MAS Yazılım Apps

Loading...
Biyoloji YGS LYS (Demo) 1.1
MAS Yazılım
MAS Yazılım olarak sizlere tüm derslerdeyardımcı olmaya çalışıyoruz. Uzun zamandır beklenen Biyolojiuygulamamız sonunda sizlerle!Bu uygulamamız, uygulamamızın DEMO sürümüdür. Size yeniarayüzümüzü ve sistemimizi göstermek için böyle bir uygulamayayınlama kararı aldık. Beğenirseniz, ücretli sürümünü indirirektüm konu anlatım serilerine ve örnek çözümlü sorularaulaşabileceksiniz.Ha bu arada yoğun istek üzerine artık REKLAM YOK!YGS LYS Biyoloji netlerini artırmak isteyen herkesindirmeli.We try to help you in allclasses as MAS software. Biology is expected at the end of practicewith you for a long time!This practice is a DEMO version of our application. We've takenthe decision to publish such a practice to show our new interfaceand our system. If you like, for example, and the paid version ofthe lecture series will reach all indirirek resolve theissue.By the way, now heavy demand on NO ADVERTISING!Anyone wishing to increase their net Biology YGS LYS-down.
Matematik 1 YGS Konu Anlatım 1.5
MAS Yazılım
YGS sınavına girecek öğrenciler içinhazırlanan detaylı, pratik ve örnek çözümlü YGS Matematik(Matematik 1) eğitim seti içerir.YGS Matematik konu anlatımı, pratik çözüm yöntemlerini vematematik formüllerini ve bolca örnek içerir. Sınava hazırlananherkesin elinin altında bulunması gereken bir uygulama.Set İçeriği;-) Basit Eşitsizlikler-) Bölme Bölünebilme-) EBOB - OKEK-) Mutlak Değer-) Rasyonel Sayılar-) Taban Aritmetiği-) Denklem Çözme-) Problemler (Yüzde Problemleri - Yaş Problemleri - Sayı/KesirProblemleri - Karışım Problemleri - Yüzde Problemleri - İşçiProblemleri - Faiz Problemleri)-) İşlem-) Kartezyen Çarpım-) Mantık-) Modüler Aritmetik-) Kümeler-) Bol Bol Çözümlü Sorular!-) 2013 YGS Matematik Soru ÇözümleriYGS Matematik sınavında netlerini artırmak isteyenler için enpratik çözüm YGS Matematik uygulamamızdır. İçerdiği pek çokmatematik 1 konularıyla ve anlaşılır anlatımlarıyla öğretir, örneksorularıyla pekiştirir. YGS Matematik netlerinizi artırmak vehayalinizdeki üniversiteye ulaşmak bu uygulamayla çok kolay.more prepared for thestudents to enter the YGS exam, practical and exemplary parsed SDKMathematics (Mathematics 1) includes training set.YGS Mathematics Lecture , practical solutions and methods ofmathematical formulas and plenty of examples. an application to beincluded under the hand of anyone prepared exam.Kit Contents;-) Simple Inequalities-) Partition divisibility-) GCD - LCM-) Absolute value-) Rational numbers-) Base Arithmetic-) Solving Equations-) Problems (Percent Problems - Age Problems - Number / FractionProblems - Mixing Problems - Percent Problems - Workers' Problems -Interest Problems)-) Operations-) Cartesian Product-) Logic-) Modular Arithmetic-) Sets-) Bol Resolved Questions!-) 2013 SDK Math Problem SolutionsWhat is the most practical solution for those who want toimprove their math exam YGS YGS our practice math. Included in itsmany and teaches mathematics 1 subject with understandableexpression, reinforces the sample questions. SDK to increase yournet Mathematics and with this application is very easy to get yourdream university.
Fizik YGS LYS PRO 1.1
MAS Yazılım
YGS - LYS sınavlarına girecek öğrenciler içinhazırlanan detaylı, pratik ve örnek çözümlü YGS - LYS Fizik eğitimsetidir. Üstelik şimdi tamamen reklamsız ve bildirimsiz sürümüyle!YGS - LYS Fizik konu anlatımı, pratik çözüm yöntemlerini vefizik formüllerini ve bolca örnek içerir. Üniversite sınavlarınahazırlanan tüm sayısal öğrencilerin elinin altında bulunmasıgereken bir uygulama.Fizik Seti İçeriği;Set İçeriği;-) Fiziğin Doğası-) Vektörler-) Moment - Denge-) Kütle ve Ağırlık Merkezi-) Basit Makinalar-) Madde ve Özellikleri-) Sıvıların Kaldırma Kuvveti-) Basınç-) Genleşme-) Gölge ve Düzlem Aynalar-) Küresel Aynalar-) Kırılma-) Mercekler-) Aydınlanma-) Doğrusal Hareket-) Bağıl Hareket-) Dairesel Hareket-) Dinamik-) Atışlar-) İş ve Enerji-) İtme ve Momentum-) Genel Çekim Yasası ve Kepler-) Elektrostatik-) Elektriksel Alan ve Potansiyel-) Yüklü Parçacıkların Hareketleri-) Kondansatörler-) Elektrik Akımı-) Manyetizma-) Dalgalar-) Su Dalgaları-) Işık Teorileri-) Fotoelektrik ve Compton Olayı-) Atom Teorisi-) Elektroliz ve Ses-) Elektrik ve MagnetizmaBu konulara ek olarak sürekli yeni video anlatımları ve ÇÖZÜMLÜÖRNEKLER eklenecektir!YGS - LYS Fizik sınavında netlerini artırmak isteyenler için enpratik çözüm "Fizik YGS LYS" uygulamamızdır. İçerdiği çokca sayıdafizik konularıyla ve kolay anlaşılır anlatımlarıyla öğretir, örneksorularıyla pekiştirir. YGS - LYS Fizik netlerinizi artırmak buuygulamayla çok kolay.SDK - more prepared forstudents who will enter the LYS exam, practical and exemplaryparsed YGS - LYS physics is training set. And now the completelyad-free version and unannounced!YGS - LYS Physics Lecture, practical solution methods andformulas of physics and plenty of examples. An application to beincluded under the hands of students preparing for university examsall digital.Physics Set Contents;Kit Contents;-) The Nature of Physics-) Vectors-) Moment - Balance-) Mass and center of gravity-) Simple Machines-) Material and Features-) Liquid Buoyancy-) Pressure-) Expansion-) And Shadow Plane Mirrors-) Spherical Mirrors-) Fracture-) Lenses-) Enlightenment-) Linear Motion-) Relative Motion-) Circular Motion-) Dynamic-) Shots-) Business and Energy-) Impulse and Momentum-) General Law of Attraction and Kepler-) Electrostatic-) Electric Field and Potential-) Movement of Charged Particles-) Capacitors-) Electric Current-) Magnetism-) Waves-) Water Waves-) Light Theories-) Photoelectric and Compton effect-) Atomic Theory-) Electrolysis and Sound-) Electricity and MagnetismIn addition to these issues and solutions EXAMPLES constantlynew video narration is added!YGS - LYS most practical solution for those who want to improvetheir physical exam is the "Physics YGS LYS" is our practice.Included with the lot before a number of topics in physics andteaches with easy to understand narrative reinforces the samplequestions. YGS - LYS Physics with that application is very easy toincrease your net.
Coğrafya YGS LYS Konu Anlatım 1.1
MAS Yazılım
Sözelciler müjde! Artık MAS Yazılım sözel veeşit ağırlık dersleriyle de yanınızda olacak. Ve ilk sözeluygulamamız olan YGS LYS Coğrafya Konu Anlatım karşınızda!YGS - LYS sınavlarına girecek öğrenciler için hazırlanandetaylı, pratik ve örnek çözümlü YGS - LYS Coğrafya eğitim setidir.Üstelik tamamen reklamsız!Bu uygulama YGS - LYS Coğrafya konu anlatımı, pratik çözümyöntemlerini ve bolca örnek soru içerir. Üniversite sınavlarınahazırlanan tüm sayısal öğrencilerin elinin altında bulunmasıgereken bir uygulama.Coğrafya Eğitim Seti İçeriği;-) Yerin İç Yapısı-) Yeraltı Suları-) Türkiye'nin Yer Şekilleri-) Türkiye'nin Su Varlığı-) Türkiye'nin Madenleri ve Enerji Kaynakları-) Türkiye'nin Konumu Jeopolitiği-) Türkiye'nin İklimi-) Türkiye'nin Bitki Örtüsü-) Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık-) Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme-) Türkiye'de Görülen Toprak Tipleri-) Türkiye Ekonomisi-) Nüfus, Yerleşme, Şehirler ve Göçler-) Nem ve Yağış-) Kayaçların Ayrışması ve Toprak-) Karstik Bölgeler ve Yer şekilleri-) İklim ve Bitki Örtüsü-) İç Kuvvetler ve Olaylar-) İklim Bilgisi-) Dünyanın Hareketi ve Şekli-) Doğa, İnsan ve Harita Bilgisi-) Dış Kuvvetler ve Olaylar-) Coğrafi Konum-) Buzullar, Rüzgarlar, Dalga ve Akıntılar-) Basınç ve Rüzgarlar-) AkarsularBu konulara ek olarak yeni video anlatımları ve ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLEReklenecektir!YGS - LYS Coğrafya sınavında netlerini artırmak isteyenler içinen pratik çözüm "Coğrafya YGS LYS" uygulamamızdır. İçerdiği çokcasayıda konularıyla ve kolay anlaşılır anlatımlarıyla öğretir, örneksorularıyla pekiştirir. YGS - LYS Coğrafya netlerinizi artırmak buuygulamayla çok kolay.Otobüste, canınız sıkıldığında, her zaman her yerde Coğrafyayaçalışabilirsiniz!Sözelci have good news!MAS software will no longer be with you and also with the verbalequivalent weight classes. And your first application against ourverbal YGS LYS Geography Lecture!SDK - more prepared for students who will enter the LYS exam,practical and exemplary parsed YGS - LYS Geography is the trainingset. Moreover, completely ad-free!This application YGS - LYS Geography Lecture, practical solutionmethods and plenty of sample questions. An application to beincluded under the hands of students preparing for university examsall digital.Geography Education Kit Contents;-) The internal structure of the Earth-) Groundwater-) Turkey's Location Forms-) Turkey Water Assets-) Turkey's Mineral and Energy Resources-) Geopolitics of Turkey's Position-) Climate in Turkey-) Turkey's Vegetation-), Agriculture and Livestock in Turkey-) Population and Settlement in Turkey-) Showing Soil Types in Turkey-) Turkey Economy-) Population, Settlements, Cities and Migration-) Moisture and Precipitation-) Weathering of rocks and soil-) Karst Regions and Landforms-) Climate and Vegetation-) Internal Forces and Events-) Climate Information-) The world's Movement and Shape-) Nature, People Map Information-) External Forces and Events-) Geolocation-) Glaciers, winds, waves and currents-) Pressure and Winds-) StreamsIn addition to these issues and solutions EXAMPLES new videonarration is added!YGS - LYS is the most practical solution for those who want toincrease their geography exam in "Geography YGS LYS" is ourpractice. Included with the lot before a number of issues andteaches with easy to understand narrative reinforces the samplequestions. YGS - LYS is very easy with this application to improveyour geography.On the bus, when you can not get bored, you can always try toregions everywhere!
Biyoloji YGS LYS 1.6
MAS Yazılım
Sonunda beklenen YGS LYS Biyoloji uygulamasısizlerle!YGS LYS hazırlığında başta sağlık bilimleri bölümlerindenhedefleri olan öğrenciler olmak üzere tüm sayısalcılarda bulunmasıgereken bir uygulama.Sade anlatımlarla anlamanız kolaylaşacak ve içeriktekiörneklerle hemen pekiştireceksiniz. Ayrıca örnek soru çözümleri veçıkmış soru çözümleri de devamlı uygulamaya eklenecektir.Biyoloji Eğitim Seti İçeriği-) Boşaltım Sistemi-) Canlılarda Davranış-) Dokular-) Duyu Organları-) Ekoloji-) Endokrin Sistem-) Enerji ve Hayat-) Evrim-) Sinir Sistemi-) Sınıflandırma-) Solunum Sistemi-) Üreme ve Gelişme-) Hücre Kavramı-) Hayvanlarda Üreme-) İskelet ve Kas Sistemi-) Nükleik Asitler-) Sindrim Sistemi-) İnsanlarda Üreme-) Hücre Bölünmesi-) Enzimler-) Hücre Zarından Madde Geçişleri-) Dolaşım Sistemi-) Bitkilerde Üreme-) Bitkiler-) BiyoteknolojiYGS LYS netlerinizi artırarak hedeflerinize daha rahatulaşmanızı sağlamak için varız. Yine YGS LYS Biyoloji netleriniziartırmak için de uygulamamızı tercih edin!YGS LYS Biyoloji ve diğer tüm YGS LYS serisi uygulamalarımızdaeklenmesini istediğiniz konular varsa ya da diğer türlüönerileriniz varsa mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz.(destek@masyazilim.com)Diğer uygulamalarımızı da incelemeyi unutmayın!---MAS Yazılım YGS LYS Eğitim Seti >> Biyoloji YGS LYS KonuAnlatımFinally the applicationof Biology YGS LYS with you!YGS LYS, including health sciences students who are the targetof the first section in preparation for an application to beincluded in all cardinal.It will be easier to understand with simple narrative withexamples and will consolidate the content immediately. In addition,increased problem solving solutions and sample questions are alsoadded to the continuous implementation.Biology Education Kit Contents-) Excretory system-) Live Behaviour-) Tissues-) Sense organs-) Ecology-) Endocrine system-) Energy and Life-) Evolution-) Nerve system-) Classification-) Respiratory system-) Reproduction and Development-) Cell Concept-) Animal Reproduction-) Skeletal and Muscular System-) Nucleic acids-) I Sindelar System-) Reproduction in humans-) Cell Division-) Enzymes-) The substance of the cell membrane Transitions-) The circulatory system-) Plant Reproduction-) Plants-) BiotechnologyWe are your goals by increasing your net YGS LYS to ensure thatyou achieve more comfortable. Yet also choose YGS LYS Biologyapplications to increase your net!Biology YGS LYS YGS LYS series and all other topics if you wantto include in our application or otherwise of our e-mail address ifyou have suggestions, please contact us. (I destek@masyazilim.co)Do not forget also our other apps!---MAS Software YGS LYS YGS LYS Biology Lecture Training Kit>>