NRK Apps

Loading...
NRK 2.6.11
NRK
NRK gir deg kjapp oversikt over nyhetsbildet og det sominteresserer deg. I helt ny innpakning kan du oppleve Norgesbredeste nyhetstilbud - fra siste oppdateringer i nyhetsbildet, viatoppsaker og hva andre har lest, til langlesing og de kategorienedu velger å se mer av. Om du har appene "NRK TV" & "NRK Radio"får du i tillegg sømløs kopling til aktuelle program ogdirektekanaler. Er du fornøyd med appen? Gi en anmeldelse i GooglePlay :slightly_smiling_face: Er det noe du savner eller ikke liker?Rist på appen og fortell oss hva vi kan forbedre Denne appentrenger følgende tilganger: Enhets- og apploggen benyttes for åfinne ut om appen kjører i bakgrunnen. Denne tillatelsen er ikkelenger nødvendig for å gi brukeren varslinger, og vil bli fjernet ien oppdatering. Identitet benyttes for å gi brukeren varslinger vedstore nyhetshendelser, morgenoppsummering eller nyhetshistorier duselv velger å følge. Denne tillatelsen er ikke lenger nødvendig forå motta varslinger, og vil bli fjernet i en oppdatering. Posisjonbenyttes for å kunne gi brukeren distriktsnyheter der vedkommendeer, og sender med posisjonen i nyhetstips dersom brukeren velgerdet. Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for å finne ut ombrukeren har nettilgang. Kamera og bilder/medier/filer benyttes forå kunne legge ved bilder eller video dersom brukeren benytter segav nyhetstips-funksjonen. NRK provides quick overview of the newsand what interests you. In totally new packaging can experiencepresent a wide novelty offerings - from last updates in the news,via state matters and what others have read, for long reading andthe categories of your choice to see more of. If you have apps "NRKTV" & "NRK Radio" in addition you seamless connection to thecurrent program and direct channels. Are you satisfied with theapp? Give a review in Google Play: slightly_smiling_face: Is thereanything you miss or do not like? Shake the app and let us knowwhat we can improve This app needs the following permissions:Device and app history is used to determine if the app is runningin the background. This permit is no longer required to provideuser notifications, and will be removed in an update. Identity isused to provide user notifications when big news events, morningsummary or news stories you choose to follow. This permit is nolonger required to receive notifications, and will be removed in anupdate. Position is used to provide the user with district newswhere that is, and sends the position in news tips if the userselects it. Information about Wi-Fi connection is used to determineif the user offline. Camera and Photos / media / files used toattach photos or video if the user uses news tips feature.
NRK TV
NRK
Se hele NRKs store utvalg av serier, dokumentarer, underholdning,film, sport og nyheter. Det finnes også egne kategorier for barn ogfamilie med innhold som alle vil like. I tillegg kan du: · Spoletilbake og se direkte-TV opptil tre timer forsinket dersom du gikkglipp av starten på programmet du ville se · Benytte Chromecast forå se programmene på stor skjerm · Logge inn og få muligheten til åfortsette der du slapp, og enkelt finne igjen dine favoritter Avrettighetsgrunner er størsteparten av innholdet kun tilgjengelig iNorge. Appen støtter Android 5 eller nyere. See the entire NRK's​​large selection of series, documentaries, entertainment, movies,sports and news. There are also separate categories for childrenand family with content that everyone will like. In addition, youcan: · Rewind and watch live TV up to three hours delayed if youmissed the start of the program you wanted to watch · Use theChromecast to watch the programs on big screen · Log in and get theopportunity to continue where you left off and easily find yourfavorites For reasons of rights, most of the content is onlyavailable in Norway. The app supports Android 5 or later.
NRK Super 2.12.2
NRK
Se NRK Super når og hvor du vil! Her finner du alle barnasfavorittprogrammer fra NRK Super, de kan se TV-programmer direkteeller om igjen. Appen er designet for barnefingre med storetrykkflater og gjenkjennelige bilder, det er lett å finne innholdselv og videoer spilles av umiddelbart i stor skjerm. Appen erpersonlig for barna og den kan ha flere profiler dersom flere barnbruker samme mobil eller nettbrett. Innhold som er best egnet forde eldste barna, kan enkelt skjules på profiler for små barn. Vianbefaler at du bruker NRK Super-appen med trådløst nettverk.Dennne appen trenger følgende tilganger: Bilder/medier/filerbenyttes for at brukeren skal kunne velge et bilde som sittprofilbilde. Kamera benyttes for at brukeren skal kunne brukeenhetens kamera til å ta et nytt bilde til sitt profilbilde. Bildetforblir på enheten. Informasjon om Wi-Fi-tilkobling benyttes for atappen skal kunne vite om enheten er på trådløst nettverk og lastevideostrømkvalitet deretter. See NRK Super whenever and whereveryou want! Here are all the children's favorite programs from NRKSuper, they can watch TV programs directly or over. The app isdesigned for children fingers with large print areas andrecognizable images, it is easy to find content yourself and videosare played instantly on a large screen. The app is personalized forkids and it can have multiple profiles if more kids are using thesame mobile or tablets. Content that is best suited for the olderchildren, can easily hide on the profiles of small children. Werecommend using NRK Super app with wireless networks. Dennne appneeds the following permissions: Photos / Media / Files used forthe user to select an image as their profile picture. Cameras usedfor the user to use the device's camera to take a new image totheir profile picture. The image remains on the device. Informationabout Wi-Fi connection is used for the app to know if the device isin wireless network and download video stream quality then.
Yr
NRK
New Yr on Android is different from anything else you’ve seen inweather forecasting: Scroll through a beautiful and animated sky tosee how the weather changes hourly, and get all the need-to-knowdetails at the same time. The weather visualization makes it a funexperience to check the weather – even when it’s raining! Forecastsare delivered by the Norwegian Meteorological Institute. NEW APPFEATURES: • Weather conditions in a visualized 48-hour forecast,with animated clouds, rain, snow and fog + details about wind,temperature and severe weather warnings. • Long term forecast intable – hour by hour the first three days. • Graph with moredetails on weather, temperature, wind and pressure. • Live90-minute precipitation forecast – our most accurate and updatedrain forecast (only in Norway). • Weather summary text. • Choosethe look of your widget • Easy navigation between sky view, tableand graph. • Weather from 10 million places around the world withoption to save your favorite places. ABOUT US: Yr is a weatherservice jointly produced by NRK and the Norwegian MeteorologicalInstitute. Our primary goals are to secure life and property, whiledelivering useful and accurate weather forecasts to our users,preparing them for all kinds of weather. This year we arecelebrating our ten-year anniversary, and with millions of usersevery day we are proud of being one of the most popular weatherservices in the world.
NRK Radio
NRK
NRK Radio-appen lar deg enkelt lytte til alle NRKs podkaster,direktekanaler og opptak av radioprogrammer. Hør våre anbefaltepodkaster, bla gjennom kategoriene, eller finn det du vil høre vedå søke. Appen husker hva du har hørt på tvers av alle enhetenedine, og du kan enkelt spole til avsnittene du ønsker å høre. Dukan laste ned podcasts for å lytte offline, og favoritt-markere deseriene du liker best. I appen kan du også lytte til direkteradioog spole opptil 3 timer tilbake i NRK P1, NRK P2, NRK P3, NRK mP3,NRK Alltid Nyheter, NRK Radio Super, NRK Klassisk, NRK Sápmi, NRKJazz, NRK Folkemusikk, NRK Radioresepsjonen, NRK Urørt, NRK P3X itillegg til alle NRKs distriktssendinger. Én time normal lyttinginnebærer nedlasting av omtrent 60MB - 90MB. Det samme gjelder fornedlasting av podcast. Det buffres inntil 15 minutter veddirektelytting (omtrent 15MB - 22,5 MB). The NRK Radio app lets youeasily listen to all of NRK's ​​podcasts, live channels andrecordings of radio programs. Hear our recommended podcasts, browsethe categories, or find what you want to hear by searching. The appremembers what you've heard across all your devices, and you caneasily rewind to the sections you want to hear. You can downloadpodcasts for offline listening and favorite-select the series youlike best. In the app you can also listen to live radio and rewindup to 3 hours in NRK P1, NRK P2, NRK P3, NRK mP3, NRK Always News,NRK Radio Super, NRK Classical, NRK Sápmi, NRK Jazz, NRK FolkMusic, NRK Radio Reception, NRK Untouched, NRK P3X in addition toall NRK's ​​district broadcasts. One hour of normal listeninginvolves downloading about 60MB - 90MB. The same goes for podcastdownloads. It is buffered for up to 15 minutes by live listening(approximately 15MB - 22.5 MB).
Fantorangen
NRK
Morsomme aktiviteter og læring for de minste barna med den populæreFantorangen fra NRK Super. Appen er spesielt tilpasset barn fra 2til 4 år, og alt innhold er på norsk. Her kan man leke, lære ogmore seg med aktiviteter som: - Vaskemaskin - Svømmehallen -Gjemsel - Syng med Fantorangen og dyrene - Rydding og leggetid - Gåpå do - Kle på Fantorangen - Baking og lek på kjøkkenet - Kile -Badetid - Tannpuss For at appen skal kunne spille av lyd og musikkkan ikke enheten stå i Lydløs-modus. Ingen kjøp i appen. Enhets-IDog anropsinformasjon benyttes til å måle antall unike brukere avappen. Enhetens id blir kryptert før den sendes, og appen verkenlagrer eller sender data som kan spores til enkeltpersoner. Funactivities and learning for the youngest children with the popularPhantom ring from NRK Super. The app is especially adapted forchildren from 2 to 4 years, and all content is in Norwegian. Hereyou can play, learn and enjoy activities such as: - Washing machine- Swimming pool - Hide and seek - Sing with the Phantom and theanimals - Clearing and bedtime - Go to the bathroom - Dress up thefantasy song - Baking and playing in the kitchen - Kile - Bathingtime - Toothpaste In order for the app to play audio and music, thedevice cannot be in Silent mode. No purchases in the app. Device IDand call information are used to measure the number of unique usersof the app. The device ID is encrypted before it is sent, and theapp neither stores nor sends data that can be traced toindividuals.
NRK Jođi 1.0
NRK
Dán eappas beasat gullat muitalusaid Sámis, seammásgo biillainmátkoštat doppe gos dat dáhpáhuvve, dahje go dušše jurdagis jođát.Buori mátki ja vuoje fal várrogasat! Vuoddji ii ábut jođidettiinčuoggut eappa! Máilmmis eai leat badjelmeare sápmelaččat.Eappa leasámegillii, go rabat, muhto sáhtát dárogiela válljet dakko gokkoleavgga oainnát.Eappa viežžá ieš muitalusaid sihke WiFi jamobilneahta bokte, jos it gieldde (sáhtát gieldit doppe gos dietleavga lea). Fuomáš ahte mobildatageavaheapmi sáhttá máksit. Eappaatná telefuvnna GPSa, vai sáhttá dieđihit go lahkonat báikkiid, goslivčče muitalusat. Dat golaha telefuvnna batteriija. Jos gielddáteappa sáddemis "Muittuhusaid", de jáddadat GPSa eappas ja seastátbatteriija.-----------------------------I denne appen får du høreeventyr og sagn fra Sápmi, samtidig som du reiser med bil gjennomområdene, der de skal ha skjedd, eller bare reiser dit i tankene.God tur og kjør pent! Appen er ikke ment for sjåfører, men forpassasjer.Appen vil være på nordsamisk når du åpner den, men du kangå inn i innstillingene (tannhjulet nede til høyre i appen) ogendre til norsk bokmål, om du ønsker det (se etter flagg!).Appenvil laste ned historier automatisk både på WiFi og mobilnett, mendu kan skru av automatiske nedlastinger på mobilnett, om du ønskerdet. Mobildatatrafikk kan medføre kostnader.Appen bruker GPS ibakgrunnen for å varsle om historier i nærheten. Bruk av GPS ibakgrunnen kan redusere batteritiden kraftig. Denne funksjonen kanslås av ved å deaktivere "Varslinger" under innstillinger(tannhjulet nede til høyre i appen).NRK Jodi sápmi sapmiForklaringpå rettigheter:Enhets- og apploggen benyttes for å holde orden påversjoner av appen.Posisjon benyttes for å kunne spille av enhistorie med tilhørighet i nærheten av der brukerener.Bilder/medier/filmer benyttes for å lagre lydfilene knyttet tilhistoriene.Enhets-ID og anropsinformasjon brukes for å kunneavbryte opplesning ved telefonoppringing.Dán eappas beasat gullatmuitalusaid Sámis, seammásgo biillain mátkoštat Dopp gos datdáhpáhuvve, dahje go Dussen jurdagis jođát. Buori matki yes vuojefal várrogasat! Vuoddji ii abuts jođidettiin čuoggut eappa!Máilmmis eai leat badjelmeare sápmelaččat.Eappa lea sámegillii, gorebate, muhto sáhtát dárogiela válljet dakko gokko leavggaoainnát.Eappa viežžá IES muitalusaid sihke WiFi yes mobilneahtabokte, jos it gieldde (sáhtát gieldit Dopp gos diet leavga lea).Fuomáš ahte mobildatageavaheapmi sáhttá máksit. Eappa Atnatelefuvnna GPSa, vai sáhttá dieđihit go lahkonat báikkiid, goslivčče Muitalusat. Dat golaha telefuvnna batteriija. Jos gielddáteappa sáddemis "Muittuhusaid", the jáddadat GPSa eappas yes seastátbatteriija.-----------------------------In this app you will hearfolk tales and legends from Sápmi, while traveling by car throughareas where they should not have happened, or simply travel therein your mind. Have a good trip and drive nicely! The app is notintended for drivers, but for passenger.The app will be in NorthernSami when you open it, but you can go into the settings (pinionbottom right of the app) and change to Norwegian Bokmål, if desired(see this flag!).The app will download automatically stories bothon WiFi and mobile networks, but you can turn off automaticdownloads on mobile network, if desired. Mobile data traffic mayincur charges.The app uses GPS in the background to warn of storiesnearby. Use of GPS in the background can decrease battery lifedramatically. This feature can be turned off by disabling the"Notifications" under settings (pinion bottom right of the app).NRKJodi Sápmi sapmiExplanation of rights:Device and app history isused to keep track of versions of the app.Position used to play ahistory of affiliation near where the user is.Photos / media /films are used to store audio files related to the stories.DeviceID & call information used to cancel recital by phone call.
Radioresepsjonens Oneliner-app 1.0.8
NRK
Radioresepsjonen, the hit radio show on NRKP3, has collected a huge amount of oneliner-jokes sent in bylisteners! Enjoy the hundreds of jokes directly on you Androiddevice.
NRK P3 2.4
NRK
NRK P3 – rett i lomma. Utforsk spillelisteneog åpne musikken i Spotify og Wimp. Vi har redesignet appen oggjort den enklere, bedre og mer funksjonell.Inneholder også fem unike radiokanaler: Underholdning fraRadioresepsjonen, hip hop fra National Rap Show, ny musikk fra P3Urørt, og hitkanalen mP3.Fungerer på Android version 2.3.3 og nyere.Denne appen trenger følgende tilganger- Enhets-ID og anropsinformasjon: Brukes for å pause avspilling vedtelefonsamtalerNRK P3 - right in yourpocket. Explore playlists and open music in Spotify and Wimp. Wehave redesigned the app and made it easier, better and morefunctional.Also includes five unique radio channels: Entertainment fromRadioresepsjonen, hip hop from National Rap Show, new music from P3Untouched and hitkanalen mP3.Works on Android version 2.3.3 and later.This app needs these permissions- Device ID and call information: Used to pause playback oftelephone calls
Burka eller Ninja 1.0.0
NRK
Har du ninjablikk? Klarer du å skille ØstenfraMidt-Østen? Spill NRK P3 sitt spill og se hvor mange poeng duklarerfør blikket ditt feiler! Del din beste score påFacebook!
Den Store Knappen 1.0.0
NRK
Den gjør ingenting til vanlig, men noengangerfår du beskjed om å bruke den når du følger et program. Detkanvære en avstemning, en måling eller for å få noe til å skje påTV,nett eller radio.It does nothing tonormal,but sometimes you will be prompted to use it when youfollow aprogram. It could be a poll, a measurement or to getsomething tohappen on TV, online or radio.
Snøfall 1.5.0
NRK
Det offisielle spillet til NRKs julekalender hvor du spiller helteni serien, Selma. På magisk vis havner hun i eventyrlandet Snøfallog der møter hun selveste Julenissen.- Kort ned ventetiden meddette actionfylte plattformspillet, som setter presisjon ogreaksjonsevne på en skikkelig prøve!- Bak hver luke gjemmer det segen ny bane som du kan spille.- Hjelp Selma gjennom nye utfordringerhver dag, fra 1. til 24. desember.- Bli kjent med de viktigsterollefigurene i serien, og få en daglig oppsummering avhandlingen.Musikk av Henrik Skram.Utviklet av Agens AS.The officialgame of NRK's ​​Christmas calendar where you play the hero of theseries, Selma. Magically find her in wonderland Snowfall and whereshe meets himself Santa Claus.- Shorten the waiting time with thisaction-packed platform game that puts precision and responsivenesson a real test!- Behind every hatch hides it a new path that youcan play.- Help Selma through new challenges every day, from 1st to24th December.- Become familiar with the main characters in theseries and get a daily summary of action.Music by HenrikSkram.Developed by Agens AS.
Alle Mot 1 1.1.5
NRK
Spill med når Alle mot 1 går på NRK1 på lørdager. Du deltar ved åavgi dine svar i appen og kjemper sammen med andre seere motdeltageren i studio. Og hvis du er heldig, kan du vinne den storepengepremien på opp til 100 000kr. Ole Rolfsrud og Selda Ekiz lederprogrammet som handler om å gjette nærmest riktig svar på rare,morsomme og spektakulære eksperimenter som: *Hvor mange helegjenstander er igjen på bordet etter at duken er dratt av? *Hvormange treff på ballen klarer de to paragliderne før de lander? Deter selvsagt helt gratis å delta via Alle mot 1s app. Du kan spillemed hver lørdag fra 12.01.19 til og med 23.03.19 (med unntak av02.03.19) Alle kan delta, men du må registrere telefonnummer ogvære fylt 18 år for å kunne vinne pengepremien. Play with whenEveryone against 1 goes on NRK1 on Saturdays. You participate bysubmitting your answers in the app and fighting with other viewersagainst the participant in the studio. And if you're lucky, you canwin the big cash prize of up to $ 100,000. Ole Rolfsrud and SeldaEkiz lead the program, which is about guessing almost the rightanswer to weird, funny and spectacular experiments like: * How manywhole items are left on the table after the cloth is ripped off? *How many hits on the ball do the two paragliders manage before theyland? It is of course completely free to join via All against 1sapp. You can play every Saturday from 12.01.19 to 23.03.19 (withthe exception of 02.03.19) Everyone can participate, but you mustregister the phone number and be over 18 years old in order to winthe cash prize.
Monster VR 1.0
NRK
I Monster VR blir du en del av NRKs mysteriedrama «Monster». Gjørdeg klar for en fryktinngytende opplevelse når du nå entrerdrømmene til Bjørn Sundquists rollefigur Ed.Fungerer best medGoogle Cardboard eller tilsvarende VR-briller.In Monster VR becomepart of NRK mysteriedrama "Monster." Get ready for an awe-inspiringexperience when you now enters the dreams of Bjørn Sundquist'scharacter Ed.Works best with Google Cardboard or equivalent VRglasses.