Jan Tursky Apps

Loading...
Learn programming 7.2
Jan Tursky
Application was created for the purpose of thesis on "interactivetextbook of Internet technologies." It contains a list of allelements used in HTML 5 Explanation, see the browser and sourcecode. The tests, which are then evaluated in the form ofstatistical tables. Sand, where one can try to write code that willautomatically display it in the browser. OVERVIEW • more than 70programming languages (Ada, Android, Angular JS, Apache Ant,ASP.NET, AWT, Bash, Bootstrap, C, CISC, Clojure, COBOL, C++, C#,CSS, CSS2, CSS3, CSS Basic, EJB, Erlang, Git, Go, Gradle, ApacheGroovy, Guava, GWT, Apache Hadoop, Haskell, Apache Hbase, HibernateORM, Apache Hive, HTML5, IBM IMS, Jackson, Java, Java 8,JavaScript, Java XML, JCL, JDBC, jQuery, jQuery Mobile, JSP, Junit,Lisp, Apache Log4j, Lua, Magento, MATLAB, Apache Maven, MVC,Node.js, OBIEE, Pascal, Perl, PHP, Python, Regex, RSS, Ruby, Scala,Spring, Apache Sqoop, Apache Struts 2, Apache Subversion, SVG,Swift, TeX, VB.NET, VBScript, XML Schema, XPath, XSD, XSL-FO,XSLT...) • other languages, frameworks, schemas, shortcuts,commands etc. (Apache Ant, AWT, Bash, Bootstrap, Canvas, FTP, Git,Google maps, Gradle, Guava, Hadoop, HTTP codes, Jackson, jQuerymobile, JUnit, Linux, Maven, Node.js, Regex, Rss, Subversion, TeX,VBScript, Vi, XML schema, Xpath, XSD...) • interview questions - beprepared for the every type of questions from programming languagesfor your job • sandbox - create your own code, display it in thebrowser, customizable • award system - earn points, obtain medails• skills quiz - prove, that you know answer every question • fullycustomizable app in the settings • HTML5 tools, details about tagsand even more... • simple statistics • option to remove ads +support development ----------------- Enjoy Learn programming andhave a nice day.
Developer (Material design) 4.8
Jan Tursky
Info about app Are you developer? Are your graphic designer formobile devices? Or just a simple user, who wants to know more aboutyour device and also to have better control for some aspects? Thenthis app is for you. More than 45 categories in the menu with evenbetter control over your phone. Try to test this app, it's notworth anything. List of categories: • Android - unique identifiers,build info, serial data, version numbers, processors info • Audio -test sound, test virbation, control audio • Battery - batterymonitor, scale, level, status, technology... • Bluetooth - nameeditor, bt switch, paired devices • Calculator - screen calculator,widget cells, DIP-PX, color info • Call log - call details, list ofcalls, detail info • Camera - flashlight control, available cameras• Charset - list of charsets • Compass - list of sensors, compassvisualisation • Connection - wi-fi switch, mobile data switch,networks list, detail info • Contacts - remove duplicates, detailinfo about contacts • Crash - exception crash, process crash, ANRcrash • Date formatter - DateFormat parse tester • File viewer -detail info abou directories and files • Gesture - pointer locationtest, gesture test • GPS - gsp switch, gps providers • Graphic -OpenGL checker, list of available methods • Guide - most usefulprogramming info about Android • Hash functions - calculator forSHA1, SHA-256, djb2, sdbm, lose lose, Jenkins hash function,Blowfish, AES, DES with CBS mode and PKCS5 padding • Hidden codes -list of 120 hidden codes for every mobile device (depends on themodel) • Java Properties - separator, compilers, home, librarypath, vendor, vm_version, architecture... • Language - list oflanguages, language change • List - permissions, permission groups,intents, dalvik opcodes, Open Source libraries • Log - log output,search, save, main/radio/events, All/Debug/Info/Error/Verbose/Warn• Manifest viewer - list of apps, details, AndroidManifest.xml,extract SDK, calculate checksum... • MD5 checker - MD5 check• Memory - memory overview, virtual/native/CPU, PIDS, PSS,processes • Notifications - customize and test notification• Permissions - apps permissions • Phone manager - refresh homescreen, scan media, lock phone, airplane mode, shutdown phone,reboot phone, developer settings, developer console • Regex checker- regular expressions tester • Resource viewer - info aboutstrings, string array, color, drawables, dimensions, integers• Root checker - method binary file, check test-keys, superuserfile, command in shell, command SU • Screen - pixel checker,brightness control, width-height, metrics info, refresh rate,rotation state, size • Sensor - available sensors, sensors info• SMS - fake SMS, list of SMS, detail info • Storage - internal,external, full statistics, list of file types • Telephone -location, device id, country info... • Time - list of timezones,current/boot millis... • Tools - bt switch, wi-fi switch, mobiledata switch, sync switch, gps switch, rotate control, WiMAXcontrol, airplane switch, brightness control, screen switchcontrol, sound control, NFC control, WiFi tethering, USB tethering,VPN... • Usb Accessories - list of USB accessories • WebView -browser information properties... • Wi-Fi - Wi-Fi switch, Wi-Fihotspots Thank you and have a nice day :)
Čísla a symboly 4.1
Jan Tursky
V poslednej dobe sa stretávame s čoraz väčším počtom rôznych číselpoužívaných v mnohých odvetviách. Táto aplikácia Vám pomôžezorientovať sa.Aplikácia obsahuje tieto kategórie: Čísla: čísla vgréčtine, dôležité telefónne čísla, konštantné symboly, konštanty zmatematiky a fyziky, numerologické čísla, poštové smerovacie čísla(PSČ), predvoľby štátov, prvočísla, smerové telefónne čísla,veľkosť topánok, základné matematické množinySymboly: chemickénázvoslovia, chemické symboly nebezpečenstva, Html znaky &tagy, morzeovka, rímske číslice, symboly farieb, symboly kvetov arastlín, symboly mien, symboly planét, symboly SR, symboly údržby aošetrenia textílií, označenie okresovMožnosť filtrovania,kopírovania čísla, podrobný popis určitých položiek kategóriíatď.Recently, faced with an increasing number of different numbersused in many industries. This application helps you toorientate.The application includes the followingcategories:Numbers: Numbers in Greek, important phone numbers,constant symbols, constants of mathematics and physics,numerological numbers, postal codes (ZIP), country code, primenumbers, area code, shoe size, basic math setsSymbols: chemicalnomenclature, chemical hazard symbols, HTML codes & tags,Morse, Roman numerals, symbols, colors, symbols, flowers andplants, currency symbols, symbols of the planets, SR symbols,symbols maintenance and treatment of textiles, markingdistrictsFiltering option, copy number, a detailed description ofcertain categories of items etc.
Zdravie 3.2
Jan Tursky
Aplikácia je pomocníkom pre ľudí, ktorý si majú záujem o lekárskychobjektoch, liečivách alebo terminologických výrazoch z oblastimedicíny.Kategórie• lekárne, pohotovosti, optiky, adosy - názov,adresa, kontaktné údaje, otváracie hodiny, navigovanie, mapa•liečivá - základné údaje, držiteľ liečiva, požitie lieku a vplyv nagraviditu, terapeutické indikácie, kontraindikácie, dávkovanie aďalšie• prvá pomoc - 60 najčastejších prípadov zdravotnéhoproblému, ktoré môžu nastať s jednoduchým popisom, ako zareagovať vdanej situácií• terminológia - výrazy z medicíny s rýchlymfiltrovanímPráva k aplikácii• internet - pre zobrazenie mapy,kontrolu aktuálnosti údajov• coarse/fine location - pre vyhľadanienajbližších lekárskych objektov vo Vašom okolí• call phone - premožnosť prekliku do obrazovky telefónu s predpripraveným kontaktnýmčíslomAplikácia má informačný charakter, údaje nemusia byťaktuálne. Najlepším zdrojom je oficiálna stránka, lekárnik alebodoktor. Ďakujem za pochopenieThe application is a helper forpeople, who are interested in medical clinics, drugs orterminological expressions in medicine. Categories • pharmacy,emergency room, optics, ADOS - name, address, contact information,hours of operation, navigation, map• pharmaceuticals - basic data,the holder of drug ingestion and the effect on pregnancy,therapeutic indications, contraindications, dosage, and more• FirstAid - 60 of the most common potential health problem that can occurwith a simple description of how to react in a given situation•terminology - the terms of medicine with fast filtering The rightsto the application • Internet - to display the map, check forupdates data• Coarse / Fine location - to locate the nearestmedical facilities in your area• Call phone - the option to clickthrough to your phone's screen with the predefined contactnumbersThe application is indicative, the data may not be current.The best source is the official site, pharmacist or doctor. Thankyou for understanding
Maturita SK 4.2
Jan Tursky
Už nebudete potrebovať knihy na každý predmet, z ktorého pôjdetematurovať. Už si nebudete musieť písať poznámky o každej téme,ktorá Vás bude čakať na maturite. Táto aplikácia obsahuje 30najčastejších otázok z maturitných predmetov. Dohromady aplikáciaobsahuje 24 okruhov, 710 tém, viac než 165 000 slov. V nastaveniachsi môžete zvoliť farbu textu a pozadia, fullscreen, atď. Jednoduchýdizajn, potrebné informácie a to všetko zabalené v minimálnejveľkosti. Upozornenie: Uvedené údaje v aplikácií sú len informačné.Používateľ by mal brať túto aplikáciu len ako zdroj informácií,nemal by sa len z nej pripravovať na maturitu. AUTORSKÉ PRÁVAMateriály v tejto aplikácií sú majetkom študentského portáluZones.sk a ich používanie je povolené bez obmedzení iba na osobnéúčely a akékoľvek verejné publikovanie je bez predchádzajúcehopísomného súhlasu od Zones.sk zakázané. Prevádzkovateľ portálunezodpovedá za obsah materiálov. You will not need books on everysubject, from which you go Mature. You no longer have to take noteson each topic, which will be waiting for graduation. This appcontains 30 of the most common questions GCE courses. Togetherapplication contains 24 lines, 710 topics, more than 165,000 words.In the settings you can select the text and background color,fullscreen, etc. Simple design, the necessary information and allwrapped in a minimum size. Note: The data in the application is forinformation only. The user should take this application only as asource of information, it should not only from her prepare forgraduation. COPYRIGHT The materials in this application are theproperty of the student portal Zones.sk and their use is permittedwithout restriction only for personal purposes and any publicpublication without prior written consent from Zones.sk prohibited.The operator of the portal is not responsible for the content ofmaterials.
Unit Converter 3.6
Jan Tursky
Unit converter is the simple and easy-to-use unit converter tohandle any conversion you'll ever need. Overview • more than 30categories for converting • list of categories: temperature, speed,pressure, work, volume, voltage, transfer rate, time, area, sound,radioactivity, planar angle, strength, power, numbering systems,weight, magnetic induction, magnetic flux, magnetic strength field,brightness, lighting, length, kinematic viscosity, graphics,frequency, flow rate, electrical resistance, electricity,viscosity, density, size data, brightness, amount of substance • 15languages: english, Deutsch, slovenčina, čeština, русский, polski,français, فارسی, magyar, español, português, român, italiano,nederlands, 한국어 • MATERIAL design • simple customization • optionto remove ads + support development ----------------- Enjoy UnitConverter and have a nice day.
UNIWeather - Weather in pocket 5.5
Jan Tursky
UNIWeather app is now available on Android, featuring amazing iconsmatching weather conditions and many other features. Easily choosecategory by swiping from left to right to show the menu and enjoyupdated detail information about weather in city that you selectedor around your position. FEATURES: - Fresh, easy design withbeautiful icons packs that day/night and current weather condition- Weather information, including 7-day and hourly temperatureforecasts like: temperature, windchill, humidity, pressure, windspeed, wind direction, zodiac, chinese sign, element and more... -Hourly and daily graphs - temperature, max/min temp., visibility,precipitation prob., humidity, pressure, wind speed, UV index, dewpoint - Map contains: weather station map, quantity ofprecipitation, precipitation classic style, rain precipitation,rain classic style, snow precipitation, cloud cover, clouds lassicstyle, sea level pressure, sea level pressure contour, temperature,wind speed - Notification fully customizable like: theme, icons,customizable items in notification, priority - 8 widgets fullycustomizable: text size, icons, text colors, background anddividers colors - Customizable data: - 93 selectable languagescontains weather conditions - temperature (°C Celsius, °D Delisle,°F Fahrenheit, K Kelvin, °N Newton, °R Réaumur, °Ra Rankine, °RoRomer) - wind (km/h, cm/s, meter/s, miles/h, Bft Beaufort, Knot) -pressure (kiloPascals, hectoPascals, Pascals, Inches of mercury,Millimeter of mercury, Pounds per square inch) - date format -animations (standard, fade in, tablet, cube in, cube out, flipvertical, flip horizontal, zoom in, zoom out, rotate up, rotatedown, accordion) BONUS FEATURES: - Supported languages - english,deutsch, slovak, czech - 15 weather icon packs - Swipe horizontallyfor hourly or daily data - Dark or Light theme - Fullscreen in thewhole application - AutoUpdate on background (interval from 3 hoursto 24 hours) - Shake update in the application - Search city by Gpsposition, name or latitude/longitude - Night mode - activate darktheme from/to selected hour - Backup maps - use only when originalmaps doesn't work - Find out what zodiac, chinese sign or elementis for selected date - Sunrise/sunset for selected date - Phases ofMoon for selected date - Compass - built-in in Android - Stormdistance - and more, more, more... PERMISSIONS:android.permission.INTERNET - downloading weather dataandroid.permission.ACCESS_NETWORK_STATE - check, if network isavailable android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION - get positionfrom GPS location android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION - getposition from cellular informationandroid.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED - refresh widgets andnotifications after reboot of the phoneandroid.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE - save wallpapers to thesdcard for Live Wallpaper android.permission.READ_LOGS - allow youto get LOGCAT information when a crash occursandroid.permission.GET_TASKS - allow you to see which activity wasactive when a crash occurscom.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES -checking if Google Play Services are available, working with themandroid.hardware.location - the application uses one or morefeatures on the device for determining location, such as GPSlocation, network location, or cell locationandroid.hardware.location.gps - the application uses preciselocation coordinates obtained from a Global Positioning Systemreceiver on the devicetursky.jan.UNIWeather.permission.MAPS_RECEIVE - for using GoogleMaps v2 Google+ - https://plus.google.com/102703871465025016776Twitter: https://twitter.com/jan_tursky Backlink:http://androidforum.cz/uniweather-po-asi-v-kapse-t47963.htmlOfficiall website: http://uniweatherapp.com/ Blog:http://uniweatherapp.blogspot.cz/
Služby do vrecka 2.2
Jan Tursky
Získajte prístup k najužitočnejším, najdôležitejším anajkomplexnejším informáciam pre Slovenskú republiku. Aplikáciu simôžete personalizovať podľa Vaších predstáv. Stiahnite si aplikáciuSlužby do vrecka a začnite ju používať už dnes - je to zadarmo!Aplikácia obsahuje tieto kategórie:• Domov - aktuálne počasie asprávy na hlavnej ploche• Cestovné poriadky - rýchly prístup kuautobusovej a vlakovej doprave• Dopravné informácie - aktuálnedopravné informácie na slovenských cestách• Kalendár - jednoduchýprehľad o meninách (aj u Vaších kontaktov), sviatkoch, horoskope,východe/západe slnka a fázy mesiaca• Meškanie vlakov - aktuálnemeškania vlakov na trati ŽSR aj s medzinárodnými vlakmi• Počasie -aktuálny stav a predpoveď počasia na nasledujúce dni• Rádiá -prehrávanie/nahrávanie slovenských rádií v jednom• Správy - RSSčítačka slovenských a českých spravodajských webov• Taxi - rýchlyprístup ku TAXI službám + telefonické kontakty• TV program -aktuálny program jednotlivých staníc, program na dnešný a zajtrajšídeň pre vyše 40 staníc (text môže byť v CZ jazyku)• Dôležitételefónne čísla - majte vždy prístup k tým najdôležitejším tel.číslam v prípade problémov• Horské výstrahy - ak ste vášnivýturista, vždy si radšej skontrolujte stav horskýchoblastí• Lekárne, pohotov., optiky, ADOS - poloha, kontaktné údajeaj otváracie hodiny (niektoré lekárne) o zdravotníckych zariadenína Slovensku• Prvá pomoc - návod na poskytnutie prvej pomoci prezranenia, ktoré môžu nastať na horách, u Vaších domácich miláčikovako aj v bežnom živote• Stav objektov - stav kúpalísk, lanoviek,zjazdoviek ako aj snehové správy v jednom• O Slovensku - komplexnýsúhrn informácií o Slovenskej republike• Obce - zoznam obcí naSlovensku so základnými informáciami• Online kamery - aktuálny stavoblastí podľa webkamier• Predvoľby - predvoľby operátov akrajín• Biblia - offline čítačka Biblie• Čísla a symboly - PSČ,sviatky, číslovanie odevov a obuvy, informácie o bankách, éčka amnoho iného• Kalkulačka - kalkulačka na prevod jednotiek a výpočetBMI, spotreby energií, DPH a iného• Kontrola vstupu - overte siplatnosť rodného čísla, IBAN-u, IČO, DIČ, čísla účtu, atď.• POIobjekty - prehľad o zaujímavých lokalitách vo Vašom okolí (galérie,hotely, bary, hrady, jaskyne a ďalších 50 kategórií)• ŠPZ, EČV,VIN, pokuty - overenie technickej, emisnej kontroly, originalityvozidla alebo poisťovateľa• Výmenný kurz - kurzový lístok sjednoduchým prevodom medzi menami• Zľavy - aktuálny prehľad ovšetkých zľavách na Slovensku aj v zahraničí• Citáty, Murphyhozákony, Vtipné SMS, Vtipy, Kvízy, Internetové celebrity, atď.Zoznampráv v aplikácií:INTERNET - komunikácia sosieťouACCESS_NETWORK_STATE - kontrola dostupnostisietiACCESS_COARSE_LOCATION - rýchlejšia dostupnosť GPSpolohyACCESS_FINE_LOCATION - presnejšia dostupnosť GPSpolohyREAD_CONTACTS - čítanie kontaktov pre vyhľadanie menín vsekcií KalendárREAD_EXTERNAL_STORAGE - kontrola dostupnosti SDkarty pre uloženie nahrávok zo sekcie „Rádiá“ a „Internetovécelebrity“WRITE_EXTERNAL_STORAGE - zápis nahrávok na SDkartuBILLING - možnosť aktivácie PRO verzieV prípade, ak máteproblém s aplikáciou alebo nápad na úpravu alebo doplnenie novejsekcie, kontaktujte ma na e-mail: jan.tursky@gmail.comGain accessto the most useful, most important and most comprehensiveinformation for the Slovak Republic. Application, you canpersonalize to your liking. Download the application services inyour pocket and start using it today - it's free!The applicationincludes the following categories:& # 8226; & # 8195; Home- current weather and management on the desktop& # 8226; &# 8195; Timetables - quick access to bus and train service& #8226; & # 8195; Traffic information - date traffic informationon Slovak roads& # 8226; & # 8195; Calendar - simpleoverview of Menino (even in your contacts), birthdays, horoscopes,sunrise / sunset and moon phase& # 8226; & # 8195; of delay- current train delays on the line ZSR and internationaltrains& # 8226; & # 8195; Weather - current conditions andweather forecast for the next days& # 8226; & # 8195; Radio- playback / recording Slovakia ranks in one& # 8226; & #8195; Reports - RSS reader Slovak and Czech news sites& # 8226;& # 8195; Taxi - quick access to taxi service + Cemetery& #8226; & # 8195; TV program - the current program of individualstations, the program for today and tomorrow's day for more than 40stations (text may be CZ language)& # 8226; & # 8195;Important phone numbers - Always have access to the most importanttel. numbers in case of problems& # 8226; & # 8195;Mountain alerts - if you're an avid hiker, always prefer to checkthe status of Mountain Areas& # 8226; & # 8195; Pharmacies,standby., Optics, ADOS - location, contact details and openinghours (some pharmacies) on healthcare facilities in Slovakia& #8226; & # 8195; First Aid - Instructions for first aid forinjuries that may occur in the mountains with your pets as well asin everyday life& # 8226; & # 8195; The state of properties- the state pools, lifts, slopes and snow reports in one& #8226; & # 8195; About Slovakia - a comprehensive summary of theSlovak Republic& # 8226; & # 8195; Municipalities - a listof villages in Slovakia with basic information& # 8226; & #8195; Online cameras - the current state of the area bywebcams& # 8226; & # 8195; Preferences - preference for theoperators and countries& # 8226; & # 8195; Bible - OnlineBible reader& # 8226; & # 8195; Numbers and symbols - Zip,holidays, numbering clothing and footwear, information on banks,éčka and more& # 8226; & # 8195; Calculator - calculatorfor converting units and calculate your BMI, energy consumption,VAT and other& # 8226; & # 8195; Access control - check thevalidity of the birth certificate number, IBAN, Tax IdentificationNumber, account number, etc.& # 8226; & # 8195; POI objects- an overview of the interesting locations in your area (galleries,hotels, bars, castles, caves and other 50 categories)& # 8226;& # 8195; license plate, registration plate, VIN, fine -verification of the technical, emission control, originality orinsurer& # 8226; & # 8195; exchange rate - exchange rateswith a simple transfer between currencies& # 8226; & #8195; Discounts - date overview of all discounts in Slovakia andabroad& # 8226; & # 8195; Quotes, Murphy's Law, Funny SMS,Jokes, Quizzes, Internet celebrity, etc.The list of rights in theapplication:INTERNET - communication with thenetworkACCESS_NETWORK_STATE - checking the availability of thenetworkACCESS_COARSE_LOCATION - faster availability of GPSpositionACCESS_FINE_LOCATION - availability precise GPSlocationREAD_CONTACTS - read contacts to find minorities in thesection CalendarREAD_EXTERNAL_STORAGE - check the availability ofthe SD card to store the recordings from the "Radio" and "Internetcelebrity"WRITE_EXTERNAL_STORAGE - Write recording to SDcardBILLING - possibility to activate Pro versionIf you have aproblem with the application or the idea of ​​adapting or adding anew section, contact me at e-mail: jan.tursky@gmail.com
Školy 2.0
Jan Tursky
Aplikácia ponúka prehľadný zoznam všetkých vzdelávacích budov naúzemí Slovenskej republiky. Nájdete v nej základné, stredné avysoké školy, ubytovne, jedálne a ďalších, spolu 12 tisíc objektov.Všetky obsahujú základné informácie, ako sú poloha, kontaktnéinformácie či počet ľudí, ktorí ich navštevujú.V prípadenesprávnych údajov nás neváhajte kontaktovať na:jan.tursky@gmail.com
Money - security features 1.1
Jan Tursky
Do you know, if the banknotes in your wallet are genuine? Do youknow all security features contains every banknote? Do you workwith a large amount of money? If you do, so this application is foryou. countries: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech republic, Denmark,Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Poland, Slovak republic,Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America andmore...
Background 3.1
Jan Tursky
This application lets you select a color from the list, mix, set aswallpaper, identified by camera and more.Identifying the cameradoes not work correctly on some devices.
Counter Widget for Android 1.1
Jan Tursky
Simple displaying messages in customizable widgets. Simple, clearand customizable.Customizable:- Colors- Counter mode-Notifications4 languages:- en - English- de - Deutsch- sk -slovenčina- cs - čeština
Smart Charades EN 1.1
Jan Tursky
Smart Charades EN is the game of type „Guess Who“ for everybody.Try to play and beat the bests in this trivia game!◆ Thousands ofcategoriesWe prepared more than 10 000 categories in more than 15languages. You can choose your mother language and test your skillsin many categories.◆ Localized wordsDifferent phrases in manycategories such as activities, foods, drinks, sport, movies, firms,football, actors, actresses, hockey, music, musical instruments,literature, painters, celebrities, cities, television, internet,radio, holidays, monuments, monarchs, computer games, songs,business, jobs, presidents, nature, rappers, fairy tales, series,singers, music bands, writers, board games, symbols, sportsman,national holidays, countries, art styles, youtube, animals◆Leaderboards, achievements, statistics…categories from otherplayers, create own categories with words, record gameplay, earningcoins, switch controls, many settings. This and even more isprepared for you to enjoy this game the most.◆ Permissions:INTERNET- Internet access for downloading additional packages.FULL ACCESSTO THE NETWORK - For checking Internet connectionVIBRATIONS -Indication of successful/unsuccessful guessingCAMERA - Using thefront camera to record the progressAUDIO RECORDING - Capture soundwhen using the cameraREADING/WRITING ON A MEMORY CARD - Save therecording from the camera to the cardEnjoy Smart Charades EN andhave a nice day.
Autoškola - Vodičský preukaz 2018 1.1
Jan Tursky
Autoškola - Vodičský preukaz je vzdelávacia aplikácia prispôsobenápre každého, kto sa pripravuje na záverečné skúšky z autoškoly, čiuž sú to testy typu A a B, alebo pre vodičské oprávnenie skupiny C,D alebo T. ◆ 60 testov35 testov pre skupiny A a B, 25 testov prevodičské oprávnenie skupiny C, D a T. Každý test obsahuje 27otázok, ktoré sú zložené z otázok zameraných na všeobecné pravidlácestnej premávky, na preverenie ovládania predpisov o podmienkachpremávky vozidiel na pozemných komunikáciách alebo označovanívozidiel, znalosti z dopravného značenia a teoretické zvládnutiekrižovatiek a dopravných situácií.◆ ZnačkyZoznam dopravných značiekzoradené do jednotlivých kategórií, detailný popis ako aj viacerégrafické verzie značiek. Pre používateľa je pripravené testovaniepodľa typu testu: „Uhádnite vzhľad značky“, „Uhádnite popis značky“a „Priraďte popisy k značkám“. Používateľ si môže nastaviť početvygenerovateľných otázok a kategórie značiek, z ktorých bude testvyskladaný.◆ Ostatné sekciePre lepšiu prípravu na záverečnú skúškuobsahuje aplikácie ďalšie sekcie:• Autoškoly - detailné informácievšetkých autoškôl s množstvom doplnkových údajov (adresa,telefonický kontakt, e-mail, webová stránka, druhy kurzov, vozidlá,otváracie hodiny), komentáre a ďalšie• Vyhlášky, dokumenty -najdôležitejšie zákony, PDF dokumenty o poplatkoch, tlačivá,vyhlášky a ostatné. Pre korektné prezeranie súborov musí maťpoužívateľ nainštalovaný PDF prehliadač.• Výcvik - pridajte sizáznam o Vašej teórií, praktickej údržbe, jazde, kurze prvejpomoci, záverečnej skúške a pod. Veďte si záznamy, pridávajte siupomienky pre nadchádzajúce hodiny vo Vašej autoškole• Prvá pomoc -návod na poskytnutie prvej pomoci pre zranenia, ktoré môžu nastaťna horách, u Vaších domácich miláčikov ako aj v bežnom živote•Pokuty, poplatky - zoznam pokút a poplatkov, ktoré môžu byť od Vásvyžadované pri dopravnom priestupku ako aj vybavovaní byrokracie•Ďalšie informácie - vodičské oprávnenie, základné ustanovenia,riadenie cestnej premávky, jazda vozidlom, podmienky prepravy osôb,osobitné ustanovenia, oprávnenia a mnoho ďalších informácií•Štatistiky - prehľadné štatistické údaje o jednotlivých testoch,ktoré ste absolvovali, s podrobným výpisom chýb◆ PREMIUMpoužívateliaAplikácia má určité časové obmedzenia pre FREEpoužívateľov. FREE používatelia môžu absolvovať najviac 2 testy zjednotlivých sekcií. Až po uplynutí 3 hodín sa bude môcť používateľopätovne otestovať v danej sekcií. PREMIUM používatelia si budúmôcť takisto navoliť množstvo otázok pri generovanú testu zoznačiek. Pokiaľ by ste teda chceli podporiť vývoj tejto aplikácie,odomknúť všetky funkcie a nebyť otravovaný reklamami, budem rád zaVašu podporu.◆ PovoleniaINTERNET - komunikácia so sieťouACCESSCOARSE LOCATION - rýchlejšia dostupnosť GPS polohy pre zobrazenievzdialenosti k autoškolámACCESS FINE LOCATION - presnejšiadostupnosť GPS polohy pre zobrazenie vzdialenosti kautoškolámACCESS NETWORK STATE - kontrola dostupnosti sietiREADEXTERNAL STORAGE - kontrola dostupnosti SD karty pre uloženiedokumentov zo sekcie „Dokumenty, vyhlášky“WRITE EXTERNAL STORAGE -zápis nahrávok na SD kartuVIBRATE - vibrácie počas zobrazenianotifikácie o najbližšej jazdeBILLING - možnosť aktivácie PREMIUMverzieUžite si aplikáciu Autoškola - vodičský preukaz a pekný deňprajem.Driving school - Driving license is an educationalapplication tailored for anyone who is preparing for the finalexams in a driving school, whether they are type tests A and B, ora driving license for groups C, D or T.◆ 60 testov35 tests forcategories A and B, 25 tests for driving license categories C, Dand T. Each test contains 27 questions, which are composed ofquestions focusing on general rules of the road, to verify controlregulations on the conditions of vehicle traffic on roads orlabeling of vehicles, knowledge of traffic signs and theoreticalcompletion of intersections and traffic situations.◆ SignsList ofroad signs grouped into different categories, detailed descriptionand several graphical versions brands. The user is ready to testthe type of the test: "Uhádnite look brand", "Uhádnite descriptiontags" and "Assign captions to brands." The user can set the numberof questions and generate-categories of brands from which will teststacking.◆ Other sectionsTo better prepare for the final exam, theapplication has other section:• Driving - Detailed information ofall driving schools with a lot of additional information (address,phone contact, e-mail, website, types of courses, vehicles, openinghours), comments, and more• Proclamations, documents - the mostimportant laws, PDF documents on the fees, forms, notices andothers. For correct viewing of files the user must have installedPDF viewer.• Training - add a record of your theories system,practical maintenance, driving, first aid courses, the finalexamination and so on. Keep records, add a reminder for theupcoming hours in your driving school• First Aid - Instructions forfirst aid for injuries that may occur in the mountains with yourpets as well as in everyday life• Fines, Fees - a list of fines andfees that may be required from you at a traffic offense andhandling byrokracie• For more information - driving license, basicprovisions, traffic management, driving the vehicle, conditions ofcarriage of persons, special provisions, authorizations, and muchmore information• Insight - a statement of statistical data on theindividual tests that you have completed, with a detailed listingof errors◆ PREMIUM usersThe application has a specific time limitfor FREE users. FREE users can attend a maximum of 2 tests fromindividual sections. Only after three hours the user will be ableto re-test in that section. Premium users also will be able to diala number of issues at testu generated from brands. If you thereforewant to support development of this app, to unlock all features andnot be bothered by adverts, I'll be glad for your support.◆permitsINTERNET - communication with the networkACCESS COARSELOCATION - faster availability of GPS positioning to view distancesfor driving schoolsACCESS FINE LOCATION - availability of accurateGPS position to see the distance to Driving SchoolsACCESS NETWORKSTATE - check the availability of the networkREAD EXTERNAL STORAGE- Checking for SD cards to store documents from the "DocumentsDecree"WRITE EXTERNAL STORAGE - Write recording to SD cardVIBRATE -vibration while displaying notification on the next journeyBILLING- possibility to activate a premium versionEnjoy applicationDriving School - driving license and a nice day.