Marcel Hofstede Apps

Loading...
Bridge Beter 2.0.0
Nadat het programma is geïnstalleerd is de gratis app'Oefenspellen' met 25 spellen direct te gebruiken. Deze app geefteen goed beeld van de mogelijkheden van het programma en is meteenleerzaam voor de beginnende bridger. Daarnaast is er de serieProgress+ Deel 1 tot en met Deel 4. Deze apps zijn bedoeld voor debridgers die hun bieden en af- en tegenspel willen verbeteren. Jewordt bod voor bod en slag voor slag begeleid. Op deze manier wordtop een leuke en leerzame manier het gehele spel gespeeld. Kies jeniet de beste speelwijze dan word je hier op geattendeerd en erwordt uitgelegd waarom er een betere speelwijze is. Leerzamer kanniet! Alle spellen zijn voorzien van deskundig commentaar van oudwereldkampioen Berry Westra. Progress+ Deel1 tot en met Deel4 isinteractief oefenmateriaal bij de leermethode "Leer Bridge metBerry Westra". Voor de meer gevorderde bridgers zijn er de apps'Progress' en 'Analyse Technieken'. De app 'Analyse Technieken'bevat 120 spellen (60 spellen om af te spelen en 60 spellen omtegen te spelen) van Berry Westra. De spellen in deze app trainende gebruiker in het stellen van de juiste vragen bij het maken vaneen speelplan of het plannen van een verdediging. Zodra je het spelgaat spelen wordt je gevraagd een inschatting te maken van deverdeling van de punten bij de niet zichtbare handen. Vervolgenskrijg je een aantal vragen die je op dat specifieke spel de juisteweg wijzen naar een succesvol speelplan. Na afloop van ieder spelkrijg je een uitgebreide uitleg waarin Berry aangeeft welkedenkwijze je moest volgen om tot alle juiste conclusies te komen.De app 'Bieden met vijfkaart hoog' behandelt de theorie achter hetsteeds populairder wordende vijfkaarthoog systeem. Dit programmabevat 200 spellen die je kunt bieden volgens dit systeem. Er komendiverse onderwerpen aan bod. Je kunt b.v. kiezen voor de antwoordenop de 1-openingen, de 2-over-1 biedverlopen en de competitievebiedverlopen. Extra aandacht wordt uiteraard besteed aan de1-klaver opening aangezien die gebaseerd kan zijn op een doubleton.Uitgelegd wordt hoe je aan het biedverloop kunt aflezen hoeveelklaveren de openaar daadwerkelijk heeft. Er is een uitgebreidesysteemkaart in het programma opgenomen waarin wordt uitgelegd watde biedafspraken zijn die gehanteerd moeten worden als je'vijfkaart hoog' speelt. In de competitieve biedverlopen komt 'DeWet' vaak aan bod. Met dit hulpmiddel wordt de beslissing om tepassen of door te bieden eenvoudiger. Alle behaalde resultatenworden bijgehouden. Op een eenvoudige en overzichtelijke manierwordt een overzicht gepresenteerd dat inzicht geeft in devorderingen. Om het programma te spelen is een internet verbindingniet nodig. Bridge Beter is een uitgave van AlphaBridge,Hazerswoude
Bied met Berry 1.3.0
Op speelse manier wordt je biedkennis getoetst aan de hand van intotaal 700 spellen. Je kunt de handen bieden volgens het door BerryWestra geadviseerde biedverloop of je kunt een biedwedstrijd spelenwaarbij je op elk spel een score krijgt. Na afloop van het spelkrijg je via een instructief commentaar te zien hoe de hand volgensBerry had moeten worden geboden. Het is alsof Berry je bij de handneemt zodat je spelenderwijs je biedkennis vergroot. Ook voor demeer gevorderde bridger, die zijn eigen biedsysteem heeft, is diteen erg leerzaam programma. Bied de handen volgens je eigen systeemen laat je partner de handen ook eens bieden. Zitten jullie wel opdezelfde lijn? Ook kun je de spellen bijvoorbeeld een paar maandenlater weer bieden en vergelijken met de eerdere biedingen. Heb jeweer hetzelfde geboden? Hoe systeemvast ben je? Ongetwijfeld zalhet leiden tot veel interessante gesprekken met je partner. Oudwereldkampioen Berry Westra is DE bridge goeroe van Nederland. Ditprogramma is een uitgave van Bridge Beter.
Bergen Bridge 2.1.0
When you are playing the deal but don’t play or defend perfectly,you will get a message explanation what you should have done. Youalso have the option to let the program ask you questions about theplay. Every bridge player should ask these questions themselvesbefore playing a card. By answering the questions you will learnthe best approach. Once you are used to asking yourself these typeof questions, you will have made a big step in improving your playand becoming a better opponent. The bidding system is based onStandard American. However, the auction is always provided for youso this program is appropriate for all players To use the app, nointernet connection is needed. About Marty Bergen Marty is a U.S.bridge teacher/player/author. He is a ten-time national championand ACBL Grand Life Master and World Bridge Federation WorldInternational Master. He retired from active competition in 1993 toconcentrate on teaching and writing. He was recently voted to bethe 22 most influential person in the history of bridge. Marty hasbeen a columnist in the monthly ACBL Bridge Bulletin since 1976. Hehas also written 69 bridge books; two of which won the ABTA BridgeBook of the Year award. Points Schmoints!: Bergen's Winning BridgeSecrets in 1996 and Declarer Play the Bergen Way in 2005. Wins -North American Bridge Championships (10) - Pan-American MaccabiGames (1) - Cavendish Invitational Teams (1) - CavendishInvitational Pairs (2) - Goldman Pairs (1) Second-place finishes -North American Bridge Championships (10) - United States BridgeChampionships (1) - Cavendish Invitational Teams (1)