Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon AŞ Apps

Nefroloji 2015 1.4
32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyalizve Transplantasyon Kongresi Resmi Android Uygulaması ile kongreöncesinde ve sırasında genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.32. National Nephrology,Hypertension, Dialysis and Transplantation Congress generalinformation before and during the conference with the officialAndroid app, scientific program, speaker information and details onthereach, brief details of the notice of presentations and paperssectionYou can see the PDF can be viewed as permissible presentations.Instantnotices, announcements and the session with your favorite part oflunch breaksIt may be aware of social events, such as questionnaires with oursystemYou can answer, our media department congressional photographs,videos followYou can.
12. Üroonkoloji Kongresi 1.4.3
12. Üroonkoloji Kongresi Resmi AndroidUygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genel bilgilere,bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarına ulaşabilir,sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısa detaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongrefotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.12. Urooncology Congressgeneral information before and during the conference with theofficial Android app, scientific program, speaker information andaccess to the details, the details of the short notice ofpresentations and papers sectionYou can see the PDF can be viewed as permissible presentations.Instant notifications, announcements and the session with yourfavorite sections may be aware of social events, such as lunchbreaks, polls and answering questions with our system, our mediadepartment congressional photographs, you can follow thevideo.
TİHUD 2015 1.4
17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.17. National InternalMedicine Congress general information and during the pre-congresswith the official Android app, scientific program, speakerinformation and access to the details, the papers of thepresentations and papers section can be viewed less detail you cansee the pdf permissible presentations. Instant notifications,announcements and the session with your favorite sections may beaware of social events, such as lunch breaks, polls and answeringquestions with our system, our media department congressionalphotographs, you can follow the video.
TİHUD 2013 1.3
15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ResmiAndroid Uygulaması / Official Android Application of TurkishSociety of Internal Medicine 15th National Congress 201315th Official Android Appof the National Congress of Internal Medicine / Official AndroidApplication 15th National Congress of Turkish Society of InternalMedicine 2013
40.Ulusal Hematoloji Kongresi 3.3
40.Ulusal Hematoloji Kongresi Mobil Uygulamasıile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.Ideas 40.UlusalHematology Congress before and during the congress generalinformation, scientific program, speaker information anddetailsis available, presentations and papers from the Report sectiondetails the shortcan be viewed as a pdf you can see the presentations allowed.Instantnotices, announcements and favorite part of the session, lunch,refreshmentsmay be aware of, such as social events, survey questions with oursystemcan answer the media section of our congress photographs, videosfollowYou can.
Toraks 2015 1.2
Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongre MobilUygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.Turkish Thoracic Society18th Annual Congress of the pre-congress and the public duringMobile Appinformation, scientific program, speaker information and details onthereach the short notice of the details of the presentation andhandout sectioncan be viewed as a pdf you can see permissible presentations.Instantnotices, announcements and the sessions with your favorite section,lunch breaksbe aware of the social events, such as questionnaires by oursystemYou can answer, the media section of our congress photographs,follow the videoYou can.
41. Ulusal Hematoloji Kongresi 1.4.2
41. Ulusal Hematoloji Kongresi ResmiMobilUygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdfolarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümüileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarınıtakipedebilirsiniz.41. NationalHematologyCongress before and during general conference in theOfficialMobile Appinformation, scientific program, speaker information and accessthedetails, and presentation of papers from the report section canbeviewed as a pdf you can see details allowable shortpresentations.Instant notifications, announcements and the sessionwith yourfavorite sections may be aware of social events, such aslunchbreaks, polls and answering questions with our system, ourmediadepartment congressional photographs, you can followthevideo.
Tihud 2014 3.3
16. Ulusal İç Hastalıkları KongresiResmiAndroid Uygulaması Mobil Uygulaması ile kongre öncesindevesırasında genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerineve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimizilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongrefotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.16th National CongressofInternal Medicine Official Android Application Ideasgeneralinformation before and during the congress scientificprogram,speaker information and detailsis available, presentations and papers from the Reportsectiondetails the shortcan be viewed as a pdf you can see the presentationsallowed.Instantnotices, announcements and favorite part of the session,lunch,refreshmentsmay be aware of, such as social events, survey questions withoursystemcan answer the media section of our congress photographs,videosfollowYou can.
25. TOTBİD 1.4.2
25. Ulusal Türk Ortopedi veTravmatolojiKongresi Resmi Android Uygulaması ile kongre öncesindeve sırasındagenel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine vedetaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerinden bildirilerinkısa detaylarını inceleyebilir izinverilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.25th NationalTurkishOrthopaedics and Traumatology Congress general informationandduring the pre-congress with the official Android app,scientificprogram, speaker information and access to the details,the papersof the presentations and papers section can be viewedless detailyou can see the pdf permissible presentations.Instantnotifications, announcements and the session with yourfavoritesections may be aware of social events, such as lunchbreaks, pollsand answering questions with our system, our mediadepartmentcongressional photographs, you can follow thevideo.
KLİMUD 1.0
2. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2013 Resmi Android Uygulaması2Congress of Clinical Microbiology 2013 Official Android App
24. TOTBİD 3.4
24. TOTBİD Mobil Uygulaması ilekongreöncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerinevedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimizilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongrefotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.24 TOTBİD MobileAppbefore and during the congress generalinformation, scientific program, speaker informationanddetailsis available, presentations and papers from the Reportsectiondetails the shortcan be viewed as a pdf you can see the presentationsallowed.Instantnotices, announcements and favorite part of the session,lunch,refreshmentsmay be aware of, such as social events, survey questions withoursystemcan answer the media section of our congress photographs,videosfollowYou can.
22.UNEKO 1.3
22. Ulusal Neonatoloji Kongresi Android mobile uygulaması.22National Congress of Neonatology Android mobile application.
Toraks 2014 1.3
Türk Toraks Derneği 17. Yıllık KongresiResmiAndroid Uygulaması17 TurkishThoracicSociety Annual Congress of the Official Android App
11. Üroonkoloji Kongresi 1.2
11. Üroonkoloji Kongresi ResmiAndroidUygulaması / Official Android Application of 11thUrooncologyCongress11th Official AndroidAppUrooncology Congress / Official Android ApplicationUrooncology11th Congress of
39.UHK 1.3
39. Ulusal Hematoloji Kongresi ResmiAndroidUygulaması# 39 NationalCongressofficial Android App
Toraks 2016 1.0.3
Türk Toraks Derneği 19. Yıllık KongresiResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde ve sırasındagenelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdfolarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümüileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarınıtakipedebilirsiniz.Turkish ThoracicSociety19th Annual Congress general information and duringthepre-congress with the official Android app, scientificprogram,speaker information and access the details, you can checkbriefdetails of the report of the presentations and papers section,youcan see the pdf permitted presentations. Instantnotifications,announcements and the sessions with your favoritesections may beaware of social events, such as lunch breaks, thesurvey can answerquestions with our system, our media departmentcongressphotographs, you can follow the video.
Rinoloji - Otoloji 1.0
12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji NörootolojiKongresi Resmi Android Uygulaması ile kongre öncesinde, sırasındave sonrasında yayınlanan içeriklere, genel bilgilere, bilimselprogram, konuşmacı bilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum vebildiri bölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilirizin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongregazetesine, fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.12.Turkish Rhinology Congress and the 4th National OtologyNeurootology Congress before the congress with the official Androidapplication, during, and the content published on the followinggeneral information, scientific program, speaker information andaccess to the details, the report of the presentations and paperssection to view the brief details allowed presentations as PDFs Youcan see it. Instant notifications, announcements and the sessionswith your favorite sections may be aware of social events, such aslunch breaks, the survey can answer questions with our system, ourmedia department congress newspapers, photographs, you can followthe video.
8. Anadolu Romatoloji Günleri 1.2
8. Anadolu Romatoloji Günleri resmiAndroidmobil uygulaması8 Anatolian DaysofRheumatology official Android mobile app
TUSAF 2016 1.4
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Global Ticaret ve DeğirmenTeknolojileri Resmi Android Uygulaması ile kongre öncesinde vesırasında genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerineve detaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerindenbildirilerin kısa detaylarını inceleyebilir izin verilen sunumlarıpdf olarak görebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favoribölümü ile oturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdar olabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medya bölümümüzden kongre fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.Turkey Flour Industrialists Federation Global Tradingand Milling Technologies general information and during thepre-congress with the official Android app, scientific program,speaker information and access to the details, the papers of thepresentations and papers section can be viewed less detail you cansee the pdf permissible presentations. Instant notifications,announcements and the session with your favorite sections may beaware of social events, such as lunch breaks, polls and answeringquestions with our system, our media department congressionalphotographs, you can follow the video.
Tihud 2016 1.1
18. Ulusal İç Hastalıkları KongresiResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde, sırasında vesonrasındayayınlanan içeriklere, genel bilgilere, bilimsel program,konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum vebildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilirizinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlıkbildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongregazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.18. NationalInternalMedicine Congress before the congress with the officialAndroidapplication, during, and the content published on thefollowinggeneral information, scientific program, speakerinformation andaccess to the details, the report of thepresentations and paperssection can be viewed less detail you cansee in pdf permittedpresentations. Instant notifications,announcements and thesessions with your favorite sections may beaware of social events,such as lunch breaks, the survey can answerquestions with oursystem, our media department congress newspapers,photographs, youcan follow the video.
Nefroloji 2016 1.2
33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyalizve Transplantasyon Kongresi Resmi Android Uygulaması ile kongreöncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlanan içeriklere, genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre gazetesine, fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.33. National Nephrology,Hypertension, Dialysis and before the congress and TransplantationCongress official Android application, during, and the contentpublished on the following general information, scientific program,speaker information and access to detail, presentation and examineshort details of the report from the Report section allowed thepresentation you can see the pdf . Instant notifications,announcements and the sessions with your favorite sections may beaware of social events, such as lunch breaks, the survey can answerquestions with our system, our media department congressnewspapers, photographs, you can follow the video.
42. Ulusal Hematoloji Kongresi 1.2
42. Ulusal Hematoloji Kongresi Resmi AndroidUygulaması ile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlananiçeriklere, genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilir izinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre gazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.42. National HematologyCongress before the congress with the official Android application,during, and the content published on the following generalinformation, scientific program, speaker information and access tothe details, the report of the presentations and papers section canbe viewed less detail you can see in pdf permitted presentations.Instant notifications, announcements and the sessions with yourfavorite sections may be aware of social events, such as lunchbreaks, the survey can answer questions with our system, our mediadepartment congress newspapers, photographs, you can follow thevideo.
Nefroloji 2014 3.3
31. Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon,DiyalizveTransplantasyon Kongresi resmi Android mobil uygulaması.31 NationalNephrology,Hypertension, Dialysis and Transplantation CongressofficialAndroid mobile app.
4. Minimal İnvaziv Ürolojik 1.0.1
4. Ulusal Minimal İnvaziv ÜrolojikCerrahiKongresi Resmi Android Uygulaması ile kongre öncesinde vesırasındagenel bilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerinevedetaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerindenbildirilerinkısa detaylarını inceleyebilir izin verilen sunumlarıpdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favoribölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarınıtakipedebilirsiniz.4. NationalMinimallyInvasive Urologic Surgery Congress general information andduringthe pre-congress with the official Android app, scientificprogram,speaker information and access to the details, the reportof thepresentations and papers section can be viewed less detailyou cansee in pdf permitted presentations. Instantnotifications,announcements and the sessions with your favoritesections may beaware of social events, such as lunch breaks, thesurvey can answerquestions with our system, our media departmentcongressphotographs, you can follow the video.
EAONO 1.1
EAONO 2017 Kongresi Resmi Android Uygulaması ile kongre öncesinde,sırasında ve sonrasında yayınlanan içeriklere, genel bilgilere,bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarına ulaşabilir,sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısa detaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongregazetesine, fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.
Toraks 2017 1.1
Türk Toraks Derneği 20. Yıllık KongresiResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde ve sırasındagenelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdfolarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümüileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarınıtakipedebilirsiniz.Turkish ThoracicSociety20th Annual Congress general information and duringthepre-congress with the official Android app, scientificprogram,speaker information and access the details, you can checkbriefdetails of the report of the presentations and papers section,youcan see the pdf permitted presentations. Instantnotifications,announcements and the sessions with your favoritesections may beaware of social events, such as lunch breaks, thesurvey can answerquestions with our system, our media departmentcongressphotographs, you can follow the video.
UNTK 2017 1.1
29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ResmiAndroidUygulaması ile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasındayayınlananiçeriklere, genel bilgilere, bilimsel program,konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum vebildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilirizinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlıkbildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongregazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.29th NationalNuclearMedicine Congress before the congress with the officialAndroidApp, during and for content published after generalinformation,scientific program, speaker data and access thedetails, the papersof the presentation and handout section can beviewed brief detailsyou can see the pdf permissible presentations.Instantnotifications, announcements and the session with yourfavoritesection can be aware of the social activities such as lunchbreaks,questionnaires and answering questions with our system, ourmediadepartment congress newspapers, photographs, you can followthevideo.
WCI 2017 1.2.3
This application is the official mobile application of the 13thWorld Congress on Inflammation. You may follow the scientificprogram, speakers and social activities by downloading the app.
26. TOTBİD 1.2
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Resmi AndroidUygulaması ile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlananiçeriklere, genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilir izinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre gazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.26. NationalTurkish Orthopedics and Traumatology Congress before the congresswith the official Android application, during, and the contentpublished on the following general information, scientific program,speaker information and access to the details, the report of thepresentations and papers section can be viewed less detail you cansee in pdf permitted presentations. Instant notifications,announcements and the sessions with your favorite sections may beaware of social events, such as lunch breaks, the survey can answerquestions with our system, our media department congressnewspapers, photographs, you can follow the video.
Disiplinler Arası Üroonkoloji 1.2
Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı 2016 Resmi AndroidUygulaması ile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlananiçeriklere, genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilir, izinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotoğraflarını,videolarını takip edebilirsiniz.Interdisciplinary Urooncologymeeting before the congress and 2016. Official Android Application,during and for content published after the general information onthe scientific program, speaker information and access to thedetails, the report of the presentations and papers section can beviewed less detail, you can see the pdf permitted presentations.Instant notifications, announcements and the sessions with yourfavorite sections may be aware of social events, such as lunchbreaks, the survey can answer questions with our system, ourCongress media department photos, you can follow the video.
Tihud 2017 1.2.7
19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Resmi Android Uygulaması ilekongre öncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlanan içeriklere,genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısa detaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre gazetesine, fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.19. National Internal Medicine Congress before thecongress with the official Android App, during and for contentpublished after general information, scientific program, speakerinformation and access to the details, the papers of thepresentation and handout section can be viewed less detail you cansee the pdf permissible presentations. Instant notifications,announcements and the session with your favorite section can beaware of the social activities such as lunch breaks, questionnairesand answering questions with our system, our media departmentcongress newspapers, photographs, you can follow the video.
43. Ulusal Hematoloji Kongresi 1.2.7
43. Ulusal Hematoloji Kongresi Resmi Android Uygulaması ile kongreöncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlanan içeriklere, genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre gazetesine, fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.43. National Hematology Congress before the congresswith the official Android App, during and for content publishedafter general information, scientific program, speaker informationand access to the details, the papers of the presentation andhandout section can be viewed less detail you can see the pdfpermissible presentations. Instant notifications, announcements andthe session with your favorite section can be aware of the socialactivities such as lunch breaks, questionnaires and answeringquestions with our system, our media department congressnewspapers, photographs, you can follow the video.
KBB 2017 KONGRESİ 1.2.5
39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiResmi Android Uygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.39. The Turkish National Otorhinolaryngology and Headand Neck Surgery Congress general information before and during thecongress with the official Android Apps, scientific program,speaker information and access to the details, the papers of thepresentation and handout section can be viewed less detail you cansee the pdf permissible presentations. Instant notifications,announcements and the session with your favorite section can beaware of the social activities such as lunch breaks, questionnairesand answering questions with our system, our media departmentcongressional photographs, you can follow the video.
13. Üroonkoloji Kongresi 1.2.5
13. Üroonkoloji Kongresi Resmi Android Uygulaması ile kongreöncesinde ve sırasında genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilir izinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takip edebilirsiniz.13. Urooncology Congress generalinformation before and during the congress with the officialAndroid Apps, scientific program, speaker information and access tothe details, the papers of the presentation and handout section canbe viewed less detail you can see the pdf permissiblepresentations. Instant notifications, announcements and the sessionwith your favorite section can be aware of the social activitiessuch as lunch breaks, questionnaires and answering questions withour system, our media department congressional photographs, you canfollow the video.
UROK 2016 1.0
12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi KongresiResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde, sırasında vesonrasındayayınlanan içeriklere, genel bilgilere, bilimsel program,konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum vebildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilirizinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlıkbildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongregazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.12. NationalRadiationOncology Congress before the congress with the officialAndroidapplication, during, and the content published on thefollowinggeneral information, scientific program, speakerinformation andaccess to the details, the report of thepresentations and paperssection can be viewed less detail you cansee in pdf permittedpresentations. Instant notifications,announcements and thesessions with your favorite sections may beaware of social events,such as lunch breaks, the survey can answerquestions with oursystem, our media department congress newspapers,photographs, youcan follow the video.
Patoloji 2017 1.2.8
27. Ulusal Patoloji Kongresi Resmi Android Uygulaması ile kongreöncesinde ve sırasında genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilir izinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takip edebilirsiniz.27. National Pathology Congressgeneral information before and during the congress with theofficial Android Apps, scientific program, speaker information andaccess to the details, the papers of the presentation and handoutsection can be viewed less detail you can see the pdf permissiblepresentations. Instant notifications, announcements and the sessionwith your favorite section can be aware of the social activitiessuch as lunch breaks, questionnaires and answering questions withour system, our media department congressional photographs, you canfollow the video.
TURKRAD 2017 1.2.9
By downloading TURKRAD 2017 smartphone application, you couldeasily reach general information about congress, scientificprogram, information about speaker, and under the Presentation andAbstract menu, you could find details of the abstracts and readpresentations before and during the congress. You could get latestnews, info about the sessions or social activities via usingNotifications, Announcements and Favorites menus. Under the Mediamenu, you could follow the latest congress photos and videos.