SMHI Apps

Loading...
SMHI Väder
SMHI
SMHIs app visar väderprognoser för ett stort antal orter, både iSverige och utomlands, samt varningar när allvarliga väder- ochvattenhändelser förutses. I appen finns push-notiser för varningar,zoombara kartor och widgets för snabb överblick. Du kan söka ochspara flera favoritorter men även välja att låta appen följa dinposition så att du alltid får väderprognosen för platsen där dubefinner dig. Med SMHIs app får du: • Tiodygnsprognoser för orter +I tabellform med vädersymboler + I diagramform • Textprognos +Meteorologens kommentar om vädret • Vädret de senaste 24 timmarna •Zoombara väderkartor som visar: + Observerad nederbörd från radaroch nederbördsprognos + Detaljerad nederbörd från radar somuppdateras var femte minut + Detaljerad vindprognos för hela Norden• ”Känns som”-temperatur – temperatur i kombination med vind SMHIär en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och enlivsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten ochklimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning ochtjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varjedag, dygnet runt, året om. SMHI. Alltid de bästa underlagen fördina beslut. SMHI app shows weather forecasts for a large number ofresorts, both in Sweden and abroad, as well as warnings when severeweather and water events predicted. The app push notifications foralerts, zoomable maps, and widgets for quick overview. You cansearch and save several favorite places but also choose to have theapp to follow your position so that you always get the weatherforecast for the place where you are. With SMHI app you get: •Tiodygnsprognoser for localities   + Table shape withweather symbols   + Diagrammed • Text Prediction  + Meteorologen comment about the weather • The weatherthe past 24 hours • zoomable weather maps that show:   +Observed precipitation radar and precipitation Forecast  + Additional precipitation from the radar which isupdated every five minutes   + Detailed wind forecast forthe whole Nordic • "Feels Like" temperature - temperature incombination with wind SMHI is a Swedish expert authority with aglobal perspective and a vital role in predicting changes in theweather, water and climate. With scientific basis and throughknowledge, research and services, we contribute to increasing theentire community sustainability. Every day, around the clock, yearround. SMHI. Always the best evidence for your decisions.
SMHI Väder - tablet 2.0.0
SMHI
SMHI Väder - tablet erbjuder lokalt väder för orter över helavärlden. Genom positionering får du en väderöversikt för platsen dubefinner dig på tillsammans med aktuell varningsinformation. Förinformation om vädret på andra platser går det att söka efter orterrunt hela världen. Orter som används ofta kan sparas som favoriter.Det gör dem lätt tillgängliga utan att sökning behöver göras. Fören ort går det att få en tiodygnsprognos både som en översiktligtabell med dagsvy och i detaljerad vy med timsteg. Prognosen gåräven att se som ett diagram som ger en snabb överblick över dekommande tio dygnen. Det går att få en sammanställning översamtliga varningar som finns utfärdade i Sverige just nu.Varningarna är sorterade i klassordning med de allvarligaste överstoch inom respektive klass kommer landvarningar före sjövarningar.Som komplement till ortsprognoserna har Du tillgång till enväderöversikt för Sverige och för vald svensk ort också entextprognos för området där din ort ligger. För att få en överblicköver nederbördsläget går det att se en radarbild över Norden medradarbilder för de tolv senaste timmarna. Radarbilderna går ävenatt animera för att på ett enkelt sätt kunna se hur nederbörden ochblixtarna förflyttar sig. I kartan kan du även ta del av prognosför temperatur, moln och nederbörd. Väderprognoserna i appenbaseras på SMHIs prognosdatabas som uppdateras minst 6 ggr/dygn.Prognosdatabasen skapas utifrån högupplösta prognosmodeller vilketger bästa kvalitet. Kvaliteten förstärks ytterligare av att erfarnameteorologer kan justera prognosen vid behov. Varningarna ärutfärdade av SMHIs varningstjänst och radarbilderna är sammansattaav data från drygt 30 väderradar i Danmark, Estland, Finland,Lettland Norge och Sverige. SMHI är en svensk expertmyndighet medglobalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutseförändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund ochgenom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka helasamhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om. SMHI.Alltid de bästa underlagen för dina beslut. För mer information omSMHIs verksamhet, produkter och tjänster besök gärna vårhemsida.
www.smhi.se SMHI Weather - tablet provides local weatherresorts worldwide. By positioning you get a weather overview forthe place you're at with the current warning information. Forinformation about weather in other places you can search forlocations worldwide. Places that are frequently used can be savedas favorites. It is easily accessible without search needs to bedone. For the city it is possible to get a ten-day both as asummary table with the daily view and the detailed view of timsteg.The forecast is also possible to see that a graph gives a quickoverview of the next ten days. You can get a summary of all thewarnings that are issued in Sweden right now. The warnings aresorted in order of class with the most serious top and within eachclass will land warnings before Marine Alarm Setup. As a complementto local forecasts, you have access to a weather summary for Swedenand selected Swedish town also has a Text forecast for the areawhere your location is. To get an overview of the rainfallsituation, you can see a radar image of the Nordic region withradar images for the last twelve hours. Radar images can alsoanimation to easily see how rainfall and lightning moves. In themap you can also take advantage of the forecast for temperature,clouds and precipitation. Weather reports in the app is based onSMHI's forecast database that is updated at least 6 times / day.Forecast The database created from high-resolution forecast modelsproviding the best quality. The quality is further enhanced byexperienced meteorologists can adjust the forecast if necessary.The warnings issued by SMHI alert service and radar images arecomposed of data from 30 weather radar in Denmark, Estonia,Finland, Latvia, Norway and Sweden. SMHI is a Swedish expertauthority with a global perspective and a vital role in predictingchanges in the weather, water and climate. With scientific basisand through knowledge, research and services, we contribute toincreasing the entire community sustainability. Every day, aroundthe clock, year round. SMHI. Always the best evidence for yourdecisions. For more information on SMHI's activities, products andservices, please visit our website. www.smhi.se
Sommarväder med SMHI 1.0.882
SMHI
"Tycker du om väder precis lika mycket somvigör?"Vi vet att under sommaren är vädret särskilt aktuellt.Kanske handlar det om att vi längtar extra mycket efter sommarochsol.Eller att vi vill planera våra sommaraktiviteter eftervädret.Oavsett vilket väder du letar efter tror vi att vårsommarapp,Sommarväder med SMHI kan hjälpa dig genom att vi samlatfleraprognoskällor på en plats och även sammanställt 3 prognosertillen. Vi kallar det Komboväder.Vi kommer också att skriva och blogga om väder - hela sommaren.Iappen kommer du också att hitta aktuella väderfilmer -varjedag.Vad är Komboväder?I Komboväder använder vi matematiska metoder som skapar enalgoritmbaserad på mätningar och vetenskap som gör att vi kanleverera ensyntes av 3 olika prognoser. Tjänsten använder treväderprognoser,GFS, en amerikansk, YR, en norsk och SMHI, densvenska. Vi jämförmodellerna med aktuella observationer ochpoängsätter varjeingående prognos för respektive plats ochtidssteg. Detta skapar enalgoritm som tar fram en sammanställning,en syntes, som handlar omatt använda det bästa från varje modell.Sedan för vi ihopresultatet till en sammanhängande helhet. Dettaresulterar itjänsten Komboväder från SMHI.Vilka är vi?Vi som skapar Komboväder och innehållet i den här appen arbetarinomSMHI Affärsverksamhet. Hoppas att Sommarväder med SMHI kansolsäkradin sommar."Do you like theweatherjust as much as we do?"We know that during the summer the weather isparticularlyrelevant.Perhaps it is that we crave extra for summer and sun.Or that we want to plan our summer activities for theweather.Whatever the weather you are looking for, we believe thatoursommarapp, Sommarvädersgatan with SMHI can help you through thatwecollected several sources forecast in a place and even puttogether3 forecasts to. We call it Kombo weather.We will also write and blog about the weather - all summer. Intheapp, you will also find current weather movies - every day.What is Kombo Weather?In Kombo weather, we use mathematical methods that createanalgorithm based on the measurements and the science that allowsusto deliver a synthesis of three different forecasts. Theserviceuses three weather forecasts, GFS, an American, YR, aNorwegian andSMHI, the Swedish. We compare the models with actualobservations,and scores each constituent forecast for each locationand timestep. This creates an algorithm that produces acompilation, asynthesis, which is about using the best from eachmodel. We thenbring together the results into a coherent whole.This results inthe service Kombo Weather SMHI.Who are we?We are creating Kombo weather and the content in this appworkswithin SMHI Business. Hope Sommarvädersgatan with SMHI can besunsafe your summer.