Қобиз!Эй Руҳларникенгликкақўйиб юборувчи! Хоҳлаганининг ризқини кенг қилиб қўювчи!ЭйҚалбларни кенг қилувчи Босит!Эй пастлатгувчи Хофиз!Эйбаланддаражаларга кўтарувчи Рофиъ!Эй азиз қилувчи Муъизз!Эй залилқилувчиМузилл!Эй барча нарсани эшитгувчи Самиъ!Эй барча нарсаникўргувчиБасир!Эй ҳукм соҳиби Ҳакам!Эй адолат соҳиби Адл!Эй лутфсоҳибиЛатиф!Эй ҳамма нарсадан хабардор Хабир!Эй ҳилм соҳибиҲалим!Эй ақлтасаввур қила олмайдиган даражада буюк Азим!Эйсермағфират Ғафур!Эйоз амалга кўп савоб берувчи Шакур!Эй бениҳояолиймақом Алий!Эйҳамма нарсадан буюк Кабир!Эй ҳар бир нарсани комилмуҳофаза қилувчиҲафиз!Эй барча моддий ва руҳий озуқаларни яратувчиМуқит!Эй кифояқилувчи, Қиёмат куни бандаларнинг ҳисобини қилувчиҲасиб!Эйсифатларида улуғликка эга бўлган Жалил!Эй сўралмас туриб,ҳеч бирэвазсиз кўплаб ато этгувчи Карим!Эй бирор заррани қўймайкузатибтурувчи Рақиб!Эй дуоларни ижобат қилувчи Мужиб!Эй ҳамманарсаникенг илми ила, барчани кенг раҳмати ила қамраб олганВосиъ!Эйҳикмат соҳиби Ҳаким!Эй барчага яхшиликни раво кўргувчиВадуд!Эйшон-шарафи, қадри баланд ва чексиз Мажид!Эй халқларгапайғамбарларюборувчи, ўликларни қайта тирилтирувчи Боис!Эй ҳар бирнарсагаҳозиру нозир Шаҳид!Эй ҳақни юзага чиқарувчи Ҳақ!Эй барчанингишитопширилган Вакил!Эй қувватли Қавий!Эй матонатлиМатин!Эйдўстларига муҳаббат қўювчи, нусрат берувчи ва халқинингишиниюритувчи Валий!Эй мақтовга сазовор Ҳамид!Эй барчанарсанингҳисобини олган Муҳсий!Эй барча нарсани аввалидан яратганМубдиъ!Эййўқ бўлган нарсаларни қайтадан яратгувчи Муъид!Эйтирилтирувчи,ҳаёт бахш этувчи Муҳйий!Эй ўлдирувчи, ўлимни яратганМумит!Эйабадий барҳаёт Ҳайй!Эй ўз-ўзидан қоим бўлган ва бошқаларниқоимқилган Қайюм!Эй истаганини топадиган Вожид!Эй мажду шарафсоҳибиМожид!Эй зоту сифотида ягоноа Воҳид!Эй эҳтиёжсизҳожатбарорСомад!Эй чексиз қудрат соҳиби Қодир!Эй бениҳоя қудратлиМуқтадир!Эйолдинга сурувчи Муқаддим!Эй охирга сурувчи Муаххир!Эйбарчанарсадан олдин бор бўлган Аввал!Эй барча нарсадан кейин ҳамқолувчиОхир!Эй мавжудлиги ошкор, очиқ-ойдин Зоҳир!Эй кўзгакўринмас, ҳамманарсадан махфий Ботин!Эй ҳар нарсага эга Волий!Эйҳамма нарсаданолий Мутаъолий!Эй улкан яхшиликлар қилувчи Барр!Эйтавбага йўлловчива тавбаларни қабул қилгувчи Таввоб!Эй золим ваосийлардан интиқосолувчи Мунтақим!Эй гуноҳларни кечиб юборувчиАфувв!Эй шафқатлиРауф!08.03.2013 th.Assalomu alaykum! Aziz KarimҚuroni shaydolari!Ramadan Қuron Oia Oia bўlgani munosabati Bilanҳamma mўminmusulmonlar Қuroni Karimni Tilovat wa Khatm қilish Bilanmashғul.Anas Ibn Molik raziyalloҳu anҳudan Rivo қilingan asarda"ҚuronKhatm қilingan choқ izhobat bўladigan duo Bor", deyilgan.Kelingazizlar қўl ochib bir duoқilaylik!BISMILLAҲIRROҲMANIRROҲIM!BuyukAlloҳ growthsўylaydi!Alloҳim! Bartsch ҳamd Seng Hawes, BarczaShukr Sengadir,zhumlai mulk Seningdir!Ibodat қilinishga bir Ўzingҳaқlidirsan, duoқilishga bir Ўzing loyiқsan! Alloҳim! Senga YuzingVazhҳing uluғligiwa saltanating buyukligiga Yarash ҳamdu Sanobўlsin!Hey Alloҳ!Heyuluғ nematlarni beruvchi Raҳmon!Hey Latifnematlarni beruvchiRaҳim!Hey Barcza narsaning Egas Malik!HeyBarcza ayblardan holy,noloyiқ sifatlardan pok Қuddus!Heynuқsonlardan Salomat,Tinchlik-hotirzhamlik wa roҳat beruvchiSalom!Hey iymon wa omonlikberuvchi Mўmin!Hey ҳamma narsani қamraboluvchi Muҳaymin!Heybarchaning ustidan ғolib Aziz!Hey Oly қadar,uluғ Jabborov!Heykibriosi wa uluғligi beniҳoya Mutakabbir!Hey Asliwa ўhshashi yўқnarsalarni aniқ ўlchovlar sludge yaratguvchiHoliқ!Hey yўқdan Paidқiluvchi, vuzhudga keltiruvchi Bori!Heymahluқotlarning suvratinishakllantiruvchi Musavvir!Hey ўtakechirimli Ғaffor!Hey Barczamahluқotlarni қabzasida tutib, ularnibўysundirib turuvchiҚaҳҳor!Hey kўplab nematlarni beҳisob beruvchiVaҳҳob!Hey kўplab rizқberuvchi Razzoқ!Hey Ўz raҳmat haziynasinibandalariga ochguvchiFattoҳ!Hey ҳamma narsani bilguvchi Alim!Heyruҳlarni, қalblarni қabzқiluvchi - izmida tutguvchi! Hoҳlaganiningrizқini torus etguvchihey Қobiz!Hey Ruҳlarni kenglikka қўyibyuboruvchi! Hoҳlaganiningrizқini Keng қilib қўyuvchi! HeyҚalblarni Keng қiluvchi Bosit!Heypastlatguvchi Hofiz!Hey Balanddarazhalarga kўtaruvchi Rofi!Hey Azizқiluvchi Muizz!Hey floodedқiluvchi Muzill!Hey Barcza narsanieshitguvchi Sami!Hey Barczanarsani kўrguvchi Basir!Hey ҳukm soҳibiҲakam!Hey Adolat soҳibiAdl!Hey Lutfi soҳibi Latif!Hey ҳammanarsadan habardor Khabir!Heyҳilm soҳibi Ҳalim!Hey aқl tasavvur қilaolmaydigan darazhada BuyukAzim!Hey sermaғfirat Ғafur!Hey Lakeamalga kўp savob beruvchiShakur!Hey beniҳoya oliymaқom Aly!Heyҳamma narsadan BuyukKabir!Hey ҳar bir narsani Komil muҳofazaқiluvchi Ҳafiz!Hey BarczaIRTO wa ruҳy ozuқalarni yaratuvchiMuқit!Hey kifoya қiluvchi,Қiomat Cooney bandalarning ҳisobiniқiluvchi Ҳasib!Hey sifatlaridauluғlikka ego bўlgan Jalil!Heysўralmas Turibius, ҳech bir evazsizkўplab atoms etguvchi Karim!Heybiror zarrani қўymay kuzatibturuvchi Raқib!Hey duolarni izhobatқiluvchi Muzhib!Hey ҳammanarsani Keng mud Ilmi, barchani Kengraҳmati sludge қamrab OLGAVosi!Hey ҳikmat soҳibi Ҳakim!Hey barchagayahshilikni Ravokўrguvchi Wadud!Hey Sean Sharaf, қadri Baland wacheksiz Majid!Heyhalқlarga payғambarlar yuboruvchi, ўliklarni қaytatiriltiruvchiBoys!Hey ҳar bir narsaga ҳoziru Nozir Shaҳid!Hey ҳaқniyuzagachiқaruvchi Ҳaқ!Hey barchaning Ishi topshirilgan Vakil!HeyқuvvatliҚavy!Hey matonatli Matin!Hey dўstlariga muҳabbat қўyuvchi,Nusratberuvchi wa halқining Ishin yurituvchi Valy!Hey maқtovgasazovorҲamid!Hey Barcza narsaning ҳisobini OLGA Muҳsy!Hey Barczanarsaniavvalidan yaratgan Mubdi!Hey yўқ bўlgan narsalarniқaytadanyaratguvchi Muid!Hey tiriltiruvchi, ҳaot Bakhsh etuvchiMuҳyy!Heyўldiruvchi, ўlimni yaratgan Mumit!Hey Abad barҳaotҲayy!Heyўz-ўzidan қoim bўlgan wa boshқalarni қoim қilganҚayyum!Heyistaganini topadigan Vozhid!Hey Majd Sharaf soҳibiMozhid!Hey Zotsifotida yagonoa Voҳid!Hey eҳtiozhsiz ҳozhatbarorSomad!Hey cheksizқudrat soҳibi Қodir!Hey beniҳoya қudratliMuқtadir!Hey Oldingsuruvchi Muқaddim!Hey ohirga suruvchiMuahhir!Hey Barcza narsadanAldean boron bўlgan Awwal!Hey Barczanarsadan Kejin ҳam қoluvchiOhira!Hey mavzhudligi oshkor,ochiқ-Oydin Zoҳir!Hey kўzga kўrinmas,ҳamma narsadan mahfy Botin!Heyҳar narsaga ego Voly!Hey ҳammanarsadan Oliy Mutaoly!Hey ulkanyahshiliklar қiluvchi Barr!Heytavbaga yўllovchi wa tavbalarni қabulқilguvchi Tavvob!Hey zolim waosiylardan intiқos oluvchiMuntaқim!Hey gunoҳlarni kechibyuboruvchi Afuvv!Hey shafқatli Rauf!
Мусулмон ва бир мазҳаб | Musulmon va bir mazhab 1.0
Япония мусулмонларига МуҳаммадСултоннингҳадяси \ Мусулмон киши турт мазхабдан муайян бир мазхабгаэргашишишартми?Барча ҳамду санолар Аллоҳга хосдир. Биз Унга ҳамд ваистиғфорайтамиз, Ундан ёрдам ва ҳидоят сўраймиз, нафсимизнингшумлигидан ваамалларимиз-нинг ёмонлигидан Унинг Ўзидан паноҳсўраймиз. Аллоҳҳидоят қилган кимсани адаштирувчи, адаштир-ганкимсани ҳидоятқилувчи йўқдир. Мен ягона, шериксиз Аллоҳдан ўзга ҳақилоҳ йўқ ваМуҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам Унинг бандаси ваэлчисидир,деб гувоҳлик бераман.«Эй мўминлар, Аллоҳдан ҳақ-рост қўрқиш билан қўрқинглар вафақатмусулмон бўлган ҳолларингда дунёдан ўтинглар!» (ОлиИмрон:102).«Эй инсонлар! Сизларни бир жондан яратган ва ундан жуфтинивужудгакелтирган ҳамда у икковидан кўп эркак ва аёлларнитарқатганРоббингиздан қўрқингиз! Яна ораларингиздагисавол-жавобларда ўртаганоми солинадиган Аллоҳ-дан қўрқингиз вақариндош-уруғларингиз(билан ажралиб кетишдан қўрқингиз)! Албатта,Аллоҳ устингиздакузатувчи бўлган Зотдир» (Нисо: 1).«Эй мўминлар, Аллоҳдан қўрқинглар, тўғри сўзни сўзланглар!(ШундаАллоҳ) ишларингизни ўнглар ва гуноҳларингизни мағфират қилур.КимАллоҳга ва Унинг пайғамбарига итоат этса, бас у улуғбахтгаэришибди» (Аҳзоб: 70, 71).Аммо баъд..Мазҳабларга эргашувчилар ўртасидаги тортишув ваихтилофларданбохабар одам «мазҳабчилик таассуби фитнаси»мусулмонларнингқолоқликка юз тутишлари омилларидан бири эканигашубҳа қилмай-ди.Чунки, айни шу омил уларнинг ақллариниишлатмайдиган қилиб қўйди,натижада улар биров-ларнинг ақллари биланфикрлашга одатландилар.Ҳолбуки, имомларнинг илк даврдаги шогирдларираҳимаҳумуллоҳуларнинг сўзларига кейинги даврдаги кўр-кўрона тақлидқилувчиларқилганидек таассуб қилмасдилар, бу (кейингидаврдаги)ларнингўртасига шайтон адовату нафрат уруғларини экди,ўрталарида жангужадал оловини ёқди, натижада улар мужтаҳидимомларнинг сўзлариданюз ўгириб, мазҳабларнинг номидан бошқанарсасини қолдирмаганмутааххир-ларнинг ифтирозий (фаразий, ҳаётдабўлмайдиган) гапларигамаҳкам ёпишдилар.Ушбу ҳақиқатни асрлар оша жуда кўп уламолар тушуниб етдилар,буҳақда ёздилар, очиқ-ойдин тушунтириб, баён қилдилар.Маъсумийраҳимаҳуллоҳ-нинг «Япония мусулмонларига Султоннинг ҳадяси»номлиушбу рисоласи ҳажми кичик бўлишига қарамай, бу мавзудаёзилганкитоблар ичида энг фойдалиси бўлса ажаб эмас. Зеро, рисолаўзининглафзларининг енгиллиги ва ҳужжатларининг кучли-лиги вамавзунитўлақонли ёритиб бериши билан ажралиб туради. Мен ушбурисолани«мазҳабчилик таассуби фитнаси жон томирига берилган зарба»,дебатаган бўлардим.Ушбу рисола бир неча бор нашр этилган — бу ҳақда қуйироқдамуаллифтаржимаи ҳолида айтиб ўтаман — бироқ, улар таҳқиққилинмаган,шарҳлан-маган ва ҳадислари тахриж қилинмаган бўлиб,ушбукамчиликлари тўлдирилган янги бир нашрга эҳтиёж бор эди.Рисолани нашрга ҳозирлар эканман, унга қуйида-гиларнизиёдақилдим:1) Унга тақдим (сўзбоши) ёзиб, унда «мусулмон киши тўртмазҳабданмуайян бир мазҳабга эргашишга мажбурми?» деган саволгажавобберишга уриндим, ушбу саволнинг ислом жамияти ичида пайдобўлиши вамусулмонларнинг онгига сингдирилиши омиллари ҳақидасўзюритдим.2) Тахриж қилдим, яъни муаллиф истишҳод (ўз сўзларини далиллаш)учункелтирган Қуръон оятлари-нинг сура ва рақамларини,ҳадисишарифларнинг манбаларини келтирдим.3) Таҳқиқ қилдим, яъни уламоларнинг сўзларидан келтирилганнақллархусусида имкон қадар аслиятга мурожаат қилиб, бирозбошқачароқбўлиб қолган жойлар бўлса, уларни асл манбадагисигаалиштирдим.Қўшимча тушунтириш ва тафсилотга эҳтиёж кўрганимўринларда мўъжазизоҳлар бериб ўтдим, бироз чўзилиб кетгандеккўринган жойларинисалгина қисқартирдим.Агар тўғриликка эришган бўлсам, «(Бунга) ёлғиз Аллоҳнингёрдамибилангина муваффақ бўлурман. Ўзига суяндим ва Ўзигаилтижоқилурман» (Ҳуд: 88). Агар хато ва нуқсонларга йўл қўйганбўлсам,«Мен нафсимни оқламайман. Чунки нафс — агарПарвардигоримнинг Ўзираҳм қилмаса — албатта барча ёмонликларгабуюрувчидир» (Юсуф: 53).Islomiy kutubxonalarJapanmusulmonlarigaMuҳammad Sultonning ҳadyasi \ Musulmon Kishi Tourtemazhabdanmuayyan bir mazhabga ergashishi shartmi?Bartsch ҳamdu sanolar Alloҳga hosdir. Biz ҳamd Unga Islandistiғforaytamiz, Undan ordam ҳidoyat sўraymiz wa, wanafsimizningshumligidan amallarimiz-ning omonligidan Uning Ўzidanpanoҳsўraymiz. Alloҳ ҳidoyat қilgan Kimsanov adashtiruvchi,adashtir GanKimsanov ҳidoyat қiluvchi yўқdir. Men yagona, sheriksizAlloҳdanўzga ҳaқ iloҳ yўқ wa Muҳammad sollalloҳu alayҳi WasallamUningBandas Islands elchisidir, Deb guvoҳlik beraman."Hey mўminlar, Alloҳdan ҳaқ-growth қўrқish Bilan қўrқinglar wafaқatmusulmon bўlgan ҳollaringda dunodan ўtinglar!" (OliImron:102)."Hey insonlar! Sizlarni bir zhondan yaratgan wa Undanzhuftinivuzhudga keltirgan ҳamda in ikkovidan kўp erkak waaollarnitarқatgan Robbingizdan қўrқingiz! JanoralaringizdagiSavola-zhavoblarda ўrtaga Nomi solinadigan Alloҳgivenқўrқingiz-va-қarindosh uruғlaringiz (Bilan azhralibketishdanқўrқingiz)! Albatta, Alloҳ ustingizda kuzatuvchi bўlganZotdir"(Niso: 1)."Hey mўminlar, Alloҳdan қўrқinglar, tўғri sўzni sўzlanglar!(ShundaAlloҳ) ishlaringizni ўnglar wa gunoҳlaringizni maғfiratқilur. KimAlloҳga va Uning payғambariga itoat Etsa bass at uluғbahtgaerishibdi "(Aҳzob 70, 71).Ammo bad ..Mazҳablarga ergashuvchilar ўrtasidagi tortishuv waihtiloflardanbohabar odes "mazҳabchilik taassubi fitnasi"musulmonlarningқoloқlikka skid tutishlari omillaridan Beery ekanigashubҳa қilmaydi. Chunki, Aini Shu omil ularning aқllariniishlatmaydigan қilibқўydi, natizhada ular Birov-larning aқllariBilan fikrlashgaodatlandilar. Ҳolbuki, imomlarning LCID davrdagishogirdlariraҳimaҳumulloҳ ularning sўzlariga keyingi davrdagikўr-kўronataқlid қiluvchilar қilganidek taassub қilmasdilar, bu(keyingidavrdagi) larning ўrtasiga shayton adovatu nafraturuғlarini ekdi,ўrtalarida Gengou Zhadaev olovini oқdi, natizhadaular muzhtaҳidimomlarning sўzlaridan skid ўgirib, mazҳablarningnomidan boshқanarsasini қoldirmagan mutaahhir-larning iftirozy(Faraz, ҳaotdabўlmaydigan) gaplariga maҳkam opishdilar.Ushba ҳaқiқatni Asrlar Osh zhuda kўp ulamolar tushunib etdilar,buҳaқda ozdilar, ochiқ-Oydin tushuntirib, baon қildilar.Masumyraҳimaҳulloҳ-ning "Japan musulmonlariga Sultonning ҳadyasi"nomliUshba risolasi ҳazhmi kichik bўlishiga қaramay, bu mavzudaozilgankitoblar ichida Ang foydalisi bўlsa azhab EMAS. Zero Risolaўzininglafzlarining engilligi ҳuzhzhatlarining kuchli va-va leagueMavzunatўlaқonli oritib Berisha Bilan azhralib turadi. Men Ushbarisolani"mazҳabchilik taassubi fitnasi Jon tomiriga berilgan Zarb"Debyataghan bўlardim.Ushba Risola bir Nechay boron nashr etilgan - bu ҳaқdaқuyiroқdamuallif tarzhimai ҳolida aytib ўtaman - biroқ, ulartaҳқiққilinmagan, sharҳlan Maga wa ҳadislari tahrizh қilinmaganbўlib,Ushba kamchiliklari tўldirilgan yangi bir nashrga eҳtiozhboronEdie.Risolani nashrga ҳozirlar ekanman, Unga қuyida-gilarniZiyodaқildim:1) Unga taқdim (sўzboshi) ozib, Und "musulmon Kishi tўrtmazҳabdanmuayyan bir mazҳabga ergashishga mazhburmi?" Degan savolgazhavobberishga urindim, Ushba savolning Islom Zhamiyati ichidaPaidbўlishi wa musulmonlarning ongiga singdirilishi omillari ҳaқidasўzyuritdim.2) Tahrizh қildim, yani muallif istishҳod (ўz sўzlarinidalillash)Uchun keltirgan Қuron oyatlari-ning sura va raқamlarini,ҳadisishariflarning manbalarini keltirdim.3) Taҳқiқ қildim, yani ulamolarning sўzlaridan keltirilgannaқllarhususida Imkon қadar asliyatga murozhaat қilib, birozboshқacharoқbўlib қolgan zhoylar bўlsa, ularni ASL manbadagisigaalishtirdim.Қўshimcha tushuntirish wa tafsilotga eҳtiozh kўrganimўrinlardamўzhaz izoҳlar berib ўtdim, biroz chўzilib ketgandekkўringanzhoylarini salgina қisқartirdim.Agar tўғrilikka erishgan bўlsam "(Bunga) olғiz Alloҳningordamibilangina muvaffaқ bўlurman. Ўziga suyandim wa Ўzigailtizhoқilurman "(Ҳud: 88). Agar Hato wa nuқsonlarga yўl қўyganbўlsam,"Men nafsimni oқlamayman. Chunki nafs - agarParvardigorimning Ўziraҳm қilmasa - albatta Barcza omonliklargabuyuruvchidir "(Yusuf:53). Islomiy kutubxonalar
Қуръон қиссалари | Quran qissalary 1.0
1 Саййидимиз Одам алайҳиссолату вассалом2 Ҳобил3 СаййидимизНуҳалайҳиссолату вассалом4 Саййидимиз Ҳуд алайҳиссолатувассалом5Саййидимиз Солиҳ алайҳиссолату вассалом6 СаййидимизЛуталайҳиссолату вассалом7 Саййидимиз Иброҳим алайҳиссолатувассалом8Саййидимиз Исмоил алайҳиссолату вассалом9 СаййидимизЮсуфалайҳиссолату вассалом10 Саййидимиз Шуъайб алайҳиссолатувассалом11Саййидимиз Мусо алайҳиссолату вассалом12 Подшоҳ Толут13СаййидимизСулаймон алайҳиссолату вассалом14 Саййидимиз Юнусалайҳиссолатувассалом15 Узайр Аллоҳнинг мўъжизаси16 Икки боғэгаси17 Иккипайғамбар Закариё ва Яҳё алайҳимассолату вассалом18Марям Алайҳаассолату вассалом19 Саййидимиз Ийсо алайҳиссолатувассалом20 ОлиФиръавндаги мўмин йигит21 Ғор соҳиблари22 Мўъминбола23 ҚишлоқЭгалари24 Васият ва сабр25 Фил соҳиблари26 ҚуръондаОдамалайҳиссалом зикр қилинишининг ҳикматлари27 Қуръонқиссаларинингбошқа қиссалардан фарқи1 Sayyidimiz Odam alayҳissolatuvassal2Ҳobil3 Sayyidimiz Nuҳ alayҳissolatu vassal4 SayyidimizҲudalayҳissolatu vassal5 Sayyidimiz Soliҳ alayҳissolatuvassal6Sayyidimiz Loot alayҳissolatu vassal7 SayyidimizIbroҳimalayҳissolatu vassal8 Sayyidimiz Ismoil alayҳissolatuvassal9Sayyidimiz Yusuf alayҳissolatu vassal10 SayyidimizShuaybalayҳissolatu vassal11 Sayyidimiz Muso alayҳissolatuvassal12Podshoҳ Tolut13 Sayyidimiz Sulaymon alayҳissolatuvassal14Sayyidimiz Yunus alayҳissolatu vassal15 Uzayr Alloҳningmўzhizasi16Ikki boғ Egas17 Ikki payғambar Zakario wa Yaҳoalayҳimassolatuvassal18 Maryam Alayҳaas Solat vassal19 SayyidimizIysoalayҳissolatu vassal20 Oli Firavndagi mўmin Yigit21 Ғorsoҳiblari22Mўmin bola23 Қishloқ Egalari24 Vasiyat wa Sabr25 Philsoҳiblari26Қuronda Odam alayҳissalom dhikr қilinishiningҳikmatlari27 Қuronқissalarining boshқa қissalardan farқi
Тонгги ва кечки дуолар 2018 1.2
Ушбу дастурга Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламдан воридбўлгантонгда ва кечки пайтларда ўқиладиган дуолар киритилган.АнварАҳмадтайёрлаган.1. Абу Ҳурайрадан (р.а.) ривоят қилинади.Расулуллоҳсоллаллоҳу алайҳи васаллам тонг отганида: “Аллоҳумма бикаасбаҳнава бика амсайна ва бика наҳйа ва бика намуту ва илайканнушур"("Аллоҳим, Сенинг номинг ила тонг оттирдик, Сенинг номинг илакечкиргиздик. Сенинг номинг ила тириламиз ва Сенинг номинг илаўламиз.Ва Сенга қайтажакмиз"), дер эдилар. Кеч кирганида эса:“Аллоҳуммабика амсайна ва бика наҳйа ва бика намуту ва илайкалмасийр"("Аллоҳим, Сенинг номинг ила кеч киргиздик. Сенинг номингилатириламиз ва Сенинг номинг ила вафот этамиз. ВаСенгақайтажакмиз"), деб айтар эдилар. Абу Довуд, Термизий, ИбнМожаларривояти. 3. Абдуллоҳ ибн ўанномдан (р.а.) ривоятқилинади.Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Ким тонготганида:“Аллоҳумма ма асбаҳа бий мин ниъматин фаминка ваҳдака лашарийкалак, лакал ҳамду ва лакаш шукр", деса, кундузнинг шукриниадоқилибди.», дедилар. (Маъноси: "Аллоҳим, мен билан тонготтирганнеъматлар Сен томондандир. Сен яккаю ёлғиздирсан, Сенингшеригингйўқ. Сенга ҳамд ва клукрлар бўлсин”.) Абу Довуд ривояти.“Аллоҳуммама амса бий мин ниъматин фаминка ваҳдака ла шарийка лак,лакалҳамду ва лакаш шукр" Ким шу дуони кеч кирганида айтса,кечанингшукрини адо этибди. (Маъноси: "Аллоҳим, мен билан кечкиргизганнеъматлар Сен томондандир. Сен яккаю ёлғиздирсан, Сенингшеригингйўқ. Сенга ҳамд ва шукрлар бўлсин".) Абу Довуд ривояти. 5.Уммулмўминийн Жувайриядан (р.а.) ривоят қилинади. Расулуллоҳсоллаллоҳуалайҳи васаллам эрталаб субҳ намози пайтида унингҳузуридан чиқибкетдилар. У намоз ўқийдиган хонасида эди. Сўнгразуҳо намозини ўқиббўлиб қайтиб келсалар, Жувайрия онамиз ҳали ҳамўтирган эдилар.Шунда Расулуллоҳ: "Чиқиб кетганимдан бери шу ҳолатдаўтирибсанми?"деб сўрадилар. Онамиз (р.а.): "Ҳа", дея жавоббердилар. "Мен сенданкейин тўртта калимани уч мартадан айтдим, агарулар тарозидаўлчанса, сен бугун айтган нарсалардан оғир келади", -дедиларРасулуллоҳ соллалоҳу алайҳи васаллам. - Улар: '"Субҳаналлоҳивабиҳамдиҳи ъадада холқиҳи ва ризо нафсиҳи ва зината ъаршиҳивамидада калиматиҳи". (Маъноси: "Яратганларининг ададича, нафсирозибўлгунича, аршнинг вазнича, калималарнинг узунлигича Аллоҳгаҳамдайтаман ва Уни поклайман".)Имом Муслим ривояти. 6. Абу АйюбАнсорий(р.а.) айтадилар: "Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам:"Ким: "Лаилаҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ла шарийка лаҳу, лаҳул мулку валаҳул ҳамдува ҳува ъала кулли шайъин қодийр», деб ўн марта айтса,Исмоилзурриётидан тўрт кишини озод қилгандек бўлади",дедилар".(Маъноси:" Аллоҳдан бошқа илоҳ йўқ, У ёлғиз, Унинг шеригиҳам йўқ,бутун мулк Уники, ҳамд ҳам Унга хос ва У ҳар бирнарсагақодирдир”.)Имом Бухорий ва Муслим ривояти. 7. Абу СаидХудрийдан(р.а.) ривоят қилинади. Расулуллоҳ соллаллоҳуалайҳивасаллам: "Ким:"Розийту биллаҳи роббан ва бил ислами дийнанва бимуҳаммадинсоллаллоҳу алайҳи васаллама росула", деса, унгажаннат вожиббўлади", дедилар. (Маъноси: "Аллоҳни раббим деб,Исломни диним деб,Муҳаммад алайҳиссаломни расул деб розибўлдим".)Абу Довуд ривоятқилганлар.8. Абдуллоҳ ибн Ҳубайб (р.а.)айтадилар: "Биз зулматлиёмғирли кечада Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳивасаллам намоз ўқибберишлари учун у зотни ахтариб кўчага чиқдик. Узотни топганимизда"Айт", дедилар. Мен ҳеч бир нарса айта олмадим.Сўнгра яна: "Айт",дедилар. Мен ҳеч нарса айта олмадим. Сўнгра яна:"Айт", дедилар.Мен: "Эй Расулуллоҳ, нимани айтаман?" дедим. ШундаРасулуллоҳсоллалоҳи алайҳи васаллам: "Қул ҳуваллоҳу аҳад...", "Қулаъузубироббил фалақ...", "Қул аъузу бироббин нас.. сураларини кечкипайтва эрталаб уч мартадан айтсанг, сенга ҳар бир нарсадакифояқилади", дедилар". Абу Довуд, Термизий, Насоийларривояти.Ushbadasturga Rasululloҳ sollalloҳu alayҳi vasallamdanvorid bўlgantongda wa Kechko paytlarda ўқiladigan duolarkiritilgan.Anwar Aҳmadtayorlagan.1. Abu Ҳurayradan (RA) Rivoқilinadi. Rasululloҳsollalloҳu alayҳi vasallam tongotganida:  "Alloҳummabika asbaҳna wa bika amsayna wa bikanaҳya wa bika namutili vailaykan nushur" ( "Alloҳim, Sening nomingsludge tong ottirdik,Sening noming sludge ketch kirgizdik. Seningnoming sludgetirilamiz va Sening noming ўlamiz sludge. Ba Sengaқaytazhakmiz"),der . edilar Ketch kirganidaEsa:   "Alloҳumma bikaamsayna wa bika naҳya wa bikanamutili va ilaykal masiyr" ("Alloҳim, Sening noming sludge ketchkirgizdik. Sening nomingsludge tirilamiz va Sening noming sludgevafot etamiz. Ba Sengaқaytazhakmiz"), Deb Aitarou edilar. AbuDovud, Termiziy, IbnMozhalar rivoyati. 3. Abdulloҳ binўannomdan (RA) Rivoқilinadi. Rasululloҳ sollalloҳu alayҳi vasallam"Kim Tongotganida:  "Alloҳumma ma asbaҳa biy min nimatinfaminkavaҳdaka la shariyka lacquer lapped ҳamdu va lakash Shukr"Desaikunduzning Shukrinov ADO қilibdi "dedilar (Manosi:..."Alloҳim,changed bilan tong ottirgan nematlar SeptembertomondandirSeptember Yucca olғizdirsan, Sening sheriging yўқ. Sengaҳamd waklukrlar bўlsin. ") Abu Dovudrivoyati.  "Alloҳumma maAMCA biy min nimatin faminkavaҳdaka la shariyka lacquer lappedҳamdu va lakash Shukr" Kim shuDwan ketch kirganida aytsa,kechaning Shukrinov ADO etibdi(Manosi:.. "Alloҳim, changed bilanketch kirgizgan nematlar Septomondandir Sep Yucca olғizdirsan,Sening sheriging yўқ. Senga ҳamdwa shukrlar bўlsin. ") Abu Dovudrivoyati. 5. Ummul mўminiynZhuvayriyadan (RA) Rivo қilinadi.Rasululloҳ sollalloҳu alayҳivasallam ertalab subҳ namozi paytidauning ҳuzuridan chiқibketdilar. In Namozov ўқiydigan honasidaEdie. Sўngra zuҳo namoziniўқib bўlib қaytib kelsalar, Zhuvayriyaonamiz ҳali ҳam ўtirganedilar. Shunda Rasululloҳ "Chiқibketganimdan take shu ҳolatdaўtiribsanmi?" Deb sўradilar. Onamiz(ra): "Ҳa" Dey zhavob berdilar."Men Sendai Kejin tўrtta Calimaniuch martadan aytdim, agar ulartarozida ўlchansa, Sep Bugun aytgannarsalardan oғir Kelada" -dedilar Rasululloҳ sollaloҳu alayҳivasallam. - Ular:  ''Subҳanalloҳi wa wa biҳamdiҳi adadaholқiҳi Rizo nafsiҳi wa wa Zeenatarshiҳi midada kalimatiҳi ".(Manosi "Yaratganlarining adadicha,nafs Rosie bўlgunicha, arshningvaznicha, kalimalarning uzunligichaAlloҳga ҳamd aytaman wa Toppoklayman".)Imam Muslimrivoyati. 6. Ansori Abu Ayyub (ra)aytadilar "Rasululloҳsollalloҳu alayҳi vasallam:"Kim:  "La ilaҳa illalloҳuvaҳdaҳu la shariyka laҳu, laҳulMulk wa laҳul ҳamdu wa ҳuva alaKulli shayin қodiyr" Deb March ўnaytsa, Ismoil zurriotidan tўrtChisinau ozod қilgandek bўladi"dedilar" (Manosi:. "Alloҳdan boshқailoҳ yўқ, I olғiz , UningSherig ҳam yўқ, Butun mulk Unico, ҳamd ҳamUnga Island Hawes We ҳarbir narsaga қodirdir ".)Imam Muslimrivoyati BukhoriyIslands. 7. Said Abu Hudriydan (RA) Rivoқilinadi. Rasululloҳsollalloҳu alayҳivasallam: "Kim: "Roziytubillaҳi robban wabeat Islami wa diynan bimuҳammadin sollalloҳualayҳi vasallamarosula" Desai, Unga Jannat vozhib bўladi "dedilar.(Manosi:" RabbiAlloҳni Deb, Deb Islomni Dinim, Muҳammadalayҳissalomni Rasul Debbўldim Rosie. ")Abu Dovud Rivo қilganlar.8.Abdulloҳ ibn Ҳubayb(RA) aytadilar: "Biz zulmatli omғirli kechadaRasululloҳ sollalloҳualayҳi vasallam Namozov ўқib berishlari Uchunin zotni ahtaribkўchaga chiқdik have zotni topganimizda." Ait"dedilar Myung ҳechbir Nars Ait olmadim Sўngra yang.. :. "Ait"dedilar Myung ҳech NarsAit olmadim Sўngra yana:. "Ait" dedilarMen:. "Hey Rasululloҳ,Niemann aytaman" dedim Shunda Rasululloҳsollaloҳi alayҳivasallam.:  "Қul ҳuvalloҳu aҳad ...","Қul auzu birobbilfalaқ ...", "Қul auzu birobbin us .. suralariniKechko Paita waertalab uch martadan aytsang, Senga ҳar bir narsadakifoya қiladi"dedilar. "Abu Dovud, Termiziy , Nasoiylar rivoyati.
Исмлар маъноси 1.0
Аббос — арабча; Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳуалайҳивасалламнингамакиларининг номишундай эди. Луғавий маъноси — қовоғисолиқ,жиллий,оғир-вазмин, истилоҳий маъноси эсадовюрак,жасурдир.Абдулазиз —арабча; бу ўринда «абду» ва«абу»сўзларини фарқлай олиш керак,«абду» — қул, «абу»— отамаъносида қўлланилади. «Абду» биланбошланадиганисмларга Аллоҳнингзоти ва сифатлариқўшилган: азал —қадимий; азим — қудратли;али,алий — юксак мартабали; алим — доноликва билимсоҳиби; аҳад —якка, бир; басир — ҳамма нарсаникўрувчи, кўзиочиқ; боис — сабаб,сабабчи;боқи, боқий — доимий, мангу; борий —яратувчи,бор этувчи;босит — ёювчи, кенгайтирувчи; ваҳҳоб— ўзнеъматларини текинберувчи; вожид —яратувчи; ворис — мерос олувчи;восеъ — раҳмативамулки кенг; восид — марказда турувчи; восил—эришувчи, етишувчи;воҳид — яккаю ягона;жаббор — жабр қилувчи(гуноҳкорларнижазоловчи),жавод — мурувватли, марҳаматли; жалилважалол — улуғ,буюк; жами — жамловчи; жамилва жамол — гўзалликсоҳиби; зоҳир —мавжудлигианиқ; кабир — улуғ, буток; камол ва комил—етуклик,камолот соҳиби; карим — карам қилувчи; латиф—марҳаматли,илтифотли; мавлон — яратувчи;мажид — шарафли; малик —подшоҳ;маннонз— сахий, саховатли; матин — матонатли; мўмин—омонликберувчи; наср, носир — ғолиб; раззоқ —ризқ берувчи, ризқулашувчи;раҳмон — ўта меҳрибон;раҳим — меҳрибон; рауф —меҳрибон,мурувватли;самад — ҳожатбарор; саттор — кечирувчива ҳимояқилувчи; толиб —интилувчи; тоҳир— пок, нуқсондан холи; туроб —тупроқ,файзбарака,мўллик берувчи; фаттоҳ — бандларниочувчи,ризқэшикларини очувчи; форих — нурли,нурафшон; ханнон —раҳмдил вашафқатли; холиқ— яратувчи; шоҳид — кўриб турувчи; қайюм—абадиймавжуд; қаҳҳор — қаҳрли, ғазабли; қодир— куч-қудрат эгаси;қосим —тақсимловчи; қуддус— муқаддас; ғани, ғаний — бой, бадавлат;ғафурвағаффор — авф этувчи, гуноҳларни яширувчи;ғиёс — кўмакберувчи,илтижо ва муножотларниэшитувчи; ғози, ғозий — ғолиб; ҳай —абадийтирик,барҳаёт; ҳаким — ҳикмат соҳиби; ҳалим —меҳрибон ваодобэгаси; ҳамид — мақталган, мақтовгалойиқ; ҳафиз — паноҳ; ҳақ—ҳақиқат, мавжуд;ҳошим — ризқ-рўз берувчи ва ҳоказо. Буўринда янашунарсани таъкидлаб ўтиш лозимки,Абдулла исми Аллоҳнинг қулидегани,талаффузда«а» ҳарфи «у»га айланади. Абдулазал,Абдулҳайсингариисмларда «л» изофа ўрнида келган.Abbos -arabcha;Payғambarimiz Muҳammad sollalloҳualayҳi vasallamningamakilariningnomishunday Edie. Luғavy manosi - қovoғi soliқ,Gilles,oғir-vazmin,istiloҳy manosi Esa dovyurak,zhasurdir.Abdulaziz -arabcha; buўrinda "Abdu" wa "abu"sўzlarini farқlay olish Kerak,"Abdu" - қul,"Abu"- Ota manosida қўllaniladi. "Abdu" BilanboshlanadiganismlargaAlloҳning DADA wa sifatlariқўshilgan: AZAL -қadimy; Azim -қudratli; Ali,Aly - yuksak Martaban; alim - donolikwa bilimsoҳibi;aҳad - Yucca, bir; Basir - ҳamma narsanikўruvchi,kўzi ochiқ; Boys- sabab, sababchi;boқi, boқy - milking, manga;Boriy -yaratuvchi,Forest etuvchi; bosit - oyuvchi, kengaytiruvchi;vaҳҳob-ўz nematlarini Tekin beruvchi; vozhid -yaratuvchi; Voris -Merosoluvchi; Vose - raҳmativa Mulki Kyung; vosid - markazdaturuvchi;vosil- erishuvchi, etishuvchi; voҳid - Yuccayagona;Jabborov -gills қiluvchi (gunoҳkorlarni zhazolovchi)zhavod -muruvvatli,marҳamatli; Jalilva Jalol - uluғ, Buyuk; Jamie -zhamlovchi;Jamilva jamol - gўzallik soҳibi; zoҳir -mavzhudligianiқ; Kabir -uluғ, Butok; Kamol wa Komil -etuklik,Camelot soҳibi; Karim - karamқiluvchi; Latif- marҳamatli,iltifotli; Mavlon - yaratuvchi;Majid -sharafli; Malik - podshoҳ;Mannons- sahy, sahovatli; Matin -matonatli; mўmin -omonlikberuvchi; Nasr, Nosir - ғolib; razzoқ-rizқ beruvchi, rizқulashuvchi; raҳmon - ўta meҳribon;raҳim -meҳribon; Rauf -meҳribon,muruvvatli; Samad - ҳozhatbaror; Sattor -kechiruvchivaҳimoya қiluvchi; Tolib - intiluvchi; toҳir- pok,nuқsondan holy;turob - tuproқ, fayzbaraka,mўllik beruvchi; fattoҳ- bandlarniochuvchi,rizқ eshiklarini ochuvchi; forih -Nurlu,Nurafshon; Hannon- raҳmdil wa shafқatli; holiқ- yaratuvchi;shoҳid - kўrib turuvchi;қayyum -Abad Mavjuda; қaҳҳor - қaҳrli,ғazabli; қodir- pile-қudratEgas; қosim - taқsimlovchi; қuddus-muқaddas; ғani, ғany - fightbadavlat; ғafurva ғaffor - AVFetuvchi, gunoҳlarni yashiruvchi;ғios- kўmak beruvchi, iltizho wamunozhotlarnieshituvchi; ғozi, ғozy -ғolib; ҳay - Abadtirik,barҳaot; ҳakim - ҳikmat soҳibi; ҳalim-meҳribon wa odob Egas;ҳamid - maқtalgan, maқtovgaloyiқ; ҳafiz -panoҳ; ҳaқ - ҳaқiқat,Mavjuda;ҳoshim - rizқ-rўz beruvchi wa ҳokazo.Booўrinda yang shunarsani takidlab ўtish lozimki,Abdullah EsmiAlloҳning қuliDehghani, talaffuzda"A" ҳarfi "y" n aylanadi.Abdulazal, AbdulҳaySingharaismlarda "l" izofa ўrnida kelgan.
Хаж ва Умра дуолари 1.0
"Роббингизга тазарруъ ила ва махфийдуо қилинг. Зотан, Уҳадданошувчиларнисевмас”. (Аъроф сураси, 55-оят)Маъноси: Эй,Роббим!Барча бандаларингичида энг яхшиси - Ҳабибинг(Мухдммадсоллаллоҳуалайҳи васаллам)га Сен томонданбитмас-туганмассалавотусаломлар бўлсин!Аллоҳ таоло буюкдир. Унгабитмас-туганмасҳамдбўлсин. Роббимизга эрта-ю кеч тасбеҳайтамиз.Ҳажва умрадуолариДУОНИНГ ҚАБУЛ БЎЛИШИБОРАСИДА МУҲИМКЎРСАТМАЛАРҚуйидагикўрсатмаларга амал қилишдуонинг қабул бўлишигаёрдам беради:1.Аллоҳ таолонинг наздида дуоданкўра маҳбуброқ нарсайўқ экани, дуоибодатнингмағзи эканини ёдда сақлаш;2. Дуонинг аввалива охиридаАллоҳтаолога ҳамду сано ва икки олам сарвариНабийсоллаллоҳу алайҳивасалламга салавотайтиш;3. Дуонинг қабул бўлишигааниқ ишониб,бордиққат-эътиборни Аллоҳ таологақаратиб дуо қилиш;4.Дуода кишиўзининг хокисорлиги,тавозеълиги ва ожизлигини намоёнқилишилозим;5.Бепарволик ва эътиборсизлик биланқилинган дуо қабулбўлмайди.Шунингучун дуони диққатни жамлаган ҳолда қилишлозим;6.Ҳарами шарифва махсус жойлардақилинган дуоларнинг қабулбўлишианиқроқ бўлади;7.Ҳожи ва умра қилувчиларнинг дуолариАллоҳтаолонинг ҳузуридамустажоббўлиши аниқроқ. Ҳадисда "Ҳожилармагфиратқилинадилар.Шундай экан, гуноҳларикечирилган ҳожилар богиҳалар-нингҳамгуноҳлари афв этилшиини сўрабдуо ҳилсинлар", дейилган;8. Қуръонваҳадисларда келган дуоларниёдламаган киши уларни китобгақарабўқишимумкин;9. Қуръон ва ҳадисларда келган дуоларникитобга қарабўқишгақийналганкиши дилидаги муродларини ўз онатилидасўрашимумкин.МАККАИ МУКАРРАМА ВА МАДИНАИМУНАВВАРАДАГИ ДУОҚАБУЛБЎЛАДИГАНЖОЙЛАРҲаж пайтида ҳожилар ер юзидаги энгбарокатлимаконларни зиёратқиладилар.Маккаи мукаррама ва Мадинаимунавваратупроқларининг ҳарқаричигаРасулуллоҳ соллаллоҳу алайҳивасалламва саҳобаикиромларнинг қадамларитеккан. Бу шаҳарларнинг кўпўринларидаилоҳийваҳий нозил бўлган. Шу сабабли,зиёратчилар бужойларни зиёратқилишларива иложи борича кўпроқ дуо вазикрларқилишларилозимдир.Китобларда, Маккаи мукарраманингўзида дуолармустажоббўладиган йигирмабитта жой ҳақида маълумотларкелтирилган.Мадинаимунавварада ҳам кўплабдуо қабул бўладиганманзилМаккада:1.Байтуллоҳни илк кўрган жойда.2. Тавоф қилинганжойда.3.Мултазамда.4. Раҳмат тарновининг остида.5. Байтуллоҳнингичида.6.Замзам суви ичилаётганда.7. Мақоми Иброҳимнинг ёнида.8.Сафотоғининг устида.9. Марва тоғининг устида.10. Саъйқилаётганда.11.Арафот майдонида.12. Муздалифа майдонида.13. Миномайдонида.14. Тошотгандан кейин жамарот олдида.15. Ҳатимнингичида.16. Рукниямонийнинг олдида.17. Савр ғорида.18. Ҳироғорида.19. Дорул Арқамжойлашган жойда.20. Хадича розияллоҳуанҳонинг қабрларижойлашганжойда.21. Мудъо мақоми, (яъниМасжидулҲарамдан Жаннатул муъаллотомон кетишдажойлашганжойда]."Robbingizga tazarru mud wa mahfyDuoқiling. Zot, I ҳaddanoshuvchilarnisevmas ". (Arof surasi, 55SNF)Manosi: Hey, Robbie!Bartsch bandalaringichida Ang yahshisi -Ҳabibing (Muhdmmadsollalloҳualayҳi vasallam) ha Septembertomondanbitmas-tuganmassalavotu salomlar bўlsin!Alloҳ Taolubuyukdir. Ungabitmas-tuganmasҳamd bўlsin. Robbimizga ERTA thketchtasbeҳaytamiz.Ҳazh va umra duolariDUONING ҚABULBЎLISHIBORASIDAMUҲIM KЎRSATMALARҚuyidagi kўrsatmalarga amalқilishduoning қabulbўlishiga ordam Barada:1. Alloҳ taoloningnazdida duodankўramaҳbubroқ Nars yўқ ekan, duo ibodatningmaғziekanini oddasaқlash;2. Duoning ABBA wa ohirida Alloҳtaologa ҳamduva sano ECCIolam SarwariNaby sollalloҳu alayҳi vasallamgasalavotaytish;3.Duoning қabul bўlishiga aniқ ishonib,Bor-diққatetiborni Alloҳtaologaқaratib duo қilish;4. Duodo Kishiўzininghokisorligi,tavozeligi wa ozhizligini namoonқilishiLosimo;5.Beparvolik wa etiborsizlik Bilanқilingan duo қabulbўlmaydi.ShuningUchun Dwan diққatni zhamlagan ҳolda қilishLosimo;6.ҲaramiSharif wa Makhsus zhoylardaқilingan duolarning қabulbўlishianiқroқbўladi;7. Ҳozhi va umra қiluvchilarning duolariAlloҳtaoloningҳuzurida mustazhobbўlishi aniқroқ. Ҳadisda"Ҳozhilarmagfiratқilinadilar. Shunday ekan, gunoҳlarikechirilganҳozhilarbogiҳalar-ning ҳam gunoҳlari APV etilshiini sўrabDuoҳilsinlar"deyilgan;8. Қuron wa ҳadislarda kelgan duolarniodlamaganKishiularni kitobgaқarab ўқishi mumkin;9. Қuron wa ҳadislardakelganduolarnikitobga қarab ўқishga қiynalganKishi dilidagimurodlariniўz she tilidasўrashi mumkin.Mackay MukarramahVAMadinayevMUNAVVARADAGI DUO ҚABULBЎLADIGAN ZHOYLARҲazhpaytidaҳozhilar ep yuzidagi Angbarokatli makonlarnizioratқiladilar.Makkai Mukarramah wa MadinayevMunavvaratuproқlariningҳar қarichigaRasululloҳ sollalloҳu alayҳivasallamva saҳobaikiromlarning қadamlaritekkan. Boo shaҳarlarningkўp ўrinlaridailoҳyvaҳy nosyl bўlgan. Shu sababli,zioratchilar buzhoylarni zioratқilishlariva ilozhi Borichev kўproқ duo wazikrlarқilishlarilozimdir.Kitoblarda, Makkai mukarramaningўzida duolarmustazhobbўladigan yigirmaMs Beattie ҳaқida malumotlarkeltirilgan.Madinayevmunavvarada ҳam kўplabDuo қabul bўladiganManzilMakkada:1.Baytulloҳni ILK kўrgan zhoyda.2. Tavof қilinganzhoyda.3.Multazamda.4. Raҳmat tarnovining ostida.5. Baytulloҳningichida.6.Zamzam Suvi ichilaotganda.7. Maқomi Ibroҳimning onida.8.Sapphotoғining ustida.9. Marwa toғining ustida.10. Sayқilaotganda.11.Arafot maydonida.12. maydonida Muzdalifah.13. Minomaydonida.14.Tosh otgandan Kejin zhamarot oldida.15. Ҳatimningichida.16. Ruknyamoniyning oldida.17. Savr ғorida.18. Ҳiroғorida.19. Dorul Arқamzhoylashgan zhoyda.20. Hadicha roziyalloҳuanҳoningқabrlarizhoylashgan zhoyda.21. Mudo maқomi (yaniMaszhidulҲaramdanZhannatul muallo Thomon ketishdazhoylashganzhoyda].
Зикр ва дуолар китоби 2018 1.3
ЗИКР ВА ДУОЛАР китобиЎзбек тилида араб матнларибилан.ИмомНававийнинг ал-Азкор китоблари асосида тайёрланди.Нашрга:АнварАҳмад тайёрладиУшбу китобга Сарвари коинотМуҳаммадалайҳиссаломдан, у зотнинг асҳобларидан ривоят қилингансаҳиҳдуолар жамланган.Дастурда қуйидаги дуолар келтирилган:1.Дуоимқабул бўлсин десангиз…2. Тонг ва кечқурунда3. Жума тонгида4.Ухлашучун тўшакка ётганда5. Безовта бўлиб, ухлай олмаганда6.Уйқудақўрққанда7. Тушида ёқтирмаган нарсани кўрганда8.Уйқудануйғонганда9. Таҳорат қилганда10. Масжидга кетаётганда11.Масжидгакираётганда ва ундан чиқаётганда 12. Азон ва иқоматниэшитганда13.Намоз бошлаганда14. Намоздаги рукуъда15. Рукуъдан бошкўтарганда ватик турганда16. Сажда пайтида17. Витрдаги қунутдуоси18.Ташаҳҳуд19. Ташаҳҳуддан кейинги саловотлар20. Намозтугаганда21.Кийим кийишда22. Янги кийим кийганда23. Кийимечилганда24.Ҳожатхонага кираётганда25. Ҳожатхонадан чиқаётганда26.Уйданчиқаётганда27. Уйга кираётганда28. Аллоҳ таолонинг гўзалисмлари29.Истихора қилганда30. Қийинчилик ва ғамгинликда31. Бирорнарсаданқўрққанда32. Ғам ёки ташвиш етганида33. Қийин аҳволгатушибқолганда34. Бир қавмдан қўрққанда35. Султонданқўрққанда36.Душманга йўлиққанда37. Бир иш оғирлик қилганида38.Яшашқийинлашганда39. Офатни даф қилишда40. Катта-кичикмусибатетганида41. Қарзини тўлашга қурби етмаганида42. Бирорнарсаданқўрққанда43. Васвасага йўлиққанда44. Эси оғганда ва бирорнарсачаққанда45. Болаларга паноҳ тилаганда46. Аъзоларйиринглаганда,яллиғланганда ва нарса тошганда47. Касал бўлганда48.Бош оғриғи,иситма ва бошқа оғриқларда49. Ўлим яқинлашганда50.Кишининг яқинивафот этганида51. Дўстининг ўлими хабари етганида52.Жанозадуоси53. Маййит олиб кетилаётганини кўрганда54. Маййитниқабргақўяётганда55. Икки ҳайит намозида айтиладиган такбир56.Ёмғирсўраладиган намоздаги зикрлар57. Қаттиқ шамол бўлганда58.Юлдузучганда59. Ёмғирнинг зараридан қўрқилганда60. Ҳожатнамозида61.Янги чиққан ойни кўрганда62. Ифтор пайтида63. Қадркечасида64. Ҳажучун эҳромга кирганда65. Талбия айтганда66. КўзиКаъбагатушганда67. Байтуллоҳга кирганида68. Ҳажарул асвадниушлаганда ватавофнинг бошланишида69. Тавоф пайтида70. Арафотдатурганда71.Зам-зам сувини ичганда72. Улов (машина ва шунга ўхшашнарсалар)гаминаётганда73. Сафарга чиқишни хоҳлаганда74. Сафаргачиқаётганда75.Сафардан қайтганда76. Кемага минганда77. Ҳайвон қочибкетганда78.Бирор манзилга тушганда 79. Ейиш ва ичиш пайтида80.Овқат еббўлганда81. Бирор киши билан кўришганда82. Акса ургангажавобберишда83. Бирор киши бошқа кишини мақтаганда84. Бирор аёлгасовчибўлиб борганда85. Никоҳ битими тузилганда86. Никоҳкечасида87.Жимоъ пайтида88. Тўлғоқ тутаётганда89. Болатуғилганда90. Фарзандкўрганни табриклаганда91. Мажлисдантурганда92. Ғазаб келганда93.Касаллик билан балоланган кишиникўрганда94. Бозорга кирганда95.Ойнага қараганда96. Қонолдирганда97. Қулоқ шанғиллаганда98.Яхшилик қилган кишига99.Меванинг биринчи ҳосилини кўрганда100. Кўзтегиб зарарланишданқўрққанда101. Бирор нарсадан шумланганда102.Ҳамма дуоларни жамлаганзикр103. Қуръон хатм қилинганда104.Истиғфорларнинг саййиди105.Истиғфор106. Доим ўқиб юриладигандуоларБисмиллаҳир роҳманир роҳийм.Бандаларига зикр ва дуоларэшигини очиб қўйган Ҳақ таолога Унингжалолига яраша ҳамду саноларбўлсин! Умматларига зикр ва дуоларданамуна бўлган Расулимиз ваҳабибимиз Муҳаммад мустафота саловотудурудлар бўлсин! Ўздиндошларига Қуръони Карим ва хадисишарифлардаги зикр ва дуоларҳақидаги таълимотларни омонат ила нақлқилган саҳобаи киромларгаАллоҳ таолонинг розилиги бўлсин!Dhikr VADUOLAR whalerЎzbek tilidaArab matnlari Bilan.Imam al-NavaviyningAzkor kitoblari asosidatayorlandi.Nashrga: Anwar AҳmadtayorladiUshba kitobga SarwariKoinot Muҳammad alayҳissalomdan havezotning asҳoblaridan Rivoқilingan saҳiҳ duolar zhamlangan.Dasturdaқuyidagi duolarkeltirilgan:1. Duoim қabul bўlsin desangiz ...2.Tong wakechқurunda3. Juma tongida4. Uhlash Uchun tўshakkaotganda5.Bezovta bўlib, Uhl olmaganda6. Uyқuda қўrққanda7.Tushidaoқtirmagan narsani kўrganda8. Uyқudan uyғonganda9.Taҳoratқilganda10. Maszhidga ketaotganda11. Maszhidga kiraotgandava Undanchiқaotganda12. Azo wa iқomatni eshitganda13.Namozovboshlaganda14. Namozdagi rukuda15. Rukudan bosh kўtargandava tickturganda16. Sazhda paytida17. Vitrdagi қunut Duos18.Tashaҳҳud19.Tashaҳҳuddan keyingi salovotlar20. Namozov tugaganda21.Kiyimkiyishda22. Yangi kiyim kiyganda23. Kiyimechilganda24.Ҳozhathonaga kiraotganda25. Ҳozhathonadanchiқaotganda26. Uydanchiқaotganda27. Uyga kiraotganda28. Alloҳtaoloning gўzalismlari29. Istihora қilganda30. Қiyinchilik waғamginlikda31. Birornarsadan қўrққanda32. Ғam Ueki tashvishetganida33. Қiyin aҳvolgatushib қolganda34. Beer қavmdanқўrққanda35. Sultondan қўrққanda36.Dushmanga yўliққanda37. Beer ishoғirlik қilganida38. Yashashқiyinlashganda39. Ofatni dafқilishda40. Katta kichik musibatetganida41. Қarzini tўlashga қurbietmaganida42. Biror narsadanқўrққanda43. Vasvasaga yўliққanda44.Esi oғganda wa biror Narschaққanda45. Bolalarga panoҳ tilaganda46.​​Azolar yiringlaganda,yalliғlanganda wa Nars toshganda47. Kasalbўlganda48. Bosch oғriғi,isitma wa boshқa oғriқlarda49. Ўlimyaқinlashganda50. Kishiningyaқini vafot etganida51. Dўstining ўlimiHabari etganida52. ZhanozaDuos53. Maddux Olib ketilaotganinikўrganda54. Mayyitni қabrgaқўyaotganda55. Ikki ҳayit namozidaaytiladigan Takbir56. Omғirsўraladigan namozdagi zikrlar57. ҚattiқShamol bўlganda58. Yulduzuchganda59. Omғirning zararidanқўrқilganda60. Ҳozhat namozida61.Yangi chiққan oyni kўrganda62.Iftor paytida63. Қadr kechasida64.Ҳazh Uchun eҳromga kirganda65.Talbot aytganda66. Kўzi Kabagatushganda67. Baytulloҳga kirganida68.Ҳazharul asvadni ushlagandawa tavofning boshlanishida69. Tavofpaytida70. Arafotda turganda71.Zamzam souvigny ichganda72. Catch(machine wa Zhung ўhshashnarsalar) ha minaotganda73. Safargachiқishni hoҳlaganda74. Safargachiқaotganda75. Safardanқaytganda76. Kemaga minganda77. Ҳayvonқochib ketganda78. Birormanzilga tushganda79. Eyish wa ichishpaytida80. Ovқat fuckedbўlganda81. Biror Kishi Bilankўrishganda82. Aqsa urganga zhavobberishda83. Biror Kishi boshқaChisinau maқtaganda84. Biror aolgasovchi bўlib borganda85. Nikoҳbitimi tuzilganda86. Nikoҳkechasida87. Zhimo paytida88. Tўlғoқtutaotganda89. Bolatuғilganda90. Farzand kўrganni tabriklaganda91.Mazhlisdanturganda92. Ғazab kelganda93. Kasallik Bilan balolanganChisinaukўrganda94. Tunb kirganda95. Oynaga қaraganda96. Қonoldirganda97.Қuloқ shanғillaganda98. Yahshilik қilgan kishiga99.MevaningBirinchi ҳosilini kўrganda100. Kўz tegibzararlanishdanқўrққanda101. Biror narsadan shumlanganda102. Ҳammaduolarnizhamlagan dhikr103. Қuron Khatm қilinganda104.SayyidIstiғforlarning105. Istiғfor106. milking ўқibyuriladiganduolarBismillaҳir roҳmanir roҳiym. Bandalarigadhikr wa duolareshigini ochib қўygan Ҳaқ taologa Uning zhaloligaYarash ҳamdusanolar bўlsin! Ummatlariga dhikr wa duolarda NamunabўlganRasulimiz wa ҳabibimiz Muҳammad mustafota salovotu durudlarbўlsin!Ўz dindoshlariga Қuroni Karim wa hadith shariflardagi dhikrwaduolar ҳaқidagi talimotlarni omonat sludge naқl қilgansaҳobaikiromlarga Alloҳ taoloning roziligi bўlsin!
565 луқмони ҳаким ӯгитлари ва афоризмлар 1.0
Ушбу рисолани нашрга тайёрлашда Абдуллоҳ Памукнинг“Ьоктап Некйп’депОў1ипа О§й11ег’’китобидан фойдаланилди.Шунингдек, турлиманбалардаЛуқмони Ҳакимга нисбатберилган ҳикматлар жамланди.Бинобарин,уларнинг айрим-ларида мазмун ҳамоҳанглиги, ўхшашликбўлишитабиий.Китобга шарқ ва гарб мутафаккирларининг ҳикматлариҳамиловаэтилди.Таржимон ва нашргатайёрловчилар:АбдумуродТилавов,Муҳаммадаюб СобиталиевUshba risolaninashrga tayorlashdaAbdulloҳ Pamukning"Oktap Nekyp 'Dep Oў1ipaO§y11eg''kitobidanfoydalanildi.Shuningdek, Turlov manbalardaLuқmoni Ҳakimganisbatberilgan ҳikmatlar zhamlandi. Binobarin,ularningayrim-larida mazmun ҳamoҳangligi, ўhshashlik bўlishitabiy.Kitobgasharқ wa Gharb mutafakkirlarining ҳikmatlariҳam ylicethyldi.Tarzhimon wa nashrgatayorlovchilar:AbdumurodTilavov,Muҳammadayub Sobitaliev
Пайғамбарлар қиссаси 1-қисм 2018 1.2
Пайғамбарлар қиссаси 1-қисм (китобча)(Болалар учун)Ўзбектилида,арабча матнлари билан.Муаллиф: Абул Ҳасан Али Ҳасанан-НадавийАрабтилидан:Анвар АҳмадтаржимасиУшбу қисмда Иброҳим ваЮсуфалайҳиссаломларнинг қиссалари келтирилган.- История пророковдлядетей, 1-часть на узбекском языке- History of prophets forkids1-part in uzbek languageМУҚАДДИМА Азиз биродаримнинг ўғли!Менбарчатенгқурларингиз каби сизнинг ҳам қисса-ю ҳикояларга, уларниэшитишва ўқишга жуда-жуда қизиқишингизни кўриб турибман. Лекин,ачинарлитомони шундаки, қўлингизда фақат мушук, ит, бўри, шер ваайиқ кабиҳайвонлар ҳақидаги эртаклар...Ҳа, бу биз -катталарнингкамчилигимиз. Аллоҳ хоҳласа, ушбу китобчамиз чопэтилган ҳолатдасизларга етиб боради...Азиз ўғил-қизларим! Арабтилини таълимолишни бошладинг. Чунки у Қуръон, расул ва диннинглуғатидир.Биламан, сизларда уни ўрганишга ажойиб рағбат бор. Менсизларнингтурли бемаза эртаклар ва ҳайвонлар ҳақидаги ҳикояларданбошқа ўзёшингизга муносиб қиссалар топа олмаётганингизданхижолатдаман. Шубоис, сизга, барча мусулмон фарзандларига атабПайғамбарлартарихини енгил услуб билан болалар тилида баён этишгакиришдим.Қўлингиздаги ушбу китобча пайғамбарларқиссасидан сиз азизболаларимучун араб тилида ёзилган биринчи китобидир. Уни сенгаҳадяқиламан.Китобни имкон қадар болалар тили ва табиатига яқинқилибёздим. Содца, енгил, тушунарли бўлишига, жумлаларнингтакрор-такроркелишига алоҳида эътибор бердим.Аллоҳ хоҳласа, ўтганпайғамбарларқиссасини енгил услуб, чиройли баён ва қизиқарли тилдасенга туҳфақиламан. Уларда мутлақо ёлғон аралашмайди. Эйбиродаримнингўғилчаси - Муҳаммад! Аллоҳ сен билан ота-онанг,амакинг ҳамда исломкўзини қувончларга тўлдирсин. Сени сабабчи қилибушбу хонадонга,бутун мусулмонларга оталаринг баракотлариниқайтарсин! Абул ҲасанАли Ҳасаний ан-Надавий. БУТЛАРНИ КИМ СИНДИРДИ?СаҳифаиаввалМУҚАДДИМА1БУТЛАР СОТУВЧИСИ2. ОЗАРНИНГ БОЛАСИ3.ИБРОҲИМНИНГНАСИҲАТИ4. ИБРОҲИМ БУТЛАРНИ СИНДИРАДИ5. БУ КИМНИНГИШИ?6. Совуқолов7. РОББИМ КИМ?8. РОББИМ АЛЛОҲ9. ИБРОҲИМ (А.С.)НИНГДАЪВАТИ10.ПОДШОҲ ОЛДИДА11. ОТАНИ ДАЪВАТ ЭТИШ12. МАККАГА13.ЗАМЗАМҚУДУҒИ14.ИБРОҲИМ (А.С.)НИНГ ТУШЛАРИ15. КАЪБА16. БАЙТУЛМАҚДИСЮСУФАЛАЙҲИССАЛОМ ҚИССАСИ ҚИССАЛАРНИНГ ЭНГ ЯХШИСИ2- АКАЛАРНИНГҲАСАДИ3-ЯЪҚУБГА ЖЎНАТИЛГАН ЖАМОЪА4- ЎРМОНГА5- ЯЪҚУБНИНГ ҲУЗУРИДА6-ЮСУФҚУДУҚНИНГ ИЧИДА7- ҚУДУҚДАН ҚАСРГА8- ВАФО ВА ОМОНАТ9-ҚАМОҚДАГИМАВЪИЗА10 - ЮСУФНИНГ ҲИКМАТИ11 - ТАВҲИДГА ДАЪВАТ12 -ТУШЛАРТАЪБИРИ13 - ПОДШОҲНИНГ ТУШИ14 - ПОДШОҲ ЮСУФГА ЭЛЧИ ЖЎНАТДИ15- ЮСУФТЕКШИРУВ СЎРАДИ16 - ЕР ХАЗИНАЛАРИНИНГ УСТИДА17 - ЮСУФНИНГАКАЛАРИКЕЛДИЛАР18 - ЮСУФ ВА УНИНГ АКАЛАРИ...19 - ЯЪҚУБ ВА УНИНГБОЛАЛАРИ20- БИНЯМИН ЮСУФ ҲУЗУРИДА21 - ЯЪҚУБНИНГ ҲУЗУРИДА22 -СИРНИНГ ОШКОРБЎЛИШИ23 - ЮСУФ ЯЪҚУБГА ЭЛЧИ ЖЎНАТДИ24 - ЯЪҚУБЮСУФНИНГ ОЛДИДА25 -ГЎЗАЛ НИҲОЯPayғambarlar қissasi 1 қism(kitobcha)(BolalarUchun)Ўzbek tilida, arabcha matnlariBilan.Muallif: Ali Abul ҲasanҲasan en NadabArab tilidan:AnwarAҳmadtarzhimasiUshba қismdaIbroҳim Yusuf va alayҳissalomlarningқissalari keltirilgan.-History for children of the prophets, 1 partof the Uzbek language-History of prophets for kids 1-part inuzbeklanguageMUҚADDIMA Aziz birodarimning ўғli!MenBarczatengқurlaringiz Kabi sizning ҳam қissa th ҳikoyalarga,ularnieshitish wa ўқishga zhuda-zhuda қiziқishingizni kўribturibman.Lekin, achinarli Thomon shundaki, қўlingizda faқat Musuc,um, bўri,Sher wa ayiқ Kabi ҳayvonlar ҳaқidagi ertaklar ...Ҳa, bubiz -kattalarning kamchiligimiz. Alloҳ hoҳlasa, Ushba kitobchamizchopetilgan ҳolatda sizlarga etib boradi ...Aziz ўғil-қizlarim!Arabtilini talim olishni boshlading. Chunki in Қuron, Rasul waDinningluғatidir. Bilaman, sizlarda uni ўrganishga azhoyib raғbatboron.Men sizlarning Turlov bemaza ertaklar wa ҳayvonlarҳaқidagiҳikoyalardan boshқa ўz oshingizga munosib қissalarstampolmaotganingizdan hizholatdaman. Shu Boys, sizga, Barczamusulmonfarzandlariga Ataba Payғambarlar tarihini engil uslub Bilanbolalartilida baon etishga kirishdim. Қўlingizdagi Ushbakitobchapayғambarlarқissasidan PPE Aziz Bolalar Uchun Arab tilidaozilganBirinchi kitobidir. Top Seng ҳadya қilaman.Kitobni Imkonқadarbolalar tili va tabiatiga yaқin қilib ozdim. Sodtsa,engil,tushunarli bўlishiga, zhumlalarning takror-takror kelishigaaloҳidaetibor Byrd.Alloҳ hoҳlasa, ўtgan payғambarlar қissasiniengiluslub, chiroyli baon wa қiziқarli Tilda Seng tuҳfa қilaman.Ulardamutlaқo olғon aralashmaydi. Hey birodarimning ўғilchasi -Muҳammad!Alloҳ September Bilan OTA ONANGA, amaking ҳamda Islomkўziniқuvonchlarga tўldirsin. Cenis sababchi қilib Ushba honadonga,Butunmusulmonlarga otalaring barakotlarini қaytarsin! Ali AbulҲasanҲasany en Nadab. BUTLARNI KIMSINDIRDI? SaҳifaiAwwalMUҚADDIMA1BUTLAR SOTUVCHISI2. OZARNINGBolas3. IBROҲIMNINGNASIҲATI4. IBROҲIM BUTLARNI SINDIRADI5. BUKIMNING Ishi?6. Sovuқtins7. Robbie KIM?8. Robbie ALLOҲ9. IBROҲIM(AS) Ning DAVATI10.PODSHOҲ OLDIDA11. Otani DAVAT ETISH12.MAKKAGA13. ZamzamҚUDUҒI14.IBROҲIM (AS) Ning TUSHLARI15. KABA16.Baitul MAҚDISYUSUFALAYҲISSALOM ҚISSASI ҚISSALARNING ENG YAHSHISI2-AKALARNINGҲASADI3- YAҚUBGA ZHЎNATILGAN ZHAMOA4- ЎRMONGA5- YAҚUBNINGҲUZURIDA6YUSUF ҚUDUҚNING ICHIDA7- ҚUDUҚDAN ҚASRGA8- Vafo VAOMONAT9-ҚAMOҚDAGI MAVIZA10 - YUSUFNING ҲIKMATI11 - TAVҲIDGA DAVAT12-TUSHLAR TABIRI13 - PODSHOҲNING ​​RACK14 - PODSHOҲ YUSUFGAELCHIZHЎNATDI15 - YUSUF TEKSHIRUV SЎRADI16 - EP HAZINALARININGUSTIDA17- YUSUFNING AKALARI KELDILAR18 - YUSUF VA UNING AKALARI...19 -YAҚUB VA UNING Bolalar20 - BINYAMIN YUSUF ҲUZURIDA21 -YAҚUBNINGҲUZURIDA22 - SIRNING OSHKOR BЎLISHI23 - YUSUF YAҚUBGAELCHIZHЎNATDI24 - YAҚUB YUSUFNING OLDIDA25 - GЎZAL NIҲOYA
жавомиъул калим 1.0
Алҳамдулиллаҳ, вассолату вассаламу алаРасулиллаҳ.Аммобаъд:Мустақиллик йилларида Юртбошимизташаббуслари биланИмомБухорий, ИмомМотуридий, Баҳоуддин Нақшбанд вабошқакўплабаждодларимиз қадамжолари ва зиёратгоҳлариободқилинмоқда. Динийқадриятларнитиклаш бўйича мамлакатимиздаамалгаоширилаётган бундайхайрли ишлардунё миқёсида эътироф этилаётир.Хусусан,ИсломКонференцияси Ташкилотининг ихтисослашгантузилмаси -Таълим, фан вамаданиятмасалалари бўйича халқаро ташкилоти(18Е8СО)2007 йилиТошкентни Исломмаданияти пойтахти деб эълон қилди.Ушбуюксак мақомжаннатмакон диёримиздагиИслом обидаларини асрлардавомидамаданиятдурдоналари сифатида эъзозлабкелаётганхалқимизимон-эътиқоди ва қадриятларияна бир карра эътирофэтилишинибилдиради.Маълумки, Ўзбекистон ўрта асрлардақурилганмасжид,мадраса, хонақоҳ, қорихона,чиллахона каби исломийобидаларга бойбўзлиб, уларнинг ҳар бири ўзига хос тарихгаэга.Шунингдек,илм-маърифатда алломайи замондаражасига эришганаждодларимизшарафигабунёд этилган мақбара ва қадамжоларасрлармобайнидазиёратчиларни ўзигачорлаб турибди. Мазкурзиёратгоҳлардакенгкўламдаги бунёдкорлик ишлари олибборилмоқда.Республикамизпойтахти Тошкентшаҳрида жойлашган ҲазратиИмом (Ҳастимом)меъмориймажмуаси нафақат юртимизда,балки бутун Исломоламида алоҳидануфузва эътибор қозонган табаррук масканҳисобланади.Зеро, Абу БакрҚаффол Шошийҳазратлари Қуръон, ҳадис, фиқҳ, усул,каломватилшунослик каби қатор илмларда қомусийалломалардан бўлган.Шунингучун аксариятманбаларда бу улуғ зотнинг номлари“ҲазратиИмом”тарзида эҳтиром билан тилгаолинади. Аллома бир қанчаасарлартаълифэтган. Ушбу “Жавомеъул калим” (“Қисқаибратомуз,сермазмуниборалар тўплами”)китоби ул ҳазратларининг қаламигамансуббўлиб,асарнинг нусхаси Ўзбекистон мусулмонлариидорасратлариШоми шарифданолиб келганлар.Афсуски, ўлкамизда даҳрийликмафкурасиҳукмрон бўлганўша даврларда бошқа динийуламоларнингасарларини таржима қилишуёқда турсин, ҳатто дунёни лолқолдирганИмом Бухорий ва ИмомТермизий каби зотларнингтабаррукномларини эъзозлаб зикрэтишнингўзиёқ кўнгилсиз оқибатларгаолибкелиши аниқ эди. Шунинг учун ҳамушбукитобни ўрганишга ва унитаржима қилиб,халқ оммасига тақдимэтишга ҳеч ким журъатқилаолмаган. Шу боис китобнингмикрофильмиузоқ муддат Ўзбекистонмусулмонлариидорасикутубхонасинингжавонларидачанг босиб ётишгамаҳкумэтилди.“Жавомеъул калим” том маънода ноёбкитоблар сирасигакиради.Зеро, у Сарварикоинот Пайғамбаримиз (соллаллоҳуалайҳивасаллам)нинг илоҳий манбадан баҳраолиб айтган ҳикматомуз ваибратлисўзларинингдуру жавоҳирларидан иборат 1000дан ортиқ муборакибора,гапни ўзида жоқилган. Ушбу калималар, ҳечбирмуболағасиз,имон-эътиқодидан қатъи назар, баниодамнинг барчасиучункундалик турмушва ижтимоий ҳаётда муҳим вазарурбебаҳокўрсатмалардир.Alҳamdulillaҳ, vassolatuvassalamualaRasulillaҳ. Ammo bad:MustaқillikyillaridaYurtboshimiztashabbuslari Bilan Bukhoriy Imam,ImamMoturidy,Baҳouddin Naқshband wa boshқakўplab azhdodlarimizқadamzholari wazioratgoҳlariқilinmoқda rim. Dinyқadriyatlarnitiklash bўyichamamlakatimizdaamalga oshirilaotganBundala hayrli ishlaridunyomiқosida etirof etilaotir. Hususan,IslomKonferentsiyasiTashkilotining ihtisoslashgantuzilmasi - Talim, fanvaMadaniatmasalalari bўyicha halқaro tashkiloti(18E8SO c) 2007YiliToshkentni IslomMadaniyati Poytakht Deb elon қildi.Ushbayuksakmaқom zhannatmakon diorimizdagiIslom obidalarini AsrlardavomidaMadaniatdurdonalari sifatida ezozlab kelaotganhalқimizIMON-etiқodiwa қadriyatlariIan Carr bir etirof etilishinibildiradi.Malumki,O'zbekiston ўrta asrlarda қurilganMasjid,Madrasa, honaқoҳ,қorihona,chillahona Kabi Islom obidalarga fightbўzLieb, ularningҳar Beery ўziga Hawes tarihga ego.Shuningdek,ilm-marifatdaallomayi zamondarazhasiga erishgan azhdodlarimizsharafigaBunyodetilgan maқbara wa қadamzholarAsrlar mobaynidazioratchilarniўzigachorlab turibdi. Mazkur zioratgoҳlardaKengkўlamdagibunodkorlik ishlari Olib borilmoқda.RespublikamizPoytahtTashkentshaҳrida zhoylashgan Ҳazrati Imom(Ҳastimom)memorymazhmuasi nafaқat yurtimizda,beams Butun Islomolamida aloҳidanufuzwa etibor қozongan tabarruk Maskanҳisoblanadi.Zero, Abu BakrҚaffol Shoshiyҳazratlari Қuron, ҳadis, fiқҳ, Usul,fecesvatilshunoslik Kabi қator ilmlarda қomusyallomalardan bўlgan.ShuningUchun Aksaraymanbalarda bu uluғ zotning nomlari"ҲazratiImam"tarzida eҳtirom Bilan tilgaolinadi. Allom bir қanchaasarlartalifetgan. Ushba "Zhavomeul Kalim" ( "Қisқaibratomuz,sermazmuniboralar tўplami ")Whaler Street ҳazratlariningқalamigamansubbўlib, asarning nuskhasiO'zbekistonmusulmonlariidorasratlari Shomi sharifdan Olibkelganlar.Afsuski,ўlkamizda daҳriylik mafkurasiҳukmron bўlgan ўshadavrlarda boshқadinyulamolarning asarlarini tarzhima қilishin oқdaTursina, ҳattodunoni lol қoldirganImam Imam wa Bukhoriy TermiziyKabizotlarningtabarruk nomlarini ezozlab dhikretishning ўzioқkўngilsizoқibatlarga Olibkelishi aniқ Edie. Shuning Uchun ҳamUshbakitobniўrganishga va uni tarzhima қilib,halқ ommasiga taқdimetishga ҳechKim zhuratқila olmagan. Shu Boys kitobningmicrofilmuzoқ muddatO'zbekiston musulmonlariidorasikutubhonasiningzhavonlaridachangbosib otishga maҳkum ethyldi."Zhavomeul Kalim" that manodanoobkitoblar sirasiga kiradi. Zeroin SarwariKoinot Payғambarimiz(sollalloҳu alayҳiWasallam) ningiloҳy manbadan baҳraOlib aytganҳikmatomuz wa ibratlisўzlariningfool zhavoҳirlaridan iborat1000given ortiқ Muborak PSIgapni ўzida joқilgan. Ushba kalimalar,ҳech birmubolaғasiz,IMON-etiқodidan қati Nazar, bathsodamningbarchasi Uchunkundalik Turmushwa wa Ijtimoiy ҳaotda muҳimzarurbebaҳokўrsatmalardir.
Жаннат калити 1.0
Бу ёруғ дунёни синовли дунё деб бежиз атамайдилар.Чунки ҳарбиринсон ўз ҳаёти давомида ҳар хилсинов ва имтиҳонларнибошиданкечиради. Бу синов ваимтиҳонлардан эсон-омон ўтиб олиши учунунга,албатта,сабр-тоқат керак бўлади. Инсон умрини бирдовонгақиёсласак,бу довонни ошиб ўтиши осон эмас. Шубоис, ҚуръониКаримда инсоннитурли мусибат, бало,офат ва касалликлар билансиналиши ва уларниенгибўтишда сабрли бўлишга чақирилади.Пайғамбаримизалайҳиссаломданиймон ҳақида сўралганида «сабр»дебжавоб берганлар. Демак, шунданҳам иймонли киши,албаттасабр-қаноатли, иймонсиз киши эса бесабрвашошма-шошар бўлишини билиболамиз. Кимки ёшлигидансабр-қаноатруҳида тарбияланган бўлса, уўзҳаётида кам адашади, кам хато қиладива олдида учраганқийинчиликва машаққатларни осон енгиб ўтади.Шумаънода айтадиган бўлсак,Одилхон қори Юнусхонўғли томонидан нашргатайёрланган «Сабрнингфазилати»рисоласида сабрнинг моҳияти,турлари, асосларива уларнингбугунги кунимиздаги беқиёсаҳамиятиҳақида сўз юритилади. Бемалолайтиш мумкинки,мазкур китоббугунги кунимизда айримкишиларнингдиний-маърифий тушунчаси вақарашини тўғришакллантиришдаўзига хос аҳамият касб этади вакўпчиликкитобхонларгаманзур бўлиши табиийдир. Муаллифсабр ҳақидасўз юритар экан, униКуръони Карим оятларива ҳадиси шарифларданҳужжат-далилларкелтирганҳолда ўқувчини кенгроқ мушоҳада юритишваунинг аслмоҳиятига етиб боришга чорлайди. Сабрқаноатлибўлиш ваўз ҳаётимизнишу асосга қуриш барчамизганасиб этсин!Ҳамд Аллоҳучундир. Унга ҳамдайтамиз, Унданёрдам сўраймиз, Унга истиғфорайтамиз, Унданҳидоятсўраймиз ва Унга тавба қиламиз! Нафсимизваамалларимизнингёмонлигидан Аллохданпаноҳ сўраймиз! Аллоҳ кимниҳидоят қилса,униадаштирувчи топилмас ва кимни адаштирса, униҳидоятқилувчитопилмас! Икки олам сарварипайгамбаримиз Муҳаммад(с.а.в.)га, Узотнинг оиласива саҳобаларига ҳамда тобеинлар вауларгаэргашганмусулмонларга Қиёматга қадар салавот, саломвабаракаюборгин!Расулуллоҳ (с.а.в.) ўз муборак ҳадисишарифларида«Сабржаннатларнинг калитидир», деб марҳаматқилганлар.Мўмин банданингҳаётида сабр муҳимаҳамият касб этади. Ҳадиси шарифдаяна сабриймоннингярмига тенг, дея бежиз айтилмаган. Бошқабирривоятда сабрзиё экани баён қилинган. Амирулмўъминин Али ибн АбуТолиб (р.а.)эса сабрни танадагибошга ўхшатган. Маълумки, бошбўлмаса, танабиронишни бажара олмаганидек, сабрсиз ҳеч қандайютуқ,муваффақият вафазилатга эришиш қийин.Шу маънода ушбу китобимизда«сабр» сўзининглуғавийва истилоҳий маънолари, мазкур сўзгауламолартомониданберилган таъриф-у тавсифлар, сабрнингфазилати,турлари, унингҳукмлари, сабрсизликоқибати ва шу каби муҳиммасалаларгатўхталибўтмоқчимиз. Зеро, Имом Аҳмад (р.а.) шундайдеганлар:«Аллоҳтаоло Ўзининг Китобида ҳеч бир нарсанисабрчаликулуғламаган». АллоҳҚуръоннингтўқсондан ортиқ жойида сабрни зикрқилган.Илм-фан ватехника кундан-кунга ривожланиб,инсон ҳаёти шитоббилан ўзгармокда.Шу баробаридаодам боласининг талаб ва эҳтиёжлариҳам тобораортиббормоқда. Албатта кундалик ризқ-рўзўз йўлиги, аммоорзу-ҳаваснижиловлай олмасликва нафсга берилиш оқибатидакўплабкўнгилсизҳолатлар пайдо бўлмоқда. Бундан қутулиш учунинсонгакучлисабр-тоқат ва метин ирода керак. Дунёҳаётига қаттиқбоғланиб қолиш,охират, ҳалол ваҳаром, савоб ва гуноҳ кабишаръийтушунчаларниунутиш, илоҳий кўрсатмаларга амалқилмасликодамзоднингмаънавий-руҳий ҳаловатини ўғирлаб,уни тушкунликгирдобига тортиббориши айниҳақиқатдир. Бундан қутулиш учун нимақилиш керак?Инсонҳар тарафлама бахтга қайси йўл биланэришади? Сабрфақат қийинчиликпайтида керакмиёки бирон енгилликка етишганда,фаровон ҳаётэгасигаайланганда ҳам сабрга эҳтиёж мавжудми?Мазкуркитобни мутолаа қилишорқали ўзингизниқизиқтириб келаётган кўплабсаволларга жавобтопиб,ундан кўп манфаат оласиз, деганумиддамиз.Аллоҳ таолодан ушбукитобни барча мўминмусулмонларучунхайрли ва фойдалиқилишинисўраймиз.Boo oruғ dunoni sinovli dunyo Debbezhizatamaydilar.Chunki ҳar bir inson ўz ҳaoti davomidaҳarhealingsynovitis wa imtiҳonlarni boshidan kechiradi. BoosynovitisIslandsimtiҳonlardan ESON-riot police ўtib olishi UchunUnga,albatta,sabr-toқat Kerak bўladi. Inson umrini birdovongaқioslasak,bu dovonni ERROR ўtishi oson EMAS. ShuBoise,Қuroni Karimda InsonTurlov musibat, balo,ofat wa wa kasalliklarBilan sinalishi ularniengibўtishda sabrli bўlishgachaқiriladi.Payғambarimizalayҳissalomdan iymon ҳaқida sўralganida"sabr"Debzhavob berganlar. Demak, shundan ҳam iymonliKishi,albattasabr-қanoatli, iymonsiz Kishi Esa besabrIslandsShoshmaRiver-shoshar bўlishini bilib olamiz. Kimcooshligidansabr-қanoatruҳida tarbiyalangan bўlsa have ўzҳaotidaadashadi stone, stone waHato қiladi oldida uchraganқiyinchilik wamashaққatlarni oson engibўtadi.Shu manoda aytadigan bўlsak, Odilhonқori Yunuskhonўғlitomonidan nashrga tayorlangan "SabrningFazilat"risolasida sabrningmoҳiyati, turlari, asoslariva ularningbugungi kunimizdagi beқiosaҳamiyatiҳaқida sўz yuritiladi. Bemalolaytish mumkinki,mazkurKitob bugungi kunimizda ayrimkishilarningdiny-marify tushunchasiwa қarashini tўғrishakllantirishdaўziga Hawes aҳamiyat kasb etadwakўpchilikkitobhonlarga Manzoor bўlishi tabiiydir. Muallifsabrҳaқidasўz yuritar ekan, uni Kuroni Karim oyatlariva ҳadisishariflardanҳuzhzhat-dalillar keltirganҳolda ўқuvchini kengroқmushoҳadayuritish Islandsuning SLA moҳiyatiga etib borishgachorlaydi.Sabrқanoatlibўlish wa ўz ҳaotimizni shu asosgaқurishbarchamizgaNasib etsin!Ҳamd Alloҳ uchundir. Unga ҳamdaytamiz,Undanordam sўraymiz, Unga istiғfor aytamiz, UndanҳidoyatsўraymizUnga Island tavba қilamiz! Nafsimizva amallarimizningomonligidanAllohdanpanoҳ sўraymiz! Alloҳ kimni ҳidoyat қilsa,uniadashtiruvchitopilmas wa kimni adashtirsa, uniҳidoyat қiluvchitopilmas! Ikkiolam Sarwaripaygambarimiz Muҳammad (pbuh) hectareshave zotningoilasiwa wa saҳobalariga ҳamda tobeinlarulargaergashganmusulmonlarga Қiomatga қadar salavot, baconwayuborginbarracks!Rasululloҳ (pbuh) ўz Muborak ҳadisishariflarida"Sabrzhannatlarning kalitidir" Deb marҳamatқilganlar.Mўmin bandaningҳaotida sabr muҳimaҳamiyat kasb etad. Ҳadisisharifda yang sabriymonningyarmiga Teng, dey bezhiz aytilmagan.Boshқabir rivoyatdasabr Ziyo ekan baon қilingan. Amirulmўminin Aliibn Abu Tolib (RA)Esa sabrni tanadagiboshga ўhshatgan. Malumki,Bosch bўlmasa,ThaneBiron ishni bazhara olmaganidek, sabrsiz ҳechқandayyutuқ,muvaffaқiyat wa fazilatga erishish қiyin.Shu manodaUshbakitobimizda "sabr" sўzining luғavyva istiloҳy manolari,mazkursўzga ulamolartomonidan berilgan-in tariftavsiflar,sabrningFazilat, turlari, uning ҳukmlari,sabrsizlikoқibati Islandshu Kabi muҳim masalalargatўhtalibўtmoқchimiz. Zero Imam Aҳmad(RA) shunday deganlar:"AlloҳTaolu Ўzining Kitobida ҳech birnarsanisabrchalik uluғlamagan ".Alloҳ Қuronningtўқsondan ortiқzhoyida sabrni қilgan dhikr.Ilmwa-fan-equipment Kundan Kungrivozhlanib,inson ҳaoti shitob Bilanўzgarmokda. Shu barobaridaodesbolasining Talab wa eҳtiozhlari ҳamtoboraortib bormoқda. Albattakundalik rizқ-rўzўz yўligi, ammoOrzu-ҳavasni zhilovlay olmaslikvanafsga berilish oқibatida kўplabkўngilsizҳolatlar Paid bўlmoқda.Bundala қutulish Uchuninsongakuchli sabr wa-toқat Metin HerodKerak. dunyoҳaotiga қattiқboғlanib қolish, ohirat, ҳalolIslandsҳarom, savob wa gunoҳ Kabishary tushunchalarniunutish,iloҳy kўrsatmalarga amalқilmaslikodamzodning Manaviyat-ruҳyҳalovatini ўғirlab,unitushkunlik girdobiga tortib BorishAiniҳaқiқatdir. Bundala қutulishuchun Nima қilish Kerak?Inson ҳartaraflama bahtga қaysi yўlBilanerishadi? Sabr faқat қiyinchilikpaytida kerakmiUeki Bironengillikka etishganda, Farovonҳaotegasiga aylanganda ҳam sabrgaeҳtiozh mavzhudmi?Mazkur kitobnimutolaa қilish orқaliўzingizniқiziқtirib kelaotgan kўplabsavollarga zhavobtopib, Undankўp manfaat olasiz, Degasumiddamiz.Alloҳ taolodan Ushba kitobniBarcza mўminmusulmonlarUchunhayrli wa foydali қilishinisўraymiz.
400 олтин сӯз 1.2
Ушбу китобдан Имом Бухорий, Имом Термизий, Имом Муслим, ИмомАҳмад,Абу Аовуд кабиулуг муҳаддисларнинг асарларидан,шунингдек,мазҳаббошимиз Имоми АъзамАбу Х,анифанинг “Муснад”китобидан саралаболинган тўрт юз ҳадиси шарифнинг таржимаси ўринолган.БЕБАҲОМАЪНАВИЙ ХАЗИНА(ёхуд “400 олтин сўз ” ҳақидамухтасарсўз)Расулуллоҳ (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)нингҳадислариодамларни ҳар соҳада энг тўғри йўлга бош- лайдиган,ҳаётмазмун-моҳиятини теран тушунтириб берадиган, ҳарқандаймасала-муаммоларни ечишга дастур бўладиган бебаҳомаънавийхазинадир. Аллоҳга беадад шукрлар бўлсин, биз шухазинадан,Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи ва саллам)нинг муборакҳадис-ларидан баҳраманд бўладиган кунларда яшабтурибмиз.Ҳадислардапоклик, тоза эътиқод, маънавий юксак мезонлар,оилавий хотиржамлик,ризққа қаноат, тўғрилик ва умуман, кишига чинмаънодаги комил инсонбўлиб яшаши учун нима лозим бўлса,барча-барчаси мужассамдир.Бугунбизни болалар тарбияси кўпўйлантирмоқда. Фар- зандларимизнингоқил, ориф, олим бўлишинихоҳлаймиз. Шу боис уларга яхши ният биланайнан шундай исмларниқўямиз.Бироқ фарзанднинг гӯзал фазилат эгасибўлиши учун, аввало,ота-онанинг ўзи унга оилада намуна бўлишикерак. Абдуллоҳ ибн Амр(розияллоҳу анҳу)дан ривоят қилинган бирҳадиси шарифда Расули акрам(соллаллоҳу алайҳи ва саллам): “Сизданбирингиз боласига бир нарсаваъда этса, бажарсин”, дея бежизмарҳамат қилмаганлар. Чункиёлғончилик, ғийбат, ваъдага вафоқилмаслик ва шунга ўхшаш турлифисқу фасодларга айнан оиламуҳитидаги тарбиянинг ёмонлиги сабаббўлади. Биз кўпинча хархашақилаётган ёш болаларимизни овутиш учунҳар хил шириндан-ширинваъдаларни берамиз. Бола йиғидан тўхтагач, буваъдамиз мутлақоэсимиздан чиқиб кетади. Оқибати нима бўлади?!Оилада бола шу ёлғонваъдаларга кўникиб улғаяди. Ваъда бериб,бажармаса ҳам бўлар экан,деган хаёлга боради. Шу маънодаПайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам)нингбиз юқорида келтирганҳадиси шарифлари жуда муҳимогоҳлантиришдир.Азизлар, ушбу“Пайғамбаримиз (соллаллоҳу алайҳи васаллам)дан 400 олтин сўз” деяномланган қўлингиздаги китобдабугунги кунимиз учун ниҳоятда зарурбўлган ҳикматлар жамланган.Албатта, биз бундаги кўпгина ҳадисларниаввал ўқиган ёки эшитганбўлишимиз мумкин. Бироқбуниўқиб қўйиш ёкиэшитиб қўйишнинг ўзиетарли эмас. Муҳими -амал.Тинчлик-хотиржамликка, маънавий-маърифийюксак камолотмақомларига тарғиб-ташвиқ қилгувчи “Пайғамба-римиздан 400 олтинсўз”ни ўқиб, уқиш, уқиб, амал қилиш сизазизларга муборак бўлсин!1.Абдураҳмон ибн Абу Амра (розияллоҳуанҳу)дан:“Саъд ибн Убода АллоҳРасули (соллаллоҳу алайҳи васаллам)дан сўради:- Онам вафот этди,унинг номидан бир қул озодэтсам, унга фойдаси тегадими?Аллоҳ Расули(соллаллоҳу алайҳи васаллам):- Ҳа, - дея жавоб бердилар” (ИмомМолик “Муватто”да ривоятқилган).Изоҳ:Баъзи кимсалар марҳум(ҳаётлигида) фақат ўз қўли биланқилган хайрларидан фойда кўражагинииддао этсалар-да, бу ҳадисмарҳум номидан садақа беришнинг жоиз вамақбул эканига ишоратэтмоқда.2. Ҳазрат Анас (розияллоҳуанҳу)дан:“Аллоҳ Расули(соллаллоҳу алайҳи ва саллам), бир товоқнивақтинча ишлатиб туришучун олдилар. Товоққа зарар етди.У зот(соллаллоҳу алайҳи васаллам) товоқ бадалини эгалари- гатўладилар”(Термизий ривояти).3.Ҳазрат Абу Зарр (розияллоҳу анҳу)дан:“АллоҳРасули (соллаллоҳуалайҳи ва саллам)дан сўралди:- Қандай қулни озодэтмоқ фазилатли васавоблироқдир?Жавобан марҳамат этдилар:- Энгқадри баланди ваэгалари наздида энг аҳамиятлиси, энг яхши кўргани,энг қимматлиси”(Бухорий ва Муслим ривояти).Изоҳ:Қилинган эҳсонлар,садақалар нафсёқтириб, хуш кўрадигани, афзали бўлиши фазилат вамақбулият ўлчовисифатида кўрсатилмоқда. Шу тариқа нафс ёқтирмаган,қадрсиз нарсаларсадақа қилинишининг олди олинмоқда.Ushba kitobdanBukhoriy Imam,Imam Termiziy, Imam Muslim, Imam Aҳmad Abu Aovudkabiulugmuҳaddislarning asarlaridan, shuningdek, mazҳabboshimizImomiAzamAbu X anifaning "Musnad" kitobidan saralab olingan tўrtskidҳadisi sharifning tarzhimasi ўrin Olga.BEBAҲO ManaviyatKhazin(Ohud"400 oltin sўz" ҳaқida Mukhtasar sўz)Rasululloҳ(sollalloҳu alayҳiWasallam) ning ҳadislari odamlarni ҳar soҳada Angtўғri yўlga bosh-laydigan, ҳaot mazmun moҳiyatini-Teran tushuntiribberadigan, ҳarқanday Masala-muammolarni echishga Dastur bўladiganbebaҳoManaviyat hazinadir. Alloҳga beadad shukrlar bўlsin, Artisticshuhazinadan, Payғambarimiz (sollalloҳu alayҳi Wasallam) ningMuborakҳadis- laridan baҳramand bўladigan kunlardayashabturibmiz.Ҳadislarda poklik, Tosa etiқod, Manaviyat yuksakmezonlar,oilavy hotirzhamlik, rizққa қanoat, tўғrilik wa umuman,kishigarank manodagi Komil inson bўlib yashashi uchun Nima Losimobўlsa,Barcza-barchasi muzhassamdir.Bugun Bizne bolalar tarbiyasikўpўylantirmoқda. Headlights- zandlarimizning oқil, ORIF,olimbўlishini hoҳlaymiz. Shu Boys ularga yahshi Niyat BilanInanshunday ismlarni қўyamiz.Biroқ farzandning gӯzal FazilatEgasbўlishi uchun, Abba, Ota-onaning ўzi Unga oilada NamunabўlishiKerak. Abdulloҳ ibn Amr (roziyalloҳu anҳu) given Rivoқilingan birҳadisi sharifda Rasuli acres (sollalloҳu alayҳi wasallam): "Sizdanbiringiz bolasiga bir Nars vada Etsa, bazharsin"Dey bezhizmarҳamat қilmaganlar. Chunki olғonchilik, ғiybat, vadagaVafoқilmaslik wa Zhung ўhshash Turlov fisқu fasodlarga InanOilamuҳitidagi tarbiyaning omonligi sabab bўladi. Biz kўpinchaharhashaқilaotgan Yosh bolalarimizni ovutish Uchun ҳar healingshirindanwidths vadalarni beramiz. Bol yiғidan tўhtagach, buvadamiz mutlaқoesimizdan chiқib ketadi. Oқibati neem bўladi ?!Oilada bola shuolғon vadalarga kўnikib ulғayadi. Vada berib,bazharmasa ҳambўlar ekan, Degas haolga boradi. Shu manodaPayғambarimiz(sollalloҳu alayҳi Wasallam) ningbiz yuқoridakeltirgan ҳadisishariflari zhuda muҳim ogoҳlantirishdir.Azizlar,Ushba"Payғambarimiz (sollalloҳu alayҳi Wasallam) given 400 oltinsўz"Dey nomlangan қўlingizdagi kitobda bugungi kunimiz Uchunniҳoyatdazarur bўlgan ҳikmatlar zhamlangan. Albatta, biz bundagikўpginaҳadislarni Awwal ўқigan Ueki eshitgan bўlishimizmumkin.Biroқbuniўқib қўyish Ueki eshitib қўyishning ўzi etarliEMAS.Muҳimi - amal.Tinchlik-hotirzhamlikka, Manaviyat-marifyyuksakCamelot maқomlariga tarғib-tashviқ қilguvchi "Payғamba-rimizdan400 oltin sўz" no ўқib, uқish, uқib, amal қilish PPEazizlargaMuborak bўlsin!1. Abduraҳmon ibn Abu Amr (roziyalloҳuanҳu) givenby:"Sad ibn AMLO Alloҳ Rasuli (sollalloҳu alayҳiWasallam) givensўradi:- Onam vafot etdi, uning nomidan bir қul ozodetsam, Ungafoydasi tegadimi?Alloҳ Rasuli (sollalloҳu alayҳi wasallam):- Ҳa -Dey zhavob berdilar "(Imam Molik" Muwatta "yesRivoқilgan).Izoҳ:Bazi kimsalar marҳum (ҳaotligida) faқat ўz қўlibilanқilgan hayrlaridan foyda kўrazhagini idda etsalar da, buҳadismarҳum nomidan sadaқa berishning zhoiz va maқbul ekanigaishoratetmoқda.2. Ҳazrat Anas (roziyalloҳu anҳu) given by:"AlloҳRasuli(sollalloҳu alayҳi wa sallam), bir tovoқni vaқtinchaishlatibturish Uchun oldilar. Tovoққa Zarar etdi.In Zot (sollalloҳualayҳiWasallam) tovoқ Badaling egalari- gatўladilar"(Termiziyrivoyati).3. Ҳazrat Abu Zarr (roziyalloҳu anҳu) givenby:"AlloҳRasuli (sollalloҳu alayҳi Wasallam) given sўraldi:- Қandayқulniozod etmoқ fazilatli wa savobliroқdir?Zhavoban marҳamatetdilar:-Ang қadri Balanda wa egalari nazdida aҳamiyatlisi Ang, Angyahshikўrgani, Ang қimmatlisi "(Bukhoriy waMuslimrivoyati).Izoҳ:Қilingan eҳsonlar, sadaқalar nafs oқtirib,hushkўradigani, Afzali bўlishi wa Fazilat maқbuliyatўlchovisifatida kўrsatilmoқda. Shu tariқa nafs oқtirmagan,қadrsiznarsalar sadaқa қilinishining OLDI olinmoқda.
Тавба китоби 1.0
Жамики махлуқоти ичра инсонни мукаррамэтиб яратган, инсонларичидабизни мусулмонларжумласидан қилган Оллоҳтаологаҳамдларбўлсйн!Инсонни жаҳолатдан маърифатга,зулмданадолатга, ҳалокатданнажотга бошлаган ҳидоятэлчисиПайғамбаримиз Муҳаммадалайҳиссаломгадуруд ва саловотларайтамиз.«Одам фарзандларинингбарчаси кўп хатоқилгувчидир. Хатоқилгувчиларнинг яхшиситавбақилувчиларидир» - деб марҳаматқиладисўзлагувчиларининг энгростгўйи Расулуллоҳсаллоллоҳу алайҳивасаллам.Демак, хато қилиш,адашиш бандага хостабиат. Ундан қочибқутилишнинг иложи йўқ.МавлоноЖалолиддин Румий айтганларидек:Зиндагиомад баройи бандаги,Зиндагибебандаги илармандаги.Яъни:«Тирикликшубҳасизбандаликдур,Бандаликсиз тириклик шармандаликдур»Дарҳақиқат,бандаборки, гуноҳдан холиэмас, муҳими содир этилган хатони танолиш,униўз вақгида тузатиш. Бу иш эса, фақат тавбабилангина амалгаошади.Зеро, ҚуръониКаримда зикр этилган мавзуларнингбарчасижиддийэътиборга молик мавзулардир. «Тавба»айнан шундаймарказиймавзулардан бири десак,янглишмаймиз.Бинобарин, ОллоҳРасулининг бизумматларгакўрсатган йўли ҳам тавба йўлидир.Ҳидояттавба йўлиданбошланади. ПайғамбаримизАзиз китобхон! Сўзимнингсўнгидабарчамизгатегишли бир савол бермоқчиман:«Устозлар тавбасабоғидандарс беришга шай,тайёрмисиз?!»Мана Имом Ғаззолийшогирдларигақандайнасихдт қилади: «Эй илм толиби! Доимо Оллоҳёдибилан бўл.Агар Оллоҳ ёди билан бўлмасанг,нафсинг илгидасан. Ёхудсен муҳимсанаётганфаҳминг, илминг, ёдинг, тобе бўлаётганимоминг,ҳарнарсадан устун қўяётган соғлигингёки шунга ўхшаш бошқанарсаларсени бошқаражак.Агар амалинг Оллоҳ учун бўлмаса, илмингҳамОллоҳданўзгаси учундир...Маънолар иборалардан қамровлироқ,қалблартаълифқилинган китоблардан кенгроқдир.Илм изоҳга муҳгож. Қалбназариниэнгчекка нуқталарга қарат. Шунда мақсад эшигиочилади. Унидарҳол«тўғри» дейишдан сақлан.«Нотўғри» деб ҳукм чиқаришгаҳамшошилма.Назаринг яхшмлангани сайин, чигалларингечилади,маъноларойдинлашади. Кимда яхшиликва ёмонликни омухтакўрсанг,яхшилигиниёйиб, ёмонлигининг узрли томонлариниқидир. Ишифақатифлос жойларга қўнишбўлган пашшадек бўлма.Бировнихатода,жаҳолатдаайблашга ошиқма. Балки бунингҳикматикейинроқочилар, балки ҳозир сен унисезмаётгандирсан...»Zhamiki mahluқotiichra Inson Mukarrametibyaratgan, insonlar ichida Biznemusulmonlarzhumlasidan қilgan Olloҳtaologaҳamdlar bўlsyn!Insonzhaҳolatdan marifatga, zulmdanadolatga,ҳalokatdan nazhotgaboshlagan ҳidoyatelchisi Payғambarimiz Muҳammadalayҳissalomgadurudwa salovotlar aytamiz."Odam farzandlariningbarchasi kўpHatoқilguvchidir. Hato қilguvchilarningyahshisitavbaқiluvchilaridir "- Deb marҳamatқiladisўzlaguvchilarining Angrostgўyi Rasululloҳsallolloҳu alayҳivasallam.Demak, Hato қilish,adashish bandaga Hawestabiat. Undanқochib қutilishning ilozhiyўқ.Mavlono Jaloliddin Rumyaytganlaridek:Zindagi Omad Barabandagi,Zindagi bebandagiilarmandagi.Yani:"Tiriklik shubҳasizbandalikdur,Bandaliksiztiriklik sharmandalikdur "Darҳaқiқat gangBorki gunoҳdan holyEMAS,muҳimi Sodirov etilgan Haton tan olish,uniўz vaқgida tuzatish. Booish Esa, faқat tavbabilangina amalgaOshad. Zero ҚuroniKarimda dhikretilgan mavzularning barchasizhiddyetiborga Molik mavzulardir."Tavba"Inan shunday Markazi mavzulardandesakBeery,yanglishmaymiz.Binobarin, Olloҳ Rasuliningbizummatlargakўrsatgan yўli ҳam tavba yўlidir. Ҳidoyattavbayўlidanboshlanadi. PayғambarimizAziz kitobhon! Sўzimningsўngidabarchamizgategishli bir Savola bermoқchiman:"Ustozlartavbasaboғidan dars berishga Shai,tayormisiz ?! "Mana ImamҒazzolyshogirdlariga қandaynasihdt қiladi "Hey ilm Tolibov!milkingOlloҳodi Bilan bўl. Agar Olloҳ odi Bilanbўlmasang,nafsingilgidasan. Ohud September muҳim sanaotganfaҳming,ilming, oding,tobe bўlaotgan imoming,ҳar narsadan Ustun қўyaotgansoғligingUekiZhung ўhshash boshқa narsalar boshқarazhak canopy.AgaramalingOlloҳ Uchun bўlmasa, ilmingҳam Olloҳdan ўzgasi uchundir...Manolariboralardan қamrovliroқ,қalblar talif қilingankitoblardankengroқdir.Ilm izoҳga muҳgozh. Қalb Nazarene AngChukkanuқtalargaқarat. Shunda maқsad eshigiochiladi. Bottom darҳol"tўғri"deyishdan saқlan."Notўғri" Deb ҳukm chiқarishgaҳamshoshilma.Nazaring yahshmlangani Sayin,chigallaringechiladi,manolar oydinlashadi. RIIA yahshilikvaomonlikni omuhta kўrsang,yahshiliginioyib, omonligining uzrlitomonlariniқidir. Ishi faқatiflos zhoylarga қўnishbўlgan pashshadekbўlma. Birovni hatoda,zhaҳolatdaayblashga oshiқma. Beams buningҳikmatikeyinroқ ochilar,beams ҳozir Sep sezmaotgandirsan uni ... "
Жомеъ ас-сунан 1.0
Ҳадиси шарифларда инсонни камолотга етказадигантарбиявийахамиятгаэга хкматлар, дурдонапанд-насихатлар жуда кўп булиб,улардабаёнкилинган, таргиб этилган эзгу амаллараллакачонхалкимизнингмиллий кадриятларига айланиб улгурган.Ўзбекхалқининг миллий-динийкадриятларитарихини урганишда, мумтозадабиётимизнианглашда вабугунги авлодни баркамол инсонқилибтарбиялашда ҳадисларда баёнэтилган бебаҳоугитларнинг урнибекиёсдир.Буюк ватандошимиз ИмомБухорий хазратларининг“Сахи,ал-Бухорий” асарига шарх, ёзганалломаИбн Ҳажар Асқалоний узининг“Фатх, ал-Бо٠рий” номли китобида“хадис” сузи маъносини“кадим”сузининг антоними сифатида баёнэтадива: «Қуръон Аллоҳнинг каломи,қадимдир, яъниибтидоси йўқ,азалийдир. Пайгамбаримиз(соллаллоҳуалайҳи ва саллам)нинг сузларигаэса, ибтидосиборлигиданкелиб чикиб “хадис” (янги), дебномкуйилган», деб таъкидлайди.؛Ҳадиссузининг истилоҳий маъносиборасидаэса куйидагича таъриф мавжуд:“Расулуллох,(соллаллоҳуалайхи ва саллам)нинг гап-сузлари, узотишарифнингфеъллари, холари ва сифатлари, хаттоҳаракат васукунатлари хамҳадисдир”.1 Ибн Ҳажар ал-Аскалоний. Фатҳ ал-Борий.1-жилд. - Риёз:ДоруТийба, 2005.-Б. 339.Айрим тадкикотчиларПайгамбаримиз(соллаллохуалайҳи ва саллам)нинг гап ва ишларига،،ҳадис”сузиниқўллаш сабабларидан бири шахсан узотнинг узлари“хадис” сузиниишлатганларидир,деб таъкидлаганлар.?Масалан, куйндагихадисишарифда Расулуллоҳ(соллаллоху алайҳи ва саллам)“ҳадис”сузиниишлатиб, бундай деб мархамат қилганлар:'Кимумматимнинг динийишлариучун қирқ/паҳадисёдласа, (қиёмат куни)Алло.ҳ уни фақиҳқилибтирилтиради хамда мен унга крёмат кунишафоатчива гувоҳбуламан! ”2 3.Демак, Пайгамбаримизга оид барчахабарлархадис дебаталди ва мусулмонлар уртасида кенгёйилди, дастлабоғизма-оғиз١кейинрок эса ёзилганхолда кўлма-кўл турли улкаларгатаркалди.Уларниёдлаб, йиғиб ўрганган олимлар“мухаддислар”дебаталди.Ватанимиздан етишиб чиққан алломаларбарчаилмларда булганикаби хадисларни туплаш, уларниилмий урганишдахам етакчиликкилганлар.Имом ат-Термизий хам ана шундайолимларнингэнг олдингисафида лурадилар.Буғ кишлоги Ўзбекистоннингжанубида,Аму-дарёбуйида жойлашган Термиз шахридан бир нечачақиримузокдикдабулиб, Сурхондарё вилоятинингхозирги Шеробод туманихудудига тўғрикелади.Термиз шаҳридан куплаб алломалар етишибчиққанибоис уни Уртаасрларда “Мадина ар-рижол”(Мардлар, авлиёлар шахри)дебаташган.Аллома Имом ат-Термизий нисбаси биланмашхур булганлар,аммо“ал-Бугий” ёки “ас-Суламий”нисбалари эса иккинчидаражадаколган.“Ас-Суламий” нисбаси хдкида уч хил фикрбор.Биринчиси, бунисба Бани Сулайм кабиласигамансубликни билдиради.Абдулкаримас-Самъоний“ал-Ансоб” асарида айтишига қараганда,уарабларнингкадимги кабилаларидан бирининг номидир.Демак, Имомат-Термизийаждодларинингмазкур кабилага алоқадорлиги булишимумкин.Чунки айримараб кабилалари Насаф (Қарши) яқинидаистикоматкилиб колганларитарихдан яхшимаълум. Эхтимол, Термиз яқинида ҳамБаниСулаймқабиласига ухшаган бир-икки кабилаяшабколгандир.Ҳadisishariflarda Inson kamolotgaetkazadigantarbiyavy ahamiyatga egohkmatlar,Durdonapanda-nasihatlar zhuda kўp bulib, ulardabaonkilingan,Targheeb etilgan ezgu amallar allakachonhalkimizningmilliykadriyatlariga aylanib ulgurgan.Ўzbek halқining Milldinykadriyatlaritarihini urganishda, Mumtoz adabiotimiznianglashdawabugungi avlodni Barkamol inson қilibtarbiyalashda ҳadislardabaonetilgan bebaҳougitlarning urni bekiosdir.Buyuk vatandoshimizImamBukhoriy hazratlarining"Sakhi, Al-Bukhari" asariga sharh,ozganAllomIbn Ҳazhar Asқalony uzining "Fatah al-Bo0ry "nomlikitobida"hadith "Suzi manosini"Kadim" suzining Antonio sifatidabaon etadva"Қuron Alloҳning feces қadimdir, yaniibtidosi yўқ,azaliydir.Paygambarimiz (sollalloҳualayҳi Wasallam) ning suzlarigaEsa,ibtidosiborligidan Kelibia chikib "hadith" (Yangi), DebMr.kuyilgan"Deb takidlaydi .;Ҳadis suzining istiloҳy manosiborasidaEsakuyidagicha tarif Mavjuda "Rasululloh (sollalloҳualayhiwa sallam)GAP-ning suzlari have DADAsharifning fellari, holari wasifatlari,Huttoҳarakat wa sukunatlari ҳadisdir ham. "1 Ibnal-Ҳazhar Ascalon.Fatҳ al-Boriy. 1 Gilda. - Rioz: DouroTiyba,2005.-B. 339.Ayrimtadkikotchilar Paygambarimiz (sollallohualayҳiWasallam) ning GAPwa ishlariga ,, ҳadis "suzini қўllashsabablaridan Beery inshahsanzotning uzlari "hadith" suziniishlatganlaridir,Debtakidlaganlar.?Masalan, kuyndagi hadithsharifdaRasululloҳ(Sollallohu alayҳi wa sallam) "ҳadis"suziniishlatib,Bundala Deb Markhamat қilganlar 'Kimummatimning dinyishlariuchunқirқ / paҳadisodlasa (қiomat Cooney) Allo.ҳ unifaқiҳқilibtiriltiradi Hamda changed Ung kromat Cooney shafoatchivaguvoҳbulaman! "March 2.Demak, Paygambarimizga OID BarczaKhabarlarHadithDeb ataldi wa musulmonlar urtasida Kengoyildi,dastlab oғizma-oғiz1keyinrok Esa ozilganHold kўlma-kўl Turlovulkalarga tarkaldi.Ularniodlab, yiғib ўrgangan olimlar"muhaddislar"Debataldi.Vatanimizdan etishib chiққan allomalarBarczailmlarda BulganKabi hadislarni tuplash, ularniilmy urganishdaham etakchilikkilganlar.Imam-atm Termiziy ham ana shundayolimlarningAng OldingSafid luradilar.Buғ kishlogi Ўzbekistonningzhanubida Amu-daroBuyidzhoylashgan Termiz shahridan birNechaychaқirim uzokdikda bulib,Surhondaro viloyatininghozirgiSherobod Toumani hududiga tўғriKelada.Termiz shaҳridan kuplaballomalar etishibchiққani Bois uniUrta asrlarda "Madinaal-rizhol"(Mardlar, avliolar Shahri) Debatashgan.Allom Imomat-Termiziy nisbasi bilanmashhur bulganlar,ammo "al-Bugy" Ueki"al-Sulam"nisbalari Esa ikkinchi darazhadaColgan."Al-Sulam" nisbasihdkida uch healing Fikr boron.Birinchisi,bu nisba Bani Sulaymkabilasigamansublikni bildiradi. Abdulkarimal-Samony"Al-Ansob"asarida aytishiga қaraganda havearablarningkadimgi kabilalaridanbirining nomidir.Demak, Imam-atm Termiziyazhdodlariningmazkurkabilaga aloқadorligi bulishi mumkin.Chunkiayrim Arab kabilalariNasar (Қarshi) yaқinidaistikomat Kilibakolganlari tarihdanyahshimalum. Ehtimol, Termiz yaқinida ҳam BaniSulaymқabilasigauhshagan bir-ikki Kabila yashabkolgandir.
Ибодати исломия 1.0
Аҳмад Ҳодий Мақсудий 1868 йилнинг 28 сентябридаҚозонуездидагиТошсув қишлоғида муллаоиласида туғидди.Унинг зиёлибўлишини истаганотаси Низомиддинёшлигиданоқ Қозондаги «Қосимия»мадрасасигаўқишгажўнатди. Мазкур масканда 10 йил ўқигандансўнг ўшазамоннинг илғоркишиси ИсмоилҒаспиралининг ўқитиш усули бўйича«Муаллимиаввал»китобини ёзди. Жуда кенг тарқалган бударсликдантатарлардан бошқатуркий халқлар ҳам фойдаландилар.30марта қайта чоп этилган«Муаллимиаввал» Мисрда ҳам дарслик сифатидақўлланди.Шогирдинингмуваффақиятини кўрган ИсмоилҒаспирали униҚримдаги «Зинжирли»мадрасасигатаклиф этди. Уч йилдан сўнг, 1896йидда АҳмадҲодийҚозонга қайтиб муаллимлик ишини давомэттирди. Утаълиф қилганкитобларининг умумийадади 1 миллион^донадан ортибкетган.1906 йилда«Иоддиз» деб аталган газетага асоссолди. АҳмадҲодий Шаҳар думасигаҳам сайланган.Аммо унинг барча режалари давлаттепасигабольшевикларкелиши билан парча-парча бўлди.Унинг уйи вадала ҳовлисини тортиболишди. Бирозвақтдан сўнг муаллимлик фаолиятибилан шуғулланишниҳамтақиқлаб қўйишди. Оилани боқишучун АҳмадҲодийдек олим киши артелгакитобсаҳҳофи бўлиб ишга жойлашди... Бирқанча китоблармуаллифибўлган олим 1941 йилнинг 28 июнидадорулбақогариҳлат қилди.Аллоҳ укишининг охиратини обод қилсин!ДИН ВА ШАРИАТДинва шариатнима?Аллоҳ таолонинг бандаларига юборганҳукмларитўплами.Аллоҳтаоло бандаларига қандайҳукмларюборган?Бандаларигадунёваохиратроҳатларигаетишмоқлари учун тўғрийўл-йўриқларданиборатҳукмлар юборган.У ҳукмларда қандайишларнингбаёни бор?Бандақилиши лозим бўлган ва қилишитаъқиқланганвазифаларнинг баёнибор.Аллоҳ таоло дин ва шариатҳукмларинибандаларига қайси йўлбиланбилдирди?Аллоҳ таоло бандалариичида энг лойиқларинипайғамбарэтиб сайлади ва ўшапайғамбарларгафаришта Жаброил (а.с.) воситасидадинҳукмлариниўргатди. Сўнгра пайғамбарлар буҳукмларниодаМларгаетказдилар.Aҳmad Ҳody Maқsudy 1868 yilning28sentyabridaҚozon uezdidagi Toshsuv қishloғidaMullahoilasidatuғiddi.Uning zioli bўlishini istagan OTAsNizomiddinoshligidanoқҚozondagi "Қosimiya" madrasasigaўқishgazhўnatdi. Mazkur maskanda10 yil ўқigandansўng ўsha zamonning ilғorkishisiIsmoilҒaspiralining ўқitish usuli bўyicha "MuallemAbba"kitobiniozdi. Zhuda Keng tarқalgan bu darslikdantatarlardan boshқaTurkuhalқlar ҳam foydalandilar.March 30 қayta chop etilgan"MuallemAbba"Misrda ҳam darslik sifatida қўllandi.Shogirdiningmuvaffaқiyatinikўrgan IsmoilҒaspirali uni Қrimdagi "Zinzhirli"madrasasigataklifetdi. Uch yildan sўng 1896 yidda AҳmadҲody Қozongaқaytibmuallimlik Ishin Doveettirdi. In talif қilgankitoblariningUmumAdad 1 million ^ donadan ortib ketgan.1906 yilda"Ioddiz" Debatalgan gazetaga The pumpSoldi. Aҳmad Ҳody Shaҳardumasiga ҳamsaylangan.Ammo uning Barcza rezhalari Dawlattepasigabolsheviklarkelishi Bilan-brocade brocade bўldi.Uning uyiwa gave ҳovlisinitortib olishdi. Birozvaқtdan sўng muallimlikfaoliyati Bilanshuғullanishniҳam taқiқlab қўyishdi. OilaniboқishUchun AҳmadҲodiydek olim Kishi artelga Kitobsaҳҳofi bўlibishga zhoylashdi ...Bir қancha kitoblarmuallifi bўlgan olim 1941yilning 28iyunidadorulbaқoga riҳlat қildi.Alloҳ in kishiningohiratini rimқilsin!VA DIN SHARIATDin wa Sharia neem?Alloҳtaoloning bandalarigayuborganҳukmlari tўplami.Alloҳ Taolubandalariga қandayҳukmlaryuborgan?Bandalarigadunovaohiratroҳatlarigaetishmoқlari Uchuntўғri yўl-yўriқlardaniboratҳukmlar yuborgan.In ҳukmlarda қandayishlarningbaoniboron?Banda қilishi Losimo bўlgan waқilishitaқiқlanganvazifalarning baoni boron.Alloҳ Taolu din waShariaҳukmlarinibandalariga қaysi yўl Bilanbildirdi?Alloҳ Taolubandalariichida Ang loyiқlarinipayғambar etib sayladi waўshapayғambarlargaFarishta Zhabroil (AS) vositasidadynesҳukmlariniўrgatdi. Sўngra payғambarlar buҳukmlarniodaMlargaetkazdilar.
Дунё ва дин одоби 1.0
Аллоҳ таолога ҳамду санолар, хотамул анбиё МуҳаммадМустафога,улзотнинг оила ва асҳобларига дуруду саломларбўлсин!Ислом оламинингбеназир ва етук мутафаккири,аббосийлардавлатининг сиёсий-ижтимоийҳаётида муҳим ўрин тутган,дунёқарашикенг ва фикри теран ажойибадиблардан бири АбулҳасанАлиибн Муҳаммад ибн Ҳабиб ал-БасрийМовардий Исломмаданиятининг турлисоҳаларини қамраб олган асарларибиланўз номини тарих саҳифаларигамуҳрлади. Ҳижрий364-450-йиллардаяшаб ўтган бу алломанинг «Дунё вадин одоби»(«Адабуд-дунё ваддин») китоби орадан шунча асрларўттанигақарамайилм ахдининг юксак меҳр-муҳаббатига сазоворбўлибкелмоқда.Тарихда ўтган машҳур уламолар ҳаёти ва ижодийфаолиятитўғрисидаёзилган китобларда Абулҳасан Мовардийнинг БасраваБағдоддаҳадис ва фиқхдан бошқа илм соҳаларибиланшуғулланганитўғрисида бирон маълумот учрамайди, чунки бу иккисоҳаўшапайтдаги ўқув дастурларнинг асосини ташкил этарди.ЛекинАбулҳасанМовардийнинг ёзиб қолдирган китобларидинийилмларданташқари адабиёт, шеърият, тилшунослик, фалсафаваижтимоийфанлардан ҳам чуқур билимга эга эканини тасдиқпайди.Буэса, ўзнавбатида, унинг бу соҳаларга оид китоблар билантанишлигиваўз даврининг забардаст устозларидан таълимолганигаҳужжат-далилбўлиб хизмат қилади.Айниқса, алломанингадибликмаҳорати исломий ва унданбошқа илмларда ҳам ўззамондошлариданилгарилаб кетганигагувохдик беради. Адиб бир қанчадиёрлардақозилик, Нишопурвилоятида қози ул-қуззот вазифаларидаишлаб ўзигабой ҳаётийтажриба орттиради. Мамлакатнинг у чеккасиданбучеккасигачахизмат юзасидан кезиб чиққан Абулҳасан МовардийБағдодгақайзДунё ва дин одобитиб келиб, у ерда Қуръонни тўлиқтафсир қилди,фиқҳ, усул улфиқҳва адабиёт фанидан талабаларга сабоқберди,кўпгина асарларинишу ерда таълиф қилди. Бир қаторнуфузлихонадонлар,жумладан, халифа ал-Муқтадир ҳузуридаобрў-эътиборқозонди.Айтишларича, ҳижрий 429 санада халифаЖалолуддавлаибнБавейҳ ўз исмига «шоҳон шоҳ» (подшохдар подшоҳи)лақабиниқўшибайтишларини талаб қилганда, бағдодлик қозиАбуттаййибал-Табарийкаби бир гуруҳ фақиҳлар жоиз деб фатвобердилар.Аммо АбулҳасанМовардий қарши чиқиб, уни жоиз эмас, дебўзфикрини исботлади. Буэса ўз-ўзидан Жалолуддавла биланалломаўртасига совуқчиликтуширгандек бўлди. Лекин Жалолуддавлаунисаройга чақиртириб: «Бўлибўтган воқеада динга бўлганихлосингтуфайли менга ҳеч ким қилмаганяхшиликни қилдинг ва бубиланҳузуримда обрў-эътиборинг янада ошди»,деди.Илмий мероси.Мовардийнинг кўпгина китоблари бизгачаетибкелмаган. Ҳозиргачаалломанинг ўн иккита китоб ёзибқолдирганимаълум бўлиб, улар учтуркумга ажратилган: биринчиси- динийкитоблар, иккинчиси -сиёсий-ижтимоий ваучинчиси - тилшунослик ваадабиётга оидкитоблар.«Адаб уд-дунё вад-дин» китоби. АбулҳасанМовардийнингманашу китоби Ислом оламида кенг тарқалиб,ҳозиргикунларда ҳам унгамурожаат қилинади. Бу асар Европадабирнеча марта нашр этилиб,Берлин, Лондон ва Мисрнингнуфузликутубхоналарида унинг қўлёзманусхалари сақланади.Бунданташқари, бу асарнинг яна бир қанчанусхалари Искандария,Фосшаҳри (Марокаш)даги Қаравийларуниверситетикутубхоналари,Ироқнинг Мосул ва Ҳиндистоннинг Рампуршаҳарларидаҳаммавжудлиги аниқланган.Айнан мазкур китоб мавзусигатўхталадиганбўлсак, унинг софилмий нуқтаи назардан ёритилганахлоқий ва динийфазилатлар,«Қабул қилинган одатлар одоби» дебномланган ижтимоийодобва муомалага оид кўпгина мавзуларни қамраболганигашоҳидбўламиз. Муаллиф бу китобида ўрни келганда оятваҳадисларникелтириш баробарида араб адабиёти ва Ислом одобибилануйғунлашибкетган бошқа халқларнинг адабий манбаларидагиҳикматванасиҳатлар, мисол ва шеърлардан намуналар келтиради.Alloҳtaologaҳamdu sanolar, hotamul anbio Muҳammad Mustafoga,Streetzotning Oilawa asҳoblariga durudu salomlar bўlsin!Islom olaminingBenazir waetuk mutafakkiri, abbosiylardavlatining siosy-Ijtimoiyҳaotidamuҳim ўrin tutgan, dunoқarashiKengo wa Fikri Teranazhoyibadiblardan Beery AbulҳasanAli ibn Muҳammad Ҳabib ibnal-BasriMovardy Islommadaniyatining Turlov soҳalarini қamrab OlgaBilanasarlariўz Nominee Tarikh saҳifalariga muҳrladi.Ҳizhry364-450-yillardayashab ўtgan bu allomaning "Dunyo wa dinodobi" ("Adabud-dunyo vaddin ") whaler oradan shuncha Asrlarўttanigaқaramayilm ahdining yuksak meҳr-muҳabbatiga sazovorbўlibkelmoқda.Tarihda ўtgan mashҳur ulamolar ҳaoti wa Izhodfaoliyatitўғrisidaozilgan kitoblarda Abulҳasan Movardiyning BasrawaBaғdoddaҳadis wa fiқhdan boshқa ilm soҳalariBilanshuғullanganitўғrisida Biron malumot uchramaydi, chunki buECCIsoҳa ўshapaytdagi ўқuv dasturlarning asosini Tashkil etardi.LekinAbulҳasanMovardiyning ozib қoldirgan kitoblaridinyilmlardantashқari Adabiyoti, sheriyat, tilshunoslik, FalsafawaIjtimoiyfanlardan ҳam chuқur bilimga ego ekanini tasdiқpaydi.BooEsa, ўznavbatida, uning bu soҳalarga OID kitoblar BilantanishligiIslandsўz davrining zabardast ustozlaridan talimolganigaҳuzhzhat-daleelbўlib KHIZMAT қiladi.Ayniқsa, allomaningadiblikmaҳorati Islom va Undanboshқa ilmlarda ҳam ўzzamondoshlaridanilgarilab ketganigaguvohdik Barada. Adib bir қanchadiorlardaқozilik, Nishopurviloyatida қozi ul-қuzzot vazifalaridaishlabўziga fight ҳaotytazhriba orttiradi. Mamlakatning inchekkasidan buchekkasigachaKHIZMAT yuzasidan kezib chiққanAbulҳasan MovardyBaғdodga қayzDunyo wa din odobiTib Kelibia, inErda Қuronni tўliқtafsir қildi, fiқҳ, Usul ulfiқҳva Adabiyotifanidan talabalargasaboқ birdie, kўpgina asarlarinishu Erda talifқildi. Bir қatornufuzli honadonlar,zhumladan, Caliph al-Muқtadirҳuzuridaobrў-etibor қozondi.Aytishlaricha, ҳizhry 429 Sanada CaliphibnZhaloluddavlaBaveyҳ ўz ismiga "shoҳon shoҳ" (podshohdarpodshoҳi)laқabiniқўshib aytishlarini talab қilganda, baғdodlikқoziAbuttayyibal-Tabari Kabi bir guruҳ faқiҳlar zhoiz Debfatwaberdilar.Ammo Abulҳasan Movardy қarshi chiқib, uni zhoiz EMAS,Debўzfikrini isbotladi. Esa-Bu ўz ўzidan ZhaloluddavlaBilanAllomўrtasiga sovuқchilik tushirgandek bўldi.LekinZhaloluddavlauni saroyga chaқirtirib "Bўlib ўtgan voқeadaDingbўlgan ihlosingTufayli Meng ҳech Kim қilmagan yahshilikniқildingwa buBilan ҳuzurimda obrў-etiboring yanada oshdi "Dedi.IlmyMerosi.Movardiyning kўpgina kitoblari bizgachaetib kelmagan.Ҳozirgachaallomaning ўn ikkita Kitob ozibқoldirgani malum bўlib,ular uchturkumga azhratilgan: birinchisi- diny kitoblar, ikkinchisi- siosyIjtimoiy-vauchinchisi - tilshunoslik wa adabiotgaOIDkitoblar."Adab-ud-din dunyo wad" whaler. AbulҳasanMovardiyningManashu whaler Islom olamida Keng tarқalib,ҳozirgikunlarda ҳam Ungamurozhaat қilinadi. Bu bir asarEvropadaNechay March nashr etilib,Berlin, London wa Misrningnufuzlikutubhonalarida uning қўlozmanuskhalari saқlanadi.Bundalatashқari, bu yana bir asarning қanchanuskhalari Iskandar,Fozshaҳri (Marokash) dagi ҚaraviylarUniversitetikutubhonalari,Iroқning Mosul wa Ҳindistonning Rampurshaҳarlaridaҳammavzhudligi aniқlangan.Inan mazkur Kitob mavzusigatўhtaladiganbўlsak, uning Sofilmy nuқtai nazardan oritilgan ahloқywa dinyfazilatlar,"Қabul қilingan odatlar odobi" Deb nomlanganIjtimoiyodobva muomalaga OID kўpgina mavzularni қamrabolganigashoҳidbўlamiz. Muallif bu kitobida ўrni kelganda SNFwaҳadislarnikeltirish barobarida Arab Adabiyoti va Islom odobiBilanuyғunlashibketgan boshқa halқlarning Adabmanbalaridagiҳikmatnasiҳatlar wa, wa Misol sherlardan namunalarkeltiradi.
Аллоҳ таолони таниш фазилатлари 1.0
Қўлингиздаги “Бахтли инсон ким?” китобинингмуаллифи ҲожиАҳмаджонБобомурод серқуёш республикамиздагинаэмас, балки қўшниюртлардаҳамэътиборли устозлардандир. У киши муаллифлигидагиИсломдининингхилма-хил мавзулари қаламга олинган“Комил инсонларйўлидан”,“Камолот сари”, “Соф исломийақида”, “Ислом одоби ваахлоқи”, “Ҳажйўриқлари”,“Илоҳий тақсимот”, “Шифо, нажот вабойликкелтирувчидуолар”, “Қўша қаринглар” сингари йигирмаданзиёдасарларикитобхонларга маълум. Домла ўттиз йилданзиёд вақтмобайнида Тошкентшаҳридаги нуфузли масжидларданбирида имом-хатибликқилди, кўпйилданбуён Имом Бухорий номидаги Тошкент исломинститутидаёш илмтолибларига сабоқ бериб келади.Мамлакатимизнингтурли ҳудудларидахизмат қилаётганкўплабимом-хатиблар, муқаддас динимиз ходимлари укишидантаълимолишган.Олимнинг ҳаёти дунёдаги энг эзгушиорлариданбири ҳамишаэҳтиёжманд инсонларга ёрдам бериш,уларнингоғирини енгил қилишдир. Укиши саховатниўзига касб қилган ҳолда,моддий бойликни эмас,балкимаънавий бойликни, илму маърифат йўлидахизматқилишни, эзгу номқолдиришни асосий мақсад ва муддаоқилиболганлар. Камина бунга кўпйиллик қадрдонисифатида кўп маротабашоҳид бўлганман.Мустақилликйилларида домла диний-маърифиймавзудабаракали ижод қилди. Унингбарча таълифларидаИспом дининингасослари, инсонпарварлик ғоялари,илммаърифатва тараққиётга боғлиқўта муҳимжиҳатлари баёнАллоҳтаолони таниш фазилатлариқилинган.Муқадцас динимизга доғ бўлибтушаётган баъзиҳолатлар ва турлиоқимлар таъсирига берилишнингзарарлариҳаётиймисоллар билан таҳлилэтилган.Чунончи, “Софисломийақида” асарида соғлом эътиқод ҳақидагитурлидиний асарлардан олганбилимларнинг хулосаси жамланганбўлса,“Ўзликни англаш саодати”китобида инсониятнингяратилишидан бошлабистиқлол йилларидагиянгиҳаётимиз, янги тарихимиз мавзулари қаламгаолинган.Қўлимиздаги“Аллоҳ таолони таниш фазилатлари”китобини ҳамихлосманд китобхонларқувонч биланкутиб олишларига ишонаман. Зеро,асарда Аллоҳтаолонингсубутий сифатлари: Ҳаёт сифати, Илмсифати,Ирода сифати,Қудрат сифати, Самъ ва Басар сифатлари,Каломсифати, Аллоҳнингфаришталари, Аллоҳнинг китоблари,Аллоҳнингпайғамбарлари, қиёматкуни, қайтатирилиш каби асрлар давомидамўмин-мусулмонларучун муҳимсаналиб келган абадий мавзулар мароқбиланбаён қилинади.Шунингдек,китобда адашган фирқалар,мазҳабларҳақида ҳам тушунча берилганки, буайни шу куннингдолзарбмасалаларидандир. Муаллиф кейинги пайтлардадиёримиздапайдобўлган баъзи бузғунчи фирқа ва оқимларҳақида, шариатхукми нима,шаҳидлик нима эканлигихусусида баҳолиқудратмаълумотберган.Мухтасар қилиб айтганда, АҳмаджонБобомуроднингянги китобиҳам бугунги ёшларимизни баркамолэтибтарбиялаш, комил инсон қилибетиштириш, жамиятимиздамиллий ғоя вамафкурани кишилар онгиватурмуш тарзига сингдириш, юксак маънавиятниқарортоптиришишларида муайян аҳамиятга эга бўлади, дебумидқиламан.Қўlingizdagi"Bahtli inson Kim?" Kitobiningmuallifi ҲozhiAҳmadzhon Bobomurodserқuosh respublikamizdaginaEMAS, beams қўshniyurtlardaҳametiborli ustozlardandir. In Kishi muallifligidagiIslomdininingHILMA Hill mavzulari қalamga olingan"Komil insonlaryўlidan","Camelot sari", "Sof Islomaқida "," Islom odobi ahloқi wa"," Ҳazhyўriқlari ""Iloҳy taқsimot", "Scifo, Nazhot waboylikkeltiruvchiduolar "," Қўsha қaringlar "SingharayigirmadanZiyodaasarlari kitobhonlarga malum. Domla ўttizyildanZiyoda vaқtmobaynida Tashkent shaҳridagi nufuzlimaszhidlardanBireedoImam-hatiblik қildi, kўp yildanbuon ImamBukhoriy nomidagi ToshkentIslom institutidaYosh ilm toliblarigasaboқ berib Kelada.MamlakatimizningTurlov ҳududlarida KHIZMATқilaotgankўplabImam-hatiblar, muқaddas dinimiz hodimlari inkishidantalimolishgan.Olimning ҳaoti dunodagi Ang ezgushiorlaridanBeery ҳamishaeҳtiozhmand insonlarga ordamBerishaularning oғirini engilқilishdir. In Kishi sahovatniўzigakasb қilgan ҳolda, IRTO boylikniEMAS, beamsManaviyat boylikni, Ilmumarifat yўlida KHIZMATқilishni,ezgu Mr. қoldirishni ASOS maқsad wamuddaoқilib olganlar. FireplaceBunga kўp yillik қadrdonisifatidakўp marotaba shoҳidbўlganman.Mustaқillik yillarida Domladiny-marify mavzudaBarkanIzhod қildi. Uning Barcza taliflaridaIspomdinining asoslari,insonparvarlik ғoyalari, ilmmarifatva taraққiotgaboғliқ ўtamuҳimzhiҳatlari baonAlloҳ taoloni Tanishafazilatlariқilingan.Muқadtsas dinimizga doғ bўlib tushaotganbaziҳolatlar wa Turlovoқimlar tasiriga berilishningzararlariҳaotymisollar Bilan taҳliletilgan.Chunonchi, "SofIslomaқida "asarida soғlom etiқod ҳaқidagiTurlovdiny asarlardan OLGAbilimlarning hulosasi zhamlanganbўlsa,"Ўzlikni anglash Saodat"kitobida insoniyatningyaratilishidanboshlab istiқlol yillaridagiyangiҳaotimiz, Yangi tarihimizmavzulari қalamga olingan.Қўlimizdagi"Alloҳ taoloni Tanishafazilatlari"kitobini ҳam ihlosmandkitobhonlar қuvonch Bilankutibolishlariga ishonaman. Zero asardaAlloҳ taoloningsubuty sifatlari:Ҳaot Sifat, Ilm Sifat,Herod Sifat,Қudrat Sifat, Samye wa Basarsifatlari,Sifat feces, Alloҳningfarishtalari, Alloҳningkitoblari,Alloҳning payғambarlari, қiomatCooney, қaytatirilishKabi Asrlar davomida mўmin-musulmonlarUchunmuҳim sanalib kelganAbad mavzular maroқ Bilanbaonқilinadi.Shuningdek, kitobda adashganfirқalar, mazҳablarҳaқida ҳamtushuncha berilganki, bu Aini Shukunning dolzarbmasalalaridandir.Muallif keyingi paytlardadiorimizdaPaid bўlgan bazi buzғunchi firқawa oқimlarҳaқida, Shariahukm neem neem shaҳidlik ekanligihususidabaҳoli қudratmalumotBergan.Mukhtasar қilib aytganda, AҳmadzhonBobomurodningYangiwhaler ҳam bugungi oshlarimizni Barkamoletibtarbiyalash, Komilinson қilib etishtirish, zhamiyatimizdamilliyғoya wa wa mafkuranikishilar ongiTurmush tarziga singdirish, yuksakmanaviyatniқarortoptirish ishlarida muayyan aҳamiyatga ego bўladi,DebUmidқilaman.
Буюк имом Абу Ҳанифа 1.0
Ислом дини таълимотларига кўра хоҳ диний бўлсин,хоҳ дунёвийбўлсинбарча масалаларда адолат,инсоф, бағрикенглик билан иш тутиш,диндаҳар хилтафриқларга бўлинмаслик тамойиллари алоҳидаўринэгаллайди.Айнан шу сабабларга кўра ҳам, Ислом динигаасоссолингандан кейинбир аср ўтар-ўтмас турлидиний-ҳуқуқиймазҳабларнинг пайдо бўлишигазарураттуғилди. Дини Ислом жуғрофийжиҳатдан каттаҳудудга тарқалиб,турли миллатлар, турли халқларбудинни қабул қилгач, вужудга келгантарихий вазияттақозоси билан бужараён янада ҳаётий аҳамияткасбэтди. Диндаги ҳуқуқий (фиқҳий)масалаларни ечишдазарур бўлганушбу мазҳабларни яратишдафақиҳ(Исломҳуқуқшуноси)олимларнингҳиссаси беқиёс бўлган.Мана шундайбуюкфақиҳлардан бири, ҳанафийямазҳабининг асосчиси буюк Имом НўъмонибнСобитАбу Ҳанифа (699-767) ҳазратларидир. АбуҲанифаҳазратларинингҳаёти ва фаолияти асосан VIII асргатўғрикелади. Комил ишонч биланайтиш мумкинки,у зот ислом тарихида ўзфиқҳий мактабини яратганVIIIасрнинг буюк сиймоларидан биридир.Маълумки,Ислом динида бир қанчамазҳаблар бўлиб, уларданҳозиргивақтда мавжуд сунний йўналишдагиҳанафийя,моликийя, шофиъийя,ҳанбалийя ва шиа йўналишидагижаъфарийямазҳабларини кўрсатиш зарур.Бошқамазҳабларга қараганда ўзқонун-қоидалари биринчибўлиб,тўла-тўкис ва мукаммал ишлабчиқилганлигиҳамда ўша даврдаги ҳокимтабақаларнинг бумазҳабганисбатан хайрихохдиги Абу Ҳанифаяратганҳанафийятаълимотини, Ислом дунёсининг турлитомонларигатезлик биланкенг кўламда ёйилишида муҳим ролъўйзнайди.Маҳаллий мусулмонлартабиати, урф-одатларива анъаналарига мосхдётбахш йўл-йўриқларниўзигамужассам этганлиги боис ҳам бу мазҳабдунё миқёсидакўптарқалган мазҳаблардан ҳисобланади. Ҳозиргидаврдаерюзидаги,мусулмонларнинг сони бир яриммиллиардни ташкилқилса,уларнинг қарийб эллик фоизиҳанафийямазҳабидагимусулмонлардир.Ҳанафийя мазҳабининг асосчиси АбуҲанифаҳазратлариVIII асрда яшаган улуғ мутафаккир, беназирдаҳосоҳиби, том маънодабуюк инсон бўлганлар.У кишининг муборак динимизтарихидаги асосийхизматлари- Исломҳуқуқидаўз мазхдбини(мактаби,йўли)яратганлигидир.Бошқа мазҳаб асосчилари АбуҲанифагабевоситатаянган ҳолда ўз мазҳабларини яратганлар вабеназирилмий вафиқҳий салоҳиятлариучун фақатАбуҲанифаҳазратлариИмомАъзам(буюкИмом) деган ўташарафликунягасазоворбўлганлар.Шофиъийя мазҳабининг асосчиси Имом аш-Шофиъийу зотҳақида«Фиқҳ илмида ҳамма одамлар АбуҲанифанинг боқимандасидир»,деб,унинг фиқҳийсалоҳиятларига юксак баҳо берган. Буюкимомимизҳаётйўллари ва беназир илмий-амалий фаолиятиҳақидахорижиймамлакатларда (айниқса араб тилида) кўплабасарлар варисолаларяратилган.Islom dini talimotlariga kўra hoҳ dinybўlsin,hoҳ dunovybўlsin Barcza masalalarda Adolat,insof,baғrikenglik Bilan ishTutish, Dindo ҳar healingtafriқlargabўlinmaslik tamoyillarialoҳida ўrinegallaydi. Inan shu sabablargakўra ҳam, IslomdinigaThe pump solingandan Kejin bir-Asr ўtarўtmasTurlovdiny-ҳuқuқy mazҳablarning Paid bўlishigazarurattuғildi.Islom Dini zhuғrofy zhiҳatdan kattaҳududga tarқalib,Turlovmillatlar, Turlov halқlar buDinny қabul қilgach, vuzhudgakelganTarija vaziyattaқozosi Bilan bu zharaon yanada ҳaotyaҳamiyatkasbetdi. Dindagi ҳuқuқy (fiқҳy) masalalarni echishdazarurbўlganUshba mazҳablarni yaratishdafaқiҳ(Islomҳuқuқshunosi)olimlarningҳissasi beқios bўlgan.ManashundayBuyuk faқiҳlardan Beery, ҳanafiyyamazҳabining asoschisiBuyuk ImamIbn Nўmon SobitAbu Ҳanifa (699-767) ҳazratlaridir.AbuҲanifaҳazratlarining ҳaoti va faoliyati asosan VIIIasrgatўғriKelada. Komil Ishonch Bilan aytish mumkinki,at Zot Islomtarihidaўz fiқҳy maktabini yaratganVIII asrning Bujuk siymolaridanbiridir.Malumki,Islom dinida bir қancha mazҳablar bўlib,ulardanҳozirgivaқtda Mavjuda sunny yўnalishdagiҳanafiyya,molikiyya, shofiiyya,ҳanbaliyya wa Shiayўnalishidagizhafariyya mazҳablarini kўrsatishzarur.Boshқamazҳablarga қaraganda ўz қonun-қoidalariBirinchibўlib,tўla-tўkis wa Mukammal ishlab chiқilganligiҳamdaўsha davrdagi ҳokimtabaқalarning bu mazҳabganisbatan hayrihohdigiAbu Ҳanifa yaratganҳanafiyyatalimotini, Islom dunosining Turlovtomonlarigatezlik BilanKeng kўlamda oyilishida muҳim rolўyzfind.Maҳally musulmonlarTabiati, urf-odatlariva mos ananalarigahdotbahsh yўl-yўriқlarniўzigamuzhassam etganligi Bois ҳam bumazҳab dunyo miқosidakўptarқalgan mazҳablardan ҳisoblanadi.Ҳozirgidavrda ep yuzidagi,musulmonlarning Sony Bir YarimbillionthTashkil қilsa, ularningқariyb Ellik foiziҳanafiyya mazҳabidagimusulmonlardir.Ҳanafiyyamazҳabining asoschisi Abu ҲanifaҳazratlariVIII asrda yashagan uluғmutafakkir, Benazirdaҳo soҳibi, thatmanoda Buyuk inson bўlganlar.Inkishining Muborak dinimiztarihidagi ASOS Hizmatlari-Islomҳuқuқidaўz mazhdbini (Maktab,yўli)yaratganligidir.Boshқamazҳab asoschilari Abu Ҳanifagabevositatayangan ҳolda ўzmazҳablarini yaratganlar wa Benazirilmywa fiқҳy saloҳiyatlariuchunfaқat Abu ҲanifaҳazratlariImomAzam(buyukImom) Deganўtasharaflikunyaga sazovor bўlganlar.Shofiiyyamazҳabining asoschisiImam al-Shofiyat Zot ҳaқida "Fiқҳ ilmidaҳamma odamlar AbuҲanifaningboқimandasidir "Deb, uningfiқҳysaloҳiyatlariga yuksak baҳo Bergan.Buyuk imomimiz ҳaotYullariwa Benazir ilmy Amalie faoliyatiҳaқidahorizhy mamlakatlarda(ayniқsa Arab tilida) kўplabasarlar warisolalar yaratilgan.
Мусулмонинг дин китоби 1.0
Суюкли болалар!Аллоҳга шукурки, унинг иноятибиланмустақиллигимизниқўлга киритиб, диний ва миллийқадриятларимизгаэгабўлдик. Энди сизлар юртингиз ва халқингизучунфидойи, улуғота-боболарингизга муносиб фарзандбўлишингиз керак. Буборада эсасизларда кенг имкониятларбор... Зеро, яқин ўтмишга назарташласак,уларнидинидан, тарихидан, асл маданиятидан ваилмийманбалариданчалғитдилар. Бу чалғитиш эса, фожиавийоқибатларгаолибкелди: масжид-мадрасалар ёпилди,динимизбидъат-хурофотларгақориштириб ташланди, сохтаавлиё,иримчилар, фолбинлар, алдамчилар,хуллас, Аллоҳданқўрқмайдигандиёнатсизлар кўпайиб кетди.Бугунгикунда айрим ёшларнинг турли хилоқимларгакириб кетиши,мутаассиблик, жоҳиллик кабииллатларнингманбаи ҳам айни илмсизлик,маърифатсизликваэътиқодсизликдандир. Ҳазрати пайғамбаримизМуҳаммадалайҳиссалом, диндеб дунёни, дунё деб динниунутибқўймасликни таъкидлаб ўтганлар. Шубоис, сизлардиний ва дунёвийилмларни пухта эгаллашга тиришинг.Ҳарбир илм соҳасини ўқигандамушоҳада ва тафаккурқилишга ҳаракатқилинг. Агар жиддий мулоҳазақилсангиз,ҳар қандай дунёвий илм соҳасидиний илм, динийтасаввурбилан чамбарчас боғлиқлигини ҳисэтасиз...Сизлар ҳар иккала илмсоҳасини қанчалик пухтаэгаллашгакиришсангиз Аллоҳга бўлганишончингиз ҳам шунчаликортиббораверади. Еру осмон, ўсимликлар,ҳайвонларва инсонлар, хулласбарча мавжудотни Аллоҳяратганига,маълум бир ўлчов, тартиб ва ҳикматасосида йўқданборқилганига амин бўласиз, Унга имонкелтирасиз.Президентимизнинг«...Биз фарзандларимизнидунёвийбилимлар билан бирқаторда Имом Бухорий тўплаганҳадислар,Нақшбандий таълимоти,Термизий ўгитлари,Яссавий ҳикматлариасосидатарбияламоқдамиз»,дейишлари ҳам бежиз эмас.«Чун бихондиҳикматиюнониён, Ҳикмати имониёнроҳам бихон.Яъни, «юнонлиларҳикматиниўрганибсан, имонлиларҳикматини ҳам ўрган», дейдиЖалолиддинРумий.Ёки фақат диний илмлар ўқиган кишиларнингбаъзимасалалархусусида тор ва маҳдуд фикрюритаётганликларигагувоҳбўламиз. Азиз болажонлар!Демак яхши олим вакомил инсон бўлиш учундунёвийилмлар билан бирга имон-эътиқод,поклик, ҳалоллик,диёнат,ҳаётий муаммо, ташвишлар билан узвийбоғлиқбўлган дин илмини ҳамўрганишингиз зарур. Фойдалиилмларниўқисангиз икки дунё саодатигаэришасиз,юртингиз ва халқингизгакўпроқ нафингиз тегади.Севимлипайғамбаримиз ҳам: «Одамларнингяхшиси,одамларга фойдасикўпроқтегадиганидир», деганлар.Жаҳолат ванодонлик ҳар қайси даврдақораланган.XI асрлардаёқ Аҳмад Яссавийбобомиз: «Дуо қилингнодонларнингюзин кўрмай», деб зорланган эдилар.Халқимизҳам: «Нодондўстдан доно душман яхши», деббежизайтмайди.Бугун XXI асрга қадамкўймоқдамиз. Асримиз соатсайинтараққиёт ва ривожланишда.Миллатимизнингривожланиши сизларга боғлиқэкан, динингизни ҳамўр-ганинг. Унга амал қилинг. Чункиота-боболаримизмусулмонўтганлар, сизлар мусулмонфарзандларисиз.Ўтмишмаданиятимиз, қадриятларимиз шу дин биланчамбарчасбоғлиқ.Бугунги кунда ҳаётнинг турли жабҳасида фаолиятолиббориш учунлоақал диннинг зарурий жиҳатлариниўрганиш лозимлигиниунутманг.Қўлингиздагикитоб Қуръон ва Ҳадис асосида ИмомАъзаммазҳабигамувофиқ сиз азиз болажонларга атаб ёзилган.УндамуқаддасИслом динимизнинг асослари, тавсиялари,кўрсатмалари вамоҳиятисодда тил ва услубда баён қилибберилган. Уни ўқиб ва уқибамалқилсангиз, иншааллоҳикки дунё саодатига мушарраф бўласиздеганумиддаман.Suyukli bolalar!Alloҳga shukurki, uning InoyatovBilanmustaқilligimizniқўlga kiritib, diny wamilliyқadriyatlarimizgabўldik ego. Andy sizlar yurtingizwahalқingizUchun fidoyi, uluғ OTA bobolaringizgamunosibFarzandbўlishingiz Kerak. Boo borada Esa sizlardaKengimkoniyatlarBor ... Zero yaқin ўtmishga Nazartashlasak,ularnidinidan, tarihidan, SLA madaniyatidan wailmymanbalaridanchalғitdilar. Boo chalғitish Esa,fozhiavyoқibatlargaOlib Keld: Masjid-madrasalaropildi,dinimizbidat-hurofotlarga қorishtirib tashlandi,sohtaavlio,irimchilar, folbinlar, aldamchilar, hullas,Alloҳdanқўrқmaydigandionatsizlar kўpayib ketdi.Bugungi Kunda ayrimoshlarning Turlovhealing oқimlargakirib ketishi, mutaassiblik,zhoҳillik KabiillatlarningManbai ҳam Aini ilmsizlik,marifatsizlikvaetiқodsizlikdandir. Ҳazrati payғambarimizMuҳammadalayҳissalom Deandunoni Deb, Deb dunyo Dinnyunutibқўymaslikni takidlab ўtganlar.Shu Boys, sizlardiny wa dunovyilmlarni Puchta egallashgatirishing.Ҳar bir ilm wa soҳasiniўқiganda mushoҳadatafakkurқilishga ҳarakat қiling. Agar zhiddymuloҳaza қilsangiz,ҳarқanday dunovy soҳasi diny ilm ilm,dinytasavvur Bilan chambarchasboғliқligini ҳis etasiz ...Sizlar ҳarICCAIA ilm soҳasini қanchalikPuchta egallashgakirishsangiz Alloҳgabўlgan ishonchingiz ҳamshunchalikortib boraveradi. Yeru Osmon,ўsimliklar, ҳayvonlarvainsonlar, hullas Barcza mavzhudotni Alloҳyaratganiga,malum birўlchov, tartib wa ҳikmat asosida yўқdanForestқilganiga aminebўlasiz, Unga IMON keltirasiz. Prezidentimizning"...Bizfarzandlarimizni dunovybilimlar Bilan bir қatorda ImamBukhoriytўplaganҳadislar, Naқshbandy talimoti, Termiziyўgitlari,Yassaviyҳikmatlari asosida tarbiyalamoқdamiz "deyishlariҳam bezhizEMAS."Chun bihondi ҳikmati yunonion, Ҳikmatiimonionroҳambihon.Yani, "yunonlilar ҳikmatini ўrganibsan,imonlilarҳikmatiniҳam ўrgan "Dade Jaloliddin Rumy.Ueki faқat dinyilmlar ўқigankishilarning bazi masalalarhususida torus Fikr wamaҳdudyuritaotganliklarigaguvoҳ bўlamiz. Aziz Bolajonlar!Demakyahshiolim wa Komil inson bўlish Uchun dunovyilmlar BilanBirgeIMON-etiқod, poklik, ҳalollik,dionat, ҳaoty muammo,tashvishlarBilan uzvy boғliқbўlgan din ilmini ҳam ўrganishingizzarur.Foydaliilmlarni ўқisangiz ECCI dunyo saodatigaerishasiz,yurtingizwa halқingizga kўproқ nafingiz tegadi.Sevimlipayғambarimiz ҳam"Odamlarning yahshisi,odamlarga foydasikўproқtegadiganidir"deganlar.Zhaҳolat wa nodonlik ҳar қaysi davrdaқoralangan.XIasrlardaoқ Aҳmad Yassaviy bobomiz "Duo қilingnodonlarningyuzinkўrmay "Deb zorlangan edilar. Halқimizҳam "Rodongdўstdan donoDushman yahshi" Deb bezhizaytmaydi.Bugun XXI asrgaқadamkўymoқdamiz. Asrimiz EBLDSayin taraққiot warivozhlanishda.Millatimizningrivozhlanishi sizlarga boғliқ ekan,diningizni ҳamўr-ganing. Unga amal қiling. Chunki OTAbobolarimizmusulmonўtganlar, sizlar musulmonfarzandlarisiz.Ўtmishmadaniyatimiz, қadriyatlarimiz shu bilandinchambarchasboғliқ. Bugungi Kunda ҳaotning TurlovzhabҳasidaFaolOlib Borish Uchun loaқal Dinning zaruryzhiҳatlariniўrganishlozimligini unutmang. ҚўlingizdagiKitob Қuronwa Ҳadis asosida ImamAzam mazҳabigamuvofiқ PPE Aziz bolazhonlargaAtaba ozilgan.Undmuқaddas Islom dinimizning asoslari,tavsiyalari,kўrsatmalari vava til moҳiyati Soddy uslubda baonқilibberilgan. Bottom ўқib uқibwa Amal қilsangiz, inshaalloҳikkidunyo saodatiga Musharraf bўlasizDegan umiddaman.
Буюклардан буюк Муҳаммад алайҳисалом 1.0
Азиз китобхон’Ушбу китобда азиз ва суюкли Пайғамбаримиз,Расулиакрамсаллаллоху алайҳива салламнингмуборакшахсиятлари, илҳомбахшибратлиҳаётлари ва улуғворфаолиятлари хусусида диндошларимизвабошқадиндаги жаҳонга машҳур олимлар, шоирлар, адибларвадавлатарбобларининг холис фикру мулоҳДзалари,эътирофларижамланиб,эътиборингизга ҳаволаэтилмоқда.Улар - турли минтақа,мамлакат, динумиллатвакиллари ҳар сафар Пайғамбаримизҳақидафикрларини:«Буюклардан буюк Муҳаммад!» - дебякунлар эканлар,беихтиёр уларгажўровоз бўлиб:«МуҳаммадурРасулуллоҳ!» -дейсиз ва Умуборакзотнингумматига мансуб бўлганингиздан юракда чексизсевинчуифтихортуясиз...Мен ушбу китобни чексиз қувонч ва иштиёқ биланўқиб,ҳамсевиндим ва ўкиндим. Севинчим боиси - букитобни халқимиз,айниқса,ёш авлод ўқиб баҳрамандбўлади, Пайғамбаримиз(с.а.в.)нингбуюкликларигабилдирилган эътирофлардан қалбифахр-ифтихоргатўлади.Севимли Пайғамбаримиз (с.а.в.) ҳақидадунёулуғлари айтган ҳаққоний,нодир ва теран фикрумушоҳадаларданмаънавий дунёси бойийди.Ўкинчимбоиси, шўролар (худосизлар)давридаяшаб ўтган аждодларимиз (шужумладан, менингбобом, тоғам,акам - муфтий Бобохоновлар)шундайазиз китобни орзу қилиб дунёданўтишди, уни қўлдатутиш, ўқишбахтиуларга ваўтмишавлодларгамуяссарбўлмади.Маълумки, муқаддасдинимиз исломга тошотиб,дунёда исломофобияни кучайтиришгаинтилаётганлароз эмас. ҒарбдаПайғамбаримизни карикатура -ҳажвияқилиб, обрўсизлантиришгауринганларнингқилмишлари ҳаммага аён. Анашундайғаламисларнингхуружларига бу китоб муносиб далил ваҳужжатларбиланжавоб беради.Шарқу Ғарбнинг энг машҳур сиймолари:МаҳатмаГанди,Ламартин, Лев Толстой, Наполеон Бонапарт,ОттоБисмарк, Карл Маркс,Бернард Шоу, ШайхФаридуддин Аттор, МавлоноЖалолиддин Румий,МирАлишер Навоий, Абдурауф Фитрат кабиюзлабдавлат ва маданиятарбобларининг Пайғамбаримизшаънига айтгансамимий мақтов сўзларикитобхоннитўлқинлантиради,фикр доирасиникенгайтириб,руҳанюксалтиради.Мазкур қимматбаҳо, дурдонафикр-мулоҳазаларникўпйиллар давомида битталаб йиғиб,китобхонларгатақдим этган жаҳонгаштатадбиркор ва маърифийлойиҳаларҳомийсиАнвармирзо Хусаиновга ҳамдаушбукитобнимеҳру ихлос билантаржима қилган Ўзбекистонхалқ шоириЖамол Камолга чин юракданташаккурларайтаман.Ушбу китоб жуда каттаададларда нашрэтилиб,юртимизнинг ҳ^ ^цр хонадонига, билимюртлари,масжидумадрасаларга' кйрйб борса, бағояг ОЭДрли,савоб ишбўлур эдиAzizkitobhon 'Ushba kitobda Aziz va suyukliPayғambarimiz,Rasuli acressallallohu alayҳivasallamningmuborakshahsiyatlari, ilҳombahshibratli ҳaotlari wauluғvorfaoliyatlari hususida dindoshlarimiz waboshқadindagizhaҳonga mashҳur olimlar, shoirlar, adiblarwa DawlatarboblariningHollis Fikri muloҳDzalari,etiroflari zhamlanib,etiboringizgaҳavolaetilmoқda.Ular - Turlov mintaқa, Mamlakat,DeanMillatvakillari ҳar Safar Payғambarimizҳaқidafikrlarini"Buyuklardan Buyuk Muҳammad!" - Debyakunlarekanlar, beihtiorularga zhўrovoz bўlib:"MuҳammadurRasululloҳ!"-deysiz Islands haveMuborak zotningummatiga mansub bўlganingizdanyurakdacheksizSevinch Iftikhor tuyasiz ...Men Ushba kitobnicheksizқuvonch wa ishtioқ Bilanўқib, ҳam sevindim wa ўkindim.Sevinch Boys- bukitobni halқimiz, ayniқsa, Yosh Avlod ўқibbaҳramandbўladi,Payғambarimiz (pbuh) ning buyukliklarigabildirilganetiroflardanқalbi Fakhr iftihorgatўladi. Sevimli Payғambarimiz(pbuh) ҳaқidadunyouluғlari aytgan ҳaққony, Nodir wa TeranFikrimushoҳadalardanManaviyat dunosi boyiydi.Ўkinchim Boise,shўrolar (hudosizlar)davridayashab ўtgan azhdodlarimiz (shuzhumladan, meningitisBobtoғam, AKAM - Mufti Bobohonovlar)shundayAziz kitobni Orzu қilibdunodan ўtishdi, uni қўldaTutish,ўқish bahtiularga vaўtmishavlodlargamuyassarbўlmadi.Malumki,muқaddas dinimiz islomga toshotib,dunoda islomofobiyanikuchaytirishga intilaotganlarLake EMAS.Ғarbda Payғambarimiznicaricature -ҳazhviya қilib,obrўsizlantirishgauringanlarningқilmishlari ҳammaga aon. Anashundayғalamislarninghuruzhlariga bu Kitob munosib daleelwaҳuzhzhatlarBilan zhavob Barada.Sharқu Ғarbning Angmashҳursiymolari: MaҳatmaGandhi, Lamartine, Leo Tolstoy,NapoleonBonaparte,Otto Bismarck, Karl Marx, George BernardShaw,ShaikhFariduddin Hattori, Mavlono Jaloliddin Rumy,MirAlisherNavoi, Abdulrauf Fitrat Kabi yuzlabDawlat wa MadaniatarboblariningPayғambarimizshaniga aytgan themselves maқtovsўzlarikitobhonnitўlқinlantiradi, Fikr doirasinikengaytirib,ruҳanyuksaltiradi.Mazkur қimmatbaҳo, DurdonaFikr-muloҳazalarnikўpyillar davomida bittalab yiғib,kitobhonlargataқdim etganzhaҳongashta Tadbirkor wa marifyloyiҳalarҳomiysiAnvarmirzoHusainovga ҳamda Ushbakitobnimeҳru ihlos Bilantarzhima қilganO'zbekistonhalқ Shoira Jamol Kamolga rankyurakdantashakkurlaraytaman.Ushba Kitob zhuda katta adadlardanashretilib,yurtimizning Kha with descender ^ CR honadoniga,bilimyurtlari,Masjid madrasalarga 'kyryb Bors baғoyag OEDrli,savobishbўlur Edie
Минг бир ҳадис 1.0
Бундан бир неча йил аввал таниқли диний олимшайх АбдулазизМансурараб тилидан таржима қилган«Минг бир хддис» китоби нашрқилинганэди.Ҳадис - Куръони каримдан кейин турадиганИсломшариатиахқомларининг иккинчи манбаи хқсобланади.ПайғамбаримизМуҳаммадалайхқссаломнинг сўзлари,қилган ишлари ва у зоттомонлариданмаъқулланганбошқа кишиларнинг ишлари Ислом динидасуннатдебаталади. Шу уч ҳолни ифода этувчи ривоятматнлари (иборалари)ҳадисдеб номланади.Кўпчиликмўмин-мусулмонкитобхонларнингхоҳиш-истакларини эътиборга олиб,мазкуркитобнииккинчи бор нашр этишга қарор қилинди. Ушбутўпламдагиҳадисишарифларда тавҳид, имон, ихлос, ибодат,ахлоқ-одоб,дўстлик, ота-онава қариндошларҳуқуқига риоя қилиш, меҳр-оқибат,ҳалоллик,поклик,адолат, инсоф каби инсоний фазилатларга даъватқилишбиланбирга ширк, куфр, разолат, кибр-ҳаво, ҳасад,адоват,хиёнат,ёлғончилик, фитна-фасод, зулм,дилозорлик каби иллатларганафраттуйғулари қўзғатилади.Бинобарин^ мазкур ҳадисишарифларжамиятимизкишиларини, хусусан, ёш авлоднимаънавийбаркамолликруҳида тарбиялашдек умумий ишимизгаўз ҳиссасиниқўшади, деган умидбилан кенг китобхонлароммасига ҳаволақилинмоқда.Барчамизга тўғрива ҳақ йўлдан адашмай боришимиздаАллоҳтаоло тавфиқу иноят насибэтсин!РАСУЛУЛЛОҲ СОЛЛАЛЛОҲУ АЛАЙҲИВАСАЛЛАМАЙТДИЛАР:“Албатта барчаамаллар ниятга қараб эътибор қилинади.Ҳарбир киши ўз ниятигаетгусидир. Бас, кимки(Маккадан Мадинага)Аллоҳтаоло ва Унингпайғамбариучун ҳижрат1 қилса, унга Аллоҳ ваУнинг Расули учунҳижратқилганлик савоби ёзилур. Ҳар ким дунёучунҳижрат қилса - дунёга,аёл учун ҳижрат қилса - аёлгаетишгусидир.Бас, нимани ният қилибҳижрат қилса,ўша эътиборга олинади”.Bundalabir Nechay yil Awwaltaniқli diny olimShaykh Abdulaziz Mansur Arabtilidan tarzhimaқilgan"Ming bir hddis" Whaler nashr қilinganEdie.Ҳadis - Kuronikarimdan Kejin turadigan IslomShariatiahқomlarining ikkinchiManbai hқsoblanadi.Payғambarimiz Muҳammadalayhқssalomningsўzlari,қilgan ishlari Islands at Zottomonlaridanmaқullanganboshқa kishilarning ishlari Islom dinidaDebataladiSunnat. Shu uch ҳolni ifoda etuvchi Rivomatnlari (iboralari)ҳadisnomlanadi Deb.Kўpchilikmўmin-musulmonkitobhonlarninghoҳish-istaklarini etiborga Olib,mazkurkitobniikkinchi boron nashr etishga қaror қilindi.Ushbatўplamdagiҳadisi shariflarda tavҳid IMON, ihlos,Ibodat,ahloқ-odob,dўstlik, Ota-it wa қarindoshlarҳuқuқiga rioyaқilish, meҳr-oқibat,ҳalollik, poklik,Adolat, insof Kabi Insonfazilatlarga davatқilishBilan Birge Shirk, Kufr, razolat,Kibrit-ҳavo, ҳasad,adovat,hionat, olғonchilik, fitna-fasod,zulm,dilozorlik Kabi illatlarganafrat tuyғulariқўzғatiladi.Binobarin ^ mazkur ҳadisishariflarzhamiyatimizkishilarini, hususan, Yosh avlodniManaviyatBarkamollikruҳida tarbiyalashdek Umum ishimizgaўzҳissasini қўshadi, DegasUmid Bilan Keng kitobhonlarommasiga ҳavolaқilinmoқda.Barchamizgatўғri wa ҳaқ yўldan adashmayborishimizdaAlloҳ Taolu tavfiқu InoyatNasib etsin!RASULULLOҲSOLLALLOҲU ALAYҲIVASALLAM AYTDILAR:"AlbattaBarcza amallar niyatgaқarab etibor қilinadi.Ҳar bir kisi ўzniyatiga etgusidir. Bass,Kimco(Makkadan Madinaga) Alloҳtaolo vaUning payғambariUchunҳizhrat1 қilsa, Unga Island Alloҳ UningRasuli Uchunҳizhratқilganlik savobi ozilur. Ҳar Kim dunyoUchunҳizhrat қilsa - dunoga,Ayol Uchun ҳizhrat қilsa -aolgaetishgusidir. Bass, Niemann Niyatқilib ҳizhrat қilsa,ўshaetiborga olinadi ".
Исроф 1.0
Бандаларини исрофдан қайтарган Аллоҳ таологабитмас-туганмасҳамдусанолар бўлсин!Умматларига исроф нималигинибатафсилтушунтириб,унга йўл қўймаслик қай тарзда амалгаоширилишиникўрсатибберган маҳбуб Пайғамбаримиз МуҳаммадМустафогамукаммал ва батамомсалавоту дурудлар бўлсин!Албатта, молудунё Аллоҳ таолонингбандаларигаберган улуғ неъматларидан, шу биланбирга, ушбудунёҳаётининг зийнатларидан биридир. Бу ҳақиқатниАллоҳтаоло ҚуръониКаримда ҳам таъкидлаган. У ЗотКаҳф сурасидамарҳаматқилади:«Мол-мулк, бола-чақа дунё ҳаётининг зийнатидир.Боқийқолувчисолиҳ амаллар Роббинг ҳузуридасавоб ва умид жиҳатиданяхшироқдир»(46-оят).Ҳа, мол-мулк, бола-чақа бу дунёнингзийнатидир,аммоқийматн эмасдир. Маълумки, зийнат ортиқча ҳавасучунқилинади.Исломда ҳалол-пок бўлиш шартиила зийнатга ҳам изнберилган. Аммозийнатлар ҳаётқадрини ўлчовчи қийматгаайлантирилмаган.Зийнатгазийнат деб қаралган.Ҳа,«Мол-мулк, бола-чақадунё ҳаётинингзийнатидир».Исломда боқий қолувчи солиҳ амалларгинақийматсаналади.Ҳар бир инсонга унинг иймони ва яхши амалигақарабқиймат берилади.Ҳа, фақат«Боқий қолувчи солиқ амаллар Роббингҳузуридасавоб ва умиджиқатидан яхшироқдир».Дунё қаётизийнатларининг қиймати йўқдир.Уларгасавоб ҳам берилмайди, уларнингортидан бирон нарсаумид ҳамқилиб бўлмайди. Шу билан бирга, будунёнингзийнати бўлганнарсаларни инсонга Аллоҳ таолонингЎзизийнатлаб қўйгандир.Аллоҳтаоло Оли Имрон сурасида марҳаматқилади:«Одамларга аёллардан,фарзандлардан, тўп-тўптилла вакумушдан, боқилган отлардан,чорвалардан,экин-тикиндан иборатшақватларнинг муқаббатичиройликўрсатилди. Булар дунёқаётинингматоқидир. Ва Аллоқ - қузуридагўзал қайтар жойбор Зотдир»(14-оят).«Шаҳват» сўзи урфда жинсиймаънода ишлатиб келинади.Аслидаэса «шаҳват» сўзи «иштаҳа»сўзиданолинган бўлиб, кўнгил тусашига,хоҳпашига айтилади.Ушбу оятикаримада одамларнинг кўнглигамуҳаббатизийнатланган, иштаҳаларидоим тортиб турадиганнарсаларҳақида сўз кетмокда:Шайх МуҳаммадСодиқ МуҳаммадЮсуф«Одамларга аёллардан, фарзандлардан,тўп-тўптилла ва кумушдан,боқилган отлардан,чорвалардан,экин-тикиндан иборат шаҳватларнингмуҳаббатичиройликўрсатилди».Мазкур нарсалар рўйхатининг бопшдааёллар турибди.Эркаккишида аёлга бўлган хоҳиш, истак бошқазикрқилинган нарсаларгақараганда кўпроқ ва кучлирокдир.У ўша бошқанарсаларни ҳам аёлйўлидасарфлайди.Кейинаёлидантуғиладиганболаларзикрқилинмоқда.Ўзини билганҳар бир инсон учун фарзандижигарбанд,кўзининг қорачиғи, дилинингпораси ҳисобланади.Сўнгратўп-тўп тилла ва кумушнинг зикрикелмоқда.Молу дунё шаҳватй ҳамжуда кучли шаҳват. Инсон фақатмолибўлипшнигина эмас, балки молитўп-тўп бўлипшнихоҳлайди. Молиникўпайтиришнинг ўзикатташаҳватдандир. Шунинг учун ҳам моли кўпларбойликтўплашгамолсизлардан кўра кўпроқ уринаётганлариникўрамиз.Молга бўлганкучли шаҳватнинг сабаби убошқа шаҳватларга ҳамэриштирувчи воситаэканидир.Ундан кейин гўзал отларнинг зикрикелмокда. Отўзидамуҳаббатгасабаб бўлувчи кўпгинасифатларнижамлаганҳайвондир.Доимо кишилар яхши отта эгабўлишниўзлари учун обрў деб билганлар.(Ҳатто ҳозиргитехниказамонида ҳам миллионлаб долларгабаҳоланаётган отларбор.)Аммо бу ерда умуман, улов маъносида ҳамтушунилади.Атрофимизгақарасак, биронта уловга эга бўлишмақсадидаинсон нималарқилаётганини кўрамиз.Шунингдек, одамларда туя, сигир,қўй кабичорваҳайвонлари ва экин-тикинларга ҳам муҳаббаткучлибўлиб, ушбунарсаларни ўзига мулк қилишга доимоҳаракатқиладилар.Ояти каримадаушбу нарсаларнинг муҳаббатичиройликўрсатилди, дейилмоқца. Демак, бумуҳаббатинсоннинг аслтабиатида бор экан. Бундай ҳолатнингбўлишитабиий бир ҳол экан.Модомики ушбу рағбатларинсон табиатида борэкан, Аллоҳнинг Ўзиинсоннишундай яратган экан, бу нарсалар инсонҳаётинимуҳофазақилишга, унинг гўзал ва завқли кечишигахизматқилмоғи лозим. Шунингучун Ислом динимазкур нарсаларни ҳаром қилганэмас, балкимубоҳқилган.Bandalarini isrofdan қaytarganAlloҳtaologabitmas-tuganmas ҳamdu sanolar bўlsin!Ummatlarigaisrofnimaligini batafsil tushuntirib,Unga yўl қўymaslik қaytarzdaamalga oshirilishinikўrsatib Bergan maҳbub PayғambarimizMuҳammadMustafogaMukammal Batam Island salavotu durudlarbўlsin!Albatta,pier dunyo Alloҳ taoloning bandalarigaBergan uluғnematlaridan, shubilan Birge, Ushbadunyo ҳaotining ziynatlaridanbiridir. BooҳaқiқatniAlloҳ Taolu Қuroni Karimda ҳam takidlagan. InZotKaҳfsurasida marҳamat қiladi:"Mol-mulk, bola-chaқa dunyoҳaotiningziynatidir.Boқy қoluvchi soliҳ amallar Robbingҳuzuridasavob vaUmid zhiҳatidan yahshiroқdir "(46-INF).Ҳa,mol-mulk, bola-bu chaқadunoning ziynatidir,ammo қiymatn emasdir.Malumki, ziynat ortiқchaҳavasUchun қilinadi. Islomda ҳalol-pokbўlish Chartiersilt ziynatgaҳam PHI berilgan. Ammo ziynatlarҳaotқadrini ўlchovchi қiymatgaaylantirilmagan. Ziynatgaziynat Debқaralgan.Ҳa,"Mol-mulk,bola-chaқa dunyo ҳaotiningziynatidir".Islomda boқy қoluvchi soliҳamallargina қiymatsanaladi.Ҳar bir insonga uning iymoni wa yahshiamaligaқarab қiymat beriladi.Ҳa, faқat"Boқy қoluvchi soliқ amallarRobbing ҳuzuridasavob va Umidzhiқatidan yahshiroқdir ".Dunyo қaotiziynatlarining қiymati yўқdir.Ulargasavob ҳam berilmaydi, ularningortidan Biron NarsUmid ҳamқilib bўlmaydi. Shu Bilan Birge, budunoningziynati bўlgannarsalarni insonga Alloҳ taoloningЎziziynatlab қўygandir.AlloҳTaolu Oli Imron surasida marҳamatқiladi:"Odamlarga aollardan,farzandlardan, tўp-tўpTill wakumushdan, boқilgan otlardan,chorvalardan,Ekin-tikindan iboratshaқvatlarning muқabbatichiroylikўrsatildi. Bular dunyoқaotiningmatoқidir. Va Alloқ - қuzuridagўzal қaytar Mrs.boronZotdir "(14 SNF)."Shaҳvat" sўzi urfda zhinsymanoda ishlatibkelinadi.Aslida Esa "shaҳvat" sўzi "ishtaҳa"sўzidanolingan bўlib,kўngil tusashiga, hoҳpashiga aytiladi.UshbaOjať karimadaodamlarning kўngliga muҳabbatiziynatlangan,ishtaҳalari milkingtortib turadigan narsalarҳaқida sўzketmokda:Shaikh Yusuf MuҳammadSodiқ Muҳammad"Odamlarga aollardan,farzandlardan, tўp-tўpTill wakumushdan, boқilgan otlardan,chorvalardan,Ekin-tikindan iboratshaҳvatlarning muҳabbatichiroylikўrsatildi ".Mazkur narsalarrўyhatining bopshda Ayollarturibdi.Erkak Kishida aolga bўlganhoҳish, istak boshқadhikrқilingan narsalarga қaraganda kўproқ wakuchlirokdir.In ўshaboshқa narsalarni ҳam Ayolyўlidasarflaydi.Keyinaolidantuғiladiganbolalarzikrқilinmoқda.ЎziniBilhan ҳar bir inson Uchun Farzandzhigarband,kўzining қorachiғi,dilining porasi ҳisoblanadi.Sўngratўp-tўp tilla wa kumushningkelmoқda dhikr.Maul dunyo shaҳvaty ҳamzhuda kuchli shaҳvat. Insonfaқatmoth bўlipshnigina EMAS, beams mothtўp-tўp bўlipshnihoҳlaydi.Molini kўpaytirishning ўzikattashaҳvatdandir. Shuning Uchun ҳammoth kўplar boyliktўplashgamolsizlardan kўra kўproқurinaotganlarinikўramiz. Molga bўlgankuchli shaҳvatning sababiinboshқa shaҳvatlarga ҳam erishtiruvchivosita ekanidir.Undan Kejingўzal otlarning kelmokda dhikr. fromўzidamuҳabbatgasabab bўluvchikўpgina sifatlarnizhamlaganҳayvondir.Milking kishilar yahshithawed ego bўlishniўzlari Uchun obrў Debbilganlar. (Ҳatto ҳozirgiequipmentzamonida ҳam millionlab dollargabaҳolanaotgan otlarBor.)Ammo bu Erda umuman, catch manosida ҳamtushuniladi.Atrofimizgaқarasak, bironta ulovga ego bўlishmaқsadidainson nimalarқilaotganini kўramiz.Shuningdek, odamlarda arborvitae,Sigiriya,қўy Kabi Chorvilaҳayvonlari wa Ekin-tikinlarga ҳammuҳabbatkuchlibўlib, Ushba narsalarni ўziga mulk қilishgamilkingҳarakatқiladilar.Ojať karimada Ushba narsalarningmuҳabbatichiroylikўrsatildi, deyilmoқtsa. Demak, bumuҳabbatinsonning SLAtabiatida boron ekan. Bundala ҳolatningbўlishitabiy bir ҳol ekan.Modomiki Ushba raғbatlarinson tabiatida boronekan, Alloҳning ЎziInsonshunday yaratgan ekan, bu narsalar insonҳaotinimuҳofazaқilishga, va uning gўzal zavқli kechishigaKHIZMATқilmoғi Losimo.Shuning Uchun Islom dinimazkur narsalarni ҳaromқilgan EMAS, muboҳbeamsқilgan.
шайх Мухаммад Соддик Мухаммад Юсуф Хазратлари 1.0
Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуфнинг номи шарифлари«ЗЪагц»нашриётиучун ҳам кўп қимматлидир. Гап шундаки, укишининг халқимизсевибўқиётган «Тафсири Ҳилол», «Ҳадис ваҲаёт» туркуми, «Руҳийтарбия»,«Кифоя», «Адабул муфрад» силсилалари,«Бахтиёр оила»,«Иймон»,«Васатия - ҳаёт йўли» ва бошқакўплаб китоблари дастлаб«5Ьагд»да чопэтилди. Табиийки, буулуғ олим билан нашриётимиз ваБош таҳририятнибир-биригачамбарчас боғлади. Ажойиб мулоқотлар,суҳбатлар,учрашувларбўлиб ўтди. Афсуски, энди улар ўтмишга айланибқолди.Шуларнимулоҳаза қилган ҳолда шайх ҳазратлари ҳақидагихотиракитобиниҳам «БЬагц^да чоп этишни мақсадли ва хайрлидеббилдик.Shaikh Muҳammad Sodiқ Muҳammad YusufningNomishariflari"Zagts" nashrioti Uchun ҳam kўp қimmatlidir. Gapshundakihavekishining halқimiz sevib ўқiotgan "Tafsir Ҳilol," "waҲadisҲaot"turkumi" Ruҳy Tarbia "," Kifoya "," AdabulMufrad"silsilalari,«Bakhtiyor Oila", "Iymon", "Wasat - ҳaot yўli"vaboshқakўplab kitoblari dastlab "5agd" yes ethyl di chop.Tabiiyki,buuluғ olim Bilan nashriotimiz wa Bosch taҳririyatniBirbirigachambarchas boғladi. Azhoyib muloқotlar,suҳbatlar,uchrashuvlarbўlib ўtdi. Afsuski Andy ular ўtmishgaaylanib қoldi.Shularnimuloҳaza қilgan ҳolda Shaykh ҳazratlariҳaқidagi hotirakitobiniҳam "Bagts ^ yes chop etishni maқsadli wahayrli Debbildik.
Ахоқ одоб ӯгитлари 1.0
“Ахлоқ одоб-ўгитлари”. /Тўплаб, нашрга тайёрловчи:АбдумуродТилавов,/ - Т; “Наврўз”, 2016 йил. 304б.Ўгит, ҳикматҳаётийтажрибаларнинг хулосасидир. Ҳар бир инсон ўғитнифарзандларига,яқинларига ҳаётда адашмаслиги учун беради. Ўгит,ҳикматларинсоннинг яхши фазилатларини оширади, ёмонликданқайтаради.Боболаримиз айтишадики, Аллоҳ инсонга бир-бирларигаяхшилик қилиб,ҳидоятни орттирадиган ва ёмонликдан узоқлаштирадиганҳикматданқадрли ҳадя бермаган.Мазкур китобда қадрли ўқувчи учунбуюколимлар, адабиётшунослар ва шоирларнинг ҳикматидан саралаболинганўгитлар жамланган. Мазкур ўгитлар маънавий камолотгаэришишдафарзандларимизга ёрдам беришидан умидвормиз.Тўплаб,нашргатайёрловчи:Абдумурод Тилавов,Филология фанлариномзоди"Ahloқodob-ўgitlari". / Tўplab, nashrga tayorlovchi:Abdumurod Tilavov, /- T; "Navrўz" 2016 yil. 304b.Ўgit, ҳikmat ҳaotytazhribalarninghulosasidir. Ҳar bir inson ўғitni farzandlariga,yaқinlariga ҳaotdaadashmasligi Uchun Barada. Ўgit, ҳikmatlarinsonning yahshifazilatlarini oshiradi, omonlikdan қaytaradi.Bobolarimizaytishadiki, Alloҳ insonga Bir birlariga yahshilikқilib, ҳidoyatniorttiradigan wa omonlikdan uzoқlashtiradiganҳikmatdan қadrli ҳadyabermagan.Mazkur kitobda қadrli ўқuvchi UchunBuyuk olimlar,adabiotshunoslar wa shoirlarning ҳikmatidan saralabolingan ўgitlarzhamlangan. Mazkur ўgitlar Manaviyat kamolotgaerishishdafarzandlarimizga ordam berishidan umidvormiz.Tўplab,nashrgatayorlovchi:Abdumurod Tilavov,Philology fanlari nomzodi
Ижобат бӯлгап дуо 1.0
Эртага рамазон деган шак кунлари эди. Ёнқўшним бир қути оққандбилан икки қути чойчиқартириб юборибди.- Э...сафардагиларқайтишдими, рамазон олдиданбағринглар тўлиб қопти-да,қандоқяхшибўпти, - дедим хурсанд бўлиб. Қўшним тижоратишларибилансафарга кетган эди.- Иўқ, ҳали қайтмадилар,самолётбилетлариэртадан кейинга экан, қўнғироқ қилиб,қўшнимизнирамазонбилан қутлаб, салом айтибқўйгин деб тайинладилар, - деганжавоббўлди.- Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳу вабаракотуҳу, -дебюрагим бир тошди, қандоқажойиб қўшним бор-а сафардаҳамбизларниўйлаб юради, вой барака топкур-ей...АМАЛЛАРНИЯТГАБОҒЛИҚУмашинасини сотадиган бўлиб қолди.- Маҳалладагиларгаҳамайтиб қўй, гиламсотсанг, қўшнингга сот дейишган,бегонабўлмаганияхши, ишинг тушса бемалол бороврасан,- деди дадасиўғлигаазза-базза тайинлаб.Маҳаллада олувчи бўлмади, машинабозоргачиқди.Унга бир йигит харидор бўлиб ёпишдиқолди.Нархигакелганда қийишабошлашди.- Бўпти, - деди йигит машина эгасига,-уйингизни кўрволай,камига яна гаплашамиз...Шундай қилиб, улармашина эгасинингуйигакелишди. Ота харидор йигитни бировгаўхшатдишекилли,сўраб-суриштирибқолди.-----------------------------------------------------бим 1мимоЖалик..... "> —ИШИЮРИШГАН ТАКСИЧИТакси ҳайдовчиликка ишгаўтгандан бериунинг ишиюришгандан-юришади. Кунлик кассалариортиғибилан бажарилади,чўнтагига ҳамқолади. Бунинг сирини фақат ўзиюёлғиз Аллоҳбилади.Энди ўша сирни очиш вақти келдичоғи, токибошқаларга ҳам ибратбўлсин, нимадедингиз?Шундай қилиб, ишгатушганнинг биринчикуниёқунга шифохонадан буюртма бўлди.МанзилгаБисмиллоҳ айтиб, етибборди. У ерданқўлтиқ таёқли бир йигитбилан бир аёл машинагаўтирди.Ангрен шаҳрига олиб борадиганбекатгаолиб боришни айтишди. Олибборди. Юкхонадагинарсаларинитуширишга ёрдамлашди.Камига ҳечнарсангиз қолмадими деб сўрабҳамқўйди. Қўзғалди. Иўлда машинаганавбатдагийўловчилар чиқишди.Шунда оёқ тагида сумкақолиб кетганимаълум бўлиб қолди.Мижозларигаузр айтиб, шошганича орқагақайтди.Аммо бояги мижозларкетиб бўлишибти. Сумканибекатназоратчисига қолдира олмасэди.Бировнинг омонати, ким билади ичиданимабор? Эгалари қидирибкелиб қолса деб, қўл телефони,турар жойиниёзиб, бекатназоратчисигақолдирди-да, йўлида давом этди.Бир ҳафтаичида уч мартайўл-йўлакай бекатданҳабар олди. Ажабо, сумкани ҳечкимсўрабкелмапти. Хотини: “Сиқилиб юргунча ичиниочиб кўринг,қўйингбалки арзимас нарсалардир”,- деди эрига ақл бўлиб. “Йўқхотинбизниишда арзимас нарсалар бўлмайди,жудабўлмаса----------------------00^6^)00----------------------~Оилакилпм/иишхонага элтибтопшираман, очишса гувоҳларбилан ўша ердаочишади, тартиб шунақа”.Шундай ҳам бўлди. Олдин сумканингкичкиначўнтакчасини очишди.Очишди-ю масала ҳалбўлди-қолди. У ердапаспортдан кўчирма борэкан.Катта хонасини очишга ҳожат қолмади.Ушу заҳоти паспорт бўйичақайдасан “Ангрен”шаҳри деб йўлга тушди.Бориш-келиши биланикки юзчақирим-а. Гап унда эмас, гапомонатэгасини топишида.Ertaga RamazonDegan Shack kunlari Edie.Yongқўshnim bir қuti oқ қand Bilan ECCIқuti choychiқartiribyuboribdi.- Uh ... safardagilar қaytishdimi,Ramadanoldidanbaғringlar tўlib қopti yes, қandoқ yahshibўpti -dedimKhursand bўlib. Қўshnim Tijoratishlari Bilan safarga ketganEdie.-Iўқ, ҳali қaytmadilar, aircraft biletlariertadan keyingaekan,қўnғiroқ қilib,қўshnimizni Ramazon Bilan қutlab, baconaytibқўyginDeb tayinladilar - Degan zhavob bўldi.- Wa alaykum waAssalomraҳmatulloҳu Islandsbarakotuҳu - Deb Yuraga birtoshdi,қandoқazhoyib қўshnim boron and safarda ҳam bizlarniўylabJurado,howling hut topkur-s ...AMALLAR NIYATGABOҒLIҚUmashinasinisotadigan bўlib қoldi.- Maҳalladagilarga ҳamaytib қўy,gilamsotsang, қўshningga hundred deyishgan,begoniasbўlmaganiyahshi, ishing tushsa bemalol borovrasan,- Daddydadasi ўғligaAzza-Buzz tayinlab.Maҳallada oluvchi bўlmadi machineTunbchiқdi.Unga Bir Yigit haridor bўlib opishdiқoldi.Narhigakelganda қiyishaboshlashdi.- Bўpti - Daddy Yigit machine egasiga-uyingiznikўrvolay, Kamigo yang gaplashamiz ...Shunday қilib, ularmachineegasining uyigakelishdi. Ota haridor yigitnibirovgaўhshatdishekilli, sўrab-surishtiribқoldi.-------------------------------------------------- ---bim1moZhalik them ..... ">-Ishi YURISHGAN TAKSICHITaxiҳaydovchilikka ishga ўtgandantakeuning Ishi yurishgandan-yurishadi.Kunlik kassalariortiғi Bilanbazhariladi, chўntagiga ҳamқoladi.Buning Syrian faқat ўziyu olғizAlloҳBilad. Andy ўsha Sirny ochishvaқti Keldchoғi currentsboshқalarga ҳam Ibrat bўlsin,neemdedingiz?Shunday қilib, ishgatushganning Birinchikunioқ Ungashifohonadan buyurtma bўldi.ManzilgaBismilloҳ aytib, etib Bordeaux.In Erdalқўltiқ taoқli birbir Yigit Bilan Ayol mashinagaўtirdi.Angren shaҳriga Olibboradigan bekatgaOlib borishni aytishdi. OlibBordeaux.Yukhonadaginarsalarini tushirishga ordamlashdi.Kamigoҳechnarsangiz қolmadimi Deb sўrab ҳamқўydi. Қўzғaldi. Iўldamashinaganavbatdagiyўlovchilar chiқishdi. Shunda ooқ tagidaBagқolib ketganimalum bўlib қoldi. MizhozlarigaSLM aytib,shoshganicha orқagaқaytdi.Ammo Boagiu mizhozlar ketib bўlishibti.Sumkanibekatnazoratchisiga қoldira Olmas Edie.Birovning omonati KimBiladichida neemBor? Egalari қidirib Kelibia қolsa Deb, қўlphone,Turarzhoyini ozib, bekat nazoratchisigaқoldirdi yes, yўlidaDoveetdi.Bir ҳafta ichida uch March yўl-yўlakay bekatdanҳabarOLDI.Azhabo, sumkani ҳech Kim sўrabkelmapti. Hawtin: "SiқilibyurgunchaIchinochib kўring, қўying beams arzimas narsalardir "-Daddy ERIGOaқl bўlib. "Yўқ Hawtin Bizneishda arzimas narsalarbўlmaydi, zhudabўlmasa---------------------- 00 ^ 6 ^) 00----------------------~Oila kilpm / andishhonaga eltib topshiraman,ochishsa guvoҳlarBilanўsha Erda ochishadi, tartib shunaқa ".Shunday ҳam bўldi. Aldeansumkaning Kichkinachўntakchasini ochishdi.Ochishdi th masalaҳalbўldi-қoldi. In Erda pasportdan kўchirmaBorekan. Katta honasiniochishga ҳozhat қolmadi. Inshu zaҳotipassport bўyicha қaydasan"Angren"shaҳri Deb yўlga tushdi.Borish-kelishi Bilanikkichaқirim-a skid. Gap Und EMAS, GAPomonategasini topishida.
Синов саҳнаси 1.0
“Синов саҳнаси" романи муаллифнинг кўп жилдга мўлжаллангантарихийсолномасининг иккинчи китоби бўлиб, унда кўпрокУзбекистонҳудудлари, шу жумладан, Хоразм энг кадимги даврларданбошлаб жаҳонфани цивилизациясининг кўҳна ўчокларидан бири, кўпгинабуюккашфиётларнинг ватани эканлигига урғу берилади.Фазовийтригонометрия асосчиси деб тан олинган Абу Наср ибн Ирок,қомусийалломалар Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино вабошкаларнингтарихнинг зулмат ва жаҳолат ҳукмронлик қилган муайяндаврларигатўғри келган ёшлиги, фожиали ҳаёти, илму фан чўққилариниэгаллашйўлидаги жасоратлари ҳикоя килинган бўлса, иккинчи китобдауларнингинсониятнинг интеллектуал тарихида чукур из колдирган илмиймактаб-Хоразм Маъмун академияси “Дорул ҳикма”даги узок йилларфаолияти ваушбу илм дарогоҳининг шаклланишидаги хизматлариқизикарли бадиийлавҳаларда очиб берилган. Ўрта Осиё халқлариҳаётида юз бергануйғониш (ренессанс) даврида аждодларимизнингинсоният бошиданкечирган турли фожиалар, урушлар, табиий офатлар,ҳаётсилсилаларига қарамасдан, ўз ҳаётини хавф остида қўйиббўлса-да,фаолият кўрсатиб, ўзларидан буюк маънавий-илмиймеросқолдирганлари; шоҳлар. сарой ахдининг ҳаёти, максад варуҳияти.жаҳолат ва маърифат кураши ва бу йўлдаги ҳаёт машаққатлари,севгиизтнроблари. оғир қисмати бадиий бўёкларда зўр маҳоратбиланқизикарли ва ишонарли акс эттирилган.Биринчи китобнинг дунёюзиникўрганига анча вақт ўтди. Айрим воқеалар китобхоннингхотирасиданкўтарилган ҳам бўлиши мумкин. Баъзиларнинг эса китобқўлигатушмагандир. Ажабланманг, шу сабабли муаплиф биринчикитобдакелтирилган айрим муҳим лавҳаларни китобхонга эслатиб ўтишнилозимтопган."Synovitis saҳnasi" Romani muallifning kўpzhildgamўlzhallangan Tarija solnomasining ikkinchi whaler bўlib,Undkўprok Uzbekistan ҳududlari, shu zhumladan, Khorezm Angkadimgidavrlardan boshlab zhaҳon Fani tsivilizatsiyasiningkўҳnaўchoklaridan Beery, kўpgina Buyuk kashfiotlarning Wataniekanligigaurғu beriladi. Phase trigonometry asoschisi Deb Tanolingan AbuNasr ibn iroko қomusy allomalar Rayҳon Abu Beruni, AbuAli ibn Sinowa wa boshkalarning tarihning zulmat zhaҳolatҳukmronlik қilganmuayyan davrlariga tўғri kelgan oshligi, fozhialiҳaoti and mu fanchўққilarini egallash yўlidagi zhasoratlari ҳikoyakilingan bўlsa,ikkinchi kitobda ularning insoniyatning intellectualtarihidaChukur of koldirgan ilmy maktab- Khorezm Mamun Akademiyasi"Dorulҳikma" Dagi narrow yillar faoliyati ilm wa Ushbadarogoҳiningshakllanishidagi Hizmatlari қizikarli badiy lavҳalardaochibberilgan. Ўrta Osie halқlari ҳaotida skid Berganuyғonish(renaissance) davrida azhdodlarimizning inson boshidankechirganTurlov fozhialar, urushlar, tabiy ofatlar, ҳaotsilsilalarigaқaramasdan, ўz ҳaotini havf ostida қўyib bўlsa- Yes,Faol kўrsatib,ўzlaridan Buyuk Manaviyat-ilmy Meros қoldirganlari;shoҳlar. Sarahahdining ҳaoti, Maksad wa ruҳiyati. zhaҳolat wa waboo marifatQurashi yўldagi ҳaot mashaққatlari, Sevgi iztnroblari.oғir қismatibadiy bўoklarda zўr maҳorat Bilan қizikarli waishonarli ettirilganax.Birinchi kitobning dunyo yuzini kўrganigaAncha vaқt ўtdi. Ayrimvoқealar kitobhonning hotirasidan kўtarilganҳam bўlishi mumkin.Bazilarning Esa Kitob қўliga tushmagandir.Azhablanmang, shusababli muaplif Birinchi kitobda keltirilgan ayrimmuҳim lavҳalarnikitobhonga eslatib ўtishni Losimo topgan.
Араб алифбоси 1.1
Ҳар биримиз учун илм талаб қилиш фарздир. Шунинг учун ҳамилмсариинтилмоғимиз зарур. Аллоҳ таолодан севимлиНайғамбаримизМуҳаммад(с.а.в.)га келган илк ваҳий ҳамда у учборатакрорланган сўз бу«Ўқи»дир.Аллоҳ ўзининг баркамол дини бўлмишисломнинг дастури—ўзининг охирги китобини Қуръон, яъни «Ўқиш»китоби дебномлади.Шундай экан, бизнинг бош вазифамиз каттадир ёкичик,ҳамма-ҳаммасимаънавиятимизнинг таркибий қисмисаналганиймон-инсоф, ахлоқ-одобкаби тушунчаларнинг асоси —исломтаълимотини ўқиш ва ўрганиш бизучун муҳимдир.Араб ёзувида осонва тезроқ саводхон бўлиш учун ушбуёзувдафтарини тузишга жазмқилдик. Ҳуснихат дафтари арабёзувлариданбири бўлган насх ёзувиасосида тузилган. Ёзувдафтариўқувчини ёзишга ва ёзган ҳарфлариниқўшиб ўқишгакўникмаҳосил қилиши учун мўлжалланган.Аввалбелгиларнинг(ҳаракатларнинг) ўрни ва ёзилиши ҳақидатушунча, сўнгҳарфларнингкўриниши, ўзаро боғланишҳолатларини мисолларда беришнилозимтопдик.Мустақил шуғулланишда ўқувчи нимани,қандайбажараётганлигиҳақида тушунча ҳосил қилиш учункўпроқшарҳбердик.Араб ёзувидан хабари йўқ ёшу қари,ихлосмандюртдошларимизушбу ёзув дафтаридан эътибор ва чидам биланҳаркунибитта ҳарфни ёзиб ва ёзилган ҳарфлар билануларгаберилгансўзларни овоз чиқариб ўқишни ўргансалар, тезфурсатдаҚуръоникарим ҳамда Ҳадиси шариф ва бошқа арабчаматнларниўқийолишларига умид қиламиз.Хайрли ва савобли ишларингиздаАллоҳданнажот тилаймиз.Ўзининг муқаддас сўзини ўқий олиш бахтигамушаррафэтсин.Сизда мўътабар ва муқаддас бўлмиш араб ёзувиниўрганишучуништиёқ борлигини сезиб турибмиз.Араб ёзувининг ўзи бирсанъат.Бу санъатни эгаллаш учун эсамуттасил ёзиш ва ўқишлозим.Хайрли ишгабел боғлаб, қўлингиздаги араб алифбосиёзувдафтарини муаллиф устоз— Исмоил Охунов кенг ўқувчилароммасигатавсия қилганлари жуда ҳамэзгу иш бўлибди.Ушбу ёзув дафтариараб тилини ўрганаётган барчаталабаларга вамахсус мактабларнингўқувчиларига, шунингдек, барчаараб тилигақизиқувчилар учунмўлжалланган.Қўлланма насх хати бўйичаҳуснихат намунаси бўлиб, ундаҳар бирҳарфнинг тўрт кўриниши, иккива ундан ортиқ ҳарфлариштирокидагисўзларнинг ёзилиш қоидалариберилган. Бу қўлланмачиройли ёзувгаўрганишда бир сармашқ бўлибхизмат қилиш билан бирга,араб тилиниўрганишда ҳам кўмаклашади, дебумид қиламиз.Ҳar birimizUchun ilm talab қilish farzdir. ShuningUchun ҳamilm sariintilmoғimiz zarur. Alloҳ taolodan sevimliNayғambarimizMuҳammad(pbuh) ha kelgan ILK vaҳy ҳamda have uchborontakrorlangan sўz boo"Ўқi" Dir.Alloҳ ўzining Barkamol Dinibўlmish islomning Dastur-ўzining ohirgi kitobini Қuron, yani"Ўқish" Whaler Debnomladi.Shunday ekan, bizning Bosch vazifamizkattadir ekichik,ҳamma-ҳammasi manaviyatimizning Tarkibқismisanalganiymon-insof, ahloқ-odob Kabi tushunchalarning Asos-Islomtalimotini ўқish wa ўrganish biz Uchun muҳimdir.Arabozuvidaoson wa tezroқ savodhon bўlish Uchun Ushba ozuvdaftarinituzishgazhazm қildik. Ҳusnihat Daftary Arab ozuvlaridanBeery bўlgannashozuvi asosida tuzilgan. Ozuv Daftaryўқuvchini ozishga waozganҳarflarini қўshib ўқishga kўnikmaҳosil қilishiUchunmўlzhallangan.Avval belgilarning (ҳarakatlarning) ўrni vaozilishiҳaқidatushuncha, sўng ҳarflarning kўrinishi,ўzaroboғlanishҳolatlarini misollarda berishni Losimotopdik.Mustaқilshuғullanishda ўқuvchi Niemann, қandaybazharaotganligiҳaқidatushuncha ҳosil қilish Uchun kўproқsharҳBurdick.Arab ozuvidanHabari yўқ oshu қari, ihlosmandyurtdoshlarimizUshba ozuvdaftaridan etibor wa chidam Bilan ҳarCooneyBeatty ҳarfni ozib waozilgan ҳarflar Bilan ulargaberilgansўzlarni ovoz chiқarib ўқishniўrgansalar, mes fursatdaҚuroniKarim ҳamda Ҳadisi Sharif wa boshқaarabcha matnlarniўқyolishlariga Umid қilamiz.Hayrli wa savobliishlaringizda AlloҳdanNazhot tilaymiz.Ўzining muқaddas sўzini ўқyolish bahtiga Musharrafetsin.Sizda mўtabar wa muқaddas bўlmishArab ozuvini ўrganishUchunishtioқ borligini sezib turibmiz.Arabozuvining ўzi bir Sanat.Boo sanatni egallash Uchun Esamuttasilozish wa ўқish Losimo.Hayrliishga white boғlab, қўlingizdagi Arabalifbosi ozuvdaftarini muallifUstoz - Ismoil Ohunov Kengўқuvchilar ommasigaTAVS қilganlari zhudaҳam ezgu ish bўlibdi.Ushbaozuv Daftary Arab tilini ўrganaotganBarcza talabalargaIslandsMakhsus maktablarning ўқuvchilariga,shuningdek, Barcza Arabtiligaқiziқuvchilar Uchunmўlzhallangan.Қўllanma nash Hati bўyichaҳusnihat namunasi bўlib,Und ҳar birҳarfning tўrt kўrinishi, ECCIwa Undan ortiқ ҳarflarishtirokidagisўzlarning ozilish қoidalariberilgan. Boo қўllanmachiroyli ozuvgaўrganishda bir sarmashқ bўlibKHIZMAT қilish BilanBirge, Arab tiliniўrganishda ҳam kўmaklashadi,Deb Umid қilamiz.
Тушлар олами 1.0
Тушлар олами (1056 та туш таъбири) / Муаллиф: Дилдора Абдуллаева.-Т.: «Adabiyot uchqunlari», 2016 йил, 128 бет.Тушлярнингмаъносикўпинча ухлаётган одамнинг иҷтимоий ҳолати, ақлийтараққиёти,жисмоний қуввати, мижози ва ёшига боғлиҳ бўлади.Шужумладан,қуйидаги китобча ҳам баҳоли қудрат ҳар бир кўрилгантушнинг тиниқва равон ҳамда умумий ижгтшоий ҳолатдан келиб чиҳибкенг таъбириникитобхонлар оммасига ҳавола ҳилади.Албатта, сизқандай тушкуришингиздан ҳатъий назар қалбингиз билан ҳамнафасбўлиб, ижобийхулоса чиҳаришингизга тилакдошмиз.ISBN978-9943-992-59-7 © ДилдораАбдуллаева, 2016 йил. © "Adabiyotuchqunlari" нашриёти, 2016Tushlarolami (1056 that carcasses tabiri)/ Muallif:Dildora Abdullayev. -T .: «Adabiyot uchqunlari», 2016yil, 128 bet.Tushlyarning manosikўpincha uhlaotgan odamning iҷtimoyҳolati, aқly taraққioti,zhismony қuvvati, mizhozi wa oshiga boғliҳbўladi.Shu zhumladan,қuyidagi kitobcha ҳam baҳoli қudrat ҳar birkўrilgan tushning tiniқwa Ravon ҳamda Umum izhgtshoy ҳolatdanKelibia chiҳib Keng tabirinikitobhonlar ommasiga ҳavolaҳiladi.Albatta, PPE қanday carcasseskurishingizdan ҳaty Nazarқalbingiz Bilan ҳamnafas bўlib, izhobyhulosa chiҳarishingizgatilakdoshmiz.ISBN 978-9943-992-59-7 ©Dildora Abdullayev 2016yil.© "Adabiyot uchqunlari" nashrioti 2016
Лирика востока Бабур 1.0
Захириддин Мухаммад Бабур — один из крупных представителейузбекскойлитературы XVI в. Он продолжил творческие традицииНизами, ХосроваДехлеви, Лутфи, Навои. Произведения Бабураотличаются глубокойсодержательностью и художественнойвыразительностью. Егомногогранный и сложный жизненный путь,мировоззрение нашли своеотражение в богатом литературном и научномнаследии автора, котороеопределяет его место в истории узбекскойлитературы.Особое местосреди его произведений занимает знаменитое«Бабур-наме» («КнигаБабура»). «Ба- бур-наме» — признанный образецузбекской классическойпрозы и выдающийся памятник узбекскоголитературного языка XV - XVIвв. Бабур свои мемуары писал простым,но в то же время блестящим,общедоступным языком, отличающимсяисключительной лаконичностью. Этопроизведение как единственный всвоем роде источник по историинародов Цент*В настоящем изданиилирика Бабура подготовлена наоснове сборника «Бабур.ZakhiriddinMuhammad Babur - one of the majorrepresentatives of Uzbekliterature of the XVI century. He continuedthe tradition ofcreative Nizami, Khosrow Dehlevi, Lutfi, Navoi.Babur's works aredistinguished by a deep richness and artisticexpression. Hismulti-faceted and complex journey of life, outlookreflected in therich literary and scientific heritage of theauthor, whichdetermines its place in the history of Uzbekliterature.A specialplace among his works take the famous"Babur-nama" ( "The Book ofBabur"). "Ba- drill-name" - a recognizedpattern of Uzbek classicalprose and an outstanding monument ofUzbek literary language XV -XVI centuries. Babur wrote his memoirssimple, but at the same timebrilliant, popular language, has anextraordinary brevity. Thiswork as a unique source for the historyof the peoples Cent *Inthis edition of Babur lyrics are based onthe book "Babar.
Ҳикматлар саодатга етаклар (қисми 6) 1.0
الحكم تقود إلى السعادةالجزء السادس«Ҳикматлар –саодатгаетаклар»Олтинчи китобТузувчи ва таржимон:АнварАҳмадТошкент:2015йилالحكم تقود إلى السعادةالجزء السادس"Ҳikmatlar -saodatgaetaklar"Oltinchi KitobTuzuvchi watarzhimon:AnwarAҳmadTashkent:2015 yil
Болалар ибратлари ҳикоятлар 1.0
Шарқ ва Ғарб педагогикаси тарихидан бизга маълумки,ёшавлодниадабиёт, ибратли ҳикоятлар воситасида тарбиялашсамаралинатижаларберади. Болаликда олинганбилим — тошга ўйилган ёзув, деганҳикматбекорга айтилмаган.Шу билан бирга ўйинқароқ, ҳаётниташвишларвадоимий изланишлардан иборат эканинианглаб-англамаганбола ўзигақаратилган ҳар қандай насиҳату ибратничапқулоғининг ёнидан ўтказибюбориши ҳам бор гап. Бу борадаболанингҳикоятга муносабатикатталарнинг панд-насиҳат,ҳикматларга бўлганмуносабатига сираўхшамайди. Катталарнингдунё ташвишлари билан банд,бир озчарчаган,андак эскирган хотира механизми ҳикмат аталмишхазинаниўзихоҳлаган тақдирда ҳам сақлаб қолиши, сигдиришидушвор.Болада эсаайнан бунинг тескариси. Ёзув ўйилишидатошнинг ихтиёрибўлмаганидек,бола ҳам бу хазинагабепарво, бир эрмак сифатидақарайди. Уни эслабқолишгауринмайди ҳам. Шунга қарамай, унингахборот ваянгиликларгаташна хотираси керак нарсаларни ўзининг,ҳаттосоҳибиданҳам махфий, бир бурчига вақти келгунига қадарсақлабқўяди. Ҳаётнингсерташвиш йўлларида ҳикмат ватажрибага эҳтиёжтуғилганда эса бухазина иш беради, инсонучун муҳим эслатма, ҳаётдарслиги бўлибхизмат қилади.Шунингучун дунё халқлари тажрибасидаболаларниҳикматбилан тарбиялашга катта эътибор қаратилади.Ибратлиҳикоятларфақат тарбияга қаратилганида унгабўлган эътибор балки буқадаркучли бўлмасди. Чунки тарбияамалиёт билан боғлангандагинакутилганнатижани беради.Бир гапни боланинг қулоғига мингмартақуйганданкўра бир марта амалий ибрат кўрсатилса, болашуниолади,шунга амал қилади. Ёки боланинг хотирасида қолганбирорҳикматкатталарнинг ибратли амаллари воситасидагинақайтатуғилади,тирилади. Шунинг учун дунё тажрибасидатарбияни таълимбилануйғунликда олиб бориш урфгакирган. Шу маънода ибратлиҳикоятларикки жиҳатдантаълимга, болага билим беришга хизматқилади.Биринчи-дан, ҳар қандай ибратли ҳикоят ўз таркибигабирорбадиийахборотни ташиши билан бирга, муайян даражадагибилимниҳамташийди. Бола ундан ахборот, руҳий-маънавийқониқиш, айнипайтдамаълум билим ҳам олади. Иккинчидан,айни характердагиҳикоятларасосан таълим жараёнидақўлланилади.Бундай самарали тажрибабизнингXX асргача бўлганмактаб тизимимизда кўп кузатилади. Хусусан,эскимактаблардахалқ оғзаки ижодида мавжуд ҳикматлар, АҳмадЮгнакий,Юсуфхос Ҳожиб, Аҳмад Яссавий, Алишер Навоий,Саъдий Шерозий,ЖалолиддинРумий, Сўфи Оллоёр,Сулаймон Боқирғоний, Гулханийсингариадибларнингибратли ҳикоятлари ва ўгитларидан фойдаланибкелинган.XXасрнинг бошларида эса жадид мутафаккирлари —МаҳмудхўжаБеҳбудий,Мунавварқори Абдурашидхонов,Исҳоқхон Ибрат, АбдурауфФитрат, ҲамзаҲакимзода Ниёзий,Абдулла Авлоний педагогик фаолиятидаайнижараённингфаоллашгани кўзга ташланади. Авлонийнинг«Туркийгулистонёхуд ахлоқ», «Биринчи муаллим», «Иккинчимуаллим»,Фитратнинг«Ўқу(ўқи)» дарсликларида тарбиявийтаълимнингюксак намунасиникўрамиз. Жадид педагогларининганъанавийпедагогикадан фарққиладиган хусусиятларишундаки, улар ибратлиҳикоятларни фақатШарқадабиёгидаги эмас, балки жаҳон адабиётига доирнамуналариданҳамунумли фойдаланганлар. Бир сўз билан Шарқ ваҒарбпедагогика илминисинтез қилганлар.Қўлингиздаги китобча мана шундайибратлианъаналарнингдавоми десак, янглишмаймиз. Унгакиритилганҳикоятлардажаҳон халқлари кечмиши ва тажрибасиаксэтган.Келтирилган ҳар бир ҳикоят муайян эзгумақсадниифодалайди.Ҳикоятлар сўнгида берилган «хулоса»ларболаларнингмавзумоҳиятини кенгроқ, чуқурроқ англашларигакўмакберади. Ўйлайманки,ушбу китобча болаларимизнипгмаънан баркамолбўлиб етишувлари учунхизмат қилади.Sharқ wa Ғarb pedagogikasitarihidan bizgamalumki,Yosh avlodni Adabiyoti, ibratli ҳikoyatlarvositasidatarbiyalashSamarai natizhalar Barada. BolalikdaolinganBilim -toshga ўyilgan ozuv, Degas ҳikmat bekorgaaytilmagan.Shu BilanBirge ўyinқaroқ, ҳaotni tashvishlarIslandsmilking izlanishlardaniborat ekanini anglab-anglamaganbolaўziga қaratilgan ҳar қandaynasiҳatu ibratni CHAPқuloғining onidanўtkazib yuborishi ҳam boronGAP. Boo boradabolaning ҳikoyatgamunosabati kattalarningpanda-nasiҳat,ҳikmatlarga bўlganmunosabatiga sire ўhshamaydi.Kattalarningdunyo tashvishlari Bilangangs Bear Lakecharchagan,andak eskirgan hotira mechanism ҳikmatatalmishhazinaniўzi hoҳlagan taқdirda ҳam saқlabқolishi,sigdirishidushvor. Bolado Esa Inan buning teskarisi.Ozuvўyilishidatoshning Ikhtiyor bўlmaganidek, bola ҳambuhazinagabeparvo, bir Ermac sifatida қaraydi. Bottomeslabқolishgaurinmaydi ҳam. Shung қaramay, va uningAkhborotyangiliklargatashna hotirasi Kerak narsalarniўzining,ҳattosoҳibidan ҳam mahfy, bir burchiga vaқti kelgunigaқadarsaқlabқўyadi. Ҳaotning sertashvish yўllarida ҳikmatIslandstazhribagaeҳtiozh tuғilganda Esa bu Khazin ish Barada,insonUchun muҳimeslatma, ҳaot darsligi bўlib KHIZMATқiladi.Shuninguchun dunyohalқlari tazhribasida bolalarniҳikmatBilan tarbiyalashga kattaetibor қaratiladi.Ibratli ҳikoyatlarfaқat tarbiyaga қaratilganidaUngabўlgan etibor beams bu қadarkuchli bўlmasdi. ChunkiTarbiaamaliot Bilan boғlangandagina kutilgannatizhani Barada.Birgapni bolaning қuloғiga ming Marchқuygandankўra March bir AmalIbrat kўrsatilsa, bola sunipancakes,Shung amal қiladi. Uekibolaning hotirasida қolganbirorҳikmat kattalarning ibratliamallari vositasidaginaқaytatuғiladi, tiriladi. Shuning Uchundunyo tazhribasidatarbiyani talimBilan uyғunlikda Olib Borishurfgakirgan. Shu manoda ibratliҳikoyatlar ECCI zhiҳatdantalimga,bolaga bilim berishga KHIZMATқiladi. Birinchi-dan ҳar қandayibratli ҳikoyat ўz tarkibiga birorbadiyahborotni tashishi BilanBirge, muayyan darazhadagi bilimniҳamtashiydi. Bol Undan Akhborot,ruҳy-Manaviyatқoniқish, Aini paytdamalum bilim ҳam pancakes.Ikkinchidan,Aini harakterdagi ҳikoyatlarasosan talimzharaonidaқўllaniladi.Bundala Samaran tazhriba bizningXX asrgachabўlganMaktab tizimimizda kўp kuzatiladi. Hususan,Eskimaktablardahalқ oғzaki izhodida Mavjuda ҳikmatlar,AҳmadYugnaky,Yusuf Hos Ҳozhib, Aҳmad Yassaviy, Alisher Navoi,SadySherozi,Jaloliddin Rumy, Sўfi Olloor,Sulaymon Boқirғony, GulhaneSingharaadiblarningibratli ҳikoyatlari wa ўgitlaridanfoydalanibkelingan.XX asrning boshlarida Esa Jadidmutafakkirlari-Maҳmudhўzha Beҳbudy, MunavvarқoriAbdurashidhonov,Isҳoқhon Ibrat,Abdulrauf Fitrat, Ҳamza ҲakimzodaNiyozov,Abdullah Avloniypedagogies faoliyatida Ainizharaonningfaollashgani kўzgatashlanadi. Avloniyning "TurksGulistonohud ahloқ "," BirinchiMuallim "," Ikkinchi Muallim "Fitratning"Ўқu (ўқi)" darsliklaridatarbiyavytalimning yuksak namunasinikўramiz. Jadidpedagoglariningananavy pedagogikadan farққiladiganhususiyatlarishundaki, ular ibratli ҳikoyatlarnifaқatSharқadabiogidagi EMAS, beams zhaҳon adabiotigaDoiranamunalaridanҳam unumli foydalanganlar. Bir sўz BilanSharқIslandsҒarb pedagogy ilmini synthesisқilganlar.Қўlingizdagikitobcha mana shunday ibratliananalarningDove desak,yanglishmaymiz. Unga kiritilganҳikoyatlardazhaҳon halқlarikechmishi wa tazhribasi etganax.Keltirilgan ҳar bir ҳikoyatmuayyan ezgu maқsadniifodalaydi.Ҳikoyatlar sўngida berilgan"hulosa" lar bolalarningmavzumoҳiyatini kengroқ, chuқurroқanglashlariga kўmakBarada. Ўylaymanki,Ushba kitobchabolalarimiznipgmanan Barkamol bўlib etishuvlari UchunKHIZMATқiladi.
Хазрат Увайс Карони 1.0
Инсондаги маънавий сифатларнинг асосий қисмитарбиянатижасидашаклланади. Шунинг учун ҳам бугуннингодамигабоболарнинг қандайахлоқий фазилатларга эга бўлганлигинибилишкатта аҳамиятга эгадир.Ўтмишдаги маънавий тажрибаларниўзлаштирмайтуриб, эзгу ахлоқийфазилатлар эгасибўлиш мумкин эмас. Бугунгизамоннинг моҳияти қандайбўлишиасосан замондошлар маънавиятигабоғлиқ экани англабетилди.Инсоният тарихида яшаб ўтган улуғ руҳонийзотларҳаётига доирагиографик асарлар маънавий бойликларниўзлаштиришжиҳатидан ғоятқимматлидир.Буюк зотлар тўғрисидаги маноқибларданмаълумки,инсонияттарихида ўзга кишига муҳаббат қўйган одамларнингэнг улуғиваэнг таъмасизи Увайс Қаранийдир. Бу зот ўзгага бўлгансевгисибиланбирга дунёга келган эди. У болалик чоғиданоқҳалитуғилмаганМуҳаммадга, инсониятга Аллоҳ томониданжўнатилгансўнгги элчигамуҳаббат қўйган ва шу беғараз севгисиданбошқаоламдаги ҳамманарсани унутган эди.Турк агиографик адабиётинингтаниқли вакилиМустафоНажотий Бурсалининг "Ҳазрати Увайс Қараний"асарида анашузот - буюк ялавочга бўлган беғараз ишқитуфайлиинсониятхотирасидан мустаҳкам ўрин олган туякаш ошиқвавалийуллоҳВайсал Қараний шахсиятига тегишли жиҳатлар гоятўзигахосйўсинда бадиий акс эттирилган.Маълумки, муҳаббат кўнгилкўзиниочади. Кўнгил кўзиочиқ одам эса, жуда кўп нарсаларни кўраолади.Маъжозиймаънодаги чинакам севги ҳам омиодамнидонишмандгаайлантириши мумкин бўлгани каби илоҳийнургачўмдирилганҳақиқий севги ошиқ кўнгил эгасинивалиуллоҳдаражасигаюксалтириши мумкин. Қўлингиздаги китобдакамбагаллигибоисбошқалар қатори мактабга бориб савод ҳам чиқараолмаганУвайснингкўнгил кўзи билан ҳаммадан узоқни, барчаданбехатокўра олгани ғоятишонарли ва таъсирли аксэттирилган.Ёзувчининг тасвир маҳоратиинсон ўз ҳаётида оддий ақдвамаиший мезонлар билан англаб етиббўлмайдиган нарсаларгабот-ботдуч келиши мумкинлигини ва бундатўғри йўл тутишучун кўнгил кўзиочиқ бўлиши кераклигини эсдақоладиганйўсинда акс эттиришда намоёнбўлади.Ишқ билан тўйинган,унинг йўлига тушганкишинингхатти-ҳаракатлари одатдаги ўлчамларгатўғри келмаслигиасардазадиб томонидан жуда табиий келишлариникутмай, бетўхтовортига қайтгани унинг ўз сўзигаэгалик қилаоладиган киши эканиникўрсатади. Айни вақгда, буҳолат Увайснингтакдирга кўникишга мойилсабрлимўминлигидан ҳам далолат беради.Ёзувчининг тасвирлашмаҳоратикитобда излаб борган ҳабибини кўрмаганУвайсчеккан изтиробларчизилган ўринларда бутун залвори биланаксэтган. Асарда икки ўтўртасида қоврилган инсоннингруҳийтўлғанишлари бор бўйича намоёнэтилган.Муҳаммаднинг (с.а.в.)Уҳуд жангида биртишлариданажралганликларини ғойибона йўсинда билибқолганҚаранийизтиробнинг зўридан ўзининг барча тишлариниурибсиндирганлигитасвири ўқувчида эътиқод ва муҳаббаттуйғуларинишакллантиришга кучлитаъсир этиши жиҳатиданбеқиёсдир. Асарда Увайсҳазратларининг ғояткамтар шахсэканликлари ҳам ўта таъсирли тарздакўрсатилган.Чунончи,сўнгги Ялавоч ўз ҳирқаларини Қаранийга беришнибуюрганвасаҳобалар бу топшириқни бажарган бўлишларигақарамай,Увайсҳазратлари ўзларини бу кийимларни кийишгалойиқҳисобламаганликларива умрларининг охирига қадар уларникўзқорачиғидай асрабюрганликлари акс эттирилган ўринларҳамкитобнинг таъсир даражасиниорттирган.Увайс Қаранийнинг туғилганйили манбалардатурличакўрсатилади. Китоб муаллифи Нажоти Бурсали:«...Расулуллоҳцан(соллаллоҳу алайҳи васаллам) аввалтуғилганитаҳминқилинади», — дейди. Тадқиқотчи ҲамидуллаАминовэсатадқиқотида 621-йил дея таъкидлайди*.Ёш, умидли таржимонРоҳилаРўзманова асарнинг руҳинияхши англаган ҳолда иш кўрган. Буҳолқаҳрамоннинг қирғоғийўқ туйғулари тўфони акс этган ўринлартасвириберилишидаяққол намоён бўлган. Хуллас, ўзбекўқувчисинингмаънавийқиёфасини шакллантиришда бу китобча муҳимўринтутишигашубҳа йўқ.Insondagi Manaviyat sifatlarning ASOSқismiTarbianatizhasida shakllanadi. Shuning Uchun ҳambugunningodamigabobolarning қanday ahloқy fazilatlargaegobўlganliginibilish katta aҳamiyatga egadir. ЎtmishdagiManaviyattazhribalarniўzlashtirmay Turibius, ezgu ahloқyfazilatlarEgasbўlish mumkin EMAS. Bugungi zamonning moҳiyatiқandaybўlishiasosan zamondoshlar manaviyatiga boғliқ ekananglabetildi.Inson tarihida yashab ўtgan uluғ ruҳony zotlarҳaotigaDoiraagiografik asarlar Manaviyat boyliklarniўzlashtirishzhiҳatidanғoyat қimmatlidir.Buyuk zotlar tўғrisidagi manoқiblardanmalumki,Insontarihida ўzga kishiga muҳabbat қўygan odamlarning AnguluғiIslandsAng tamasizi Uwais Қaraniydir. Boo Zot ўzgagabўlgansevgisiBilan Birge dunoga kelgan Edie. In bolalikchoғidanoқҳalituғilmagan Muҳammadga, insoniyatga Alloҳtomonidanzhўnatilgansўnggi elchiga muҳabbat қўygan Island shubeғarazsevgisidan boshқaolamdagi ҳamma narsani unutganEdie.Turkagiografik adabiotining taniқli Vakili MustafoNazhotBursalining"Ҳazrati Uwais Қarany" asarida ana shuZot - Buyukyalavochga bўlganbeғaraz ishқi Tufayli Insonhotirasidan mustaҳkamўrin OLGA tuyakashoshiқ wa valiyulloҳVaisala Қarany shahsiyatigategishli zhiҳatlargoyat ўziga Hawesyўsinda badiy ettirilganax.Malumki, muҳabbatkўngil kўzini Orchard. Kўngil kўziochiқ odesEsa, zhuda kўpnarsalarni kўra pancakes. Mazhozymanodagi ChinakSevgi ҳam omiodamni donishmandgaaylantirishi mumkin bўlgani Kabiiloҳy nurgachўmdirilganҳaқiқy Sevgi oshiқ kўngil egasinivaliulloҳdarazhasigayuksaltirishi mumkin. ҚўlingizdagikitobdakambagalligiBoys boshқalar қatori maktabga borib savod ҳamchiқaraolmaganUvaysning kўngil kўzi Bilan ҳammadan uzoқni,barchadanbehatokўra olgani ғoyat ishonarli wa tasirliettirilganax.Ozuvchining tasvir maҳorati inson ўz ҳaotida oddyaқdIslandsmaishy mezonlar Bilan anglab etib bўlmaydigannarsalargabotbot Duch kelishi mumkinligini wa Bund tўғri yўlTutishUchun kўngilkўzi ochiқ bўlishi kerakligini esdaқoladiganyўsinda ax ettirishdanamoon bўladi.Ishқ Bilan tўyingan,uning yўliga tushgankishiningHutt ҳarakatlari odatdagi ўlchamlargatўғri kelmasligiasardasAdib tomonidan zhuda tabiykelishlariniKutman, betўhtovOrtiga қaytgani uning ўz sўzigaegalik қila oladiganKishi ekaninikўrsatadi. Aini vaқgda, buҳolat Uvaysning takdirgakўnikishga moyilsabrlimўminligidan ҳam dalolat Barada.Ozuvchiningtasvirlashmaҳorati kitobda izlab Borgan ҳabibinikўrmaganUwaisCeccano iztiroblar chizilgan ўrinlarda Butun zalvoriBilanaxetgan. Asarda ECCI ўt ўrtasida қovrilganinsonningruҳytўlғanishlari boron bўyicha namoonetilgan.Muҳammadning (pbuh)Uҳud zhangida birtishlaridanazhralganliklarini ғoyibona yўsindabilib қolganҚaranyiztirobning zўridan ўzining BarczatishlariniUribesindirganligi Tasviriy ўқuvchida etiқod wamuҳabbattuyғularinishakllantirishga kuchli tasir etishizhiҳatidanbeқiosdir. AsardaUwais ҳazratlarining ғoyat kamtarShakhsekanliklari ҳam ўta tasirlitarzda kўrsatilgan.Chunonchi,sўnggi Yalavoch ўz ҳirқalariniҚaraniyga berishni buyurganIslandssaҳobalar bu topshiriқnibazhargan bўlishlariga қaramay,Uwaisҳazratlari ўzlarini bukiyimlarni kiyishga loyiқҳisoblamaganliklariwa umrlarining ohirigaқadar ularni kўzқorachiғiday asrabyurganliklari ax ettirilganўrinlar ҳamkitobning tasir darazhasiniorttirgan.Uwais Қaraniyningtuғilgan Yili manbalardaturlichakўrsatiladi. Kitob muallifi NazhotBursali: "...Rasululloҳtsan(Sollalloҳu alayҳi vasallam) avvaltuғilganitaҳminқilinadi "- Dade. Tadқiқotchi Ҳamidulla AminovEsatadқiқotida621-yil dey takidlaydi *.Yosh, umidli tarzhimonRoҳila Rўzmanovaasarning ruҳiniyahshi anglagan ҳolda ish kўrgan.Boo ҳolқaҳramonning қirғoғiyўқ tuyғulari tўfoni ax etgan ўrinlarTasviriyberilishidayaққol namoon bўlgan. Hullas, ўzbekўқuvchisiningManaviyatқiofasini shakllantirishda bu kitobcha muҳimўrintutishigashubҳa yўқ.
Дунё мӯъжизалари 1.0
Ушбу китобда дунё мўъжизалари ҳақида баён қилинади. Инсо- ниятҳарқандай чўққини заб этар экан, шу чўққидан қараб ўзини нақадарожизэканини ҳис этади. Сабаби дунёнинг ўзи бир мўъжи- задир.Сизларгабу мўъжизалар саёҳати ёқади деган умиддамиз.Ushba kitobdadunyomўzhizalari ҳaқida baon қilinadi. Inso- Niyat ҳar қandaychўққiniZab Etar passes ekan, shu chўққidan қarab ўzini naқadarozhizekanini ҳis etad. Sababi dunoning ўzi bir mўzhi- bullies.Sizlargabu mўzhizalar saoҳati oқadi Degan umiddamiz.
Утинч ва таскин 1.0
Ўтган асрнинг 80-йилларида Чингиз Айтматов Москваматбуотиданашрэтган мақоласида Ўрта Осиё аёл ёзувчилариҳақзда фикрюритиб,аёлларнинг шеър ёзиши Зулфияхонимданбошланган, дегандабизнорозилик хати жўнатдик.Чунки адабиёт тарихини қашшоқҳолдакўрсатган эди.Эҳтимол, қирғиз адабиёти тарихида аёлларсоветдавридаижодларини бошлагандир. Лекин ўзбекадабиётитарихинингилдизлари ниҳоятда чуқур. Буни билмаслик ёкитанолмасликайб саналади. Зебунисобегим,Нодирабегим,Увайсийбегим...ларнингижоди адабиёттарихинингжавҳарларидир.Тарихдан гап бошлашимнинг боиси -буанъанаҳозиргақадар яхши кўринишда давом этяпти.Бугунгиадабиётимизнингфазилатларидан бири — диний-илоҳийфалсафа сатрларгасинга бошлади.Социалистикреализм деган ёлғон сафсата ўрниниодамийликка хосфазилатларгақувват берувчи ҳақиқат сўзлари эгаллайбошлади.Буни бизҳозир маърифий-оммабоп адабиёт деб атаяпмиз.Ўтган1400 йилликтарихда исломий-илмий адабиёт шаклланди.Ярагилгантафсирлар,ҳадисларга шархдар,“Ҳидоя”,“Мукошафатул-қулуб”,“Танбехул-ғофилийн” сингари асарларузоқйиллар давомида одамлармаънавий оламини бойитишгахизмат қилибкелди. Кейинги чорак асрдавомида юртимиздабу адабиётнинг янгисаҳифалари очилди.Муҳтарамшайхларимиз Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф,АлоуддинМансур,Абдулазиз Мансурларнинг бу борадаги хайрлиишларигаАллох улуғажрлар бергай, Инша Аллоҳ!Бу устозларнинг асарлари софилмийуслубда, баён ҳамилмий услубда. Кўпроқ озми-кўпми илмиборўқувчиларгамўлжалланган. Шу боис илмий услубданилҳомланган,қувватолган тарзда илмий-оммабоп услуб ҳам шаклланади.Бууслубдагиасарлар барча учун осон тушунарли бўлади ваодамийликфазилатларинитарбиялашда казта фойдаси бор.Илмий услубдамуаллифнинг ру.ҳийтуйғулари, ҳаяжон-лари сатрларга кўчмайди. Буҳолни бизилмий-оммабоп услубдакўрамиз. Кейинги чорак асрда бу услубҳаммаърифийадабиётимизда шаклланиб боряпти.Опа-сингилларимизнингбуйўналишда самарали ижод қилишлари, айниқса,қувонарли.ТурсунойСодиқова, Марҳабо Каримова кабиижодкорларқаторида Хуморбегим кабиёш ёзувчиларнинг ижодқилишлариэса янада қувонарли.Синглимиз янгикитобларига қалб кечинмаларинижамлабдилар.Бу кечинмалар биргинаодамга хос эмас. Ҳидоятйўлидагиқалби иймон нури билан нурланганҳар бир одамдашундай кечинмалармавжуд. Фақат бу кечинмаларни ҳарбиродам ҳам қоғозгатуширавермайди. Кимёда “катализатор”дегантушунча бор. Катализаторкимёвий реакцияларнибошлаб беради. Мазкуркитоб, менимча шу вазифанибажаради.Оддий бўлиб туюлган баёнларўқувчи қалбидагисокинкечинмаларни жўштиради. Ўз иймонига бўлганталабникучайтиради.Қалбидаги Аллоҳга бўлган ишқ ўтиниянадакучлироқ аланга олдиришгаундайди. Аллоҳга бўлган ишқэсакишида одамийлик фазилатларинитарбиялайди. Бундайэдамлар бировгазулм қилмайди. Тилини ва дилиниғийбат,фитна, иғво каби иллатларданасрайди.Шу нуқгаи назарданмазкур китобнинг юзагакелишихайрлидир.Ўtgan asrning 80 yillaridaChingiz AitmatovMoscowmatbuotida nashr etgan maқolasida Ўrta OsieAyolozuvchilariҳaқzda Fikr yuritib, aollarning sherozishiZulfiyahonimdanboshlangan, deganda biz norozilikHatizhўnatdik.Chunki Adabiyoti tarihini қashshoқ ҳoldakўrsatganEdie.Eҳtimol, қirғiz Adabiyoti tarihida AyollarCouncildavridaizhodlarini boshlagandir. Lekin ўzbekAdabiyotitarihiningildizlari niҳoyatda chuқur. Boonie bilmaslikUekitanolmaslik Aib sanaladi. Zebunisobegim, Nodirabegim,Uvaysiybegim... larningIzhod Adabiyoti tarihiningzhavҳarlaridir.GAP BoysTarihdan boshlashimning -bu ananaҳozirgaқadar yahshi kўrinishdaDove etyapti.Bugungi adabiotimizningfazilatlaridan Beery -diny-iloҳyFalsafa satrlarga Singh boshladi.SotsialistikrealismDegan olғon safsata ўrnini odamiylikka Hawesfazilatlargaқuvvatberuvchi ҳaқiқat sўzlari egallayboshladi.Buni-biz ҳozir marifyommabop Adabiyoti Deb atayapmiz.Ўtgan1400 yillik tarihdaIslom-ilmy Adabiyoti shakllandi.Yaragilgantafsirlar, ҳadislargasharhdar, "Ҳidoya""Mukoshafatul-қulub","Tanbehul-ғofiliyn"Singhara asarlaruzoқ yillar davomida odamlarManaviyat olaminboyitishgaKHIZMAT қilib Keld. Keyingi Chorak Asrdavomidayurtimizdabu adabiotning yangi saҳifalariochildi.Muҳtaramshayhlarimiz Muҳammad Sodiқ Muҳammad YusufAlouddinMansourAbdulaziz Mansurlarning bu boradagi hayrliishlarigaAlloh uluғazhrlar Bergan, Insha Alloҳ!Boo ustozlarning asarlari Sofilmyuslubda, baon ҳamilmy uslubda. Kўproқ Ozni-kўpmi Ilmiboronўқuvchilargamўlzhallangan. Shu Boys ilmy uslubdanilҳomlangan,қuvvatOlga tarzda ilmy-ommabop uslub ҳam shakllanadi.Boouslubdagiasarlar Barcza Uchun oson tushunarli bўladiIslandsodamiylikfazilatlarini tarbiyalashda kazta foydasiboron.Ilmy uslubdamuallifning ru.ҳy tuyғulari, ҳayazhon-GELsatrlarga kўchmaydi. Booҳolni biz ilmy-ommabop uslubdakўramiz.Keyingi Chorak asrda buuslub ҳam marifyadabiotimizda shakllanibboryapti. Opasingillarimizningbu yўnalishda Samaran Izhodқilishlari, ayniқsa,қuvonarli.Tursunoy Sodiқova, Marҳabo KarimovKabiizhodkorlarқatorida Humorbegim Kabi YoshozuvchilarningIzhodқilishlari Esa yanada қuvonarli.Singlimiz yangikitoblarigaқalb kechinmalarini zhamlabdilar.Boo kechinmalar birginaodamgaHawes EMAS. Ҳidoyatyўlidagi қalbi iymon Nuri Bilan nurlanganҳarbir odamdashunday kechinmalar Mavjuda. Faқat Bu birkechinmalarniҳarodes ҳam қoғozga tushiravermaydi. Kimoda"catalyst"Degantushuncha boron. The catalyst kimovyreaktsiyalarniboshlab Barada.Mazkur whaler menimcha shu vazifanibazharadi.Oddy bўlib tuyulganbaonlar ўқuvchi қalbidagiSokinkechinmalarni zhўshtiradi. Ўziymoniga bўlgantalabnikuchaytiradi. Қalbidagi Alloҳga bўlgan ishқўtiniyanadakuchliroқ Alang oldirishga undaydi. Alloҳga bўlganishқEsaKishida odamiylik fazilatlarini tarbiyalaydi.Bundalaedamlar birovgazulm қilmaydi. Tilini wa diliniғiybat,fitna, iғvo Kabi illatlardanasraydi.Shu nuқgai nazardanmazkur kitobning yuzagakelishihayrlidir.