KPN Apps

Loading...
KPN Zapper 1.10
KPN
KPN Zapper werkt als de afstandsbediening van de toolbar van uw KPNZakelijk Ondernemerspakket Internet & IP Bellen. Bedien uwZakelijke telefoon met KPN Zapper. Wees overal bereikbaar op uwmanier, op uw moment. U kunt met KPN Zapper instellingen wijzigenzoals: • Niet storen • Doorschakelen (altijd, als niet bereikbaar,als in gesprek) • Verkort kiezen • Gelijktijdig rinkelen • en nog15 andere telefoon centrale functies KPN Zapper maakt het mogelijkde functies van de toolbar van uw Ondernemerspakket Internet &IP Bellen op een intuïtieve manier te bedienen. Zo heeft u optimalecontrole over uw bereikbaarheid, overal: op kantoor, thuis, bij deklant en onderweg. Let op: Het wordt geadviseerd uw verkeer af tekopen bij uw Ondernemerspakket Internet & IP Bellen. Bij hetgebruik van de app krijgt u door het bellen met uw mobiele telefoonvia uw Ondernemerspakket dubbele gesprekskosten in rekeninggebracht. KPN Zapper works if the remote control from the toolbarof your KPN Business Entrepreneur Package Internet & IP Call.Control your phone with KPN Wholesale Zapper. Be accessibleanywhere on your way, on your time. You can change settings such asKPN Zapper: • Do not disturb • Call forward (Always, if notavailable, as in conversation) • Abbreviated Dialing • Simultaneousringing • and 15 other PBX functions KPN Zapper allows thefunctions of the toolbar of your Internet Entrepreneur Package& IP Calling in an intuitive way to operate. This gives youmaximum control over your accessibility, anywhere: in the office,at home, at the client and on the go. Note: It is advisable to buyyour traffic to your Internet Entrepreneur Package & IP Call.When using the app you get by using your mobile phone through yourEntrepreneur Package double call charges apply.
MijnKPN 4.3.0
KPN
Altijd en overal eenvoudig gebruik maken van de producten van KPN?Dat kan met de handige MijnKPN app. Wat kan je nu met de MijnKPNapp? • Bekijken van je bel-, sms- en data-tegoed • Extra optiesaan- of uitzetten • Bekijken, versturen of betalen van facturen •Bekijken van je dataverbruik in het buitenland • Onderling MB´sdelen vanaf hetzelfde adres • Het bekijken en opwaarderen vanPrepaid • Updates over storingen op het netwerk Voor wie is deMijnKPN app? Met de MijnKPN app heb je eenvoudig toegang tot deprivé abonnementen van Mobiel, Thuis en Prepaid. De MijnKPN app isniet te gebruiken voor zakelijke abonnementen. Installeren van deMijnKPN app 1. Maak een KPN ID account aan online 2. Koppel jeproduct(en) aan je account 3. Klaar, beheer direct jouw productenWij ontvangen graag feedback Help ons om de app nog beter te maken,schrijf een review of neem direct contact op: Contact ons viaFacebook: https://www.facebook.com/kpn Stuur een bericht viaTwitter: https://twitter.com/kpn Download en log direct in opMijnKPN Anytime, anywhere easily use the products KPN? You can withthe handy MijnKPN app. What can you do now with the MijnKPN app? •View your ringtone, SMS and data credit • enable or disableadditional options • Viewing, sending or paying bills • View yourdata usage abroad • Mutually MB's parts from the same address •Viewing and Upgrading Prepaid • Updates on disruptions to thenetwork Who is the MijnKPN app? The MijnKPN app you have easyaccess to private subscriptions Mobile, Home and Prepaid. TheMijnKPN app can not be used for business subscriptions. InstallingMijnKPN app 1. Create a KPN ID account online 2. Disconnect yourproduct (s) to your account 3. Ready, directly manage your productsWe welcome feedback Help us make the app even better, write areview or contact us directly: Contact us on Facebook:https://www.facebook.com/kpn Send a message via Twitter:https://twitter.com/kpn Download and log directly into MijnKPN
KPN Up 2.30.203808
KPN
Met KPN Up heb je altijd toegang tot je persoonlijke bestanden,waar je ook bent. Met je smartphone, tablet of laptop.KPN Up is een gratis app voor iedereen die thuis internet vanKPN heeft.Met KPN Up kun je bijvoorbeeld overal je vakantiefoto’s envideo’s aan je vrienden laten zien, terwijl je laptop thuisstaat.Bovendien raak je je bestanden ook nooit kwijt. Mocht erbijvoorbeeld wat gebeuren met je smartphone, staan al je foto’s nogveilig in KPN Up.Hoe zorg je er voor dat je jouw bestanden overal kunt bekijken?Simpel.Je installeert KPN Up op al je apparaten. Daarna heb je toegang total je bestanden via de app van KPN Up. Op welk apparaat zeorigineel ook stonden, of gemaakt zijn.KPN Up is een beveiligde dienst waar alleen jij met je KPNgebruikersnaam en wachtwoord bij kan. KPN Up is door KPN ontwikkeldin samenwerking met één van de beste computerbeveiliging bedrijventer wereld, F-Secure. KPN levert je met de app een gebruiksrecht omjouw bestanden op te slaan op de cloud van F-Secure in Finland.Daarom gelden de Algemene Voorwaarden voor ElektronischeCommunicatiediensten van KPN en ook de End User License Agreementvan F-Secure.Je persoonlijke gegevens en bestanden zijn veilig opgeslagen enworden vertrouwelijk behandeld. KPN en F-Secure handelen naarEuropees recht.Nadat je de app hebt geïnstalleerd log je in met je KPNgebruikersnaam en wachtwoord van MijnKPN. Weet je je wachtwoordniet meer? Dan is deze simpel op te vragen via http://www.kpn.com/wachtwoordKPN Up youalways have access to your personal files, wherever you are. Withyour smartphone, tablet or laptop.KPN Up is a free app for everyone who has home Internet ofKPN.KPN Up example, you can throughout your photos and show videosto your friends, while your laptop home state.Moreover, you get never lose your files. If, for example, whathappen with your smartphone, all your photos are still safe in KPNUp.How do you make sure that you can view your files anywhere?Simple.You install KPN up on all your devices. Then you have access to allyour files through the app KPN Up. On whatever device they werealso original, or are made.KPN Up is a secure service that only you with your username andpassword at KPN can. KPN KPN Up was developed in collaboration withone of the best computer security companies in the world, F-Secure.KPN provides you with a right to use the app to store your files inthe cloud F-Secure in Finland. Therefore, the General Conditionsfor Electronic Communication KPN and the End User License Agreementfrom F-Secure.Your personal data and files are stored securely and keptconfidential. KPN and F-Secure act under European law.After you have installed the app, log in with your username andpassword from KPN MijnKPN. You do not remember your password? Thenask this simple via http://www.kpn.com/wachtwoord
KPN Veilig 17.7.0014584
KPN
KPN Veilig is een antivirus programma voor je tablet en smartphone.De antivirus van KPN Veilig houdt virussen en spyware buiten dedeur. Maar KPN Veilig beschermt je smartphone ook tegen andereinternetgevaren. KPN Veilig is gratis beschikbaar voor 2 apparatenvoor alle KPN klanten met een Internet abonnement. Je kunt KPNVeilig uitbreiden naar 5 apparaten. Volg de volgende 3 stappen voorinstallatie: 1. Hou je KPN ID gebruikersnaam en wachtwoord bij dehand (of maak deze aan via MijnKPN) 2. Download de app en log inmet je KPN ID 3. Volg de installatiestappen van KPN Veilig op jesmartphone of tablet Nu is je smartphone beveiligd met eenantivirus en andere beveiligingsmethoden. Wil je nog meer apparatenbeschermen? Volg dan stap 2 en 3 voor elk apparaat dat je wiltbeveiligen. Via de beheerpagina van KPN Veilig (veilig.kpn.com) kunje apparaten toevoegen of verwijderen, KPN Veilig (opnieuw)downloaden en apparaten een naam geven. Ook zie je hoeveellicenties je nog over hebt om andere apparaten te beveiligen met deantivirus van KPN Veilig. Er is ook een KPN Veilig versie voor jepc/laptop. KPN Veilig biedt de volgende functionaliteiten: -Antivirus - Veilig browsen - Huisregels - ‘Finder’ - Privacy vanapps - Oproepen blokkeren KPN Veilig heeft toegang nodig totapparaat beheerdersrechten als u het apparaat op afstand wiltwissen en vergrendelen. Daarnaast vraagt KPN Veilig toestemmingvoor het gebruik van Toegankelijkheidsservices. Deze servicesworden met name gebruikt voor de Huisregels. Hiermee kunnen oudershet gebruik van apps voor kinderen beperken en schadelijkewebcontent blokkeren. Note: This app uses the Device Administratorpermission. KPN Veilig is an antivirus program for your tablet andsmartphone. KPN's antivirus Safe keeps viruses and spyware out. ButKPN Veilig also protects your smartphone against other internetthreats. KPN Veilig is available free of charge for 2 devices forall KPN customers with an Internet subscription. You can safelyextend KPN to 5 devices. Follow the following 3 steps forinstallation: 1. Keep your KPN ID username and password at hand (ormake this via MijnKPN) 2. Download the app and log in with your KPNID 3. Follow the installation steps of KPN Safe on your smartphoneor tablet Now your smartphone is protected with an antivirus andother security methods. Do you want to protect more devices? Thenfollow steps 2 and 3 for each device you want to protect. Via themanagement page of KPN Veilig (Veilig.kpn.com) you can add orremove devices, KPN safely (re) download and name a device. You canalso see how many licenses you have left to secure other deviceswith the KPN Safe antivirus. There is also a KPN Safe version foryour PC / laptop. KPN Veilig offers the following functionalities:- Antivirus - Safe browsing - House rules - 'Finder' - Privacy ofapps - Block calls KPN Secure needs access to device administratorrights if you want to remotely wipe and lock the device. Inaddition, KPN requires Secure permission for the use ofAccessibility Services. These services are mainly used for theHouse rules. This allows parents to limit the use of apps forchildren and block harmful web content. Note: This app uses theDevice Administrator permission.
KPN Klantenservice 1.6.2
KPN
Het antwoord op al je vragen altijd binnenhandbereik. Je krijgt veelgestelde vragen over producten endiensten van KPN overzichtelijk op een rij. Bovendien ontvang jeautomatisch een melding op het moment dat er in jouw buurt eenstoring is.The answer to all yourquestions is always within reach. You get asked questions aboutproducts and services we offer information at a glance.Furthermore, you will automatically receive a notification whenthere is a malfunction in your neighborhood.
Opslag Online van KPN 3.1.4
KPN
Opslag Online van KPN is een zeer veilige en eenvoudigeopslagruimte voor al uw bestanden, foto’s en video’s. Met OpslagOnline kunt u bestanden openen, beheren en delen met 1 of meerderepersonen vanaf elk apparaat. Uw gegevens staan veilig opgeslagen inNederlandse datacenters en valt daarmee onder de Nederlandsewetgeving. Probeer nu en krijg 2 GB gratis opslagruimte. Maak eenaccount aan op kpn.com/cloud en kies voor Opslag Online.Functies• Veilig en eenvoudig bestanden opslaan in Nederlandsedatacenters• Uw bestanden vallen onder Nederlandse wetgeving• Ook als uw apparaat kapot is of kwijt staan uw gegevensveilig• Beschik altijd over de laatste versie van uw documenten• Altijd en overal toegang vanaf elk apparaat• Eenvoudig uw bestanden delen met 1 of meerdere personen• 2 GB beschikbaar bij in gebruik nemen van account- gratis!OnlineStorage KPN is a very safe and easy storage for all your files,photos and videos. With Storage Online allows you to open files,manage, and share one or more persons from any device. Your data isstored securely in Dutch data centers and is regulated by the Dutchlegislation. Try it now and get 2 GB of free storage. Create anaccount on kpn.com/cloud and choose Storage Online.Functions• Safe and easy to store files in Dutch datacenters• Your files are subject to Dutch law• Even if your device is damaged or lost, your data safe• wherever you are to the latest version of your documents• Anytime, anywhere access from any device• Easily share your files with one or more persons• 2 GB available for commissioning of account for free!
KPN WiFi - ook onderweg online 2.2.0
KPN
Wil je onderweg ook bereikbaar zijn? Met de KPN WiFi app verbind jemet WiFi HotSpots op meer dan 1 miljoen plekken in Nederland en totwel 20 miljoen plekken wereldwijd.De KPN WiFi app helpt je dedichtstbijzijnde WiFi HotSpots te vinden en maakt ermee verbindeneen stuk eenvoudiger.Fon HotSpotsAls je KPN Mobiel hebt of KPNThuis, krijg je heel eenvoudig toegang tot onze Nederlandse FonHotSpots. Je herkent deze WiFi-HotSpots aan de netwerknaam,bijvoorbeeld ‘KPN Fon’. Onze klanten met KPN Thuis kunnen ook inheel Europa gebruik maken van WiFi Fon Hotspots van andereproviders. De KPN WiFi app zorgt ervoor dat je toestel probleemloosverbinding maakt met Fon HotSpots, zodra je binnen bereik van eenvan deze hotspots komt. En je vindt ook in het buitenland allemaalFon HotSpots, dus ook over de grens kun je zorgeloosonline!Verbinden met een Fon HotSpot in 3 stappen:1. Download deKPN WiFi app2. Maak je WiFi-account aan3. Verbind met een FonHotSpot in Nederland of het buitenlandPremium HotSpotsOp publiekelocaties in Nederland, zoals vliegvelden, hotels en supermarktenvind je Premium HotSpots van KPN. Deze Premium HotSpots zijn bijnaaltijd gratis, óók als je geen klant bent van KPN. De PremiumHotSpots herken je aan de netwerknaam ‘KPN’. Dus zo hoef je nietnodeloos MB’s te verbruiken als je op je trein staat tewachten.Verbinden met een Premium HotSpot in 4 stappen:1. Downloadde KPN WiFi app2. Log in met je WiFi-account3. Zoek een ‘KPN’Premium HotSpot bij jou in de buurt4. Verbind met de ‘KPN’ PremiumHotSpotWant to be way too accessible? With KPN WiFi app connectsyou with WiFi HotSpots on over 1 million sites in the Netherlandsand up to 20 million locations worldwide.KPN WiFi app helps you tofind the nearest WiFi hotspots and allows it to connect easier. Fonhotspots If you have or KPN Mobile KPN home, you will easily accessour Dutch Fon hotspots. You recognize these WiFi HotSpots to thenetwork name, such as "KPN Fon. Our customers KPN home can alsoacross Europe use Fon WiFi Hotspots from other providers.KPN WiFiapp makes your device will seamlessly connect to Fon hotspots whenyou come within range of one of these hotspots. And you'll alsoabroad all Fon hotspots, including across the border can beworry-free online!Connecting to a HotSpot Fon in 3 steps:1.Download the KPN WiFi app2. Create your WiFi account3. Connect to aFon HotSpot in the Netherlands or abroad Premium HotSpots At publicplaces in the Netherlands, such as airports, hotels andsupermarkets you will find premium KPN HotSpots. These premiumhotspots are almost always free, even if you are not a customer ofKPN. The Premium HotSpots can be recognized by the network name'KPN'. So if you do not have to consume needlessly MBs when you'rewaiting for your train.Connecting to a HotSpot Premium in 4steps:1. Download the KPN WiFi app2. Log in with your wirelessaccount3. Find a KPN HotSpot Premium in your area4. Connect the'KPN HotSpot Premium
KPN SmartLife 5.6.1_70f10f3c
KPN
Maak je huis slimmer en je leven een stuk gemakkelijker enveiliger. De apparaten die je met KPN SmartLife koppelt, zorgenvoor meer comfort, gemak en veiligheid. Bovendien kun je zien water thuis gebeurt als je daar niet bent. Gewoon op je smartphone oftablet. Hoe werkt KPN SmartLife? De basis van KPN SmartLife is deKPN SmartLife Box, het brein van je slimme huis. Deze box verbindtslimme apparaten in je huis met elkaar. En jij kunt via deze appalles instellen en bedienen. Jouw telefoon of tablet is deafstandsbediening van je slimme huis. Uitbreiding Wij werkendagelijks aan de verbetering van KPN SmartLife en deze app. Ookvoegen we regelmatig slimme producten en merken toe. KPN SmartLifewerkt onder andere met: - Philips Hue, Osram, IKEA - SONOS, Bose -Bosch Siemens En nog veel andere merken en diensten. Je ontdekt zeop kpn.com/smartlife. Bescherming van je gegevens De KPNSmartLife-app is een beveiligde dienst waar alleen jij bij kan. Jepersoonlijke gegevens, instellingen en data zijn veilig en wordenniet door ons gebruikt voor commerciële doeleinden. Nadat je de apphebt geïnstalleerd, log je in met je KPN SmartLife gebruikersnaamen wachtwoord. Goed om te weten: De KPN SmartLife-app is alleen tegebruiken in combinatie met een abonnement op KPN SmartLife. Ganaar kpn.com/smartlife om deze af te sluiten. Make your housesmarter and your life a lot easier and safer. The devices that youconnect with KPN SmartLife ensure more comfort, convenience andsafety. Moreover, you can see what happens at home when you are notthere. Simply on your smartphone or tablet. How does KPN SmartLifework? The basis of KPN SmartLife is the KPN SmartLife Box, thebrain of your smart house. This box connects smart devices in yourhome. And you can set and operate everything via this app. Yourphone or tablet is the remote control of your smart house.Expansion We work on improving KPN SmartLife and this app on adaily basis. We also regularly add smart products and brands. KPNSmartLife works with: - Philips Hue, Osram, IKEA - SONOS, Bose -Bosch Siemens And many other brands and services. You can discoverthem at kpn.com/smartlife. Protection of your data The KPNSmartLife app is a secure service that only you can access. Yourpersonal data, settings and data are safe and are not used by usfor commercial purposes. After you have installed the app, log inwith your KPN SmartLife username and password. Good to know: TheKPN SmartLife app can only be used in combination with asubscription to KPN SmartLife. Go to kpn.com/smartlife to close it.
KPN iTV 6.5.7.2
KPN
Using the KPN iTV Online app, you can watch your favorite films andprograms on your smartphone or tablet. The iTV app offers thefollowing features: - Watch live TV wherever and whenever you want.Even on holiday!* - Check what’s on using the Guide - View andmanage your recordings** - Access On Demand films and series usingthe Search page, wherever you are - Discover new programs or filmswith suggestions on the Homepage * The iTV app can only be used inthe EU. For an overview of the participating countries, checkwww.kpn.com/itvapp ** Only in combination with the Opnemen PakketHow does the iTV app work? The iTV app has been renewed, improvedand stabilized. The app looks different, too, which enables you tofind content more easily. For a more extensive explanation aboutthe new app, check www.kpn.com/itvapp. You can log in with your KPNID or your subscription number and PIN-code. Please note that theapp is available for devices with Android 4.4 or higher. How muchdoes it cost? Customers with Interactive TV from KPN can downloadthe app for free. Conditions This App is a Supplementary Service inthe sense of the Terms and Conditions for Electronic CommunicationServices between you and KPN. KPN reserves the right to block theservice in the case of an excessive number of devices used with theInteractive TV app. As such, KPN keeps track of the number ofdevices for which your iTV subscription was used to log in to theapp.
ToestelVeilig 15.4.012681
KPN
ToestelVeilig beveiligt uw smartphone of tablet en de persoonlijkeinhoud die erop staat tegen online bedreidingen. BrowsingProtection, Antidiefstal, Ouderlijk Toezicht, scannen van apps enmeer. Geen advertenties! Eenvoudig in gebruik. KPN ToestelVeilig iseen dienst voor klanten met een KPN Toestelveilig bundelInstallatie-instructies en meer informatie vind je opkpn.com/toestelveilig. Wat is ToestelVeilig? Indien u uw apparaatverliest of als het wordt gestolen, kunt u op afstand uw apparaatblokkeren, terugvinden, het alarm laten afgaan of uw gegevens dieerop staan wissen. Met de antivirus- en webbrowser-beveiliging bentu online beveiligd tegen virussen, spyware, hackaanvallen enidentiteitsdiefstal. Met KPN ToestelVeilig kunt u in alle rustsurfen, veilig online winkelen. Bescherm uw kinderen tegenongeschikte websites met ouderlijk toezicht, waarmee u hun onlinewereld kunt controleren. Eenvoudig te installeren en gebruiken,zonder dat uw apparaat trager wordt. KPN ToestelVeilig blokkeertook ongewenste oproepen en berichten en beveiligt u tegenschadelijke apps door weer te geven welke apps op uw apparaat eenrisico voor uw privacy vormen. KPN Toestelveilig heeft voor deAntidiefstal functie toegang nodig tot apparaatbeheerdersrechtenals u het apparaat op afstand wilt vinden, wissen en vergrendelen.Daarnaast vraagt ToestelVeilig toestemming voor het gebruik vanToegankelijkheidsservices. Deze services worden met name gebruiktvoor Ouderlijk Toezicht. Hiermee kunnen ouders het gebruik van appsvoor kinderen beperken en schadelijke webcontent blokkeren. Note:This app uses the Device Administrator permission. Device Safeprotects your smartphone or tablet and the personal content thatstands against online threats. Browsing Protection, Anti-theft,Parental Control, scanning apps and more. No ads! Easy in use. KPNToestelVeilig is a service for customers with a KPN Device Safebundle Installation instructions and more information can be foundat kpn.com/secure. What is Device Safe? If you lose your device orif it is stolen, you can remotely block your device, retrieve it,trigger the alarm or erase your data on it. With antivirus and webbrowser protection you are online protected against viruses,spyware, hack attacks and identity theft. With KPN ToestelVeiligyou can surf in peace, safe online shopping. Protect your childrenfrom unsuitable websites with parental controls that allow you tomonitor their online world. Easy to install and use, withoutslowing down your device. KPN DeviceSafe also blocks unwanted callsand messages and protects you against malicious apps by showingwhich apps on your device pose a risk to your privacy. KPN DeviceSafe has access to device administrator rights for the Anti-Theftfunction if you want to find, delete and lock the device remotely.In addition, ToestelVeilig requests permission for the use ofAccessibility Services. These services are mainly used for ParentalControl. This allows parents to limit the use of apps for childrenand block harmful web content. Note: This app uses the DeviceAdministrator permission.
KPN Veilig Internet 16.5.013373
KPN
Uw gegevens op uw smartphone of tablet zijnheel waardevol. Denk aan uw foto’s, belangrijke bestanden,presentaties en contactgegevens. U zou er niet aan moeten denkendat uw telefoon gestolen wordt of zelfs kwijtraakt en dat al dezegegevens op straat komen te liggen en misbruikt worden.Met het Mobiel Internet Veiligheidspakket van KPN kunt u, uwsmartphone en tablet optimaal beschermen tegen misbruik van uwgegevens bij diefstal of verlies en tevens tegen virussen en anderekwaadaardige software.Voor meer informatie kijk ophttp://www.kpn.com/zakelijk/cloud/veilig-werken/diensten/mobiel-veiligheidspakket.htmDeze app heeft toegang nodig tot het apparaatbeheerYour data on yoursmartphone or tablet are very valuable. Think of your photos,important files, presentations and contact information. You wouldnot have to think that your phone is stolen or lost and that thatinformation be on the street and abused.The Mobile Security KPN can optimally protect your smartphone andtablet against abuse of your data is lost or stolen and alsoagainst viruses and other malicious software.For more information visithttp://www.kpn.com/zakelijk/cloud/veilig-werken/diensten/mobiel-veiligheidspakket.htmThis app needs access to device management
KPN Goal Alert: volg de goals 3.2.1
KPN
Met Goal Alert ontvang je meldingen zodra de bal de doellijnpasseert bij wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie,KNVB Beker en Oranje Leeuwinnen. Exclusief voor klanten van KPNMobiel (en Prepaid). - Kies jouw favoriete teams in de Eredivisie,Keuken Kampioen Divisie & KNVB Beker en krijg meldingen als ergescoord wordt - Kijk direct het doelpunt terug in de app - Bekijksamenvattingen van alle wedstrijden uit de Eredivisie, binnen eenuur na het eindsignaal - Volg alle actie bij de Oranje Leeuwinnen:doelpunten, samenvattingen en interviews met de spelers With GoalAlert you receive notifications as soon as the ball passes the goalline at matches in the Eredivisie, Kitchen Champion Division, KNVBCup and Orange Lionesses. Exclusively for customers of KPN Mobile(and Prepaid). - Choose your favorite teams in the Eredivisie,Kitchen Champion Division & KNVB Cup and receive notificationswhen a score is scored - Immediately look the goal back in the app- View summaries of all matches from the Eredivisie, within onehour after the end signal - Follow all the action at the OranjeLeeuwinnen: goals, summaries and interviews with the players
Play van KPN 1.5.1
KPN
Met Play van KPN kijk je Online TV zoals jij dat wilt. De basis issimpel: één app voor je tablet of smartphone waarmee jij online TVkijkt, bij welke internetaanbieder je ook zit. De voordelen vanPlay: - Geen contract, maandelijks opzegbaar. - Geen kastjes enkabels door je huis.- Geen vast TV abonnement meer nodig.- Alleende meest populaire TV zenders, niet meer betalen voor zenders waarje niet naar kijkt.- Kijk op jouw favoriete devices; mobiel,tablet, laptop of TV met Chromecast en AirPlay. Hoe werkt het? In 3simpele stappen kun je Online TV kijken:1. Download de app of opende Webplayer om op je laptop te kijken.2. Maak een account aan viawww.playvankpn.nl Dat is binnen een paar minuten geregeld.3. Log inen geniet met kijken! Je kunt het vrijblijvend een maand gratisproberen.Wat kan ik met Play van KPN? - Live TV kijkenMet Play kijkje de 23 populairste Live tv-zenders in HD. Bekijk hier hetvolledige zenderaanbod. - Opnemen en GemistNeem tv-programma’s open bepaal zelf wanneer jij ze kijkt. Of het nu gaat om een gaveserie of een interessante documentaire. Je kunt tot 200 uur aanprogramma’s gratis opnemen. Met Gemist kijk je programma’s terugtot 7 dagen na de uitzending. Zo hoef je niets meer mis te lopenvan NPO, SBS, Comedy Central, Discovery ID, TLC & NationalGeographic. - Exclusieve contentMet Play kijk je naar exclusievecontent van KPN Presenteert. Ontdek de wereld van muziek, zie demooiste sportverhalen van eigen bodem en de kijk naar de nieuwsteNederlandse kwaliteitsseries. - Personal TVHet gevoel dat er niksleuks op TV is, herken je dat? Met Play staan er altijdaanbevelingen voor je klaar die passen bij je smaak, omdat jouwkijkgedrag bepaalt wat wij je voorschotelen. Organiseer je idealetv-moment met het Play-pinbord, een playlist waar je jouw favorieteseries, films en programma’s aan toevoegt. Of weet je even niet watje wilt kijken? Met de verras-me feature helpen we jou op basis vanjouw voorkeuren. Waar werkt Play?Play werkt met iedereinternetverbinding in Nederland, zowel via Wifi als mobiele 3G- en4G-netwerken. Je kijkt dus Online TV bijvoorbeeld thuis op de bankof onderweg in de trein. Pas wel op: gebruik je een mobiel netwerk,dan verbruik je data uit je bundel. Wat kost Play?Play is de eerstemaand gratis en kost daarna €9,99 per maand. Verder is Playmaandelijks opzegbaar; je zit dus nergens aan vast.Met welketoestellen werkt het?De Play-app werkt met Android-versie 4.3 enhoger. We kunnen niet garanderen dat Play op jailbroken en rooteddevices werkt, of op bètaversies van besturingssystemen. Checkwww.playvankpn.nl/specs.htm voor een volledig overzicht vanondersteunde devices.Op hoeveel devices kan ik Play gebruiken? Jekunt je Play abonnement gewoon delen met een vriend of vriendin. Jekunt namelijk op twee devices tegelijk kijken. Daarnaast kun jevijf devices aanmelden. Hoe kijk ik TV op mijn laptop?Met Play vanKPN kijk je via de Webplayer ook Live naar de meest populaire TVzenders. De Webplayer is nog in bèta en volop in ontwikkeling, dushet kan zijn dat er nog foutjes in zitten. Ook zijn nog niet allemogelijkheden van de app beschikbaar in de Webplayer. Kan ik zonderkabel TV kijken?Ja, met Play van KPN kijk je zonder kabel TV. Hetenige dat je nodig hebt is internet, een Play account en eentoestel om te kijken. Het voordeel is dat je dus minder kabels doorje huis hebt én dat je niet aan een vast contract vast zit. WantPlay van KPN is maandelijks opzegbaar. Zit ik ergens aan vast na degratis maand?Nee, de eerste gratis maand is geheel vrijblijvend.Als Play van KPN bevalt hoef je niets te doen en kun je automatischblijven kijken. Is Play van KPN toch niets voor jou, dan is datgeen enkel probleem. Je kunt op ieder moment online opzeggen inMijnPlay. Om het je makkelijk te maken sturen we je een remindermail een week voordat je gratis maand voorbij is.Play With KPN youlook online TV as you want. The base is simple: one app for yourtablet or smartphone that you watch TV online, what Internet youare.The Benefits of Play:- No contract, monthly terminable.- Nocabinets and cables through your house.- No fixed TV subscriptionrequired.- Only the most popular TV channels, no longer pay forchannels that you do not watch.- Look at your favorite devices;mobile, tablet, laptop or TV with Chromecast and AirPlay.How doesit work?In 3 simple steps you can watch online TV:1. Download theapp or open the web player to watch on your laptop.2. Create anaccount via www.playvankpn.nl that is arranged within a fewminutes.3. Log on and enjoy watching! You can try a free monthfree.What can I Play with KPN?- Watch Live TVWith Play you look 23popular live TV channels in HD. Check out the full range ofchannels.- Recording and MissedRecord TV programs and decide foryourself if you she looks. Whether it is a gift set or aninteresting documentary. You can record up to 200 hours of programsfor free.With Missed watch your programs back up to 7 days afterthe broadcast. So you have to walk nothing wrong NPO, SBS, ComedyCentral, Discovery ID, TLC and National Geographic.- ExclusivecontentWith Play Presents look at exclusive content from KPN.Discover the world of music, see the most beautiful sports storiesof homegrown and watch the latest Dutch quality series.- PersonalTVThe feeling that there is nothing nice on TV, you recognize it?Play with recommendations there are always waiting for you to suityour taste, because your viewing behavior determines what we canvoorschotelen. Plan your ideal TV moment with the Play pinbord, aplaylist you your favorite shows, movies and programs to add. Oryou just do not know what you want to watch? The surprise-mefeature, we help you based on your preferences.Where does play?Playworks with any internet connection in the Netherlands, both viaWiFi and cellular 3G and 4G networks. So watching online TV forexample, at home on the couch or on the train. Beware: you use amobile network, then use your data from your bundle.What costsPlay?Play is the first month free and then costs € 9.99 per month.Furthermore Play monthly terminable; you are not tied so.Whatdevices does it work?The Play app works with Android version 4.3and higher. We can not guarantee Play works on jailbroken androoted devices, or on beta versions of operating systems. Checkwww.playvankpn.nl/specs.htm For a complete list of supporteddevices.How many devices can I use Play?You can play subscriptionsimply share with a friend. Because you can watch simultaneously ontwo devices. Additionally you can sign five devices.How do I TV onmy laptop?Play With KPN you via Live Webplayer also look at themost popular TV channels. The web player is still in beta andevolving, so it may be that there are flaws in it. Also, not allfeatures of the app available in the Webplayer.I can watch withoutcable TV?Yes, with Play KPN look without cable TV. All you need isinternet access, a play account and a device to look. The advantageis that you will have one fewer cables through your house that youare not stuck with a permanent contract. Play for KPN has canceledmonthly.I sit somewhere on set after the free month?No, the firstfree month is optional. If you like Play KPN have to do anythingand you can continue to watch automatically. Play is KPN's stillnot for you, then that's no problem. You can cancel at any timeonline at My Play. To make it easy you make, we will send you areminder email a week before your free month is over.
KPN Zapper Lite 1.09.2
KPN
KPN Zapper Lite werkt als de afstandsbediening van de toolbar vanuw KPN Zakelijk Ondernemerspakket Internet & IP Bellen of IPCentrexBedien uw Zakelijke telefoon met KPN Zapper Lite. Weesoveral bereikbaar op uw manier, op uw moment. U kunt met KPN ZapperLite instellingen wijzigen zoals:• Niet storen• Doorschakelen(altijd, als niet bereikbaar, als in gesprek)• Verkort kiezen•Gelijktijdig rinkelen• en nog 15 andere telefoon centrale functiesKPN Zapper Lite maakt het mogelijk de functies van de toolbar vanuw Ondernemerspakket Internet & IP Bellen of IP Centrex op eenintuïtieve manier te bedienen. Zo heeft u optimale controle over uwbereikbaarheid, overal: op kantoor, thuis, bij de klant enonderweg.Let op: Het wordt geadviseerd uw verkeer af te kopen bijuw Ondernemerspakket Internet & IP Bellen. Bij het gebruik vande app krijgt u door het bellen met uw mobiele telefoon via uwOndernemerspakket dubbele gesprekskosten in rekening gebracht. * Defunctionaliteit van de Zapper Lite is beperkt tot het instellingenmenu. Wanneer een toetsenbord, contactenlijst, internetelefoonlijst en gesprekkenlijst gewenst is installeert u dan devolledige versie van de Zapper.KPN Zapper Lite works as a remotecontrol from the toolbar of your KPN Corporate Entrepreneur PackageInternet & IP Call or IP CentrexControl your phone with KPNBusiness Zapper Lite. Be reachable everywhere on your way, on yourtime. You can change settings such as KPN Zapper Lite:• Do NotDisturb• Call Forwarding (unconditional, if not available, as inconversation)• Speed ​​Dial• Simultaneous ringing• and 15 othertelephone central functions KPN Zapper Lite allows you tocontrol the functions of the toolbar of your Internet EntrepreneurPackage & IP Call or IP Centrex in an intuitive way. This givesyou maximum control over your availability everywhere: at theoffice, at home, at the client and go.Note: It is recommended tobuy your traffic in to your Entrepreneur Package Internet & IPCall. When using the app will be charged by using your mobile phonethrough your Entrepreneur Package double charges. * Thefunctionality of the Zapper Lite is limited to the settings menu.When a keypad, contact list, internal phone book and call list isdesirable to install the full version of the Zapper.
KPN Push-To-Talk 7.10.0.12
KPN
KPN Push-To-Talk biedt u met één druk op de knop directspraakverbinding met een individu of groep.Directe spraakverbindingmet een groep of individ over het mobiele 3G- of 4G-netwerk van KPNin Nederland zonder te telefoneren.Gebruik Push-To-Talk op uw eigenmobiele telefoon (iOS of Android) of op Sonim devices, welkevoorzien zijn van een Push-To-Talk knop. Er zijn 2 abonnementenbeschikbaar: KPN Push-To-Talk en KPN Push-To-Talk Pro. Voor hetgebruik van KPN Push-To-Talk dient u te beschikken over een KPNmobiel voice en data abonnement.Ga voor meer informatie over debeschikbare abonnementen naar kpn.com/pushtotalk.KPN Push-To-Talkprovides you with one press of a button directly voice connectionwith an individual or group.Immediate speech connection with agroup or individ on mobile 3G or 4G network in the Netherlandswithout a call.Use Push-To-Talk on your mobile phone (iOS orAndroid) or Sonim devices, which come with a Push-To-Talk button.There are two subscriptions available: KPN Push-To-Talk and KPNPush-To-Talk Pro.To use KPN Push-To-Talk, you must have a KPNmobile voice and data plan.For more information about the availablesubscriptions to kpn.com/pushtotalk.
Mybee 1.2.1
KPN
Kinderen komen op een steeds jongere leeftijdin aanraking met internet. Het eerste jaar beperkt het gebruik zichtot het bekijken van filmpjes, maar vanaf het tweede levensjaar kanhet kind zelf al klikken of swipen.. Maar ook voor ouders wordt hetsteeds vanzelfsprekender om kinderen vanaf één jaar hiermee alkennis te laten maken. Het is belangrijk dat kinderen op een leukeen veilige manier hun eerste stapjes kunnen zetten op het internet.Met het geheel vernieuwde Mybee kunnen kinderen op een veilige enverantwoorde manier de digitale wereld ontdekken!In Mybee kunnen kinderen de door een redactie geselecteerdewebsites bezoeken, spelletjes spelen, filmpjes bekijken en eenoverzicht van de beste apps bekijken. Allemaal afgestemd op deleeftijd van uw kind (van peuter tot basisschoolkind). Eenprofessionele redactie zorgt samen met ouders uit heel Nederlandwekelijks voor nieuwe content. Zo is er altijd wat leuks te belevenin Mybee.Features:• De meest kindvriendelijke browser• Toegang tot de leukste websites, filmpjes, spelletjes en apps opinternet• Als ouder kun je een tijdsslot instellen• Bepaal zelf welke websites wel of niet bezocht mogen worden• Content is afgestemd op de leeftijd van uw kind• Overzicht van bezochte websites• Wekelijks nieuwe content• Voor iedereen gratis, mogelijk gemaakt door KPNVoor tips over hoe u Mybee het beste kunt gebruiken vindt u opwww.mybee.nl/extra-beveiligingen. Hier leert u onder andere hoe uuw tablet kunt beveiligen zodat uw kind (tijdelijk) niet zomaar uitde Mybee app kan.Children come at anincreasingly younger age in contact with the Internet. The firstyear limits the use itself to watching movies, but from the secondyear of life the child itself can already click or swipe .. But forparents it is becoming more obvious to all of this to introducechildren aged one year. It is important that children in a fun andsafe way to take their first steps on the Internet. With therevamped MyBee to children in a safe and responsible manner todiscover the digital world!In MyBee children can visit the websites selected by an editorial,play games, watch movies, and view a list of the best apps. Alltailored to the age of your child (from preschool to elementaryschool child). A professional editorial staff, together withparents from the Netherlands each week for new content. There'salways some fun in MyBee.features:• The most child-friendly browser• Access to the best websites, videos, games and apps on theweb• As a parent, you can set a time slot• Decide which websites can and can not be visited• Content is tailored to the age of your child• Overview of visited websites• Weekly new content• For all free, made possible by KPNFor tips on how best to use MyBee visitwww.mybee.nl/extra-beveiligingen. Here you will learn include howto protect your tablet to your child (temporarily) can not simplyfrom the MyBee app.
Zorg Messenger
KPN
De Zorg Messenger stelt zorgprofessionals in staat om veilig,betrouwbaar en eenvoudig berichten en bestanden uit te wisselen metcollega’s, externe contacten en patiënten en/of cliënten. Snel engemakkelijk communiceren is een absolute must in degezondheidszorg. De Zorg Messenger is een totaaloplossing voorveilige digitale communicatie. Te gebruiken als zelfstandigemessenger app of in een hybride combinatie met mail (exchange,hosted). Enkele kenmerken van de Zorg Messenger zijn: - 1-op-1conversaties en groepschats. - Beschikbaar voor desktops, tablets,smartphones en wearables. Op elk moment en elke plaats. -Beveiligde e-mailconversaties via de KPN Zorg Messenger met behulpvan ‘hybrid messaging’. - Uitgebreide integratiemogelijkheden metzorg specifieke appplicaties zoals Huisarts Informatiesystemen,Elektronische Patiënten Dossiers en FACT-borden. - Constanteverbetering en regelmatige updates. Care Messenger enableshealthcare professionals to safe, reliable and easy to exchangemessages and files with colleagues, external contacts and patientsand / or clients. Quick and easy communication is a must inhealthcare. Care Messenger is a total solution for secure digitalcommunication. To be used as an independent messenger app or in ahybrid combination with mail (Exchange, hosted). Somecharacteristics Care Messenger are: - One-on-one conversations andgroup chats. - Available for desktops, tablets, smartphones andwearables. At any time and any place. - Secure email conversationsvia KPN Care Messenger using 'hybrid messaging. - Extendedintegration capabilities with specific care appplicaties as GeneralInformation Electronic Health Records and FACT signs. - Constantimprovement and regular updates.
MijnGesprek 2.2.9
KPN
Beheer uw persoonlijke KPN ÉÉN zakelijke telefoonverkeer metMijnGesprek. Stel eenvoudig in hoe en wanneer u bereikbaar wiltzijn. MijnGesprek maakt het voor u als gebruikers van de KPN ÉÉNtelefooncentrale voor vaste en mobiele telefonie mogelijk decentrale op een makkelijke manier te bedienen. Zo hebt u overaloptimale controle over uw bereikbaarheid: op kantoor, thuis, bij uwklant of onderweg. MijnGesprek werkt als afstandsbediening van uwtelefooncentrale, zo kunt u: - Gepresenteerde nummer instellenvast, mobiel of anoniem - Doorschakelingen instellen (altijd, bijniet bereikbaar, bij in gesprek etc.) - Gemisten vaste en mobielegesprekken inzien en terugbellen - Voicemail berichten beluisterenen doorsturen - Voicemail begroeting opnemen -Aangekondigd/onaangekondigd doorverbinden - Driegesprek voeren -Wisselgesprek instellen - Vast-Mobiel integratie instellen -Anywhere instellen (vereist licentie) - Gespreksopname bedienen(vereist licentie) En nog vele andere telefoon centrale functiesbedienen MijnGesprek biedt mobiliteit én controle voor KPN ÉÉN MetKPN ÉÉN zijn vaste en mobiele telefonie geïntegreerd. Of u nu eenvast toestel, mobiel toestel of de InContact app gebruikt, u blijftvolledig in controle met welk apparaat u uw binnenkomende oproepenwilt beantwoorden. Met MijnGesprek hebt u dus altijd controle overuw bereikbaarheid, ongeacht waar u zich bevindt. Manage yourpersonal KPN ONE business telephone traffic with my conversation.Set simple in how and when you want to be accessible. My Callallows the users of KPN ONE PBX for you fixed and mobile telephonypossible to operate the plant in a simple way. So everywhere youmaximum control over your availability in the office, at home, atyour customer or traveling. My conversation acts as a remotecontrol of your telephone, so you can: - Setting Presented numberfixed, mobile or anonymous - Setting Forwarding (unconditional,unavailable, busy, etc.) - Gemisten fixed and mobile calls and viewcall back - Voicemail messages listen and forward - Recordvoicemail greeting - Announced / an unannounced - Three Conductcall - Set call - Set Fixed-Mobile integration - Set Anywhere(license required) - operate Conversation Recording (licenserequired) And serve many other telephone central functions MyConversation provides mobility and control for KPN ONE KPN ONEintegrated fixed and mobile telephony. Whether using a fixed phone,mobile phone or InContact app, you remain in full control of thedevice you want to answer your incoming calls. My conversation withyou so you always control your availability, no matter where youare.
KPN VoiceMail 1.3.0
KPN
KPN VoiceMail is a free service, exclusively for KPN customers inthe Netherlands. The KPN VoiceMail app gives you a full overview ofyour voicemail messages. You no longer have to suffer through long,automated phone menus. Choose which message you want to listen tofirst, immediately send a text message to the caller, or returntheir call straightaway using the app. It’s just that easy! You’llget these features with the KPN VoiceMail app: - Immediately returncalls to the person who’s left a message - Listen to and deleteMobile VoiceMails faster and easier - Clear overview of allVoiceMail messages - Choose which message to listen to first -Modify important settings easily - Share messages with yourcontacts - Change your greetings directly from within the app -Messages deleted from the VoiceMail inbox will still be availablein the app after their expiration date. If you save them to yourphone, you can even keep them when you remove the app.
KPN Prepaid 2.3.13
KPN
Zo zit je met KPN Prepaid nergens aan vast en krijg je geenverrassingen achteraf. Download de nieuwe KPN Prepaid app. Bekijkeenvoudig je verbruik, hoeveel minuten, MB´s en sms´jes je nog overhebt. Of zoek op hoe lang je bundel nog geldig is, welke kosten jetot nu toe hebt gemaakt, en nog veel meer! Dit krijg je onderandere met de KPN Prepaid app: - Bundels kopen uit je beltegoed -Bel- en bundeltegoed inzien - Verbruiksgegevens inzien - Inzicht inhet aantal opwaarderingen - Direct je beltegoed opwaarderen metiDEAL, creditcard of PayPal. - Tariefplannen wijzigen - Automatischopwaarderen Let op! Voor gebruik van de KPN Prepaid app heb jeminimaal een toestel nodig met Android versie 6.0. This way you arenot tied to anything with KPN Prepaid and you get no surprisesafterwards. Download the new KPN Prepaid app. Easily view yourusage, how many minutes, MBs and text messages you have left. Orlook for how long your bundle is still valid, what costs you haveincurred so far, and much more! You get this with the KPN Prepaidapp: - Buy bundles from your calling credit - View call and bundlecredit - View consumption data - Insight into the number ofupgrades - Top up your calling credit directly with iDEAL, creditcard or PayPal. - Change rate plans - Automatic top-up Payattention! To use the KPN Prepaid app you need at least one devicewith Android version 6.0.
KPN Thuis 2.4.1
KPN
Met de Thuis app sluit je de Experia Wifi en de Draadloze WifiVersterker in een paar eenvoudige stappen aan. Hiermee zorg je voorbetere wifi in je huis. Voor optimale wifi in huis heb je tweewifiversterkers nodig. Eén die op het modem is aangesloten en éénop een plek in huis waar je op dit moment geen goede wifi ontvangt.Geen idee hoe je het aansluit? Geen zorgen, dat leggen we stap voorstap uit in de app! Het wijzigen van je wifi-instellingen, delenvan je wifi via een QR-code en inzicht in verbonden apparaten is nualleen beschikbaar bij de Draadloze Wifi Versterker. Dit volgt opeen later moment voor de Experia Wifi. Meer weten over hoe je allesuit je internet kunt halen? Kijk op kpn.com/wifi voor nog meer tipsen tricks. With the Home app you can connect the Experia Wifi andthe Wireless Wifi Amplifier in a few simple steps. This ensuresbetter WiFi in your home. You need two Wi-Fi amplifiers for optimumWiFi in your home. One that is connected to the modem and one at aplace in the house where you do not currently receive good WiFi. Noidea how to connect it? No worries, we will explain that step bystep in the app! Changing your Wi-Fi settings, sharing your Wi-Fivia a QR code and insight into connected devices is now onlyavailable with the Wireless Wi-Fi Amplifier. This follows at alater time for the Experia Wifi. Want to know more about how youcan get the most out of your internet? Look at kpn.com/wifi formore tips and tricks.
KPN Vitaal Thuis 1.8.0
KPN
U kunt deze app gebruiken als u het KPN Vitaal Thuis pakketgeïnstalleerd heeft. Wat is KPN Vitaal Thuis? Uw vader of moeder isop leeftijd, maar nog kwiek en woont nog steeds op zichzelf. U beltbijna elke dag om te horen hoe het met hem is. U gaat regelmatiglangs. Maar u kunt er nou eenmaal niet altijd zijn. Daarom is erKPN Vitaal Thuis, een dienst voor U en uw alleenwonende oudere voorwie u zorgt, die met een aantal slimme sensoren de dagelijkseactiviteiten in huis in de gaten houdt. Via een handige app weet usteeds hoe het gaat en houdt u de vinger aan de pols ook op afstandInstallatie is eenvoudig met behulp van de uitgebreideinstructievideo. De instructievideo zit in de app en startautomatisch wanneer u gaat installeren. Meer informatie vind u opwww.kpn.com/Vitaal You can use this app if you have installed theKPN Vitaal Thuis package. What is KPN Vitaal Thuis? Your father ormother is old, but still spry and still lives on his own. You callalmost every day to hear how he is doing. You visit regularly. Butyou can't always be there. That is why there is KPN Vitaal Thuis, aservice for you and your elderly person living alone who you carefor, who monitors daily activities at home with a number of smartsensors. Via a handy app you always know how things are going andyou keep your finger on the pulse even remotely   Installationis easy using the extensive instruction video. The instructionalvideo is in the app and starts automatically when you install.  You can find more information at www.kpn.com/Vitaal
.nspire: voor al je vrije tijd 1.2.2
KPN
Dagelijks inspireer ik je met tips op het gebied van vrije tijd. Ikzorg ervoor dat je als eerste op de hoogte bent van al het nieuwsdat er te ontdekken valt in Amsterdam, of je nu dat nieuweeettentje in Oost wilt proberen of liever helemaal loco gaat in declub. Laat je inspireren en reserveer direct in de app! Wat je kuntverwachten • Heerlijke eettentjes maar ook fancy restaurants • Topevents, clubnights en festivals • Veelzijdige workshops enmasterclasses • Inspirerende én fun filmpjes • Kwalitatieveconcerten en musea Zo werk ik het best • Vertel me iets meer overjezelf zodat ik je beter kan leren kennen. Mijn tips zullendaardoor steeds beter afgestemd worden op jouw smaak. • Geef jelocatie door en ik laat je in één oogopslag zien hoe ver je moetfietsen. Handiggg! • Laat me weten wat je van me vindt, zodat ik mekan blijven verbeteren. Alle feedback is welkom in de app! Nog éénkeer mijn beste features op een rij! • Persoonlijke tips afgestemdop jóuw smaak – want hallo, je bent natuurlijk wel uniek! • Alleende beste items geselecteerd door onze redactie a.k.a. thegatekeepers • Eenvoudig je favorieten en must-visits bewaren in jebucketlist • Altijd lekker voor het overzicht: top 10 lijstjes vanonze insiders en experts • Ben je op en top geïnspireerd? Bij mijkun je direct reserveren, boeken of kopen in de app! Every day Iinspire you with tips in the field of leisure. I make sure that youare the first to be aware of all the news that can be discovered inAmsterdam, whether you want to try that new eatery in East orrather go all the way in the club. Be inspired and reserve directlyin the app! What you can expect • Delicious eateries but also fancyrestaurants • Top events, club nights and festivals • Versatileworkshops and master classes • Inspiring and fun films •Qualitative concerts and museums That's how I work best • Tell me alittle more about yourself so that I can get to know you better. Mytips will as a result, you will always be better attuned to yourtaste. • Provide your location and I will show you at a glance howfar you have to cycle. Handiggg! • Let me know what you think of meso that I can continue to improve. All feedback is welcome in theapp! One more time my best features in a row! • Personal tipstailored to your taste - because hello, of course you are unique! •Only the best items selected by our editors a.k.a. the gatekeepers• Easily save your favorites and must-visits in your bucket list •Always great for the overview: top 10 lists of our insiders andexperts • Are you thoroughly inspired? With me you can immediatelybook, book or buy in the app!
KPN CISO 2.0.4
KPN
The KSP App is part of the KPN Security Policy framework. Thepurpose of the KSP is to provide an unambiguous set of measures andrequirements that KPN uses for security, continuity of services andproducts.
KPN Digital Dutch 1.0
KPN
Ben je als ondernemer bezig met de digitalisering in je bedrijfenkun je wel wat inspiratie gebruiken? Dat kan met de KPNDigitalDutch app. Daarmee plan je gemakkelijk een bezoek aan deDigitalDutch Xperience. Ook kun je je direct aanmelden voor events.Verderkun je in de app aangeven welke informatie overdigitalisering jijinteressant vindt. Die informatie selecteren wedan voor je enkrijg je automatisch in de app te zien. Wat biedt deDigital Dutchapp? - altijd op de hoogte welke events voorondernemers er geplandstaan - toegang tot relevante informatie diejij interessant vindt- gemakkelijk een bezoek plannen aan deDigital Dutch Xperience -direct inschrijven voor events - jee-tickets voor events en allepraktische informatie altijd bij dehand As an entrepreneur, areyou busy digitizing your company andcan you use some inspiration?That is possible with the KPN DigitalDutch app. That way you caneasily plan a visit to the Digital DutchXperience. You can alsoregister for events directly. You can alsoindicate in the appwhich information about digitization you findinteresting. We thenselect that information for you and you willautomatically see itin the app. What does the Digital Dutch appoffer? - always awareof which events are planned for entrepreneurs- access to relevantinformation that you find interesting - easilyplan a visit to theDigital Dutch Xperience - register immediatelyfor events - youre-tickets for events and all practical informationalways at hand
KPN Things
KPN
Via de app kan je als klant van KPN een asset aanmaken binnenjouweigen IoT dashboard en deze vervolgens aan een devicekoppelen.Through the app you as a KPN customer can create an assetwithinyour own IoT dashboard and then link it to a device.