Neptis SA Apps

Yanosik: "antyradar", korki, nawigacja, kamera
Neptis SA
Dołącz do największej społeczności kierowców wPolsce i bądź informowany o bieżącej sytuacji na drodze!Korzystając z nawigacji Yanosik ominiesz korki i bezpieczniedotrzesz do celu, a asystent drogowy poinformuje Cię o:- kontrolach policji,- fotoradarach (stacjonarnych, odcinkowych, na światłach),- nieoznakowanych radiowozach,- wypadkach,- zagrożeniach i remontach drogowych,- kontrolach Inspekcji Transportu Drogowego.Dodatkowo aplikacja jest wyposażona w funkcję wideorejestratora,dzięki czemu możesz obronić się przed nadużyciami ze strony innychuczestników ruchu drogowego.Korzystając regularnie z aplikacji Yanosik możesz otrzymaćatrakcyjną ofertę ubezpieczenia OC/AC w YU!, której składkiobliczane są na podstawie Twojego stylu jazdy.Dzięki aplikacji możesz również zbierać dodatkowe punkty VITAY,korzystać z różnego rodzaju kuponów, które dedykowane są jedynieużytkownikom Yanosika.Pobierz aplikację Yanosik i jedź bezpiecznie do celu!Join the largestcommunity of drivers in Poland and be informed about the currentsituation on the road!Using the navigation Yanosik omit plugs and safely get to the end,and the assistant road will tell you about:- controls the police,- speed cameras (stationary staple, at the traffic lights)- unmarked vans,- cases,- threats and road repairs,- Road Transport Inspection checks.In addition, the application is equipped with the DVR function, soyou can defend yourself against fraud on the part of other roadusers.Using regular application Yanosik you can get an attractive offerliability insurance / YU AC !, which premiums are calculated basedon your driving style.With this application you can also collect extra points VITAY,enjoy a variety of coupons that are dedicated only to usersYanosika.Download the app Yanosik and drive safely to yourdestination!
YanosikTLS 2.0.2.2
Neptis SA
Zbudujcie z nami na nowo największą społeczność wspólnychpodróżników. Yanosik Tanie Linie Samochodowe to platformaskupiająca kierowców i pasażerów w jednym miejscu. Zasada jestprosta – możecie wyszukiwać interesujące Was przejazdy na stronieYanosikTLS.pl lub dodawać własne oferty, zarówno jako kierowcy, jaki pasażerowie. Dodatkowo możecie korzystać z bezpłatnych aplikacjimobilnych: dla kierowców – Yanosik (opcję ,,Oferuj przejazd''znajdziecie w menu), dla pasażerów – YanosikTLS (dostępna dlaAndroida). Pamiętajcie, że w YanosikTLS dodajecie oferty przejazdówBEZPŁATNIE i BEZ PROWIZJI! Dlaczego warto? 1. Możecie podzielić siękosztem przejazdu. 2. Zyskujecie miłe towarzystwo w podróży. 3.Wspólny przejazd jest korzystny dla środowiska.4. Prosta iintuicyjna aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie i dodawanieprzejazdów.YanosikTLS umożliwia łatwe zarządzanie przejazdami iszybkie wyszukiwanie połączeń: - łatwy kontakt z kierowcami ipasażerami poprzez aplikację;- całodobowy dostęp do swoichprzejazdów;- podgląd i ocena osoby, z którą podróżujemy;- dodającocenę, zwiększamy zaufanie wśród społecznościYanosikTLS.Podróżowanie nigdy nie było łatwiejsze i tańsze!Buildwith us again the largest community of common traveler.YanosikAirlines Auto is a platform bringing together drivers andpassengers in one place.The principle is simple - you can searchfor interesting rides on YanosikTLS.pl or add your own offer, bothas a driver and passengers.In addition, you can use the free mobileapplications:for drivers - Yanosik (option ,, Offer ride '' youwill find on the menu)for passengers - YanosikTLS (available forAndroid).Remember that you add YanosikTLS offer trips FREE and NOCOMMISSION!Why?1. You can share the cost of travel.2. You gain anice crowd on the go.3. The Joint passage is beneficial for theenvironment.4. Simple and intuitive application allows you toquickly find and add rides.YanosikTLS allows easy management of thecrossing and quick search connections:- Easy contact with driversand passengers through the application;- Clock access to theirtrips;- Preview and assessment of the person you are traveling;-Adding the assessment increase confidence among communitiesYanosikTLS.Traveling has never been easier and cheaper!
Yanosik - FlotisMobile 1.1.2
Neptis SA
FlotisMobile to aplikacja umożliwiającamonitorowanie pojazdów, usprawniająca zarządzanie zespołem iweryfikację zadań realizowanych w firmie. Pozwala ona nasprawdzanie pozycji kierowców w czasie rzeczywistym, archiwizowanietras i przegląd ich historii. Zapamiętuje również dane szczegółowe,takie jak informacje o miejscach i czasach postojów.Usługa FlotisMobile jest rozwiązaniem kompleksowym, łączącymfunkcjonalności monitoringu i nawigacji, udoskonalanym obecnie wkierunku rozwoju funkcji CRM.Pozwala ona na:• podgląd pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym na mapie,• bieżącą weryfikację zadań realizowanych poza siedzibąfirmy,• usprawnienie pracy floty dzięki bezpłatnej nawigacji online zdanymi o aktualnym natężeniu ruchu,• optymalizację czasu pracy dzięki komunikatom ostrzegającym outrudnieniach na drodze,• koordynację działań zespołu dzięki rozwijanym funkcjom CRM.Mapa w aplikacji prezentuje aktualne natężenie ruchu na drogach,zawiera nazwy miast i osiedli, stacje benzynowe i ceny paliw,miejsca częstych kontroli. Uwzględnione są na niej równieżwszystkie zgłoszenia pochodzące użytkowników systemu Yanosik.FlotisMobile z funkcją asystenta kierowcy zapewnia obopólnewsparcie - gwarantuje pełną ochronę floty, ale wspomaga teżpracowników, informując ich na bieżąco o wydarzeniach na drodze:fotoradarach, kontrolach prędkości, kontrolach ITD i wypadkachdrogowych.FlotisMobile is anapplication to monitor vehicles to streamline the management teamand verification tasks for the company. It allows you to verify theposition of the drivers in real-time archiving routes and reviewtheir history. It also remembers the details, such as informationabout the places and times stops.FlotisMobile service is a comprehensive solution that combinesthe functionality of monitoring and navigation, now perfected inthe direction of the CRM functions.It allows you to:• View the location of vehicles in real time on the map,• continuous review of tasks performed outside the company,• streamlining of the fleet with the free navigation online dataabout the current traffic,• optimization of working time with the communications to warn ofobstacles on the road,• coordination of the team due to the drop-down CRM functions.Map application shows the current volume of traffic on the road,contains the names of towns and settlements, gas stations and fuelprices, a place of frequent inspection. Included on it are also allreports from users of the system Yanosik.FlotisMobile with the function of assistant driver providesmutual support - ensures full protection of the fleet, but alsosupports employees, informing them up to date on events on roadsafety cameras, speed controls, checks ITD and road accidents.