Marul Creative Apps

Loading...
Resmi Bil - Çocuklar için 1.0.6
Çocuklar! Tahmin etmek için yüzlerce nesne ve resim sizi bekliyor.Hem resimlerin ne olduğunu bulmaya çalışırken eğlenecek hem dekelimeleri doğru şekilde yazmayı öğreneceksiniz.Eğer bebeğinize yada çocğunuza nesneleri öğretmek, etrafta bulunan, cisimleri,meyveleri, eşyaları, hayvanları tanıtmak istiyorsanız uygulamamıztam size göre. Yüzlerce nesne ile uygulamamız kullanımınıza hazır.Üstelik bedava!Children! To estimate hundreds of objects andpictures awaits. Both will have fun trying to find the words andimages of what you will learn to write correctly.If you teach yourbaby or çocğu objects laying around, objects, fruit, storage,application is perfect for you if you want to introduce animals.Our practice with hundreds of objects available to you. Moreover,for free!
Lingony: English Vocabulary 1.0.3
- Lingony is a powerful free vocabularybuilderthat makes the learning process of English words easier andshorter.Lingony is a perfect and a free solution to enrich yourEnglishlanguage vocabulary.- If you prepare yourself to TOEFL, IELTS, TOEIC, SAT orGRE,Lingony will help you and support you.- Lingony’s quizzes after each category will show yourvocabularylevel and will commit the newly learned words to yourmemory.- You can make your own word list and focus on only thewordsthat you’d like to learn by "My Words" service.- Flashcards for every word will help you a lot.- Well organized category structure that supported bypicturesmakes your learning process better.- Lingony vocabulary service is designed for your androiddevicesuitable for both adults and children.
Ne Biliyorsun? - Bilgi Yarışması 1.9.13
Türkçe'nin en kapsamlı bilgi yarışması"Ne Biliyorsun?" bağımlılıkyaratacak bir bilgi yarışması. Hem öğrenmek hem de eğlenceli zamangeçirmek için tam size göre bir oyun. Spor, Tarih, Sinema, Müzik,Edebiyat, Politika, Televizyon (TV), Sanat, Doğa, Bilim, Yaşam,Oyunlar ve Din konularında kırktan fazla kategori ilebulabileceğiniz en kapsamlı bilgi yarışması. Yirmibinin üzerindesoruya sahip ve her geçen gün güncellenen soru bankası ile sanasıkılmadan oynayacağın bilgi yarışmaları sunuyor.Her gün eklenenonlarca soru ile soru veritabanını sürekli büyüten güncel ve dekapsamlı bir bilgi yarışı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına,KPSS'ye ve bilumum testlere "Ne Biliyorsun?" ilehazırlanabilirsin.Profilini oluştur, binlerce bilgi yarışmasıtutkunun arasına sen de katıl, profillerine göz at. Eğer "ben desoru sormak istiyorum" diyorsan sorunu ekle yayınlayalım, "benimyüzlerce sorum var kendi kategorimi oluşturabilirim" diyorsan,gönder kategorini ekleyelim. "Ne Biliyorsun?"'un uzman bir ekiptarafından hazırlanan soruları da dahil tüm yayın hakları MarulCreative Technologies’e aittir. Marul Creative TechnologiesTurkishis the most comprehensive quiz"What do you know?" A quiz willcreate addiction. And for you to learn a fun game to pass the timeas well. Sports, History, Movies, Music, Literature, Politics,Television (TV), Art, Nature, Science, Life, Games and mostcomprehensive quiz where you can find more than forty categorieswith religious matters.The question bank with updated questions andprovide information every day on the twenty competitions will playbefore you get bored.Every day dozens of added continuously raisedthe question with a question database up to date and comprehensiveinformation race. Who To Be A Millionaire Whether the competition,and all such tests to KPSS'ye "What do you know?" and you can beprepared.Create your profile, thousands of quiz passion between youjoin, browse profiles.If "I want to ask questions," says theproblem will publish you add, "I have my hundreds of questions Icreate my own category," says Andersen, send us addcategories. "What do you know?" 'S questions prepared by ateam of experts including all broadcasting rights of lettuceCreative Technologies.Lettuce Creative Technologies
Diziyi Bil 1.2.7
Diziyi Bil uygulaması en iyi diziler derlenip diziseverler içindiziseverler tarafından hazırlanmıştır. Diziyi Bil oyunu ile hemnostaljik hem de günümüz Türk dizilerini tahmin etmeye çalışacak veeğlenerek vakit geçireceksiniz. Oyunun mantığı çok basit, sizegösterilen resimden istenen diziyi tahmin edin ve altta verilenkarışık harflerle dizinin ismini oluşturun. Eğer dikkatli olursanızher resimde ünlü bir sima ya da objeyi farkedip diziyi ilk seferdebilebilirsiniz. Bilemediyseniz üzülmenize gerek yok. İpucu tuşumuzukullanarak kazandığınız altınlarla ister harf satın alabiliristerseniz tüm yanlış harfleri eleyip kalan harflerden diziyitahmin edebilirsiniz. İpuçları ile de tahmin edemediyseniz sosyaltuşlarımızı kullanarak diziyi kolayca arkadaşlarınızadanışabilirsiniz. Eğer dizi izlemeyi seviyorsanız ya da sizin evdede dizi hiç eksik olmuyorsa bu oyun tam size göre. Üstelik Bedava!The series is produced by application know they dizisev for bestsequences are compiled dizisev. Know the game to try to predictboth nostalgic series as well as the modern Turkish series and willhave a fun time. The logic of the game is very simple, you canguess the desired series from the displayed image and below themixed letters form the name of the directory. If you are careful,you can know if you have any picture of a celebrity or notice andarray of objects for the first time. If you do not know you do nothave to worry. Tip If you want you can buy with gold letters thatyou want to win using our Key can predict the number of lettersfrom all the wrong niggle remaining letters. You also can notpredict the number of tips by using our social buttons, you canconsult your friends easily. If you like to watch series or theseries at home if you have been missing this game is for you.Moreover, for free!
Şarkıcıyı Bil 1.1.0
- Şarkıcıyı Bil yüzlerce şarkıcıyı tahmin etmeye çalışacağınızeğlenceli ve bedava bir kelime oyunudur. - Oyunun mantığı çokbasit, size dinletilen şarkıdan istenen şarkıcıyı tahmin edin vealtta verilen karışık harflerle şarkıcının ismini oluşturun. -Bilemediyseniz üzülmenize gerek yok. İpucu tuşumuzu kullanarakkazandığınız altınlarla ister harf satın alabilir isterseniz tümyanlış harfleri eleyip kalan harflerden şarkıcıyı tahminedebilirsiniz. - Eğer müzik dinlemeyi seviyor ve şarkıcıları takipediyorsanız bu oyun tam size göre. Üstelik Bedava! - Singer is afun and free word game where you try to guess the singer to knowhundreds. - The logic of the game is very simple, you guess thesinger played songs requested from the bottom to create the name ofthe singer and the mixed letters. - If you do not have to worrysharpening. Tip If you want you can buy with gold letters that youwant to win using our Key can predict all the wrong letters fromsinger niggle remaining letters. - If you follow the likeslistening to music and singers complete this game is for you.Moreover, for free!
Brand Guess - Logo Quiz Game 1.1.4
- Guess the brand names those are hidden inside images along theproducts or shops with Brand Guess app which is specialised forUnited States.- If you're get bored of guess the logo games orguess the logo quizzes, Brand guess brings a new aspect to thiskind of games. You try to guess the brand name by using the clueson products or shops instead of focussing logo.- Playing is prettysimple: you see a product or a shop image and you have a series ofscrambled letters, out of which you have to guess the name ofbrand.- If you’re stuck, we’ve got some hints for you to find theright name. You can use your coins to reveal a letter or you canremove all redundant letters. If the hints are not enough for you,you can simply ask your friends by using social media buttons.- Ifyou like shopping, this game is definitely for you and it's free!
Guess 4 Pics 1 Word 1.0.4
- 4 pictures that have 1 word in common – what is it?- Guess 4 Pics1 Word is a free word game of fun that guessing the words based onpics you see.- Simple and highly addictive free puzzle game! What'sthe word? Look at the four pictures, find out that word they havein common. - Playing is pretty simple: you see four pictures andyou have a series of scrambled letters, out of which you have toguess the word.- If you’re stuck, we’ve got some hints for you tofind the right word. You can use your coins to reveal a letter oryou can remove all redundant letters. If the hints are not enoughfor you, you can simply ask your friends by using social mediabuttons.- Find out why everyone loves this game and join the funnow! No registration, no complicated rules.
Would you rather? - Pick One 1.1.7
Pick one - Would You Rather? is a fun and addicting game where youhave to choose between two difficult scenarios.This trivia gamecontains many questions and most of them created by you. Are youready to make really difficult decisions among hundreds of the besthand-picked Would you Rather questions?You're going to find outwhat type of person you really are. Some of the questions areextremely idiots and you will break your head in each of itscombination of questions.features:- Answering "would you rather"questions predefined by our team and other players- Real-timeresults- Send your questions- Report inappropriate questions youthinkand pick one app is completely free!
Guess the Flag 1.0.3
- Learn all the flags of the world. Do you remember the nationalflag of Brazil? Have you ever seen the flags of Haiti or Barbados?-Guess the Flag is a free word game of fun that consists on guessingthe names of hundreds of flags.- Can you find all the flags thoseare shown inside "Guess the Flag"? This would be hard because thereare hundreds of flags to be guessed.- Playing is pretty simple: yousee a flag image and you have a series of scrambled letters, out ofwhich you have to guess the name of country or union.- If you’restuck, we’ve got some hints for you to find the right name. You canuse your coins to reveal a letter or you can remove all redundantletters. If the hints are not enough for you, you can simply askyour friends by using social media buttons.- If you like geographyand trivia, this game is definitely for you and it's free!- By theway only 1% of players have managed to finish this game
Diziyi Bil 2 - Jenerik 1.0.7
- Yüzbinlerce kişinin severek oynadığı Diziyi Bil farklı birkonsept ile karşınızda: Bu sefer daha zor ancak daha eğlenceli.Diziyi Bil 2'de onlarca dizi jeneriğini dinleyip hangi diziye aitolduğunu bulmaya çalışacaksınız.- Oyunun mantığı bu sefer birazdaha farklı. Resim görmek yerine müzik dinleyeceksiniz:) Sizedinletilen jenerikten istenen diziyi tahmin edin ve altta verilenkarışık harflerle dizinin ismini oluşturun. Dizi müziklerine nekadar hakimsiniz görelim!- Bilemediyseniz üzülmenize gerek yok.İpucu tuşumuzu kullanarak kazandığınız altınlarla ister harf satınalabilir isterseniz tüm yanlış harfleri eleyip kalan harflerdendiziyi tahmin edebilirsiniz.- Eğer dizi izlemeyi seviyor ve bendiziyi müziğinden de tanırım diyorsanız bu oyun tam size göre.Üstelik Bedava!- Hundreds of thousands of people love to play infront of you that know the array with a different concept: thistime more difficult but more fun. dozens of series 2 of the seriesknow that you will try to find out what sequence of listening tothe sequence.- The logic of the game, this time a little bitdifferent. You will hear music instead see picture :) you guess thegeneric desired sequence is played back and bottom mixed withletters form the name of the directory. Let's see how the serieshakims your music!- If you do not have to worry sharpening. Tip Ifyou want you can buy with gold letters that you want to win usingour Key can guess the number of letters from all the wrong niggleremaining letters.- If you like to watch series and you say Irecognize the music from the series this game is for you. Moreover,for free!
Emoji Guess - Word Find 1.1.5
- Be ready for a guessing game like none other! Emoji Guess willentertain you for hours! - Emoji Guess is a kind of Emoji Quiz, itis easy, lots of fun, and family friendly! - It is the ultimateguessing game on Android! With hundreds of puzzles and growing.Emoji Guess tests your guessing skills to solve Emoji puzzles! -Emoji Guess is a very fun and exciting word puzzle game, it makesyou keep playing for FREE! - Do you enjoy the word puzzle games? Doyou like emojis? Here comes the perfect word game for you, EmojiGuess! - Emoji Guess is a creative puzzle game which can easilychallenge your brain. It includes all the essences of word scramblegames to make you feel totally ADDICTIVE & ENTERTAINING. -You'll be presented with a screen displaying some emojis - what isit that these emoticons are describing?! Does this free word gamesounds fun to you? Can you guess them all? Challenge yourself withthis free word game! - If you’re stuck, we’ve got some hints foryou to find the right words. You can use your coins to reveal aletter or you can remove all redundant letters. If the hints arenot enough for you, you can simply ask your friends by using socialmedia buttons. - Embrace your brain power to discover words. - Ifyou are obsessed with free word games, this game is definitely foryou and again it's free!
Emoji Bil: Şarkı 1.0.7
-Emoji Bil: Şarkı, müzikle arası iyi olanlar için oldukça eğlencelibir oyun.-Emojilerle anlatılan şarkıyı bilerek topladığınaltınlarla, ipucu olarak harf satın alabilir veya gereksiz harflerieleyerek sadece şarkıda geçen harflerin kalmasınısağlayabilirsin.-Belki de zil sesin olan şarkıyı bulmaktazorlanınca şaşırabilirsin.-Bir zamanlar çok sevdiğin fakat uzunsüredir dinlemediğin şarkıları emojilerin anlatımıylahatırlayabilirsiniz.-Eğer repertuarına güveniyorsan, müzikleemojiyi birleştiren bu harika oyun tam sana göre. Üstelikbedava!-Emoj Bill: The song is quite a fun game for the good onesfrom the music.With gold you collect -Emoji explained with knowingthe song, the song can be purchased only as a hint by eliminatingunnecessary letters or letters can keep the last letters.Maybe thatalso may be surprised when it is forced to find a song that'sringtone.-Once you can remember the very long but it is theexpression of your favorite songs you listen to emoji.-If you relyon the repertoire of this wonderful game that combines music emojiis for you. Moreover, for free!
Hangisi Çok 1.0.15
Üç canın var, bakalım bunları kullanarakaldığın puanla rakibini geçebilecek misin? İster arkadaşınla oyna,istersen rasgele bir rakip bulup oyna.Türkiye'nin en popüler uygulamalarından olan "Seç Birini" içindesorulan binlerce seçenekten hangileri daha çok seçildi? Bu soruyayanıt bulmaya çalışırken eğlenceli bir oyunun içinde bulacaksınkendini.Aldığın puanın seni nereye kadar çıkarabildiğini sıralamalar ilegör, arkadaşlarınla kıyasla.Oynarken seni düşündürecek ve güldürecek sorularla bol boleğleneceksin:)Üstelik bedava!You have three lives, youcan beat the opponent scores Let's get you using them? Whether youplay with your friend, find a random opponent to play if youwant.Turkey is one of the most popular applications "Select one of the"Which was more than asked thousands of options to choose? trying tofind the answer to this question will find fun in the gameitself.The score gets you where you can see the standings with muchinterest, compared with your friends.And I think you will have fun playing with plenty of questions tolaugh :)Moreover, for free!
4 Resim 1 Film 1.0.3
- 4 Resim 1 Film sinemaseverlerin müptelası olacağı bir oyun - 4Resim ile anlatılmaya çalışılan filmleri bilerek topladığınaltınlarla, ipucu olarak harf satın alabilir veya fazlalık harflerieleyerek sadece filmin adını oluşturan harflerin kalmasınısağlayabilirsin.- Verilen 4 resim, filmin içeriğine dair de ipucuverebilir filmin adına yönelik de- 4 Resim 1 Film sinema kültürününartmasına yardımcı olur.-Eğer tam bir film kurduysan ve bulmacaylaaran iyiyse bu eğlenceli oyun tam sana göre. Üstelik bedava!- 4Photos 1 Movie will be a game addict of moviegoers- 4 with the goldyou collect movies knowingly tried to explain with pictures,letters can be purchased by eliminating redundancy letters as ahint or you can just keep having the letters that make up themovie's name.- Given 4 images can give clues about the film'scontent as well as for the name of the movie- Image 1 of 4 helps toincrease Movie theater culture.-If you're a complete movie and if isearched the wolf in this fun puzzler game is for you. Moreover,for free!
Devine Émoji 1.1.1
- Aujourd'hui, les émojis sont partout dans notre quotidien, maispensez-vous vraiment que vous connaissez la signification de tousles émojis?- Devinez le mot derrière chaque combinaison d’emojis !-Devine Émoji est un jeu de puzzle de mot très amusant etpassionnant, il vous permet de continuer à jouer GRATUITEMENT!-Avec ce jeu, vous pouvez facilement améliorer les compétences devocabulaire, la concentration et l'orthographe.- Le quiz avec desemojis enfin disponible en français !- C'est un jeu de mot parfaitpour Emoji les fans, télécharger, et faire les mots !- Alors onvous défi! Essayer de deviner les noms de films, de lieux, de fêteset testez votre culture générale avec ce jeu.- Devine Emoji vousdemande de déchiffrer les différents types de sujets expliqués avecdes émojis.- Entièrement en FRANÇAIS !- Devine Émoji est un jeu depuzzle passionnant pour les génies true word ! - GRATUIT! Ce jeupeut être essayé gratuitement! Téléchargez-le maintenant!- Ilcommence comme un jeu de mots facile et devient difficile ! -Essayez le jeu d’emojis dont tout le monde parle !- Today, emojiare everywhere in our daily lives, but do you really think you knowthe meaning of all emoji?- Guess the word behind each combinationof emoji!- Guess Emoji is a word puzzle game very fun and exciting,it allows you to continue to play for FREE!- With this game you caneasily improve the skills of vocabulary, concentration andspelling.- Quiz with emoji finally available in French!- It is aperfect word Emoji game for the fans, download, and make thewords!- Then we challenge you! Try to guess the movie names,places, parties and test your general knowledge with this game.-Guess Emoji ask you to decipher the different types of topicsexplained with emoji.- Entirely in FRENCH!- Guess Emoji is anexciting puzzle game for word true geniuses!- FREE! This game canbe tried for free! Download it now!- It starts as an easy word gameand becomes difficult!- Try the game emoji that everyone is talkingabout!
Kim Yakın - Tahmin Bilgi Yarışması 1.0.8
Özgürlük heykelinin ayak numarasının kaçolduğunu biliyor musun? Tabii ki Hayır! İşte eğlencesi de burada.Cevabı kimse bilmiyor ancak herkes bi tahminde bulunabilir.Arkadaşından daha yakın tahminlerde bulun ve oyunu kazan.En iyi bilgi yarışmasını arkadaşlarınla ve rakiplerinle eğlenerekoyna!Kim Yakın, eğlendirici, basit, bilgilendirici ve sosyalliğinesosyallik katacak bağımlı olacağın bir tahmin oyunu ve bilgiyarışması. İster arkadaşlarınla, ister yeni tanıyacağın insanlarlatahmin yeteneğini yarıştır, sıralamanı gör. Altınları topla,kupaları kazan sıralamanı yükselt.Sana sorulacak binlerce ilginç soruya en yakın tahmini yapmanıistiyoruz. Cevabı bilmen gerekmiyor. Kupaları ve altınları kazanmakiçin sonuca rakibinden daha fazla yaklaş yeter.İster arkadaşın ile istersen rasgele bir rakip ile Kim Yakın'ıoynayabilirsin. Bilgi yarışması'nın soruları ilgi çekici bir okadar da zorlayıcı. Hem genel kültürünü geliştireceksin hem deeğleneceksin. Standart bilgi yarışmalarından sıkılanlar içinideal.Üstelik Türkçe ve Bedava!Number of feet of theStatue of Liberty Do you know how many? Needless to say No! Here'sthe fun in here. The answer is nobody knows but everyone canspeculate b. make predictions and won the game closer than afriend.quiz and play with your friends the best fun with youropponent!Who nearby, entertaining, simple, informative and sociability of aguessing game and quiz will be addicted to the floor sociability.Whether with your friends, people you want to race the ability topredict with newly diagnosed, see the rankings. Collect gold, mugsboilers raise the ranking.We want to make the best estimate of the thousands of interestingquestions to ask you. You do not need to know the answer. Cup andmore close enough to result from the opponent to win thegold.Whether you want with your friend who you can play with a randomopponent nearby. Information CONTEST interesting questions socompelling. Both will you improve the general culture both gonnahave fun. ideal for those who are bored of standard quiz.Moreover, Turkish and free!
Şarkı Bil - Şarkı Sözü 1.0.2
Her seviyede sana günümüz popüler şarkılarından bir kaç satır şarkısözü verilecek. Eğer şarkıyı biliyorsan hemen doğru harfleriyerleştirip şarkıyı bulabilirsin. Onlarca şarkı seviyesi senibekliyor.Pop müzik seviyorsan bu oyun tam sana göre.Eğer şarkıyıbulamadıysan üzülme, ipuçları sana yardımcı olacaktır.Devamlıyenilenen 2017-2018 Hit Şarkıları ve 2017-2018 Hit Şarkı Sözleri buoyuna sürekli eklenecektir.En Hit Türkçe Şarkılar senibekliyor.Eğlenceli ve bi o kadar da bağımlılık yapıcı.ÜstelikBedava!Each level you will be given a few lines of lyrics frompopular songs today. If you know the song immediately placed thesong you find the correct letters. Dozens of songs levels arewaiting for you.If you love pop music, this game is for you.If youcan not find the song you worry, tips will help you.Hit Hit Songs2017-2018 and 2017-2018 are continuously renewed Lyrics arecontinuously added to this game.Best Turkish Hit Songs are waitingfor you.Bi fun and so addictive.Moreover, for free!
Şarkı Bil - Sesli 1.0.3
- Şarkı Bil onlarca Türkçe Pop şarkıyı tahmin etmeye çalışacağınızeğlenceli ve bedava bir müzik kelime oyunudur.- Oyunun mantığı çokbasit, size dinletilen şarkının ismini tahmin edin ve altta verilenkarışık harflerle şarkının ismini oluşturun.- Bilemediysenizüzülmenize gerek yok. İpucu tuşumuzu kullanarak kazandığınızaltınlarla ister harf satın alabilir isterseniz tüm yanlış harflerieleyip kalan harflerden şarkıyı tahmin edebilirsiniz.- Eğer müzikdinlemeyi seviyor ve pop dünyasını takip ediyorsanız bu oyun tamsize göre. Üstelik Bedava!- Song know music is fun and a word gamewhere you try to guess the free dozens of Turkish pop song.- Thelogic of the game is very simple, you can guess the name of thesong played and the name of the mixed bottom to create the songletters.- If you do not have to worry sharpening. Tip If you wantyou can buy with gold letters that you want to win you can imagineusing our Key songs from all the wrong letters niggle remainingletters.- If you love music and you follow the pop world full thisgame is for you. Moreover, for free!
Şarkı Sözü Tamamla - Sesli 1.0.1
- Şarkı sözü tamamla içinde onlarca Türkçe Pop şarkı var. Şarkı bianda bitecek ve devamını yazmanı isteyecek. Bakalım şarkınındevamını yazabilecek misin?- Oyunun mantığı çok basit, sizedinletilen şarkı kesildikten sonra devamını tahmin edin ve alttaverilen karışık harflerle şarkının ismini oluşturun.-Bilemediyseniz üzülmenize gerek yok. İpucu tuşumuzu kullanarakkazandığınız altınlarla ister harf satın alabilir isterseniz tümyanlış harfleri eleyip kalan harflerden şarkının kalanını tahminedebilirsiniz.- Eğer müzik dinlemeyi seviyor ve türkçe popdünyasını takip ediyorsanız bu oyun tam size göre. Üstelik Bedava!-There are dozens of Turkish pop song complete lyrics. The song willbe over in a moment and ask you to write more. Let's see if you canwrite more songs?- The logic of the game is very simple, you canguess which song is played after more cut and below the mixedletters form the name of the song.- If you do not have to worrysharpening. Tip If you want you can buy with gold letters that youwant to win you can guess the rest of the song using our Key niggleremaining letters for all the wrong letters.- If you love music andyou follow the Turkish pop music exactly this game is for you.Moreover, for free!
Like One - Beautiful & Handsome 1.0
Revolution on "would you rather?" games with areally different concept.You are asked to choose more beautiful / more handsome photo ofyour opposite sex. It's simple, fun and addictive platform.You are not only vote for others, you can also see how many likesyou have for your photos. It's so simple. Just upload your bestphoto and follow you "like" statistics. How many likes did you get?How is your attractiveness ratio? You'll see all of them.Soon this app will become a total social platform. It willrecommend you an user according to your attractiveness ratio andyou'll be able to message with other users. It will help you to getnew friends.Upload your photo and start to use:)
2 Pics 1 Word : PictoWord 1.1.8
This is the best word guessing game2 pics are provided for you toguess the word by combining themEnjoy and train your mind.This wordgame will help you to train your mindYou need a puzzle game or abrain competition, this is the right placeThe game is from easy tohard and it is the best game for you to play with your family andfriends. It's Family time, enjoy itYou have just 2 pics to guessthe word.Such as: The two pics are Rain and Bow, guess it andcombine it, the last word is rainbow!2 pics 1 word : pictoword is asimple yet addictive free word game 2 pics 1 word is a fun freetrivia word game. Just 2 Pics are all you need!If you’re a fan offun brain training games for kids, teens and adults, 2 pics 1 word: Pictoword is for you!2 pics 1 word : pictoword is a challengingword game where you "read" a series of pics that combine to createa word or phrase.
Devine Chanson - Paroles 1.0.5
- Le jeu de quiz "Devine chanson - Paroles" arrive enfin enFrance,avec un contenu sélectionné pour la France !- Testetesconnaissances sur des douzaines de genres : Hitsd'aujourd'hui,Rock classique, Hip-hop, Pop, Hits et bien plusencore !- Si vousaimez 'Spotify', 'Beats, 'trouve la chanson ','Song Pop ou'Shazam" ce jeu est fait pour vous !- Des centaines dechansons popdisponibles !- Découvrez de nouvelles chansons !-Devine Chanson -Paroles quiz est le jeu le plus amusant et completpour Android.-Devenez un expert de la musique en vous rappelant leschansonslégendaires d'hier et en découvrant les nouveaux hits.- Sivousaimez la musique, voici des heures et des heuresd'amusementgarantis avec des chansons de tous les styles.-Entièrement enFRANÇAIS !- The quiz game "Guess Song - Lyrics"finally arrived inFrance, with content selected for France!- Testyour knowledge ofdozens of kinds: Hits today Classic Rock, Hip Hop,Pop, Hits andmore!- If you like 'Spotify' 'Beats' is the song,'Song Pop or'Shazam' this is the game for you!- Hundreds of popsongsavailable!- Discover new songs!- Guess Song - Lyrics quiz isthemost fun and complete for Android.- Become an expert inmusic,remembering the legendary songs of yesterday and discoveringnewhits.- If you like music, this is hours and hours of funguaranteedwith songs from all styles.- Entirely in FRENCH!
Indovina Emoji 1.0.5
Indovina Emoji Gioco di Parole e completamente in Italiano.Indovina Emoji è un gioco che non si puὸ fare senza. Trova leparole indicate dalle emoji, modi di dire, film, proverbi,personaggi, raccogli le monete d’oro e sfida il bagaglio diconoscenza. Indovina Emoji è il gioco ideale per impararel’italiano, insegnare l’italiano, con l’ italiano parlato,colloquiale, quotidiano, divertente. Gioco di parole per ilcervello, trova le emoji, raccogli monete d’oro! Decine dicategorie: Proverbi, modi di dire, la cucina italiana, film,personaggi e non solo. Indovina Emoji è il gioco migliorerompicapo, caccia alla parola, con vocabolario immenso. IndovinaEmoji è un gioco di parole, rompicapo, enigmistica, rebus con leimmagini, emoji e parole. Caccia alla parola con centinaia diemoji! Offerta migliore per gli amanti dei giochi di parole, cacciaalla parola! Se ti piacciono le emoji nei messaggi per esprimersi,Indovina Emoji è il gioco per te! Indovina Emoji è completamentegratis e tutti i livelli sono accessibili gratis! Guess Emoji GameWords and completely in Italian. Guess Emoji is a game that doesnot puὸ do without. Find the words indicated by emoji, idioms,movies, sayings, characters, collect gold coins and challenge thebody of knowledge. Guess Emoji is the ideal game to learn Italian,teach Italian, with the 'Italian spoken, colloquial, everyday, fun.Play on words for the brain, is emoji, collect gold coins! Dozensof categories: Proverbs, idioms, Italian cuisine, films, charactersand more. Guess Emoji is the best puzzle game, hunting word, withimmense vocabulary. Guess Emoji is a word game, puzzle, puzzles,puzzles with pictures, emoji and words. Hunting word with hundredsof emoji! best offer for fans of word games, word hunt! If you likeemoji in messages to express themselves, Guess Emoji is the gamefor you! Guess Emoji is completely free and all levels areaccessible free!
Emoji Guess 1.0.1
- Be ready for a guessing game like none other! Emoji Guesswillentertain you for hours!- Emoji Guess is a kind of Emoji Quiz,itis easy, lots of fun, and family friendly!- It is theultimateguessing game on Android! With hundreds of puzzles andgrowing.Emoji Guess tests your guessing skills to solve Emojipuzzles! -Emoji Guess is a very fun and exciting word puzzle game,it makesyou keep playing for FREE!- Do you enjoy the word puzzlegames? Doyou like emojis? Here comes the perfect word game for you,EmojiGuess!- Emoji Guess is a creative puzzle game which caneasilychallenge your brain. It includes all the essences of wordscramblegames to make you feel totally ADDICTIVE &ENTERTAINING. -You'll be presented with a screen displaying someemojis - what isit that these emoticons are describing?! Does thisfree word gamesounds fun to you? Can you guess them all? Challengeyourself withthis free word game!- If you’re stuck, we’ve got somehints for youto find the right words. You can use your coins toreveal a letteror you can remove all redundant letters. If thehints are notenough for you, you can simply ask your friends byusing socialmedia buttons.- Embrace your brain power to discoverwords.- If youare obsessed with free word games, this game isdefinitely for youand again it's free!
Parole Sotto Sopra 1.0.6
- Parole Sotto Sopra Gioco di Parole Associate e completamente inItaliano - Parole Sotto Sopra è un gioco che non si puὸ fare senza.Trova le parole associate, completa tutti gli anelli della catena,supera i livelli, raccogli le monete d’oro e sfida il bagaglio diconoscenza. - Gioco di parole associate per il cervello, faipartire la reazione a catena, raccogli monete d’oro! - Parole SottoSopra è il gioco migliore rompicapo, caccia alla parola, convocabolario immenso. - Parole Sotto Sopra è un gioco di paroleassociate, un rompicapo disegnato a forma di catene. - Caccia allaparola con centinaia di catene! - Offerta migliore per gli amantidei giochi di parole, caccia alla parola! - Se ti piace intuire leassociazioni fra le parole, modi di dire, Parole Sotto Sopra è ilgioco per te! - Parole Sotto Sopra è completamente gratis e tutti ilivelli sono accessibili gratis! - Sotto Sopra Words Game WordsAssociate and completely in Italian - Words Sotto Sopra is a gamethat does not puὸ do without. Find the associated words, completeall the links in the chain, it exceeds the levels, collect goldcoins and challenge the body of knowledge. - Play on words relatedto the brain, start the chain reaction, collect gold coins! - WordsSotto Sopra is the best puzzle game, hunting word, with immensevocabulary. - Words Sotto Sopra is an associated word game, apuzzle game designed in the shape of chains. - Hunting word withhundreds of chains! - best offer for fans of word games, word hunt!- If you like to guess the associations between words, idioms,words Sotto Sopra is the game for you! - Words Sotto Sopra iscompletely free and all levels are accessible free!
Altı Üstü Kelime 1.0.2
- Altı Üstü Kelime - Kelime Bulmaca Oyunu ve tamamen Türkçe 

-AltıÜstü Kelime bağımlılık yaratacak bir kelime oyunu. Zincirintümhalkalarını tamamla, seviyeleri atla, kelimeler vedeyimlerarasındaki bağlantıyı yakala, altınları topla ve genelkültürünütest et. - Kafa çalıştırıcı kelime çağrışım oyunu,zincirlemereaksiyonu başlatın, altınları toplayın! 

- Oyunumuzunen iyikelime tahmin oyunu olduğunu iddia ediyor ve çok büyük birkelimehaznesi olduğunu belirtiyoruz. - Altı Üstü Kelime, kelimezincirişeklinde tasarlanmış, birbiriyle çağrışımlı kelimeleribulmayayönelik bir bulmaca oyunudur. 
- Kelime Avlamayı sevenkullanıcılariçin yüzlerce kelime zinciri! - Kelime tahminoyunlarına, kelimebulmaca oyunlarına ve kelime türetmeye aşinaiseniz bu oyunu çokseveceksiniz!
 
- Eğer kelimeler ve deyimlerarasındakibağlantıları, çağrışımları keşfetmeyi seviyorsanız bukelime oyunutam size göre. - Altı Üstü Kelime tamamen ücretsizdirve tümseviyeler bedavadır! - Over-Under Word - Word Puzzle Gameandcompletely Turkish - Above Six Word is a word game thatisaddictive. Complete all the rings of the chain, skip thelevels,catch the connection between words and idioms, collect thegold andtest the general culture. - Head coach word associationgame, startthe chain reaction, collect the gold! - Our game claimsto be thebest word guessing game and we say that it is a very bigworddictionary. - Above the Word is a puzzle game designed tofindwords associated with each other, designed in the form of awordchain. - Hundreds of word chains for users who love wordhunting! -You are familiar with word prediction games, word puzzlegames andword derivation and you will love this game! - If you liketoexplore associations, associations between words and phrases,thisword game is for you. - Above the Word is completely free andalllevels are free!
2 Images 1 Mot : Picture2Word 1.0.3
- 2 Images 1 Mot : Picture2Word est un jeu de mots amusant etaddictif où 2 images s’associent pour créer un mot. - Une imaged’un CHAT, une autre d’eau. Associez les deux pour faire CHATEAU !SI vous êtes bloqué utilisez l’aide an bas pour compléter lechallenge ! -Si vous êtes un fan de jeux d'entrainement cérébralamusants pour les enfants, les adolescents et les adultes, 2 Images1 Mot : Picture2Word est fait pour vous! - Le jeu est très simple:vous voyez deux images et vous avez une série de lettres élangéesavec lesquelles vous devez deviner le mot. - Décrouvrez pourquoitout le monde aime ce jeu et rejoignez le plaisir maintenant! Pasd'inscriptions, pas de règles compliquées. - 2 Images 1 Word:Picture2Word is a fun and addictive word game where 2 images cometogether to create a word. - An image of a CAT, another of water.Combine the two to make CHATEAU! IF you are stuck use the helpbelow to complete the challenge!  -If you are a fan of funbrain training games for kids, teens and adults, 2 Images 1 Word:Picture2Word is for you! - The game is very simple: you see twopictures and you have a series of letters with which you must guessthe word. - Find out why everyone loves this game and join the funnow! No registration, no complicated rules.
com.marulcreative.wordbricks 1.1.6
This is a word game that you try to find the right word fromrandomized letter cubes. A word is hidden and you can reveal cluesby finding alterntive words from scrambled letters. You may alsouse letter hint, bomb or clue options to find the right word.Features: - Easy rules, easy to learn, just type the correct wordto win! - Loved by word gamers, new aspect for word games. -Relaxing music and gameplay, no time limit, speed is up to you. -No internet required! Play offline. - All levels are free foreverybody. - Suitable for both kids and adults to train the brains.- Free hints and surprise gifts. - 500 levels to make you wordmaster.
Kelime Sörfü - Yeni Nesil Kelime Oyunu 1.9.7
Yepyeni bir yapıya sahip olan, herkesin konuştuğu ve inanılmazderecede bağımlılık yapan kelime oyunu Kelime Sörfü ile tanışın.Gizlenmiş kelimeleri arayın, bulun ve yok edin. Günlük beyinegzersizi için birebir. NASIL OYNANIR? • Kelime blokları içindegizlenmiş kelimeleri bulun ve kaydırın. • Doğru kelimelerikaydırdıktan sonra harfler patlayacaktır. • Harfler patladıktansonra yeni kelimeler oluşacaktır. • Kelimeleri bulun, tüm harfleripatlatın ve bulmacaları çözün. • Kolay başlıyor ve gittikçezorlaşıyor. NİYE OYNAMALIYIM? Kelime Sörfü standart harf kaydırmaoyunlarından sıkılanlara yepyeni bir oynayış sunan bağımlılıkyaratacak bir kelime oyunu. Kelime oyunlarına yeni bir solukgetiriyor. Kelime arama oyunlarında daha önce yapılmamış birbulmaca yapısı sunuyor. Bu tecrübeyi siz de yaşayın! ÖZELLİKLER: •Her bulmacanın bir ya da iki anahtar kelimesi var. Her bir seviyeiçin onu bulmalısın. • Siz kelimeyi buldukça bulmaca şekildeğiştiriyor. Sürekli değişen bulmaca içinde kelime arıyorsunuz! •Yüzlerce seviye ve binlerce kelime sizi bekliyor. • Bonuskelimeleri bularak kelime kovanızı doldurun ve altınları kazanın. •Takıldığında arama ve karıştır ipuçlarını kullanabilirsin.Arkadaşlarınızla ve ailenizle kelime oyunları oynamayı seviyormusunuz? Ya da tam bir kelime arama ustası mı olmak istiyorsunuz?Çekinmeyin hemen indirin! ve bağımlılık yapan bu yeni nesil kelimearama oyununu BEDAVA oynayın! Oyundaki müzikler bensound.comadresinden alınmıştır. Meet the word game Word Surf, a brand newstructure that everyone talks about and is incredibly addictive.Search for hidden words, find and destroy. Perfect for daily braintraining. HOW TO PLAY? • Find and slide hidden words in wordblocks. • The letters will explode after scrolling the correctwords. • New words will be formed after the letters explode. • Findwords, detonate all letters and solve puzzles. • It starts easilyand is getting harder. HOW TO PLAY? Word Surf is an addictive wordgame that offers a whole new gameplay to the bored of standardletter scroll games. It brings a new breath to word games. WordSearch offers a puzzle structure that has not been done before.Experience this experience! FEATURES: • Each puzzle has one or twokeywords. You have to find him for each level. • The puzzle changesshape as you find the word. Looking for words in a constantlychanging puzzle! • Hundreds of levels and thousands of words awaityou. • Fill in your word bucket by finding bonus words and win thegold. • You can use search and blending tips when installed. Do youlike playing word games with friends and family? Or do you want tobe a complete word search master? Download now! and play thisaddictive new generation word searcher for FREE! The music in thegame is taken from bensound.com.