Mobiem Apps

Loading...
My Pregnancy 2.2
Mobiem
My Pregnancy is the best application dedicatedto future Moms! With its help you can easily find out how many daysare left to your due date and how big is your baby right now.Moreover, let's not forget about one of the most importantaspects of pregnancy - monitoring the state of baby as well as thestate of yours.With the functionality of our application not only will you beable to count your baby's movements, but also time yourcontractions and save all the records into history.Application also provides you with the access to other usefulfunctionality, such as:- calendar which enables you to add reminders for differentimportant events,- weight controller for keeping the track of the optimumweight,- recommended exercises to stay in shape and prepare for labour andadditional list of activities to avoid,- a full check-list of stuff to put in your hospital bag,- movie generation - take pictures and generate a film with thecollected images to check how your baby is growing,...and much more other useful things to discover with ourapplication!Tags: pregnancy, pregnancy app, motherhood, mother, labour, babydelivery, baby, calendar
Transportoid Kalendarz
Mobiem
Add-on to Transportoid app - enables recurrentreminder for buying ticket.Attention! This app doesn't show in application list, it will beused exlusively by Transportoid.
Transportoid Dzwonek 3.0
Mobiem
Add-on to Transportoid app - makes buyingtickes (via mPay merchant) easier by automatic submitting USSDcode. Clicking green call key is no longer required.Attention! This app doesn't show in application list, it will beused exlusively by Transportoid.
QR-code scanner 2.4.5
Mobiem
With this application, QR-code scanning at a very fast and accurateway using a camera phone you can scan the codes one and twodimensional. The application scans and detects the informationcontained in bar codes. How to use: The application recognizes thecodes with auto-focus camera located in the mobile phone. Hold thephone about 10 cm above the surface of the code appearing after thediagnosis will be redirected to the link contained therein.
Program TV - twojprogram.tv 1.0.6
Mobiem
Aplikacja mobilna twójprogram.tv to przewodnikpo aktualnych programach na blisko 300 stacjach telewizyjnych.Dzięki niej w bardzo łatwy sposób sprawdzisz aktualny programtelewizyjny.Funkcje oferowane przez aplikację:- wyświetlanie aktualnego programu TV na wybranychstacjach- możliwość pozycjonowania alfabetycznego, tematycznego, własnegobądź wybranych wcześniej stacji- wyszukiwarka- dodawanie ulubionych stacji- możliwość dzielenia się informacją przez facebook, twitter,e-mail, sms- hity czyli najciekawsze programy w ciągu najbliższegotygodnia- przypomnienia o zbliżających się audycjach- szczegółowy opis, oceny oraz informacje o powtórkachMobile twójprogram.tv isa guide to current programs on nearly 300 television stations.Thanks to it in a very easy way to check the current TV program.Features offered by the application:- View the current TV program on selected stations- The possibility of positioning alphabetical thematic own orpreviously selected station- Search- Add favorite stations- The ability to share information via facebook, twitter, email,sms- Hits or the most interesting programs over the next week- Reminders of upcoming auditions- A detailed description, evaluation and information aboutreruns
Prędkościomierz 1.4.3
Mobiem
Dzięki aplikacji prędkościomierz masz taką możliwość. Pomiarprędkości uzyskujemy przy pomocy GPSu i danych pakietowych dziękitemu prędkościomierz jest szybki i dokładny. Dodatkowe opcje jakiezostały przypisane do aplikacji to rysowanie wykresu prędkości doczasu oraz historia z informacjami o średniej i maksymalnejprędkości, pokonanego dystansu, a także daty pomiaru. AplikacjaIdealnie sprawdza się w warunkach terenowych np. podczas biegania,jazdy rowerem, pływania łodzią oraz w wielu innych dziedzinach.Bardzo ładny, przyjazny zegar pokazujący prędkość w kilometrach nagodzinę. regulamin: http://regulamin.mobiem.pl
Qr Barcode Scanner 2.2.3
Mobiem
With this application, QR-code scanning at a very fast and accurateway using a camera phone you can scan the codes one and twodimensional. The application scans and detects the informationcontained in bar codes. How to use: The application recognizes thecodes with auto-focus camera located in the mobile phone. Hold thephone about 10 cm above the surface of the code appearing after thediagnosis will be redirected to the link contained therein.
Odetchnij Spokojnie 1.2.1
Mobiem
Aplikacja Odetchnij Spokojnie to partner wwalce z astmą i alergią oraz kompendium wiedzy związanej zwstrząsem anafilaktycznym.Co warto wiedzieć o aplikacji Odetchnij Spokojnie:- Komunikaty – codzienne przydatne informacje o astmie ialergii.- Dziennik objawów – notuj objawy i wpisuj komentarze.- Mapa pyleń – to specjalnie opracowana mapa, dzięki którejmożna sprawdzić stężenie alergenów, w wybranych regionach Polski.Aby sprawdzić stężenie alergenów wystarczy kliknąć na mapie wwybrany rejon kraju.- Baza placówek – lokalizator placówek medycznych w najbliższejokolicy z funkcją połączenia telefonicznego z wybranym punktem.- Wstrząs anafilaktyczny – najważniejsze informacje oraz poradydotyczące wstrząsu anafilaktycznego.- Pierwsza pomoc - poradnik jak prawidłowo udzielić pierwszejpomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej- Powiadom bliskich – funkcja „powiadom bliskich” umożliwia wrazie wstrząsu natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem bądź zwcześniej wybraną osobą.- Zaloguj - stwórz zestawienie objawów zebranych zaplikacji.Application Breathe Easyis a partner in the fight against asthma and allergies, and acompendium of knowledge associated with anaphylactic shock.What you need to know about the application Breathe Easy:- Messages - daily useful information about asthma andallergies.- Official signs - note the symptoms and typing comments.- Map pyleń - a specially designed map, which allows you tocheck the concentration of allergens in selected Polish regions. Tocheck the concentration of allergens, simply click on the map inthe selected area in the country.- Base units - locator medical facilities in the immediate areaof ​​the function a call to the selected point.- Anaphylactic shock - the most important information and adviceabout anaphylactic shock.- First Aid - A tutorial on how to properly give first aid tothe injured person- Tell loved ones - the "close notify" allows the event of ashock immediately contact a physician or the previously selectedperson.- Login - Create list of symptoms collected from theapplication.
Metal detector 1.5.0
Mobiem
Find metal and measure the magnetic field! Turn your phone intoMetal Detector using Magnetic sensor. Detect metal objects withyour mobile the easy way!
news PL 1.4
Mobiem
Aplikacja news PL to doskonały sposób naprzegląd najświeższych informacji polskiej prasy internetowej,który pozwoli zaoszczędzić Twój czas i transfer dzięki możliwościczytania artykułów w trybie offline po wcześniejszej aktualizacji.Program przedstawia wiadomości z najbardziej popularnychpolskich serwisów internetowych. Polska, Świat, Gospodarka,Technika, Sport oraz rozrywka to główne treści jakie można znaleźćw aplikacji newsy PL. Prostota oraz intuicyjność poruszania się poniej sprawia, że czytanie wiadomości daje mnóstwo radości orazpozwala zaoszczędzić czas użytkownika.Dzięki podziałowi na sześć głównych działów z łatwościąznajdziesz najbardziej interesujące informacje.Ściągnij aplikacje i przekonaj się jak wygodnie i komfortowomożna przeglądać serwisy informacyjne!Aplikacja w skrócie:- Podział na sześć głównych tematów: Polska, Świat, Gospodarka,Technika, Sport, Rozrywka- Informacje prasowe z najbardziej popularnych polskich serwisówinternetowych- Przeglądanie wiadomości w trybie offline- Łatwy sposób odświeżania informacji (należy wyciągnąć zakładkę'news PL' znajdującą się w dolnej części ekranu i wybrać'Aktualizuj')- bezpłatny dostępregulamin: http://regulamin.mobiem.plApplication News UK is agreat way to review the latest information in the Polish presswebsite that will save you time and transfer thanks to readingarticles in offline mode after the previous update.  The program presents the news of the most popularPolish websites. Poland, World, Economy, Technology, Sports andentertainment are the main contents of which can be found in theapp News UK. The simplicity and intuitive navigation within thesite makes reading messages give you lots of joy and saves youtime.  Thanks divided into six main sections easy to findthe most interesting information.  Download the application and see how relaxed andcomfortable you can browse the news!Application at a glance:- The division into six main themes: Poland, World, Economy,Technology, Sports, Entertainment- Press releases of the most popular Polish websites- Viewing messages offline- An easy way to refresh the information (pull the tab 'news UK' atthe bottom of the screen and select 'Update')- Free accessRules: http://regulamin.mobiem.pl
Weather US 16 days forecast 2.5.0
Mobiem
Weather Forecast 16 days is a free application where you can findcurrent weather forecast for Poland 😊. With the application you cancheck the current and forecasted temperature, precipitation,humidity, atmospheric pressure and cloudiness. The real-timeapplication shows detailed twenty-four-hour and six-day weatherforecasts: 🌁 ☁️⛅ ☀️ 🌩️ ☃️. Weather Forecast 16 days is: •information about current weather conditions • local and short-termforecasts • summary and detailed weather forecast • weather for USAIf you are looking for weather forecast information and areinterested in long-term weather forecasts, use our intuitive andeasy-to-use Weather Forecast 16 days application. Thanks to thewidget option, you can keep up to date and keep track of weather.Application Weather Forecast 16 days in brief: - detailed 24 hourweather forecast - description of the expected meteorologicalsituation for the next 16 days - two widgets to choose from - veryfriendly and modern interface in application Weather Forecast 16days - clear and current weather in US and all around the world -detailed weather 24 hours - information about pressure, cloudiness,humidity, wind power - quick change of location thanks to favoritefunction 😀 - automatic and accurate location Weather Forecast 16days is a reliable weather forecast for real-time weather, whereveryou are. If you are interested in the best weather for the weekend,the weather this week, the weather forecast for 16 days, then withour application you will always receive verified data. Get theapplication Weather Forecast 16 days and do not be surprised! Withour weather app you will always receive verified data. DownloadWeather Forecast 16 days app for US and then the weather will notsurprise you.
Niusy 1.4
Mobiem
Aplikacja Niusy to doskonały sposób naprzegląd najświeższych informacji polskiej prasy internetowej,który pozwoli zaoszczędzić Twój czas i transfer dzięki możliwościczytania artykułów w trybie offline po wcześniejszej aktualizacji.Program przedstawia wiadomości z najbardziej popularnychpolskich serwisów internetowych. Polska, Świat, Gospodarka,Technika, Sport oraz rozrywka to główne treści jakie można znaleźćw aplikacji NIUSY. Prostota oraz intuicyjność poruszania się poniej sprawia, że czytanie wiadomości daje mnóstwo radości orazpozwala zaoszczędzić czas użytkownika.Dzięki podziałowi na sześć głównych działów z łatwościąznajdziesz najbardziej interesujące informacje.Ściągnij aplikacje i przekonaj się jak wygodnie i komfortowomożna przeglądać serwisy informacyjne!Aplikacja w skrócie:- Podział na sześć głównych tematów: Polska, Świat, Gospodarka,Technika, Sport, Rozrywka- Informacje prasowe z najbardziej popularnych polskich serwisówinternetowych- Przeglądanie wiadomości w trybie offline- Łatwy sposób odświeżania informacji (należy wyciągnąć zakładkę'niusy' znajdującą się w dolnej części ekranu i wybrać'Aktualizuj')- bezpłatny dostępregulamin: http://regulamin.mobiem.plNews app is a great wayto review the latest information in the Polish press website thatwill save you time and transfer thanks to reading articles inoffline mode after the previous update.  The program presents the news of the most popularPolish websites. Poland, World, Economy, Technology, Sports andentertainment are the main contents of which can be found in theNews application. The simplicity and intuitive navigation withinthe site makes reading messages give you lots of joy and saves youtime.  Thanks divided into six main sections easy to findthe most interesting information.  Download the application and see how relaxed andcomfortable you can browse the news!Application at a glance:- The division into six main themes: Poland, World, Economy,Technology, Sports, Entertainment- Press releases of the most popular Polish websites- Viewing messages offline- An easy way to refresh the information (to be drawn on the 'News'at the bottom of the screen and select 'Update')- Free accessRules: http://regulamin.mobiem.pl
Dieta Mobile 1.0
Mobiem
Problem ze zgagą? Masz już dość bolesnegopieczenia w przełyku ? Dzięki tej aplikacji dowiesz się jak wszybki sposób pozbyć się uciążliwych objawów zgagi i mieć nad niąpełną kontrolę.Odpowiednio zbilansowana dieta to istotny czynnik wspomagającyleczenie farmakologiczne, prowadzi do korzystnych zmian dotyczącychnawyków żywieniowych i trybu życia. Aplikacja została przygotowanaspecjalnie z myślą o Twoim zdrowiu.Dowiesz się jakich produktów należy unikać oraz jakie są wskazanedla prawidłowej pracy Twojego żołądka. To zbilansowana dieta nakażdy dzień tygodnia z podziałem na posiłki. Asystent przypomni oodpowiednich godzinach jedzenia, a lista zakupów ułatwi prawidłowydobór produktów spożywczych, które powinny znaleźć się w Twoimkoszyku.Zadbaj o swój żołądek i dowiedz się więcej na temat zgagiinstalując aplikację na telefon.The problem withheartburn? Tired of painful burning in the esophagus? With thisapplication you will learn how to quickly get rid of thetroublesome symptoms of heartburn and have full control.    Properly balanced diet is an important factor thatcontributes to pharmacological treatment leads to favorable changesin the eating habits and lifestyle. The application was developedspecifically for your health.    You'll learn which products you should avoid and whatare desirable for the proper operation of your stomach. It is abalanced diet for every day of the week with a breakdown for meals.Assistant remind you of the appropriate hours of eating andshopping list will facilitate the proper selection of foods thatshould be in your shopping cart.  Take care of your stomach and learn more about heartburn installingthe application on your phone.
The lightning 1.1
Mobiem
The lightning on your phone! Move yourAndroidPhone up and down or side to side to make yourlightning!Enjoy!
JoeBrowser 1.2.6
Mobiem
Unofficial site Joemonster.org popularapplication, with application, we can view the latest content onthe site.
Lecz paznokcie 2.0
Mobiem
Głównym zadaniem aplikacji „Leczpaznokcie”jest przypomnienie użytkownikowi o systematycznymprzyjmowaniuterapii przeciwgrzybicznej niezbędnej do zlikwidowaniachoroby.Co zyskasz z aplikacją Lecz paznokcie:- informacje jak szybko i skutecznie uporać się z grzybicą- możliwość ustawienia przypomnienia o terapii- mapę z funkcją geolokalizacji lekarzy znajdujących sięwpobliżu miejsca, w którym aktualnie przebywaszPobierz aplikację i ciesz się zdrowym wyglądemswoichpaznokci.The main task oftheapplication "But nails" is to guide the user to thesystematicadoption of antifungal therapy needed to eradicate thedisease.What will you gain from the application but nails:- Information on how to quickly and effectively dealwithmycosis- The ability to set reminders for therapy- A map with geolocation function doctors nearby places,arecurrently in   Download the application and enjoy the healthy look ofyournails.
Vuvuzela 1.3.2
Mobiem
Vuvuzela is the music instrument for South Africa's football fansfor the FIFA World Cup in 2010. The best free app on the market!Very LOUD!!
My Baby 2.1.1
Mobiem
My Baby - is a continuation of the well-known applications Mypregnancy. Every mother will find it packed with useful andpractical tips for raising your child. With this application youwill learn about vaccinations your child how to properly performexercises to support proper development and find answers tofrequently asked questions about even common ailments such asfever. Application My Baby is a collection of information aboutfeeding, dates of vaccination, a child's diet, growth chart. Theapplication has been designed to help mothers, fathers in the dailycare of the child. The best application for all those who havesmall children or babies. The application also includes: - Chartscentile charts weight and growth - Useful information on feedingfunction reminders and graphs - Information about the child's dietfor individual months of life - Calendar function set reminders - Alist of vaccinations and information about them - A set ofexercises, games and activities for the children I have - Generatemovie this time the main protagonist of the film will be your babyAnd many other functional and useful options. Check our new,reliable app for children: Sweet Dreamshttps://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobiem.android.musicboxIf your child 👶 often cries 😢, has problems with sleeping comfortand difficulty in falling asleep - try it out!
Bubble level free - 2020 2.6.0
Mobiem
Bubble Level - useful tool for make better your DIY ⚒️ 🔧. All youhave to do is install app to have the 😀 the bubble level in yourpocket. Bubble level, this is an application that makes it easierto hang everything straight. The application is very easy to use,and above all functional. With Bubble Level 📏 you can measure in 3planes: vertically and horizontally, and in addition see thedeviations of the points from the x and y-axes. You can alibratemeasurement with one click. This Bubble Level App uses anaccelerometer and gyroscope to good levelling. We optimizing anddeveloping this app for the best perfomance. Test how it work. Whenyou can use this Bubble Level App? - The bubble level is nesseserywhen you hanging a picture on the wall - You can use this bubblelevel when you assembling furniture - You are a DIY enthusiast, butyou can't spend money for new bubble level tool. - This bubblelevel app is a good way for fast measurement, when you can't useprofessional tool. It's working! - You haven't time to bringingreal tool... It's not a problem, beacuse you can use this BubbleLevel App. Bubble level 📐 is ideal not only for DIY ⛏️, but alsofor people who are renovating or their apartment 🏗️. With the app,everything will be easier to level or to pivot. The bubble level isa free. This smart app can replace the real tool . The Bubble Levelapp you have always on hand! ___________ Disclaimer This app isbased on Bubble Level code, and licensed under the GNU GeneralPublic License. Bubble Level code: https://github.com/avianey/LevelGNU General Public License: http://www.gnu.org/licenses/
Whoopee cushion fart - prank sounds 2020 😂 1.11.2
Mobiem
Press the screen to hear the funny sounds! Perfect for practicaljokes! 😊 Trick and embarrass friends, family and others. Make alittle prank! Free phone app that exhilarates you. Make jokes withyour friends, - You'll make the smile on their faces! 😂 Bestpranks, they will definitely impress everyone. What is a PrankSounds App? This is a funny application that can make jokes andpranks to your friends. Press the image and you will hear the crazysounds: fart, whopee sushion, smile and other! Tap on top menu andchange the sound. You can play new funny animations and make morepranks! Classic joke from today on your phone! Download and enjoyunlimited for free. :) You can choose from various types of sounds.Swipe to select and tap the screen. Yes it's funny prank sounds! 🤷You can change the game and make pranks for your friends. Choosethe sound, set the timer and hide the phone. But you know - it's aprank bro! Just for fun :)
Indeks Glikemiczny 1.2.2
Mobiem
Aplikacja Indeks glikemiczny Chcesz kontrolować swoje posiłki?Przedstawiamy aplikację stworzoną przez ekspertów i polecanącukrzykom, sportowcom i wszystkim osobom pragnącym się zdrowoodżywiać. Dzięki niej możesz poznać trzy istotne wskaźniki, dziękiktórym precyzyjne zaplanujesz swoją dietę tak, by uzyskaćodpowiedni poziom stężenia cukru we krwi i co za tym idzie –prawidłową wagę. Indeks glikemiczny (IG) wskazuje jak szybko, pospożyciu pokarmu, rośnie stężenie glukozy we krwi. Trawienieproduktów o dużym indeksie glikemicznym (powyżej 70) zachodzibardzo szybko, w wyniku czego dochodzi do gwałtownego wydzielaniainsuliny, a następnie do zwiększenia łaknienia. Właśnie dlategoprzy planowaniu jadłospisu warto wybierać te produkty, których IGjest nie przekracza 50, ponieważ trawią się one wolniej, niepowodując przy tym zbytnich wahań cukru. Dzięki aplikacji możemydowiedzieć się również o ładunku glikemicznym i zawartościwęglowodanów w określonej porcji jedzenia. Ładunek glikemicznyzależy od wartości indeksu glikemicznego i ilości węglowodanów.Jest on niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia zawału serca,cukrzycy typu 2 i nowotworów. Warto pamiętać o tym, że wskaźnik tenmoże wahać się w zależności od takich właściwość produktów, jakstopnia ich dojrzałości (w przypadku owoców), sposobu obróbkikulinarnej , czy przetwarzania artykułów spożywczych, ilości iformy skrobi, oraz zawartości innych składników odżywczych mogącychspowalniać działanie enzymów trawiennych. Cukry, jak powszechniewiadomo, mają największy wpływ na poziom glukozy we krwi zewszystkich składników pokarmowych. Wskaźnik węglowodanów informujeo ilości cukru zawartego w spożywanym przez nas jedzeniu i ułatwianam regulację masy naszego ciała. Podsumowując nasza aplikacja możestać się Twoim podręcznym dietetykiem. Życzymy wszystkimużytkownikom dużo zdrowia, zgrabnej sylwetki i bon appétit ! 
Calorie counter – Meal planner 2020 👍 1.3.1
Mobiem
Have you repeatedly considered switching to a diet of 1000 kcal or1200 kcal? Thanks to calorie tables, you can carefully plan a dietmenu for the whole day! Calorie table app - how to lose weightusing it? 😊 If you want to be fit, you need to take care of whatyou eat. Diet and Calorie Table are the best Android apps, Countingcalories is one of the most popular ways to fight overweight.Thanks to the knowledge of calorie tables of products, we are ableto plan each meal in such a way that its energy value does notexceed 250-300 kcal (because that's how much should provide 3 maindishes eaten during the day). Calorie table - how to use it? 👍Before you start preparing a meal, check the energy values ofselected products in the calorie table, weigh them and add themtogether. In order for the result not to be distorted, think aboutbuying kitchen scales, which will show values of approximately 1 g.During the diet, it will help you not only to choose the rightportion of meals but also allow you to calculate accurately thenumber of kcal provided by the meal.
Księga Imion i Znaczeń 1.4.0
Mobiem
Aplikacja Księga Imion i Znaczeń to baza ponad 1600 polskich imionmęskich i żeńskich. Dzięki niej odkryjesz prawdziwe znaczenianajpopularniejszych oraz tych mniej znanych imion, ich pochodzenieoraz daty imienin. Aplikacja pomoże wybrać imię dla dziecka. DziękiAplikacji możesz: - sprawdzić znaczenie imienia, - sprawdzić datęimienin, - dowiedzieć się jakie jest pochodzenie wybranego imienia,- wybrać imię dla swoje dziecka, Polecamy dla wszystkich matek wciąży, które szukają odpowiedniego imienia. Łatwy w obsłudze orazprzejrzysty interfejs aplikacji pomoże w znalezieniu informacjijakich szukamy. W razie pytań lub sugestii prosimy o mail nasupport@mobiem.pl regulamin aplikacji: http://regulamin.mobiem.pl/
First aid 1.3.0
Mobiem
Experts of the Institute of Industrial Design recognized First Aidapp as very well designed. On top of that the app was among thefinalists of the competition for best designed products availablein the Polish market in competition Good Design 2016. The GoodDesign Competition is a nationwide design competition held annuallyfrom 1993 by the Institute of Industrial Design. The Competitionawards products of different purpose, which are innovative,well-designed and matching consumers’ needs. Statistics arealarming: People are incapable and scared of giving pre-medicalfirst aid. Under stress and pressure, lacking basic knowledge andexperience, it’s quite hard for us to attempt any resuscitationtreatments. Willing to challenge this, in fact really seriousproblem we created a mobile application, which leading thought wasto cause right reactions in people facing an emergency. We designedsimple and easy-to-comprehend illustrated instructions, in order toshorten the time an average app user needs to understand a methodof interaction with a victim . Additional advantage of our solutionis a lector, reading instructions out loud, to improve performingfirst aid on a victim. Suggestions depend on the victim’s age –before attempting to help, a user chooses weather help is beinggiven to an adult, a child, or a new-born. The software is free andcan be accesses and fully operational off-line. Moreover, itsdesign makes navigating through it really seamless and intuitional.First Aid is a must-have at all time app. It allows quick,effective and safe advice on how to act in unpredictablesituations, threatening someone’s health or life. Functions:Instructions about methods of providing first aid to a new-born,child or an adult. Allows for an effective spare-of-a-momentdecision making and acting, thanks to its lector feature. Presentsa workflow with its vivid illustrations. Localizes nearesthospitals on a map and shows directions to a chosen facility.Allows for a quick call for help, with its alarm-call feature.Optimizes smartphone settings, by setting maximum screenbrightness, locking the screensaver and forcing maximum volume forbetter app-user interaction.
BROKEN SCREEN CRACK PRANK APP FEFE 😊 1.7.5
Mobiem
Did you love to break glass things in your childhood ? 💥 If you saythat yes, than this app is for you. Broken Screen app is for FREE!! Make prank with this app. How to use? 1. Press the 'Start'button. 2. Tap your screen. 3. Oops your screen is cracked. 4.Shake your phone for repair. You can make jokes for your friendsand family. Install this app and use this fake broken screeneffects! Have fun! 🤣
Calculator Plus 1.0
Mobiem
Calculator is a simple 4 functioncalculator,with a panel that has more advanced functions when youneed them.It includes history, real time graphing, base conversion,and more.It also comes with a lockscreen widget, a floatingcalculator, anda wear app so you can use whichever is mostconvenient.The goal is a simple and uncluttered calculator.
Sennik - co oznacza sen 🌜 Tajemnice snów 😴 1.5.0
Mobiem
Aplikacja Sennik to zbiór marzeń sennych. Zawiera ona ogromnąliczbę symboli sennych, ich interpretację oraz tłumaczenia. Sennikwyjaśnia znaczenia symboli sennych, takich jak np. ogień, brat,pies, ból. Są to najpopularniejsze symbole, które bardzo częstopojawiają się w snach. Należy także pamiętać, że sny posiadająindywidualną interpretację w zależności od konkretnej osoby,dlatego nie można traktować jednakowo znaczenia symboliki danegosnu. Jeśli pewien symbol pojawiający się we śnie szczególnie zapadłCi w pamięć, spróbuj sprawdzić jego znaczenie w senniku. Możefaktycznie jego interpretacja odkryje przed Tobą tajemniceprzyszłości lub odwrotnie, pozwoli uświadomić sobie fakty, októrych wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Wszystkieopowiadania senne powinno się zapisywać aby dokonać ichinterpretacji z perspektywy czasu. Aplikacja umożliwia prowadzeniedziennika snów. Aby otworzyć sennik, połóż na nią palec i chwilęprzytrzymaj.
Pogoda PL 1.6.4
Mobiem
Aplikacja Pogoda PL została stworzonaspecjalnie z myślą o osobach ceniących sobie połączenieużyteczności i prostoty z oszczędnością miejsca na dysku. Darmowaaplikacja dostarcza dane pogodowe z blisko 70 000 polskichmiejscowości. Dodatkowo wyposażyliśmy ją w widżet dzięki czemuwszelkie informacje o aktualnym stanie aury można śledzić bezkonieczności uruchamiania aplikacji. Udogodnieniem jest możliwośćwyboru czasu po jakim aplikacja ma dokonać aktualizacji danych.Użytkownik sam ustala te informacje wedle własnych przyzwyczajeń iupodobań.Aplikacja w skrócie:- prognoza pogody dla blisko 70 000 polskich miejscowości- prosty interfejs- możliwość dodania widżetu- wybór czasu automatycznej aktualizacji- szczegółowa 24 godzinna prognoza pogody- długoterminowa (siedmiodniowa) prognoza pogodyregulamin: http://regulamin.mobiem.plUK Weather applicationhas been created for people who appreciate the combination ofusability and simplicity, saving disk space. Free applicationprovides weather data from nearly 70 000 Polish village. Inaddition, equipped it with a widget so that all information aboutthe current state of the aura you can follow without having tolaunch the application. Advantage is the ability to choose the timeat which the application is to update the data. The user sets theinformation according to their own habits and preferences.Application at a glance:- Weather forecast for close to 70 000 Polish towns- A simple interface- The ability to add a widget- Selection of the automatic updates- A detailed 24 hour forecast- Long-term (seven-day) weather forecastRules: http://regulamin.mobiem.pl
Showtimes Movies Poland 2020 - trailers & ranking 1.5.3
Mobiem
Do you want to go to the cinema in Poland? 😀 You do not know whatand where they play? 😐 Download Showtime Movies app! 👌 See what'splaying in Polish cinema!🎦 Cinema is an application for moviegoerswho want to know the latest movie releases from the repertoire ofcinemas is mn.in .: Blade Runner 2049, Botoks, Geostorm, TheSnowman, Thor: Ragnarok, Jigsaw, B. And also for those who theywant to find out what will soon be shown in the cinema and meetrelease dates, such as: 1. Star Wars, Fifty Shades of Grey,Avengers. With this application you can:😍 - View the currentrepertoire of nearly 400 cinemas across Poland, - To know thecinema, which are closest to you, - In one place to have arepertoire of large multiplexes (including Multikino, Cinema City,Helios), cinemas network and studio cinemas, - Select your favoritemovies and keep up with his film offers, - Search for informationon the cinemas or films, depending on what is needed at the time, -Quickly and easily change the dates sessions. - Learn more aboutspecific films, reading their extensive descriptions, - To know thenumber of stars awarded by the service IMDb productions and IMDB -See trailers of films and issued new film - To meet upcoming andhighly anticipated movie releases, - With your friends and otherkinomanami discuss at the Forum, - Check the rankings of the mostpopular movies in theaters by Filmwebu and IMDB, - Direct contactwith the selected cinema or with built-in navigation to drive.Schedule visit in Polish cinema 🇵🇱 Meet cinema, among other things,such as Cinema City, Multikino, Helios, Atlantic, Muranow Iluzjon,Wisla, Kinoteka, Culture, IMAX, NoveKino Sphinx, KinokawiarniaKika, Space, Światowid, Rialto, Muse and many other theatersthroughout Polish. Evaluation of the application films come fromservices and IMDB IMDb. ___________________________ Graphicmaterials and images used in the application provided by thesupplierhttp://corpo.coigdzie.pl/Cinema_and_theatre_repertoires.html withwhom we have signed a contract for delivery of Content. RepertoireKin uses data and images to the IMDb licensed under CC BY-NC 4.0: -https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Magic sounds 1.3.1
Mobiem
The App Magic Sounds is a sound board for simply learning. Thesounds have been divided into categories enabling playback fromvarious things among others animals, vehicles or playinginstruments. Using the application is very simple. Just select acategory and click your finger on the image. The sound will beplayed automatically and a new picture and sound will appear on thescreen! Do magic sounds make learning easier? Yes! Magic soundsmake learning the first words easier, teach you how to recognizepictures and how to match sounds to pictures. Using the applicationthere is no feeling of boring learning, because the applicationactivates hearing, speech and the ability to associate facts. Theapplication with magic sounds is free and available for mobiledevices.
Metal Detector app 1.5.0
Mobiem
Find metal and measure the magnetic field! Turn your phone intoMetal Detector using Magnetic sensor. Detect metal objects withyour mobile the easy way!
Fitness - Fit Woman 2020 lose weight 😍 1.5.4
Mobiem
Dreaming of athletic figure? Wondering how to start exercising?Missing motivation for trainings? Explore the application Fit Woman2020 - Fitness Gym Workout – personal mobile training for women 👩.Be fit! Fit Woman 2020 - Fitness Gym Workout is a free applicationwith strength training, using not only light weights 🏋️♀ but alsothe weight of your own body 🤸♀, which was prepared specifically foractive women 👧. Each exercise is precisely described and wellillustrated. With this application, you will have your own personalmobile assistant at your fingertips that will provide you with setsof exercises prepared in cooperation with experienced personneltrainers. The application can be used at the gym, at home and inthe park. Some exercises require only basic equipment 👌. The bestexercise for fat burning and body shaping. Thanks to Fit Woman2019- Fitness Gym Workout you can have full body experience andwork out at abs, butt and legs. Fit Woman’s - Fitness Gym Workoutfeatures: – mobile assistant for women including strength trainingusing not only light weights but also the weight of your own body,– you do not need any experience, you can start at the beginnerlevel and continue through the next levels of training, – you setyour individual calendar of exercises tailored to your lifestyle, –the application conducts your personal workout from start to finishand adjusts the length of breaks (except warm-up before exercisesand stretching after their completion), – exact descriptions of theexercises and their animated illustrations facilitate their properperformance, - the application automatically prepares all necessarystatistics, e.g. number of sit-ups or push-ups, and systematicallysummarizes your progress, - Fit Woman - Fitness Gym Workout ismotivating and encourages you to exercise regularly – if you misstwo training sessions, you will start from the beginning of yourcurrent level, - you regularly receive an automatic reminder aboutthe upcoming workout, so that you can improve your figure, – you dothe exercises to your favourite music from your own playlist, –clear layout is self-explanatory and intuitive. The application isavailable in English and Polish. Exercise with Fit Woman 2020 -Fitness Gym Workout – your personal mobile training! Download andsee for yourself! It's so easy to be fit and have well-trainedmuscles, slender legs and butts and flat belly. All rights reserved© Terms and Conditions: http://regulamin.mobiem.pl/
PDF Reader 2020 1.7.7
Mobiem
Do you want to read pdf ebook on your phone or android tablet? Soour application for pdf document reader will meet all your needs.Please download the free pdf file editing !! This is a pdf fileeditor which is completely free and reliable for your androidphone. It integrates 2 functions as edit pdf and read pdf on themobile screen. This application possesses a simple interface andmakes it easy to read pdf or manage file on your phone. Features: ✔Reader for pdf file download from email, web,... ✔ Integrate pdfebook reader ✔ Full-screen reading mode ✔ Arrange the PDF in yourphone in chronological, alphabet order ✔ Search, create, save thepdf file quickly
File Manager PRO 2020 File Explorer 📁 1.2.0
Mobiem
File manager PRO is a handy tool for viewing and managing files onyour Android device, whether on your device, microSD card, orcloud. File Manager and File Explorer allows you to copy, move,rename, delete, search, share, view, compress and organize yourfiles, regardless of where they are stored. The applicationsupports files: • Photos: BMP, GIF, JPG, PNG and so on. • Audio:mp3, ogg, flac, m4p, wav, wma etc. • Videos: asf, avi, flv, mp4,mpeg, wmv, etc. • Documents: doc, ppt, pdf, etc. Zip compressor toZIP format, helps to save disk space. Make Zip Files and send withmail. With the intuitive Application Manager, you can manage andback up your Android apps and games, share them with friends, orfree up space by uninstalling old programs. The smart file explorersearches, opens, renames, moves, removes, or shares files stored onthe device's internal memory, microSD card, or cloud account. Thebuilt-in image gallery helps you quickly view your graphics.Creating an FTP server allows you to share files, photos, videoswith your friends on your local network.
Maxmodels – photos of models 1.3.1
Mobiem
MaxModels is a professional network website for talented modelsandphotographers. It is a place where you can create a profile,uploadyour photos and connect with other professionals. Intuitiveandeasy to use To enlarge the selected photo in app, just touch it.Bydragging the image from left or right, you will see other photosinthe same category. If you are interested in photos onlyfromspecific category like Fashion, Glamour or Portrait, touch themenuin the upper right corner and narrow down the list of photos.Getinspired by your favorite photos. Touch the bookmark icon intheupper right corner of the screen and the photo will be savedandwill appear in your Saved list. Follow your favorite usersTouchthe follow icon and the user will appear in the Following listandhis or her photos will be added to the Following category. Youcanfind it by touching the follow icon in the lower menu. Shareyourfavorite photos with others You can easily send it via email,SMS,Facebook or other social networking sites. MaxModels MessengerTowrite a message select user and touch the envelope icon. Inthelower menu bar you will find list of yourconversations.Communicator is only available to logged-in users.Your showcase Inthe app you have access to your profile and all ofyour publishedphotos. Notifications Turn on the notifications andyou will nevermiss new messages and the subscribed portfolios oftalented models,photographers, hair stylists, make-up artists,clothing designers.MaxModels community Do you want to become aphotographer or amodel? Looking for new contact? Join ourcommunity. You will beable to share your photos, comment and ratethe work of others andadd advertisements and write messages. Justtap button ”Go toMaxModels”.
Diet 2020 - lose weight and stay healthy 🥕 2.1.0
Mobiem
Getting rid of the extra pounds will not be a problem 😀. Withthisapplication Diet USA 2020, everyone will be able to choosetheright diet for your lifestyle in order to bring the desiredresults🍲. Each diet has characteristics by which an easy andaffordableway we know its short characterization and assess whetherit willfit us. A rich menu for each day of the week makes thedishesprepared according to specified rules are not monotonous buttastyand easy to prepare. Reminders protein in your diet will helpyoutransition between phases so that it becomes easier to loseextrapounds. NEW DIET ! Weekly Diet 📅 - week diet lasts only sevendays,and not recommended for use over an extended period of time.Thediet allows you to dump even 1.5 kg over its duration!Arestrictive diet 🥢 - a diet cycle should last exactly 14 days,andany deviations may cause the treatment will not be aseffective.Using diet can lose up to 10 pounds. Vegan diet 🥕 - lowcalorie,provides the body with much less harmful saturated fattyacids andthus reduced the risk of heart disease. Easily digestiblediet 🥒 -also called dietary digestible and involves relievingdigestivesystem both quantitatively and qualitatively. Drawsparticularattention to the number of calories supplied organism, aswell asnutrients. 1000 kcal Diet 🍴 - thanks to this diet have achance toget rid of 6-8 pounds in a month. Daily menu has only1000calories. Diet is so balanced as to provide a necessarycomponent,and so are the proteins, fats, carbohydrates, vitaminsand traceelements. Everything in the right amounts and lean. A dietof 1000calories nutritionists considers being one of the safer.VolumetricDiet 🍽️ - Experts believe that the volumetric diet iseffective,safe, wholesome, and for this good for the heart.Volumetric diet(also called volume ) based on the selection of theproductsaccording to their calorific value. It is based onproductscontaining a lot of water, so you can eat more, avoidingexcesscaloric. Dunkan Diet 🥛 - is characterized by a high contentofprotein in the diet. It consists of eating protein and limitthenumber of carbohydrates and fats. The most important featureofproteins is, however, no doubt that they have the ability toweightloss, help lose quickly so unnecessary and unwanted byuskilograms. It is a specific slimming cure because it consistsofseveral phases that you have to go to be able to noticetheeffects. Be sure to consult a doctor or nutritionist to seeifthere are contraindications to the use of diets contained intheapplication Diet USA 2020.
Speedometer PRO 2.1.0
Mobiem
Speedometer Pro 🚀 is a popular program that lets you measurethespeed. Speedometer refreshed layout and new features willsatisfyeven the most demanding people. To meet the users whowereaccustomed to the previous version of the application, thenewspeedometer layout refers to the previous project. What is newinspeedometer is automatically adjust the layout to the deviceonwhich it is displayed (smartphone and tablet), as well asscreenrotation. Speedometer in the new version of the applicationit hasbeen extensive history crossings 🗺️, which are automaticallysaveddata on. The maximum and average speed, distance traveled androute🏎️ 🚴 🚗. The interactive graph clearly shows the ratio of speedtotime. All data are arranged chronologically and can be managedinthe speedometer 🏁. The speedometer app ⏱️ is very simple touse,works in the background and can enable a pause, so as nottodisturb the velocity statistics. The speedometer is the best appingoogle play. A special widget lets you keep track of the speedofeach navigation. Just click it to move to full-screenspeedometerPRO. Optionally, you can set the speed limit ⚠️. When auserexceeds the limit changes color display digits. Withthisapplication, each car speedometer PRO may change in the futurewitha modern vehicle HUD display on the windscreen. Thedisplaysmartphone speed saved is a special print, which, thankstomirrored, the right size and quality are reflected onthewindscreen, not obscuring the view. * Functionalities: -Speedmeasurement, speedometer, - Work applications in thebackground -Automatic screen rotation - Adjust the screen to thedevice onwhich it is displayed - Automatic recording of data:average andmaximum speed, distance traveled, route - Map with theroutepassing - Data Management - An interactive graph ride withspeedand time - widget - HUD NOTE: * Reading values can bedifficultwhen running applications in full sun.Regulations:http://regulamin.mobiem.pl We recommended app PhotoEditor:https://play.google.com/store/apps/details?id=photo.editor.edytor.zdjec
Abs workout - A6W Weider six pack 1.2.1
Mobiem
Start abs workout plan at home and improve your body shape. Thisisa simple workout app to making abs training. Training waspreaparedbased Six Weider. How is look the abs training? It isdesigned liketo easy to use. Abs workouts was described to 42 days,and onlywhat you must to do - make exercises per 30 minutes. Whenyou canstart training abs, you can check the scheamts anddescription ofexercise. Tap to Next button and go to next absexercsise. Afterended day training you will see the screen with abstrophies card.Why is good to start abs training with this app? # Itwas createdby people who actually completed abs workout plan fromthis app. #Set of exercices to do at home A6W # Notificationsreminding youabout working out each day. # Photo saving feature,allowing you tosee changes over time. # Intuitive and easy in useinterface. # Ifyou want, you can share trophies and awards from theapp onFacebook, Twitter or Instagram. How to improve abdominalmuscle? Toimprove abdominal muscle you must to training regulary.Thisworkout app can help you to making easier. Don't afraid,trainingplan was increases with your progress. Remeber, give 100%from you,but don't give up when you have problems with numberofrepetitions. Regaularity is a answer to hard abs muscles.WeiderSix Pack is verifed workout plan and used by milion peoplearoundthe world. A6W - Weider's workout is a good way to make yourbellymuscled. Muscled abs in 42days. This's a dream many people -youcan keep dreams to real. Start exercies with plan Weiders sixpack!Before attempting any training session, you should askaprofessional fitness instructor about correct ways ofperformingeach of the exercises. Application allows monitors theexercisesyou perform and keep track of the number of series andgive advicein a real time during your workout. We greatlyappreaciate youropinion about the app. We strive to make A6W:Weider’s six the bestabs workout app available on Android phones.We look forward to anysuggestions, opinions or questions at:support@mobiem.pl
Skaner nastrojów 1.4.1
Mobiem
Skaner nastrojów to zabawna aplikacja przy pomocy, którejokreśliszswój nastrój. Zasada jest bardzo prosta. Wystarczy, żeprzyłożyszpalec do wyznaczonego miejsca na ekranie a po krótkiejanaliziedowiesz się prawdy o swoim sugerowanym samopoczuciu. Bawsię wnajlepsze ze znajomymi! regulamin: http://regulamin.mobiem.pl
Speedometer 1.5.0
Mobiem
A perfect companion whenever you need to know yourspeedinformation! This app helps you to drive safely. Thisspeedometeris a great tool for your phone and it also looks great!
Training for men - Fit Man workout 2020 💪 1.5.11
Mobiem
Lack of motivation? Don't know how to start exercising? EnterFitMan - workout at home - your mobile personal trainingapplication Fit Man - workout home is a free application with themost popularstrength and bodybuilding training prepared for men.You can maketraining at home! Exercises is illustrated with animateimage anddescribed in detail. With Fit Man - gym workout, you'vegot amobile set of exercises developed in cooperation withexperiencedpersonal trainers - right at your fingertips. With theapplicationyou can practice the whole body through squats, lunges,pumps,planks, crunches, isometric exercises, dead stump and manyothermore. You can use the application at the gym, at home, or inthepark, with only minimal equipment necessary. The mostimportantinformation: - No experience necessary. You can start fromthebasics and work your way up through further stages of training.-You can tailor your training regime to your daily schedule. -Theapplication guides you from the beginning to the end ofyourpersonal training, including rest times (does notincludepre-exercise warmup or post-exercise stretching). -Animatedillustrations and detailed descriptions facilitatecorrectperformance or exercises. - Built-in forum enables exchangeofinformation and Q & A. - The forum also allows you toconsultthe experts and get answers to questions on physicalactivity. -Fit Man – gym workout automatically compiles yourstatistics, e.g.how many squats or push-ups you've done, how muchweight you'velifted, etc. - The application systematicallysummarizes yourprogress. - Fit Man – gym workout mobilizes andcompels regularity.If you miss two training sessions, you go backto the beginning ofyour current stage. - You automatically receivereminders ofupcoming training sessions. - You can work out to yourfavoritemusic (from your playlist). - Easy layout facilitatesintuitiveuse. Total body exercises: squats, lunges, pumps, planks,crunches,isometric exercises, dead stump and many other more.Theapplication is available in Polish, English, Russian,Ukrainian,French, German, Czech, Portuguese, and Spanish. Work outwith FitMan - gym workout! Download it and see for yourself! Allrightsreserved© Regulations: http://regulamin.mobiem.pl/
Transportoid - public transport in Poland 6.6.10
Mobiem
Public transport routes and schedules for Warszawa, Kraków,Wrocławand 60+ other polish cities - more are coming! Applicationworksoffline, shows data in a very convenient way. More information-www.transportoid.com WARNING! Polish language only!
Current Exchange - NBP 2.4.0
Mobiem
A free application which allows a very quick and easy way tocheckcurrent exchange rates of the National Bank of Polish. Exploreadetailed listing of interesting you, currencies: the dollar,euro,Swiss franc, pound, yen. With the widget, you can set yourphone onyour desktop selected course and the calculator function toquicklyhelp in their conversion. With this application you can alsocheckthe charts selected currencies last month. application at aglance:-kursy average, buying, selling five currencies: dollar,euro,franc, pound, yen, and many others -wykresy selectedcurrencieslast month -calculator -widget allows tracking ofselected coursesRegulations: http://regulamin.mobiem.pl
QR Barcode Scanner 2.4.2
Mobiem
With this application, QR-code scanning at a very fast andaccurateway using a camera phone you can scan the codes one andtwodimensional. The application scans and detects theinformationcontained in bar codes. How to use: The applicationrecognizes thecodes with auto-focus camera located in the mobilephone. Hold thephone about 10 cm above the surface of the codeappearing after thediagnosis will be redirected to the linkcontained therein.
Easy Period Calendar - ovulation 🌼 1.5.1
Mobiem
The Easy Period Calendar is a digital free version of themenstrualcalendar for any modern woman. The monthly calendar isanapplication that will easily let track your period, fertilitydaysand ovulation. With this application you will find out whatdaysare best for getting pregnant Calculator accurately andreliablypredicts menstruation, ovulation, and fertile days. Inaddition tobasic functions such as calculator and cycle tracking inthe EasyPeriod Calendar you will be able to listen to your body 😀andrecord cycle, symptom, mood, close-up, weight, or pills data.Theapplication is designed to serve as a log that you can safelysaveyour secrets and private notes. The application is elegant andveryintuitive. Perfect for women who want to control the regularityoftheir menstrual cycle, check fertility and safely have sex 😗 💏.TheEasy Period Calendar is a must for modern women. But the bestpartis that the application is completely free 🆓! If you alreadyuseother applications such as Period Tracker, Woman Log, WomanDairy,you will love the Easy Period Calendar monthly calendar. Tryit nowfor absolutely free. Key features: - Monthly calendar -Menstrualcontrol and ovulation prediction - Track the menstrualcycle,period, fertile days, ovulation - Individual settings:menstrualcycle length, period and ovulation - Notification ofperiod,fertile days and ovulation - Menstrual cycle calculator,fertilitycalculator and ovulation - Check the chance of gettingpregnantAdditional features: - The log of symptoms, mood -Regularitycontroller of the cycle - Calendar of the first dayofmenstruation, fertile days - Reminders for taking contraceptives-Weight and temperature charts - Security to keep your data safe-Forum for sharing opinions and advice between users We willbegrateful for the suggestions and feedback about the app, we wanttocreate an application that every girl will love! If you haveanysuggestions or questions regarding our application, please emailusat support@mobiem.pl. Terms of use: http://regulam.mobiem.pl
INT Poczta 2.8.18
Mobiem
INT - nareszcie fajna poczta! Inna, bo nie wysyła spamu ijestkompletnie za free! Nie chcesz tonąć w powodzi niechcianychmaili?Wybierz INTa! Najlepiej! Aplikacja INT to poczta w komórce -działaszybko, nie zacina się, jest prosta w użyciu i dosłowniedlakażdego! I będziesz mieć krótki adres! INT Poczta umożliwiaobsługęwielu kont: *Gmail *POCZTA INTERIA *ONET POCZTA *WP POCZTA*POCZTAO2 *YAHOO *APPLE *MICROSOFT INT jest pewny - nie musiszmartwić sięo prywatność Twoich maili, nikt Cię nie śledzi, nikt niegrzebie wTwoich mailach po to, aby zaserwować dopasowaną do Ciebiereklamę.INT działa na wszystkich tabletach i smartfonach zsystememAndroid. Wspominaliśmy już o tym, że super wygląda? PodobaCi siępoczta INT? Kopsnij 5 gwiazdek! Co nas wyróżnia: • jedynapocztabez spamu - tylko maile od znajomych i osób, zktórymikorespondujesz; • dostęp do załączników bezpośrednio z listymaili;• podgląd zdjęć na liście wiadomości; • filtry użytkownika, wtymfiltr „od znajomych”, dzięki któremu jednym kliknięciem naliściemaili zobaczysz tylko maile od osób z którymi korespondujesz;•automatyczna odpowiedź na maila - z adresu, na któryzostałprzesłany; • wątkowanie wiadomości – maile z tym samymtematemzgrupowane są razem; • automatyczne filtry – jednymkliknięciemdecydujesz, które maile mają być automatycznieprzenoszone.Najważniejsze funkcje: Nawigacja: • przejrzysta listawiadomości zpodglądem załączników graficznych; • na liście mailiwidoczneoznaczenia typu załączników; • intuicyjne pisaniewiadomości zmożliwością dodawania wielu załączników naraz(uzależnione odwersji Androida); • awatary na liście wiadomościułatwiająodnalezienie maili od konkretnego nadawcy; • możliwośćustawieniawłasnego awatara - widocznego dla odbiorców Twoich maili;• filtryużytkownika - w tym między innymi filtr „od znajomych”,dziękiktóremu jednym kliknięciem w zobaczysz tylko maile od osóbzktórymi korespondujesz; • menu kontekstowe - swipe naliściewiadomości. Zdjęcia: • możliwość wysyłania plików zinnychaplikacji, galerii itp. z poziomu aplikacji • opcjaprostegoprzeglądania i pobieranie zdjęć – załączników w galeriiUłatwienia:• rozbudowane powiadomienia umożliwiające szybkąodpowiedź lubusunięcie wiadomości • szybkie opróżnianie kosza •opcja ciszanocna, która wyciszy powiadomienia o nowych mailach •zaawansowanawyszukiwarka • szybkie wylogowanie • operacje nawieluwiadomościach • i wiele, wiele innych. W raziejakichkolwiekproblemów, prosimy o kontakt pod adresempomoc@kontakt.int.pl
Kurs walut 2.2.1
Mobiem
Darmowa aplikacja pozwala na ciągłe śledzenie aktualnychkursówwalut. Kursy Walut dzięki swoim stosunkowo małym rozmiaromzajmująniewiele miejsca w pamięci bądź karcie telefonu. Dziękiwidgetowimożemy śledzić wybrany kurs na pulpicie telefonu. Zaletyaplikacji:-widget -kurs kupna, sprzedaży oraz średni: euro, dolar,frank,funt, jen -aktualne średnie wykresy wszystkich wyżejwymienionychwalut -kalkulator przy pomocy którego w łatwy sposóbmożnaprzeliczyć poszczególne waluty -przeliczanie walut wgaktualnegokursu -wykresy regulamin: http://regulamin.mobiem.pl
Kurs walut online 1.4.3
Mobiem
Kursy walut online to aplikacja umożliwiająca śledzenieaktualnychkursów walut. Poznaj szczegółowe notowania interesującychCięwalut: dolara, euro, franka, funta, jena. Wykresyodzwierciedlajądynamikę zmian wartości średnich kursówposzczególnych walut.Dodatkową zaletą aplikacji jest możliwośćśledzenia najważniejszychnotowań giełdowych. Korzystając zkalkulatora przeliczysz podanakwotę po aktualnych cenach.regulamin: http://regulamin.mobiem.pl