Periskal Apps

PC-Navigo Mobile Navigation 1.0
Periskal
Met de PC-Navigo App kan u navigeren op smartphone en tablet. Hetgebruikte kaartmateriaal is gebaseerd op het Inland ECDIS formaat v2.3, de standaard in Europa voor navigatie op debinnenwateren.Alle benodigde informatie is op de kaarten aanwezig. De kaartenworden op wekelijkse basis bijgewerkt en worden aangeboden in eenabonnementsformule met bepaalde looptijd.De meeste smartphones en tablets beschikken over een ingebouwde GPSzodat onmiddellijk de juiste positie op de kaart kan wordengetoond. GPS informatie kan ook worden ingelezen via WIfi van eennetwerk aan boord.De basis functionaliteiten voor scheepsnavigatie zijn beschikbaaren zijn eenvoudig, duidelijk en overzichtelijk:•tonen van detailkaarten van de vaarweg•zoeken op plaatsnamen en gebieden•keuze van details, tekstgrootte en kleuren•zoom in / zoom out•varen met Noorden boven of Koers boven•mogelijkheid tot roteren van de kaart•automatisch centreren van het schip op de kaart•weergave van koers en snelheid over de grond•routeplanning via waypoints (routepunten)•weergave van IOS maps als alternatief is mogelijk•weergave van scheepspositie via de ingebouwde GPS•weergave van AIS informatie via Wifi (optioneel)•besturen,programmeren van Inland AIS apparaat via Wifi of eenseriele kabel (optioneel)ThePC-Navigo App can navigate on smartphone and tablet. The map datais based on the Inland ECDIS format v 2.3, the standard in Europefor navigation on inland waterways.All the necessary information is present on the cards. The maps areupdated on a weekly basis and are offered in a subscription oflimited duration.Most smartphones and tablets have a built-in GPS so immediately thecorrect position can be shown on the map. GPS information can alsobe read via a Wi-Fi network on board.The basic functionality for ship navigation are available and aresimple, clear and understandable:• Display of detailed maps of the fairway• search by place names and areas• choice of details, text size and colors• zoom in / zoom out• sailing with North up or Track up• possibility of rotating the map• automatic centering of the ship on the map• displaying course and speed over ground• route planning via waypoints (waypoints)• display of IOS maps as an alternative is possible• display of ship's position using the built-in GPS• display of AIS information via WiFi (optional)• controlling, programming Inland AIS device via WiFi or a serialcable (optional)
Periskal Mobile Navigation 1.0
Periskal
Met de Periskal App kan u navigeren op smartphone en tablet. Hetgebruikte kaartmateriaal is gebaseerd op het Inland ECDIS formaat v2.3, de standaard in Europa voor navigatie op debinnenwateren.Alle benodigde informatie is op de kaarten aanwezig. De kaartenworden op wekelijkse basis bijgewerkt en worden aangeboden in eenabonnementsformule met bepaalde looptijd.De meeste smartphones en tablets beschikken over een ingebouwde GPSzodat onmiddellijk de juiste positie op de kaart kan wordengetoond. GPS informatie kan ook worden ingelezen via WIfi van eennetwerk aan boord.De basis functionaliteiten voor scheepsnavigatie zijn beschikbaaren zijn eenvoudig, duidelijk en overzichtelijk:•tonen van detailkaarten van de vaarweg•zoeken op plaatsnamen en gebieden•keuze van details, tekstgrootte en kleuren•zoom in / zoom out•varen met Noorden boven of Koers boven•mogelijkheid tot roteren van de kaart•automatisch centreren van het schip op de kaart•weergave van koers en snelheid over de grond•routeplanning via waypoints (routepunten)•weergave van IOS maps als alternatief is mogelijk•weergave van scheepspositie via de ingebouwde GPS•weergave van AIS informatie via Wifi (optioneel)•besturen,programmeren van Inland AIS apparaat via Wifi of eenseriele kabel (optioneel)ThePeriskal App you can navigate on smartphone and tablet. The mapdata used is based on the Inland ECDIS format v 2.3, the standardin Europe for navigation on inland waterways.All necessary information is present on the cards. The maps areupdated on a weekly basis and are offered in a subscription oflimited duration.Most smartphones and tablets have a built-in GPS so immediately thecorrect position on the map can be displayed. GPS information canalso be read via WIfi a network on board.The basic functionality for ship navigation are available and aresimple, clear and understandable:• Display of detailed maps of the waterway• search for place names and areas• choice of details, text size and colors• zoom in / zoom out• sail North up or Track up• possibility of rotating the map• automatic centering of the ship on the map• display of course and speed over ground• route planning via waypoints (waypoints)• display of IOS maps as an alternative is possible• display of ship's position using the built-in GPS• display of AIS information via Wifi (optional)• control, programming of Inland AIS device over WiFi or a serialcable (optional)
PC-Navigo WebView 1.3.2
Periskal
Met de PC Navigo WebView app kan u navigerenaan boord via de smartphone of tablet. Thuis kan u een routeplannen, de stremmingen en bedieningstijden controleren en daarnade route opladen naar uw smartphone of tablet.De route wordt getoond in de App met alle mogelijke detail van deroute en kunstwerken. Zo ziet u bv de maximum toegelatenafmetingen, de bedieningstijden enz... Met behulp van de ingebouwdeGPS van uw tablet/smartphone kande route aan boord worden gevolgd. De route is zichtbaar doormiddel van routepunten op een achtergrond kaart van Google maps. Inde nabije toekomst zal het mogelijk zijn ook detailkaarten van dewaterwegen te bestellen in deze app.Alle vaarwegen in Europe, rivieren en kanalen, zullen beschikbaarkomen.Let op ! De App laat niet toe zelfstandig routes te plannen, uheeft een actuele versie PC Navigo 2015 nodig!The PC Navigo WebView appcan navigate aboard via smartphone or tablet. At home, you cancheck a route, the blocks and actuation and then charge the routeto your smartphone or tablet.The route is shown in the app with every possible detail of theroute and artwork. So for example, you will see the maximumpermitted dimensions, operating times, etc. ... Using the built-inGPS of your tablet / smartphone canthe route to be followed on board. The route is visible throughwaypoints on a background map of Google maps. In the near future itwill be possible also to order detail maps of the waterways in thisapp.All waterways in Europe, rivers and canals, will becomeavailable.Pay attention! The app does not allow independent plan routes, youneed a current version PC Navigo 2015!
Serial hub 1.0
Periskal
Deze optie voor gebruik van (Inland) AIS metdeApp laat toe te communiceren in twee richtingen met een InlandAIStransponder. In overeenstemming met de regelgeving van deRijnvaartCommissie zijn electronische kaartsystemenverplicht te werken met een vaste kabelverbinding tussen hettoestelen de AIS. De bijhorende kabel (en enkel deze kabel) isverkrijgbaarbij Periskal. De AIS optie laat toe de dynamischereisinformatie inde Inland AIS transponderaan te passen en alle AIS targets te tonen in uw App.This option for useof(Inland) AIS to the App allows to communicate in twodirectionswith a Inland AIS transponder. In accordance with theregulationsof the Rhine Commission's electronic chart systemsrequired to work with a fixed cable connection between the unitandthe AIS. The corresponding cable (and only this cable) isavailablefrom Periskal. The AIS option allows the dynamic travelinformationin the Inland AIS transponderadapt and display all AIS targets in your App.