Orcasoft Apps

Words PRO 3.31
Orcasoft
Fast Search for words, substring of words oranagrams, perfect for crossword and word games like Wordfeud, WordsWith Friends, Scrabble, WordSmith, Word Game, DroidWords, WordWise,Word Mix etc.PRO version has no ads.This is the only dictionary tool you need for all word basedgames, 23 different dictionaries available.Click on any of the words that match your input and get instantdefinitions from a configurable source, like Wiktionary,TheFreeDictionary.com, or FreeDictionary.org.Dictionaries are loaded into memory allowing for extremely fastsearching for any number of letters. No restrictions on number ofletter combinations, number of blanks/unknowns or number ofresults.Dictionaries are downloaded as needed. Some dictionaries arefairly large and might takea minute or two to download.Functions:- Dictionaries will be installed locally, no network accessrequired during search- ENABLE, SOWPODS, TWL06, TWL98, Norwegian Bokmål, Nynorsk,Swedish, Danish, Dutch, Finnish, Spanish, Portuguese, French (ODS4,ODS5), German, Italian, Icelandic, Faroese, Romanian, Czech,Russian, Polish, Magyar dictionaries available- Click on a word in the results to get an online dictionarylookup- Online lookup dictionaries are configurable- Search for any number of letters- Specify any number of blanks/unknowns in your input- Get any number of results- Transparent mode for easy use together with otherapplications.- Separate mode for game or crossword- In game mode, specify prefix, postfix, letters on rack, letterson board- Specify ? anywhere in search string for unknown letter, ingame/anagram mode, this indicates a blank letter tile. In crosswordmode you can also specify * to indicate the wildcard character,meaning a sequence of unknown letters.Words uses "Den stora svenska ordlistan" by Göran Andersson(dsso.se) and is licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike.Please check this wiki page for answers on comments:http://code.google.com/p/dicts/wiki/Comments
Dansk Mad, Fødevaredatabanken 1.5
Orcasoft
Alt innhold er hentet frahttp://www.foodcomp.dk/Fødevareinstituttets afdeling for Ernæring viderefører en megetlang tradition med udgivelse af tabeller over fødevarernesnæringsindhold med at skifte fra de trykte tabeller til udgivelseaf fødevaredata på nettet.I de sidste cirka 30 år har det været en offentlig opgave atsystematisere og udgive de mange tusinde data, som stammer dels fraundersøgelser foretaget af Fødevareinstituttet, tidligere iDanmarks Fødevareforsknings / Fødevaredirektoratets /Levnedsmiddelstyrelsens / Statens Levnedsmiddelinstituts regi, delsfra andre forsknings- og industrilaboratorier.HistorieFødevaretabeller har en meget lang tradition i Danmark. De harmange anvendelser og er et af ernæringsvidenskabens grundlæggenderedskaber. Der har været udarbejdet oversigter over fødevarernesindhold af næringsstoffer i mere end 125 år.Kilde:Saxholt, E., Christensen, A.T., Møller, A., Hartkopp, H.B., HessYgil, K., Hels, O.H.:Fødevaredatabanken, version 7.Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet, Danmarks TekniskeUniversitet. December 2008.Fødevaredatabankens netsted: http://www.foodcomp.dk/© Fødevaredatabanken, version 7, 2008.AnsvarsfraskrivelseFødevareinstituttet har med dette netsted til hensigt at letteborgernes adgang til information om stofferne i de fødevarer, vispiser. Det tilstræbes, at oplysningerne er så korrekte ogajourførte som muligt. Eventuelle fejl søges rettet.Det er klart, at en fødevaredatabank ikke bliver til alene veden dansk indsats, dertil er de økonomiske omkostninger alene tilfødevareanalyser alt for store, selv set over en længere årrække.Der er derfor i et vist omfang hentet data fra andre landesfødevaredatabanker.Fødevareinstituttet kan derfor ikke give garantier vedrørendenøjagtigheden, rækkefølgen, betimeligheden eller fuldstændighedenaf disse data.Fødevareinstituttet påtager sig ligeledes intet ansvar for depræsenterede data og den efterfølgende anvendelse heraf, herunderanvendelse i programmel og link fra andre databaser. Der kansåledes ikke gøres erstatningsansvar gældende, hverken for direkteeller indirekte tab for f.eks. driftstab og avancetab.All innhold taken fromhttp://www.foodcomp.dk/Food Institute Department of Nutrition carries a very longtradition of publishing tables of the nutrition value of switchingfrom printed tables for release of the food data on the web.In the past 30 years it has been a public task to organize andpublish the thousands of data derived partly from researchconducted by the National Food Institute, formerly the Danish Foodand Veterinary Research / Food Administration / National FoodAgency / the National Food Institute's auspices, and partly fromother research and industrial laboratories .HistoryFood Tables has a very long tradition in Denmark. They have manyuses and is one of the science of nutrition basic utensils. Therehave been published surveys of food nutrient content in more than125 years.Source:Saxholt, E., Christensen, A. T., Moeller, A., Hartkopp, H. B.,Hess Ygil, K., Hel, O.H .:Food Composition Databank, version 7thDepartment of Nutrition, National Food Institute, TechnicalUniversity of Denmark. December 2008.Food Data Bank's website: http://www.foodcomp.dk/© Food Composition Databank, version 7, 2008.DisclaimerFood Institute maintains this website to facilitate publicaccess to information on the substances in the foods we eat. Theaim is that the information is as accurate and up to date aspossible. If errors are corrected.It is clear that a food data bank does not become solely by aDanish effort, there is the financial cost alone of food analyzestoo great, even over a longer period. There is, therefore, to someextent picked up data from other countries food data banks.Food Institute can not give guarantees regarding the accuracy,sequence, timeliness or completeness of this data.Food Institute likewise accepts no responsibility for thepresented data and its subsequent use, including the use ofsoftware and links from other databases. There can not therefore beliable in either direct or indirect loss for example. operatinglosses and profits.
Norsk Mat, Matvaretabellen 1.6
Orcasoft
Matvaretabellen gir en samlet oversikt overinnhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vispiser i Norge.Matvaretabellen 2016 inneholder 1600 matvarer og har verdier for38 næringsstoffer. Matvarenes innhold av energi og næringsstofferer målt i den tilstand de vanligvis finnes i butikken, men tabellengir også næringsinnhold for et utvalg tilberedte matvarer ogretter. Alle tabellverdiene gjelder innhold i 100 g spiselig vare,det vil si næringsinnholdet etter at skinn, skall, bein, kjernereller annet som vanligvis ikke blir spist er fjernet.Matvaretabellen må oppdateres kontinuerlig ettersom nye matvarerlanseres hvert år samtidig som ingredienser og produksjonsmetoderendres i matvarer.Næringsstoffverdiene i Matvaretabellen kommer fra:Kjemiske analyser utført i kvalitetssikrede norskelaboratorierLånte verdier hentet fra industrien eller utenlandskematvaretabellerEstimerte verdier beregnet ut i fra liknende matvarer og retterMatvaretabellen danner grunnlaget for beregning av inntaket avulike næringsstoffer for enkeltpersoner og grupper av befolkningen.Den er derfor et viktig oppslagsverk og redskap i matforvaltning ogernæringspolitikk, i undervisning og opplysningsarbeid og forhelsepersonell og forskere. Tabellen brukes også avmatvareindustrien som grunnlag for varedeklarasjoner og vedmatvareproduksjon.Den offisielle norske matvaretabellen samfinansieres avMattilsynet og Helsedirektoratet. Det praktiske arbeidet utføres avfagpersoner hos Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap,Universitetet i Oslo.Alt innhold er hentet fra "Matvaretabellen 2016. Mattilsynet,Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.www.matvaretabellen.no".Food table gives anoverview of the content of energy and nutrients for the commonfoods we eat in Norway.Food Composition Table 2016 contains 1600 foods and have values​​for 38 nutrients. Of foods content of energy and nutrients aremeasured in the condition they are usually found in the store, butthe table also provides nutritional content of a sample preparedfoods and dishes. All table values ​​apply content in 100 grams ofedible product, ie nutritional content after skins, shells, bones,seeds or other that are not usually eaten is removed. Food tablemust be updated continuously as new foods launched each year whileingredients and production methods change foods.Nutrient Values ​​in Food Composition Table comes from:Chemical analyzes performed in quality assured NorwegianlaboratoriesBorrowed values ​​obtained from industry or foreign foodtablesEstimated values ​​calculated from similar foods and dishesFood table forms the basis for calculating the intake of variousnutrients for individuals and population groups. It is therefore animportant reference works and machinery in Food Control andnutrition policy, education and public awareness and for healthprofessionals and researchers. The table is also used by the foodindustry as the basis of declarations and at food production. The official Norwegian Food Composition Table co-financedby the FSA and the Health Directorate. The practical work performedby professionals with the FSA and the Department of Nutrition,University of Oslo.All content is taken from the "Food Composition Table 2016. FSA,Directorate of Health and the University of Oslo.Www.matvaretabellen.no".
Svensk mat, Livsmedel 1.5
Orcasoft
Livsmedel och näringsvärdenLivsmedelsdatabasen ska spegla det svenskalivsmedelsutbudet.Databasen måste ständigt uppdateras eftersom enrad nya livsmedellanseras varje år samtidigt som ingredienserochtillverkningsprocesser byts ut i befintligalivsmedel.Näringsvärdena i livsmedelsdatabasen kommer från:Analyser – de flesta svenska baslivsmedel är analyserade påsvenskalaboratorier med kvalitetsäkrade analysmetoder(semetodprinciper).Inlånade värden – för vissa livsmedel har näringsvärden lånatsinfrån livsmedelsindustrin eller andra länders databaser.Skattade värden – för vissa livsmedel har näringvärdenskattasvilket innebär att vissa näringsvärden förts över frånlikartadelivsmedel till exempel vitling från torsk och kycklinglårmed skinnfrån hel kyckling med skinn. Det kan också varanäringsämnen sominte finns i det specifika livsmedlet och därförinteanalyserats.Ursprunget till näringsvärdet framgår alltid påsökformuläret.KvalitétFör att uppehålla kvaliteten på en nationell livsmedelsdatabaskrävsett omfattande kontaktnät med nationella producenterochlaboratorier. Den intensiva forskning som bedrivs omnäringsämnensinverkan på kroppen måste följas för att möta behov avdata i ettsenare skede. Samarbete med nordiska ochinternationellaproducenter av livsmedelstabeller pågår och behovetökar. Syftet äratt harmonisera och standardiseraprovtagningstekniker,analysmetoder och kvalitetskrav för attlättare kunna görajämförelser och utbyta data.Näringsämnen och värdenShare on facebook Share on twitter Share on email ShareonprintLyssnaLivsmedelsdatabasen uppdateras allteftersomlivsmedelsutbudetförändras eller livsmedlens värden förändras pågrund av nyaanalysmetoder, ändrade tillverkningsprocesser mm. Detärframförallt det svenska livsmedelsutbudet vi försöker speglaidatabasen.Livsmedelsdatabasens näringsvärden kommer främst från analysersomLivsmedelsverket gjort. I huvudsak är alla svenskabaslivsmedelanalyserade, på svenska laboratorier medkvalitetssäkradeanalysmetoder. Data tas även ifrånlivsmedelsindustrin och frånnordiska länder samt från övrigaländer.En del värden i databasen skattas vilket innebär att värdenförvissa näringsämnen förs över från likartade livsmedelexempelvisfrån torsk till vitling eller från hel kyckling med skinntillkycklinglår med skinn.Alla näringsvärden för de olika livsmedlen och maträtternaangesenbart för ätlig del. "Värdetyp" anger om det är ettfaktisktvärde, antaget nollvärde, spår av ett näringsämne eller attdatasaknas.UrsprungVärdena är i första hand hämtade från svenska analyser. Dessaharutförts vid Livsmedelsverket och olika institutioner.Ävenlivsmedelsindustrier och branschorganisationer har bidragitmedanalysresultat.I andra hand har värden hämtats från livsmedelstabeller ellerandraarbeten från de nordiska länderna. I tredje hand har datafrånlivsmedelstabeller och arbeten publicerade utanförNordenanvänts.Det är viktigt i kostundersökningar och i epidemiologiskforskningatt så få näringsvärden som möjligt saknas i de livsmedelsom ingåri en tabell eller bas. Därför har skattade, beräknadeelleröverförda värden från likartade livsmedel eller produkterförts in,när analyserade värden saknats.VariabilitetVåra livsmedel har sitt ursprung i växter eller djur,vilkasnäringsinnehåll på olika sätt påverkas av yttrefaktorer.Näringsinnehållet i kött, mjölk och ägg påverkas av t.ex.ras,foder och årstid. Växtförhållanden och mognadsgrad är faktorersomkan ha betydelse för näringsinnehållet i grönsaker, fruktochspannmål. Livsmedlens bearbetning kan ytterligareförstärkavariationerna. Eftersom näringsinnehållet ienskildalivsmedelsprover kan skilja sig markant, bör enstakanäringsvärdeni livsmedelstabeller endast tolkas som ett på olikagrunder bedömtmedelvärde.Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2012-01-26Food andnutritionalvaluesLivsmedelsdatabasen should reflect the Swedish food supply.Thedatabase must be constantly updated because a number of newfoodsintroduced annually with the ingredients andmanufacturingprocesses are replaced in existing foods. Nutritionalvalues ​​infoods database comes from:Analyses - most Swedish basic foodstuffs are analyzed atSwedishlaboratories with quality assured analytical methods(seemethodological principles).Borrowed values ​​- for some foods have nutritionalvalues​​borrowed from the food or other countries' databases.Estimated values ​​- for some foods have nutritionalvalues​​underestimated, which means that certain nutritionalvalues​​carried over from similar foods such as cod and whitingfromchicken thighs with skin from whole chicken with skin. It mayalsobe nutrients not available in the specific food and thereforenotanalyzed.The origin of the nutritional value appears always on thesearchform. QualityTo maintain the quality of a national food database, anextensivenetwork of contacts with national producers andlaboratories. Theintensive research conducted on nutrient effectson the body mustbe followed to meet the needs of the data at alater stage.Cooperation with Nordic and international producers offood tablesin progress and demand increases. The aim is toharmonize andstandardize sampling techniques, analytical methodsand qualitystandards in order to facilitate comparisons andexchange data.Nutrients and valuesShare on facebook Share on twitter Share on email ShareonprintListenFood database is updated as the food supply changed or foodvalues​​change because of new analytical methods, changesinmanufacturing processes, etc. It is mainly the Swedish foodsupply,we try to reflect in the database. The food database nutritional values ​​come mainly from analyzesNFAdone. In essence, all the Swedish staple foods analyzed, theSwedishlaboratories with quality assured analysis. Data is alsotaken fromthe food industry and from the Nordic countries as wellas fromother countries. Some values ​​in the database underestimated, which means thatthevalue of certain nutrients are transferred from similar foods,forexample, from cod to Norway or from whole chicken with skinthechicken thighs with the skin. Any nutrient values ​​for the different food and dishesareindicated only for the edible part. "Value" indicates whether itisan actual value, adopted zero value, traces of a nutrientormissing data. OriginValues ​​are primarily drawn from the Swedish analysis. Thesehavebeen carried out at the NFA and various institutions. Althoughthefood industry and trade organizations have contributedwithanalysis results.In the alternative, the values ​​taken from the food tables orotherworks from the Nordic countries. Third, data from the foodtablesand works published outside the Nordic region have beenused.It is important in dietary surveys and epidemiological researchthatso few nutritional values ​​possible missing in the foods thatareincluded in a table or base. Therefore, estimated, projectedortransmitted values ​​from similar foods or products enteredwhenanalyzed values ​​missing. VariabilityOur food originating in plants or animals whosenutritionaldifferently affected by external factors. Thenutritional contentof meat, milk and eggs are affected by eg breed,feed and season.Growing conditions and maturity are factors thatmay affect thenutritional content of vegetables, fruits andcereals. Offoodstuffs processing can further enhance thevariations. Becausethe nutritional content of each food samples candiffer markedly,the individual nutritional values ​​of the foodtables only beinterpreted as an on different grounds assessedaverage. Source: National Food Administration's food databaseversion2012-01-26
Hangman 1.35
Orcasoft
Enhance your vocabulary in thismultilanguagehangman game.Choose your difficulty level by setting how long theselectedwords should be, then choose from a long list ofavailabledictionaries.Hangman uses "Den stora svenska ordlistan" by GöranAndersson(dsso.se) which is covered by a Creative CommonsAttribution-ShareAlike license.Hangman uses the NSF list created by NorskScrabbleforbund(http://www2.scrabbleforbundet.no/www.scrabbleforbundet.no/?page_id=1488)If you have questions or find errors in the word lists,pleaseuse the feedback button or drop us an email, that we can canfollowup and create a fix.