Netpresenter Apps

Loading...
AMBER Alert 5.1.107
Netpresenter
AMBER Alert Nederland App Met de officiële app van AMBER AlertNederland ontvang je naast landelijke AMBER Alerts voor vermistekinderen in direct levensgevaar ook Vermist Kind Alerts. EenVermist Kind Alert wordt ingezet wanneer er geen sprake is vanlevensgevaar, maar de politie zich wel ernstige zorgen maakt overhet welzijn van het vermiste kind. Met de AMBER Alert app kun je: +Direct notificaties ontvangen bij een AMBER Alert of Vermist KindAlert + Eenvoudig alle details van deze alerts zien (foto,omschrijving en laatst bekende locatie) + Alle alerts makkelijkdelen via WhatsApp met vrienden, familie of de hele buurt + Depolitie snel waarschuwen vanuit de app wanneer je een vermist kindziet + Een overzicht van alle actuele AMBER Alerts en Vermist KindAlerts in Nederland bekijken Wat is er nieuw in versie 5.0 + Eenkorte uitleg over het gebruik van de app + Vereenvoudigdeinstellingen + Standaard notificaties bij een Vermist Kind Alert(voor nieuwe gebruikers) + We hebben enkele bugs opgelost. Bedanktvoor de feedback! Deze app wordt aangeboden door AMBER AlertNederland, een initiatief van de Landelijke Eenheid van deNationale Politie (Landelijk Bureau Vermiste Personen) enNetpresenter. AMBER Alert Netherlands App With the official app ofAMBER Alert Nederland you will receive in addition to nationalAMBER alerts for missing children in immediate danger of life alsoMissing Child Alerts. A Missing Child Alert is used when there isno danger of life, but the police are seriously concerned about thewelfare of the missing child. With the AMBER Alert app you can: +Receive direct notifications with an AMBER Alert or Missing ChildAlert + Simply see all details of these alerts (photo, descriptionand last known location) + Easily share all alerts via WhatsAppwith friends, family or the whole neighborhood + Quickly alert thepolice from the app when you see a missing child + View an overviewof all current AMBER Alerts and Missing Child Alerts in theNetherlands What's new in version 5.0 + A short explanation aboutthe use of the app + Simplified settings + Standard notificationsfor a Missing Child Alert (for new users) + We have solved somebugs. Thanks for the feedback! This app is offered by AMBER AlertNetherlands, an initiative of the National Unit of the NationalPolice (National Office for Missing Persons) and Netpresenter.
Netpresenter 4.1.303
Netpresenter
Corporate News & Safety App for Employee and CriticalCommunications Keeping your workforce informed and safeNetpresenter’s Corporate News & Safety App combines solidcorporate communication with a professional alert notificationservice. Automatically bring your internal news, alerts, pushnotifications, newsfeeds and SharePoint headlines to youremployees’ devices, wherever they are! More info:www.netpresenter.com Key features: • Push Notifications: Deliveralerts and messages with an effective push notification to ensurethey are instantly seen by all • Social Interaction: Allowemployees to interact with colleagues by sharing, liking andcommenting on articles • Branding: Use your own logo, color scheme,menu image, category colors etc. • Security: Protect your data withAES-256 encryption during transfer and storage. Connection securedby HTTPS • Easy Publishing: Publish an article or trigger an alertdirectly from your mobile device • Emergency Scenarios: Reactinstantly after an emergency occurs by selecting the properscenario from a list of premade scenarios • AD Integration: Targetcontent based on Active Directory Groups and Organizational Units(on-premises) or Azure AD Groups (cloud) • User management: Allowusers to log in via Active Directory, Azure AD / Office 365 ortheir email address • Acknowledgements: Track down exactly who hasreceived and read your alert. Even request people to confirm theyare safe • SharePoint Integration: Automatically display headlines,newsfeeds or other content from your SharePoint environment •Targeting: Target your messages to specific roles, departments orlocations • Scheduling: Schedule messages based on time, day, week,month and year
OGE Member News Mobile 1.2.1.914
Netpresenter
The OGE Member News Mobile app provides OGEEnergy Corp. members with the latest company news and informationanytime, anywhere through their IOS or Android mobile device. Theapp delivers up-to-the-minute breaking news, emergency alerts andweather-related information targeted to specific work locations –so members never miss out on important news and information thataffects them.Whether in the office, at home, in the field or on the go,members can access the news they need when they need it. Rememberto be aware of OGE Energy’s mobile device policy and don’t accessOGE Member News Mobile app while driving.
Rijnmondveilig 2.0.4
Netpresenter
In deze App en op www.rijnmondveilig.nl kun je terecht voor alleinformatie van de brandweer, ambulancedienst, 112-meldkamer(onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), politie,Openbaar Ministerie, gemeenten en andere partners die bijdragen aanjouw veiligheid. Rijnmondveilig.nl informeert en alarmeert bijincidenten, rampen en crises 24 uur per dag, 7 dagen per week.Meerinformatie www.rijnmondveilig.nlIn this app andwww.rijnmondveilig.nl can find all the information of the firebrigade, ambulance service, 112 emergency room (part of theRotterdam-Rijnmond Safety Region), police, prosecution,municipalities and other partners that contribute to your safety.Rijnmondveilig.nl informs and alerts in case of incidents,disasters and crises 24 hours a day, 7 days a week.More informationwww.rijnmondveilig.nl