Network Yazılım - İbrahim TUNA Apps

Loading...
Mühendis Beyinler 1.1
Bilim konuları,mühendislik, sağlık,proje vebilişim teknolojileri ağırlıklı makale ve haberlerin yer aldığıkaynak site olarak tanımlayabileceğimiz Mühendis Beyinlerin asılamacı, kaliteli Türkçe içerik oluşturmak adına gayret göstererek,Türk internet mecrasına katkıda bulunmaktır.http://www.muhendisbeyinler.net/Science subjects,engineering, health, projects and information technology mainlyarticles and news involving the source site can be defined asEngineer of the brains main objective, high-quality Turkish tocreate content on behalf strive, Turkish internet channelscontribute to is.http://www.muhendisbeyinler.net/
Gözyaşı FM 1.0
Kuruluş : 24 Mart 1996Founded: March 24,1996
BengüTürk TV 1.2
BengüTürk TV Resmi Uygulamasıdır.SESİMİZE "SES", GÜCÜMÜZE "GÜÇ" KATIN ...KUTUP YILDIZI RADYO VE TELEVİZYON YAY.VE TİC.A.Ş. adınaSahibi : Ahmet TURGUTGenel Yayın Yönetmeni : Y. Murat İDESorumlu Müdür : Muhammed KILIÇEditör : Ercan KÜÇÜKİdari İşler : Nazire AYGÜLTelefon: 0212 281 20 81E-Posta: bilgi@benguturk.comAdres: Yeşilce Mah./ Dalgıç Sokak/ No: 13Kağıthane/ İstanbulD-Smart : 175.kanalTürksat : F 12015 / S 27500 / P = H / FEC : 5/6bengütürk TV is theofficial application.SESİMİZİ our "SOUND", our dedication to the "POWER" SOLID...POLAR RADIO AND TELEVISION YAY.V TİC.A.Ş. on behalf ofOwner: Ahmet TurgutChief Editor: A. Murat ELTManaging Director: Mohammad SWORDEditor: Ercan SMALLAdministrative: Nazira AYGÜLPhone: 0212 281 20 81Email: My bilgi@benguturk.coAddress: Green Mah. / Diving Bell Street / Number: 13Eyup / IstanbulD-Smart: 175.kanalTurksat: F 12015 / S 27500 / P = H / FEC: 5/6
Marmara TV - Bandırma 1.2
Marmara TV - Bandırma ve Bölgenin Gözü,Kulağı, SesiPaşakent Mh. 1053 Sk. Altan Sitesi D Blok No:9 BandırmaTelefon: 0266 713 68 23Fax: 0266 715 48 47email: bandirmayasam@gmail.comMarmara TV - Banda andthe region's Eye, Ear, soundPaşakent Mh. 1053 Sk. Old Site D Block No: 9 BandaPhone: 0266 713 68 23Fax: 0266 715 48 47email: bandirmayasam@gmail.co am
Sultan Ahmet Camii Blue Mosque 1.2
Sultan Ahmet Camii Resmi UygulamasıBlue Mosque Official Applicationhttp://www.sultanahmetcami.orgBlue Mosque OfficialPracticeBlue Mosque Official Applicationhttp://www.sultanahmetcami.org
Mihrap TV 1.0
Ülkemiz coğrafyasının her noktasında Ehlibeytfıkhına mensup milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır.Bu köklücamia 1970’li yıllarda çok az sayıda camiye ve din adamına sahipidi ve bunlar daha çok Iğdır, Kars ve Ağrı’yla sınırlı idi.Ancak o yıllarda batıya göç dalgası bu kesimin de ülkemizin bir çokşehrine ve Avrupa ülkelerine göç etmesine sebep oldu.Zamanilerledikçe ve siyasi özgürlükler arttıkça,ihtiyacın da artmasısebebiyle, ilim havzalarında eğitim gören âlimlerimizin de günbegünçoğalmasına sebep oldu ve camiamız daha da genişledi, kültürelfaaliyetler semeresini göstermeye başladı.Toplumumuz 70’li yıllarda parmakla sayılacak kadar âlime sahipkenbugün yaklaşık 220 âlimi vardır, o yıllarda yayımlanmış birkaçTürkçe eserin dışında herhangi bir yayına sahip değilken bugünEhlibeyt Mektebi adına faaliyet gösteren birçok yayınevimiz veyayımlanmış yüzlerce Türkçe eserimiz bulunmaktadır.Halkımız, kendi imkânları ile yaptırmış oldukları camiler veaçmış oldukları yayınevleri ile genelde Türkiye toplumunun, özeldeCaferilerin / Şiaların kültür ve inanç alanında gelişimlerinisağlamışlardır. Fakat yapılan bu çalışmaların ferdi yahut birkaçarkadaş ile yapılması mektebin ilerleyişinde biraz gecikmeyesebebiyet vermiş ve siyasi anlamda toplumuzun sorunlarınıngiderilmesinde etkin olamamıştır.Büyük Birlikteliğin SağlanmasıHiç şüphesiz Ehlibeyt mektebine mensup her bireyin ve âlimin enbüyük arzusu âlimlerimizin çalışmalarında koordineyi sağlayacak,daha başarılı olmaları için hizmet sunacak ve tüm toplumumuzunsıkıntılarını giderecek bir kurumun kurulmasaydı.Diğer taraftan Caferilik ve Ehlibeyt mektebine yönelik haberlerin,yazı ve görüşlerin her geçen gün medyada çoğalması; bunlara cevapverecek ve bu alanda savuma yapacak bir kurumun varlığını zarurikılmaktaydı.Ayrıca ülkemizde demokrasinin ileri seviyelere ulaşması vebirtakım açılımların kamuoyunda gündeme gelmesi ile birlikte;Türkiye’de bulunan Ehlibeyt âlimleri Mart 2010 tarihinde bir arayagelerek bir dizi müzakerelerde bulundular. Görüşmeler neticesindeilk başlarda 120 Ehlibeyt âliminin üye olduğu bir birlik kuruldu.31 Mayıs 2011 tarihinde Yenibosna Kültür Merkezinde 120 üyenin108’inin katılımı ile gerçekleşen genel kurulda, 11 kişiden oluşanbugünkü yönetim kurulu seçildi.Kısa adı Ehla-Der olan Türkiye Ehlibeyt Âlimleri Derneği bugünTürkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan Caferi âlimlerin190'nın üye olduğu bir âlimler derneğidir.Böylece Ehla-Der, gerek dünya genelinde, gerekse ülkemiz sınırlarıiçerisinde bulunan Ehlibeyt mektebi mensubu âlimlerimizin büyükkatılımıyla o günlerden bugüne, Ehlibeyt Âlimleri arasındagörülmemiş bir birlikteliğe imza attı.Ve Çalışmalar BaşladıEhlibeyt Âlimleri Derneği (Ehla-Der) faaliyetlerini yürütmek,halkımızla iç içe olmak, sorunlarını çözmek, Ehlibeyt Mektebiçerçevesinde olumlu-olumsuz her türlü reaksiyonlar karşısındamuhatap olmak ve inancını yaşatmak adına İstanbul’un güzidesemtlerinden biri olan Yenibosna’da, 5 katlı bir bina kiralamışdurumdadır.Şuanda Ehla-Der binasında 11 kişilik yönetim kurulu heyeti,7çalışanı ile hizmet vermektedir. Her katında çeşitli faaliyetleryapılabilecek şekilde gerekli donanımlar sağlanmış durumdadır.Deposu, yayınevlerimize ait kitap stantları, personel ofisleri,misafir ağırlama salonları, mescidi, konferans salonu, misafirodaları, kafeteryası ve terasıyla âlimlerimizin ve halkımızınhizmetine sunulmuştur.Türkiye Ehlibeyt Âlimleri Derneği, yurtiçi ve yurtdışındankatılan âlimlerimiz, değerli müçtehitlerimizin temsilcileri,siyasiler, sivil toplum kurumları ve kıymetli halkımızın yoğuniştiraki ile resmi açılışını; Peygamber (s.a.a) efendimizin mübarekviladet günleri olan Vahdet Haftasında,5 Şubat 2012 tarihindeyaptı.Çok kısa bir süre içerisinde âlimlerimizin, halkımızın, akademisyenve siyasilerimizin yakın ilgisi ile karşılaştı. Böyle birlikteliğinkurulması tüm kesimler tarafından sevinç ve memnuniyet ilekarşılandı.....Our country geography atevery point of Ahl al-fiqh belonging to the millions of ourcitizens bulunmaktadır.Bu well-established community in the 1970s,very few mosques and clergy members were possessed and they oftenIgdir, Kars and Ağrı'yl on was limited.But in those westward migration wave of this sector of our countryis a very easy and European countries to migrate to the causeoldu.z Time progresses and political freedom grows, you need toincrease, due to trends in the basins educated scholars also ourday by day proliferation caused and camiamız further expandcultural activities began to bear fruits. Our society in the 70s finger will be considered scholar whiletoday about 220 scholars are, in those years published severalTurkish work any other publication but do not have today the Schoolof Ahl of acting on behalf of many publishing companies and ourpublished hundreds Turkish titles we have.Our people have built their own means, they have opened theirmosques and through publishing of Turkey in general society, inparticular Caferis / Shia beliefs in the field of culture anddevelopment have provided. However, this study done with a fewfriends to the individual or the school has given rise to somedelay in the progress and political sense, it has not beeneffective in eliminating the problems of our society. Ensuring Great PartnershipNo doubt every individual and scholar belonging to the school ofAhl al-largest in the coordinated work of our desire to providescholars, be more successful and will provide services for all ofour society was the establishment of an institution to resolvedifficulties. On the other hand Caferilik and Ahl news for schools, writing andproliferation of opinions in the media every day; will respond tothem in this area and to defend the existence of an institutionessential to do was make.In addition to achieving high level of democracy in our countryand some of the public agenda with expansions; Bayt scholars inTurkey came together in March 2010 were found in a series ofnegotiations. In the beginning of talks that 120 members of theunion was established scholars of Ahl al. Yenibosna on May 31, 2011at the Cultural Center with the participation of 108 of the 120members of the general assembly, the present board of directors waselected consisting of 11 persons. Short name of Ahl al-Bayt Scholars Association of Turkey, which Dertoday Jafari scholars working in various regions of Turkey is amember of the 190'n is an association of scholars. Thus Ahl-Der, worldwide need, both within the borders of ourcountry our great scholars of Ahl al-schools with the participationof members of those days today, an unprecedented unity among thescholars of Ahl al-signed.Start and StudiesBayt Scholars Association (Ahl al-Der) carry out activities, ourpeople to be nested, solve problems, the School of Ahl within theframework of positive and negative all sorts reaction againsthaving responsibility and faith to perpetuate the name ofIstanbul's eminent district is one of the yenibosna, the 5-storeybuilding is chartered status. Currently 11 member board of Ahl-Der building committee, serveswith seven employees. Various activities can be done on each floorof the necessary hardware is active. Tank, publishing books of ourstands, staff offices, guest hospitality lounges, prayer rooms,conference rooms, guest rooms, a cafeteria and a terrace of ourscholars and our people has been presented to the.Scholars of Ahl al-Turkey Association, participating scholarsfrom home and abroad, our valued müçtehit our representatives,politicians, civil society institutions and precious officialopening of our people with busy subsidiary; The Prophet (pbuh) daysof our Lord's blessed with viladet in Unity Week, 5 February 2012did. In a very short time our scholars, our people, our academics andpoliticians met with close attention. The establishment of such aunion was greeted with joy and satisfaction by all parties.....
Müridan 1.0
Sizden biriyiz. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat'tenayrılmamaya çalışan kimliğe sahibiz. Kur'ân ve Sünnet'e sımsıkıbağlanmaya azmetmiş, elest bezminde verdiğimiz sözü unutmayanmüslümanlarız. Sayımız azdır veya çoktur önemli değil; önemli olanniyet ihlâs ve samimiyettir. Cenab-ı Mevlâ buyuruyor:"Nice az topluluk vardır ki çok olanlara galiptirler." (Bakara,249)Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş seçkin insan buyuruyor:"Size iki şey bırakıyorum, onlara avını sıkıca yakalamışçasınasımsıkı sarıldığınız müddetçe katiyen sapıklığa düşmezsiniz; bunlarAllah’ın kitabı Kurân ve benim Sünnetim'dir." (Muvatta,Kader/3)Kusurları günahları affedici Rabbimiz'dir. Duamız bizleri muvaffaketmesi, imandan sonra dalâlete düşürmemesidir. Bu anlayışdoğrultusunda Kitâb, Sünnet, icmâ-i ümmet, kıyas-ı fukahâya tersdüşen her türlü söz, fiil ve düşüncelerden uzağız. Duamız, O'nun(s.a.s) duası gibi olsun. O'na her hal ve durumda uymayaçalışalım."Ey Allah’ım, bana seni zikretmede sonra şükretmede ve sana güzelibadet etmede yardım et." (Ebu Davud/1522; Nesaî/1302; İbniHuzeyme/751; İbni Hibban/2020; Ahmed, V/245)"Dikkat ediniz; ancak Allah’ın zikriyle kalpler mutmain olur, rahatbulur/huzura erer." (er-Ra'd, 28)Selam ve sevgi ile…Avrupa İslam Fakültesi RektörüAbdullah DemircioğluYou are one. Ahlal-Sunnah wal-Jamaat trying to leave identity. Determined toconnect firmly to the Qur'an and Sunnah, in Elester Bezm areMuslims not forget our promise. Our number is less or much matterthat is important is the intention and sincerity sincerity. MawlanaAlmighty says:"Nice little ones is that many communities are victorious."(Al-Baqara, 249)           Was sent as a mercy to the worlds elite people says: "I am leaving you two things, hunt for them as long as youcling tightly to yakalamışça whit perversion will not fall; themand my Sünnetim Quran is the book of Allah." (Muwatta, Fate /3)           Allah is forgiving the sins of defects. Our prayer for us tosucceed, then astray from the faith is dropping. In line with thisunderstanding, the Kitab, Sunnah, the consensus of the ummah-i,which are opposed to any kind of analogy-I fukahây words, actionsand thoughts are far from. Our prayer, His (s.a.s) whether asprayer. He will try to fit in every state and condition. "O Allah, give thanks after me cite you and praying for you in anice help." (Abu Davud/1522; Nesaî/1302, Ibn Huzeyme/751, IbnHibban/2020; Ahmed, V/245)           "Attention please, but the remembrance of Allah hearts will findpeace, finds a comfortable / are at peace." (Er-Ra'd, 28) Greetings and love ...Rector of the Faculty of European IslamAbdullah Demircioğlu
Metin Balkanlıoğlu 1
Metin Balkanlıoğlu - Resmi UygulamasıText Balkanlıoğlu -Official Practice
Silifke Turizm Rehberi 1.1
Fotoğraflar ve tarihi turistik mekanlarlailgili açıklamalar Aytaç Kurtuba 'ya ait olup, her hakkı saklıdır...Aytaç KURTUBAhttps://www.facebook.com/aytac.kurtubaaytackurtuba@hotmail.comPhotos and descriptionsof historical tourist attractions Cordoba Aytaç 'or belong, allrights reserved ...Aytaç Cordobahttps://www.facebook.com/aytac.kurtub toI aytackurtuba@hotmail.co
KRT TV 1.3
KRT TV Resmi UygulamasıCRT TV OfficialPractice
TV5 Haber 1
TV5 Haber resmi uygulamasıFormal application TV5News
Kur'an Nesli Derneği 1.0
ALLAME TABATABAİ KUR'AN NESLİ DERNEĞİأَوْزِدْعَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا'Oku Kur’an’ı, harfleri sayılırcasına, tane tane ve yavaşyavaş.' Müzzemmil 4"Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanlarıkaranlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyıkolan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır."(İbrahim, 14/1).-Resulullah (s.a.a): “Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiyeediniz: Peygamberi sevmek, Ehli-i Beyti sevmek ve Kur’an okumaküzere.”Allah tarafından Peygamberimize (s.a.a) indirilen ve ayetlerdede dile getirildiği üzere nur olan Kur’an-ı Kerim’i özellikle yeniyetişmekte olan çocuklarımıza, gençlerimize tanıtıp öğretebilmekiçin günümüz dünyasına uygun yeni metotlarla uygulanan dersprogramları hazırlamayı kendimize ilke edindik. Bu daldaÂlimlerimizden oluşan Kur’an üstatlarımıza klasik metotların yanısıra güncel öğretim metotları ile seminerler ve konferanslardüzenleyen Allame Tabatabai Kur’an Nesli Derneğimiz başlıca şuhedefleri gözetmektedir:-Kur’an dersi verilecek ortam-Kur’an öğretilecek öğrencilerin yaş gruplarına göresınıflandırılması-Kur’an’ı en hızlı ve en iyi şekilde öğretmek-Kur’an’ı akıcı ve rahat bir şekilde okutmak-Kur’an’ı tecvitle okutmak-Kur’an okumasını bilenleri geliştirmek ve bu alanda Kur’ankarisi yetiştirebilmek-Her yaş grubundan Kur’an hafızları yetiştirmek-Kur’an okumayı öğretmenin dışında konulara göre eğiticiKur’an’ın ayetleri ve hadisler ezberletmek-Kur’an derslerinin yanı sıra inanç, fıkıh ve ahlak derslerivermek-Çocuklarımıza, gençlerimize sosyal yaşamı tanıtmak, kardeşlikve birliktelik duygularını aşılamak-Bölgesel ve Türkiye genelinde Kur’an yarışmaları düzenlemek-Sadece yaz tatillerinde değil dönem dönem Kur’an üzerineçalışmalar yapmak ve bu çalışmaları bütün bir yıla yaymakResulullah (sa.): “Kur’an’ı öğrenmek ve çok okumaktanayrılmayın.”Allame Tabatabai Kur’an Nesli Derneği, Müslümanların kutsalkitabı olan Kur’an’ın en güzel şekilde okunması ve anlaşılmasıhedefini taşımaktadır. Dernek olarak Kur’an eğitimi üzerinde 4 yıliçerisindeKur’an’ı güzel sesle (Kur’an Karisi) okuyan, Kur’an üstadı hemöğretme hem tecvit öğretmedeVe hafızı kuran yetiştirme, Kur’an’ı anlayabilecek üstatlaryetiştirmek.Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri içinKur’an programları hazırlamak, bu programın aynısını bayanlariçinde hazırlamak hatta yaşlılara bile Kur’an programıhazırlamak.Verilecek kursların sonrasında yüksek başarı gösteren öğrencileryurt içi ve yurt dışı gezilerine gönderilecek ve özel olarakyetiştirilmek üzere düzenlenecek olan eğitim kamplarındakendilerini daha çok geliştireceklerdir.Yeni metotlarla verilecek olan eğitim süreci sonrasında yetişenöğrencilerimiz sonraki yıllarda kendileri Kur’an üstadı olarak dersverme kabiliyetine sahip olacaktır. Bu dalda daha iyi yetişmeleriiçin gerek yurt içinde gerek yurt dışından Kur’an dalında uzmankişiler tarafından da yetiştirileceklerdir.İmam Ali (a.s): “Kur’an’ı öğrenin, çünkü o sözlerin engüzelidir. Onda anlayışınızı derinleştirip kavrayışınızıgenişletin. Çünkü o gönüllerin baharıdır.”Allama Tabatabai EXCHANGEASSOCIATION OF EXTINCTIONأوزدعليه ورتل القرآن ترتيلا'Read the Qur'an, letters to sayılırca, and slowly enunciating.'Al-Muzzammil 4"Alif. Lam. Ra. (This Qur'an), with the permission of theirLord, the people from darkness to light, so everything victorious(and) which is worthy of praise to remove the path of Allah is abook that you download." (Abraham, 14/1).-The Prophet (pbuh): "Did your children to nurture the threevirtues: love of the Prophet, love of Ahl al-Bayt and to read theQuran." By God to Prophet Muhammad (pbuh) downloaded and in the versesexpressed as nur the Quran Quran particularly new growing ourchildren, our young people by introducing to teach today's world,according to the new method applied with courses to prepare conductourselves. The Qur'an consists in the art of our Ulema our mastersof classical methods as well as current teaching methods andorganizing conferences and seminars, Quran Allama Tabatabai OurGeneration Association considers the following main objectives:Medium-Quran lessons will be given-Quran students will be taught according to age groupclassification-Qur'an, the fastest and best way to teach-Qur'an to read fluently and in a comfortable way-Qur'an to read tecvitlDevelop know-Quran reading the Koran in this area and to raisewifeFrom all age groups to educate mem-QuranTo read the Koran, the subject-based teacher educators of theQur'an and Hadith verses to memorize-Quran lessons, as well as faith, jurisprudence and ethicsteaching-Our children, our young people to promote social life, toinstill feelings of brotherhood and unity-Regional and across Turkey to organize the QurancompetitionFrom period to period-not just during the summer holidays towork on the Qur'an and spread it work all yearThe Messenger of Allah (hr.): "I read a lot of separation fromthe Qur'an and learn."Quran Allama Tabatabai Generation Association, the Muslim holybook, the Qur'an, as the most beautiful bears reading andunderstanding the target. Association on the Quran education within4 yearsBeautiful voice Qur'an (Koran Wife), reciting the Qur'an andteaching master in teaching and tecvitEstablishing and raising hafiz of the Qur'an, to train masterscan understand.Kindergarten, elementary school, middle school, high school andcollege students to prepare for the Setup program, this program isto prepare the same and even the elderly ladies in the program toprepare even the Koran.Hours of courses to be high achievers in the domestic andoverseas trips and bred specifically to be sent to the trainingcamp which will be held in the more they will developthemselves.New methods will be given to students who grew up in thetraining process after themselves in later years as Master of theQur'an will be capable of teaching. In this branch of the need forbetter education in the country or foreign Quran by persons skilledin the art will be grown.Imam Ali (as): "Learn the Quran, because it is the mostbeautiful words. Expand your understanding of them deepens yourunderstanding. Because it is spring of hearts. "
Nevşehir Radyo Mega 1.0
10/03/1994 günü yayına başlayan Nevşehir MegaFm radyosu Mustafa Sertbakan tarafından kurulmuştur. NevşehirMerkez ve ilçelere yayın yapan Nevşehir Mega Fm internet adresindende tüm dünyaya yayın yapmaktadır.3/10/1994 day NevsehirMega Fm radio started broadcasting was established by MustafaSertbak. Central and district of Nevsehir Nevsehir Mega FMbroadcasting from the internet address is broadcast to the entireworld.
Ajans Niğde 1
Niğde'nin en doğru ve güvenilir haber sitesiwww.ajansnigde.comNigde the most accurateand reliable news siteMy www.ajansnigde.co
Nevşehir Gazete 1
Nevşehir GazeteNewspapers inNevsehir
Palmiye Koçak 1.1
2001 yılında koçak ailesi tarafından kurulmuşolan Palmiye Koçak Mobilya Ltd.Şti.Mobilya iç dekorasyonmamullerinin imalatçısı, toptancısı ve ihracatçısıdır.-Müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde sağlayabilmek içinmüşteri fikirlerine önem verir.-Hızla değişen teknolojiye ayak uydurmak için yeniliklereaçıktır.-Doğruluk ve güvene değer verir.-Ürünleri herzaman yüksek kazançlı alternatifler sunar.Mobilya dekorasyon ve ev gereçleri sektöründe haklı gurura sahipolan şirketimizin,ürün çeşitliliği ve çalışma kalitesiniincelediğinizde firmamızın zevkle çalışılacak bir partner olduğunasiz de kanaat getireceksiniz.Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteyi sunmak en büyükövüncümüzdür.Gelin bu gururu birlikte paylaşalım.SANDALYELER· Ahşap Modern Sandalye· Ahşap Klasik Sandalye· Ahşap Rustik Sandalye· Ahşap Kollu Rustik Sandalye· Ahşap Modern Kollu Sandalye· Kollu Sandalye· Ahşap Klasik Kollu Sandalye· Ahşap sandalye· Ahşap Metal Sandalye· Monoblok Sandalye· Ahşap Lamine Sandalye· Metal Sandalye· Poliüretan sandalye· Rattan Bahçe Sandalye· Deri Metal Sandalye· Çam Bahçe Sandalye· Katlanır Sandalye· Rattan Kollu Sandalye· Bar Sandalye· Ahşap Bar Sandalyeleri· Metal Bar Sandalyeleri· Werzalit Sandalye· Alüminyum Sandalye· Tonet Sandalye· Plastik Sandalye İç Mekan· Plastik Sandalye Bahçe· Tiffany Sandalye· Tabure Metal Ve Ahşap· Banket Sandalye· Hilton Sandalye· Konferans Sandalyeleri· Fiber Sandalye· Mutfak Sandalyesi· Yemek Sandalyesi· Düğün Salonu Sandalyesi· Kahve Sandalyesi· Sinema Sandalyeleri· Nikah Sandalyeleri· Gelin Damat Sandalyeleri· Döküm SandalyeMASALAR· Ahşap Klasik Masa· Ahşap Rustik Masa· Ahşap Modern Masa· Ahşap Masa· Metal Ayaklı Masa· Metal Ayaklı Dikdötgen Masa· Metal Ayaklı Masa Kare· Metal Ayaklı Yuvarlak Masa· Yemek Masası· Werzalit Masa· Alüminyum Masa· Bahçe Masa· Werzalit Tabla· Cam Masa· İnoks Masa· Metal Ayaklı Eko Masalar· Ahşap Lamine Masa· Rattan Masa· Banket Masa· Plastik Masa· Kokteyl Masası· Bistro Masa· Polyester masa· Döküm Masa· Servant· Düğün Salonu Masası· Kahve Masası· Nikah Masaları· Servis Arabası· Laminat masaMASA AYAKLARI· Metal Masa Ayakları· Paslanmaz Masa Ayakları· Döküm Masa Ayakları· Alüminyum Masa Ayakları· Ahşap Masa AyaklarıKOLTUKLAR· Kanepe· Sedir Kumaş Ve Deri· Puf· Çay Set· Rattan Koltuk· Mutfak Köşe· Chester Koltuk· Büro Sandalye Ve Koltuk· Ahşap Sallanır Koltuk· Sinema Koltukları· Şark Köşesi· Çam Sedir Kanepe· Refakatçi Koltuğu· Armut minder· LocaOTURMA GRUPLARI· Oturma GruplarıBERJERLER· Berjer· Modern Berjer· Klasik Berjer· Rustik BerjerMOBİLYA AKSESUARLARI· Şifoniyer· Zigon Sehpa· Zigon Dresuar· Orta Sehpa· Boy Aynası· Ayakkabılık· Gümüşlük· Portmanto· Dilsiz Uşak· Tv sehpası· Gazetelik· DresuarPalm was founded in 2001by the family koçak Kocak Furniture ltd.şti.mobily of interiordecoration products manufacturer, wholesaler and exporter.Customer needs to provide the best way to give importance tocustomer ideas.-To keep pace with rapidly changing technology is open toinnovation.-Accuracy and confidence in the value data.-Items are always highly lucrative offer alternatives.Furniture decoration and home ware industry, which has justifiablyproud of our company, product variety and quality of work when youexamine our company is a partner that will work with pleasure willbring you contentment.Customer satisfaction is our övüncü largest holding to deliverquality.Come let's share this with pride.CHAIRS· Wood Modern Chairs· Wooden Classic Chair· Wood Rustic Chair· Rustic Wooden Arm Chair· Wood Modern Arm Chair· Arm Chair· Wooden Classic Arm Chair· Wooden chairs· Wood Metal Chair· Monoblock Chair· Wood Laminate Chair· Metal Chair· Polyurethane chair· Rattan Garden Chair· Leather Metal Chair· Pine Garden Chair· Folding Chair· Rattan Chair· Bar Stools· Wood Bar Stools· Metal Bar Stools· Werzalit Chair· Aluminium Chair· Thonet Chair· Plastic Chair Interior· Plastic Chair Garden· Tiffany Chair· Metal and Wooden Stool· Banquet Chair· Hilton Chair· Conference Chairs· Fiber Chair· Kitchen Chair· Dining Chair· Wedding Salon Chair· Coffee Chair· Cinema Chairs· Wedding Chairs· Bride and Groom Chairs· Casting ChairTABLES· Wooden Classic Table· Wood Rustic Table· Wood Modern Table· Wooden Table· Metal Legs· The Table with Metal Legs Dikdötg· Frame Metal Legs· Round Table with Metal Legs· Dining Table· Werzalit Table· Aluminum Table· Garden Table· Werzalit Table· Glass Table· Inox Table· Eco Tables with Metal Legs· Wood Laminate Table· Rattan Table· Banquet Table· Plastic Table· Cocktail Table· Bistro Table· Polyester table· Cast Table· Servant· Wedding Salon Desk· Coffee Table· Wedding Tables· Trolley· Laminate tableTABLE LEGS· Metal Table Legs· Stainless Table Legs· Cast Iron Table Legs· Aluminum Table Legs· Wooden Table LegsSEATS· Sofa· Cedar Fabric and Leather· Puffy· Tea Set· Rattan Chair· Kitchen Corner· Chester Chair· Office Chairs and Seats· Wooden Rocking Chair· Cinema Seats· Oriental Corner· Pine Cedar Sofa· Companion Seats· Pear cushion· LocaSITTING GROUPS· Seating GroupBERGERES· Berger· Modern Armchair· Classic Berger· Rustic ArmchairFURNITURE ACCESSORIES· Dresser· Zigon Coffee Table· Nested Dresuar· Coffee Table· Length Mirror· Shoes· Gumusluk· Coat· Dumb Butler· TV stand· Newspaper· Dresuar
Düşünce Mektebi 1
Düşünen bir toplum için...Thinking for a society...
TV Kayseri 1
TV KAYSERİTÜRKSAT BATIUYDUSU FREKANS BİLGİLERİFREKANS : 12605 MHZPOL: DİKEY (V)SEMBOL : 27500FEC: 2/3Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik BilgisiI-Şirket bilgileri1- Ünvanı :MEDYANET BASIN YAYIN RADYO TELEVİZYON VE YAPIMCILIKA.Ş2- Logo/Çağrı İşareti : Televizyon ( TV KAYSERİ )3- Yayın ortamı : Uydu ortamı ( * ) Kablo ortamı ( ) Karasal ortam( )4- Lisans tipi: U-TV ( * ) K-TV ( ) T1 ( ) T2 ( ) T3 ( ): U-RD ( ) K-RD ( ) R1 ( ) R2 ( ) R3 ( )5- Yayın türü : Genel ( * ) Tematik ( ) Tematik ise konusu ()6- Yazışma adresi :Alparslan Mah.Bahar Cad.Belde Sok.Mina Sit.10/AMelikgazi /KAYSERİ7- Telefon ve Faks :0352 223 49 00-0352 223 07 088- İnternet adresi : www.tvkayseri.com.tr9- e posta adresi : tvkayseri@tvkayseri.com.trII-Sorumlu Müdür (ler)Ömer Faruk Hamurcu omerfarukhamurcu@gmail.comIII-İzleyici TemsilcisiSerhat Karaosmanoğlu izleyicitemsilcisi@tvkayseri.com.trTV KAYSERİTurksat WESTFREQUENCY SATELLITE INFORMATIONFrequency: 12605 MHzPOL: Vertical (V)SYMBOL: 27500FEC: 2/3Media Service Provider CredentialI Details1. Title: Medyanet PRESS RADIO TELEVISION AND PRODUCTION AS2 Logo / Call Sign: Television (TV KAYSERİ)3. Broadcast media: Satellite Environment (*) cable environment ()terrestrial environment ()4 Licence Type: TV (*) K-TV () T1 () T2 () T3 (): U-RD () K-RD () R1 () R2 () R3 ()5. Publication type: Public (*) Thematic () Thematic the subject()6. Mailing address: Alparslan mah.bah is cad.bel in sok.m to Sit.10/ A Talas / Kayseri7. Telephone and Fax: 0352 223 49 00-0352 223 07 088- Internet address: www.tvkayseri.com.t9 e-mail address: tvkayseri@tvkayseri.com.tII-Managing Director (s)Umar Farouk omerfarukhamurcu@gmail.coHamurcuIII-Monitor RepresentativeSerhat lies here is izleyicitemsilcisi@tvkayseri.com.t
Kitap Burada 1.0
Kitapburada.com online kitapçınızKitapburada.co online atyour bookstore
Haber 53 Mobil 4
Haber53.com mobil uygulaması ile karadeniz vetüm dünyadan haberleri anında cebinize taşıyor.News from all over theworld with the Black Sea and the Haber53.com mobile app is yourcell phone.
Akyazı Belediyesi 1.2
Akyazı Belediyesi Resmi UygulamaAkyazı MunicipalityOfficial Practice
E-Haber Ajansı 1.1
HABER AJANSI KÜNYEe-Haber Ajansı (e-ha) Dünya ve Türkiye'den güncelhaberler..."İnternetin Olduğu Her Yerden, İnternetin Olduğu Her YereHaber"Sahibi: MY Gazetecilik ve Bilişim 2000-2015İletişiminfo@e-haberajansi.comReklam ve Haber Pazarlama: Resul ÖzdilPazarlama: pazarlama@e-haberajansi.com0514 354 80 80Editor: editor@e-haberajansi.comHaber EditörleriResul Özdil, Zeynep Ortakavak,İngilzce Editörü:İngilizce Öğretmeni Suat GüngörHaber: haber@e-haberajansi.comTemsilciliklerAnkara Temsilcisi ve Muhabiri: Abdullah OrtaçAdana Bölge Muhabiri: Mehmet ÖzlerAydın Bölge Muhabiri: Can KarabulutDüzeltme ve Telif Hakkı için: info@e-haberajansi.comBilgi ve Diğer Talepler www.e-haberajansi.com/iletisim.phpMuhabirler: Leyla Bütün, Muhammet Kencik, Ayhan Arslan, MuammerKavaklı, Ahmet Yılmaz2007-2015 © e-Haber Ajansı (e-ha) Her hakkı mahfuzdur."İnternetin Olduğu Her Yerden, İnternetin Olduğu Her YereHaber"Not: Muhabirlerimiz; Gönüllü veya Telif Usulü Kaşeli Muhabirolarak haber göndermektedirler.Kurucu: Mevlüt YİĞİT, Tarih: 18 Mayıs 2007 GSM:+905335410412IMPRINT NEWS AGENCYE-News Agency (e-ha), the latest news from the world and Turkey..."Anywhere from the Register of the Internet, the news that theInternet Everywhere"Owner: MY Journalism and Informatics 2000-2015ContactI info@e-haberajansi.coAdvertising and Marketing News: Rasul ÖzdilMarketing: pazarlama@e-haberajansi.co0514 354 80 80Editor: I editor@e-haberajansi.coNews EditorsRasul Özdil Zeynep Ortakavak,Ingilzce Editor:English Teacher Suat GüngörNews: haber@e-haberajansi.coRepresentationsAnkara Representative and Correspondent Abdullah DalyanAdana Regional Correspondent Mehmet ExtractsAydin Regional Correspondent: Can KhanFor correction and Copyright: I info@e-haberajansi.coInformation and Other Requirementswww.e-haberajansi.com/iletisim.phpReporters: Leyla whole, Mohammed Kencik, Ayhan Arslan, MuammarKavaklı Ahmet Yilmaz© 2007-2015 E-News Agency (e-huh) All rights are reserved."Anywhere from the Register of the Internet, the news that theInternet Everywhere"Note: Our correspondent; Copyright voluntary procedure orstamped as they send news reporter.Owner: Mevlut YİĞİT, Date: May 18, 2007 Mobile:+905335410412
Kanal 38 1
Çağan 38 Radyo Televizyon Yayıncılık San Tic.A.Ş:Kılıçaslan Mh. Kızılırmak Cd. Güçlü Sk. Yavuz Selim Apt. No:13/BMelikgazi/KAYSERİTel: 0 (352) 233 20 87Fax: 0 (352) 233 21 34E-Mail: info@kanal38.comAge 38 Radio andTelevision Broadcasting Industry Trade. AS:Kılıçaslan Mh. Kizilirmak Cd. Strong Sk. Selim Apt. No: 13 / BTalas / KayseriTel: 0 (352) 233 20 87Fax: 0 (352) 233 21 34E-Mail: My info@kanal38.co
Tefsir Dersi 1.0
Akabe Vakfı1980 sonrasında düşünce kargaşasının yaşandığı dönemde, KayseriDeveli’de, tek sermayeleri yürekleri olan, sorumluluğununbilincinde bir kaç gönül erinin, şahsiyetli insan yetiştirmek için,aşk ve samimiyetle, 'yatırım insana yapılmalı' diyerek başlatılanbir yürüyüştür Akabe.O yıllarda, daha ziyade öğrencilerle başlayan bu çalışma1989’lara geldiğinde yeni bir açılım ihtiyacı hissetti.Düşüncelerinde aşk ve samimiyet olan bu yürekli insanlar,seslerinin daha fazla duyulabilmesinin kurumsallaşmayla olacağıbilincindeydiler…Akabe Vakfı'nın kurulmasıyla oluşan bu düşünce; yardımkuruluşları, sesli, yazılı ve görüntülü medya, dernekler ile ivmekazanarak devam ediyor...Aqaba FoundationAfter 1980, the idea of ​​the confusion of the era, Kayseridevel, the only capital hearts, which is aware of itsresponsibilities a few hearts erin, Her personality of the people,to cultivate love and sincerity, 'investing in people should besaying,' launched a walk is the Aqaba.In that year, more than 1,989 students when it comes to startinga new initiative this study felt the need.Thoughts of love and intimacy in these courageous people, theirvoices were aware that the institutional setting able to be more...Then this thought occurred with the establishment of theFoundation; aid agencies, voice, text and video media, associationsand gaining momentum continues ...
Tefsir Dersi Dinle 1.1
Tefsir Derslerini mp3 şeklinde dinleyebilirsiniz.You can listen to mp3form of exegesis course.
Anadolu FM 1.0
Sadece Gönlünüze Talibiz...Frekansımız: 105.3 -Web Adresimiz: www.anadoluradyo.comAkıncılar Group bünyesinde faaliyet gösteren "Anadolu Fm"2003Yılından bu yana marmara bölgesinde genişkitlelere ulaşmakta olup deneyimli yayıncı kadrosuyla kaliteliveseviyeli yayını dinleyiciyle buluşturmaktadır...Only your heart thattheTaliban ...Our frequency: 105.3 -Web Address: www.anadoluradyo.co amRaiders Group, operating under the "Anatolian FM" since 2003inthe Marmara region wideWith an experienced staff and publishers to reach audiencesinbroadcast quality and level aims to bring to the audience ...
Enderûn FM 1.0
Orta Anadolunun Gür SesiKuruluşumuz ENDERUN FM merkezi KAYSERİ olmak üzere;NEVŞEHİR,NİĞDE, KIRŞEHİR YOZGAT, AKSARAY illerine genel ya da kısmiyayınyapan 1992 yılında kurulmuş BÖLGESEL statüde yayın yapanbirradyodur. Çok yakında KONYA’dayız.Bölgedeki yayınlarımız; FM 88,2 - 99,0 - 103,5 - 103,8Mhz.frekanslarından dinlenmekte olup, ayrıca Türksat 3Aüzerindenyaptığımız uydu yayınları Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğuülkeleriile Türki Cumhuriyetler'den dinlenmektedir. (56ülke)www.enderunfm.com vasıtasıyla dünyanın her noktasında 128KBbağlantı hızıyla 24 saat kesintisiz dinlenebilmektedir. 23 eyakınülkeden internet vasıtasıyla yayınlarımız dinlenildiğiIP’lerdentespit edilmektedir.Haber, sağlık, kültür, edebiyat, spor, eğitim, bilişim,çocuk,sohbet gibi hayatı kapsayan her alanda zengin bir programyelpazesisunuluyor. Halihazırda radyomuzda 48 farklıprogramyayınlanmaktadır. Enderun fm “en iyi tematik radyo” olmaküzerebirçok ödülüne layık görüldü.ENDERUN FM’de tek bir müzik türüne değil; tasavvuf, ezgi,sanat,türkü, müzik türlerinden seçkin eserlere yerverilmektedir.Şirket Adı : N.ANADOLU RADYO TV A.ŞYAYIN KURULUYayın Kurul Başkanı : Levent ADIGÜZELGenel Sekreter : Abdullah ÖZGÜMÜŞHalkla İlişkiler : Caner ÖKSÜZYayın Kordinatör : Engin KUTLUAYİnsan Kaynakları : Ömer ÇAKIROrganizasyon Sorumlusu : Ali ÖZCANSanat Yönetmeni : Mehmet Berat TURALTEKNİK MASAYayın Müdürü : Zehra KOÇERHaber Müdürü : Betül ŞİŞLİGece Sorumlusu : Alpaslan ARPACIKGur Voice ofCentralAnatoliaOur organization including KAYSERİ ENDERUN FM center;Nevsehir,Nigde, the KIRŞEHİR YOZGAT, to the provinces of Aksaraygeneral orpartial status REGIONAL broadcaster established in 1992,is a radiobroadcaster. Very soon we konya'd. Our publications in the region; FM 88.2 to 99.0 - 103.5 to103.8Mhz. frequency of not being listened to, we also via Turksat3Asatellite broadcasting in Europe, North Africa and the MiddleEastcountries and the Turkic Republics is relax. (56 countries)atevery point of the world through my www.enderunfm.co 128KBconnection speed can be heard 24 hours a day. From close to23countries listened to our broadcast via the Internet from theIPsare detected. News, health, culture, literature, sports, education, IT, boy,chat,covering every area of ​​life like a rich range of programsareoffered. About 48 different radio programs are alreadypublished.Enderun FM "The best thematic radio" was awarded manyawardsincluding. ENDERUN fm not a single type of music; mysticism, songs, art,songs,music genres are given to outstanding works.   Company Name: N.ANADOL RADIO TV Inc. EDITORIAL BOARD Chairman of the Editorial Board: Levent ADIGÜZEL Secretary General Abdullah has SPECIFIC PR: Caner ÖKSÜZ Publication manager: Engine KUTLUAY Human Resources: Omar ÇAKIR Responsible Organization: Ali Özcan Art Director: Mehmet Berat TURALI  TECHNICAL TABLES Editorial Director: Zehra KOÇER News Director: Betul ŞİŞLİ Night Officer: Alpaslan ARPACIK
Gazetem İstanbul 1
Gazetem İstanbul AdınaGazete İstanbul Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı :Ali TarakçıTüzel Kişi Temsilcisi :Mehmet Mertİstihbarat Şefi :Barış KışYazı İşleri Müdürü : Ekrem HacıhasanoğluSpor Müdürü :İbrahim KeskinEditörler : Barbaros ÖzçelikHaber Müdürü : Emek KarakaşGörsel YönetmenlerTürkan ErvanSedef KabakMerkezAynur Cihan TarakçıNihal AltıngövdeZeynep Tav VuralTemsilciler Çatalca - Arnavutköy TemsilcisiBahadır Sügür2. Bölge TemsilcisiUfuk ÇobanSilivri TemsilcisiFatma SARIBIYIK YILDIRIMAvcılar - Küçükçekmece TemsilcisiYakup TEZCANWeb sitesi YönetmeniBurak ZihniWeb Sitesi EditörleriSinan YerebakanNebi MertTuğba UğuzluHukuk DanışmanlarıAv. Rıza Pehlevi ŞATAv. Mustafa ENGİNAdres Büyükşehir Mahallesi Belediye Caddesi BeyliciumAVMKat: 3 No: 102 Beylikdüzü / İstanbulTelefon Merkez : 0212 871 36 06Fax 0212 871 36 10E-Mail gazeteistanbul34@gmail.comNewspapers behalfIstanbulNewspapers Advertising and Publishing Inc. IstanbulChairman Ali CarderRepresentatives of legal persons Mehmet MertIntelligence Chief: Peace WinterEditorial Manager: Ekrem HacıhasanoğluSports Director: Abraham SharpEditors: Barbaros OzcelikNews Director: Labour KarakasVisual DirectorsTurkan ErvanPumpkin psoriasisCenterAynur Cihan CarderNihal in AltıngövZeynep Tavor VuralRepresentativesCatalca - Arnavutkoy RepresentativeBahadir Sugar2. Regional RepresentativeHorizons ShepherdSilivri RepresentativeFatma Yildirim SARIBIYIKHunters - Küçükçekmece RepresentativeJacob TEZCANWebsite DirectorJohn mindWebsite EditorSinan YerebakanNeb MertUğuzl of TuğbaLegal AdvisersHunting. Reza Pahlavi ŞATIRHunting. Mustafa EnginAddress Metropolitan District Municipality Street MallBeyliciumFloor: 3 No: 102 Beylikdüzü / IstanbulPhone office: 0212 871 36 06Fax 0212 871 36 10My e-mail gazeteistanbul34@gmail.co
Medya Haber 2
İmtiyaz SahibiErtem ŞenerGenel Yayın YönetmeniEmrah İriçTeknik MüdürMahmut Emre DemirHaber KoordinatörüAsu DenizE-Postamedyahabercom@gmail.comGranteeErtem SenerEditor in ChiefEmrah largishTechnical ManagerMahmoud Emre DemirNews CoordinatorTo the seaEmailI medyahabercom@gmail.co
E-Medrese 1
İslami ilimler ve bu ilimlerin anahtarıolanArapçanın modern üniversitelerde sürdürülen yöntemden önceklasikusulle öğretildiği herkesin malumudur. Bugün Allaha hamdolsun buyöntemi halen sürdüren hocalarımız var. İstedik ki buyöntemleverilen dersler internet ortamında bulunsun. Derslerikaydedentalebelerin bu kayıtlarını topluyor ve hocalarımızdan izinalarakyayınlıyoruz. Amacımız İslami ilimlerin yaygınlaşmasınakatkıdabulunmak. Böylece islami ilimlerle ilgili herkesin istifadeedeceğibir arşiv oluşturmayı hedefliyoruz. Sitemiz klasikmedreseyöntemiyle ders okutan herkese açıktır. Bu dersleri kaydedipbizeulaştıran kardeşlerimiz olursa bunları da yayınlamak isteriz.http://emedrese.orgIslamic sciencesandknowledge is the key to this is obvious to everyone thattheprocedures before continuing to teach classical Arabic methodsinmodern universities. Praise be to God today still we haveteacherswho continue this method. Courses offered by this methodthat wewanted to get to the internet. We publish course record withthepermission of the student and teacher that our collectingrecords.Our aim is to contribute to the spread of Islamic sciences.Thus,it will benefit everyone involved with Islamic knowledge, weaim tocreate an archive. Our site is open to anyone who studiedtheclassical madrasa methods course. Our brothers and sisterswhodeliver these courses save us if we would like to publish them.http://emedrese.org