Osman Pala Apps

Loading...
Word Tells U 0.1
Osman Pala
Word Tells U is an exciting puzzle game for TRUE WORDgeniuses!Concentrate to find all hidden words in given lettersaccording tokeywords! It starts off as an easy word game andbecomeschallenging! You will have fun improving your vocabularyandspelling skills and get a unique personality test result.Yourbrain will thank you for the workout! HOW TO PLAY? - Presstheletters to form a specific hidden word and just push GO. - Findasmany words as possible to unlock levels and earn extra jokers.-Have difficulty coming up with the words? Try shuffle (shfl),hint,golden jokers and ruby jokers. WORD TELLS U FEATURES: ★Hundreds offunny levels. ★ Every keyword is attached to a Category,and withyour success rates, you will get your personality testresults. Aunique experience in a word game which tells u aboutyourself. ★ Ifyou have difficulties try shuffle (shfl), hint,golden jokers andruby jokers which you can get by your points. ★Difficultyincreases along with levels. Easy to play, but hard tobeat! ★ Feelenjoy with increased levels. ★ You can also getimportantinformation by watching advertising videos. ★ Play OFFLINEinanytime and anywhere. ★ Applicable to Any Ages! ★ FREE Update!Thisis a perfect word games for word game fans, Download, and enjoytheword tells u game! Play the word tells u now, you will find itsoaddictive and just can't put your phone down. We really valueyourfeedback, you can say what's on your mind when you rate thegame.Your comments will be read carefully. Thanks for playing wordtellsu! There are thousands of word games on android but this wordtellsu is unique and fun. Word games can be easy or hard but thiswordtells u game suits everyone. Some word games may drain yourbrainbut word tells u remains good balance of fun and difficulty.Forall word game lovers, this word tells u is truly what youdeserve.Word games for the young, word games for the smart, wordgames forthe fun. Word puzzle games uplift your literacy; wordpuzzle gamesimprove your memory; above all, word puzzle games killyour boringtime.
YDS YÖKDİL Oyunla Kelime Ezberleme 0.1
Osman Pala
YDS YÖKDİL oyun ve test ile kelime ezberleme programı YDS ve YÖKDİLsosyal bilimler, YDS ve YÖKDİL fen bilimleri, YDS ve YÖKDİL sağlıkbilimleri, YDS ve YÖKDİL ileri düzey ve YDS ve YÖKDİL eş anlamlıkelimeleri kategorilerinden oluşmaktadır. YDS ve YÖKDİLsınavlarında en çok çıkan kelimeleri oyun ve test ile tamamenücretsiz bir şekilde öğreneceksiniz. İnternetsiz YDS kelimeezberleme ve internetsiz YÖKDİL kelime ezberleme çalışmalarıyapabilirsiniz. YDS ve YÖKDİL sınavları ve ayrıca ingilizceöğrenmek için oldukça faydalı bir ingilizce kelime ezberlemeprogramıdır. YDS ve YÖKDİL için profesyonel hazırlık programı. YDSYOKDIL oyun ve test ile kelime ezberleme programı YDS, YÖKDİL, LYS5(YKS) ve TOEFL sınavlarına hazırlanan kişiler için geliştirilmişbir İngilizce kelime ezber uygulamasıdır. Bu uygulama ilegeliştirilmiş kelime öğrenme oyun ve test teknikleri ile YDS,YOKDIL ve LYS-5 sınavlarında sık sorulan ve önemli görülenkelimeleri tam anlamıyla öğreneceksiniz. Yds ve Yökdil sınavlarındaen çok kullanılan 10.000 kelime ile oluşturulmuş kelime testleriile tüm seçeneklerdeki kelime anlamlarına kolayca ulaşmanızısağlayacaktır. Kelime bulma oyunu ile sözcük bilginizi eğlenerekpekiştireceksiniz. Siz de eğer YDS sınavına devamlı giriyor ama YDSsınavında istediğiniz puana erişemiyorsanız kelime ezberlemeeksikliğiniz vardır. Bu uygulamada YDS için gerekli ve YDSsınavında şimdiye kadar sık çıkmış kelimeleri bulabilirsiniz ve YDSsınavının üstesinden gelebilirsiniz. Ücretsiz olan YDS YÖKDİL oyunve test ile kelime ezberleme uygulaması, yds kelime sorularını ceptelefonundan çözmenizi sağlar. Unutmayın sadece kelime testleri ileöğrendiğiniz kelimeler çok fazla aklınızda kalıcı olmayabilir. Oyunoynarken hem eğlenceli vakit geçirip hem de kelimeyi yazarak çokdaha kalıcı öğreneceksiniz. Uygulama sistemli ve tekrarlı birçalışmayı gerektirir. yds ve yökdil sınav notunuzu yükseltmek içinbir yıl düzenli bir şekilde çalışma gerekir. -Alanlar YDS-YÖKDİLSosyal Bilimler YDS-YÖKDİL Fen Bilimleri YDS-YÖKDİL SağlıkBilimleri YDS-YÖKDİL İleri Düzey YDS-YÖKDİL Eş Anlamlı Kelimeler-Oyunu Nasıl Oynarım? : Yeni Oyun veya Oyunu Yükle dedikten sonra‘GO’ tuşuna basınız. Harflere basarak ingilizce kelimeyi bulunuz.Yanlış yazdığınız harfleri ‘NO’ tuşuna basarak silebilirsiniz.Kelimeyi tamamladığınızda ‘GO’ tuşuna basınız. Yeni level için ‘GO’tuşuna basınız. Zorlandığınızda ‘shfl’, ‘hint’ ve joker kullanınız.-Test Özellikleri Nedir? : İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce ve Eşanlamlı kelimeler seçenekleri mevcuttur. Sorulardaki tümseçeneklerin anlamları soru cevaplandıktan sonragörüntülenmektedir. ‘YENİ SORU’ tuşuna basarak diğer soruyageçebilir ya da kelimelerin anlamlarını inceleyebilirsiniz. YDSkelime testleri ve YÖKDİL sınavlarıyla kendinizi testedebilirsiniz. YDS seti, yds çalışma seti Yökdil seti YÖKDİLçalışma YDS Stratejileri YDS mi? Dil nasıl öğrenilir ve ezberlenir?Kelime Öğrenme Okuma Dinleme Kelime Eşleştirme Konuşma YazmaUygulamada sözlük bağlantısı bulunmaktadır. İster Türkçe kelime ileisterseniz İngilizce kelime ile arama yapın. YDK kelimeleri, ydssınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberleme programı,yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri 2018,kpds kelimeleri bu uygulamada bulacağınız ve ezberleyeceğinizkelimelerdir.Sadece YDS değil, IELTS, LYS-5, YÖKDİL ve TOEFLsınavlarına girecek olanlar da YDS YÖKDİL oyun ve test ile kelimeezberleme uygulamasını kullanabilirler.Sıkıcı kelime ezberlemesürecini süper akıcı bir oyunla eğlenceli bir hale getiren YDSYÖKDİL oyun ve test ile kelime ezberleme ile YDS, IELTS, TOEFL vediğer tüm dil sınavlarından istediğin yüksek puanı alman mümkünolacak. Keywords: YDS kelime ezberleme soruları, YÖKDİL kelimeezberleme soruları, YDS Kelime, YÖKDİL Kelime, YDS PRO, Lite,English, İngilizce kelime ezberle Tag: YÖKDİL, yökdil, YOKDİL,yokdil, YOK DİL, yok dil, YÖK DİL, yök dil, KPDS, UDS, IELTS,TOEFL, YDS, İngilizce Test, İngilizce Kelime, yds pro.
YDS YÖKDİL ARAPÇA Kelime Ezberleme ve Test 1
Osman Pala
YDS YÖKDİL Arapça Kelime Ezberleme ve Test programı YDS veYÖKDİLsosyal bilimler, YDS ve YÖKDİL fen bilimleri, YDS ve YÖKDİLsağlıkbilimleri kategorilerinden oluşmaktadır. YDS ve YÖKDİLsınavlarındaen çok çıkan kelimeleri test ve kelime öğren iletamamen ücretsizbir şekilde öğreneceksiniz. İnternetsiz YDS kelimeezberleme veinternetsiz YÖKDİL kelime ezberleme çalışmalarıyapabilirsiniz. YDSve YÖKDİL sınavları ve ayrıca Arapça öğrenmekiçin oldukça faydalıbir Arapça kelime ezberleme programıdır. YDS veYÖKDİL içinprofesyonel hazırlık programı. YDS YOKDIL oyun ve testile kelimeezberleme programı YDS, YÖKDİL, LYS5 (YKS) ve TOEFLsınavlarınahazırlanan kişiler için geliştirilmiş bir Arapça kelimeezberuygulamasıdır. Bu uygulama ile geliştirilmiş kelime öğrenmeoyun vetest teknikleri ile YDS, YOKDIL ve LYS-5 sınavlarında sıksorulanve önemli görülen kelimeleri tam anlamıyla öğreneceksiniz.Yds veYökdil sınavlarında en çok kullanılan kelimeler ileoluşturulmuşkelime testleri ile tüm seçeneklerdeki kelimeanlamlarına kolaycaulaşmanızı sağlayacaktır.Kelime öğren ile yenikelimeleröğrenebilecek ve ayrıca öğrendiğiniz kelime listesineistediğinizzaman ulaşabileceksiniz.Siz de eğer YDS sınavına devamlıgiriyorama YDS sınavında istediğiniz puana erişemiyorsanızkelimeezberleme eksikliğiniz vardır. Bu uygulamada YDS için gerekliveYDS sınavında şimdiye kadar sık çıkmış kelimeleri bulabilirsinizveYDS sınavının üstesinden gelebilirsiniz. Ücretsiz olan YDSYÖKDİLArapça test ile kelime ezberleme uygulaması, yds kelimesorularınıcep telefonundan çözmenizi sağlar. Uygulama sistemli vetekrarlıbir çalışmayı gerektirir. yds ve yökdil sınav notunuzuyükseltmekiçin bir yıl düzenli bir şekilde çalışma gerekir.-AlanlarYDS-YÖKDİL Sosyal Bilimler YDS-YÖKDİL Fen BilimleriYDS-YÖKDİLSağlık Bilimleri -Test Özellikleri Nedir? :Arapça-Türkçe,Türkçe-Arapça test seçenekleri mevcuttur. Sorulardakitümseçeneklerin anlamları soru cevaplandıktansonragörüntülenmektedir. ‘YENİ SORU’ tuşuna basarak diğersoruyageçebilir ya da kelimelerin anlamlarını inceleyebilirsiniz.YDSkelime testleri ve YÖKDİL sınavlarıyla kendinizitestedebilirsiniz. YDS seti, yds çalışma seti Yökdil setiYÖKDİLçalışma YDS Stratejileri YDS mi? Dil nasıl öğrenilir veezberlenir?Kelime Öğrenme Okuma Dinleme Kelime Eşleştirme KonuşmaYazmaUygulamada sözlük bağlantısı bulunmaktadır. İster Türkçekelime ileisterseniz Arapça kelime ile arama yapın. YDK kelimeleri,ydssınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelime ezberlemeprogramı,yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, yds kelimeleri2018,kpds kelimeleri bu uygulamada bulacağınız veezberleyeceğinizkelimelerdir.Sadece YDS değil, IELTS, LYS-5, YÖKDİLve TOEFLsınavlarına girecek olanlar da YDS YÖKDİL oyun ve test ilekelimeezberleme uygulamasını kullanabilirler.Sıkıcı kelimeezberlemesürecini süper akıcı bir test ile eğlenceli bir halegetiren YDSYÖKDİL Arapça test ile kelime ezberleme ile YDS, IELTS,TOEFL vediğer tüm dil sınavlarından istediğin yüksek puanı almanmümkünolacak. Keywords: YDS kelime ezberleme soruları, YÖKDİLkelimeezberleme soruları, YDS Kelime, YÖKDİL Kelime, YDS PRO,Lite,Arapça , Arapça kelime ezberle Tag: YÖKDİL, yökdil, YOKDİL,yokdil,YOK DİL, yok dil, YÖK DİL, yök dil, KPDS, UDS, IELTS, TOEFL,YDS,Arapça Test, Arapça Kelime, yds pro. YDS YÖKDİL The ArabicWordMemorization and Test program consists of YDS and YÖKDİLsocialsciences, YDS and YÖKDİL sciences, YDS and YÖKDİL healthsciences.In the YDS and YÖKDİL exams, you will learn the mostcommon wordsand learn completely free with vocabulary. You can dothe work ofmemorizing YDS vocabulary and memorization of the word.YDS andYÖKDİL exams and also a very useful Arabic wordmemorizationprogram for learning Arabic. Professional preparationprogram forYDS and YÖKDİL. YDS is an Arabic word memorizationapplicationdeveloped for people prepared for YDS, YÖKDİL, LYS5(YKS) and TOEFLexams, with the word memorization program of YOKDILgame and test.With this application you will learn the mostfrequently asked andimportant words in the YDS, YOKDIL and LYS-5exams with theimproved vocabulary learning game and testtechniques. Yds andYökdil test words created with the most commonlyused words withthe word meanings in all options will allow you toeasily find newwords to learn. you have a lack of memorization. Inthisapplication you can find the words necessary for YDS and YDSexamand you can overcome the YDS exam. YDS YÖKDİL is afree-of-charge,word-memorizing application that allows you to solveyds wordquestions from your mobile phone. The application requiresasystematic and repeated operation. YDS and YDU should be workingina regular way for a year to raise your exam grade. -AlwhoYDS-YÖKDİL Social Sciences YDS-YÖKDİL Science YDS-YÖKDİLHealthSciences -What is the test features? :Arabic-Turkish,Turkish-Arabic test options are available. Themeanings of all theoptions in the questions are displayed after thequestion isanswered. Press the bilir NEW QUESTION incel key to moveto thenext question or to see the meaning of the words. You cantestyourself with YDS word tests and YÖKDİL exams. YDS set, ydsworkingset YOKDIL study YDS Strategies YDS? How is the languagelearnedand memorized? Word Learning Reading Listening Word MatchingTalkWrite The application has a dictionary link. Whether you wanttosearch in Turkish or Arabic words. YDK words, the mostexitingwords in the yds exam, yds words memorization program, ydsdewords, yds words list, yds words 2018, kpds words are the wordsyouwill find and memorize in this application. YDS YÖKDİL will beableto use the word memorization with the game and test. it's goingtobe possible. Keywords: YDS word memorization questions, YÖKDİLwordmemorization questions, YDS Vocabulary, HISTORY Vocabulary,YDSPRO, Lite, Arabic, memorize Arabic words Tag: YOKDIL,YOKDIL,NODIL, NO LANGUAGE, NO LANGUAGE, YOK LANGUAGE, YOK Language,KPDS,UDS, IELTS, TOEFL, YDS, Arabic Test, Arabic Vocabulary, ydspro.
YDS YÖKDİL ALMANCA Kelime Ezberleme ve Test 0.1
Osman Pala
YDS YÖKDİL Almanca Kelime Ezberleme ve Test programı YDS veYÖKDİLsosyal bilimler, YDS ve YÖKDİL fen bilimleri, YDS ve YÖKDİLsağlıkbilimleri kategorilerinden oluşmaktadır. YDS ve YÖKDİLsınavlarındaen çok çıkan kelimeleri test ile tamamen ücretsiz birşekildeöğreneceksiniz. İnternetsiz YDS kelime ezberleme veinternetsizYÖKDİL kelime ezberleme çalışmaları yapabilirsiniz. YDSve YÖKDİLsınavları ve ayrıca Almanca öğrenmek için oldukça faydalıbirAlmanca kelime ezberleme programıdır. YDS ve YÖKDİLiçinprofesyonel hazırlık programı. YDS YOKDIL oyun ve test ilekelimeezberleme programı YDS, YÖKDİL, LYS5 (YKS) ve TOEFLsınavlarınahazırlanan kişiler için geliştirilmiş bir İngilizcekelime ezberuygulamasıdır. Bu uygulama ile geliştirilmiş kelimeöğrenme oyun vetest teknikleri ile YDS, YOKDIL ve LYS-5sınavlarında sık sorulanve önemli görülen kelimeleri tam anlamıylaöğreneceksiniz. Yds veYökdil sınavlarında en çok kullanılan 1000kelime ile oluşturulmuşkelime testleri ile tüm seçeneklerdekikelime anlamlarına kolaycaulaşmanızı sağlayacaktır.Siz de eğer YDSsınavına devamlı giriyorama YDS sınavında istediğiniz puanaerişemiyorsanız kelimeezberleme eksikliğiniz vardır. Bu uygulamadaYDS için gerekli veYDS sınavında şimdiye kadar sık çıkmışkelimeleri bulabilirsiniz veYDS sınavının üstesindengelebilirsiniz. Ücretsiz olan YDS YÖKDİLAlmanca test ile kelimeezberleme uygulaması, yds kelime sorularınıcep telefonundançözmenizi sağlar. Uygulama sistemli ve tekrarlıbir çalışmayıgerektirir. yds ve yökdil sınav notunuzu yükseltmekiçin bir yıldüzenli bir şekilde çalışma gerekir. -AlanlarYDS-YÖKDİL SosyalBilimler YDS-YÖKDİL Fen Bilimleri YDS-YÖKDİLSağlık Bilimleri -TestÖzellikleri Nedir? : Almanca-Türkçe,Türkçe-Almanca test seçeneklerimevcuttur. Sorulardaki tümseçeneklerin anlamları sorucevaplandıktan sonragörüntülenmektedir. ‘YENİ SORU’ tuşuna basarakdiğer soruyageçebilir ya da kelimelerin anlamlarınıinceleyebilirsiniz. YDSkelime testleri ve YÖKDİL sınavlarıylakendinizi testedebilirsiniz. YDS seti, yds çalışma seti Yökdil setiYÖKDİLçalışma YDS Stratejileri YDS mi? Dil nasıl öğrenilir veezberlenir?Kelime Öğrenme Okuma Dinleme Kelime Eşleştirme KonuşmaYazmaUygulamada sözlük bağlantısı bulunmaktadır. İster Türkçekelime ileisterseniz Almanca kelime ile arama yapın. YDKkelimeleri, ydssınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelimeezberleme programı,yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, ydskelimeleri 2018,kpds kelimeleri bu uygulamada bulacağınız veezberleyeceğinizkelimelerdir.Sadece YDS değil, IELTS, LYS-5, YÖKDİLve TOEFLsınavlarına girecek olanlar da YDS YÖKDİL oyun ve test ilekelimeezberleme uygulamasını kullanabilirler.Sıkıcı kelimeezberlemesürecini süper akıcı bir oyunla eğlenceli bir hale getirenYDSYÖKDİL oyun ve test ile kelime ezberleme ile YDS, IELTS, TOEFLvediğer tüm dil sınavlarından istediğin yüksek puanı almanmümkünolacak. Keywords: YDS kelime ezberleme soruları, YÖKDİLkelimeezberleme soruları, YDS Kelime, YÖKDİL Kelime, YDS PRO,Lite,German, Almanca kelime ezberle Tag: YÖKDİL, yökdil, YOKDİL,yokdil,YOK DİL, yok dil, YÖK DİL, yök dil, KPDS, UDS, IELTS, TOEFL,YDS,Almanca Test, Almanca Kelime, yds pro. YDS YÖKDİL The GermanWordMemorization and Test Program consists of YDS and YÖKDİLsocialsciences, YDS and YÖKDİL sciences, YDS and YÖKDİL healthsciences.In the YDS and YÖKDİL exams, you will learn the mostcommon wordsin a completely free way. You can do the work ofmemorizing YDSvocabulary and memorization of the word. YDS andYÖKDİL exams andalso a very useful German word memorization programfor learningGerman. Professional preparation program for YDS andYÖKDİL. YDS isan English word memorization application developedfor people whoare prepared for YDS, YÖKDİL, LYS5 (YKS) and TOEFLexams by playand test word memorization program. With thisapplication you willlearn the most frequently asked and importantwords in the YDS,YOKDIL and LYS-5 exams with the improvedvocabulary learning gameand test techniques. Yds and Yökdil examwith the most commonlyused words in 1000 words created with theword meanings of all theoptions will allow you to easily access. Inthis application youcan find the words necessary for YDS and YDSexam and you canovercome the YDS exam. YDS YÖKDİL is afree-of-charge,word-memorizing app that allows you to solve ydsword questionsfrom your mobile phone. The application requires asystematic andrepeated operation. YDS and YDU should be working ina regular wayfor a year to raise your exam grade. -Al whoYDS-YÖKDİL SocialSciences YDS-YÖKDİL Science YDS-YÖKDİL HealthSciences -What is thetest features? : German-Turkish,Turkish-German test options areavailable. The meanings of all theoptions in the questions aredisplayed after the question isanswered. Press the bilir NEWQUESTION incel key to move to the nextquestion or to see themeaning of the words. You can test yourselfwith YDS word tests andYÖKDİL exams. YDS set, yds working setYOKDIL study YDS StrategiesYDS? How is the language learned andmemorized? Word LearningReading Listening Word Matching Talk WriteThe application has adictionary link. Whether you want to use theTurkish word or Germanword. YDK words, the most exiting words inthe yds exam, yds wordsmemorization program, yds de words, ydswords list, yds words 2018,kpds words are the words you will findand memorize in thisapplication. YDS YÖKDİL will be able to use theword memorizationwith the game and test. it's going to be possible.Keywords: YDSword memorization questions, HISTORY word memorizationquestions,YDS Vocabulary, HISTORY Vocabulary, YDS PRO, Lite,German, Germanword memorization Tag: YOKDIL, YOKDIL, yokdil, NOLANGUAGE, nolanguage, YOK LANGUAGE, YOK language, KPDS, UDS, IELTS,TOEFL, YDS,German Test, German Vocabulary, yds pro.
YDS YÖKDİL FRANSIZCA Kelime Ezberleme ve Test 1
Osman Pala
YDS YÖKDİL Fransızca Kelime Ezberleme ve Test programı YDS veYÖKDİLsosyal bilimler, YDS ve YÖKDİL fen bilimleri, YDS ve YÖKDİLsağlıkbilimleri kategorilerinden oluşmaktadır. YDS ve YÖKDİLsınavlarındaen çok çıkan kelimeleri test ve kelime öğren iletamamen ücretsizbir şekilde öğreneceksiniz. İnternetsiz YDS kelimeezberleme veinternetsiz YÖKDİL kelime ezberleme çalışmalarıyapabilirsiniz. YDSve YÖKDİL sınavları ve ayrıca Fransızcaöğrenmek için oldukçafaydalı bir Fransızca kelime ezberlemeprogramıdır. YDS ve YÖKDİLiçin profesyonel hazırlık programı. YDSYOKDIL oyun ve test ilekelime ezberleme programı YDS, YÖKDİL, LYS5(YKS) ve TOEFLsınavlarına hazırlanan kişiler için geliştirilmişbir Almanca kelimeezber uygulamasıdır. Bu uygulama ilegeliştirilmiş kelime öğrenmeoyun ve test teknikleri ile YDS,YOKDIL ve LYS-5 sınavlarında sıksorulan ve önemli görülenkelimeleri tam anlamıyla öğreneceksiniz.Yds ve Yökdil sınavlarındaen çok kullanılan 1000’den fazla kelimeile oluşturulmuş kelimetestleri ile tüm seçeneklerdeki kelimeanlamlarına kolaycaulaşmanızı sağlayacaktır.Kelime öğren ve Adverbeöğren ile yenikelimeler öğrenebilecek ve ayrıca öğrendiğiniz kelimelistesineistediğiniz zaman ulaşabileceksiniz.Siz de eğer YDSsınavınadevamlı giriyor ama YDS sınavında istediğiniz puanaerişemiyorsanızkelime ezberleme eksikliğiniz vardır. Bu uygulamadaYDS içingerekli ve YDS sınavında şimdiye kadar sık çıkmışkelimeleribulabilirsiniz ve YDS sınavının üstesindengelebilirsiniz. Ücretsizolan YDS YÖKDİL Fransızca test ile kelimeezberleme uygulaması, ydskelime sorularını cep telefonundançözmenizi sağlar. Uygulamasistemli ve tekrarlı bir çalışmayıgerektirir. yds ve yökdil sınavnotunuzu yükseltmek için bir yıldüzenli bir şekilde çalışmagerekir. -Alanlar YDS-YÖKDİL SosyalBilimler YDS-YÖKDİL FenBilimleri YDS-YÖKDİL Sağlık Bilimleri -TestÖzellikleri Nedir? :Fransızca-Türkçe, Türkçe-Fransızca testseçenekleri mevcuttur.Sorulardaki tüm seçeneklerin anlamları sorucevaplandıktan sonragörüntülenmektedir. ‘YENİ SORU’ tuşuna basarakdiğer soruyageçebilir ya da kelimelerin anlamlarınıinceleyebilirsiniz. YDSkelime testleri ve YÖKDİL sınavlarıylakendinizi testedebilirsiniz. YDS seti, yds çalışma seti Yökdil setiYÖKDİLçalışma YDS Stratejileri YDS mi? Dil nasıl öğrenilir veezberlenir?Kelime Öğrenme Okuma Dinleme Kelime Eşleştirme KonuşmaYazmaUygulamada sözlük bağlantısı bulunmaktadır. İster Türkçekelime ileisterseniz Fransızca kelime ile arama yapın. YDKkelimeleri, ydssınavında en çok çıkan kelimeler, yds kelimeezberleme programı,yds de çıkan kelimeler, yds kelime listesi, ydskelimeleri 2018,kpds kelimeleri bu uygulamada bulacağınız veezberleyeceğinizkelimelerdir.Sadece YDS değil, IELTS, LYS-5, YÖKDİLve TOEFLsınavlarına girecek olanlar da YDS YÖKDİL oyun ve test ilekelimeezberleme uygulamasını kullanabilirler.Sıkıcı kelimeezberlemesürecini süper akıcı bir test ile eğlenceli bir halegetiren YDSYÖKDİL Fransızca test ile kelime ezberleme ile YDS,IELTS, TOEFL vediğer tüm dil sınavlarından istediğin yüksek puanıalman mümkünolacak. Keywords: YDS kelime ezberleme soruları, YÖKDİLkelimeezberleme soruları, YDS Kelime, YÖKDİL Kelime, YDS PRO,Lite,French, Fransızca kelime ezberle Tag: YÖKDİL, yökdil,YOKDİL,yokdil, YOK DİL, yok dil, YÖK DİL, yök dil, KPDS, UDS,IELTS,TOEFL, YDS, Fransızca Test, Fransızca Kelime, yds pro. YDSYÖKDİLThe French Word Memorization and Test program consists of YDSandYÖKDİL social sciences, YDS and YÖKDİL sciences, YDS andYÖKDİLhealth sciences. In the YDS and YÖKDİL exams, you will learnthemost common words and learn completely free with vocabulary.Youcan do the work of memorizing YDS vocabulary and memorizationofthe word. YDS and YÖKDİL exams and also a very useful Frenchwordmemorization program for learning French. Professionalpreparationprogram for YDS and YÖKDİL. YDS is a German wordmemorizationapplication developed for people who are prepared forYDS, YÖKDİL,LYS5 (YKS) and TOEFL exams with the game memorizationand test wordmemorization program. With this application you willlearn the mostfrequently asked and important words in the YDS,YOKDIL and LYS-5exams with the improved vocabulary learning gameand testtechniques. Yds and Yökdil exam with more than 1000 wordsused inthe most commonly used word tests will allow you to easilyfind theword meanings in all options. but if you can't access thescore youwant in the YDS exam, you have a lack of vocabularymemorization.In this application you can find the words necessaryfor YDS andYDS exam and you can overcome the YDS exam. YDS YÖKDİLis afree-of-charge, word-memorizing app that allows you to solveydsword questions from your mobile phone. The application requiresasystematic and repeated operation. YDS and YDU should be workingina regular way for a year to raise your exam grade. -AlwhoYDS-YÖKDİL Social Sciences YDS-YÖKDİL Science YDS-YÖKDİLHealthSciences -What is the test features? :French-Turkish,Turkish-French test options are available. Themeanings of all theoptions in the questions are displayed after thequestion isanswered. Press the bilir NEW QUESTION incel key to moveto thenext question or to see the meaning of the words. You cantestyourself with YDS word tests and YÖKDİL exams. YDS set, ydsworkingset YOKDIL study YDS Strategies YDS? How is the languagelearnedand memorized? Word Learning Reading Listening Word MatchingTalkWrite The application has a dictionary link. Whether you wanttosearch with Turkish words or French words. YDK words, themostexiting words in the yds exam, yds words memorization program,ydsde words, yds words list, yds words 2018, kpds words are thewordsyou will find and memorize in this application. Those who willtakethe exams YDS YÖKDİL can use the word memorization with gameandtest. it's going to be possible. Keywords: YDS wordmemorizationquestions, HISTORY word memorization questions, YDSWord, HISTORYVocabulary, YDS PRO, Lite, French, French wordsmemorize Tag:YOKDIL, YOKDIL, NODIL, NO LANGUAGE, NO LANGUAGE, YOKLANGUAGE, YOKLanguage, KPDS, UDS, IELTS, TOEFL, YDS, French Test,FrenchVocabulary, yds pro.