Shopee Apps

Shopee: No.1 Belanja Online 2.23.40
Shopee
Shopee is the No. 1 Online Shopping Destination in Indonesia. Asthe largest online shopping destination in Indonesia, Shopee offersconvenient and seamless shopping experience to the users that arelooking to shop various attractive offers with the cheapest priceand free shipping to all over Indonesia anytime, anywhere viamobile. With strong payment and logistical support, Shopee providesall users with an easy and secure online shopping experience.SHOPANYTIME, ANYWHERE● Browse and shop with ease from our comprehensiverange of categories, including Health & Beauty, Electronics,Fashion, Home & Living, Baby & Toys and more with thecheapest price all over Indonesia● Get 100% original products fromofficial brands on Shopee Mall● Enjoy great discounts from ourdaily Flash Sale● Earn Shopee Coins with every purchase to enjoymore savingsSAFE ONLINE ENVIRONMENT● Shop smartly – Scan throughseller's ratings and reviews● Shop safely with Shopee Guarantee –Receive your order or get your money back● Shop conveniently withstrong logistical support – Track your orders from payment todelivery via up-to-date shipping informationSEAMLESS CHECKOUT &SECURE PAYMENT METHODS● Experience quick and convenient purchaseprocess – Browse through our user-friendly mobile interface●Transact safely with your preferred payment method – Pay with banktransfer or credit cardAPP HIGHLIGHTS● Free Shipping to all overIndonesia● Cheapest Price Guarantee● Transact safely with ShopeeGuarantee● Strong payment and logistical support● Daily Flash Salesand attractive deals● Shopee Coins with every purchase● And manymore to come!-------------------Visit our WEBSITE:www.shopee.co.idLike us on FACEBOOK: facebook.com/ShopeeIDFollow uson TWITTER: twitter.com/ShopeeIDFollow us on INSTAGRAM: @shopee_ID
Shopee SG: Hot Deals Best Price 2.23.40
Shopee
Shopee is the leading online shopping platform in Southeast Asiaand Taiwan that offers convenient and seamless shopping to usersthat are looking to shop anytime, anywhere. With strong payment andlogistical support, Shopee provides all users with an easy, secureand fast online shopping experience.SHOP HOT DEALS AT THE BESTPRICES● Browse and shop with ease from our comprehensive range ofcategories, including health & beauty, electronics, fashion,home & living, baby & toys and more● Enjoy great savingsfrom our daily Flash Deals● Get quality products from officialbrands on Shopee Mall● Explore Daily Discover section for tailoredproduct offerings SAFE ONLINE ENVIRONMENT● Make informed purchases– Scan through seller's ratings and reviews● Risk-free payment -Shopee Guarantee only releases payment upon confirming receipt oforder● Strong logistics support - Track your orders from payment todelivery via up-to-date shipping informationSEAMLESS CHECKOUT &SECURE PAYMENT METHODS● Experience quick and convenient purchaseprocess with our intuitive interface ● Transact with your preferredmethod - pay with bank transfer or credit cardAPP HIGHLIGHTS● DailyFlash Deals● Search by category and brand● App-exclusive offers andnotifications● Personalised product recommendations● Customerrating and reviews● Shopee Coins with every purchase● Ordertracking● 100% protection with Shopee Guarantee● Many more tocome-------------------Give us a shout-out - we'd love to hear fromyou!Visit our WEBSITE: www.shopee.sgLike us on FACEBOOK:facebook.com/ShopeeSingaporeFollow us on INSTAGRAM : @shopee_sg
蝦皮購物: 花得更少,買得更好 2.23.40
Shopee
Shopee is the leading online shopping platform in Southeast Asiaand Taiwan that offers convenient and seamless shopping. Withstrong payment, logistical support and intuitive interface, itallows users to shop anytime, anywhere. The newly launched ShopeeMall features three guarantees: Free Return within 15 days, 100%Authentic Products and Easy Return/Refund, allowing users to shopwith confidence and spend less for better deals! SHOP ANYTIME,ANYWHERE● Browse and shop with ease from our wide range ofcategories, including health & beauty, electronics, fashion,home & living, baby & toys and more. ● Get quality productsfrom official brands on Shopee Mall, with various products andreliable guarantees.● Explore Daily Discover section for tailoredproduct offerings.● Enjoy great savings from our daily FlashSales.● Earn Shopee Coins with every purchase to enjoy moresavings.SAFE ONLINE ENVIRONMENT● Make informed purchases – Scanthrough seller's ratings and reviews.● Risk-free payment - ShopeeGuarantee only releases payment upon confirming receipt of order.●Strong logistics support - Track your orders from payment todelivery via up-to-date shipping information.SEAMLESS CHECKOUT& SECURE PAYMENT METHODS● Experience convenient and seamlesspurchase process with our intuitive interface.● Pay by yourpreferred method – bank transfer, credit card or cash ondelivery.APP HIGHLIGHTS● Search by category and brand, usingkeywords to find what you need exactly.● App-exclusive offers,daily information and deals notifications.● Personalised productrecommendations● Customer and sellers’ rating and reviews ● EarnShopee Coins with each purchase● Instant order tracking ● 100%protection with Shopee Guarantee● Many more tocome-------------------Give us a shout-out - we'd love to hear fromyou!Visit our WEBSITE: www.shopee.twLike us on FACEBOOK:facebook.com/ShopeeTWFollow us on INSTAGRAM: @shopee_twFind us onLINE: @Shopee
Shopee: Mua bán trên di động 2.23.40
Shopee
SHOPEE là ứng dụng mua bán trực tuyến trên di động hàng đầu ĐôngNam Á và Đài Loan, hoàn toàn MIỄN PHÍ, AN TOÀN và NHANH CHÓNG. TạiShopee, người dùng có thể phương thức mua sắm tiện lợi, nhanhchóng, có thể mua bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Ngoài cácphương thức thanh toán tiện lợi và giao hàng nhanh chóng, Shopeecòn mang đến cho người dùng trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ dàng,an toàn và thuận tiện.DỄ DÀNG MUA SẮM MỌI LÚC MỌI NƠI+ Tìm kiếm sảnphẩm và mua sắm dễ dàng từ các danh mục của nhiều Ngành hàng khácnhau. Thỏa thích mua sắm từ các mặt hàng thời trang, làm đẹp, chămsóc sức khỏe, tới các sản phẩm gia dụng, công nghệ, mẹ và bé vớigiá rẻ nhất+ Đảm bảo chất lượng sản phẩm từ các Thương hiệu chínhhãng tại Shopee Mall+ Khám phá mục “Gợi ý hôm nay” để dễ dàng tìmkiếm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu+ Tiết kiệm được nhiều chi phíhơn khi mua hàng từ chương trình Flash Sales diễn ra mỗi ngày +Nhận Shopee Xu mỗi khi mua hàng thành công để nhận giảm giá cho cáclần mua sắm tiếp theoAN TOÀN MUA SẮM TRỰC TUYẾN+ An tâm khi mua sắm– Có thể kiểm tra được độ uy tín của Shop dựa trên đánh giá và bìnhluận của người mua+ Thanh toán an toàn với Shopee Đảm Bảo – Ngườibán sẽ chỉ nhận được thanh toánkhi bạn xác nhận đã nhận được đơnhàng + Hỗ trợ vận chuyển – Theo dõi đơn hàng từ lúc đặt mua đến lúcnhận hàng thông qua mục Cập nhật đơn hàngTHANH TOÁN NHANH CHÓNG& TIỆN LỢI+ Trải nghiệm mua sắm nhanh chóng và tiện lợi vớigiao diện rõ ràng và dễ sử dụng.+ Thoải mái chọn phương thức thanhtoán thuận tiện nhất – Có thể thanh toán khi nhận hàng hoặc thanhtoán bằng thẻ tín dụng.ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ỨNG DỤNG+ Tìm kiếm dễ dàngtheo tên Ngành hàng và Thương hiệu+ Nhận được nhiều ưu đãi độcquyền và thông báo khuyến mãi hàng ngày+ Mục Gợi ý hôm nay đượcđiều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng người dùng+ Xem được đánhgiá về người bán+ Nhận được Shopee Xu mỗi khi mua hàng thành công+Theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý đơn hàng+ Được bảo vệ quyền lợi100% với Shopee Đảm Bảo+ Và còn nhiều hơn thếnữa-------------------Hãy cập nhật ngay – chúng tôi hân hạnh đượclắng nghe và phục vụ bạn!WEBSITE Shopee: www.shopee.vnShopee trênFACEBOOK: facebook.com/ShopeeVNShopee trên INSTAGRAM :@shopee_vnSHOPEE is online shopping applications on leading mobileSoutheast Asia and Taiwan, absolutely FREE, SAFE and FAST. AtShopee, users can purchase method convenient, fast, can bepurchased at any time and anywhere. In addition to the convenientpayment methods and quick delivery, Shopee also gives users onlineshopping experience easy, safe and convenient.EASY SHOPPINGwherever+ Search for products and shopping easily from the list ofmany different goods sector. Delight shopping from fashion items,beauty, wellness, to household products, technology, mother andbaby cheapestEnsure product quality from genuine Shopee Brand Mall+Check out the "Hint today" to easily identify products that fit theneeds+ Saving more costs when buying from Flash Sales take placeevery day+ Get Shopee Xu each successful purchase to receive thediscount for the next shopping timeSAFE ONLINE SHOPPING+ Peace ofmind when shopping - You can check the reputation of the Marketbased on reviews and buyer's comments+ Pay securely with Shopeeguarantee - Sellers will only get sound toankhi you confirmreceived orders+ Transportation allowance - Merchandising from timeto time receive goods ordered through the line item updatePAYMENTFAST & CONVENIENT+ Shopping experience quick and convenientinterface with clear and easy to use.+ Comfortable choose thepayment method most convenient - can be paid on delivery or creditcard payments.APPLICATION HIGHLIGHTS+ Easy search by name Productand Brand+ Get exclusive deals and promotions daily notifications+Section Suggestions today be adapted to the needs of each user+ Seeis assessed on the seller+ Get Shopee Xu each successful purchase+Track through the process of order processing+ To protect therights of 100% with guarantee Shopee+ And muchmore-------------------Please update now - we're happy to listenand serve you!WEBSITE Shopee: www.shopee.vnShopee on FACEBOOK:facebook.com/ShopeeVNShopee instagram: @shopee_vn
Shopee MY:FreeShipping for All 2.23.40
Shopee
Shopee is the leading online shopping platform in Southeast Asiaand Taiwan that offers convenient and seamless shopping to usersthat are looking to shop anytime, anywhere. With strong payment andlogistical support, Shopee provides all users with an easy, secureand fast online shopping experience.SHOP ANYTIME, ANYWHERE● Browseand shop with ease from our comprehensive range of categories,including health & beauty, electronics, fashion, home &living, baby & toys and more● Get quality products fromofficial brands on Shopee Mall● Enjoy great savings from our dailyShocking Sales● Enjoy Free Shipping from more than 250 selectedstores (up to 5KG for West Malaysia and up to 1KG for EastMalaysia)● Explore Daily Discover section for tailored productofferings ● Earn Shopee Coins with every purchase to enjoy moresavingsSAFE ONLINE ENVIRONMENT● Make informed purchases – Scanthrough seller's ratings and reviews● Risk-free payment - ShopeeGuarantee only releases payment upon confirming receipt of order●Strong logistics support - Track your orders from payment todelivery via up-to-date shipping informationSEAMLESS CHECKOUT &SECURE PAYMENT METHODS● Experience quick and convenient purchaseprocess with our intuitive interface ● Transact with your preferredmethod - pay with bank transfer or credit cardAPP HIGHLIGHTS●Search by category, brand and location● App-exclusive offers anddaily deals notifications● Personalised product recommendations●Customer rating and reviews● Shopee Coins with every purchase●Order tracking● 100% protection with Shopee Guarantee● Many more tocome-------------------Give us a shout-out - we'd love to hear fromyou!Visit our WEBSITE: www.shopee.com.myLike us on FACEBOOK:facebook.com/ShopeeMYFollow us on INSTAGRAM : @shopee_my
Shopee - ซื้อขายออนไลน์ 2.23.40
Shopee
Shopee is the leading online shopping platform in Southeast Asiaand Taiwan that offers convenient and seamless shopping experienceto users that are looking to shop anytime, anywhere. With strongpayment and logistical support, Shopee provides an easy, secure andfast online shopping experience.SHOP ANYTIME, ANYWHERE● Browse andshop with ease from our comprehensive range of categories,including health & beauty, electronics, fashion, home &living, baby & toys and more● Get quality products fromofficial brands on Shopee Mall● Enjoy great savings from our dailyFlash Sales● Earn Shopee Coins with every purchase made from ShopeeMall to enjoy more savingsSAFE ONLINE ENVIRONMENT● Make informedpurchases – Scan through seller's ratings and reviews● Risk-freepayment - Shopee Guarantee only releases payment upon confirmingreceipt of order● Strong logistics support - Track your orderstatus from payment to delivery with shipping informationSEAMLESSCHECKOUT & SECURE PAYMENT METHODS● Experience quick andconvenient purchase process with our intuitive interface ● Transactwith your preferred method - pay with bank transfer or credit cardor cash on deliveryAPP HIGHLIGHTS● Search by category and brand●App-exclusive offers and daily deals notifications● Personalisedproduct recommendations● Customer rating and reviews● Shopee Coinswith every purchase● Order tracking● 100% protection with ShopeeGuarantee● Many more to come-------------------Give us a shout-out- we'd love to hear from you!Visit our WEBSITE:www.shopee.co.thLike us on FACEBOOK: facebook.com/ShopeeTHFollow uson INSTAGRAM: @shopee_THFollow us on LINE: @ShopeeTH
Shopee Philippines – Buy and Sell Online 2.23.40
Shopee
Shopee is the leading online shopping platform in Southeast Asiaand Taiwan that offers convenient and seamless shopping to usersthat are looking to shop anytime, anywhere. With strong payment andlogistical support, Shopee provides all users with an easy, secureand fast online shopping experience.SHOP ANYTIME, ANYWHERE• Browseand shop with ease from our comprehensive range of categories,including health & beauty, electronics, fashion, home &living, baby & toys and more• Get quality products fromofficial brands on Shopee Mall• Explore Daily Discover section fortailored product offerings • Enjoy great savings from our dailyFlash Sales• Earn Shopee Coins to enjoy more savingsSAFE ONLINEENVIRONMENT• Make informed purchases – Scan through seller'sratings and reviews• Risk-free payment - Shopee Guarantee onlyreleases payment upon confirming receipt of order• Strong logisticssupport - Track your orders from payment to delivery via up-to-dateshipping informationSEAMLESS CHECKOUT & SECURE PAYMENT METHODS•Experience quick and convenient purchase process with our intuitiveinterface • Transact with your preferred method - pay with banktransfer or credit cardAPP HIGHLIGHTS• Search by category andbrand• App-exclusive offers and daily deals notifications•Personalised product recommendations• Customer rating and reviews•Shopee Coins with every purchase• Order tracking• 100% protectionwith Shopee Guarantee• Many more to come-------------------Give usa shout-out - we'd love to hear from you!Visit our WEBSITE:www.shopee.phLike us on FACEBOOK: facebook.com/ShopeePHFollow us onINSTAGRAM : @shopee_ph
Shopee: فروشگاه همراه شما 2.0.48
Shopee
شاپی فروشگاهی بر روی موبایل شما! خرید و فروشدرکمتر از ۳۰ ثانیه، در هر زمان و هر مکان• در یک چشم بهم زدن محصولات خود را بفروشید - فروش را در کمتر از۳۰ثانیه آغاز کنید!• با یک چت (گفتگو) خرید کنید - بهترین معاملات را با چت آنلاینشاپیتجربه کنید.• به طور رایگان خرید و فروش کنید! - آیا کمیسیون یا هزینه دانلودوهزینه لیست کردن کالا باید پراخت شود؟ خیر!• شادیتان را به اشتراک بگذارید - شادیتان را از طریق رسانههایاجتماعی به اشتراک بگذارید.فواید Shopee برای فروشندگان• ایجاد لیست با حداکثر ۹ عکس جهت فروش محصولات نو و یا دست دوم• به اشتراک گذاری لیست خود همزمان در چند شبکه اجتماعی مانند فیسبوک،اینستاگرام، توییتر و غیره.• اعتباردهی به فروشگاه خود با جمع آوری نظرات مثبت مشتریانفواید Shopee برای خریداران• جستجوی آسان با استفاده از کلمات کلیدی برای پیدا کردن همان چیزیکهبه دنبالش هستید.• دسترسی کامل به اطلاعات - بررسی نظرات خریداران دربارهفروشندگانقبلی• دنبال کردن افراد و فروشندگان مورد علاقه خود و مشاهده به روزرسانیلیست های ایشان.Commercial coffee shoponyour mobile! Sales in less than 30 seconds, at any time andanyplace• In the blink of an eye to sell their products - sales startinless than 30 seconds!• With a chat (conversation) purchase - coffee shop experiencethebest deals online chat.• are free to buy and sell! - Is the Commission or the list ofgoodsmust pay download fees and costs be? No!• Share your happiness - happiness through social media to share.Shopee benefits for all• Create a list of up to 9 photos for the sale of new orsecond-handgoods• Share your list simultaneously in several social networkslikeFacebook, Instagram, Twitter and so on.• Accredited by collecting positive feedback to yourstorecustomersShopee benefits for buyers• Easy search using keywords to find what you're looking for.• Full access to information - reviewing previous buyersaboutsellers• Follow all your favorite people and see their updatesthelist.
Shopee MM: Buy&Sell on Mobile 2.2.58
Shopee
Shopee is a fun, free and trusted way to buyand sell instantly on your phone. Join millions of others to listitems and shop for deals anytime, anywhere.● Sell in a dash - Start selling in less than 30 seconds.● Shop with a chat – Get the best deal with Shopee live chat.● Create and browse listings for FREE! – Download cost, listing feeor commission? None!● Share the joy – Spread the fun via social media.● Hashtags – discover simply by tapping on any hashtag added by theseller community.● Home Feed - Explore a constantly fresh stream of items added bypeople you follow and inspired by their likes and comments.● Sub-categories - Browse Shopee’s wide selection more convenientlywith a new level of categories.BENEFITS FOR SELLERS:+ Create a listing for FREE, with up to 9 photos to sell your newor pre-loved products.+ Powerful promotions: gain views for your products by joiningin-app events.+ Instantly share your listings on various social media platforms.Including Facebook, Instagram, etc.+ Build up your marketplace credibility by gathering positivereviews from your customers.+ Description Images: Say more about yourself or your shop byadding images to your description.+ Hassle-free tools to organize your listings, track your ordersand keep in touch with customers.BENEFITS FOR BUYERS :+ Effortlessly browse or search using keywords to find exactly whatyou are looking for.+ Be well-informed - check out the seller’s reviews from previousbuyers.+ Follow your favourite community members for instant updates oftheir new listings.+ Fresh hashtags to discover what is trending.-------------------Give us a shout - we genuinely love hearing from you!Visit our WEBSITE: www.shopee.com.mm www.shopee.com.mmLike us on FACEBOOK: facebook.com/ShopeeMMFollow us on INSTAGRAM : @shopee_myanmarFollow us on BEETALK: ShopeeMM