MOME TechLab Apps

Loading...
Szörnyek Háza 1.0
MOME TechLab
Szörnyek Háza Amikor a tablet "írja a mesét" Elkészült a MOMETechLab legújabb interaktív meséje Szörnyek Háza címmel Sokközismert mesének elkészítették már az interaktív adaptációját, aMOME TechLab azonban most fordított a gyakorlaton és felkért egymeseírót, hogy gondoljon ki egy történetet kifejezetten tabletre. AMOME Formatervezési Díjjal elismert horizontális laborja azzal acéllal készít el egy-egy interaktív gyerekkönyvet, hogy módszeresenfeltérképezze, milyen lehetőségeket nyújt a tablet, az okostelefon,mint új, interaktív médium a hagyományos, illusztrált könyvmeghaladására. Miközben az igényes irodalmi szöveg főszerepemegmarad, kérdés, hogy az életre kelthető képek, játékok mikéntgazdagíthatják a narratívát, milyen hatással vannak az olvasástechnikájára és élményére. A kiskakas gyémánt félkrajcárja című, aszakma által is elismert applikáció már bizonyította, hogy mikéntél meg egy archaikus történet klasszikus, fekete-fehérceruzarajzokkal a modern eszközön, az interaktív elemek narratívátéletre keltő, célzott használatával. A Szörnyek Háza címet viselőújszerű, nem lineáris és jóval összetettebb történet segítségévelmost a készítők az "olvasó" befogadói élményre tett aktívszerepének hatását vizsgálhatják. A mese Rendet Lenke lakásábankezdődik, ahol rejtélyes módon valahogy mindig nagy a rumli: Szivi,Katti és Habver, a három virgonc szörny ront-bont mindenpillanatban. A mesét irányító gyerekeknek őket kell elkapniuk ésotthonukba irányítaniuk. Nyulász Péter versben elbeszélt történetétaz olvasó folytathatja és elágazásokkal, többféle módon juthat el acsattanóig. A mese atmoszféráját kézzel rajzolt, részletgazdaggrafika, zenei és egyéb hanghatások teremtik meg. Az applikációötvözi a hagyományos mesemondást a számítógépes ügyességi éslogikai játékokkal. Egyszerre ismerteti meg a gyerekeket egyirodalmi szöveggel és fejleszti különböző készségeiket. Acselekmény részét képező játékok amellett, hogy segítik a gyerekekreflexeinek, memóriájának vagy éppen színismeretének fejlődését,indirekt módon környezettudatosságra nevelnek. A Szörnyek házát 5-8éves gyerekeknek ajánljuk, és természetesen minden érdeklődőfelnőttnek, szülőnek. Az applikáció finom képi világa, melyetezúttal is Szepesi Szűcs Barbara, a MOME-n végzett illusztrátorkészített és a kellemes aláfestő zene alkalmassá teszik arra is,hogy egyfajta játékos esti meseként szolgáljon. Írta: Nyulász PéterIllusztrátor: Szepesi Szűcs Barbara Programozás, animáció: KaraszDániel Zenek, zörejek: Világosi Csaba Narrátor: Lázár CsabaProjektvezető: Ruttkay Zsófia Projekt menedzser: Sárközi ZsoltKészült a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kreatív TechnológiaLaborjában 2014-ben. Az alkalmazás részben a MOME SzolgáltatóNonprofit Kft. "Interaktív gyerekkönyv kutatás" projekt keretében,a Belügyminisztérium - Országos Főépítészi Iroda támogatásával jöttlétre. House of Monsters When the tablet "writes the tale" Thelatest interactive story of MOME TechLab has been created under thetitle "Monsters House" Many well-known tales have already madeinteractive adaptation, a MOME TechLab has now turned to practiceand called for one month writer to think of a story specificallyfor a tablet. The MOME Design Award recognized horizontal lab withthe for the purpose of preparing an interactive children's booksystematically explore what your tablet, smartphone, as a new,interactive medium is the traditional, illustrated book overcome.While the main role of the discerning literary text remains, It isa question of how life - giving images and games can enrich thenarrative, how it affects the technique of reading and experienceof. The half-crown of the small-sized diamond, also by theprofession Approved application has already demonstrated how anarchaic is alive story with classic black and white pencil shapeson the modern device, using the narrative animated, targeted use ofinteractive elements. The House of Monsters is novel, non-linearand pretty With a more complex story, now the creators of the"reader" you can look at the impact of your active role on thereceptionist's experience. The tale Rendet begins in Lenke'sapartment, where it is mysteriously somehow Big Rummy: Szivi, Kattiand Habver, the three horrible monster rusty all the time. The kidswho run the fairy tales have to catch them and control their home.Péter Nyulász told stories in poetry the reader can continue andwith branching in several ways punch line. The atmosphere of thetale is hand drawn, detailed graphics, music and other soundeffects. The application combines traditional storytelling iscomputer skill and logic games. She presents the children at onetime to a literary and develops their various skills. Part of theplot forming games in addition to helping children's reflexes,memory or color consciousness, indirectly environmental awareness.The Monsters' House is recommended for children aged 5 to 8 and ofcourse all interested adults, parents. The application is fine Theworld, which again Szepesi Szucs Barbara, conducted the MOME anillustrator and a pleasant undercover music make it suitable alsoto play a kind of player's evening mess. Written by: Nyulász PéterIllustrator: Barbara Szepesi Szucs Programming and Animation:Karasz Dániel Zenek, zörejek: Csaba Világosi Narrator: Csaba LázárProject leader: Zs. Ruttkay Project Manager: Zsolt Sárközi Made atthe Creative Technology Laboratory of Moholy-Nagy University of Artand Design 2014. The application is part of MOME Service ProviderNonprofit Kft. "Interactive Children's Book Research" project, aMinistry of the Interior - With the support of the National ChiefArchitect Office created.
Little Rooster 2.2
MOME TechLab
Little Rooster and His Diamond Half Penny Experimental interactivebook by MOME TechLab Hungary After having analysed dozens ofinteractive book titles in the app stores, we prepared for 6-8 yearold kids an interactive version of a well-known Hungarian folktale, published by László Arany. One of the research topics of theLab is interactive books. The touch display of the emerginghand-held devices provide a multitude of possibilities to makeillustrations move – either by the activity of the reader(including toddlers who cannot read at all), or automatically. Whatmakes an interactive book „good”?
VoltEgySzer 1.3
MOME TechLab
A VoltEgySzer a Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai ésAddiktológiai Intézet (OPAI) Drogambulanciájának és a Moholy-NagyMűvészeti Egyetem Kreatív Technológia Laborjának közösdrogprevenciós mobil alkalmazása.Az alkalmazás:• elősegíti aprevenciót• animált képregény és szerepjáték formájában hívja fel afigyelmet a megelőzés fontosságára• egyesíti a weben szokásosismeretnyújtást és a számítógépes játék élményét• bárhol ésbármikor segít a fiataloknak tájékozódni• anonim• tervezésefiatalok bevonásával történt• a kapcsolódó honlap a szülőknek isgyakorlati tanácsokkal szolgál, hogy hol és milyen szakemberek éscivil segítők érhetők elA VoltEgySzer alkalmazást azzal a céllalhoztuk létre, hogy számodra is izgalmas módon tudj meg minél többeta függőségek világáról, illetve, hogy hatékony és gyors segítségetkaphass a Neked leginkább megfelelő módon. Javasoljuk, hogy azegyes modulokat több alkalommal is próbáld ki, mivel az alkalmazástöbb órányi böngésznivalót kínál!Amint azt látni fogod, ez az app 6modulból áll. A Te irányításoddal megismerhetsz négy interaktív,képregény formájú történetet a szerhasználatról és annak többféleterápiás módjáról. Az applikáción belüli kvízjátékot hibátlanulteljesítők értékes sport és tánc lehetőségekben részesülnek.Megismerheted az egyes szerek jellemzőit, testi és lelki hatásait.Beszélgethetsz egy virtuális szerhasználóval, akit a jó iránybakell terelned. És információkat kapsz a Magyarországon elérhető,lakhelyedhez legközelebb eső kezelőhelyekről.A honlapunkon(www.voltegyszer.com), további fontos ismereteket gyűjthetsz azalkohol, cigaretta és drogfogyasztás hatásairól.A következőmodulokat találod az appban:KépregényInteraktív animációkkal kísértképregényeken keresztül ismerhetitek meg két szerhasználó fiú éslány történetét és azokat a védő- és kockázati tényezőket, amiksegíthetik vagy hátráltathatják a szerhasználatról való leszokást.KvízA kvízjáték 100%-os teljesítése esetén a maximális pontszámbemutatásával számos fitness teremben sportolhattok az ország többvárosában is. A részletekhez keresd fel a www.voltegyszer.comoldalon a Nyeremények menüpontot!Szer-tárMegtudhatjátok, hogy azegyes szereket mióta használja az emberiség, valamint, hogyhasználatuk milyen kockázatokat rejthet. Fontos információkatkaphattok mind a klasszikus szerekről, mind az új szintetikusdrogokról (pl. designer drogok).Ha ő tennéVálasztható mondatoksegítségével beszélgethettek egy virtuális szerhasználóval. Afeladatotok, hogy jó irányba tereljétek Őt. Mivel számos ellenállásvan benne, nem lesz egyszerű dolgotok!Elváltozás-sokkEgy sziluettenmegjelenő pontokra bökve megismerhetitek az egyes szerek férfi ésnői testre és viselkedésre gyakorolt azonnali, rövid távú és hosszútávú hatásait.Kit keressekItt találhatóak meg a Magyarországonelérhető, megyénként kiemelt ellátóhelyek. A teljes listát ahonlapon belül a szintén Kit keressek? névre keresztelt menüpontbantalálod meg.The Once Upon a Nyírő Gyula Hospital - NationalInstitute of Mental Health and Addiction (Opai) Drogambulanciájánakand Moholy-Nagy University of Art and Design Creative Technologylab Joint Drug Prevention mobile application.The application:•promotes prevention• call in the form of animated comics androle-playing attention to the importance of prevention• combinesthe usual web of knowledge and provision of computerized gamingexperience• anytime and anywhere to help young people navigate•anonymous• Young people were involved in the planning• Parents alsorelated site provides practical advice on where and howprofessionals and civil helpers availableThe Once Upon applicationwas created with the aim to'll be able to get more exciting as theworld of addiction and that effective and rapid help you receivethe most appropriate way. It is recommended that the individualmodules can try several times as the application offers severalhours of browsing indeed!As you will see, this app consists of 6modules. You can learn about the irányításoddal four interactivecomic book story in the form of drug use and its varioustherapeutic method. quiz applications flawlessly within the sportand dance performers valuable opportunities have been given. Learnabout the features of individual agents, physical and mentaleffects. You talk about a virtual drug user, who must be channeledin the right direction. And you get to the information available inHungary, abode nearest treatment centers.The website(www.voltegyszer.com), collect important additional knowledge onalcohol, cigarettes and effects of drug use.The following modulesof the appban find:comic bookYou get to know the boys and girls twotimes using history and the protective and risk factors throughinteractive animations accompanied comics that can help or hinderthe cessation of drug use.quizA quiz of 100% of the performancesportolhattok in several cities of the country the maximum numberof points by presenting numerous fitness room. For details, visitthe www.voltegyszer.com Prizes on the menu!Tool storageYe may knowthat the use of certain drugs since humanity and that their use cancarry the risks. It is important to receive information about bothclassic protection products and new synthetic drugs (eg. Designerdrugs).If he wouldOptional conversation using phrases could be usedwith a virtual agent. Your job to tereljétek him in the rightdirection. Since many of resistance in it, it will not be easy withyou!Lesion-shockA silhouette of points that appear pointing learnabout the various products for men and women immediate, short-termand long-term effects on body and behavior.Who should I be lookingforHere are the available Hungary, special treatment centers ineach county. The full list is on the website within the Kit arealso looking for? dubbed menu to find it.