Martin Pelant Apps

Loading...
ClockPlus DayDream 1.3.3
Martin Pelant
Clock plus:This is an improved version of the default Android ClockDayDream (screen saver)Those feature were added:* an optional stylewithout the bold hour* adjustable brightness* battery status* showcurrent date* show the next alarm if any* show system notifications(Android 4.3+)Older Android versions:* show unread GmailNotification (if you have any in your Inbox)* show unread SMSNotification* show missed call NotificationAndroid 4.2+To enable goto Setings->Display->DayDream and select Clock plus. If youhave it set in "when to daydream" menu and have your phone in thecharger/dock it will not turn off its screen but displays thisscreensaver instead* Option to hide the app icon on the Android4.2+ launcher (after hiding it in the settings, click on thelauncher icon again and it should say "App isn't installed" and thelauncher icon should disappear. If it stays there, reboot yourphone.)Support for devices with Android 4.0-4.1 * you have tolaunch the app manually and it will start the screensaver after 30sof inactivity and will keep the screen on as long as the device ischargingYou can find all the versions as well as the code righthere:https://code.google.com/p/clock-daydream-plus/downloads/list?can=1&q=&colspec=Filename+Summary+Uploaded+ReleaseDate+Size+DownloadCount
ČVUT FIT checker 2.5
Martin Pelant
Aplikace pro studenty ČVUT - FIT, kterástahuje z eduxu výsledky.* Pracuje i offline - jakmile jednou stáhnete daný předmět,tabulka s výsledky se uloží v cache telefonu a vy si tak můžeteprohlížet své skóre třeba i v metru.* Hromadné stažení všech předmětů - pokud vyberete u seznamupředmětů v menu možnost Obnovit, aktualizují se všechny předmětynajednou.* Automatická detekce změny - pokud použijete hromadné obnovení,aplikace automaticky detekuje předměty, u kterých došlo odposledního stažení ke změně a informuje vás o nich.* Automatická kontrola na pozadí - pokud máte zapnutá data napozadí a nastavíte si automatickou kontrolu, FIT checker vás pakautomaticky upozorní na případné změny na Eduxu.* Import předmětu z KOSu - nemusíte předměty zadávat ručně. Postisknutí tlačítka se vám automaticky nahrají vaše zapsané předmětyz KOSu* Kontrola vypsaných zkouškových termínů vás informuje o novýchtermínech a rozčilování se nad zaplněnými zkouškami tak budeminulostí.* Jednoduše si zkouškové termíny přidejte do kalendáře (vyžadujeaktualizovaný Google Calendar z Play Store)(THX David Bilík za spolupráci)SEO: cvut, edux, znamky, fit, fakulta, IT, CTU, KOSApplication of CTU - FIT,which withdraws from Edux results.* Works offline - once you download the object table of resultsis stored in the cache and the phone so you can view your scoreeven in the subway.* Bulk download all subjects - if you select in the list ofobjects in the Restore menu, updated all objects at once.* Automatic detection of changes - if you use multiple renewalapplication automatically detects objects that have occurred sincethe last download to change and inform you about them.* Automatic checking the background - if you have enabled datain the background and set your automatic checking FIT checker willthen automatically highlights any changes to Edux.* Import object from KOS - you do not have to enter itemsmanually. After pressing the button, you will automatically uploadyour recorded items from KOS* Check the listed exam dates will inform you about new termsand aggravation over crowded tests will be gone.* Simply add the examination dates in the calendar (requiresupdated Google Calendar from Play Store) (THX David Bilík for cooperation)SEO: CTU, Edux, mark, fit, Science, IT, CTU, KOS
Droidmote beta 0.1
Martin Pelant
Control your pc with your belowed Androidphone.* You have to download a small PC client fromhttp://code.google.com/p/droidmote/* Works over a local WiFi* Quick settings via QR code* Touchpad with multitouch support & sw/hw keyboard (2 fingers= mouse middle button click)* Create your own profiles for controling video players,presentations etc.--Remote control pc windows mac