SMHI Apps

SMHI Väder
SMHI
Genom positionering får du en väderöversiktför platsen du befinner dig på, tillsammans med aktuellvarningsinformation.I appen får du tillgång till- 10-dygnsprognos för vald ort, både som en översiktlig tabell meddygnsvärden och i en mer detaljerad vy med temperatur, nederbörd,vindstyrka, byvindstyrka samt vindriktning.- Diagram över de kommande tio dygnen- Analyserade mätvärden, för vald ort, timme för timme för detsenaste dygnet- Aktuella land- och sjövarningar för Sverige- Textprognos för området där vald ort ligger, samt för helaSverige- Möjlighet att söka prognos för svenska och utländska orter- Möjlighet att spara orter som favoriter- Radarbilder som visar nederbörd och blixtar, med möjlighet tillanimation- Möjlighet att lägga upp en widget på sin ”hemskärm”, för aktuellprognos över en eller flera valda orterVäderprognoserna i appen baseras på SMHIs prognosdatabas somuppdateras minst 6 ggr/dygn.Prognosdatabasen skapas utifrån högupplösta prognosmodeller, vilketgör det möjligt att fånga mer extremer och variationer i det lokalavädret.För mer information om SMHIs verksamhet, produkter och tjänsterbesök vår hemsida www.smhi.se.*** OBS! Användare med äldre version än 1.2 kan inte längre användasökfunktionen. Genom att uppgradera till senaste versionen såfungerar det igen ***By positioning you get aweather overview for the place you are in, along with the currentwarning information.The app gives you access to- 10-day forecast for the selected city, both as a summary tablewith daily values, and in a more detailed view of temperature,precipitation, wind speed, and wind direction byvindstyrka.- Diagram of the next ten days- Analyzed the readings, for a selected city, hour by hour of thelast day- Current land and Marine Alarm Setup for Sweden- Text forecast for the area where the selected locality issituated, as well as for the whole of Sweden- Ability to search the forecast for Swedish and foreignlocalities- Ability to save places as favorites- Radar images showing rainfall and lightning, with the possibilityof animation- Ability to add a widget on their "home screen", the currentforecast of one or more selected locationsWeather forecasts in the app based on SMHI forecast database thatis updated at least 6 times / day.Forecast The database created from high-resolution forecast models,which makes it possible to catch more extremes and variations inlocal weather.For more information on SMHI's activities, products and services,visit our website www.smhi.se.*** NOTE: Users with older version than 1.2 can no longer use thesearch function. By upgrading to the latest version so it worksagain ***
Sommarväder med SMHI 1.0.882
SMHI
"Tycker du om väder precis lika mycket somvigör?"Vi vet att under sommaren är vädret särskilt aktuellt.Kanske handlar det om att vi längtar extra mycket efter sommarochsol.Eller att vi vill planera våra sommaraktiviteter eftervädret.Oavsett vilket väder du letar efter tror vi att vårsommarapp,Sommarväder med SMHI kan hjälpa dig genom att vi samlatfleraprognoskällor på en plats och även sammanställt 3 prognosertillen. Vi kallar det Komboväder.Vi kommer också att skriva och blogga om väder - hela sommaren.Iappen kommer du också att hitta aktuella väderfilmer -varjedag.Vad är Komboväder?I Komboväder använder vi matematiska metoder som skapar enalgoritmbaserad på mätningar och vetenskap som gör att vi kanleverera ensyntes av 3 olika prognoser. Tjänsten använder treväderprognoser,GFS, en amerikansk, YR, en norsk och SMHI, densvenska. Vi jämförmodellerna med aktuella observationer ochpoängsätter varjeingående prognos för respektive plats ochtidssteg. Detta skapar enalgoritm som tar fram en sammanställning,en syntes, som handlar omatt använda det bästa från varje modell.Sedan för vi ihopresultatet till en sammanhängande helhet. Dettaresulterar itjänsten Komboväder från SMHI.Vilka är vi?Vi som skapar Komboväder och innehållet i den här appen arbetarinomSMHI Affärsverksamhet. Hoppas att Sommarväder med SMHI kansolsäkradin sommar."Do you like theweatherjust as much as we do?"We know that during the summer the weather isparticularlyrelevant.Perhaps it is that we crave extra for summer and sun.Or that we want to plan our summer activities for theweather.Whatever the weather you are looking for, we believe thatoursommarapp, Sommarvädersgatan with SMHI can help you through thatwecollected several sources forecast in a place and even puttogether3 forecasts to. We call it Kombo weather.We will also write and blog about the weather - all summer. Intheapp, you will also find current weather movies - every day.What is Kombo Weather?In Kombo weather, we use mathematical methods that createanalgorithm based on the measurements and the science that allowsusto deliver a synthesis of three different forecasts. Theserviceuses three weather forecasts, GFS, an American, YR, aNorwegian andSMHI, the Swedish. We compare the models with actualobservations,and scores each constituent forecast for each locationand timestep. This creates an algorithm that produces acompilation, asynthesis, which is about using the best from eachmodel. We thenbring together the results into a coherent whole.This results inthe service Kombo Weather SMHI.Who are we?We are creating Kombo weather and the content in this appworkswithin SMHI Business. Hope Sommarvädersgatan with SMHI can besunsafe your summer.