Serkan Çetintaş Apps

Loading...
Wordyaction Kelime Çalışma +Widget (YDS-YDT-TOEFL) 1.4.7
-- Kendi kelimelerinizi basit excel dosyası ile toplu olarakekleyebilme (Açıklama bölümüne eş anlam, zıt anlam ve örnek cümlede eklenebilir. Toplu kelime yüklemek için excel dosya örneğine,uygulama içindeki "diğer" bölümünden ya da www.wordyaction.cominternet adresinden ulaşabilirsiniz.) -- Uygulamanın içinde yüklüolan Temel Kelimeler, Orta ve İleri Düzey Kelimeler, Bağlaçlar,Phrasal Verbs, İNG-İNG Keliemelere çalışıp kelime bilginiziarttırabilirsiniz.(YDS- YDT - LYS5 - TOEFL) --WIDGET Özelliği iletelefon ekranınızda her an kelime tekrarı yapabilirsiniz.Bildiğiniz kelimelere tik işareti koyarak bir daha karşınızagelmemesini sağlayabilir ya da zorlandığınız kelimeler içinbutonuna basarak favorilerinize ekleyebilirsiniz. Widgetayarlarından farklı renkleri tercih edebilir, kelimeden anlamı yada anlamdan kelimeyi çalışmayı seçebilir, yazı boyutlarınıayarlayabilirsiniz. -- Kendi kelimelerinizi gruplandırabilme(1.Ünite kelimeleri, 2. Ünite kelimeleri gibi) -- Oluşturduğunuzkelime gruplarını dışa aktarıp yedekleyebilir, istediğiniz zamangeri yükleyebilirsiniz. -- Tek tek kelime çalışma -- Liste halindekelime çalışma -- 4 Şıklı test --Çok yakında gelecek olan Challengeoyunu (Hiç ara vermeden arka arkaya hatasız en fazla kaç kelimebileceksiniz? Süre ile yarışarak seçimyapıyorsunuz.) --Eşleştirme(çok yakında) -- Ses kayıt (kelimelerinizi kendisesinizle kaydedip dinleyerek özellikle yolda geçen vakitlerinizideğerlendirebilirsiniz)(çok yakında) -- Mobil Uygulama ve SiteÖnerileri(çok yakında) ***Uygulama ya da defterle ilgilieleştirilerinizi ve önerilerinizi wordyaction@gmail.com adresinegönderebilirsiniz. - Ability to add your own words in bulk with asimple excel file (Description section of synonyms, antonyms,meaning and example sentences can be added. Excel file, for exampleto install Cumulative words, in practice the "other" section can beaccessed from either the www.wordyaction.co internet address. ) -Key Words that are installed within the application, Intermediateand Advanced Levels words, conjunctions, phrasal verbs, you canincrease your knowledge of words AmAlArA work-ING ING Kelian. (SSPYDS- - LYS5 - TOEFL) Feature phones with --WIDGET words on yourscreen, you can at any moment. tick the words you know you canprovide me come against putting any more or you have difficultypressing the button you can add the word to your favorites. You canchoose different colors of the widget settings, the meaning of theword or the meaning The word may choose to study, you can adjustthe font size. - Ability to group your own words (1. Unit words,words such as 2nd Unit) - You can back up their words by exportinggroup that you created, you can restore at any time. - individualwords work - List if the words work - 4 Frequency of test --It iscoming soon Challenge game (you know the maximum number of wordscorrectly in a row without a break? Are you competing withseçimyapıy time.) - Matching (coming soon) - Sound recordings(especially on the road who can evaluate your last words to savetime listening to your own voice) (coming soon) - Ideas and AdviceSites (coming soon) *** Application or send your slate andcriticism about the wordyaction@gmail.co address your suggestions.
Wordyaction PRO Kelime Çalışma (YDS-YDT-TOEFL) 1.0.6
-- Youtube’da programı anlatan videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.https://www.youtube.com/watch?v=wG0peamIeM0 -- Belli bir saataralığında kelime hatırlatma ayarlayabilirsiniz. -- Kelime kartlarışeklinde kelime çalışabilirsiniz. -- Kelimelere çalışırkentelaffuzlarını dinleyebilir, kendiniz de ses kaydı yapıp orijinaltelaffuzla kıyaslayabilirsiniz. Kelimeleri favorilere ekleyebilirveya öğrendim diyerek bir daha karşınıza gelmemesinisağlayabilirsiniz. -- Kendi kelimelerinizi basit excel dosyası iletoplu olarak ekleyebilirsiniz (Açıklama bölümüne eş anlam, zıtanlam ve örnek cümle de eklenebilir.) -- Uygulamanın içinde yüklüolan Temel Kelimeler, Bağlaçlar, Phrasal Verbs, Düzensiz Fiiller,YDS Kelimleri ve İNG-İNG Kelimelere çalışıp kelime bilginiziarttırabilirsiniz. (YDS- YDT - LYS5 - TOEFL) --WIDGET Özelliği iletelefon ekranınızda her an kelime tekrarı yapabilirsiniz.Bildiğiniz kelimelere tik işareti koyarak bir daha karşınızagelmemesini sağlayabilir ya da zorlandığınız kelimeler için yıldızbutonuna basarak favorilerinize ekleyebilirsiniz. Widgetayarlarından farklı renkleri tercih edebilir, kelimeden anlamı yada anlamdan kelimeyi çalışmayı seçebilir, yazı boyutlarınıayarlayabilirsiniz. -- Kendi kelimelerinizi gruplandırabilirsiniz(1. Ünite kelimeleri, 2. Ünite kelimeleri gibi) -- Oluşturduğunuzkelime gruplarını dışa aktarıp yedekleyebilir, istediğiniz zamangeri yükleyebilirsiniz. -- Liste halinde kelimelereçalışabilirsiniz. -- 4 Şıklı test çözebilirsiniz. -- Challengeoyunu oynayabilirsiniz. (Hiç ara vermeden arka arkaya hatasız enfazla kaç kelime bileceksiniz? Süre ile yarışarak seçimyapıyorsunuz.) -- Eşleştirme Quizi yapabilirsiniz. -- Ses kayıtoluşturabilirsiniz. (kelimelerinizi kendi sesinizle kaydedipdinleyerek özellikle yolda geçen vakitlerinizideğerlendirebilirsiniz) ***Uygulama ya da defterle ilgilieleştirilerinizi ve önerilerinizi wordyaction@gmail.com adresinegönderebilirsiniz. - We recommend that you watch the video onYoutube.              https://www.youtube.com/watch?v=wg0peamıem0- You can set the word reminder in a certain time interval. - Youcan work the word in the form of word cards. - You can listen topronunciations while working on words, and you can also recordaudio and compare it to the original pronunciation. You can addwords to favorites or learned that you can not come again. - Youcan add your own words in bulk with simple excel file (synonym,opposite meaning and example sentence can be added.) - Basic Words,Connectors, Phrasal Verbs, Irregular Verbs, YDS Words and ING-INGWords installed in the application can increase your vocabularyknowledge. (YDS-YDT - LYS5 - TOEFL) --WIDGET feature allows you torepeat the word at any time on your phone screen. Tick ​​the wordsyou know you do not come again, or you can make the words for thewords by pressing the star button you can add to your favorites.You can choose different colors from the widget settings, meaningor meaning from the word you can choose to work the word, you canset the font size. - You can group your own words (such as 1st Unitwords, 2nd Unit words) - You can export and backup the word groupsyou have created, and restore them at any time. - You can work withwords into a list. - 4 can test the chic test. - Challenge can playthe game. (You'll know how many words without a break, without abreak?) - Matching Quiz can do. - You can create voice recording.(you can record your words in your own voice and listen to the timespent on the road, especially) *** You can send your comments andsuggestions about the application or notebook towordyaction@gmail.com.