Jan Tursky Apps

Developer (Material design)
Jan Tursky
Info about appAre you developer? Are your graphic designer for mobile devices? Orjust a simple user, who wants to know more about your device andalso to have better control for some aspects?Then this app is for you. More than 45 categories in the menu witheven better control over your phone. Try to test this app, it's notworth anything.List of categories:• Android - unique identifiers, build info, serial data, versionnumbers, processors info• Audio - test sound, test virbation, control audio• Battery - battery monitor, scale, level, status,technology...• Bluetooth - name editor, bt switch, paired devices• Calculator - screen calculator, widget cells, DIP-PX, colorinfo• Call log - call details, list of calls, detail info• Camera - flashlight control, available cameras• Charset - list of charsets• Compass - list of sensors, compass visualisation• Connection - wi-fi switch, mobile data switch, networks list,detail info• Contacts - remove duplicates, detail info about contacts• Crash - exception crash, process crash, ANR crash• Date formatter - DateFormat parse tester• File viewer - detail info abou directories and files• Gesture - pointer location test, gesture test• GPS - gsp switch, gps providers• Graphic - OpenGL checker, list of available methods• Guide - most useful programming info about Android• Hash functions - calculator for SHA1, SHA-256, djb2, sdbm, loselose, Jenkins hash function, Blowfish, AES, DES with CBS mode andPKCS5 padding• Hidden codes - list of 120 hidden codes for every mobile device(depends on the model)• Java Properties - separator, compilers, home, library path,vendor, vm_version, architecture...• Language - list of languages, language change• List - permissions, permission groups, intents, dalvik opcodes,Open Source libraries• Log - log output, search, save, main/radio/events,All/Debug/Info/Error/Verbose/Warn• Manifest viewer - list of apps, details, AndroidManifest.xml,extract SDK, calculate checksum...• MD5 checker - MD5 check• Memory - memory overview, virtual/native/CPU, PIDS, PSS,processes• Notifications - customize and test notification• Permissions - apps permissions• Phone manager - refresh home screen, scan media, lock phone,airplane mode, shutdown phone, reboot phone, developer settings,developer console• Regex checker - regular expressions tester• Resource viewer - info about strings, string array, color,drawables, dimensions, integers• Root checker - method binary file, check test-keys, superuserfile, command in shell, command SU• Screen - pixel checker, brightness control, width-height, metricsinfo, refresh rate, rotation state, size• Sensor - available sensors, sensors info• SMS - fake SMS, list of SMS, detail info• Storage - internal, external, full statistics, list of filetypes• Telephone - location, device id, country info...• Time - list of timezones, current/boot millis...• Tools - bt switch, wi-fi switch, mobile data switch, sync switch,gps switch, rotate control, WiMAX control, airplane switch,brightness control, screen switch control, sound control, NFCcontrol, WiFi tethering, USB tethering, VPN...• Usb Accessories - list of USB accessories• WebView - browser information properties...• Wi-Fi - Wi-Fi switch, Wi-Fi hotspotsThank you and have a nice day :)
Služby do vrecka
Jan Tursky
Získajte prístup k najužitočnejším,najdôležitejším a najkomplexnejším informáciam pre Slovenskúrepubliku. Aplikáciu si môžete personalizovať podľa Vašíchpredstáv. Stiahnite si aplikáciu Služby do vrecka a začnite jupoužívať už dnes - je to zadarmo!Aplikácia obsahuje tieto kategórie:• Domov - aktuálne počasie a správy na hlavnej ploche• Cestovné poriadky - rýchly prístup ku autobusovej a vlakovejdoprave• Dopravné informácie - aktuálne dopravné informácie na slovenskýchcestách• Kalendár - jednoduchý prehľad o meninách (aj u Vaších kontaktov),sviatkoch, horoskope, východe/západe slnka a fázy mesiaca• Meškanie vlakov - aktuálne meškania vlakov na trati ŽSR aj smedzinárodnými vlakmi• Počasie - aktuálny stav a predpoveď počasia na nasledujúcedni• Rádiá - prehrávanie/nahrávanie slovenských rádií v jednom• Správy - RSS čítačka slovenských a českých spravodajskýchwebov• Taxi - rýchly prístup ku TAXI službám + telefonickékontakty• TV program - aktuálny program jednotlivých staníc, program nadnešný a zajtrajší deň pre vyše 40 staníc (text môže byť v CZjazyku)• Dôležité telefónne čísla - majte vždy prístup k týmnajdôležitejším tel. číslam v prípade problémov• Horské výstrahy - ak ste vášnivý turista, vždy si radšejskontrolujte stav horských oblastí• Lekárne, pohotov., optiky, ADOS - poloha, kontaktné údaje ajotváracie hodiny (niektoré lekárne) o zdravotníckych zariadení naSlovensku• Prvá pomoc - návod na poskytnutie prvej pomoci pre zranenia,ktoré môžu nastať na horách, u Vaších domácich miláčikov ako aj vbežnom živote• Stav objektov - stav kúpalísk, lanoviek, zjazdoviek ako ajsnehové správy v jednom• O Slovensku - komplexný súhrn informácií o Slovenskejrepublike• Obce - zoznam obcí na Slovensku so základnými informáciami• Online kamery - aktuálny stav oblastí podľa webkamier• Predvoľby - predvoľby operátov a krajín• Biblia - offline čítačka Biblie• Čísla a symboly - PSČ, sviatky, číslovanie odevov a obuvy,informácie o bankách, éčka a mnoho iného• Kalkulačka - kalkulačka na prevod jednotiek a výpočet BMI,spotreby energií, DPH a iného• Kontrola vstupu - overte si platnosť rodného čísla, IBAN-u, IČO,DIČ, čísla účtu, atď.• POI objekty - prehľad o zaujímavých lokalitách vo Vašom okolí(galérie, hotely, bary, hrady, jaskyne a ďalších 50kategórií)• ŠPZ, EČV, VIN, pokuty - overenie technickej, emisnej kontroly,originality vozidla alebo poisťovateľa• Výmenný kurz - kurzový lístok s jednoduchým prevodom medzimenami• Zľavy - aktuálny prehľad o všetkých zľavách na Slovensku aj vzahraničí• Citáty, Murphyho zákony, Vtipné SMS, Vtipy, Kvízy, Internetovécelebrity, atď.Zoznam práv v aplikácií:INTERNET - komunikácia so sieťouACCESS_NETWORK_STATE - kontrola dostupnosti sietiACCESS_COARSE_LOCATION - rýchlejšia dostupnosť GPS polohyACCESS_FINE_LOCATION - presnejšia dostupnosť GPS polohyREAD_CONTACTS - čítanie kontaktov pre vyhľadanie menín v sekciíKalendárREAD_EXTERNAL_STORAGE - kontrola dostupnosti SD karty pre uloženienahrávok zo sekcie „Rádiá“ a „Internetové celebrity“WRITE_EXTERNAL_STORAGE - zápis nahrávok na SD kartuBILLING - možnosť aktivácie PRO verzieV prípade, ak máte problém s aplikáciou alebo nápad na úpravu alebodoplnenie novej sekcie, kontaktujte ma na e-mail:jan.tursky@gmail.comGain access to the mostuseful, most important and most comprehensive information for theSlovak Republic. Application, you can personalize to your liking.Download the application services in your pocket and start using ittoday - it's free!The application includes the following categories:& # 8226; & # 8195; Home - current weather and managementon the desktop& # 8226; & # 8195; Timetables - quick access to bus andtrain service& # 8226; & # 8195; Traffic information - date trafficinformation on Slovak roads& # 8226; & # 8195; Calendar - simple overview of Menino(even in your contacts), birthdays, horoscopes, sunrise / sunsetand moon phase& # 8226; & # 8195; of delay - current train delays on theline ZSR and international trains& # 8226; & # 8195; Weather - current conditions andweather forecast for the next days& # 8226; & # 8195; Radio - playback / recording Slovakiaranks in one& # 8226; & # 8195; Reports - RSS reader Slovak and Czechnews sites& # 8226; & # 8195; Taxi - quick access to taxi service +Cemetery& # 8226; & # 8195; TV program - the current program ofindividual stations, the program for today and tomorrow's day formore than 40 stations (text may be CZ language)& # 8226; & # 8195; Important phone numbers - Always haveaccess to the most important tel. numbers in case of problems& # 8226; & # 8195; Mountain alerts - if you're an avidhiker, always prefer to check the status of Mountain Areas& # 8226; & # 8195; Pharmacies, standby., Optics, ADOS -location, contact details and opening hours (some pharmacies) onhealthcare facilities in Slovakia& # 8226; & # 8195; First Aid - Instructions for first aidfor injuries that may occur in the mountains with your pets as wellas in everyday life& # 8226; & # 8195; The state of properties - the statepools, lifts, slopes and snow reports in one& # 8226; & # 8195; About Slovakia - a comprehensivesummary of the Slovak Republic& # 8226; & # 8195; Municipalities - a list of villages inSlovakia with basic information& # 8226; & # 8195; Online cameras - the current state ofthe area by webcams& # 8226; & # 8195; Preferences - preference for theoperators and countries& # 8226; & # 8195; Bible - Online Bible reader& # 8226; & # 8195; Numbers and symbols - Zip, holidays,numbering clothing and footwear, information on banks, éčka andmore& # 8226; & # 8195; Calculator - calculator for convertingunits and calculate your BMI, energy consumption, VAT andother& # 8226; & # 8195; Access control - check the validity ofthe birth certificate number, IBAN, Tax Identification Number,account number, etc.& # 8226; & # 8195; POI objects - an overview of theinteresting locations in your area (galleries, hotels, bars,castles, caves and other 50 categories)& # 8226; & # 8195; license plate, registration plate, VIN,fine - verification of the technical, emission control, originalityor insurer& # 8226; & # 8195; exchange rate - exchange rates with asimple transfer between currencies& # 8226; & # 8195; Discounts - date overview of alldiscounts in Slovakia and abroad& # 8226; & # 8195; Quotes, Murphy's Law, Funny SMS, Jokes,Quizzes, Internet celebrity, etc.The list of rights in the application:INTERNET - communication with the networkACCESS_NETWORK_STATE - checking the availability of thenetworkACCESS_COARSE_LOCATION - faster availability of GPS positionACCESS_FINE_LOCATION - availability precise GPS locationREAD_CONTACTS - read contacts to find minorities in the sectionCalendarREAD_EXTERNAL_STORAGE - check the availability of the SD card tostore the recordings from the "Radio" and "Internetcelebrity"WRITE_EXTERNAL_STORAGE - Write recording to SD cardBILLING - possibility to activate Pro versionIf you have a problem with the application or the idea of​​adapting or adding a new section, contact me at e-mail:jan.tursky@gmail.com