Klart Vädertjänster AB Apps

Loading...
Klart.se - Sverige bästa väder 3.18.6
Önskemål om förbättringar här: https://kundo.se/org/klart-se/ Hållkoll på vädret på bästa sätt! Med väder-appen Klart får duträffsäkra väderprognoser för 200.000 platser i både Sverige ochutomlands. - Snabb och tydlig överblick av vädret - 14 dagarsprognos - Vädret timme för timme - Pollenprognos - Vädervarningar(nationellt utfärdade av SMHI). - Badplatser med vattentemperaturoch info om vattenkvalitet och algblomning. - Skidorter både iSverige och utomlands. Se snödjup, nedfarter, pistkarta och annanviktig information som är bra att ha när du ska åka skidor. -Vädret i diagram (vänd på telefonen till liggande läge) -Väderkartor för Sverige som visar nederbörd, moln och temperatur-------------------- Du som accepterat platstjänster avseendeKlart.se i din telefon godkänner att Klart.se använder sig av såkallad geo-targeting, vilket innebär att Klart.se löpande samlar inuppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för attkunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring via post,telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post.Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nyaprodukter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll i våradigitala tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevantaför dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till andra bolag inomSchibstedkoncernen. Klart.se sparar och kan komma att användauppgifterna upp till sex (6) månader efter att uppgifterna samlatsin. Genom att du laddar hem, alternativt uppdaterat Klart.se'sapplikation samtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du intelängre vill att Klart.se ska kunna samla in uppgifter om dingeografiska position kan du när som helst slå av platstjänster pådin mobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, fåinformation om vilken information som finns sparad om dig, genomatt kontakta Klart.se personuppgiftsombud. Personuppgiftsansvarigär Klart.se, organisationsnummer 556842-9665, Västra Järnvägsgatan21, 105 17 Stockholm Requests for improvements here:https://kundo.se/org/klart-se/ Keep track of the weather in thebest way! With weather app course, you get accurate weatherforecasts for 200,000 places in both Sweden and abroad. - Quick andclear overview of the weather - 14 day forecast - Weather Hourly -Pollen Forecast - Weather warnings (nationally issued by SMHI). -Bathing with water and information on water quality and algalbloom. - Ski resorts in Sweden and abroad. See snow slopes, ski mapand other useful information that is good to have when you're goingskiing. - Weather in chart (turn the phone to landscape mode) -Weather maps for Sweden showing precipitation, cloud andtemperature -------------------- You who have accepted locationservices for Klart.se your phone accepts that Klart.se use ofso-called geo targeting, which means that Klart.se continuouslycollects data on your geographical location. This data is used togive you place customized information and marketing by mail,telephone or electronic communication, such as SMS or e-mail. Theinformation can also be used in the development of new products andservices and to provide you with customized content in our digitalservices, such as articles and ads that are more relevant to you.The information may be disclosed to other companies within theSchibsted group. Klart.se saves and may use the data for up to six(6) months after the information was gathered. By downloading, orupdate Klart.se's application, you consent to the processingdescribed above. If you no longer want to Klart.se be able tocollect data on your geographical position, you can at any timeturn off location services on your mobile phone. You also have theopportunity to, once a year, get information about what informationis stored about you, by contacting Klart.se personal datarepresentative. Personuppgiftsansvarig is Klart.se, corporate556842-9665, New Rautatiekatu 21, 105 17 Stockholm