John Nguyen Studio Apps

Loading...
50 Bài từ vựng Minnano của FPT 3.1
Học & Ghi nhớ từ vựng Minna No Nihongohiệu quả, nhanh nhớ, học mọi lúc mọi nơi- Học từ vựng- Ghi nhớ ôn luyện- Kiểm tra- Tìm kiếm- Hỗ trợ đọc từ vựngLearning & Remembervocabulary Minna No Nihongo efficient, fast memory, learninganytime, anywhere- Learn vocabulary- Remember refresher- Check- Search- Support reading vocabulary
Luyện nhớ bảng chữ Tiếng Nhật 5.1.5
Phần mềm hỗ trợ ghi nhớ bảng chữ Tiếng Nhật nhanh chóng gồm:Hiragana và Katakana.Tính năng:- Học đọc và cách viết từng chữ cái-Ôn luyện theo hình thức ngẫu nhiên- Lắng nghe và đọc lại các từtrong Luyện tập A và B- Kiểm tra nghe vàviết-------------------------------------------The app support uslearn and remember Japanese Alphabet in quickest wayFeatures: -Learn read and write each alphabet - Practice with random - Listenand repeat with Practice A & B - Listening test and WritingtestSoftware supports memo quick Japanese alphabets includes:Hiragana and Katakana.Function:- Learning to read and how to writeeach letter- Wen practice in the form of random- Listen and readthe words of Train A and B- Check listening andwriting-------------------------------------------The app supportus learn and remember in quickest way JapaneseAlphabetFeatures: - Read and write each alphabet Learn -Practice with random - Listen and repeat with Practice A &B - Listening and Writing test test
JNS: Japanese Alphabet 1.2.0
The app support us learn and remember Japanese Alphabet in quickestwayFeatures: - Learn read and write each alphabet - Practice withrandom - Listen and repeat with Practice A & B - Listening testand Writing test
JNS: Minna No Nihongo II 1.0
Learn, Practice, Test Minna No NihongoIIvocabularies. Include KanjiFeatures:+ Learn: learn each words of lessons and include Kanji, Haspracticeto remember quickly+Test: memory, listen, kanji.+ Search--------------------------------------------------------------------Học, Luyện tập và Kiểm tra các từ vựng trong bộ sách MinnaNoNihongo II, bao gồm các từ KanjiCác chức năng:+ Học tập: học từng từ trong các bài học, có kanji. Có luyệntậpnhiều lần để nhớ nhanh chóng+ Kiểm tra: ghi nhớ, lắng nghe, kanji+ Tìm kiếm
JNS: Minna No Nihongo I 1.0
Learn, Practice, Test Minna No NihongoIvocabularies. Include KanjiFeatures:+ Learn: learn each words of lessons and include Kanji, Haspracticeto remember quickly+Test: memory, listen, kanji.+ Search--------------------------------------------------------------------Học, Luyện tập và Kiểm tra các từ vựng trong bộ sách MinnaNoNihongo I, bao gồm các từ KanjiCác chức năng:+ Học tập: học từng từ trong các bài học, có kanji. Có luyệntậpnhiều lần để nhớ nhanh chóng+ Kiểm tra: ghi nhớ, lắng nghe, kanji+ Tìm kiếm