NPO Apps

Loading...
NPO Start 5.46.1
NPO
Met de NPO Start app kijk je live naar NPO 1, NPO 2, NPO 3 en jekijkt de programma’s makkelijk terug als je de televisie-uitzendinghebt gemist. Of start een live programma vanaf het begin als je hetbegin hebt gemist. Geniet van alles wat de Nederlandse PubliekeOmroep te bieden heeft. Nationale en internationale films, series,talkshows, documentaires, nieuws en actualiteiten. De programma’sverschijnen kort na afloop van de uitzending online. Als je een NPOStart-account aanmaakt kun je onder andere favoriete programma’sbewaren en kijklijsten aanmaken. Met een NPO Start Plus-account(€2,95 per maand, eerste maand gratis) kun je langer terugkijken,kijk je zonder reclame en in HD-kwaliteit. 


 Zonderregistratie kan je het volgende:

 - Programma’s kijken 
- Livekijken: kijk live naar NPO 1, 2 en 3 en de digitale themakanalen. -Tv-gids: zie wat er wordt uitgezonden op NPO 1, 2, 3, NPOZapp/Zappelin en de extra kanalen 
- Zoeken in alle programma’s -Connectiviteit: bekijk video’s Chromecast op je televisie 
-Weergave over 3G/4G uitschakelen: wanneer je apparaat ditondersteunt, kun je bekijken over 3G/4G uitschakelen in hetinstellingenmenu.

 De app heeft de volgende functionaliteiten alsje een (gratis) NPO Start-account aanmaakt:

 - Kijk verder op alje apparaten: de app onthoudt waar je bent gebleven in eenprogramma, zodat je verder kunt kijken op een ander moment op eenander apparaat 
- Maak meerdere profielen aan. Zo kun jebijvoorbeeld een veilige omgeving creëren voor kinderen 
-Favorieten: voeg je favoriete series, programma’s en afleveringentoe aan je favorieten, zodat je nooit een nieuwe aflevering mist. -Maak je eigen kijklijst; Voeg programma’s die je later terug wilkijken toe aan je kijklijst - Geniet van persoonlijkeaanbevelingen.


 Bij een (betaald) NPO Start Plus-account komen devolgende functionaliteiten hier extra bij:

 - Programma’s langeronline 
- Meer series beschikbaar 
- Geen reclame 
- Tot een jaarna uitzending in HD Je betaalt €2,95 per maand waarbij de eerstemaand gratis is.  Met NPO Start kijk je o.a. naar: FirstDates, Boer Zoekt Vrouw, Brugklas, Ik weet wie je bent, Klem,Zondag met Lubach, De Wereld Draait Door, Pauw, Jinek, FlikkenRotterdam, Hunted, SpangaS, NOS Studio Sport Eredivisie, 80 JaarOorlog, Anita wordt opgenomen, Ik vertrek, Je zal het maar zijn, DeRijdende Rechter, Beste Zangers, NOS Journaal, Danny in debuitenwijken, Vanity Fair, Keuringsdienst van Waarde, Met het Mesop Tafel, De Slimste, Bed & Breakfast, Het Familiediner, Brard& Jekel: VetGelukkig?!, Het Voedselgevecht, 30 jaar DutchDance, Droomhuis Gezocht, The Lawyer, NOS Studio Voetbal, Greyzone,Voor de Vorm, Inspector Banks, De Luizenmoeder, Unforgotten, 2Doc,2 voor 12, VPRO Tegenlicht, Tussen Kunst en Kitsch, Wie is de Mol,TV Show, Volle Zalen, Heer & Meester, Radar, Andere Tijden,Dokters van Morgen, Spoorloos, Buitenhof, Het Klokhuis,BinnensteBuiten, EenVandaag, Tijd voor Max en nog veel meer. Withthe NPO Start app you watch live on NPO 1, NPO 2, NPO 3 and you caneasily watch the programs if you missed the television broadcast.Or start a live program from the beginning if you missed the start.Enjoy everything the Dutch Public Broadcasting has to offer.National and international films, series, talk shows,documentaries, news and current affairs. The programs appear onlineshortly after the broadcast. If you create an NPO Start account youcan save favorite programs and create watch lists. With an NPOStart Plus account (€ 2.95 per month, first month for free) you canlook back longer, you can watch without advertising and in HDquality. Without registration you can: - Watching programs - Watchlive: watch live on NPO 1, 2 and 3 and the digital theme channels.- TV guide: see what is broadcast on NPO 1, 2, 3, NPO Zapp /Zappelin and the extra channels - Search in all programs -Connectivity: watch videos Chromecast on your television - Disabledisplay over 3G / 4G: if your device supports this, you can disableview over 3G / 4G in the settings menu. The app has the followingfunctionalities when you create a (free) NPO Start account: - Lookfurther on all your devices: the app remembers where you stayed ina program so you can look further at another time on another device- Create multiple profiles. For example, you can create a safeenvironment for children - Favorites: add your favorite series,programs and episodes to your favorites, so you never miss a newepisode. - Create your own viewing list; Add programs that you wantto look back to your watch list later - Enjoy personalrecommendations. With a (paid) NPO Start Plus account the followingfunctionalities are added: - Programs longer online - More seriesavailable - No commercials - Up to a year after broadcast in HD Youpay € 2.95 per month for which the first month is free. With NPOStart you can look at: First Dates, Farmer Seeks Woman, BridgeClass, I know who you are, Klem, Sunday with Lubach, The WorldTurns By, Peacock, Jinek, Flikken Rotterdam, Hunted, SpangaS, NOSStudio Sport Eredivisie, 80 Years War, Anita is taken up, I amleaving, You will be, The Driving Judge, Best Singers, NOS News,Danny in the suburbs, Vanity Fair, Inspection of Value, With theKnife on Table, The Smartest, Bed & Breakfast, The FamilyDinner, Brard & Jekel: FatHappy?!, The Food Fight, 30 yearsDutch Dance, Dream House Wanted, The Lawyer, NOS Studio Football,Greyzone, For the Shape, Inspector Banks, The Licemother,Unforgotten, 2Doc, 2 for 12 , VPRO Tegenlicht, Between Art andKitsch, Who is the Mole, TV Show, Full Halls, Lord & Master,Radar, Other Times, Doctors of Tomorrow, Spoorloos, Buitenhof, HetKlokhuis, BinnensteBuiten, EenVandaag, Time for Max and much more.
NPO Radio 1 – Nieuws & Sport 4.1.3
NPO
Luister live naar NPO Radio 1 – Het nieuws van alle kanten.Beluister fragmenten of hele uitzendingen van je favorieteprogramma’s zoals het NOS Radio 1 Journaal, Langs de Lijn, DeNieuws BV, Radio EenVandaag, Nieuws en Co, Dit is de Dag, BureauBuitenland, Kunststof, Nieuwsweekend, Vroege Vogels en Met het Oogop Morgen. In de app luister je live naar de uitzendingen en kijkje live mee in de studio. Je kunt via een ‘appje’ direct reagerenop de uitzendingen en je kunt je abonneren op je favorieteprogramma of podcast. Kortom download de app nu en mis niets! Blijf24 uur per dag op de hoogte van het laatste nieuws en achtergrondenbij politiek, sport, wetenschap, economie, wetenschap, gezondheiden cultuur. Op NPO Radio 1 hoor je altijd als eerste het laatstenieuws maar ook reportages, analyses, interviews, documentaires enlive sport. MAANDAG t/m VRIJDAG 06:00 - 09:30 NOS Radio 1 Journaalmet Jurgen van den Berg. 09.30 - 11.30 Spraakmakers, het gesprekvan de dag met Ghislaine Plag. 11.30 - 12.00 1 op 1,interviewprogramma met Sven Kockelmann. 12.00 - 14.00 De Nieuws BV,humor, politiek, cultuur, opinie en sport met Willemijn Veenhovenen Patrick Lodiers. 14.00 - 16.00 Radio EenVandaag,actualiteitenprogramma met Suzanne Bosman. 16.00 - 18.30 Nieuws enCo, Lara Rense presenteert nieuws, wetenschap en cultuur. 18.30 -19.00 Dit is de Dag, een stevig opiniërend programma met Tijs vanden Brink. 19.00 - 19.30 Bureau Buitenland, Chris Kijne presenteertnieuws en achtergronden uit het buitenland. 19.30 - 20.30Kunststof, een persoonlijk gesprek met prominenten over cultuur enmedia. 20.30 - 23.00 Langs de Lijn En Omstreken, live sport engesprekken bij het nieuws met Robbert Meeder en Henk van Steeg.23.00 - 24.00 NOS Met het Oog op Morgen, een overzicht van hetnieuws, een blik in de ochtendkranten en het betere journalistiekeinterview met mensen in en achter het nieuws. ZATERDAG 07:00 -08:30 NOS Radio 1 Journaal 08.30 - 11.00 Nieuwsweekend met Peter deBie en Mieke van der Weij 11.00 - 13.00 De Taalstaat met FritsSpits 13.00 - 14.00 dr Kelder en Co met Jort Kelder 14.00 - 15.00Argos 15.00 - 16.00 Radar Radio met Mischa Blok 16.00 - 18.00 WNLop Zaterdag 18.00 - 19.00 WNL Opiniemakers 19.00 - 23.00 NOS Langsde Lijn 23.00 - 24.00 NOS Met het Oog Op Morgen ZONDAG 07.00 -10.00 Vroege Vogels 10.00 - 12.00 OVT 12.00 - 14.00 De Perstribune14.00 - 19.00 NOS Langs de Lijn met Henry Schut en Hugo Borst 19.00- 20.00 Reporter Radio 20.00 - 21.00 Kwesties 21.00 - 22.00 Radiodoc 22.00 - 23.00 NOS Langs de Lijn 23.00 - 24.00 NOS Met het Oogop Morgen Verder hoor je op NPO Radio 1: Brainwash Radio, BureauSport Radio, De Dagwacht, De nacht van de radio, De Overnachting,De Wereld van BNNVARA, De Zes Ogen van de Fries, Dit is de Nacht,Fris!, Het Marathoninterview, Hoorspel halfuur, Mangiare!,Nachtkijkers, Nachtzuster, Nooit Meer Slapen, Riza, WNL HaagseLobby, Zwarte Prietpraat. 24 uur per dag, 7 dagen per week hetlaatste nieuws en achtergronden uit Nederland, Europa en de restvan de wereld. Live sport o.a. eredivisie voetbal, ChampionsLeague, schaatsen, hockey, tennis, volleybal en formule 1. Omroependie op NPO Radio 1 de programma’s verzorgen: AVROTROS, BNNVARA, EO,Human, KRO-NCRV, NOS, NTR, Omroep Max, Powned, VPRO Listen live toNPO Radio 1 - The news from all sides. Listen to fragments orentire broadcasts of your favorite programs such as the NOS Radio 1Journaal, Along the Line, De Nieuws BV, Radio EenVandaag, News andCo, This is the Day, Bureau Buitenland, Kunststof, Nieuwsweekend,Vroege Vogels and With an eye on Tomorrow. In the app you listenlive to the broadcasts and watch live in the studio. You canrespond directly to the broadcasts via an 'app' and you cansubscribe to your favorite program or podcast. In short, downloadthe app now and do not miss anything! Stay up-to-date 24 hours aday with the latest news and backgrounds in politics, sports,science, economics, science, health and culture. On NPO Radio 1 youalways hear the latest news, but also reports, analyzes,interviews, documentaries and live sport. MONDAY to FRIDAY 06:00 -09:30 NOS Radio 1 News with Jurgen van den Berg. 09.30 - 11.30Speech makers, the talk of the day with Ghislaine Plag. 11.30 -12.00 1 on 1, interview program with Sven Kockelmann. 12.00 - 14.00De Nieuws BV, humor, politics, culture, opinion and sports withWillemijn Veenhoven and Patrick Lodiers. 14.00 - 16.00 RadioEenVandaag, current affairs program with Suzanne Bosman. 16.00 -18.30 News and Co, Lara Rense presents news, science and culture.18.30 - 19.00 This is Dag, a solid opinion program with Tijs vanden Brink. 19.00 - 19.30 Bureau Buitenland, Chris Kijne presentsnews and backgrounds from abroad. 19.30 - 20.30 Plastic, a personalconversation with prominent people about culture and media. 20.30 -23.00 Along the Lijn En Omstreken, live sports and conversationswith the news with Robbert Meeder and Henk van Steeg. 23.00 - 24.00NOS With the Eye on Tomorrow, an overview of the news, a look atthe morning papers and the better journalistic interview withpeople in and behind the news. SATURDAY 07:00 - 08:30 NOS Radio 1News 08.30 - 11.00 Newsweek with Peter de Bie and Mieke van derWeij 11.00 - 13.00 The Language State with Frits Spits 13.00 -14.00 Dr Kelder and Co with Jort Kelder 14.00 - 15.00 Argos 15.00 -16.00 Radar Radio with Mischa Blok 16.00 - 18.00 WNL on Saturday18.00 - 19.00 WNL Opinion makers 19.00 - 23.00 NOS Along the Line23.00 - 24.00 NOS With the eye on Tomorrow SUNDAY 7 am - 10 amEarly Birds 10.00 - 12.00 OVT 12.00 - 14.00 De Perstribune 14.00 -19.00 NOS Along the Line with Henry Schut and Hugo Borst 19.00 -20.00 Reporter Radio 20.00 - 21.00 Issues 21.00 - 22.00 Radio doc22.00 - 23.00 NOS Along the Line 23.00 - 24.00 NOS With the Eye onTomorrow You can also hear on NPO Radio 1: Brainwash Radio, BureauSport Radio, The Day Watch, The night of the radio, The Overnight,The World of BNNVARA, The Six Eyes of the Frisian, This is theNight, Fresh !, The Marathon Interview, Hearing Half Hour, Mangiare!, Night Vision, Night Sister, Never Sleep Again, Riza, WNL HaagseLobby, Zwarte Prietpraat. The latest news and backgrounds from theNetherlands, Europe and the rest of the world 24 hours a day, 7days a week. Live sports, including football, Champions League, iceskating, hockey, tennis, volleyball and Formula 1. Broadcasters whoprovide the programs on NPO Radio 1: AVROTROS, BNNVARA, EO, Human,KRO-NCRV, NOS, NTR, Broadcasting Company Max, Powned, VPRO
NPO Zappelin 4.1.10
NPO
Kinderen spelen met hun favoriete Zappelin-vriendjes in deze gratisapp van NPO Zappelin. Kijk filmpjes, lees boekjes, maak de mooistetekeningen en zing mee met Fenna. Deze app plaatst cookies om hetgebruik van de verschillende onderdelen te meten. Met installatievan de NPO Zappelin-app ga je hiermee akkoord. Problemen oplossen:- Hoge internetkosten: De NPO Zappelin-app is gratis. Hetdataverkeer dat nodig is voor het streamen van video’s, en hetoffline beschikbaar maken van spelletjes, tekeningen en boekjes kanechter tot extra kosten leiden. Standaard kun je daarom alleendownloaden of streamen wanneer je toestel verbonden is met Wifi. Inhet oudermenu kun indien gewenst aangeven dat je ook wil downloadenen streamen als je toestel niet verbonden is met Wifi. - Mijnlievelingsprogramma staat er niet in: Programma’s zijn vanwegerechten beperkt beschikbaar in de app. - Vol geheugen: De app slaatde boekjes, spelletjes en knutsels op, zodat je ze ook zonderinternet kunt bekijken. Mocht het geheugen van je telefoon oftablet hierdoor vollopen, ga dan naar het ouderscherm en wisbestanden die je niet veel gebruikt. - App niet beschikbaar buitenNederland: Zappelin heeft helaas geen rechten om de filmpjes in hetbuitenland aan te bieden. De NPO Zappelin-app is daarom alleenbeschikbaar voor Nederlandse accounts. - Updaten app onmogelijk: DeZappelin app is geschikt voor Android-telefoons en tablets v.a.versie 4.3. Children play with their favorite Zappelin friends inthis free app from NPO Zappelin. Watch movies, read books, make themost beautiful drawings and sing along with Fenna. This app placescookies to measure the use of different parts. With theinstallation of the NPO Zappelin app you agree with this. Solveproblems: - High internet costs: The NPO Zappelin app is free.However, the data traffic required for streaming videos, and makinggames, drawings and booklets available offline, may result inadditional costs. By default you can only download or stream whenyour device is connected to Wi-Fi. In the parent menu you canindicate that you also want to download and stream if your deviceis not connected to Wi-Fi. - My favorite program is not there:Programs are restricted in the app due to rights. - Full memory:The app saves the books, games and crafts, so you can view themwithout internet. If the memory of your phone or tablet fills up,go to the parent screen and delete files that you do not use a lot.- App not available outside the Netherlands: Unfortunately Zappelinhas no rights to offer the films abroad. The NPO Zappelin app istherefore only available for Dutch accounts. - Update appimpossible: The Zappelin app is suitable for Android phones andtablets v.a. version 4.3.
NPO Zapp 1.6.1
NPO
Met de app van NPO Zapp kun je live Zapp kijken of je favorieteprogramma terugkijken. Deze applicatie plaatst cookies om hetgebruik van de verschillende onderdelen te meten. Met installatievan de app ga je hiermee akkoord. Zie ook onzegebruikersvoorwaarden ophttps://www.zapp.nl/nieuws/gebruiksvoorwaarden Problemen oplossen:- Hoge internetkosten: Als je niet bent verbonden met wifi maar eenmobiele internetverbinding hebt, dan kan het downloaden of streamenvan video tot extra kosten leiden. Bij de instellingen kun je ditvoorkomen door de optie ‘Streamen over mobiel netwerk’ uit teschakelen. - Mijn lievelingsprogramma staat er niet in: NPO Zappheeft niet van alle programma’s die op tv te zien zijn de rechtenom ze ook in de app beschikbaar te stellen. - De app is nietbeschikbaar buiten Nederland: NPO Zapp heeft helaas geen rechten omde filmpjes in het buitenland aan te bieden. De app is daaromalleen beschikbaar voor Nederlandse accounts. - Heb je vragen overde app of problemen met de werking van de app, mail dan naarpost@npozapp.nl voor support. Vragen die bij de recensies staankunnen we helaas niet beantwoorden. With the NPO Zapp app you canwatch live Zapp or watch your favorite program. This applicationplaces cookies to measure the use of the different parts. Withinstallation of the app you agree with this. See also our userconditions at https://www.zapp.nl/nieuws/gebruiksvoorwaarden Solveproblems: - High internet costs: If you are not connected to Wi-Fibut have a mobile internet connection, downloading or streamingvideo can lead to extra costs. With the settings you can preventthis by deactivating the option 'Stream over mobile network'. - Myfavorite program is not there: NPO Zapp does not have all theprograms on TV to see the rights to make them available in the app.- The app is not available outside the Netherlands: NPO Zappunfortunately has no rights to offer the films abroad. The app istherefore only available for Dutch accounts. - If you havequestions about the app or problems with the operation of the app,mail to post@npozapp.nl for support. We can not answer anyquestions that are related to the reviews.
NPO Radio 2 4.1.6
NPO
Speciaal voor jou een spiksplinternieuwe app van NPO Radio 2! Hierkun je live luisteren, meekijken in de studio, checken welke muziekwe draaien en alle uitzendingen terugvinden. We hebben het ookleuker gemaakt om berichtjes naar de studio te sturen. Door decompleet vernieuwde chatfunctie is de kans namelijk groter dan ooitdat je een bericht terugkrijgt. Voor onze podcasts, zoalsbijvoorbeeld 30 MINUTEN RAUW van Ruud de Wild, ben je hier ook ophet juiste adres. Hier vind je alles van NPO Radio 2 in één app. OpNPO Radio 2 luister je naar de beste muziek van toen en nu!Programma’s: Jan-Willem Start Op, Aan De Slag!, Gijs 2.0, StendersPlatenbonanza, De Wild In De Middag, Wout2Day, De Staat van Stasse,Rabbering Laat, ’t Wordt Nu Laat, RickvanV doet 2, Motel de Wilt,Zet ‘M Op : Rutger, Annemiekes A-Lijst, Vinyl Friday, Frank’s FunkyFriday, One Night Stenders, De Wat een Week Show, Simone’sSonglines, Afslag Thunder Road, Vroeg op Frank, De Timur TimurShow, Spijkers met Koppen, Muziekcafé, Soul Night met One’sy,Bureau Kijk in de Vegte, Jaspers Tracktocht, De Albumshow, ThankGod it’s Sunday en Blokhuis. De DJ’s die al die lekkere muziek,nieuwtjes en interviews presenteren zijn: Ruud de Wild, GijsStaverman, Rob Stenders, Jan-Willem Roodbeen, AnnemiekeSchollaardt, Bart Arens, Carolien Borgers, Corne Klijn, DaniëlDekker, Dolf Jansen, Emmely de Wilt, Evelien de Bruijn, FelixMeurders, Frank van ’t Hof, Cielke Sijben, Henk van Steeg, JeroenKijk in de Vegte, Leo Blokhuis, One’sy Muller, Paul Rabbering, Rickvan Velthuysen, Rutger Radstaake, Shay Kreuger, Simone Walraven,Stefan Stasse, Thijs Maalderink, Timur Perlin en Wouter van derGoes. Er is maar één NPO Radio 2. Tips om deze app nóg beter temaken? Stuur een mail naar info@radio2.nl! We zijn benieuwd naarjouw mening. (c) 2018 NPO Especially for you a brand-new app fromNPO Radio 2! Here you can listen live, watch in the studio, checkwhich music we play and find all the broadcasts. We also made itmore fun to send messages to the studio. Because of the completelynew chat function the chance is greater than ever that you get amessage back. For our podcasts, such as 30 MINUTEN RAUW from Ruudde Wild, you are also at the right address here. Here you will findeverything from NPO Radio 2 in one app. On NPO Radio 2 you listento the best music from then and now! Programs: Jan-Willem Start On,On The Battle !, Gijs 2.0, Stenders Platenbonanza, The Wild In TheAfternoon, Wout2Day, The State Of Stasse, Rabbering Late, It's LateNow, RickvanV does 2, Motel de Wilt, Zet 'M Op: Rutger, AnnemiekesA-List, Vinyl Friday, Frank's Funky Friday, One Night Stenders, TheWhat a Week Show, Simone's Songlines, Thunder Road Exit, Early onFrank, The Timur Timur Show, Spijkers with Koppen, Muziekcafé, SoulNight with One'sy, Desk Look in the Vegte, Jaspers Track Tour, TheAlbum Show, Thank God it's Sunday and Blokhuis. The DJs who presentall those tasty music, news and interviews are: Ruud de Wild, GijsStaverman, Rob Stenders, Jan-Willem Roodbeen, AnnemiekeSchollaardt, Bart Arens, Carolien Borgers, Corne Klijn, DaniëlDekker, Dolf Jansen, Emmely de Wilt , Evelien de Bruijn, FelixMeurders, Frank van 't Hof, Cielke Sijben, Henk van Steeg, JeroenLook in the Vegte, Leo Blokhuis, One'sy Muller, Paul Rabbering,Rick van Velthuysen, Rutger Radstaake, Shay Kreuger, SimoneWalraven , Stefan Stasse, Thijs Maalderink, Timur Perlin and Woutervan der Goes. There is only one NPO Radio 2.   Tips to makethis app even better? Send an email to info@radio2.nl! We areinterested in your opinion. (c) 2018 NPO
NPO 3FM – Music Starts Here 4.1.5
NPO
Met de NPO 3FM app luister je 24/7 naar de beste nieuwe muziek 👍.Luister radio of kijk live mee in de studio. Ontdek nieuwe muziek 🙏via de playlists, podcasts, of luister uitzendingen terug die jegemist hebt. Check welke muziek 🎸gedraaid is, en wat je kuntverwachten 🍍. Via de app kun je gratis een bericht sturen naar deDJ’s: Sander, Jorien, Eva, Angelique, Mark + Rámon, Frank, Lieke,Wijnand, Rob, Olivier, Vera, Herman, Kevin, Joram en Kaj. 3FM is déplek voor de beste muziek en de beste artiesten, een podium vooraanstormend muzikaal talent. NPO 3FM ❤️ Festivals: Rock Werchter,Pinkpop, Best Kept Secret, Down The Rabbit Hole, Woo hah! Festival,Zwarte Cross, Solar, Sziget Festival, Lowlands en Amsterdam DanceEvent. - Luister live naar de muziek van 3FM - Terugspoelen in delivestream - Muziek toevoegen aan je eigen Spotify playlist - Kijklive mee in de studio - Stuur een app’je naar de studio - Ontdeknieuwe muziek - Luister naar podcasts NPO 3FM is ook de zender van3voor12, 3FM Talent, 3FM Awards, Megahit, Mega Top 50 en SeriousRequest. De hele dag door hoor je op de radio de unieke NPO 3FMplaylist, samengesteld door onze DJ’s. Wij laten je kennismaken metde nieuwste muziek, muziek waar je zelf niet zo snel aan zou denkenen waar misschien nog nooit van gehoord hebt. Wij nemen je mee naarde vetste festivals en live concerten. NPO 3FM Music Starts Here!____________________ Feedback: Problemen of suggesties voor verdereontwikkeling ontvangen we bij voorkeur via de feedback optie in hetmenu van de app. (c) 2018 NPO With the NPO 3FM app you listen 24/7to the best new music 👍. Listen to radio or watch live in thestudio. Discover new music 🙏 via the playlists, podcasts, or listenback to broadcasts you've missed. Check which music is turned, andwhat you can expect 🍍. Via the app you can send a free message tothe DJ's: Sander, Jorien, Eva, Angelique, Mark + Rámon, Frank,Lieke, Wijnand, Rob, Olivier, Vera, Herman, Kevin, Joram and Kaj.3FM is the place for the best music and the best artists, a stagefor upcoming musical talent. NPO 3FM ❤️ Festivals: Rock Werchter,Pinkpop, Best Kept Secret, Down The Rabbit Hole, Woo hah! Festival,Zwarte Cross, Solar, Sziget Festival, Lowlands and Amsterdam DanceEvent. - Listen live to the music of 3FM - Rewind in the livestream- Add music to your own Spotify playlist - Watch live in the studio- Send an app to the studio - Discover new music - Listen topodcasts NPO 3FM is also the channel of 3voor12, 3FM Talent, 3FMAwards, Megahit, Mega Top 50 and Serious Request. Throughout theday you can hear the unique NPO 3FM playlist on the radio, compiledby our DJs. We introduce you to the latest music, music that youwould not think of as quickly and which you may never have heardof. We take you to the coolest festivals and live concerts. NPO 3FMMusic Starts Here! ____________________ Feedback: We prefer toreceive problems or suggestions for further development via thefeedback option in the app's menu. (c) 2018 NPO
NPO Radio 5 4.1.6
NPO
Via deze app luister je live naar NPO Radio 5, en kun je fragmentenof gemiste uitzendingen van je favoriete programma’s gemakkelijkterugluisteren. Ook kun je een gratis bericht sturen naar de studiovia de app. Elk najaar hoor je de Evergreen Top 1000, een lijst metde beste Evergreen muziek uit de jaren 60, 70 en 80 op NPO Radio 5.Denk aan artiesten als Tina Turner, The Beatles, ABBA, Eagles, GuusMeeuwis, Anita Meyer, Fleetwood Mac, Frank Sinatra en Boudewijn deGroot. Op NPO Radio 5 hoor je muziek uit de jaren 60, 70 en 80 incombinatie met informatie en service. Je voelt je thuis bij dezender van o.a. de Evergreen Top 1000, Arbeidsvitaminen, AdresOnbekend, Goudmijn, EO Live, De Muzikale Fruitmand, Theater van HetSentiment, Musical Moods, Andermans Veren, De Sandwich en Jeroenvan Inkel, Hans Schiffers, Tineke de Nooij, Tom Herlaar, BertKranenbarg, Henkjan Smits, Manuëla Kemp, Hijlco Span, Ron Stoeltie,Petra de Joode, Jan Rietman, Wilfred Kemp, Annemiek Schrijver,Yvonne Sprunken, Elsbeth Gruteke, Andries Knevel, Jacques Klöters,Kick van der Veer, Stefan Stasse, Ron Kas, Tjitske Volkerink enMarleen Stelling. In deze app: - Luister live naar de muziek vannationale en internationale artiesten - Chat met de presentatorenin de studio - Terugspoelen in de livestream - Podcasts beluisteren- Muziek toevoegen aan je eigen Spotify playlist - Zie welke muziekgedraaid is Kortom: download de app en geniet van informatie,service en de mooiste muziek muziek uit de jaren ’60, ’70 en ’80.____________________ Feedback: Problemen of suggesties voor verdereontwikkeling ontvangen we bij voorkeur via de feedback optie in hetmenu van de app. With this app you can listen to NPO Radio 5 live,and you can easily listen to fragments or missed broadcasts of yourfavorite programs. You can also send a free message to the studiovia the app. Every autumn you will hear the Evergreen Top 1000, alist of the best Evergreen music from the 60s, 70s and 80s on NPORadio 5. Think of artists such as Tina Turner, The Beatles, ABBA,Eagles, Guus Meeuwis, Anita Meyer, Fleetwood Mac, Frank Sinatra andBoudewijn de Groot. On NPO Radio 5 you can hear music from the 60s,70s and 80s in combination with information and service. You feelat home with the channels of the Evergreen Top 1000, OccupationalVitamins, Address Unknown, Gold Mine, EO Live, The Musical FruitBasket, Theater of The Sentiment, Musical Moods, Andermans Veren,De Sandwich and Jeroen van Inkel, Hans Schiffers, Tineke de Nooij,Tom Herlaar, Bert Kranenbarg, Henkjan Smits, Manuëla Kemp, HijlcoSpan, Ron Stoeltie, Petra de Joode, Jan Rietman, Wilfred Kemp,Annemiek Schrijver, Yvonne Sprunken, Elsbeth Gruteke, AndriesKnevel, Jacques Klöters, Kick van der Veer , Stefan Stasse, RonKas, Tjitske Volkerink and Marleen Stelling. In this app: - Listenlive to the music of national and international artists - Chat withthe presenters in the studio - Rewind in the live stream - Listento podcasts - Add music to your own Spotify playlist - See whichmusic has been played In short: download the app and enjoyinformation, service and the most beautiful music music from the60s, 70s and 80s. ____________________ Feedback: We prefer toreceive problems or suggestions for further development via thefeedback option in the app's menu.
NPO Radio 4 – Klassieke muziek 3.5.4
NPO
Luister naar klassieke muziek via de app van NPO Radio 4. Je kuntvia de app live luisteren naar de uitzendingen van NPO Radio 4. Ookkun je on demand luisteren naar speellijsten voor elk moment van dedag, speciaal voor jou gemaakt door de samenstellers van NPO Radio4: Ontspanning, Onderweg, Wakker Worden, Schoonmaakmuziek, At themovies, Voor het Slapen gaan en Energie. In deze speellijstengeniet je van de muziek van o.a. Bach, Mahler, Beethoven, Mozart,Schubert, Verdi, Tsjaikovski, Vivaldi, Wagner en Händel.Op NPORadio 4 hoor je onder andere de volgende programma’s:De Ochtend van4Een programma met klassieke muziek en het laatste nieuwsDeKlassiekenElke werkdag van 9-12 de mooiste klassieke muziek uit demuziekgeschiedenisDe MuziekfabriekEen programma met prettig in hetgehoor liggende klassieke muziek voor de lunchtijd. Naastinformatie over muziek en componisten, óók de belangrijkste(muzikale) gespreksonderwerpen van de dag.4 de middagMuziek bijjouw middag. Luister maandag tot en met vrijdag naar dé muziek diede middag kleurt.PodiumIedere werkdag het laatste muzieknieuws,nieuwe cd’s en concerttipsPassaggioMuziek om bij te komen van dedag en op te laden voor de avond.AvondconcertIn het programmaAvondconcert hoor je dagelijks live opnamen van Nederlandse eninternationale concertpodia.OpiumOpium is een radioprogrammaboordevol klassieke muziek en doordrenkt van Kunst & Cultuur.De presentator ontvangt een gast en er is live muziek! Iederewerkdag live vanuit VondelCS in het Vondelpark te Amsterdam.NTROpera LiveComplete opera's uit de grote (inter)nationaleoperahuizen. Actualiteiten, achtergronden en opinies en veel muziek(zowel historische opnamen als de nieuwste releases)HetZondagochtend Concert
Begin je zondag goed met een heerlijk liveconcert vanuit Het Concertgebouw!____________________Android 4.0 enouder:Er is helaas beperkte of geen ondersteuning voor het afspelenvan video's en het ontvangen van notificaties. Feedback:Problemenof suggesties voor verdere ontwikkeling ontvangen we bij voorkeurvia de feedback optie in het keuzemenu van deapp.Camera/microfoon:De app kan gebruikmaken van de camera enmicrofoon om een foto, video of audio-opname te maken die gedeeldkan worden met de redactie. Dit gebeurt alleen op verzoek van degebruiker bij een specifieke actie.Identiteit:Om notificaties tekunnen ontvangen is identificatie via een account vereist.Wachtwoorden worden niet met ons gedeeld.Dataverbruik:Deradiozenders worden ontvangen via een internetverbinding. Via Wi-Fizijn hier doorgaans geen kosten aan verbonden, maar bij andergebruik van mobiel internet, zoals 4G, kunnen kosten in rekeningworden gebracht. Het dataverbruik is voor eigen risico en het isaan te raden om dit in de gaten te houden.Privacy en voorwaarden:Erworden cookies geplaatst om gebruik te meten. Met installatie vande applicatie wordt hiermee akkoord gegaan.(c) 2018 NPOListen toclassical music through the app NPO Radio 4. You can listen livevia the app to broadcast NPO Radio 4. You can also listen on demandto playlists for any time of the day, made especially for you bythe makers of NPO Radio 4: Relax, move, Waking, Cleaning Music, Atthe movies, go for the sleep and energy.These playlists you enjoythe music include Bach, Mahler, Beethoven, Mozart, Schubert, Verdi,Tchaikovsky, Vivaldi, Wagner and Handel.On NPO Radio 4 you hearinclude the following programs:The 4 MorningA program of classicalmusic and newsthe ClassicsWeekdays 9-12 the finest classical musicin musicThe Music FactoryA program with a nice catchy classicalmusic at lunch time. In addition to information about music andcomposers, even the key (musical) topics of the day.4afternoonMusic to your afternoon. Listen Monday to Friday for yourmusic that turns the afternoon.StageEvery day the latest musicnews, new CDs and concert tipsPassaggioMusic to recover from theday and recharge for the evening.Evening concertThe programAvondconcert hear daily live recordings from Dutch andinternational concert stages.OpiumOpium is a radio program full ofclassical music and steeped in Arts & Culture. The hostreceives a guest and there is live music! Every day live fromVondelCS in the Vondelpark in Amsterdam.NTR Opera LiveCompleteoperas from large (inter) national opera houses. Affairs,backgrounds and opinions and lots of music (both historicalrecordings as the latest releases)The Sunday Morning ConcertStartyour Sunday with a delicious concert live from theConcertgebouw!____________________Android 4.0 andabove:Unfortunately there is limited or no support for videoplayback and receiving notifications. feedback:Problems orsuggestions for further development, we receive preferably via thefeedback option in the menu of the app.Camera / microphone:The appcan use the camera and microphone to capture an image, video oraudio recording that can be shared with the editors. This occursonly at the request of the user to a specific action.Identity:Toreceive notifications identification is required via an account.Passwords are not shared with us.Data usage:The radio stations arereceived via an Internet connection. Wi-Fi here are usually nocharges, but other uses of mobile Internet, such as 4G, costs canbe charged. The data usage is at your own risk and it is advisableto keep this in mind.Privacy and conditions:Cookies are placed tomeasure usage. Installation is hereby agreed by the application.(C)2018 NPO
NPO FunX – The Sound of the City 4.1.7
NPO
NPO FunX is de publieke radiozender van urban Nederland. Met deFunX app luister je 24/7 naar een lekkere mix van hiphop, r&b,latin, afrobeats, reggae, dance, arab en andere internationalecrossover stijlen. Je hoort en leest het laatste nieuws uit de staden op het gebied van muziek en lifestyle: NPO FunX – The Sound ofthe City. Daarnaast praten we je bij over actuele zaken die voorjou belangrijk zijn. Wil je meepraten of je mening geven dan kun jevia de app gratis een bericht sturen naar de DJ’s. Ontdek nieuwemuziek via de playlists en podcasts en luister uitzendingen enfragmenten on demand terug als je iets gemist hebt. Op FunX hoor jemuziek van o.a. Josylvio, Broederliefde, J Balvin, Latifah, SevnAlias, Boef, Ronnie Flex, Beyoncé, Frenna, Jonna Fraser, Bizzey,Drake, SBMG, Rihanna, DJ Khaled en meer. FunX DiXte 1000: Elk jaarhoor je de FunX DiXte 1000! De hitlijst met duizend dikke trackswordt samengesteld op basis van jouw stemmen. FMA’s: Jaarlijksreikt FunX dé urban muziekprijzen van Nederland uit tijdens de FunXMusic Awards. Door te stemmen bepaal jij welke artiesten een awardin ontvangst mogen nemen. FunX is er voor iedereen, met specialestreams voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Wil jeliever even alleen muziek horen check dan onze themakanalen SlowJamz, Dance, HipHop, Latin, Arab of Reggae met 24/7 de grootstehits. In deze app: - Luister live naar de muziek van FunX - Checkhet laatste urban & lifestyle nieuws - Luister naar podcasts -Ontdek nieuwe muziek - Chat met de DJ in de studio - Kijk live meein de studio - Check welke tracks gedraaid zijn - Voeg nummers toeaan je eigen Spotify playlist - Spoel terug in de livestream____________________ Feedback: Problemen of suggesties voor verdereontwikkeling ontvangen we bij voorkeur via de feedback optie in hetkeuzemenu van de app. (c) 2018 NPO NPO FunX is the public radiostation of urban Netherlands. With the FunX app you can listen 24/7to a nice mix of hip hop, r & b, latin, afrobeats, reggae,dance, arab and other international crossover styles. You hear andread the latest news from the city and in the field of music andlifestyle: NPO FunX - The Sound of the City. We also keep youupdated on current issues that are important to you. If you want tohave a say or give your opinion, you can send a free message to theDJs via the app. Discover new music through playlists and podcastsand listen back to broadcasts and clips on demand if you've missedsomething. On FunX you can hear music from Josylvio, Brother Love,J Balvin, Latifah, Sevn Alias, Boef, Ronnie Flex, Beyoncé, Frenna,Jonna Fraser, Bizzey, Drake, SBMG, Rihanna, DJ Khaled and more.FunX DiXte 1000: Every year you hear the FunX DiXte 1000! The hitlist with a thousand thick tracks is compiled based on your votes.FMAs: Every year, FunX presents the urban music prizes of theNetherlands during the FunX Music Awards. By voting you decidewhich artists can receive an award. FunX is for everyone, withspecial streams for Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht.Would you rather just hear music check our theme channels SlowJamz, Dance, Hip Hop, Latin, Arab or Reggae with 24/7 the biggesthits. In this app: - Listen live to the music of FunX - Check thelatest urban & lifestyle news - Listen to podcasts - Discovernew music - Chat with the DJ in the studio - Watch live in thestudio - Check which tracks have been rotated - Add songs to yourown Spotify playlist - Rinse back in the livestream____________________ Feedback: We prefer to receive problems orsuggestions for further development via the feedback option in theapp's choice menu. (c) 2018 NPO
NPO Soul & Jazz 4.1.6
NPO
Dit is de officiële app van NPO Soul & Jazz. Bij ons hoor je debeste soul- en jazzmuziek, live-opnames van concerten en meer. Viadeze app luister je programma’s on demand terug en check je infovan je favoriete soul- en jazzartiesten. Op NPO Soul & Jazzpresenteren o.a. Andrew Makkinga, One’sy Muller, Co de Kloet, PhilHorneman, Benjamin Herman en Tom Klaassen programma’s. Live Muziek& Festivals: Elk jaar besteedt NPO Soul & Jazz veelaandacht aan live muziek en festivals. Je hoort de mooisteconcerten voorbijkomen van o.a. North Sea Jazz Festival.____________________ Feedback: Problemen of suggesties voor verdereontwikkeling ontvangen we bij voorkeur via de feedback optie in hetkeuzemenu van de app. (c) 2018 NPO This is the official app of NPOSoul & Jazz. With us you will hear the best soul and jazzmusic, live recordings of concerts and more. Through this app youlisten back to programs on demand and check your info from yourfavorite soul and jazz artists. At NPO Soul & Jazz, amongothers, Andrew Makkinga, One'sy Muller, Co de Kloet, Phil Horneman,Benjamin Herman and Tom Klaassen will present programs. Live Music& Festivals: Every year NPO Soul & Jazz pays a lot ofattention to live music and festivals. You will hear the mostbeautiful concerts of ao North Sea Jazz Festival.____________________ Feedback: We prefer to receive problems orsuggestions for further development via the feedback option in theapp's choice menu. (c) 2018 NPO
3FM Festivals 1.31
NPO
Je festivalseizoen begint bij 3FM!3FM is dé plek voor de beste muziek en de coolste artiesten, eenpodium voor aanstormend muzikaal talent. Laat je verrassen doorunieke festivaltips van Domien Verschuuren, Frank van der Lende,Ramon en Mark, Michiel Veenstra, Roosmarijn Reijmer, SanderHogendoorn, Wijnand Speelman, Angelique, Herman Hofman en AnnemiekeSchollaardt. En alles is direct afspeelbaar. Music startshere.Dit kun je allemaal doen met de 3FM Festival app:- Bekijk de line-up van je favoriete festivals- Stel je eigen line-up samen o.b.v. je muzieksmaak- Laat je inspireren door Festivaltips van o.a. Roosmarijn, Herman,Angelique, Sander en Frank- Bekijk welke acts zij gaan zien- Ontdek waar je vrienden naar toe gaan- Maak je eigen festival playlist- Volledige integratie van muziek, playlist, programmaBeleef live alle festivals van 2017 op NPO 3FM: Rock Werchter,Pinkpop, Best Kept Secret, Down The Rabbit Hole, Woo hah! Festival,Zwarte Cross, Solar Weekend, Sziget Festival, Lowlands en AmsterdamDance Event.Your festival seasonbegins 3FM!3FM is the place for the best music and the coolest artists, astage for up and coming musical talent. Be surprised by uniquefestival tips Domien Verschuuren, Frank van der Lende, Ramon andMark, Michiel Veenstra, Roosmarijn Reijmer Sander Hogendoorn,Wijnand Speelman, Angelique, Herman Hofman and AnnemiekeSchollaardt. And everything is instantly playable. Music startshere.This you can do with the 3FM Festival app:- Check out the lineup of your favorite festivals- Set your own line up together o.b.v. your taste- Be inspired by Festival tips include Roosmarijn, Herman,Angelique, and Frank Sander- See what acts they will see- Find out where your friends are going- Create your own playlist festival- Full integration of music, playlist, programExperience live all the festivals of 2017 NPO 3FM: Rock Werchter,Pinkpop, Best Kept Secret, Down The Rabbit Hole, Woo hah! Festival,Black Cross, Solar Weekend, Sziget Festival, Lowlands and AmsterdamDance Event.
NPO Zappelin radio 2.10.1
NPO
Op NPO Zappelin radio hoor je de leukstemuziek voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Veel muziek is herkenbaarvan de tv-programma's van NPO Zappelin.____________________Android 4.0 en ouder:Er is helaas beperkte of geen ondersteuning voor het afspelen vanvideo's en het ontvangen van notificaties.Feedback:Problemen of suggesties voor verdere ontwikkeling ontvangen we bijvoorkeur via de feedback optie in het keuzemenu van de app.Camera/microfoon:De app kan gebruikmaken van de camera en microfoon om een foto,video of audio-opname te maken die gedeeld kan worden met deredactie. Dit gebeurt alleen op verzoek van de gebruiker bij eenspecifieke actie.Locatiebepaling:Bij deelname aan sommige zenderacties kan het nodig zijn omlocatiebepaling en/of bluetooth te activeren. Dit gebeurt alleennadat een gebruiker hiervoor apart toestemming heeft gegeven bijdie specifieke actie.Identiteit:Om notificaties te kunnen ontvangen is identificatie via eenaccount vereist. Wachtwoorden worden niet met ons gedeeld.Dataverbruik:De radiozenders worden ontvangen via een internetverbinding. ViaWi-Fi zijn hier doorgaans geen kosten aan verbonden, maar bij andergebruik van mobiel internet, zoals 3G, kunnen kosten in rekeningworden gebracht. Het dataverbruik is voor eigen risico en het isaan te raden om dit in de gaten te houden.Privacy en voorwaarden:Er worden cookies geplaatst om gebruik te meten. Met installatievan de applicatie wordt hiermee akkoord gegaan.(c) 2015 NPONPO Zeppelin radio youcan hear the best music for children 2 to 6 years. A lot of musicis recognizable from the TV programs of NPO Zeppelin.____________________Android 4.0 and above:Unfortunately there is limited or no support for video playback andreceiving notifications. Feedback:Problems or suggestions for future development, we receivepreferably via the feedback option in the menu of the app.Camera / microphone:The app can use the camera and microphone to take a picture, videoor audio recording that can be shared with the editors. This occursonly at the request of the user for a specific action.Localization:When participating in some transmitter actions it may be necessaryto activate location determination and / or bluetooth. This onlyhappens after a user has given special permission for thatparticular action.Identity:To receive notifications via an account identification is required.Passwords are not shared with us.Data usage:The radio stations are received via an Internet connection. Wi-Fihere are usually no charges, but in other mobile internet usage,such as 3G, costs can be charged. The data usage is at your ownrisk and it is advisable to keep this in mind.Privacy and conditions:Cookies are placed to measure usage. With installation of theapplication is agreed.(C) 2015 NPO
NPO Groen
NPO
De NPO Groen app daagt je uit om je impact ophet milieu te verminderen! Accepteer uitdagingen, hou ze een weekvol en ontdek wat je hebt bespaard. Hoeveel water bespaar je als jekorter doucht? Hoeveel elektriciteit scheelt het als je de drogerniet gebruikt? De NPO Groen app helpt je om elke week een beetje‘groener’ te leven.· Accepteer uitdagingen om je impact op het milieu teverminderen.· Richt je op afval, water of energie en draag bij aan gezamenlijkedoelen.· Je ontvangt speciale tipvideo’s van BN’ers die ook meedoen.· Wij houden voor je bij hoeveel jij en de andere gebruikers van deapp besparen.· Deel je voortgang op social media om heel Nederland groener temaken.· Blijf op de hoogte van interessante groene nieuwtjes met deTijdlijn.Samen maken we Nederland in 7 dagen groener. Succes!NPO Green app challengesyou to reduce your impact on the environment! Accept challenges,keep them a full week and see what you have saved. How much wateryou save if you shorten showering? How much electricity will saveit if you do not use the dryer? NPO Green app helps you every weekto live a little greener.· Accept challenges to reduce your impact on theenvironment.· Focus on waste, water and energy and contribute to commongoals.· You will receive special tipvideo of celebrities whoparticipate.· We love you how much you and the other users save app.· Part to make progress on social media to greenerNetherlands.· Keep track of interesting green news with the Timeline.Together we make the Netherlands in 7 days greener. Success!
NPO SterrenNL 4.1.6
NPO
Luister 24 uur per dag via deze app naar Sterren NL Radio, deradiozender voor de leukste Nederlandstalige en volkse muziek. VanJan Smit tot Django Wagner en van Gerard Joling tot WillekeAlberti… Je hoort ze allemaal voorbijkomen. Daarnaast lees je hetlaatste nieuws over de sterren en kun je meedoen met mooie acties.Presentatoren van Sterren NL zijn: Daniël Dekker, Emilie Sleven,Jan Paparazzi, Corné Klijn, Frank van ’t Hof, Lucas van Leeuwen,Perry Kramps en Frans Duijts. Sterren NL is een initiatief vanAVROTROS. Sterren NL heeft als doel om zoveel mogelijkNederlandstalige muziekliefhebbers aan haar, en daardoor aanAVROTROS, te binden. Daarnaast heeft Sterren NL als missie eenbelangrijk en populair onderdeel van de Nederlandstaligevolkscultuur - namelijk Nederlandstalige muziek - uit te lichten,te archiveren en te promoten. Sterren NL Radio, de nummer 1 inNederlandstalige muziek! In deze app: - Luister live naar de muziekvan Nederlandse artiesten - Kijk live mee in de studio - Chat metde DJ in de studio - Terugspoelen in de livestream - Muziektoevoegen aan je eigen Spotify playlist - Ontdek nieuweNederlandstalig muziek - Zie welke muziek gedraaid is Listen 24hours a day via this app to Sterren NL Radio, the radio station forthe best Dutch and folk music. From Jan Smit to Django Wagner andfrom Gerard Joling to Willeke Alberti ... You can hear them all. Inaddition, you can read the latest news about the stars and you canparticipate in beautiful promotions. Presenters of Stars NL are:Daniël Dekker, Emilie Sleven, Jan Paparazzi, Corné Klijn, Frank van't Hof, Lucas van Leeuwen, Perry Kramps and Frans Duijts. SterrenNL is an AVROTROS initiative. Sterren NL aims to bind as many Dutchmusic lovers as possible to her, and therefore to AVROTROS. Inaddition, Sterren NL has the mission to highlight, archive andpromote an important and popular part of Dutch folk culture -namely Dutch music. Stars NL Radio, the number 1 in Dutch music! Inthis app: - Listen live to the music of Dutch artists - Watch livein the studio - Chat with the DJ in the studio - Rewind in thelivestream - Add music to your own Spotify playlist - Discover newDutch music - See which music is played
NPO 3 2.3
NPO
De NPO 3-app laat je meedoen met NPO 3. Het is je tweede scherm bijquizzen, tests en shows waarin jij meespeelt op je mobiele device.Speel bijvoorbeeld mee met De Keuringsdienst van Waarde en deverschillende tests van BNNVARA of praat na tijdens de Aftertalksvan NPO 3. Ook de voor jou geknipte fragmenten van de programma’svan NPO 3 staan voor je klaar. Daarnaast kijk je natuurlijk bekendetitels als 3 Op Reis, Zondag met Lubach, Streetlab en First Dates.Spot jij in je boodschappenmandje of de supermarkt iets wat te mooiis om waar te zijn? Deel het in de app bij de Keuringsdienst vanWaarde. Je speelt de Nationale 2017 Test, De Bureau Sporttest en DeNationale Reistest. Presentatoren van NPO 3 zijn onder andere:Geraldine Kemper, Jan Versteegh, Lauren Verster, Tim Hofman, SophieHilbrand, Rutger Castricum, Sofie van den Enk, Chris Zegers,Filemon Wesselink en Gwen van Poorten. De programma’s op NPO 3 zijnvan AVROTROS, BNNVARA, EO, KRONCRV, NTR, PowNed en VPRO. The NPO 3app lets you join NPO 3. It is your second screen to quizzes, testsand shows where you play along on your mobile device. For example,play along with the Inspection of Value and the various testsBNNVARA or talk after during the After Talks of NPO 3. Also for youcut fragments of NPO 3 programs waiting for you. In addition, ofcourse, you look familiar titles like 3 Traveling Sunday withLubach, Streetlab and First Dates. Ridicule you in your shoppingbasket or the supermarket something is too good to be true? Shareit in the app to the inspection value. You play the National Testin 2017, The Agency Sports Test and National Reisetest.  Presenters of NPO 3 include: Geraldine Kemper, Jan Versteegh,Lauren Verster, Tim Hofman, Sophie Hilbrand, Rutger Castricum,Sofie van den Enk, Chris Zegers, Filemon Wesselink and Gwen Gates.Programs on NPO 3 of AVRO TROS, BNNVARA, EO, KRONCRV, NTR, PowNedand VPRO.