Octigo Project Management PMP Apps

Loading...
PMP Step by Step 1.2
PMP Step by Step application helps you prepare for the ProjectManagement Professional exam with small steps. You solve one testafter another of all PMBOK Guide knowledge areas, and step by stepyou develop your competencies.It is the only PMP prep application which measures your progressin a clear way to motivate you to learn systematically. Theapplication follows natural learning process adopted by successfulPMP holders.Our customers say in reviews:"Awesome application. Its really helpful those who are preparingfor PMP. One word to describe this app is simply awesome.""Great app Finally found an app that I enjoy learning from!!""Tried many apps this is Outstanding Must have for studying forPMP""Good Teaching Aid in your Palm. Easy to understand style andquestions are tough but situational based - very good."You do not need to have internet connection to use it. You justdownload all the content to your mobile device and use it even whenyou offline.REMEMBER TO SYNCHRONIZE THE LATEST CONTENT AFTERINSTALLATION.The application implements learning strategy validated bynumerous PMP holders:Step 1. Learn chosen knowledge area of PMBOK GuideStep 2. Measure your competence with mock examStep 3. Write down your progressStep 4. Repeat the test or choose another knowledge areaStep 5. Do it until you reach 80%-90% in each knowledge area ofPMBOK GuideStep 6. From time to time download new content when it is available(the application will notify when new content is available)How to use it:1. Launch the first test - "PRETEST" and answer allquestions.2. Check your initial knowledge level in Statistics (in the sidemenu).3. Move on to next tests in all knowledge areas of PMBOKGuide.4. Regularly check how your knowledge level increases in Statisticsuntil you reach at least 65%.5. Synchronize the content with our server from time to time (inthe side menu) to get the most up-to-date questions andarticles.Features:- Over 600 PMP (Project Management Professional) and CAPM(Certified Associate in Project Management) mock examquestions- Tests similar to the real PMP exam environment- Questions prepared by certified PMP, PgMP, and PMI-ACPholder- Over 20 hours of learning- Application prepared by award winning company (PMI Awards in2007, 2009, 2010, 2013, 2014)- Explanations of each question- Over 50 articles- Clear path of learning- All content available offline (it can be synchronized when youare online)- Dozens of articles about PMI standard - PMBOK Guide- Reporting knowledge level over time- Reporting knowledge level by knowledge areas- Automatic update of current content from our server- Adding and browsing favourite tests and articles- Presentation of knowledge areas on interactive diagramThe application is consistent with PMBOK Guide the 5th edition.It contains test questions on the level of CAPM and PMPcertificate. PMP Exam Step by Step application can also be helpfulwith PgMP exams, where knowledge of PMBOK Guide is required.The questions are prepared by authors with PhD in management,PMP, PgMP, PMI-ACP certified project management practitioners.Publisher of this app, Octigo received global PMI Awards in2007, 2009, 2010, 2013, and 2014 for project management trainings,including PMP preparation training - Colosseum.20 hours of learning was calculated this way:- 600 questions - a minute each for solving and 0.5 minute foranalyzing explanation,- 60 articles - 5 minutes each.If you have any opinions, please send us e-mail: szkolenia@octigo.plPlease note, if you have problems downloading purchased content,check if you have enough free space on your device.
Movie Quiz 1.2
Movie Quiz is an innovative trivia quiz game!Guess who played in presented movies or in what movie presentedactors met!Movie Quiz will test you knowledge of movie stars. It is anenjoyable game in which you guess the name of movie stars or thename of movies.Features:* Answering questions about movies stars* Unique approach to test knowledge* Limited time to answer* Fully designed for mobile interface* One time Install, no further internet connectivity needed* Gamification components increasing involvement
PMI Poland Chapter 1.1.0
PMI Poland Chapter jest oficjalną aplikacjąPMI Poland Chapter.Aplikacja zawiera informacje dotyczące nie tylko PMI Poland Chapteroraz oddziałów regionalnych, ale również certyfikatów i standardówoferowanych przez Project Management Institute.Znajdziesz tutaj dane kontaktowe do członków PMI PC i dowoluntariuszy, informacje o wydarzeniach, standardach, spotkaniachi konferencjach.Dziękujemy za pobranie naszej aplikacji i zapraszamy do braniaudziału w seminariach i konferencjach PMI Poland Chapter.Po instalacji należy użyć opcji Synchronizacja w celu pobraniaaktualnej paczki treści.PMI Poland Chapter is theofficial application of the PMI Poland Chapter.The application contains information not only about the PMI PolandChapter, and regional offices, as well as certificates andstandards offered by the Project Management Institute.You'll find contact information for members of the PMI PC andvolunteers, information about events, standards, meetings andconferences.Thank you for downloading our application, and we invite you toparticipate in seminars and conferences PMI Poland Chapter.After installation, use Sync to retrieve the contents of thecurrent package.
Moderator - szkolenia 1.3
Sprawdź, czy wiesz, co jest mitem, a co faktemw szkoleniach biznesowych! Co naprawdę podnosi efektywność szkoleń,a co jedynie jest utartym stereotypem?Nowoczesny poradnik trenera szkoleń biznesowych.MODERATOR Szkolenia oparte na dowodach to aplikacja dedykowanadla osób prowadzących różnego rodzaju formy edukacyjne dla biznesu.Adresatem wiedzy zawartej w aplikacji jest każdy trener, coach,facylitator, menadżer, czy specjalista pracujący nad rozwojem wobszarze biznesu.Bezpłatna wersja aplikacji zawiera 95 obszernych artykułówpodzielonych na kategoria merytoryczne. Ponadto kilka lekcji wsposób usystematyzowany pozwoli zapoznać się z podstawowymizasadami tworzenia i prowadzenie szkoleń biznesowych.Aplikacja, jako pierwsza w Polsce, opisuje zasady wynikające zpodejścia Evidence Based Training w szkoleniach biznesowych.W wersji bezpłatnej dostępny jest test oparty na książce„Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla trenerów” – autorstwaColvin Clark Ruth. Sprawdź swoją wiedzę o podejściu EBT.Opisana w aplikacji metodyka pracy trenera oparta jest nawydanym w wersji drukowanej – Podręcznika trenera dr. SławomiraJarmuża i dr. Tomasza Witkowskiego.Check if you know what ismyth and what is reality in business training! What reallyincreases the effectiveness of training, and only the wide-spreadstereotype?Modern tutorial trainer business training.MODERATOR evidence-based training is an application dedicated topeople carrying some form of education for business. Addressed tothe knowledge contained in the application is every trainer, coach,facilitator, manager or specialist working on the development ofthe business area.Free version of the app contains 95 articles divided into broadcategory of substance. In addition, a few lessons in a systematicmanner will understand the basic principles of creating andconducting business training.The application is the first in Poland, describes the principlesof an approach Evidence Based Training in business training.The free version is available assay based on the book "Trainingbased on evidence. Guide for trainers "- by Ruth Colvin Clark. Testyour knowledge of the EBT approach.Described in the application methodology of coaching work isbased on published in the printed version - Manual coach dr. AndDr. Slawomir Jarmuż. Thomas Witkowski.
IPMA Student 1.0.7
Aplikacja IPMA Student oferuje studentom iuczelniom prowadzącym zajęcia z zakresu zarządzania projektamipomoc w przygotowaniach do certyfikacji IPMA-Student. Aplikacjaudostępnia wszystkie niezbędne informacje nt. programu certyfikacjiIPMA-Student, który prowadzony jest przez IPMA Polska we współpracyz akredytowanymi uczelniami wyższymi. Oprócz informacji nt. założeńi organizacji procesu certyfikacji IPMA-Student, aplikacjaprzedstawia szczegółowo wymagania kompetencyjne IPMA-Student wformacie elementów kompetencji oraz efektów kształcenia. W celuwstępnego zweryfikowania wiedzy udostępnione są quizy dotycząceposzczególnych obszarów kompetencji, zgodne co do zakresu, formy ipoziomu trudności z pytaniami na oryginalnym egzaminiecertyfikacyjnym IPMA-Student. Po zakończeniu testów udostępnianajest informacja zwrotna o wyniku quizu z komentarzem nt. poprawnychodpowiedzi.Student IPMA applicationoffers students and universities conducting courses on projectmanagement assistance in preparing for the certification of IPMA-Astudent. The application provides all the necessary information onthe certification program IPMA-A student who is driven by IPMAPoland in cooperation with accredited universities. In addition toinformation on the objectives and organization of the certificationprocess IPMA-A student, the application shows a detailed competencyrequirements IPMA-student format elements competencies and learningoutcomes. In order to verify the pre-knowledge quizzes areavailable on specific areas of competence, agree on the scope, formand level of difficulty of the questions on the originalcertification exam IPMA-A student. After testing, the feedback ismade available as a result of the quiz with a comment about thecorrect answers.
WSB we Wrocławiu 1.0.2
Aplikacja Wyższej Szkoły Bankowej weWrocławiu. Zawiera próbki zajęć / zagadnienia dotyczące zarządzaniaprojektami oraz informacje na temat studiów podyplomowych Six SigmaOptymalizacja Procesów, Zarządzanie Projektem Informatycznym,Szkoła Project Managera.Aplikacja przygotowana we współpracy z Octigo sp. z o.o.Application School ofBanking in Wroclaw. It contains samples of activities / issuesrelated to project management, and information on postgraduate SixSigma Process Optimisation, IT project management, Project ManagerSchool.The application developed in partnership with Octigo Ltd.
Zarządzanie projektami Lite 2.5
Octigo Podręcznik zarządzania projektami LitePobierz wersję Lite za darmo zanim zakupisz pełną aplikację.Zadarmo otrzymujesz dostęp do ponad 50 artykułów, 4 lekcji i 70pytańtestowych.POBIERZ TEŻ WERSJĘ PEŁNĄ (ponad 300 pytań (w tym pełny testPMPpo angielsku), 200 artykułów, lekcje, testy, 100ilustracji).Octigo Podręcznik zarządzania projektem to jedynaaplikacjaedukacyjna dostarczająca wiedzę potrzebną do zdaniaegzaminu zzarządzania projektami na poziomie IPMA C i D orazpozwalającawszechstronnie ją przetestować. Przygotuj się doegzaminówcertyfikacyjnych i na studiach już teraz!Nie masz czasu uczyć się? Nie ma problemu wiedza podzielonajestna małe, szybko przyswajalne części. Możesz zaplanować naukęitesty, gdzie i kiedy tylko chcesz: w autobusie, nanudnymspotkaniu, przed telewizorem, w korku. Dodatkowoprzygotowaliśmykilkadziesiąt lekcji, które grupują artykuły,pytania kontrolne itesty w logiczną sekwencję na zadany temat.Twój postęp mierzony jest punktami wiedzy. Wiesz, gdzie jesteśiile ci jeszcze brakuje. Zbieraj punkty wiedzy. Brakujecisamozaparcia do nauki? Z naszą aplikacją nawet nie zauważysz,gdyopanujesz całą wiedzę na temat zarządzania projektamimałymikroczkami.Wygodny interface użytkownika zapewnia przyjemnąlekturę.Powiększaj, przewijaj, wyszukuj, dodawaj do ulubionych iwieleinnych.Nie jesteś pewien, czy ta aplikacja jest dla ciebie?Pobierzwersję lite za darmo zanim zakupisz pełną wersję.** Pełny zakres wiedzy dotyczący egzaminu IPMA C i D!(dotyczywersji pełnej aplikacji) ****** Uczysz się, gdzie chcesz i kiedy chcesz.** Ciągłe aktualizacje artykułów, lekcji i testówdostępneautomatycznie z twojego smartfona lub tabletu (dotyczywersjipełnej aplikacji) ****** Rewolucyjne podejście do nauki: czytasz, weryfikujesznabytąwiedzę, robisz test.** Artykuły i testy stworzone przez certyfikowanych PgMP,PMP,PRINCE2Funkcje naszego produktu:Artykuły:* Kilkadziesiąt artykułów z rysunkami na tematzarządzaniaprojektami oparte na modelu kompetencji ipma* Obrazki, formatowanie, możliwość powiększania iprzewijaniatreści* Artykuły zredagowane specjalnie pod ekran smartfona itabletu:krótkie teksty z dużą liczbą rysunków* Linki do artykułów powiązanych* Wyszukiwanie artykułów po słowach kluczowychTesty:* Symulator testu PMP w pełni zgodny z rzeczywistąaplikacjątestową.* Każde pytanie uzupełnione jest objaśnieniem odpowiedzi.* Kilkadziesiąt pytań testowych na poziomie trudności testów IPMAiPMP* Opcja zaznaczenia pytania do późniejszego przeglądu* Możliwość przeglądu pytań nieodpowiedzianych,odpowiedzianych,zaznaczonych do przeglądu w dowolnym momencietestu* Ograniczenie czasu rozwiązywania testu symulującerzeczywistewarunki na egzaminie* Po teście możliwość szybkiego przeglądu pytań z dobrą izłąodpowiedzią oraz przeczytania objaśnienia odpowiedziLekcje:* Logiczne powiązanie artykułów, pytań kontrolnych, testów nazadanytemat* Przejrzysty pomiar postępu lekcji* Najbardziej efektywna formuła naukiInne funkcje:* Jedyny program edukacyjny na temat zarządzania projektamipopolsku* Automatyczna synchronizacja treści bezpośrednio dotwojegosmartfona lub tabletu, jednak nie musisz być podłączonydointernetu, aby korzystać z aplikacji (dotyczy wersjipełnejaplikacji)* Kilkaset punktów wiedzy do zebrania za różnorodne aktywnościwprogramie* Wyszukiwarka pełnotekstowa wszystkich treści* Treści podzielone na kategorie tematyczne* Cytaty na temat zarządzaniaOctigo ProjectManagementGuide LiteDownload version Lite for free before you can buyfullapplication. For free you get access to more than 50 articles,4classes and 70 test questions.ALSO POBIERZ full version (over 300 questions (includingfullEnglish Test PMP), 200 articles, lessons, tests,100illustrations).Octigo Handbook of project management education is theonlyapplication providing expertise needed to pass the exam onprojectmanagement IPMA level C and D and allows you to test itthoroughly.Prepare for certification exams and in college now!Do not have time to learn? No problem wiedza is dividedintosmall, easily absorbed parts. You can plan your study andtests,where and when you need it: on the bus, on a boringmeeting,watching TV, in a traffic jam. In addition, we havepreparedseveral lessons that group articles, security questions andlogicalsequence of tests on a given topic.Your progress is measured points of knowledge. Do you knowwhereyou are and what you are missing. Earn points by knowledge.Youlack the perseverance to learn? With your application will notevennotice when you have mastered all the knowledge aboutprojectmanagement in small steps.Convenient user interface ensures a pleasant reading.Zoom,scroll, search, add to favorites, and more.Not sure if this app is for you? Download free liteversionbefore you buy the full version.** Full range of knowledge concerning the examination IPMA CandD! (For full version of the application) ****** You learn where you want, when you want.** Continuous updates of articles, lessons and testsavailableautomatically from your smartphone or tablet (for the fullversionapp) ****** A revolutionary approach to learning: reading, verifiestheacquired knowledge, doing the test.** Hardware and tests made by certified PgMP, PMP, PRINCE2Functions of the product:Articles:* Dozens of articles with drawings on project managementcompetencymodel based on IPMA* Pictures, formatting, the ability to zoom and scroll treści* Articles drafted specifically for smartphone and tabletscreen:short texts with a large number of drawings* Links to related articles* Search for articles for keywordsTests:* PMP test simulator fully consistent with the actualtestapplication.* Each question is accompanied odpowiedzi explanation.* Dozens of test questions difficulty level and PMPIPMAtestów* Option to mark questions for later review* Ability to review questions nieodpowiedzianych,odpowiedzianych,selected for review at any time during a test* Reducing the time of solving test simulating actual conditionsofthe exam* If you test the ability to quickly review the questions ofgoodand poor response, and read the explanations odpowiedziLessons:* The logical linking of articles, review questions, test foragiven topic* Transparent measuring progress lessons* The most effective formula of scienceOther features include:* Jedyny an educational program on the management of projectsinPolish* Note: Auto sync content directly to your smartphone or tablet,butyou do not have to be connected to the Internet to usetheapplication (for full version application)* Hundreds of knowledge points to be collected for makingthedifferent activities in the* Full-text search all of the content* Content in divided into thematic categories* Quotes on managing
Zarządzanie Projektami 1.0
Octigo Zarządzanie Projektami towszechstronnypodręcznik zawierający artykuły, testy i lekcje.Jedyna aplikacja edukacyjna dostarczająca wiedzy potrzebnejdozdania egzaminu na poziomie IPMA C i D orazpozwalającawszechstronnie ją przetestować. Przygotuj się doegzaminówcertyfikacyjnych i na studiach już teraz!Aplikacja wymaga zainstalowania wersji Lite (odblokowujepełnąfunkcjonalność).Ponad 300 pytań (w tym pełny próbny test PMP po angielsku),ponad200 artykułów, lekcje, testy, ponad 100 ilustracji, cytaty popolskuna temat podstaw zarządzania projektami.Odpowiednik 200 stron podręcznika o zarządzaniu projektami.Wiedza podzielona jest na małe, szybko przyswajalneczęści.Możesz zaplanować naukę i testy, gdzie i kiedy tylko chcesz:wautobusie, na nudnym spotkaniu, przed telewizorem, wkorku.Dodatkowo przygotowaliśmy kilkadziesiąt lekcji, któregrupująartykuły, pytania kontrolne i testy w logiczną sekwencję nazadanytemat.Twój postęp mierzony jest punktami wiedzy. Wiesz, gdzie jesteśiile ci jeszcze brakuje. Zbierz nawet 1000 punktów wiedzy.Brakujeci samozaparcia do nauki? Z naszą aplikacją nawet niezauważysz,gdy opanujesz całą wiedzę na temat zarządzania projektamimałymikroczkami.Wygodny interface użytkownika zapewnia przyjemnąlekturę.Powiększaj, przewijaj, wyszukuj, dodawaj do ulubionych.** Pełny próbny test PMP (200 pytań)** Pełny test próbny Six Sigma Green Belt (37 pytań)** 80% wiedzy z egzaminu IPMA C i D. Z możliwościądarmowegopobierania aktualizacji!** Uczysz się, gdzie chcesz i kiedy chcesz.** Ciągłe aktualizacje artykułów, lekcji i testówdostępneautomatycznie z twojego smartfona lub tabletu** Rewolucyjne podejście do nauki: czytasz, weryfikujesznabytąwiedzę, robisz test.** Artykuły i testy stworzone przez certyfikowanych PgMP,PMP,PRINCE2Artykuły:* Ponad 200 artykułów z rysunkami na tematzarządzaniaprojektami* Obrazki, formatowanie, możliwość powiększania iprzewijaniatreści* Artykuły zredagowane specjalnie pod smartfon i tablet:krótkieteksty z dużą liczbą rysunków* Linki do treści powiązanych* Wyszukiwanie po słowach kluczowych* Oznaczanie przeczytanych treściTesty:* Symulator testu PMP w pełni zgodny z rzeczywistąaplikacjątestową.* Każde pytanie uzupełnione jest objaśnieniem odpowiedzi.* Pytania testowe na poziomie trudności testów IPMA i PMP* Opcja zaznaczenia pytania do późniejszego przeglądu* Szybki przegląd pytań nieodpowiedzianych,odpowiedzianych,zaznaczonych do przeglądu w dowolnym momencietestu* Ograniczenie czasu testu jak na rzeczywistym egzaminie* Podgląd pytań z dobrą i złą odpowiedzią orazprzeczytaniaobjaśnienia odpowiedziLekcje:* Logiczne powiązanie artykułów, pytań kontrolnych, testów nazadanytemat* Przejrzysty pomiar postępu lekcji* Najbardziej efektywna formuła naukiInne funkcje:* Jedyny program edukacyjny na temat zarządzania projektamipopolsku* Automatyczna synchronizacja treści bezpośrednio dotwojegosmartfona lub tabletu, jednak nie musisz być podłączonydointernetu, aby korzystać z treści* Wyszukiwarka pełnotekstowa wszystkich treści* Wiedza podzielona na kategorie tematyczne* Kilkadziesiąt cytatów na temat zarządzaniaCelem jest pełne pokrycie kompetencji kierownikaprojektuwymienionych w IPMA NCB, a więc wszystkich technik,narzędzi zegzaminów IPMA C i D, PRINCE2, PMP. Nie planujemy narazieopisywaćwszystkich procesów PMBOK® Guide i PRINCE2, choćznajdziecie w niejwiele odniesień do tych metodyk. Aktualny stanzaawansowania prac -80%.Użytkownicy tej wersji aplikacji Octigo mają prawo do darmowegoibezterminowego pobierania aktualnych treści z naszegoserwera.Disclaimer:Octigo, the publisher of this product, is not affiiliated withbyany organization. All organizational names are trademarks oftheirrespective owners. The content of the application mightincludeinaccuracies or typographical errors, for which the ownercan notbe held liable.Octigo ProjectManagementis a comprehensive manual containing articles, quizzesand lessons.The only application that provides educational knowledgeneededto pass the exam at IPMA C and D and allows test itthoroughly.Prepare for certification exams and college now!The application requires that you install the Liteversion(unlocks the full functionality).More than 300 questions (including full PMP mock testinEnglish), more than 200 articles, lessons, tests, over100illustrations, quotes the Polish on the basics ofprojectmanagement.The equivalent of 200 man pages for project management.Knowledge is divided into small, easily absorbed parts. Youcanplan your studies and tests, where and when you need it: onthebus, on a boring meeting, watching TV, in a traffic jam.Inaddition, we have dozens of lessons, which are groupedarticles,questions and tests to check the logical sequence on agiventopic.Your progress is measured points of knowledge. Do you knowwhereyou are and how much you are missing. Gather up to 1,000points ofknowledge. You lack the perseverance to learn? With ourapplicationwill not even notice when you have mastered all theknowledge onproject management in small steps.Convenient user interface provides a pleasant reading.Zoom,scroll, search, add to favorites.** Full PMP mock test (200 questions)** Full test trial Six Sigma Green Belt (37 questions)** 80% of the knowledge of the exam IPMA C and D. With theabilityto download free updates!** You learn where you want, when you want.** Constant updates of articles, lessons and testsavailableautomatically from your smartphone or tablet** A revolutionary approach to learning: you read, verifiestheknowledge, you are doing the test.** Articles and tests created by certified PgMP, PMP, PRINCE2Articles:* More than 200 articles with drawings on project management* Pictures, formatting, the possibility of zooming andscrollingcontent* Articles drafted specifically for smartphone and tablet:shorttexts with a large number of drawings* Links to related content* Search by keywords* Determination of content readTests:* PMP test simulator fully consistent with the actualtestapplication.* Each question is supplemented with explanatory answers.* Test questions on the level of difficulty of tests IPMAandPMP* Option to mark questions for later review* Quick Overview of questions nieodpowiedzianych,odpowiedzianych,selected for review at any time during a test* Reducing test time for the real exam* Preview the questions of good and bad answer and readexplanationsof answersLessons:* The logical connection of articles, review questions, tests onagiven topic* A clear lesson measuring progress* The most effective formula of scienceOther features:* The only educational program on project management inPolish* Automatic synchronization of content directly to yoursmartphoneor tablet, but you do not need to be connected to theInternet toview the content* Full-text search of all content* Knowledge divided into thematic categories* Dozens of quotations on the managementThe aim is to fully cover the project manager competencieslistedin the IPMA NCB, and so all the techniques, tools exams IPMAC andD, PRINCE2, PMP. We do not plan far to describe all processesandPRINCE2, PMBOK Guide, although it can be found in manyreferences tothese methodologies. Current state of play - 80%.Users of this version of the application Octigo have the righttofree and indefinite download current content from ourserver.Disclaimer:Octigo, the publisher of this product, is not affiiliated withbyany organization. All trademarks are organizational names ofTheirrespective owners. The content of the application mightincludeinaccuracies or typographical errors, for Which the ownercan notbe held liable.
Drinks 1.0
Drinks Quattro Quiz is an innovativetriviaquiz game!Prove you know much about coctails. Guess the name of adrinkthat has given ingredients.Quattro Quiz will test you knowledge of famous shots, drinksorcoctails.Features:* Answering questions about drinks* Unique approach to test knowledge* Limited time to answer* Fully designed for mobile interface* One time Install, no further internet connectivity needed* Gamification components increasing involvement
PMP Trainer 0.9.6
Covers updates to PMP Exam 2016 introducedin2016.PMP Trainer is your personal trainer on your smart phone.Ithelps you prepare for the Project Management Professional examwithautomatically planned schedule. You answer hundreds ofquestions ofall PMBOK Guide knowledge areas and you monitor yourprogress overtime.PMP Traines applies simple philosophy: small steps a day,andevery day. You answer automatically generated set of questionseachday. The applications analyze your progress and suggestsquestionsof areas requiring improvement.You do not need to online to use it. You can just downloadallthe content to your mobile device along with application andyoucan use it even if you offline.Features:- Over 800 PMP (Project Management Professional) and CAPM(CertifiedAssociate in Project Management) mock examquestions- Tests similar to the real PMP exam environment- Automatic trainer measuring progress and assembling testseverydayto achieve set learning objective- Manual selection of knowledge areas to be tested- Questions prepared by certified PMP, PgMP, andPMI-ACPholder- Over 20 hours of learning- Application prepared by award winning company (PMI Awards in2007,2009, 2010, 2013, 2014)- Explanations of most questions- All content available offline- Reporting knowledge level over time- Reporting knowledge level by knowledge areas- Reading questions and explanationsThe application is consistent with PMBOK Guide the 5thedition.It contains test questions on the level of CAPM andPMPcertificate. PMP Trainer application can also be helpful withPgMPexams, where knowledge of PMBOK Guide is required.The questions are prepared by authors with PhD inmanagement,PMP, PgMP, PMI-ACP certified project managementpractitioners.Publisher of this app, Octigo, received global PMI Awardsin2007, 2009, 2010, 2013, and 2014 for project managementtrainings,including PMP preparation training - Colosseum.20 hours of learning was calculated this way:- 800 questions - a minute each for solving and half a minuteforanalyzing explanation,If you have any opinions, please send use-mail:szkolenia@octigo.pl.