Lin Education Apps

Loading...
Apl Borås 1.1.1
Lin Education
Här kan lärare, elever och handledare mötasoch kommunicera med varandra i direkt anslutning till den pågåendepraktiken. Det är enkelt för eleverna att synliggöra sitt lärandeoch för läraren och handledaren att ta del av materialet, komma medfeedback och ge en bedömning utifrån målen i kursplanen.Here, teachers, studentsand tutors meet and communicate with each other directly connectedto the ongoing practice. It is easy for students to visualize theirlearning and the teacher and the supervisor to take some of thematerial, provide feedback and give an assessment based on theobjectives of the curriculum.
Pluttra 1.0
Lin Education
Den digitala utvecklingen har sedan länge landat in i förskolan. Vipå Lin Education var tidiga med att presentera vårt digitalaverktyg för dokumentation i förskolan. Åren har gått fort och underdet senaste året har vi i ett utvecklingsteam bestående av LinEducation och en fokusgrupp av verksamma viktiga personer inomförskolan, utvecklat den uppdaterade versionen av Pluttra.Pluttraär skapat enbart för förskolan. Vi vill stödja verksamheten genomerbjuda en användarvänlig plattform för information, kommunikationoch dokumentation. Dokumentation som kan bestå av text, foto, ljudoch film. Pluttra kan användas från smartphone, surfplatta ochdator.Notera: den här appen gäller för pluttra.se. Om din förskolaanvänder pluttra.net kontakta pedagogerna på förskolan.The digitalrevolution has long since landed in preschool. We Lin Education wasearly to introduce our digital tools for documentation inpreschool. The years have passed quickly over the past year, wehave a development team consisting of Lin Education and a focusgroup of active important people in pre-school, developed theupdated version of Pluttra.Pluttra are created solely for thenursery. We want to support the business by offering auser-friendly platform for information, communication anddocumentation. Documentation can include text, photo, audio andvideo. Pluttra can be used from smartphone, tablet andcomputer.Note: this app for pluttra.se. If your preschool usespluttra.net contact the teachers at the preschool.
Pluttra förälder 1.1.7
Lin Education
Pluttra är förskolans egna dokumentations- ochinformationsplattform. Du som vårdnadshavare får genom ett digitaltfönster en inblick i ditt barns dag på förskolan i bådegruppaktiviteter som individuella upplevelser. Du kommer ta del avposter med härliga berättelser och kloka tankar i kombination avfoto och film.Pedagogerna synliggör ditt barns lärande, utvecklingoch lek med några snabba knapptryck. I Pluttra finns ävenförskolans läroplan, Lpfö 98/10 inbäddad detta för att ökaförståelsen för verksamhetens mål och syfte samt arbetssätt och geräven utrymme för utvärdering och ett nästa steg.Informationenmellan förskola och hem är mycket viktig. I din app eller viapluttra.se får du viktiga meddelanden och en kalender som du ävenkan prenumera på.Pluttra is the preschool's own documentation andinformation platform. You as guardians get through a digital windowinsight into your child's day at preschool in both group activitiesand individual experiences. You will partake of items with lovelystories and wise thoughts in the combination of photography andfilm.Educators exposes your child's learning, development and playwith a few fast clicks. In Pluttra are also preschool curriculum,Lpfö 98/10 embedded this in order to increase understanding of thebusiness goals and objectives and working methods, and alsoprovides space for evaluation and next steps.Information betweenkindergarten and home are very important. In your app, or viapluttra.se get important messages and a calendar to which you cansubscribe to.