NguyenDoAnhKhoa Apps

Loading...
Phat Phap (tong hop) 9.0
Chương trình chia làm 3 phần chính Phim, Âm Thanh, TruyệnVới hàngngàn bài kinh giảng (video, mp3) của các thấy Thích Thanh Từ, ThíchNhất Hạnh, Thích Phước Tiến..... Sách nói (video, mp3) với các tácphẩm Đường Xưa Mây Trắng, Ánh Đạo Vàng...... Truyện (đọc) các tácphẩm Đường Xưa Mây Trắng, Ánh Đạo Vàng, 101 truyện thiền, tiền thânĐức Phật......Phần mềm sử dụng các nguồn có sẵn trên internetnhưyoutubephatphapungdung.comdieuphapam.netkinhphat.org..................Phầnmềm chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho các phật tử , kính mong các website hoan hỉ.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di ĐàPhật.The program is divided into three main parts Movies, Audio,AnimationWith thousands      teachingtexts (video, mp3) of Thich Thanh Tu see, Thich Nhat Hanh, ThichPhuoc Tien .....      Book talk(video, mp3) with the Old Path White Clouds works, cherry Gold......     Story (read) the Old Path WhiteClouds works, cherry Gold, 101 series meditation, formerly Buddha......The software uses the resources available on the internetasyoutubephatphapungdung.comdieuphapam.netkinhphat.org..................Softwaresupport is intended only for Buddhists, we respectfully requestthat the rapture web site.Namo Sakyamuni Buddha Shakyamuni, NamoAmitabha Buddha.
Kinh Dia Tang - Phat Giao 2.0
Giúp các Phật Tử xem online các video về kinh Địa Tạngđọc offline 5tác phẩm Kinh Địa Tạng gồm:Địa Tạng Mật Nghĩa - Chánh Trí Mai ThọTruyềnKinh Địa Tạng - HT Trí Tịnh DịchKinh Địa Tạng - Vạn PhậtThánh Thành DịchKinh Địa Tạng - HT Tuyên HóaKinh Địa Tạng - HT TịnhKhôngNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô A Di Đà PhậtNam MôĐịa Tạng Vương Bồ Tátkeyword : phật giáo , phap giao , phật pháp ,phat phap , kinh dia tang , dia tang vuong bo tatBuddhists see theonline help videos on the Earth Store Sutra5 files offline readingScripture stratigraphy consists of:Stratum Password Nghia - Tri MaiTho Chief CommunicationsEarth Store Sutra - HT Tri TinhServiceEarth Store Sutra - Ten Thousand Buddhas ServiceEarth StoreSutra - Ht Tuyen HoaEarth Store Sutra - Venerable Master ChinKungNamo Original teacher, Shakyamuni BuddhaNamo AmitabhaBuddhaStratum Namo Bodhisattvakeyword: buddhism, Solutions Affairs,Buddhism, Buddha Dharma, economic strata, Stratum bo tat
Phap Am Phat Giao 3.0
Phần mềm giúp các Phật Tử có thể nghe và xem các tác phẩm Phật Pháptừ trang dieuphapam.net ở bất kì đâu (cần internet).Chức năng:-Chia thành từng thể loại như Thiền , Tịnh Độ, Truyện, Cơ Bản, BàiGiảng....- Với hàng trăm tác phẩm (hàng ngàn file mp3)- Có thể ngheở chế độ ẩn (tắt màn hình hoặc chạy chương trình khác khinghe)Nguồn từ trang: www.dieuphapam.netChỉ nhằm mục đích hoằngdương Phật PhápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô A Di ĐàPhậtSoftware helps Buddhists can hear and see the Dharma work fromanywhere dieuphapam.net page (requires internet).Function:- Dividedinto categories such as Zen, Pure Land, Story, Basic, Sermon ....-With hundreds of files (thousands of mp3 files)- You can hear inthe background (or running off the screen when listening to otherprograms)Sources from thepage:    www.dieuphapam.netPurposes onlypropagate DharmaNamo Original Teacher Shakyamuni BuddhaNamoAmitabha Buddha
Kinh Tu Thap Nhi Chuong 2.0
Phần mềm đọc 5 tác phẩm Kinh Tứ Thập Nhị Chương gồm:Kinh 42 Chương- HT Thanh CátKinh 42 Chương - HT Tuyên HóaKinh 42 Chương - HTPhước Tịnh GiảngKinh Tứ Thập Nhị Chương - TT Thích Viên GiácDịchKinh 42 Chương Có Phải Là Cuốn Kinh Đầu Tiên Tại Trung QuốcKhông - Hạnh CơNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô A Di ĐàPhậtkeyword: kinh tu thap nhi chuong , kinh tứ thập nhị chương ,kinh 42 chuong5 files reader Beijing Four Twelve Chapterinclude:Economics Chapter 42 - HT Thanh CatEconomics Chapter 42 -Ht Tuyen HoaEconomics Chapter 42 - HT Phuoc Tinh InstructorBeijingFourth Chapter Twelve - Venerable Thich Giac Vien Services42 DoingBusiness Plan Is The First Book In China No - Happiness BodyNamoOriginal teacher, Shakyamuni BuddhaNamo Amitabha Buddhakeyword:business chuong pediatric Pyramid, Pyramid binary program trading,trading 42 chuong
Phật Giáo Chính Tín 2.0
Phần mền đọc offline tác phẩm Phật Giáo Chính Tín của Pháp Sư ThánhNghiêmLời giới thiệu"Phật giáo chính tín" của tác giả là Pháp sưThánh Nghiêm, một Hòa thượng - học giả nổi tiếng người Trung Quốc.Ngài sinh năm 1930 ở Giang Tô, đỗ tiến sĩ ở Đại học Tokyo năm 1975,sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Trung Quốc năm 1985. Cũng nhưtrong "Học Phật quần nghi", ở quyển sách này, tác giả cũng dùnghình thức hỏi và đáp để trình bày ý kiến của mình. Qua các vấn đềđược đặt ra và lời giải đáp, tác giả muốn chứng minh Phật giáo làchính tín chứ không phải là mê tín. Đó là một mục tiêu tốt đẹp màtất cả Tăng Ni cũng như những người muốn nghiên cứu Phật giáo đềumong muốn hiểu biết, nhưng sự chứng minh đó đủ sức thuyết phục haykhông thì còn tùy ở nhận thức của độc giả.Dầu sao, chúng tôi cũngnhận thấy rằng trong tập sách này, tác giả đã đặt ra được những vấnđề khá cơ bản của Phật giáo. Nhưng nếu trong "Học Phật quần nghi",các vấn đề Phật giáo có tính chất phổ thông hơn, thì trong quyểnsách này, bên cạnh những vấn đề phổ thông như các vấn đề liên quanđến hôn nhân và gia đình, có nhiều vấn đề có ý nghĩa thâm thúy vềbản thể luận và nhận thức luận. Vì vậy, đọc quyển sách này, chúngta sẽ có những hiểu biết cao hơn, sâu sắc hơn về Phật giáo.Tuynhiên, có một điểm cần chú ý là khi viết quyển sách này, tác giảnhằm vào độc giả người Trung Quốc. Vì vậy, Phật giáo được trình bàyở đây, không những là theo kiến giải riêng trên lập trường Đại Thừacủa tác giả, mà còn được đặt trong bối cảnh văn hóa - xã hội TrungQuốc, dĩ nhiên là khác với Việt Nam. Nhưng chúng ta đều biết rằnggiữa xã hội Việt Nam và Trung Quốc, có không ít những điểm gần gũivới nhau, cho nên phần lớn lời giải đáp của tác giả quả là rất hứngthú và bổ ích đối với độc giả Việt Nam.Trong quyển sách này, tácgiả cũng đã đi sâu vào một số vấn đề liên quan đến lịch sử Phậtgiáo, đặc biệt là lịch sử Phật giáo Trung Quốc, chẳng hạn phần nóivề các tông phái Phật giáo. Những phần này rõ ràng là rất cần đốivới những nhà nghiên cứu Phật học Việt Nam.Tóm lại " Phật giáochính tín" là, một quyển sách vừa dễ hiểu, vừa sâu sắc, có thể đápứng nhu cầu hiểu biết về Phật giáo của quần chúng rộng rãi, đồngthời có thể đáp ứng yêu cầu nghiên cứu sâu của giới Phật học.Viếtđược một quyển sách đồng thời đáp ứng được cả hai yêu cầu như vậy,Pháp sư Thánh Nghiêm đã khiến chúng ta ngưỡng mộ trình độ uyên thâmvà quảng bác về Phật giáo của Ngài.Chính vì những lẽ trên mà Phânviện Nghiên cứu Phật học đã cho phiên dịch và xuất bản tập sáchnày. Trong lúc vội vàng, hẳn là bản dịch còn nhiều sai sót, kínhmong tác giả và độc giả lượng thứ và chỉ chính cho.Xin trân trọnggiới thiệu quyển sách với chư vị Tôn túc, Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tửcùng quý vị độc giả trong và ngoài giáo hội.Giáo sư HÀ VĂN TẤNPhânviện phó Phân viện Nghiên cứu Phật họcThe software works offlinereading Buddhist Dharma Master of the Holy FaithstrictlyIntroduction"Buddhist belief" of the author is strictlyWizard Saints, a monk - renowned scholar of Chinese. He was born in1930 in Jiangsu, doctoral degree at the University of Tokyo in1975, founder of the Institute of Chinese Buddhist Studies in 1985.Well as in "comfortable pants Buddhist Studies", in this book, theauthor also taking shape question and answer form to present theiropinions. Through the problems posed and answers author wants toprove Buddhist belief is not superstitious. It was a nice goal thatall monks and nuns as well as those who want to study Buddhism arekeen understanding, but it proved enough to convince or not,depends on the reader's perception.Nevertheless, we also recognizethat in this book, the author has set out to be pretty basic issuesof Buddhism. But if the "Buddhist Studies comfortable pants", theBuddhist issues more universal nature, is in this book, besides thecommon problems such as issues relating to marriage and family,there are many Problems profound sense of ontology andepistemology. So read this book, we will have greaterunderstanding, deeper Buddhism.However, there is a point to note isthat when writing this book, the author aims to Chinese readers. SoBuddhism is presented here, not only on one's own is establishedaccording to the Mahayana school of authors, but also in thecontext of culture - Chinese society, of course, is different fromVietnam. But we all know that society between Vietnam and China,there are many spots close together, so much of the author'sanswers are very interesting results and useful for readersVietnam.In this book, the authors also delve into some of theissues related to the history of Buddhism, especially the historyof Buddhism in China, such as the section on the Buddhist sect.These sections are clearly needed for the Vietnam BuddhistStudies.In a nutshell, "Buddhist belief" is, a book and easy tounderstand, just deep, can meet the needs of the Buddhistunderstanding of the broad masses, and can meet the requirements ofthe depth study Buddhist world.Writing a book is simultaneouslyboth meet such requirements, the Holy Shamans are strictly made usadmire the wisdom of Buddhism and advertising about hisuncle.Because of these reasons that the Institute of BuddhistStudies has to translate and publish this book. During rush, thetranslation must be many errors, we respectfully request thatauthors and readers first and only major amount.Please honor tointroduce text book with honorable teachers, monks, nuns and layBuddhists with your readers in and outside the church.Professor HaVan TanVice Institute of Buddhist Studies Institute
Truyện Tranh Thiền - Phật Giáo 2.0
Truyện Tranh Thiền - Phật GiáoGởi đến các bạn tập truyện về cáccông án thiền dưới ngòi bút vui nhộn của họa sĩ nổi tiếng Đài Loan, Thái Chi Trung.Comics Meditation - BuddhismSend your files to thestory about the Zen koan fun in the writings of famous paintersTaiwan, Thai Chi Trung.
Hiển Đạo -Thanh Sĩ - Kinh Phật 4
Chức năng chính:Hỗ trợ nghe online và offline các tác phẩm của ngàiThanh Sĩ - Phật Giáo Hòa Hảo gồm:1. Lời Vàng Trong Mộng 2. Vạn NiênHuynh Đệ3. Rằm Tháng 104. Đâu Là Phàm Thánh5. Tiếng Nói Trong HoaSen6. Hởi Quê Nhà7. Đã Chết Mà Sống8. Tôi Không Quên9. Ánh Sáng TừBi10. Đường Giải Thoát11. Thần Cơ Thật Luận12. Con Thuyền ĐạiĐạo13. Đời Mạt Pháp14. Là Phật Tử15. Tình Đạo Phật16. Đến LiênHoa***************************************************** THANH tâmkiến chơn PHẬT SĨ khí phùng chánh GIÁO HIỂN pháp Phật nhơn HÒA ĐẠOkhai môn từ HẢO. * * * Máy Đạo không xa xôi, Quay đầu lại thấy rồi;Thấy ra mau hay chậm, Là do sức tỉnh hồi. * * * *Kinh kệ cần lotiếp tục truyền,Tỉnh hồn bá tánh giấc sầu miên;Bỏ đi lối sống theoma quỉ,Tìm đến đường sanh cõi Phật Tiên.Công lớn ngọc vàng đâu dámsánh,Đức cao tước lộc khó so duyên;Hỡi ai nối chí theo Thầy Tổ.Kinhkệ cần lo tiếp tục truyền. ( Thanh- Sĩ )
Thi Van Giao Ly- PG Hoa Hao 1.0
Phần mềm giúp các Phật tử Phật Giáo Hòa Hảo Đọc bộ Thi Văn Giáo Lý- Phật Giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo Chủ"Biết làm sao gieo đạokhắp đại đồng,Đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc."Nam Mô Bổn SưThích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô A Di Đà Phậtphat giao hoa hao, PGHHThesoftware helps the Buddhist Hoa Hao BuddhismRead the CatechismPoetry - Hoa Hao Buddhist Church of Germany Huynh Home"What to doaround the universal direct seeding,Bringing humanity go roundhappiness. "Namo Original Teacher Shakyamuni BuddhaNamo AmitabhaBuddhaHoa Hao Buddhists, Hoa Hao
Thien Nguyen Thuy - Phat Giao 3.0
Phần mềm cung cấp cho quí Phật Tử 30 tác phẩm Thiền Nguyên Thủy(đọc offline không cần internet) gồmSoftware gives you 30 piecesZen Buddhist Theravada (read offline without internet) including
Kinh Phap Cu 5
Chức năng:Xem từng câu với hình ảnh minh họa tương ứng.Trượt tay đểđổi câu trước/sau. Có thể nhảy đến câu ngẫu nhiênXem truyện củatừng câu tương ứng (khi nhấn vào một câu).Tạo widget để đưa ra mànhình chủ của thiết bị(ghi chú: chạy lần đầu tiên hơi lâu do phảinạp dữ liệu)Giới thiệu:Một trong những kinh điển nghiên cứu về Phậthọc của người học Phật, Kinh Pháp Cú được xem như là một bản tómtắt truy cập những lời dạy của Đức Phật để đưa con người tự đếnkhám phá sự thật cho chính mình.Pháp Cú tiếng Pāli gọi làDhammapada धम्मपद và Phạn ngữ : dharmapāda viết theo mẫuDevanāgarī: धर्मपाद .Dhammapada có nghĩa là một bộ sưu tập nhữngcâu nói và những tục ngữ ngắn của Đức Phật qua hình thức thơ baogồm nghĩa lý thâm thiết về mặt đạo đức, trách nhiệm cá nhân, kiểmsoát cảm xúc và ham muốn, giảm đau khổ, buồn phiền, và cách nuôidưỡng tâm trí yên tĩnh. Kinh Pháp Cú có một truyền thống lâu đờiđược dạy bằng cách truyền miệng cho những người xuất gia cũng nhưtại gia. Những câu thơ trong Kinh Pháp Cú là một phần trí tuệ củadân gian, và một số câu sáo ngữ của nó là một phần của nền vănhóa.Các phiên bản viết tay đầu tiên hiện có của kinh Pháp Cú làcuộn vỏ cây bạch dương được tìm thấy trong lọ đất sét được chôntrong một tu viện ở miền Đông Afghanistan. Những bản viết tay cổxưa, được gọi là "Gandhāran (nội dung) " hay "Kharosthi (bản thảo)hiện đang thuộc sở hữu của Thư viện Bảo tàng Anh quốc. Các nhà khảocổ và học giả Phật học đã được ước tính rằng những bản thảo này cótừ khoảng 100 CE.Có vài giả thuyết cho rằng kinh Pháp Cú được cáctu sĩ Phật giáo, học giả, Buddhaghosa, bố trí kinh thành 423 câutrong 26 chương, và dựa theo 305 câu chuyện dụ ngôn mà cho một sốbối cảnh vào những câu đó vào khoảng thế kỷ V CE.Phiên bản KinhDharmapada của Tây Tạng trong đó bao gồm 1.000 câu thơ và 33chương. Ngày nay hầu như tất cả những bản dịch của kinh Pháp Cú baogồm 423 câu thơ được sắp xếp thành 26 chương.Một trong những bảndịch được công bố sớm nhất của kinh Pháp Cú từ tiếng Pali sangtiếng Anh đã được phê chuẩn bị bởi học giả Friedrich Max Müller lànăm 1869. Phiên bản Kinh Dharmapada của Tây Tạng có nguồn tiếngPhạn, gọi là Udanavarga, do một nhà sư kim học giả tên làDharmatrata biên soạn khoảng năm 200 CE, được WW Rockhill dịch sangtiếng Anh lần đầu tiên năm 1892. Các phiên bản Kinh Pháp Cú củaTrung Quốc về Kinh Pháp Cú đã được Samuel Beal dịch sang tiếng Anhvào năm 1878.Tóm lại: Kinh Pháp Cú là một trong những cuốn sách phổbiến nhất và dễ tiếp cận trong tất cả văn học Phật giáo. Trong đólà những lời của Đức Phật, dạy rằng tất cả khổ đau bắt nguồn từmong muốn và cách để đạt được tự do là để thanh tẩy tâm và làm theocon đường của sự thật.Kinh Pháp Cú, trong tiếng Pali: Dhammapada làdo hai chữ ghép lại Dhamma là Pháp có nghĩa là sự thật, nguyên tắc,học thuyết Phật giáo, pháp luật, và kỷ luật, Pada có nghĩa là conđường, cách thức, bước chân.Cuốn Kinh này gồm 26 Phẩm, 423 câu thơ,là cuốn thứ hai trong 15 cuốn thuộc Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka-Nikaya)trong Kinh tạng Pali và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhautrên thế giới.Function:See each sentence with correspondingillustrations.Slide the hand to change the sentence before / after.Can jump to random sentenceWatch the story of each respectivesentences (when clicking on a sentence).Create widget for homescreen making equipment(Note: the first time a little long run dueto load data)Introduction:One of the classic studies of Buddhiststudy Buddhism, Dhammapada is regarded as an accessible summary ofthe teachings of the Buddha to lead people to self-discover thetruth for yourself.Dhammapada Dhammapada धम्मपद Pali and Sanskritare: dharmapada written in Devanagari form: धर्मपाद.Dhammapadameans a collection of sayings and proverbs of Buddha short formpoetry set includes deep sense of ethics, personal responsibilityand control of emotions and desires, reduce pain , sorrow, and howto cultivate a quiet mind.Dhammapada has a long tradition taught byword of mouth for the home as well as home made. The verse in theDhammapada is a part of folk wisdom, and some question its clichesis part of the culture.The first handwritten version of theDhammapada is the birch bark scrolls found in clay jars buried in amonastery in eastern Afghanistan. The ancient manuscripts, known as"Gandharan (content)" or "Kharosthi (draft) currently owned by theBritish Museum Library. Archaeologists and scholars of Buddhism hasbeen estimated that the manuscript dates from about 100 CE.Thereare several hypothesis that the Dhammapada Buddhist monk, scholar,Buddhaghosa, the allocation of 423 verses in 26 chapters, and 305based on the story for a number of parables in the context of thesentence in around the fifth century CE.Business Version of TibetanDharmapada including 33 chapters and 1,000 verses. Today almost alltranslations of the Dhammapada consists of 423 verses arranged in26 chapters.One of the earliest published translation of theDhammapada from Pali into English has been approved by scholars asFriedrich Max Müller in 1869. Business Version of TibetanDharmapada in Sanskrit sources, called Udanavarga, by a scholarmonk named kim Dharmatrata compiled circa 200 CE, WW Rockhill betranslated into English for the first time in 1892. The version ofthe Dhammapada Dhammapada China has been translated into English bySamuel Beal in 1878.Summary: The Dhammapada is one of the mostpopular books and accessible in all Buddhist literature. In it arethe words of the Buddha, taught that all suffering stems fromdesire and the way to achieve freedom is to purify the mind and tofollow the path of truth.Dhammapada in Pali Dhammapada is two wordsput together by the French Dhamma means truth, principles, Buddhistdoctrine, law, and discipline, Pada means path, way, step foot.Thisbook consists of 26 Products Business, verse 423, is the secondbook in 15 volumes of The State Ministry of Economics(Khuddaka-Nikaya) in Pali scriptures and has been translated intomany different languages ​​around the world.
Bat Nha Ba La Mat Da Tam Kinh 4.0
Xem các video online và đọc 12 tác phẩmoffline về Kinh Bát Nhã Ba La Mật ĐàView the video online andread 12 works offline on Prajna Paramita Sutra Da
Thich Nhat Hanh Sach Phat Giao 2.0
Phần mềm giúp các Phật tử đọc offline (không cần internet) 80 tácphẩm của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh bao gồm:43 Công Án Của Trần TháiTôngAm Mây NgủAn Lạc Từng Bước ChânAn Trú Trong Hiện TạiBàn TayCũng Là HoaBồ Tát Tại Gia, Bồ Tát Xuất GiaBông Hồng Cài ÁoBước TớiThảnh ThơiBụt Là Hình Hài, Bụt Là Tâm ThứcChỉ Nam Thiền Tập DànhCho Người TrẻCho Đất Nước Đi LênCho Đất Nước Mở RaCon Đã Có ĐườngĐiCon Đường Chuyển HóaCon Sử Tử Vàng Của Thầy Pháp TạngCửa Tùng ĐôiCánh GàiĐạo Bụt Nguyên ChấtĐạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống HằngNgàyĐạo Phật Của Tuổi TrẻĐạo Phật Đi Vào Cuộc ĐờiĐạo Phật Hiện ĐạiHóaĐạo Phật Ngày NayĐạo Phật Qua Nhận Thức MớiĐể Có Một Tương LaiĐểHiểu Đạo PhậtĐường Xưa Mây TrắngDuy Biểu HọcGiậnGiới Tiếp HiệnHạnhPhúc Mộng Và ThựcHiệu Lực Cầu NguyệnHoa Sen Trong Biển LửaHơi ThởNuôi Dưỡng Và Trị LiệuHướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hòa Bình Và MôiSinhHương Vị Của ĐấtIm Lặng Sấm SétKhông Diệt Không Sinh Đừng SợHãiKinh Kim Cương – Gươm Báu Cắt Đứt Phiền NãoKinh Người ÁoTrắngKinh Pháp ẤnKinh Quán Niệm Hơi ThởNẻo Vào Thiền HọcNẻo Về CủaÝNghi Thức Tụng Niệm Đại ToànNgười Vô SựNhật Tụng Thiền MônNói VớiTuổi Hai MươiPhép Lạ Của Sự Tỉnh ThứcQuyền Lực Đích ThựcSám PhápĐịa XúcSen Búp Từng Cánh HéSen Nở Trời Phương NgoạiSống Chung AnLạcSự Tích Quan Âm Hương TíchSự Tích Quan Âm Thị KínhThả Một BèLauThiền – Chất Liệu Nuôi Dưỡng Và Chuyển HóaThiền Hành YếuChỉThiền Sư Tăng HộiThiền Tập Cho Người Bận RộnThiết Lập Tịnh ĐộThơTừng Ôm Và Mặt Trời Từng HạtThương Yêu Theo Phương Pháp Bụt DạyTiếpXúc Với Sự SốngTình NgườiTố Thiều LanTrái Tim Của BụtTrái Tim CủaHiểu BiếtTrái Tim Của Trúc Lâm Đại SĩTrái Tim Mặt TrờiTruyện KiềuVăn Xuôi Dành Cho Người TrẻTừng Bước Nở Văn SenTùng Bưởi HồngTuổiTrẻ Tình Yêu Lý TưởngTương Lai Thiền Học Việt NamTương Lai Văn HóaViệt NamTý – Chiếc Lá Ổi Non, Cây Tre Triệu ĐốtƯớc Hẹn Với SựSốngViệt Nam Phật Giáo Sử LuậnVương Quốc Của Những Người KhùngNamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtNam Mô A Di Đà PhậtSoftware helpspractitioners to read offline (without internet) 80 works of ThichNhat Hanh include:43 Industry Court of Tran Thai TongAm SleepingCloudLac footstepsReside in the PresentIt is Hands StatesIn-HomeBodhisattvas, Bodhisattvas MonksRoses Set AustriaJump todisengagedAs Figure Baby Buddha, Buddha Mind BeingMeditation MenOnly For The ChildrenGo to Top CountryFor Open Country OutCon WayIt WasPath of TransformationGold lion's French teacher TibetFastenthe door of eachPure BuddhismApplied Buddhism In DailyLifeBuddhism's YouthEngaged BuddhismBuddhism ModernizationBuddhismTodayBuddhism Through New CognitiveTo Have A FutureTo UnderstandBuddhismOld Path White CloudsThe only Schedule of CoursesAngerAboutNext timeHappiness Joinery And FoodEffective PrayerLotus in a Seaof ​​FireAnd Nourishing Breath TherapyDirections of Buddhism forPeace and EcologyFlavor Of LandSilence ThunderStudents Do Not KillNo FearDiamond Sutra - Treasure Sword sever SorrowDoing The WhiteShirtIndia SutraBusiness mindful breathingIn the realms of ZenStudiesFragrant Palm Leaves Of MindRite chant DzogpaThe InfiniteTheJapanese Zen Gate LitigationTwenty Talking With AgeThe Miracleof MindfulnessTrue PowerContinental France Location PromotionEachwing lotus bud UsThe State Sen Hatch HeavenDomestic SecurityInfoThe Huong Tich Tich QuanThe Quan Am Thi Kinh IntegrationDropThe Raft LauMeditation - Nurturing Material andTransformationAdministration Essentials for MeditationZen MasterTang HoiMeditation For Busy PeoplePure SettingsEach poet Hugs AndEvery County SunLove The practice of the BuddhaExposure to LifeThesituationThieu elements NetherlandsHeart Of The BuddhaHeart OfUnderstandingHeart of the Great Bamboo Forest OfficersHeart of theSunTale of Kieu Van Down For The ChildrenStep by Step Van SenHatchTung Red GrapefruitIdeal Youth LoveFuture Zen StudiesVietnamVietnam Cultural FutureTy - The Non Guava Leaf, BambooMillion Trees BurnedEstimated Romance With LifeVietnam Buddhisttreatise UseUnited Nations of crazy peopleOriginal teacher NamoBuddha ShakyamuniNamo Amitabha Buddha
Thích Thanh Từ Sách Phật Giáo 2.0
Phần mềm tập hợp 140 tác phẩm (offline) của Hòa Thượng Thích ThanhTừ Đề tài phổ thông - Sách viết Đạo Phật Với Tuổi TrẻPhật GiáoTrong Mạch Sống Dân TộcVài Nét Chính Luân Lý Phật Giáo DầnKhởiTrách Nhiệm Của Người Phật Tử Tại GiaVài Vấn Đề Phật PhápPhậtGiáo Trong Mạch Sống Dân TộcThâm Ý Qua Hình Tượng Phật Và Bồ TátVàiNét Chính Về Luân Lý Phật GiáoBước Đầu Học PhậtCành Lá Vô ƯuNhữngCảm Hứng Tùy Cảnh (Thơ) Đề tài phổ thông - Bài giảngNhặt Lá Bồ Đềtập 1Nhặt Lá Bồ Đề tập 2 Nhặt Lá Bồ Đề tập 3Tu Là ChuyểnNghiệpĐâu Là Chân Hạnh PhúcPhật Pháp Xây Dựng Thế GianXuân TrongCửa Thiền tập 1, 2, 3Xuân Trong Cửa Thiền tập 4Bỏ tất cả là đượctất cảHoa Vô Ưu tập 1Hoa Vô Ưu tập 2Hoa Vô Ưu tập 3Nguồn An LạcHoaVô Ưu tập 4Hoa Vô Ưu tập 5Hoa Vô Ưu tập 6Hoa Vô Ưu tập 7Hoa Vô Ưutập 8Hoa Vô Ưu tập 9Hoa Vô Ưu tập 10 Kinh - DịchLăng Già TâmẤnThắng ManĐại Thừa Cây Lúa Kinh - Giảng giảiBát Nhã giảng giảiKimCang giảng giảiBát Đại Nhơn Giác giảng giảiThập Thiện giảnggiảiViên Giác giảng giảiDuy Ma Cật Giảng giảiPháp Hoa giảng giảiLuận - DịchTham Thiền Yếu ChỉThiền Quan Sách TấnThiền Môn KhẩuQuyếtLuận Tối Thượng ThừaTọa Thiền Tam Muội củaSamgharakasaPháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán của Đại sư TríKhảiLục Diệu Pháp Môn của Đại sư Trí KhảiThiền Tông Vĩnh GiaTập của Thiền sư Huyền GiácĐốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn củaĐại sư Tuệ HảiTruyền Gia Bảo Thiền Tông Trực Chỉ của ThạchThành KimTham Thiền Yếu Chỉ của Hòa thượng Hư VânToạ ThiềnDụng Tâm KýThập Nhị Môn LuậnBích Nham Lục Luận - Giảng GiảiNguồnThiền giảng giảiPháp Bảo Đàn giảng giảiQui sơn cảnh sáchTranh chăntrâuTính Tâm Minh Giảng giảiSáu cửa Vào Động Thiếu Thất GiảngGiảiTu Dừng , Chuyển và Sạch NghiệpĐức Phật Là Bậc Vô Thượng YVương Sử33 vị Tổ Ấn HoaThiền Sư NiThiền Sư Trung Hoa tập 1Thiền SưTrung Hoa tập 2Thiền Sư Trung Hoa tập 3 Thiền Học Phật Giáo ViệtNamThiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ XXTrên Con Đường Thiền TôngBavấn đề trọng đại trong đời tu của tôiTrọn Một Đời TôiThiền Sư ViệtNamTham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giảiLuậnGiải Thi Tụng 10 Bức Tranh Chăn TrâuKhóa Hư Lục giảng giảiTuệ TrungThượng Sĩ Ngữ Lục giảng giảiTam Tổ Trúc Lâm giảng giảiThánh Đănglục giảng giảiThiền Tông Bản Hạnh giảng giảiKiến Tánh Thành Phậtgiảng giảiHương Hải Thiền Sư giảng giảiBát Nhã trực giảiPháp Hoa đềcương Qui ChếThanh Quy Tu Viện Chơn KhôngDiễn Văn Khai Giảng KhóaINội qui Thiền Viện Thường ChiếuThanh Quy Thiền Viện Trúc LâmDiễnVăn Lễ Đặt Đá TV Trúc Lâm Yên TửDiễn Văn Lễ Khánh Thành TV Trúc LâmYên TửThe software gathers 140 works (offline) by Thich ThanhTuCommon themes - Books writtenBuddhism With YouthBuddhism InDenmark Live NationA Sketch of the Buddhist Morality TigerRunResponsibilities Buddhists at HomeSome Problems DharmaBuddhismIn Denmark Live NationShenzhen Italy Through Pictures Buddha andBodhisattvasSome highlights of the Buddhist MoralityFirst StepBuddhist StudiesCountless Advantages Leaves StemsThe InspirationCustom Landscape (Poetry)Common themes - LecturePick Bodhi LeavesEpisode 1Pick Bodhi Leaves Episode 2Pick Bodhi Leaves Episode 3Tuis professionalWhat Is True HappinessDharma Building theWorldSpring In Stores Meditation 1, 2, 3Spring In Stores Meditation4Put all that is allStates Supreme Pros Episode 1States SupremePros Episode 2States Supreme Pros Episode 3Source LacStates SupremePros Episode 4States Supreme Pros episode 5States Supreme Prosepisode 6States Supreme Pros Episode 7States Supreme Pros episode8States Supreme Pros Episode 9States Supreme Pros episode10Business - ServicesLankavatara initiationWin ManMahayana RicePlantsBusiness - CommentaryPrajna explainedKim Cang explainedBatDai Nhon Sense explainedCompassion Cross explainedGiac VienexplainedWei Ma Cat CommentaryUs explainedLuan - ServicesJoin ZenEssentials OnlyMeditation Quan Tan BooksZen Gate ExportDecisionArgument Supreme ThuaSitting Meditation eighty ofSamgharakasaFrench Weak Volume Set Samatha Tu Quan Tri Grand Masterof RevelationMon Dieu France's Luc University Professor TriKhaiYongjia Zen Zen Master Hsuan episode of EnlightenmentDC MeetsEnter Director of University Professor Weak Mon TueCustomsCommunications Jiabao Zen of Thach Thanh Truc Only KimJointhe Venerable Zen Essentials Only YunApplied Meditation Mind SetNameTwelve subjects CommentBlue Cliff RecordLuan - TeachingAwardSource Meditation explainedExplained Security ForumQui paintedscenes ofPainting herdUp Tam Minh CommentarySix Door On The SevenMajor Teaching AwardTu Stop, Forward and Industrial CleaningAs theSupreme Buddha Tier Y WangHistory33 Patriarchs Indian StatesZenMaster NiChinese Zen Master Episode 1Chinese Zen Master Episode2Chinese Zen Master Episode 3Zen Buddhist University VietnamZenVietnam late twentieth centuryOn the Path of ZenThree majorproblems in my religious lifeI spent a lifetimeVietnam ZenMasterJoin map Show Decision and Execution Procedure - Zen MasterLi explained LifeThesis prize, each 10 Painting Animal BuffaloLockHu Lu explainedLanguage Tuệ Trung Luc explainedThe Truc Lam TamexplainedHoly Post continent explainedThe Hanh Zen explainedTheBuddha nature is explainedHuong Hai Supreme Master explainedPrajnadirectly addressLotus outlineRegulationThe Monastery Chon ThanhNoOpening Speech Course IStanding Meditation Screening RulesQuyThanh Truc LamStone Ceremony Speech TV Set Truc Lam YenTuInauguration Speech TV Truc Lam Yen Tu
Phong Thần (Truyện , Phim) 2.0
Phần mềm đọc truyện và xem phim bộ Phong ThầnDiễn Nghĩa-Đọc truyện (có thể xem offline)-Xem phim (online) các phiên bảnPhong thần 2014 - 50 tập (hết phần 1) - (phần 2 chưa có, sẽ cậpnhật sau)Phong thần 2009 - 38 tập (Full)Phong thần 2001 - 40 tập (Full)Phong thần diễn nghĩa (chữ Hán phồn thể: 封神演義; chữ Hán giản thể:封神演义; pinyin: fēngshén yǎnyì), cũng gọi là Bảng phong thần, VũVương phạt Trụ ngoại sử phong thần diễn nghĩa, Phong thần truyện,Thương Chu liệt quốc toàn truyện, là một tác phẩm văn học dạng tiểuthuyết thần quái viết bằng tiếng Trung vào thời nhà Minh, bao gồm100 hồi.Là một bộ tiểu thuyết được viết lại trên cơ sở cuốn Vũ Vươngphạt Trụ bình thoại in đời Nguyên, rồi nhào nặn tư liệu lịch sử vớithần thoại, truyền thuyết và tôn giáo mà thành, Phong thần diễnnghĩa xoay quanh việc suy vong của nhà Thương và sự nổi lên của nhàChu, lồng vào đó là vô số thần thoại, truyền thuyết Trung Hoa, baogồm các thần, tiên, yêu quái v.v.
Kinh A Di Da Phat (sach-phim) 3.0
Phần mềm Xem các video đọc, giảng Kinh A Di Đà (online)Đọc 13 tácphẩm giảng về Kinh A Di Đà gồm:48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà -HT Trí TịnhKinh A Di Đà Lược Giảng - HT Tịnh Không - Như HòaDịchKinh A Di Đà Sớ Sao - Liên Trì Đại Sư - HT Hành Trụ DịchKinh ADi Đà Thiển Thích - HT Tuyên Hóa - HT Minh Cảnh DịchKinh Di ĐàGiảng Giải - HT Tuyên HóaKinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư -HT Tuệ Nhuận DịchKinh Di Đà Hợp Giải - Như Hòa DịchPhật Thuyết A DiĐà Kinh Yếu Giải Giảng Ký - HT Tịnh KhôngChú Nghĩa Kinh A Di Đà -Cs Chánh SĩĐức Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ Cực Lạc - DrikungKyabgon Chetsang RinpocheGiới Thiệu Đại Cương Kinh A Di Đà - HTChơn ThiệnGiới Thiệu Đại Cương Kinh Di Đà - TK Thích NguyênThànhGiới Thiệu Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ - ĐàoNguyênKinh A Di Đà - Vạn Phật Thánh Thành DịchNam Mô Bổn Sư ThíchCa Mâu Ni PhậtNam Mô A Di Đà PhậtThe softwareWatch the video reads,faculty Amitabha Sutra (online)Read 13 works of Amitabha Sutralectures include:48 Great Vows Of Amitabha Buddha - HT TriTinhTeaching Strategy Amitabha Sutra - the monastery - As AirServicesAmitabha Sutra number of stars - Contact Tri Grand Master -HT Executive Head ServiceLike Illusion Amitabha Sutra - Ht TuyenHoa - HT Ming Landscape ServicesAmitabha Sutra Teaching Award - HtTuyen HoaWeak Solutions Amitabha Sutra - Ich Incidentally GrandMaster - Tue HT Nhuan ServiceThe League of Amitabha Sutra - As AirServicesBuddha Amitabha Sutra Weak Theory Teaching Award Name -Venerable Master Chin KungThat uncle Amitabha Sutra - Master ChiefCsBuddha Amitabha Pureland And Bliss - Kyabgon Chetsang DrikungRinpocheAbout General Amitabha Sutra - HT Chon ThienAbout GeneralAmitabha Sutra - Thich Nguyen TK ThanhIntroduction to EconomicsProfession Approves Pure Life Photography Buddha - DaoNguyenAmitabha Sutra - Ten Thousand Buddhas ServiceNamo Originalteacher, Shakyamuni BuddhaNamo Amitabha Buddha
Phap Hoc Co Ban - Phat Phap 2.0
Giúp các Phật tử đọc offline 4 tập của tác phẩm Phật Học Cơ BảnLờinói đầu của sáchÐược sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Hoằngpháp Trung ương GHPGVN, Ban Biên tập Chương trình Phật học hàm thụ(PHHT) đã tiến hành biên soạn bộ sách "Phật học cơ bản"nhằm đáp ứngnhu cầu học tập của học viên đang theo học chương trình PHHT, cũngnhư của đông đảo Tăng Ni và Phật tử.Bộ sách "Phật học cơ bản" nàygồm 4 tập, được biên soạn bởi nhiều tác giả và trình bày theo thứtự từ các vấn đề Phật học căn bản cho đến các chủ đề giáo lý chuyênsâu, nhằm giúp người học có một số kiến thức cơ bản về Phậtgiáo.Helping practitioners to read offline 4 sets of Buddhist worksBasicsPreface of the bookBeing the direction of the venerable ChiefJustice Hoang Central VBS, Editorial Board Buddha distance learningprogram (PHHT) conducted compiled the book "Basic Buddhism" to meetthe learning needs of students PHHT attending programs, as well asof numerous monks and nuns and Buddhists.Ministry of "BasicBuddhism" consists of four volumes, compiled by many authors andpresented in order from the fundamental problem of Buddhism to thedoctrine advanced topics, to help people learn a Some basicknowledge of Buddhism.
Phat Hoc Pho Thong 3.0
Tác phẩm Phật Học Phổ Thông của cố Hòa Thượng Thích ThiệnHoa-------Hòa thượng pháp danh Thiện Hoa, hiệu Hoàn Tuyên, sanhngày 07 tháng năm Mậu Ngọ (1918), tại làng Tân Qui, huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh. vì quy y từ thuở ấu thơ, Ngài lấy pháp danh là thếdanh, nên húy là Trần Thiện Hoa. Thân phụ Ngài là ông Trần Văn Thếpháp danh Thiện Huệ, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Sáu pháp danh DiệuTịnh. Ngài là con út trong gia đình tám anh chị em, ba người anhchị của Ngài cũng xuất gia đầu Phật. Cả gia đình Ngài đều quy y vớiTổ Thiền chùa Phi Lai núi Voi, Châu Đốc, pháp danh Thiện Hoa là doTổ đặt cho Ngài. Nhân đi chùa Phước Hậu, làng Đông Hậu, huyện TràÔn làm lễ kỳ siêu cho cha. Ngài quyết xin mẹ cho ở chùa xuất gia,lúc ấy Ngài được 7 tuổi. Sau đó, Ngài được gởi tới chùa Đông Phước,huyện Cái Vồn theo học với Tổ Khánh Anh, được Tổ đặt pháp hiệu làHoàn Tuyên. Năm 1931, Tổ Khánh Anh lãng chùa Long An ở Đồng Đế, TràÔn và khai lớp học gia giáo tại đây. Ngài được nhập chúng theo học,lúc ấy Ngài 14 tuổi. Năm 1935, Phật học đường Lưỡng Xuyên khaigiảng, Ngài được theo học tại đây, và ngay năm ấy, Ngài thọ giới SaDi, lúc 17 tuổi. Năm 1938, Ngài được Ban Giám Đốc Phật học đường cửra Huế học cùng với các Tăng sinh khác trong lớp đầu tiên, lúc ấyNgài 20 tuổi, Ngài học ở Phật học đường Tây Thiên hai năm. Sau đóNgài vào chùa Long Khánh, Qui Nhơn học Phật pháp với Tổ Phước Huệchùa Thập Tháp hết một năm tròn. Ngài lại trở ra Huế dự học tạiPhật học đường Báo Quốc gót bốn năm, rồi đến tòng lâm Kim Sơn mộtnăm. Sau tám năm theo học Ngài trở về miền Nam.Năm 1945, Ngài hợptác cùng Hòa thượng Trí Tịnh khai giảng Phật học đường Phật Quangtại rạch Bang Chang, xã Thiện Mỹ, Trà Ôn. Năm 29 tuổi, Ngài thọgiới Tỳ Kheo Bồ Tát tại giới Đàn chùa Kim Huê, Sa Đéc. Năm 1946 ?1947, phong trào chống Pháp cứu nước đã làm ảnh hưởng đến trườnghọc. Năm 1953, Giáo Hội Tăng Già Nam Việt cử Ngài giữ chức TrưởngBan Giáo Dục và Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo Hội Tăng Già Nam Việt,kiêm Đốc Giáo Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang, Sài Gòn. Năm1957, Ngài lại chủ xướng mở những khóa huấn luyện trụ trì lấy tênlà Như Lai Sứ Giả. Tăng giới đặt tại chùa Pháp Hội, Ni giới đặt tạichùa Dược Sư. Những vị tốt nghiệp các khóa này được bổ về chùa khắplục tỉnh tập sự hoằng pháp. Phong trào này làm dấy lên sự tu họccủa tín đồ Phật tử và là mơ ước của mọi Tăng Ni muốn trở thành sứgiả Như Lai. Với trách nhiệm Trưởng ban Giáo dục trong Giáo HộiTăng Già Nam Việt, Ngài đã khuyến khích, hỗ trợ mở trường Phật họctại khắp các tỉnh miền Tây và chính Ngài giảng dạy khắp nơi để độngviên các trường. Hầu hết Tăng Ni miền Nam đương thời đều chịu ângiáo dục của Ngài ít nhiều, dù gián tiếp hay trực tiếp. Năm 1956,Ngài giữ chức vụ Ủy viên Hoằng Pháp của Tổng Hội Phật Giáo ViệtNam, cùng với Thượng tọa Nhất Hạnh xuất bản nguyệt san Phật GiáoViệt Nam.Năm 1964, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời,Ngài nhận chức Đệ Nhất Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, kế đến nhậnchức trụ trì Việt Nam Quốc Tự.Năm 1966, Ngài đảm nhận chức Việntrưởng Viện Hóa Đạo (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất). Năm1968, Ngài được toàn thể đại biểu bỏ thăm lưu nhiệm chức ViệnTrưởng Viện Hóa Đạo. Năm 1973, bệnh tình càng nặng Ngài phải giảiphẩu và không trở dậy được nữa. Cho đến ngày 20 tháng Chạp năm NhânTý, nhằm ngày 23 tháng Giêng năm 1973, Ngài đã an lành viên tịch,thọ 55 tuổi đời và 26 tuổi đạo. Cả cuộc đời, Ngài hy sinh trọn vẹncho đạo pháp từ lúc lớn khôn cho đến ngày theo Phật, lúc nào Ngàicũng chỉ biết lo cho đạo và làm việc cho đạo. Với tấm lòng bao dunghòa ái, nhưng rất cương nghị trong đường lối mà Ngài vạch ra, dùkhó khăn đến mấy cũng quyết thực hiện thành công. Và Ngài đã thànhcông rực rỡ trong việc thực hiện sứ mạng của một sứ giả Như Lai, đểlại cho mai sau lòng kính trọng và mãi mãi ghi khắc công ơn Ngài.Các tác phẩm của Ngài để lại rất nhiều, là những nấc thang Giáo lýcó giá trị đặt nền tảng học Phật cho Tăng tín đồ.Schools work ofthe late Buddhist Thich Thien Hoa-------Venerable Thien Hoa legalname, complete performance Declaration, born May 7 Mau Ngo (1918),in the village of Tan Qui, Cau Ke district, Tra Vinh province. forrefuge from childhood, he took legal name is the name, Tran ThienHoa is so taboo. His father is the legal name Tran Van Thien HueWorld, mother Nguyen Thi Dieu Tinh Sau legal name. He was theyoungest of eight siblings, three brothers and his sister into aBuddhist temple.His family have taken refuge with God The AfricanElephant Mountain, Chau Doc, legal name is Thien Hoa, placed byhim.'s Go Phuoc Hau Hau East Village, Tra district to celebrate anysuper father. He decided to ask his mother left home at the temple,at that time he was 7 years old. Then he was sent to East PhuocPagoda, Cai Von districts studied with The British Khanh, the legaleffect, placed the Complete Declaration.1931, The British romanticKhanh Pagoda in Dong De Long An, Tra open class and educated here.He entered them in school, he was 14 years old at that time.1935,Luong Xuyen Buddhist school opened, he was studying here, and eventhat year, his novice ordination, at age 17.In 1938 he was directorof the school board appointed Hue Boost learning with otherstudents in the first grade, when he was 20 years old, he learnedBuddhist school in Western Emperor two years. He then in Long KhanhPagoda, Buddhist knowledge Qui Nhon Phuoc Hue pagoda with TowerCross team all year round. He plans to return to Hue Buddhiststudies at the National School Newspaper heels of four years, thenconverts forestry Kim Son a year. After eight years of study hereturned to the South.In 1945 he cooperated with Venerable Tri TinhBuddhist school opened at Fo Guang Chang Bang canal, meditationAmerica, Tra. In 29 years, he Bhikshu Bodhisattva Pagoda in Huecivilians, Sa Dec.1946? 1947, against the French national salvationmovement was affecting schools.1953, South Vietnamese Sanghacelebrated his being the head of the Board of Education and Head ofthe Sangha Kobo South Vietnam, Buddhism for Christianity An QuangPagoda Road South Vietnam, Saigon.In 1957 he advocated the openingof training abbot named Tathagata messenger. Increase the templeslocated in the French Assembly, nuns Medicine located at Temple.Those who graduate courses are complementary to the templethroughout the six provinces of missionary training. This movementaroused by practicing Buddhists and the dream of all monks want tobecome messengers Tathagata.With Head of Education responsibleSangha in South Vietnam, he encourages, supports Buddhist schoolsopen across the western provinces and taught himself to mobilizearound the school. Most contemporary South monks are under Hisgrace more or less education, whether directly orindirectly. In 1956 he served as Commissioner of the GeneralHoang Phap Buddhist Association of Vietnam, together with theVenerable Nhat Hanh Buddhist magazine published in Vietnam.In 1964the Unified Buddhist Church of Vietnam Unified born, he assumed theFirst Deputy Director of the Institute Act, designed to recognizeorganizations abbot Vietnam Quoc Tu.In 1966 he assumed at theInstitute of Chemical Act (Buddhist Church of Vietnam Unified).In1968, he left all participants are stored in office visits Directorof the Institute Director.In 1973, the more severe the illness hehad surgery and did not come up anymore. Until December 20 th yearof the Rat's order dated January 23, 1973, he peacefully passedaway at the age of 55 and 26 years old director.All my life, Hisperfect sacrifice for his faith since grown to date in the Buddha,when he was able only worry for directing and directing work. Witha big heart gently, but very resilient in the way that He pointedout, though some also difficult to implement successfullyaddressed. And he was successful in carrying out the mission ofherald Tathagata, leaving the future with respect and gratitudeforever etched him.His works are very much left, is the doctrineladder valued based learning Buddhism believers to increase.
Truyen Tranh Phat Giao 2.0
Truyện tranh Phật Giáo của tác giả Nhật Bản Hiro SachiyaVẽ tranhShoji ToshioNhóm PGManga dịch ViệtKể về cuộc đời của Đức Phật ThíchCa Mâu Ni từ khi giáng sanh đến khi nhập niết bànBuddhistcomicsHiro's Japanese authors SachiyaToshio Shoji PaintingGroupPGManga Vietnamese translationAbout the life of Buddha Shakyamunisince birth until Christmas nirvana
Do Vui Phat Phap - Phat Giao 2.0
Lời tác giả :Kính bạch Chư tôn đức, Kính thưa Quý vị Phậttử!........................................Chúng con biên soạn bộsách này chủ yếu dành cho đối tượng thiếu nhi từ 12 đến 18 tuổi(trong lứa tuổi học sinh từ lớp 6 đến lớp 12), nên chủ trương theotiêu chí ngắn gọn, bỏ bớt các thuật ngữ Hán-Việt, hoặc câu nào, chữnào có thể chuyển sang các từ thuần Việt và từ ngữ hiện đại thìchúng con thay đổi triệt để. Qua quá trình giảng dạy, chúng connhận thấy bộ não trẻ em chỉ tiếp nhận có hạn, không nên phát triểnbài học quá dài dòng, các em dễ bị rối. Chỉ nên dạy những điều cănbản nhất, sau này các em học cao hơn sẽ biết cách tự đào sâu vấnđề. Mục lục các bài học được sắp xếp theo trình tự sao cho qua mỗibài học các em đều có thể áp dụng ngay lời Phật dạy vào đời sốngthực tiễn, tạo được niềm hạnh phúc trong hiện tại. Thí dụ, nếu emnào chẳng may không có điều kiện theo học hết chương trình thì chỉvới những bài học trong Tập I cũng có đủ các vấn đề căn bản để emáp dụng và gặt hái hạnh phúc. Còn những bài thuộc về nghiên cứu sâuxa hơn thì sắp xếp lui dần về gần cuối chương trình. Chúng con chọntên cho bộ sách là ĐỐ VUI PHẬT PHÁP vì toàn bộ các bài học đều đượcthiết kế theo hình thức hỏi-đáp ngắn gọn từng câu, như thế sẽ rõràng, dễ hiểu cho các em, và khi kiểm tra giáo viên có thể sử dụngngay câu hỏi trong bài, không cần phải soạn. Hai chữ ĐỐ VUI còn tạotâm lý thoải mái hơn cho người học, bởi chương trình trong nhàtrường phổ thông đã quá nặng nề, nếu chúng ta lại đề cập đến chữ“học” thì các em sẽ ngán ngại. Kèm theo đó là một số bài hát dângian mà chúng con đã lồng vào những nội dung giáo lý, cốt sao chocác em có thể tiếp thu Phật pháp bằng con đường âm nhạc vui vẻ, mauthuộc. Đồng thời đó cũng là cách góp phần giữ gìn nghệ thuật truyềnthống trong lớp trẻ trước tình trạng văn hóa nước ngoài đang xâmchiếm rất mạnh, có nguy cơ làm mất bản sắc dân tộc Việt Nam. Đểtrang sách nhẹ nhàng, vui mắt, tạo sự phấn khởi cho trẻ em, chúngcon đã sử dụng một số hình ảnh minh hoạ sưu tầm được rải rác nhiềunơi. Vì không có điều kiện tìm biết tác giả là ai nên chúng con chỉbiết gửi đến lời xin lỗi và cảm ơn các tác giả, xin hoan hỷ chochúng con sử dụng với mục đích ấn tống phục vụ chứ không phải kinhdoanh lợi nhuận. Và không chỉ với lớp trẻ, mà qua quá trình thửnghiệm chúng con còn nhận thấy cả những người Phật tử sơ cơ cũngtiếp thu bộ sách này dễ dàng. Vậy có thể áp dụng cho các đạo tràngmới bắt đầu học Phật. Chỉ cần vị giảng sư hay giáo viên soạn giáoán thay đổi một chút theo từng đối tượng cụ thể. Nhân đây, chúngcon cũng có vài mẫu giáo án gợi ý in ở cuối sách, kính mong gópthêm tư liệu để chư vị tham khảo. Kính thưa Quý chư vị, Lớp trẻ làtương lai của xã hội, tương lai của Phật pháp. Các em không nhữngcần được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng, mà còn về trí tuệ, tâm hồn,đạo đức để có một sức đề kháng trước cái xấu, cái ác. Phật giáođang góp phần tích cực vào công cuộc giáo dục đó. Chúng con hy vọngnhiều lớp Phật học thiếu nhi sẽ được mở ra khắp các tỉnh thành, đểcó hàng triệu, hàng triệu công dân trẻ Việt Nam sớm được tiếp cậnvới nền giáo dục tốt đẹp của Phật Đà, trở thành những người hữudụng cho đất nước, cho nhân loại. Và hy vọng bộ sách nhỏ này sẽ gópthêm chút niềm vui cho quý chư vị cũng như cho các em thiếu nhitrong thời gian học Phật. Vâng, học mà vui, vui mà học, mới sinhniềm Pháp hỷ. Còn về những thiếu sót không sao tránh khỏi của tậpsách, chúng con xin lắng nghe quý chư vị góp ý, chỉ dạy với lòngtri ân sâu sắc.Nam Mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni PhậtThành phố Hồ ChíMinh, 2008 Phật tử DIỆU KIMWord author:Dear transparency eldermonks,Buddhist Ladies andGentlemen!........................................We compiled thisbook primarily meant for the children from 12 to 18 years (the agegroup of students from grades 6 to 12), the criteria advocatedshort, truncated terms Han- Vietnam, or any sentence, any word canmove on to the net from Vietnam and modern terms, we would changeradically. Through the teaching process, we found that the brainsof children received only limited, should not grow too long lesson,they easily become confused. Only the most basic training, theirfuture higher education will know how to dig deeperproblem.Contents lessons are arranged in sequence through eachlesson so that they can immediately apply Buddhist teachings inreal life, creating happiness in the present. For example, if youunfortunately do not have all the conditions studied, the onlyprogram with lessons in Volume I also have all the basic issuesapply to you and reap happiness. What about all of the researchfurther sorted receding near the end of the program.We chose thename for the quiz book is all Dharma because lessons are designedin the form of a brief question-and-answer each question, as wouldbe clear and easy to understand for the children, and the teacherstest Members can use the right questions in all, no need toprepare. Two letters also provide psychological quiz morecomfortable for students, by program in the schools was too heavy,if we mention the word "school" they are afraid to. Accompanied bya number of folk songs which we have incorporated into theteachings content, core so they can follow the path of dharma funmusic, come under. At the same time it is also a way to contributeto the preservation of traditional arts in young people beforeforeign state culture has invaded very strong, the risk of loss ofnational identity and Vietnam.To book light, fun, create excitementfor kids, we used an illustration of collectibles scattered places.Since there are no conditions to find the author is known to usonly who knows sent apologies and thank the author, please be happyfor us to use to serve the purpose of Indian song and not businessprofits .And not just young people, but through the testing processwe also found that both the beginner Buddhists also acquire thesebooks easily. So can apply for the beginner ashrams Buddha. Justpreacher or teacher lesson plan changed slightly for each specificaudience. By the way, we also have a few suggestions in the samplelesson plan at the end of the book, we respectfully request thatcontribute to material you reference.Dear you,Young people are thefuture of society, the future of the Dharma. They not only needcare enough about nutrition, but also intellectual, spiritual,ethical to have a resistance before the bad, evil. Buddhism iscontributing actively to the cause of education there. We hope manychildren Buddhism class will be open to all provinces, to havemillions and millions of young citizens Vietnam soon have access togood education Buddha, become the property for the country, forhumanity. And hope this book will contribute the extra bit of funfor you and your children to school during the Buddha. Well, learnthat funny, fun to study, France newborn joy joy. What about theinevitable shortcomings of the book, we ask you to listen to yoursuggestions, teaching with profound gratitude.Original teacher NamoSakyamuni Buddha Mau-niHo Chi Minh City, 2008METAL MAGIC Buddhists
Tay Du Ky (truyện - phim) 4.0
Chương trình cung cấp cho bạn bộ truyện nổitiếng Tây Du KýBạn có thể đọc truyện Tây Du Ký (offline)và Xem phim Tây Du Ký bản 1986 (online)The program offers youthe famous story Journey to the WestYou can read the story Journey to the West (offline)Watch movie Journey to the West, and the 1986 (online)
Con Gái Đức Phật (Truyện) 1.0
Tác phẩm Con Gái Đức Phật Tác giả : Minh Đức Triều Tâm ẢnhKể vềtruyện các Thánh Ni và các Cận Sự Nữ đặc biệt, thù thắng thời ĐứcPhật tại thếBuddha works DaughterAuthors: Minh Duc Trieu TamPhotoTelling the story of St. Ni and Women Near The special, winsthe Buddha in the world
Kinh Truong Bo - Phat Phap 2.0
Chương trình giúp các phật tử xem 34 bài kinh trong Kinh Trường Bộ(có thể xem offline)Nếu có internet có thể nghe đọc online các bàikinh.--------------------Giới thiệu:Trường bộ kinh (zh. 長部經, sa.dīrghāgama, pi. dīgha-nikāya) là bộ đầu tiên của năm Bộ kinh trongKinh tạng (pi. sutta-piṭaka) văn hệ Pali. Trường bộ kinh văn hệPali của Thượng toạ bộ bao gồm 34 bài kinh.Trường bộ kinh phân ralàm 3 Phẩm (Vagga), gồm có 34 bản Kinh; vì nội dung mỗi bản Kinhkhá dài so với các bản Kinh Phật khác, nên được kết tập lại dướinhan đề Trường bộ kinh.Bộ Kinh Trường Bộ do Hòa thượng Thích MinhChâu, Tiến sĩ Phật học tại Viện Phật học Nalandà, Ấn Ðộ, hiện làPhó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hộiPhật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam,Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Phiên dịch và Ấn hành Ðại Tạng Kinh ViệtNam, dịch. Năm 1991, Hòa thượng thân hành hiệu đính bản dịch trướckhi đưa ra ấn hành. Tập I (Kinh số 1-16)(01) Kinh Phạm võng(Brahmajàla Sutta)(02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) (03)Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)(04) Kinh Chủng Ðức (SonadandaSutta)(05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)(06) Kinh Ma-ha-li(Mahàli Sutta)(07) Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta)(08) Kinh Ca-diếpSư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) - Kinh Ðại Sư tử hống(Mahà-Sìhanàda Sutta) (09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)(10)Kinh Tu-ba (Subha Sutta)(11) Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta) (12)Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta) (13) Kinh Tam minh (TevijjaSutta)(14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)(15) Kinh Ðại duyên(Mahà-Nidàna Sutta) (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbànaSutta) Tập II (Kinh số 17-34)(17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương(Mahà-Sudassana Sutta)(18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta)(19)Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta)(20) Kinh Ðại hội(Mahà-Samaya Sutta) (21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta)(22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) (23) Kinh Tệ-túc(Pàyàsi Sutta)(24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)(25) Kinh Ưu-đàm-bà-laSư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) (26) Kinh Chuyển luân thánhvương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)(27) Kinh Khởi thế nhânbổn (Agganana Sutta)(28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta)(29)Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta)(30) Kinh Tướng (LakkhanaSutta)(31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) (32)Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta)(33) Kinh Phúng tụng (SangitiSutta)(34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)The program helps see34 Buddhist texts in the Digha Nikaya (can view offline)If theinternet can be read online and heartexts.--------------------Introduction:School of Business (长 部 经zh., sa. Dirghagama, pi. Digha-Nikaya) is the first of the year inthe Canon Nikaya (Sutta-Pitaka pi.) Pali literature. Where thetexts of Theravada Pali includes 34 texts.School sutras dividedinto 3 product (vagga), including 34 manuscripts; Scriptures foreach content rather long compared with the other scriptures, shouldbe entitled to practice under the Business School.Digha Nikaya MostVenerable Thich Minh Chau as Dr. Buddhism at Nalanda BuddhistInstitute, India, is currently the Vice President and SecretaryGeneral of the Central Executive Council of the Vietnam BuddhistSangha, Director of the Institute Vietnam Buddhist Research,Chairman of the Steering Council and published Translating Canon ofVietnam, translated. In 1991, Venerable personally vetted beforemaking translations published.Volume I (Economics No. 1-16)(01)Brahma Net Sutra (Sutta Brahmajâla)(02) Business monk fruit(Samanna-Phala Sutta)(03) Doing A-ma-stay (Ambattha Sutta)(04)Doing Race Germany (Sonadanda Sutta)(05) BusinessRescue-la-men-first (Kūṭadanta Sutta)(06) Business Ma-ha-li (MahaliSutta)(07) Doing the Cha-li-da (Jaliya Sutta)(08) BusinessCa-lettuce Lion amalgams (Kassapa Sutta-Sihanada) - The Great Lionamalgams (Maha-Sihanada Sutta)(09) Doing Daddy-long-Sheba(Potthapada Sutta)(10) Doing Tu-three (Subha Sutta)(11) Businessconsolidation (Kevaddha Sutta)(12) Business-hi-Lo Country (LohiccaSutta)(13) Business Sanming (Tevijja Sutta)(14) Economic four(Maha-Padana Sutta)(15) General Economics coast (Maha-NidanaSutta)(16) Doing Great Bat-nirvana (Maha-parinibbana Sutta)VolumeII (Economics No. 17-34)(17) King is Doing Great Compassion(Maha-Sudassana Sutta)(18) Business Soap-ni-sa (JanavasabhaSutta)(19) Business-religious representatives (Maha-GovindaSutta)(20) Business Meeting (Maha-Samaya Sutta)(21) Doing God-likebasis problem (panha-Sakka Sutta)(22) Beijing University ofmindfulness (Maha-Satipatthāna Sutta)(23) economic-sufficiency(Payasi Sutta)(24) Doing Ballet (Patika Sutta)(25) EconomicPros-talks-she-lion amalgams (Udumbarika-Sihanada Sutta)(26)Business cakkavatti Lion amalgams (Cakkavatti-Sihanada Sutta)(27)Business Aggañña Sutta (Sutta Agganana)(28) Doing joy Self(Sampasadaniya Sutta)(29) Net Bible (Pasadika Sutta)(30) GeneralBusiness (Lakkhana Sutta)(31) Business Education Examinationlife-ca-la-Vietnam (Singalovada Sutta)(32) Doing A-SA-follicle-chi(Atanatiya Sutta)(33) Business Phung chant (Sangiti Sutta)(34)Business Upper Cross (Dasuttara Sutta)
Kinh Tăng Chi Bộ - Phật Pháp 2.0
Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trongnăm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), MajjhimaNikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ),Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh TiểuBộ).Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Palisang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, SàiGòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấnhành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập vàtái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.Kinh Tăng Chi Bộlà một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười mộtpháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thànhnhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đềcập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh cóliên quan đến hai pháp, v.v... và tuần tự như thế đến Chương MườiMột Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp.Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số nàykhông thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có họcgiả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.Kinh Tăng Chi Bộ của tạngPali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm(Ekottara-Agama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữSanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngàiHòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn(Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).Phật Giáo , phật giáo ,phat giao , Phật Pháp , phật pháp , phat phapAnguttara Nikaya,Anguttara translated Economics, is the fourth in the Pali Canon:Digha Nikaya (Digha Nikaya), Majjhima Nikaya (Central Business),Samyutta Nikaya (Samyutta), Anguttara Nikaya ( Business Anguttara),and Khuddaka Nikaya (Business State Department).This sutra is theVenerable Thich Minh Chau translated from Pali into Vietnamese in1976-1977, and the Van Hanh Buddhist Institute, Saigon, publishedin 1980-1981. In translation program and published TripitakaVietnam, the economic vetted into 4 sets and reprinted in 1996, byorder of 21, 22, 23, and 24.Anguttara business is a business isorganized according to some, from one to eleven measures, dividedinto 11 chapters (nipatas). Each chapter divided into severalproducts (vaggas). Chapter One French (Ekaka Nipata) includesmention of a legal business. Chapter Two French (Duka Nipata)consists of two related economic measures, etc. .. and how toprogram sequential Eleven France (Ekadasaka Nipata) business,including 11 legal mentions. The total experience was recorded as2,308 texts, but this figure is not uniform because of economicdiscrimination is not clear, and scholars at the stage, a total of7,557.Economics of Pali Anguttara with the kanji are equivalentIncrease Business First A-levels (Ekottara-Agama) because he SanghaRe-grandmother (Sanghadeva) translated from the Sanskrit TL 397years, during the Qin Dynasty Money , and he was precious and ThichThien Sieu Thanh Tu Love Letter translated into Vietnamese (VietnamTripitaka, No. 25, 26, 27).Buddhism, Buddha, Buddhism, Dharma,Dharma, Dharma
Kinh Trung Bo - Phat Phap 2.0
Trung bộ kinh (zh. 中部經, pi. majjhima-nikāya) là tuyển bộ thứ haitrong năm Bộ kinh trong Kinh tạng (pi. sutta-piṭaka). Kinh này đượcviết bằng văn hệ Pali, bao gồm 152 kinh không dài lắm (trung). Theotruyền thuyết thì Trung bộ kinh được tôn giả Xá-lợi-phất (sa.śāriputra) trình bày lại trong hội nghị Kết tập lần thứ nhất.Kinhđược Hòa Thượng Thích Minh Châu dịchMục lục Trung bộ kinh :1 KinhPháp môn căn bản.2 Kinh Tất cả lậu hoặc.3 Kinh Thừa tự Pháp.4 KinhSợ hãi và khiếp đảm.5 Kinh Không uế nhiễm.6 Kinh Ước nguyện.7 KinhVí dụ tấm vải.8 Kinh Ðoạn giảm.9 Kinh Chánh tri kiến.10 Kinh Niệmxứ.11 Tiểu kinh Sư tử hống.12 Ðại kinh Sư tử hống.13 Ðại kinh Khổuẩn.14 Tiểu kinh Khổ uẩn.15 Kinh Tư lượng.16 Kinh Tâm hoang vu.17Kinh Khu rừng.18 Kinh Mật hoàn.19 Kinh Song tầm.20 Kinh An trútầm.21 Kinh Ví dụ cái cưa.22 Kinh Ví dụ con rắn.23 Kinh Gò mối.24Kinh Trạm xe.25 Kinh Bẫy mồi.26 Kinh Thánh cầu.27 Tiểu kinh Ví dụdấu chân voi.28 Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi.29 Ðại kinh Ví dụ lõicây.30 Tiểu kinh Ví dụ lõi cây.31 Tiểu kinh Khu rừng sừng bò.32 Ðạikinh Khu rừng sừng bò.33 Ðại kinh Người chăn bò.34 Tiểu kinh Ngườichăn bò.35 Tiểu kinh Saccaka.36 Ðại kinh Saccaka.37 Tiểu kinh Ðoạntận ái.38 Ðại kinh Ðoạn tận ái.39 Ðại kinh Xóm ngựa.40 Tiểu kinhXóm ngựa.41 Kinh Saleyyaka.42 Kinh Veranjaka.43 Ðại kinh Phươngquảng.44 Tiểu kinh Phương quảng.45 Tiểu kinh Pháp hành.46 Ðại kinhPháp hành.47 Kinh Tư sát.48 Kinh Kosampiya.49 Kinh Phạm thiên cầuthỉnh.50 Kinh Hàng ma.51 Kinh Kandaraka52 Kinh Bát thành53 Kinh Hữuhọc54 Kinh Potaliya55 Kinh Jivaka56 Kinh Ưu-ba-ly57 Kinh Hạnh conchó58 Kinh Vương tử Vô-úy59 Kinh Nhiều cảm thọ60 Kinh Không gìchuyển hướng61 Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la62 Ðại kinh Giáogiới La-hầu-la63 Tiểu kinh Malunkyaputta64 Ðại kinh Malunkyaputta65Kinh Bhaddali66 Kinh Ví dụ con chim cáy67 Kinh Catuma68 KinhNalakapana69 Kinh Gulissani70 Kinh Kitagiri71 Kinh Vacchagotta vềtam minh72 Kinh Vacchagotta về lửa73 Ðại kinh Vacchagotta74 KinhTrường Trảo75 Kinh Magandiya76 Kinh Sandaka77 Ðại kinh Sakuludayi78Kinh Samanamandika79 Tiểu kinh Sakuludayi80 Kinh Vekhanassa81 KinhGhatikara82 Kinh Ratthapala83 Kinh Makhadeva84 Kinh Madhura85 KinhVương tử Bồ-đề86 Kinh Angulimala87 Kinh Ái sanh88 Kinh Bahitika89Kinh Pháp trang nghiêm90 Kinh Kannakatthala91 Kinh Brahmayu92 KinhSela93 Kinh Assalayana94 Kinh Ghotamukha95 Kinh Canki96 KinhEsukari97 Kinh Dhananjani98 Kinh Vasettha99 Kinh Subha100 KinhSangarava101 Kinh Devadaha102 Kinh Năm và Ba103 Kinh Nghĩ như thếnào?104 Kinh Làng Sama105 Kinh Thiện tinh106 Kinh Bất động lợiích107 Kinh Ganaka Moggalana108 Kinh Gopaka Moggalana109 Ðại kinhMãn nguyệt110 Tiểu kinh Mãn nguyệt111 Kinh Bất đoạn112 Kinh Sáuthanh tịnh113 Kinh Chân nhân114 Kinh Nên hành trì, không nên hànhtrì115 Kinh Ða giới116 Kinh Thôn tiên117 Ðại kinh Bốn mươi118 KinhNhập tức Xuất tức niệm119 Kinh Thân hành niệm120 Kinh Hành sanh121Kinh Tiểu không122 Kinh Ðại không123 Kinh Hy hữu vị tằng hữupháp124 Kinh Bạc-câu-la125 Kinh Ðiều ngự địa126 Kinh Phù-di127 KinhA-na-luật128 Kinh Tùy phiền não129 Kinh Hiền ngu130 Kinh Thiênsứ131 Kinh Nhất dạ hiền giả132 Kinh A-nan nhất dạ hiền giả133 KinhÐại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả134 Kinh Lomasakangiya nhất dạhiền giả135 Tiểu kinh Nghiệp phân biệt136 Ðại kinh Nghiệp phânbiệt137 Kinh Phân biệt sáu xứ138 Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết139Kinh Vô tránh phân biệt140 Kinh Giới phân biệt141 Kinh Phân biệt vềsự thật142 Kinh Phân biệt cúng dường143 Kinh Giáo giới Cấp CôÐộc144 Kinh Giáo giới Channa145 Kinh Giáo giới Phú-lâu-na146 KinhGiáo giới Nandaka147 Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la148 Kinh Sáusáu149 Ðại kinh Sáu xứ150 Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda151Kinh Khất thực thanh tịnh152 Kinh Căn tu tậpMajjhimanikàya (zh. 中部經, pi. Majjhima-Nikaya) is the second recruit in the Ministry ofexperience in the Canon (pi. Sutta-Pitaka). This prayer was writtenin Pali literature, including 152 business not very long (middle).According to legend, the respected author MajjhimanikàyaXa-profit-waving (sa. Sariputra) presented in the conferenceAggregation first.Doing the Most Venerable Thich Minh ChautradingMajjhimanikàya Contents:1 Sutra basic subjects.2 Doing Alldefilements.Dear self-French 3.4 Economic Fear and dread.5 BusinessDo not defiled.6 Economic wish for.7 Business cloth forexample.Economic Section 8 decreased.9 Business chief knowledge.10Business Anniversary origin.11 Little Lion amalgams business.12Great Business lion amalgams.General economic aggregates size 13.14State economic aggregates size.15 Business Consulting volume.16Business Center wilderness.17 Economic forest.18 Economic Passwordcompleted.19 Economic Song Games.20 Dwelling Business class.21 Inthe example the saw.22 Trading For example snake.23 Businessmound.24 Trading Station.25 Economic lures.26 Bible needs.27 Stateeconomic footprints of elephants, for example.28 Great Business Forexample elephant footprints.29 Great Business For example thetree.30 State economic center of the plant, for example.31 Stateeconomic forest croissants.32 Great Business forest croissants.33Great Business Person cattle.The 34 State economic cowherd.PrimaryBusiness Saccaka 35.36 Great Business Saccaka.Then make love 37sub-economic.Then make love 38 Great experience.39 Great BusinessHamlet horse.Primary Business Hamlet 40 horses.41 BusinessSaleyyaka.42 Business Veranjaka.43 Great business advertisingmethod.44 Primary business advertising method.45 State of theSutra.46 Great Sutra out.47 Monitoring Business Tu.48 BusinessKosampiya.49 Business Brahma for visiting.Economic Goods 50 ma.51Business Kandaraka52 Doing the Bat53 Business Friends School54Business Potaliya55 Business Jivaka56 Economic Benefits-ba-ly57Kinh Hanh dog58 Doing Great Unknown e-captain59 Doing Moresensations60 Doing Nothing navigationWorld Economic Education 61most-La-la-la Am-grandmother62 Great Business Education world-laLa-mostPrimary Business 63 Malunkyaputta64 Great BusinessMalunkyaputta65 Business Bhaddali66 Trading For example, birdsfiddler67 Business Catuma68 Business Nalakapana69 BusinessGulissani70 Business Kitagiri71 Business Vacchagotta about threeintelligent72 Business Vacchagotta on fire73 Great BusinessVacchagotta74 Business Schools awarded75 Business Magandiya76Business Sandaka77 Great Business Sakuludayi78 BusinessSamanamandikaPrimary Business 79 Sakuludayi80 Business Vekhanassa81Business Ghatikara was82 Business Ratthapala83 Business Makhadeva84Business Madhura85 Doing Great Bodhi death86 Business Angulimala87Business Ai birth88 Business BahitikaSutra stately 8990 BusinessKannakatthala91 Business Brahmayu92 Business Sela93 BusinessAssalayana94 Business Ghotamukha95 Business Canki96 BusinessEsukari97 Business Dhananjani98 Business Vasettha99 BusinessSubha100 Business Sangarava101 Business Devadaha102 Business Yearand Three103 Economic Thinking like?104 Business Sama Village105Kinh Thien crystal106 Business Real Benefits107 Business GanakaMoggallàna108 Business Gopaka Moggallàna109 Great Business ManBlow110 Primary Business Man Blow111 Business Real paragraphSixpure Economics 112Chan's Economics 113Economics 114 shouldpractice, not practice115 Kinh majority people116 First BusinessVillageForty 117 Great BusinessImport Export Business 118 InstantInstant anniversaryBody of Economics 119 concept120 BusinessAdministration bornEconomics 121 State does notEconomics 122University does notEconomics 123 Hy cleared the property ownershiplaw124 Kinh Bac-questions-laDoing It Local 125 Defence126 BusinessMatch-cellEconomics 127 A-na-law128 Trading Options negativity129Kinh Hien stupid130 Business AngelsMost sage Economics 131tractEconomics 132 tract Ananda most sage133 Economics UniversityCa-best-performing gastric fried sageEconomics 134 tractLomasakangiya most sagePrimary Industries 135 distinguishedbusiness136 Great experience discriminationEconomics 137Discrimination six origin138 Special Economic Theory and GeneralTheory139 The Infinite avoid discriminationDoing About 140distinguished141 Economics of true distinction142 DistinguishingBusiness offerings143 World Economic Education Anathapindika144World Economic Education Channa145 Business Education Phu-longworld-na146 World Economic Education NandakaWorld Catholic PrimaryBusiness 147 La-most-laEconomics 148 Six Six149 Great Business Sixparish150 Business Tell people NagaravindaEconomics 151 purebegBased 152 Business practice
33 Vị Tổ Thiền Tông -Phật Giáo 2.0
Sử 33 VỊ TỔ ẤN HOAMục lụcÁn Độ:1- Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp. (Mahakasyapa)To-012-Tổ A-Nan. (Ananda) To-023-Tổ Thương-Na-Hòa-Tu. (Sanakavasa)To-034-Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa. (Upagupta) To-045-Tổ Đề-Đa-Ca. (Dhrtaka)To-056-Tổ Di-Dá-Ca. (Miccaka) To-067-Tổ Bà-Tu-Mật. (Vasumitra)To-078-Tổ Phật-Đà-Nan-Đề. (Buddhanandi) To-089-Tổ Phục-Đà-Mật-Đa.(Buddhamitra) To-0910-Tổ Hiếp-Tôn-Giả. (Parsvika) To-1011-TổPhú-Na-Dạ-Xa. (Punyayasas) To-1112-Tổ Mã-Minh. (Asvaghosha)To-1213-Tổ Ca-Tỳ-Ma-La. (Kapimala) To-1314-Tổ Long-Thọ. (Nagarjuna)To-1415-Tổ Ca-Na-Đề-Bà. (Kanadeve) To-1516-Tổ La-Hầu-La-Đa.(Rahulata) To-1617-Tổ Tăng-Già-Nan-Đề. (Sanghanandi) To-1718-TổGià-Da-Xá-Đa. (Gayasata) To-1819-Tổ Cưu-Ma-La-Đa. (Kumarata)To-1920-Tổ Xà-Dạ-Đa. (Jayata) To-2021-Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu.(Vasubandhu) To-2122-Tổ Ma-Noa-La. (Manorhita) To-2223-TổHạc-Lặc-Na. (Haklena) To-2324-Tổ Sư-Tử. (Aryasimha) To-2425-TổBà-Xá-Tư-Đa..(Basiasita) To-2526-Tổ Bất-Như-Mật-Đa. (Punyamitra)To-2627-Tổ Bát-Nhã-Đa-La. (Prajnatara) To-2728-Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma.(Bodhidharma) To-28Trung Hoa:29-Tổ Huệ-Khả. To-2930-Tổ Tăng-Xán.To-3031-Tổ Đạo-Tín. To-3132-Tổ Hoằng-Nhẫn. To-3233-Tổ Huệ-Năng.To-33Use YOUR TEAM INDIA UNITED 33Table of ContentsThe project:1The Ma-Ha-Ca-Lettuce. (Mahakasyapa) To-012-The A-Nan. (Ananda)To-023-Team Trade-Na-Hoa-Tu. (Sanakavasa) To-034-The-Pros-Three-JuDa. (Upagupta) To-045-The-Most-Ca offer. (Dhrtaka) To-056-TheDi-Pa-Ca. (Miccaka) To-067-The Ba-Tu-Mat. (Vasumitra) To-078-TheBuddha-Da-Nan-offer. (Buddhanandi) To-089-The Easter-Da-Da-Mat.(Buddhamitra) To-0910-The Bully-Ton-Say. (Parsvika) To-1011-ThePhu-Na-Da-Xa. (Punyayasas) To-1112-To-Ming Ma. (Asvaghosha)To-1213-The Ca-Pi-Ma-La. (Kapimala) To-1314-The Long-Life.(Nagarjuna) To-1415-The Ca-Na-Recommended-Mrs. (Kanadeve)To-1516-The Most-La-La-Da. (Rahulata) To-1617-The Sangha-Nan-offer.(Sanghanandi) To-1718-The Elder-Da-Da-Xa. (Gayasata) To-1819-Thesheep-Ma-La-Da. (Kumarata) To-1920-The Soap-Da-Da. (Jayata)To-2021-The Ba-Tu-Table-Top. (Vasubandhu) To-2122-The Ma-Noa-La.(Manorhita) To-2223-The Crane-Lac-Na. (Haklena) To-2324-TheTeacher-Prince. (Aryasimha) To-2425-The Xa-Tu-Ba-Da .. (Basiasita)To-2526-The Real-As-Da-Mat. (Punyamitra) To-2627-The-Bat Nha-Da-La.(Prajnatara) To-2728-The Bo-Recommended-Dat-Ma. (Bodhidharma)To-28China:29-Patriarch Hui-ability. To-2930-The Rise-Xan.To-3031-To-Trust Act. To-3132-The Hoang-Rings. To-3233-PatriarchHui-Energy. To-33
Dhammapada 4
The Dhammapada (Pāli; Prakrit: धम्मपद Dhammapada;Sanskrit: धर्मपदDharmapada) is a collection of sayings of the Buddha in verse formand one of the most widely read and best known Buddhist scriptures.The original version of the Dhammapada is in the Khuddaka Nikaya, adivision of the Pali Canon of Theravada Buddhism.The Buddhistscholar and commentator Buddhaghosa explains that each sayingrecorded in the collection was made on a different occasion inresponse to a unique situation that had arisen in the life of theBuddha and his monastic community. His commentary, the DhammapadaAtthakatha, presents the details of these events and is a richsource of legend for the life and times of the Buddha
Kinh Tương Ưng Bộ - Phật Pháp 2.0
Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạngPàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểubộ).Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưngđa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loạichủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng đượcbố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):1. Thiên Có Kệ(Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng2. Thiên Nhân Duyên(Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng3. Thiên Uẩn (KhandavaggaSamyuttapàli): 13 Tương Ưng4. Thiên Sáu Xứ (SalàyatanavaggaSamyuttapàli): 10 Tương Ưng5. Thiên Đại Phẩm (MahàvaggaSamyuttapàli): 12 Tương ƯngBộ kinh đã được Hòa thượng Thích MinhChâu dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầuthập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hànhĐại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và đánh sốthứ tự từ 12 đến 16.Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương ứnglà Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượngThích Thanh Từ dịch và ấn hành năm 1993, Đại tạng kinh Việt Nam số17 đến 20.Thiên Có Kệ[01] Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên[02]Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử[03] Chương Ba: Tương Ưng Kosala[04]Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma[05] Chương Năm: Tương Ưng Tỷ KheoNi[06] Chương Sáu: Tương Ưng Phạm ThiênII Devadatta[07] Chương Bảy:Tương Ưng Bà La Môn[08] Chương Tám: Tương Ưng Trưởng LãoVangisa[09] Chương Chín: Tương Ưng Rừng[10] Chương Mười: Tương ƯngDạ Xoa[11] Chương Mười một: Tương Ưng SakkaThiên Nhân Duyên[12]Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên[13] Chương Hai: Tương Ưng MinhKiến[14] Chương Ba: Tương Ưng Giới[15] Chương Bốn: Tương Ưng VôThỉ[16] Chương Năm: Tương Ưng Kassapa[17] Chương Sáu: Tương Ưng LợiÍch Đắc Cung Kính[18] Chương Bảy: Tương Ưng Rahula[19] Chương Tám:Tương Ưng Lakkhana[20] Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ *[21] ChươngMười: Tương Ưng Tỷ KheoThiên Uẩn[22] Chương Một: Tương Ưng Uẩn[23]Chương Hai: Phẩm Tương Ưng Radha[24] Chương Ba: Tương Ưng Kiến[25]Chương Bốn: Tương Ưng Nhập[26] Chương Năm: Tương Ưng Sanh[27]Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não[28]Chương Bảy: Tương ƯngSàriputta[29] Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng[30] Chương Chín:Tương Ưng Kim Xí Điểu[31] Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà[32]Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây[33] Chương Mười Hai: Tương ƯngVacchagota[34] Chương Mười Ba: Tương Ưng ThiềnThiên Sáu Xứ[35]Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ[36] Chương Hai - Tương Ưng Thọ[37]Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân[38] Chương Bốn: Tương ƯngJambukhàdaka[39] Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka[40] Chương Sáu:Tương Ưng Moggalàna[41] Chương Bảy: Tương Ưng Tâm[42] Chương Tám:Tương Ưng Thôn Trưởng[43] Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi[44] ChươngMười: Tương Ưng Không ThuyếtThiên Đại Phẩm[45] Chương Một: TươngƯng Đạo[46] Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi[47] Chương Ba: Tương ƯngNiệm Xứ[48] Chương Bốn: Tương Ưng Căn[49] Chương Năm: Tương ƯngChánh Cần[50] Chương Sáu: Tương Ưng Lực[51] Chương Bảy: Tương ƯngNhư Ý Túc[52] Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha[53] Chương Chín:Tương Ưng Thiền[54] Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi ThởRa[55] Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu[56] Chương Mười Hai: TươngƯng Sự Thậtkeyword: Kinh Phat , kinh phat , Kinh Phật , Phật Giáo ,phật giáo , phat giao , Phật Pháp , phật pháp , phat phapTheSamyutta (Samyutta Nikaya) is the third business Pali Canon(School, the Center, the Samyutta, Anguttara sets, andsub-sets).Ministry experience is a collection of short texts do nothave long, but most of them are short texts, and the groups arearranged according to each subject, called Samyutta (Samyutta).There are 56 Samyutta are arranged in 5 sets, 5 God called(vagga):1 Heaven There Shelves (Sagathavagga Samyuttapali): 11Samyutta2 Heaven's Coast (Nidanavagga Samyuttapali): 10 Samyutta3God Aggregates (Khandavagga Samyuttapali): 13 Samyutta4 Jun Xu Tian(Salayatanavagga Samyuttapali): 10 Samyutta5 Thien Dai Cart(Mahavagga Samyuttapali): 12 SamyuttaSutras were Venerable ThichMinh Chau translated into Vietnamese and Van Hanh Monasteryreleased in the early 1980s then, the translation program andpublication of Tripitaka Vietnam, the experience was republished in1993 and numbered from 12 to 16.In the Chinese system of organA-levels, respectively Review of Economic A-levels, was VenerableThich Thien Sieu and Venerable Thich Thanh Tu translated andpublished in 1993, Vietnam Tripitaka No. 17 to 20.God canShelves[01] Chapter One: Gods Samyutta[02] Chapter Two: Son ofHeaven Samyutta[03] Chapter Three: Kosala Samyutta[04] ChapterFour: Evil Samyutta Ma[05] Chapter Five: Samyutta nun[06] ChapterSix: Great ThienII Samyutta Devadatta[07] Chapter Seven: SamyuttaBrahmins[08] Chapter Eight: Samyutta Presbyterian Vangisa[09]Chapter Nine: Samyutta Forest[10] Chapter Ten: Rubcorresponding[11] Chapter Eleven: Sakka SamyuttaHeaven's Coast[12]Chapter One: Mutual Consent of Interdependent[13] Chapter Two:Mutual Consent Ming Ants[14] Chapter Three: Mutual ConsentAbout[15] Chapter Four: Samyutta Vo Thi[16] Chapter Five: KassapaSamyutta[17] Chapter Six: Benefits Samyutta Dac Glass Palace[18]Chapter Seven: Samyutta Rahula[19] Chapter Eight: SamyuttaLakkhana[20] Chapter Nine: Examples Samyutta *[21] Chapter Ten:Samyutta BhikkhuGod Aggregates[22] Chapter One: SamyuttaAggregates[23] Chapter Two: Radha correspondence[24] Chapter Three:Knowledge Samyutta[25] Chapter Four: Enter Samyutta[26] ChapterFive: Samyutta Birth[27] Chapter Six: Sorrow Samyutta[28] ChapterSeven: venerable Sariputta Samyutta[29] Chapter Eight: SamyuttaDragons[30] Chapter Nine: Garuda Samyutta[31] Chapter Ten:Samyutta-real-Ba Qian[32] Chapter Eleven: Spirit Samyutta Cloud[33]Chapter Twelve: Samyutta Vacchagota[34] Chapter Thirteen: MutualConsent MeditationTian Jun Xu[35] Chapter One: Six SamyuttaParish[36] Chapter Two - Samyutta Life[37] Chapter Three: Women'sSamyutta[38] Chapter Four: Samyutta Jambukhadaka[39] Chapter Five:Samyutta Samandaka[40] Chapter Six: Samyutta Moggallàna[41] ChapterSeven: Samyutta Mind[42] Chapter Eight: Samyutta Village Head[43]Chapter Nine: Vo Vi Samyutta[44] Chapter Ten: No NotesSamyuttaThien Dai Cart[45] Chapter One: Mutual Consent Act[46]Chapter Two: Enlightenment Samyutta[47] Chapter Three: MindfulnessSamyutta[48] ​​Chapter Four: Based Samyutta[49] Chapter Five: ChiefSamyutta Need[50] Chapter Six: Same PT[51] Chapter Seven: As TheAdditional Samyutta[52] Chapter Eight: Anuruddha Samyutta[53]Chapter Nine: Samyutta Meditation[54] Chapter Ten: SamyuttaInfinite Breath, Breathing Out[55] Chapter Eleven: Samyutta ProjectSave[56] Chapter Twelve: Truth Samyuttakeyword: Kinh Phat, phateconomic, Buddhist, Buddhism, Buddha, Buddhism, Dharma, Dharma,Dharma
Phat Giao Ngay Nay 1.0
Phần mềm trang web phatgiaongaynay.comSoftwareSitephatgiaongaynay.com
Uyviet GPS
phần mềm bản đồ của công ty uy việtvui lòng không cài đặt (không chạy được ) nếu không phải lànhânviên của công tymapping softwarecompanyestablished VietnamPlease do not install (crash) if not an employee ofthecompany