KBLab Apps

Loading...
En Güzel Çocuk Şarkıları (İnternetsiz) 1.8
KBLab
İnternetsiz Çocuk ŞarkılarıAli Babanın ÇiftliğiArı Vız Vız vızKüçükKurbağaKırmızı BalıkAlfabeKöpeğim Hav Hav DerMini Mini Bir KuşDoğmuştuArkadaşım EşşekTin Tin Tini Mini HanımPazara GidelimBakPostacı GeliyorŞimdi Okullu OldukNinni (Dandini Dandini Dasdana)İkiİnatçı KeçiKardan Adam YapalımÇilek EzelimFış Fış KayıkçıHayvanlar(Sesli)Türkçe Harfler (Sesli)Renkler (Sesli)Rakamlar(Sesli)Şekiller (Sesli)An internet Children's SongsAli Baba'sFarmVIZ VIZ bees humminglittle FrogRed fishAlphabetWoof Woof dogskinMini Mini One bird was bornMy friend DonkeyTin Tin MiniLadyLet's go to the marketLook postman comingNow we've become aschoolLullaby (Dandini Dandini Dasda Main)Two StubbornGoatsSnowmanStrawberry My EternalPlug Plug boatmanAnimals(voice)Turkish Letters (Audio)Colours (Audio)Numbers (Voice)Figures(Audio)
Trafik İşaretleri (Sınavlı) 1.7
KBLab
Ehliyet sınavına girecekler, eğitmenler ve trafik bilgisini günceltutmak isteyenler için Türkiye Cumhuriyeti Karayolları trafikişaretleri- Tehlike Uyarı İşaretleri- Trafik Tanzim İşaretleri-Bilgi İşaretleri- Durma ve Parketme İşaretleri- YatayİşaretlemeWill enter the driving test, instructors and trafficinformation for those who want to keep the Republic of Turkey Roadtraffic signs- Hazard Warning Signs- Traffic Signs Tanzim-Information Signs- Stop and parquet on Marks- Horizontal Marking
Hayvan Sesleri 1.0
KBLab
Hayvan Sesleri, çocukların hayvanları tanımasını sağlayan eğiticibir uygulamadır. Özellikle şehir yaşamında hayatını sürdürenaileler için çocuklarına bu uygulama sayesinde hayvanları onlarınsesleriyle birlikte tanımalarına imkan verir.Kuş SesiKedi SesiKöpekSesiTavuk sesiHoroz Sesiİnek sesiArı SesiKarga SesiKurt SesiÖrdekSesiFil SesiAslan SesiAt SesiKoyun SesiKeçi SesiKurbağa SesiYılanSesiBöcek SesiGeyik SesiTimsah SesiYunus SesiEşek SesiHindiSesiAnimal Sounds is an educational application that allowschildren to recognize animals. With this application, especiallyfor families with children, animals, city life, who still liveswith permits to recognize their voices.Bird SoundCat SoundDogsoundChicken toneCrowCow soundBee SoundCawKurtSoundQuackTrumpetLion SoundHorse SoundSheep SoundGoat SoundFrogSoundSnake VoiceSound of InsectsDeer SoundAlligator SoundSound ofDolphinsDonkey SoundGobble
İnternetsiz Çocuk Şarkıları 2.1
KBLab
İnternetsiz Çocuk Şarkıları Ali Babanın Çiftliği Arı Vız Vız vızKüçük Kurbağa Kırmızı Balık Alfabe Köpeğim Hav Hav Der Mini MiniBir Kuş Doğmuştu Arkadaşım Eşşek Tin Tin Tini Mini Hanım PazaraGidelim Bak Postacı Geliyor Şimdi Okullu Olduk Ninni (DandiniDandini Dasdana) İki İnatçı Keçi Kardan Adam Yapalım Çilek EzelimFış Fış Kayıkçı Children's Songs without internet Ali Baba's FarmVIZ VIZ bees humming little Frog Red fish Alphabet Der Woof WoofDogs Mini Mini One bird was born My friend Donkey Tin Tin Mini LadyLet's go to the market Look postman coming Now we Olu schoolLullaby (Dandini Dandini until Dasda) Two stubborn goat SnowmanStrawberry My Eternal Fis Fis Boatmen
Children Songs (No Internet) 3.0
KBLab
Children Songs Without InternetFinger FamilyAbc AlphabetFive LittleMonkeysWheels On The BusOld McDonald Had A FarmBingoMary Had ALambItsy Bitsy SpiderRain Rain Go AwayBaa Baa Balck Sheep
İnternetsiz İngilizce Çocuk Şarkıları 1.2
KBLab
İnternetsiz İngilizce Çocuk Şarkıları Finger Family Abc AlphabetFive Little Monkeys Wheels On The Bus Old McDonald Had A Farm BingoMary Had A Lamb Itsy Bitsy Spider Rain Rain Go Away Baa Baa BalckSheep English Children's Songs without internet Finger Family aBCAlphabet Five Little Monkeys Wheels On The Bus Old McDonald Had AFarm Bingo Mary Had A Lamb Itsy Bitsy Spider Rain Rain Go Away BaaBaa Sheep balck
Çarpım Tablosu 3.0
KBLab
ÇARPIM TABLOSU uygulaması, okul öncesi ve okula yeni başlamış miniköğrencilerin matematik ve çarpma işlemlerini öğrenmesine yardımcıolacak bir uygulamadır. - Uygulamanın ilk bölümünde çarpımtablosunu ezberleme ve ezber kontrolleri yer alır.- İkincibölümünde süreli test bulunmaktadır. 3 seviyeden oluşan bu testte30 saniye içersinde sorulan çarpma işlemlerine verilen doğrucevaplara göre puan kazaınılır.- Eşleştirmeli test bölümünde ise 6adet çarma işlemi için karşılarında dağınık sırada olan çarpımsonuçlarına dokunularak doğru sonuç bulunmaya çalışılır.- Ellegiriş testinde ise sorulan çarpma sorularının cevabı, tuşlaratıklanarak bulunmaya çalışılır. Yine 3 seviyeden oluşan bu testtemaximum puana ulaşmaya çalışılır.- Uygulamanın en heycanlı bölümüolan DÜELLO bölümünde ise 2 öğrenci aynı anda telefonu/tabletikarşılıklı tutarak sorulan çarpma sorularına rakibinden önce doğrucevap vermeye çalışır. 10 sorudan en az 6 sını doğru cevaplayantaraf düelloyu kazanmış olur.- Hatalar bölümünde ise tüm testlerdeyanlış cevaplanan çarpma işlemlerinin doğru sonuçları gösterilir veöğrencinin bu sorulara çalışması ve ezberlemesisağlanır.Multiplication Table application is an application of thetiny students who have just started pre-school and school to helplearn math and multiplication.- In the first part of theapplication to memorize the multiplication tables and is locatedmemorization controls.- There is the second part of term tests. Inthis test, consisting of 3 levels given to the multiplication askedby the correct answers in 30 seconds kazaınıl points.- In thesection touching the matching tests results in product which isdispersed in against shock from 6 to process it attempts to findthe correct result.- In the Hands of the entrance test answerquestions asked shock, it tried to be clicking on the button. Alsoin this test consists of three levels to reach a maximum number ofpoints.- The application of the most excited section of chapter 2students at the same time that the DUEL phone / tablet to themutual holding multiplication questions asked tried to give thecorrect answer before the competition. at least 6 h of the 10questions correct answer will win the duel side.- Errors section isshown incorrectly answered correctly the results of multiplicationoperations in all tests and is provided to students to memorize andstudy these questions.
Multiplication Table 2.0
KBLab
The MULTIPLICATION TABLE application is an application that willhelp math and multiplication processes to be learned by thepre-school and small-beginner students.- In the first part of theapplication there are memorization and memorization controls on themultiplication table.- In the second part, there is a periodicaltest. In this test, which consists of 3 levels, scores are earnedaccording to the correct answers given to the multiplicationoperations within 30 seconds.- In the paired test section, for the6 multiplication operations, the product results which are in thedispersed order are touched to try to find the correct result.- Inthe manual entry test, it is tried to find the answers of themultiplication questions that are asked by clicking on the keys. Inthis test, which consists of 3 levels again, try to reach themaximum score.- In the DUEL section, which is the most excitingpart of the practice, 2 students try to answer the multiplicationquestions posed by holding the phone / tablet in the same way rightbefore the competition. At least 6 out of 10 questions answeredcorrectly.- In the faults section, correct answers of incorrectlyanswered multiplications are shown in all tests and the student isable to work and memorize these questions.
Mathematisches Spiel 1.0
KBLab
Die MATHEMATICS PLAY-Anwendung ist eine Anwendung, mit der dieSchüler grundlegende mathematische Operationen der Addition,Subtraktion, Multiplikation und Division lernen können.Im Hauptmenüder Anwendung werden die zu spielenden Spielkategorien ausgewählt.Diese Kategorien sind fünf, einschließlich Addition, Subtraktion,Multiplikation, Division und Mischung.Jede Kategorie besteht ausdrei Stufen entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der drei Fragen.Auf jeder Ebene müssen insgesamt 15 Probleme innerhalb von 20Sekunden korrekt beantwortet werden. Jede falsche Antwortverursacht einen Punktverlust.The PLAY MATHEMATICS application isan application that allows students to learn basic mathematicaloperations of addition, subtraction, multiplication and division.Inthe main menu of the application, the game to be played categoriesare selected. These categories are five, including addition,subtraction, multiplication, division and mixing.Each categoryconsists of three stages according to the difficulty of the threequestions. At each level, a total of 15 problems within 20 secondsmust be answered correctly. Each incorrect answer causes a pointloss.
Matematik Oyunu 1.0
KBLab
MATEMATİK OYUNU uygulaması, okul öncesi ve okula yeni başlamışminik öğrencilerin toplama, çıkarma, çarpma ve bölme temelmatematik işlemlerini öğrenmesine yardımcı olacak bir uygulamadır.Uygulamanın ana menüsünde, oynananmak istenen oyun kategoresiseçilir. Bu kategoriler, toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve karışıkolmak üzere beş adettir.Herbir kategori üç soruların zorlukderecesine göre üç seviyeden oluşur. Herbir seviyede, toplam 15adet sorunun herbirine 20 saniye içersinde doğru cevap vermekgerekir. Herbir yanlış cevap puan kaybına sebep olur.MATH GAMESapplication, pre-school and started to collect the tiny schoolstudents, subtraction, multiplication and division basic arithmeticis an application to help learning.Applications in the main menu,the game playable for the desired category is selected. Thesecategories, addition, subtraction, multiplication, division andfive to be mixed.Each category consists of three levels accordingto the degree of difficulty of the three questions. In each level,you need to give the correct answer to each of the problem within20 seconds a total of 15. Each incorrect answer causes a loss ofpoints.
Animal Sounds 1.0
KBLab
"Animal Sounds" is a teaching practice that allows children torecognize animals. Especially for families who live their life incity life, this allows their children to recognize the animalstogether with their sounds.Bird's FleshCat FoodDog soundChickenvoiceRoosterCow voiceBee CattleCrow FoodWolfDuck FoodElephantSoundLion's VoiceHorse HorseSheep FishGoatskinFrog FishSnakeSoundInsect FatDeer FishCrocodileDolphinDonkey SoundTurkey Food
Jeu Mathématique 1.0
KBLab
L'application MATHEMATICS PLAY est une application qui aideralesétudiants à apprendre les opérations mathématiques debased'addition, de soustraction, de multiplication et dedivision.Dansle menu principal de l'application, les catégories dejeux que voussouhaitez jouer sont sélectionnées. Ces catégoriessont cinq, ycompris l'addition, la soustraction, la multiplication,la divisionet le mélange.Chaque catégorie comprend trois niveauxselon ledegré de difficulté des trois questions. À chaque niveau,un totalde 15 problèmes doivent être résolus correctement dans les20secondes de chaque. Chaque mauvaise réponse entraîne une pertedepoints.PLAY MATHEMATICS The application is an application thatwillhelp students learn math operations basic addition,subtraction,multiplication and division.In the main menu of theapplication,game categories you want to play are selected. Thesecategories arefive, including addition, subtraction,multiplication, division andmixing.Each category has three levelsaccording to the degree ofdifficulty of the three questions. Ateach level, a total of 15problems must be solved correctly in 20seconds each. Each wronganswer results in loss of points.
Memory Game 1.0
KBLab
The Memory Game is one of the educational games that mostsupportbrain / memory development.The Memory Game is useful inthedevelopment of your visual memory and perception ability, sinceitis based on keeping the picture / knowledge you see andthenrecalling in your mind.Matches assets according to their formandfunction.The Memory Game contributes particularly tothedevelopment of reasoning and cognitive skills.The memorygameincreases your concentration ability when played atregularintervals.