MYLAPS Experience Lab Apps

Loading...
Santa Run Haarlem 2.0
The Santa Run Haarlem 2017 is een mobiele app waar alle informatieomtrent het evenement instaat. Verder bevat het leuke features alseen best Santa-Selfie contest. Ook vind je hier direct na de racejouw uitslag. This app is powered by MYLAPS.This app may use yourlocation even when it isn’t open, which can decrease device batterylife.
LJ Maraton 2.2
Ljubljana Marathon - 30/10/2016 in LjubljanaThe Ljubljana Marathonis a mammoth celebration of running participated by nearly 18,000runners from 40 countries.Ljubljana Marathon is getting morepopular every year and the number of participants is on theincrease. Also this year, competitors will be running a classicalmarathon (42 km), a half marathon (21 km) or various shorterrecreational races. All the races will be held within the widercity centre area. This app contains all important event informationand allows you to track the position of participants in real-timeduring the event.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
MYLAPS US CuCo Active 2016 1.0
Official app for MYLAPS US CUCO Active 2016 at1/25/2016 in CancunThis app contains all important event information and allows youto track the position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life.
MYLAPS EMEA CuCo Active 2015 1.0
Official app for MYLAPS EMEA CuCo Active 2015at 24-11-2015 in NoordwijkThis app contains all important event information and allows youto track the position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life.
Get In Gear 1.3
Get In Gear - 04/25/2015 in Minneapolis , MinnesotaWelcome to theGet in Gear 38th Annual Rite of Spring. We are proud to celebrate38 years of an event that is so richly steeped in history andtradition. It is very exciting to be a part of the running industrywithin our community and to continue to provide high quality andwell managed running events as the overall mission of the Get inGear.This app contains all important event information and allowsyou to track the position of participants in real-time during theevent.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
Yorkshire Marathon 2018 1.1
Official app for Yorkshire Marathon 2018. This app contains allimportant event information and allows you to track the position ofparticipants in real time during the event. This app is powered byMYLAPS. This app may use your location even when it isn’t open,which can decrease device battery life.
Looptijden.nl GPS hardloop-app 7.1.6
Hardlopen wordt nog leuker met de gratis Looptijden.nl app(verkozen tot 'sport app van het jaar'!). Met de Looptijden.nl appkun je heel eenvoudig je hardloop route opnemen op je Androidmobiel. Tijdens het hardlopen zie (en hoor) je direct je snelheid,de gelopen afstand en route en het aantal verbruikte calorieën! Jekunt ook precies zien waar je bent via de GPS in je mobiel. Nadatje je tijd opgeslagen hebt kun je op Looptijden.nl ook je exacteroute terugkijken! Belangrijkste features: -Nederlandstaligeaudiocoaching -(Persoonlijke) hardloopschema's-live-tracking-Steltrainingsdoelen-ghost-running-actueel weerbericht-ondersteuningvoor hartslagmeter-levels en badges-tegelcoaching-Twitter enFacebook integratieDe basisfuncties in de app zijn gratis. Eenaantal extra functies maken onderdeel uit van het betaalde PlusPakket. Dit zijn o.a. ghost-running. trainingsdoelen enlive-tracking. Meten en delen van de route is gratis, evenalsNederlandstalige audiocoaching bij elke kilometer- ofminuutdoorkomst.*Nederlandstalige audiocoaching*Looptijden.nl is deenige hardloopapp ter wereld met Nederlandstalige audiocoaching.Tijdens het hardlopen krijg je elke kilometer (of minuut) eenupdate te horen met je voortgang en snelheid.*Intervaltrainingen enhardloopschema's*Via de website van Looptijden.nl kun je zelf jeeigen intervaltrainingen samenstellen of een hardloopschema volgen.Vervolgens kun je via de app gebruik maken van audiocoaching om deoefeningen uit te voeren.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemas voormeer informatie.*Tegelcoaching (Plus Pakket)*Met behulp van detegelcoaching optie krijg je tijdens je training al je voortgang inhet Hardloopspel te horen. Je hoort je virtuele vorderingen in hettegelklassement en je krijgt ook een seintje wanneer je een nieuwetegel ingaat.*Trainingsdoelen en ghost-running (Plus Pakket)*Stelje doel in en de app coacht je er naar toe! Kies voor je gewensttijd, afstand, calorieën, snelheid, hartslagzone of de combinatievan afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doel tehalen!Met ghost-running kun je een vorige tijd van jezelf of eenvriend selecteren en het vervolgens hier tegenop nemen. Je ziet eenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kun jijhet spookje voorblijven?*Live-tracking (Plus Pakket)*Laat vrienden,kennissen en familie rechtstreeks met je meekijken en jeaanmoedigen tijdens het hardlopen. Ze kunnen je via Facebook enTwitter aanmoedigen en zodra je een aanmoediging ontvangen hebt zalde audiocoach je hiervan op de hoogte stellen.*Hartslagmeter*Koppelde Polar Bluetooth (smart) hartslagmeter aan deze app en meeteenvoudig je hartslag. Na afloop kun je een uitgebreide analyse vanje hartslag terugzien via de website. Inclusief onderverdeling inhartslagzones. Bestel de bijbehorende Polar Bluetooth hartslagbandvia de webshop.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagband vooralle details.*Uitgebreide wedstrijd- en winkelinformatie*Omdat dezeapp (als enige) helemaal op de Nederlands hardlopers is gericht kunje ook uitgebreide wedstrijdinformatie vinden voor wedstrijdenwelke binnenkort plaatsvinden.Ook bevat de app een handig overzichtvan alle hardloopwinkels in Nederland. Zo weet je precies waar jeterecht kunt voor goed advies over hardloopschoenen enkleding.*Over GPS ontvangst*De app maakt gebruik van de GPS in jemobiel. De nauwkeurigheid van de meting is grotendeels afhankelijkvan de kwaliteit van de GPS in je mobiel. Draag je mobiel altijd ineen schouderband met de ontvanger naar boven en zorg dat jeeventuele task killers / managers uit hebt staan.*Support*Heb jeeen vraag of een opmerking. Plaats deze NIET in een review, hierkunnen we niet op reageren. Neem daarentgen gerust contact op viade support opties op de website: www.looptijden.nl/supportTevredenover de Looptijden.nl app? Plaats een review, elke review helpt onsom de app verder te verbeteren!Running is even more fun with thefree app Looptijden.nl (voted "sports app of the year!). TheLooptijden.nl app you can easily record your running route on yourAndroid mobile. While running see (and hear) your direct yourspeed, distance and route and the number of calories consumed! Youcan also see exactly where you are using the GPS in your phone.After you save your time you can also look back on your exact routeLooptijden.nl!Main features:New Dutch-audio coaching- (Personal)hard running schedules-live tracking-Set Workoutgoals-ghost-running-actueel weather-support for Heart RateMonitor-levels and badges-tegelcoaching-Twitter And FacebookintegrationThe basic functions in the app are free. Some additionalfeatures make part of the paid Plus Package. These are inter aliaghost running. training goals and live tracking. Measuring andparts of the route is free, as an English audio coaching at everykilometer or minute crossing.* English audio coaching*Looptijden.nl is the only hardloopapp world with English audiocoaching. While running you will hear an update every kilometer (orminute) with your progress and speed.* Interval training and hardrunning schedules *You can compose your own interval trainingthrough the Looptijden.nl website or follow a hard runningschedule. Then you can use the app audio coaching to perform theexercises. See http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemasfor more information.* Tile Coaching (Plus Package) *Using the tilecoaching option you get during your training already hear yourprogress in Running Game. You hear your virtual progress in tilerankings and you also get a signal when you enter a new tile.*Training objectives and ghost-running (Plus Package) *Set your goaland the app coaches you to it! Choose your desired time, distance,calories, speed, heart rate zone or the combination of distance andtime, and the audio coach will help you to achieve your goal!Withghost-running, you can select a previous time by yourself or afriend and then take here with that. You see move a ghost on themap where you should be. Can you stay for the ghost?* Live tracking(Plus Package) *Let friends and family directly watch with you andencourage you during workouts. They can encourage through Facebookand Twitter, and once you have the audio coach will you inform themreceive encouragement.* Heart Rate *Disconnect the Polar Bluetooth(smart) heart rate monitor on this app and simply measure yourheart rate. Afterwards you look back a comprehensive analysis ofyour heartbeat via the website. Including sections in target zones.Order the corresponding Polar Bluetooth heart rate belt via thewebshop. See http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagbandfor full details.* Comprehensive racing and store information*Since this app (if any) is fully focused on the Dutch runners canalso find detailed contest information for competitions which takeplace soon.The app contains a handy overview of all running storesin the Netherlands. So you know exactly where you can go for goodadvice on running shoes and clothing.* About GPS reception *The appuses the GPS in your phone. The accuracy of the measurement islargely dependent on the quality of the GPS in your mobile. Wearalways mobile in a shoulder strap with the receiver up and makesure you any task killers / managers have turned off.* Support*Have a question or a comment. Place this NOT a review, we can notrespond here. Daarentgen please contact us via the support optionson the website: www.looptijden.nl/supportSatisfied with theLooptijden.nl app? Post a review, each review will help us tofurther improve the app!
Fietstijden.nl - GPS fiets-app 6.5.3
Met de gratis Fietstijden.nl app kun je heel eenvoudig jefietsroute opnemen op je Android mobiel. Tijdens het fietsen,wielrennen of mountainbiken zie je direct je snelheid, de gefietsteafstand en route en het aantal verbruikte calorieën! Ideaal voorwielrenners, mountainbikers en ook recreatieve fietsers!Fiets jeover een beklimming, dan meet de app automatisch jouw tijd voor dieklim en plaatst deze in het klassement. Zo kun je je eigen tijdvergelijken met die van je vrienden en anderewielrenners.Belangrijkste features: Nederlandstalige audiocoaching,trainingsdoelen, ghost-cycling, live-tracking, levels,intervaltrainingen, ondersteuning voor hartslagmeter en Twitter enFacebook integratie.*Nederlandstalige audiocoaching*Fietstijden.nlis de enige fietsapp met Nederlandstalige audiocoaching. Tijdenshet fietsen krijg je elke kilometer (of minuut) een statusupdate tehoren met je voortgang en snelheid.*Trainingsdoelen enghost-cycling*Stel je doel in en de app coacht je er naar toe! Kiesvoor je gewenst tijd, afstand, calorieën, snelheid of de combinatievan afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doel tehalen!Met ghost-cycling kun je een vorige tijd van jezelf of eenvriend selecteren en het hier vervolgens tegenop nemen. Je ziet eenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kun jijhet spookje voorblijven? Noot: dit maakt onderdeel uit van hetbetaalde Plus Pakket.*Live-tracking*Laat vrienden, kennissen enfamilie rechtstreeks met je meekijken en je aanmoedigen tijdens hetfietsen. Ze kunnen je via Facebook en Twitter aanmoedigen en zodraje een aanmoediging ontvangen hebt zal de audiocoach je hiervan opde hoogte stellen. Noot: live-tracking maakt onderdeel uit van hetbetaalde Plus Pakket.*Hartslagband*Koppel je Polar bluetoothhartslagband (verkrijgbaar uit de webshop viahttp://www.fietstijden.nl/shop) aan de app en meet tijdens hetwielrennen je hartslag. Inclusief uitgebreide analyse van dehartslagzones waarin je getraint hebt.*Twitter en Facebookintegratie*Koppel je profiel aan Twitter en/of Facebook om jouwresultaten (automatisch) aan je vrienden te laten zien.*Virtuelevlucht over Nederlandse beklimmingen*Bekijk alle Nederlandsebeklimmingen en hun hoogteprofiel. Met de animatiefunctie kun jeover de beklimming 'vliegen' en zie je precies waar de stijlestukken zitten. Van elke beklimming kun je ook het klassementbekijken met de resultaten van andere wielrenners.*Uitgebreiderouteinformatie*Omdat deze app (als enige) helemaal op deNederlands wielrenner is gericht kun je ook uitgebreiderouteinformatie vinden voor vele wielerroutes in Nederland. Zo kunje o.a. de reviewscore, de route en tijden van andere rennersbekijken.*Persoonlijk Fietstijden.nl profiel*Met je gratisfietsprofiel op Fietstijden.nl kun je heel gemakkelijk al jesportieve prestaties volgen. Ook heb je er toegang tot je eigenblog en kun je uitgebreide statistieken terugzien van jouwprestaties. Verder kun je je uitrusting bijhouden en per geredentijd bijhouden met welke fiets je deze gereden hebt. Ten slotte kunje ook je gezondheid in de gaten houden door je gewicht, bloeddruk,hartslag en vetpercentage gedurende de tijd te volgen.*Support*Hebje een vraag of een opmerking. Laat het gerust weten maar plaatsdeze NIET in een review, hier kunnen we niet op reageren. Neemdaarentgen gerust contact op via de support opties op de website:www.fietstijden.nl/support*Over GPS ontvangst*Deze app maaktgebruik van de GPS in je mobiel. De nauwkeurigheid van de meting isgrotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de GPS in je mobiel.Sommige Android telefoons hebben helaas een slechte GPS ontvangeren hiermee kan dus ook geen nauwkeurige meting gemaakt worden.Draagje mobiel altijd in een schouderband of op je stuur met deontvanger naar boven en zorg dat je eventuele task killers /managers uit hebt staan.The free Fietstijden.nl app you can easilyrecord your cycle on your Android mobile. During cycling, cyclingor mountain biking you can immediately see your speed, distance andcycled the route and the number of calories!Ideal for cyclists,mountain bikers and recreational cyclists!Your bike on a climb,then the app automatically measures your time for that climb andplaces them in the standings. So you can compare your time withthose of your friends and other cyclists.Key features: Dutch audiocoaching, training goals, ghost-cycling, live tracking, levels,interval training, support for heart rate monitor and Twitter andFacebook integration.* English audio coaching *Fietstijden.nl isthe only fietsapp with English audio coaching. While cycling youget every mile (or minutes) to hear your progress and speed with astatus update.* Training Goals and ghost-cycling *Set your goal andthe app will coach you there! Choose your desired time, distance,calories, speed, or the combination of distance and time and theaudio coach will help you to achieve your goal!With ghost-cyclingcan be a last time yourself or a friend select and then take upagainst here. You see a ghost on the map where you move should be.Can you stay for the ghost? Note: this is part of the paid PlusPackage.* Live tracking *Let friends and family directly watch itwith you and encourage you during cycling. They can cheer you onFacebook and Twitter and once you have received an encouragementwill notify you of this audio coach. Note: Live tracking is part ofthe paid Plus Package.* Heartbeat Band *Link your Polar Bluetoothheart rate belt (available from the webshop throughhttp://www.fietstijden.nl/shop) to the app and measure your heartrate during the race. Includes comprehensive analysis of heart ratezones in which you have trained.* Twitter and Facebook integration*On Twitter and / or Facebook to show. Disconnect your profile yourresults (automatically) to your friends* Virtual flight over Dutchclimbs *View all Dutch climbs and their height profile. Theanimation feature lets you climb on the "fly" and see exactly wherethe pieces are steep. Of every climb you can also view thestandings with the results of other cyclists.* Detailed routeinformation *Because this app (if any) on all the Dutch cyclistaims can find you comprehensive route information for many cyclingroutes in the Netherlands. So you can include the review score, theroute and times of other riders view.* Personal Fietstijden.nlprofile *With your free bike profile Fietstijden.nl you can easilytrack all your sports performance. You've got access to your ownblog and you can find comprehensive statistics look back on yourperformance.Furthermore, you can keep track of your equipment andmaintain a riding time with which bike you have ridden it.Finally,you can also keep an eye on your health by your weight, bloodpressure, pulse and body fat monitor. During the time* Support *Doyou have a question or comment. Please let us know but NOT place wecan not respond. These in a review, here Daarentgen Please contactus via the support options on the website: www.fietstijden.nl /support* About GPS reception *This app uses the GPS in your mobile.The accuracy of the measurement is largely dependent on the qualityof the GPS in mobile. Some Android phones have unfortunately a poorGPS receiver and this can also be no accurate measurementmade.Always carry your mobile in a shoulder strap or you send tothe receiver up and make sure you can be. Any task killers /managers
Big Marathon Series 1.2
Official app for Big Marathon Series on 1-1-2020 in Amsterdam,NLGive participants the best event experience with the mostcomplete event app in the industry. It contains detailed eventinformation and allows you to track the position of participants inreal time during the event. Also includes: Training plans, livevideo support, selfies, social media integration.The app currentlysupports 18 different languages.This app is powered byMYLAPS.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
Heartland Marathon 1.0
Official app for Heartland Marathon - 9/6/2015 in Omaha.This appcontains all important event information and allows you to trackthe position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background candramatcally decrease battery life.
Entel 10 1.0
Official app for Entel 10 2018 in Lima Esta aplicación contienetoda la información importante del evento y le permite rastrear laposición de los participantes en tiempo real durante el evento.This app is powered by MYLAPS. This app may use your location evenwhen it isn’t open, which can decrease device battery life.
KLM Curaçao Marathon 4.1
Official app for KLM Curaçao Marathon in Willemstad This appcontains all important event information and allows you to trackthe position of participants in real time during the event. Thisapp is powered by MYLAPS. This app may use your location even whenit isn’t open, which can decrease device battery life.
SchaatsApp.nl - Voor natuurijs 5.1.1
De meest complete app voor op natuurijs. Meet en deel je routes,inclusief Nederlandstalige audiocoach, live-tracking en meer.Bekijk op de kaart waar je in de omgeving kunt schaatsen.Met degratis SchaatsApp.nl app meet je eenvoudig je schaatsroute op metje Android mobiel. Tijdens het schaatsen zie (en hoor) je direct jesnelheid, de geschaatste afstand en route en het aantal verbruiktecalorieën!Na afloop van het schaatsen kun je je tijd direct onlineopslaan en delen via Facebook en Twitter. Op je SchaatsApp.nlprofiel heb je een volledig overzicht van al je statistieken enprestaties.*Nederlandstalige audiocoaching*SchaatsApp.nl is deenige schaatsapp met Nederlandstalige audiocoaching. Tijdens hetschaatsen krijg je elke kilometer (of minuut) een statusupdate tehoren met je voortgang en snelheid.*Twitter en Facebookintegratie*Aangezien je tijden op je SchaatsApp.nl profiel wordenopgeslagen kun je gebruik maken van alle features hiervan. Zo kunje je tijden automatisch naar Facebook en/of Twitter publiceren.Ookkrijg je toegang tot vele interessante statistieken over je tijdenen alle andere features van SchaatsApp.nl. *Schaatsbanen*Omdat dezeapp (als enige) helemaal op de Nederlands schaatsers is gericht kunje ook informatie vinden over alle schaatsbanen in Nederland. Zokun je o.a. de reviewscore en tijden van andere schaatsersbekijken.Keywords: schaatsen, toertochten, natuurijs,schaatstochten, schaatsprestaties, schaatstijden, gps,hartslagmeter.LET OP: deze app is _alleen_ voor natuurijs bedoeld!Op een ijsbaan zal de afstand helaas *niet* goed kloppen. Dit komtdoordat de GPS in je mobiel heel slecht kleine rondjes kan meten endaardoor zal een groot verschil in afstand ontstaan. Voor schaatsenop de ijsbaan kun je wel je tijden handmatig via de website/apptoevoegen. Of nog beter: gebruik maken van een MyLaps transponderchip en deze op je profiel importeren.The most complete app onnatural ice. Meet and share your routes, including English audiocoach, live tracking and more. View on the map where you can skatein the area.With the free app SchaatsApp.nl you measure your skateseasy route with your Android mobile. While skating see (and hear)you direct your speed, distance and route geschaatste and thenumber of calories!After skating you can time directly onlinestorage and sharing via Facebook and Twitter. On your profileSchaatsApp.nl you have a complete overview of all your statisticsand performance.* English audio coaching *SchaatsApp.nl is the onlyschaatsapp with English audio coaching. While skating get everymile (or minutes) to hear a status update with your progress andspeed.* Twitter and Facebook integration *Since your times on yourprofile SchaatsApp.nl be stored, you can use all of these features.This way, your times automatically to Facebook and / or Twitterpublish.You also get access to many interesting statistics aboutyour times and all other features of SchaatsApp.nl.* Skating Rinks*Since this app (if any) completely on the Dutch skaters aims canalso find information about all ice rinks in the Netherlands. Soyou can include the review score and times of other skatersview.Keywords: skating, tours, natural ice, ice skating, iceskating performances, skating times, gps, heart rate monitor.NOTE:This app is intended _alleen_ for natural ice! On an ice rink, thedistance unfortunately * not * good beat. This is because the GPSin your phone very bad small circles can measure and that will makea big difference in distance arise. For skating on the ice rink canbe your time manually via the website / app Add. Or even better:use a MyLaps transponder chip and on your profile import.
Lincoln Marathon 2018 1.0
Lincoln Marathon - 5/6/2018 in Lincoln, NebraskaSince 1978, thecity of Lincoln has held the Lincoln Marathon. Organized by theLincoln Track Club, marathon weekend has grown to include thousandsof runners, volunteers, sponsors and spectators which make this oneof the premiere events in the capitol city. Some of the 'littlethings' that make our event special include aid stations with lidsand straws; neighborhoods that actively participate by servingwater, gummie bears and jelly beans; local bands placed on thecourse to add motivation; and finishing on the 50-yard line ofMemorial Stadium. The Lincoln Marathon and Half Marathon is alsoone of the largest events in the nation put on completely byvolunteers – not a single person is paid to organize this event.Those on the Marathon Committee volunteer hundreds of hours to makesure this event is one of the best in the nation.We hope you willbe able to experience the Lincoln marathon weekend as either aparticipant, volunteer or spectator.This app contains all importantevent information and allows you to track the position ofparticipants in real-time during the event.This app is powered byMYLAPS.This app may use your location even when it isn’t open,which can decrease device battery life.
Athens Health Run 1.1
Official app for 33ος Αγώνας Δρόμου Υγείας 10 χλμ at 11/22/2015 inATHENSThis app contains all important event information and allowsyou to track the position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
Carmel Marathon 2.1
Carmel Marathon - 4/18/2015 in Carmel, IndianaThe 5th Annual CarmelMarathon Weekend will offer a marathon, half marathon, marathonrelay, Horizon Bank 8K and the newly-added Stay Healthy HamiltonCounty 5K. All races utilize the same start and finish lineallowing spectators to see the opening ceremonies and start thencheer as they finish. Finishers for all events will receive acommemorative medal. The finish line DJ will keep the area hoppingwith the VIP area and Beer Garden within the finish line view.There is also the Center Green, a beautiful grassy area to stretchyour legs and relax just a few yards from the finish line area.Thisapp contains all important event information and allows you totrack the position of participants in real-time during theevent.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
Kansas City Marathon 1.0
The Kansas City Marathon mobile app is the most complete app forthe ultimate event experience. It features live tracking of allparticipants (without using their phones), social mediaintegration, interactive course maps, selfies and all informationyou need to know about the Kansas City Marathon presented by Garminon October 20, 2018. This app is powered by MYLAPS. This app mayuse your location even when it isn’t open, which can decreasedevice battery life.
10k de Marrakech– Maroc Timing 1.0
Official app for 10km de Marrakech – Maroc Timing - 4/10/2015 inMarrakech.This app contains all important event information andallows you to track the position of participants in real timeduring the event.Continued use of GPS running in the background candramatcally decrease battery life.
Mitja Marató Santa Pola 1.0.0
Official app for the Santa Pola Half Marathon on 22-01-2017 inSanta Pola.This app contains all important event information andallows you to track the position of participants in real timeduring the event.This app is powered by MYLAPS.Continued use of GPSrunning in the background can dramatically decrease battery life.
MEDIO MARATON NOCTURNO - MMN 1.1.2
Official app for MEDIO MARATON NOCTURNO - MMN- 8/2/2015 in Santiago de Querétaro, Mexico.This app contains all important event information and allows you totrack the position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background can dramatcallydecrease battery life.
EDP Rock n Roll Madrid Maratón 3.4
The EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & 1/2 mobile app poweredby Ibercaja and designed by MYLAPS is the most complete app for theultimate event experience. It features live tracking of allparticipants (without using their phones), social mediaintegration, interactive course maps, selfies and all informationyou need to know about the EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón &1/2. This app is powered by MYLAPS. This app may use your locationeven when it isn’t open, which can decrease device battery life.
Ziua B 1.2.1
Ziua B - 18/04/2015 in BucharestIt will be a special day onSaturday, April 18. Hundreds of riders will start in Cernica forestat the first MTB Riders Club marathon of the year. Ziua B will be acelebration of cycling and sport in nature. We hope you can alljoin us. We have prepared two attractive routes: a short 17km routefor beginners and a standard 41km route for riders with trainingand experience in MTB to show their strength and talent. There willbe 32 races in total, divided into 4 levels and 5 agecategories.This app contains all important event information andallows you to track the position of participants in real-timeduring the event.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
Marathon Amersfoort 1.0
Officiële app voor de Amersfoort Marathon op 10-06-2018 inAmersfoort.Deze app bevat alle belangrijke informatie en geeft jede mogelijkheid om deelnemers live te volgen tijdens het evenement.Het gebruik van GPS op de achtergrond kan de levensduur van debatterij drastisch verminderen.This app is powered by MYLAPS.Thisapp may use your location even when it isn’t open, which candecrease device battery life.
NN CPC Loop Den Haag 3.0
Official app for NN CPC Loop Den Haag on March 11, 2018This appcontains all important event information for the NN CPC Loop DenHaag and the City Pier Night Walk Powered by Feest aan Zee.This appis powered by MYLAPS.This app may use your location even when itisn’t open, which can decrease device battery life.
Zurich Marató de Barcelona 3.0
Official app for Zurich Marató de Barcelona on 11-03-2018 inBarcelonaThis app contains all important event information andallows you to track the position of participants in real timeduring the event.This app is powered by MYLAPS.This app may useyour location even when it isn’t open, which can decrease devicebattery life.
Louisiana Marathon 3.0
The Official app for Louisiana Marathon mobile app is the mostcomplete app for the ultimate event experience. It features livetracking of all participants (without using their phones), socialmedia integration, interactive course maps, selfies and allinformation you need to know about the Official app for LouisianaMarathon 2018. This app is powered by MYLAPS. This app may use yourlocation even when it isn’t open, which can decrease device batterylife.
WHM Cardiff 2016 1.3
Official app for IAAF/Cardiff University World Half MarathonChampionships, Cardiff 2016 on 26-3-2016 in CardiffThis appcontains all important event information and allows you to trackthe position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
Utrecht Marathon 3.0
The Utrecht Science Park Marathon 2018 mobile app is the mostcomplete app for the ultimate event experience. It features livetracking of all participants (without using their phones), socialmedia integration, interactive course maps, selfies and allinformation you need to know about the Utrecht Science ParkMarathon 2018.This app is powered by MYLAPS.This app may use yourlocation even when it isn’t open, which can decrease device batterylife.
EDP Meia Maratona de Lisboa 3.0
Official app for the Lisbon Half Marathon in Lisbon.This appcontains all important event information and allows you to trackthe position of participants in real time during the event.This appis powered by MYLAPS.This app may use your location even when itisn’t open, which can decrease device battery life.
WB10K Race 1.1
Official app for WORLD’S BEST 10K on2/28/2016in San Juan, Puerto RicoThis app contains all important event information and allowsyouto track the position of participants in real time duringtheevent.Continued use of GPS running in the background candramaticallydecrease battery life.
Eau Claire Marathon 1.0
C&M Home Builders and Real Estates presents the Eau ClaireMarathon app on May 6th, 2018 in Eau Claire.This app contains allimportant event information and allows you to track the position ofparticipants in real time during the event.This app is powered byMYLAPS.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
Medio Maratón Guadalupe 2.0
Official app for Medio Maratón Valle de Guadalupe in Ensenada.Thisapp contains all important event information and allows you totrack the position of participants in real time during theevent.This app is powered by MYLAPS.This app may use your locationeven when it isn’t open, which can decrease device battery life.
New Balance 15K 1.0
Official app for New Balance 15k on 4-24-2016 in Asunción.This appcontains all important event information and allows you to trackthe position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
Buffalo Marathon 1.0
Official app for Buffalo Marathon on 5-27-2018 in Buffalo.This appcontains all important event information and allows you to trackthe position of participants in real time during the event.This appis powered by MYLAPS.This app may use your location even when itisn’t open, which can decrease device battery life.
Rock 'n' Roll Liverpool 3.0
Official app for Rock ‘n’ Roll Liverpool on May 19-20, 2018 inLiverpool.This app contains all important event information andallows you to track the position of participants in real timeduring the event.This app is powered by MYLAPS.This app may useyour location even when it isn’t open, which can decrease devicebattery life.
Challenge Aruba 1.2
Official app for Challenge Aruba on 23-10-2016in ArubaThis app contains all important event information and allows youto track the position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life.
MN RUN SERIES 1.0
Official app for MN RUN SERIES at 4/9/2016 in MinneapolisThis appcontains all important event information and allows you to trackthe position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
Great Edinburgh Run 1.0
Official app for Great Edinburgh Runon17-4-2016 in Edinburgh.This app contains all important event information and allowsyouto track the position of participants in real time duringtheevent.Continued use of GPS running in the background candramaticallydecrease battery life.
IMPERIAL RUN 1.0
Official app for IMPERIAL RUN 2016 on 6-3-2016 in Miri,Malaysia.This app contains all important event information andallows you to track the position of participants in real timeduring the event.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
Earth Day Run 2.1
The CentraCare Health Earth Day Run 2017 mobile app is the mostcomplete app for the ultimate event experience. It features livetracking of all participants (without using their phones), socialmedia integration, interactive course maps, selfies and allinformation you need to know about the CentraCare Health Earth DayRun 2017. This app is powered by MYLAPS.Continued use of GPSrunning in the background can dramatically decrease battery life.
LCW2018 1.1.1
Official app for Lola Challenge Weekend on September 14 - 16, 2018in San Juan. This app contains all important event information andallows you to track the position of participants in real timeduring the event. This app is powered by MYLAPS. This app may useyour location even when it isn’t open, which can decrease devicebattery life.
Windsor Running Festival 2.0
Official app for the Windsor Running Festival,which incorporates the Running4Women Windsor 10K on Saturday 24thSeptember 2016 and the Windsor Half Marathon on Sunday 25thSeptember 2016 , both held in Windsor Great Park.This app contains all important event information and allows youto track the position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life.
Start2Finish Events 1.0
Official app for Start2Finish EventsThis app contains all importantevent information and allows you to track the position ofparticipants in real time during the event.Continued use of GPSrunning in the background can dramatically decrease battery life.
30e Parelloop Brunssum 4.0
The Parelloop mobile app is the most complete app for the ultimateevent experience. It features live tracking of all participants(without using their phones), social media integration, interactivecourse maps, selfies and all information you need to know about theParelloop.This app is powered by MYLAPS.This app may use yourlocation even when it isn’t open, which can decrease device batterylife.
Jeff Galloway Race Weekend 4.0
Official app for the Jeff Galloway Half Marathon Race Weekend inAtlanta.* Barb's 5K - December 8, 2018 * Jeff Galloway HalfMarathon - December 9, 2018The Jeff Galloway Half Marathon RaceWeekend mobile app is the most complete app for the ultimate RaceWeekend experience. It features live tracking of all participants(without using their phones), social media integration, interactivecourse maps, selfies and all information you need to know about theJeff Galloway Half Marathon Race Weekend.This app is powered byMYLAPS.This app may use your location even when it isn’t open,which can decrease device battery life.
MTB Beach Battle 1.0
MTB Beach Battle - 7-12-2014 te Wijk aan ZeeDe MTB BeachBattle Wijk aan Zee is bedoeld voor zowelrecreantenals wedstrijdrenners enwordt onderverdeeld in een vrouwen, mannen enbusinessklassement.* Inschrijfgeld: Voorinschrijving t/m 1 december €22,50p.p.* Daginschrijving tot 1 uur voor de start € 25,00 p.p.* Pinnen mogelijk (0.29ct extra kosten)* Ophalen stuurbordje: Dorpshuis de Moriaan voor alledeelnemerstussen 8:30 – 11:00 uur* Starttijd race: 12.00 uur* Afstand: ong. 40 kilometer* Start/Finish: Op het strand voor strandpaviljoenDeSunSeaBar* De opstelling in startvakken op basis vanvolgordeinschrijving* Start vindt plaats d.m.v. geneutraliseerde massastartMet deze app krijg je toegang tot alle informatie overditevenement evenals live-tracking van deelnemers op de dag vanhetevenement.Het gebruik van de GPS op de achtergrond kan jeaccuduuraanzienlijk verkorten.MTB Beach Battle-7-12-2014 at Wijk aan ZeeThe MTB BeachBattle Wijk aan Zee is designed forbothrecreational and competitive cyclists andis divided into men, women and business classification.* Entry Fee: Preregistration t / m December 1 € 22.50 pp* Day regsitration to 1 hour before the start € 25.00 pp* Pegs possible (0.29ct extra cost)* Retrieve steering plate: the Moor Village for allparticipantsbetween 8:30 to 11:00 pm* Start Time race: 12.00* Distance: approx. 40 km* Start / Finish: On the beach in front of the beachpavilionSunSeaBar* The arrangement in start boxes based on order entry* Start takes place by means of neutralized mass startWith this app you get access to all the information aboutthisevent as well as live tracking of participants on the day oftheevent.The use of GPS running in the background cansignificantlyshorten your battery life.
Rabobank Challenge Almere 3.1
Almere is a renowned name in triathlon history. After Hawaï, theHolland Triathlon is the oldest triathlon of the world. Almere isthe home of the Dutch triathlon sport, with two training clubs anda regional Topsport Centre, and many individual athletes.TheRabobank Challenge Almere mobile app powered by MYLAPS is the mostcomplete app for the ultimate event experience. It features livetracking of all participants (without using their phones), socialmedia integration, interactive course maps, selfies and allinformation you need to know about the Rabobank ChallengeAlmere.Continued use of GPS running in the background can decreasebattery life.Almere is a renowned especially in triathlon history.After Hawaii, the Holland Triathlon triathlon is the oldest of theworld. Almere is the home of the Dutch triathlon sport, with twoclubs and a regional training Topsport Center, and many individualathletes.The Challenge Rabobank Almere mobile app powered by MYLAPSis the most complete app for the ultimate event experience. Itfeatures live tracking of all participants (withoutusing Theirphones), social media integration, interactive course maps, selfiesand all information you need to know about the Challenge RabobankAlmere.Continued use of GPS running in the background can decreasebattery life.
Official Bridge Race 1.0.1
Official app for the Official Bridge Race at 8-11-2015 inannapolisThis app contains all important event information andallows you to track the position of participants in real timeduring the event.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
KP Corporate Run/Walk 4.0
The 2018 Kaiser Permanente Corporate Run/Walk mobile app featureslive tracking of all participants (without using their phones),social media integration, interactive course maps, selfies and allinformation you need to know about the Kaiser Permanente CorporateRun/Walk.Kaiser Permanente Corporate Run/Walk - October 24, 2018 -7:00pm - AtlantaThis app is powered by MYLAPS.This app may use yourlocation even when it isn’t open, which can decrease device batterylife.
Serious Santa Run 1.0.3
Serious Santa Run - 12-12-2014 te HaarlemJouw kerst begint dit jaaral op vrijdag 12 december, want dan start de eerste echte Fun Rundoor de Haarlemse binnenstad. Loop mee voor het goede doel vanSerious Request. De Serious Santa Run is geen prestatieloop: jetijd is niet belangrijk want het gaat om de Fun én natuurlijkSerious Request. De Serious Santa Run is fun, gaat letterlijk doorkerken en kroegen en vergeet niet: Dress To Impress!Met deze appkrijg je toegang tot alle informatie over dit evenement evenalslive-tracking van deelnemers op de dag van het evenement.SeriousSanta Run - 12-12-2014 in HaarlemYour Christmas begins this year onFriday, December 12th, because then start the first real Fun Runthrough the highways. Walk along for the charity of SeriousRequest. The Serious Santa Run is no performance loop: your time isnot important because it is the fun and of course Serious Request.The Serious Santa Run is fun, literally goes through churches andpubs and remember: Dress To Impress!With this app you get access toall the information about this event as well as live tracking ofparticipants on the day of the event.