Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Apps

Loading...
SisoHIS Mobile 1.6.2
Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri nin Sisomobile ürünleri doktorlarınve hemşirelerin mobil teknoloji aracılığı ile hasta bilgilerininyönetimini sağlar. Doktorlar ve hemşireler şimdi istedikleri andave istedikleri yerden hasta bilgilerineulaşabilmektedirler.Kulanıcıların hasta bilgilerine ulaşabilmesiiçin kullanıcı adı ve kullanıcı şifresine ihtiyacları vardır.Yetkili kullanıcılar aşağıdaki bilgilere ulaşabilirler.HastaBilgileriHayati BelirtilerSıvı ÖlçüsüMuayene veGözlemlerİstatistiklerGüncellemeler periyodik olarak SisoHISuygulamasına eklenecektir. Sisoft Hakkinda;Sisoft Sağlık BilgiSistemleri Hasta bakımı konusunda yeni bir çağı şekillendirenteknoloji ve hizmetleri sağlamaktadir. Türkiye de sağlık bilgisistemleri konusunda lider olan Sisoft, web tabanlı yazılımlarmobil uygulamalar ve yazılım geliştirme aracları ile hastane bilgiyönetim sistemleri alanında çeyrek yüzyıllık bir deneyime sahiptir.Ayrıca geniş ürün yelpazesine sahiptir; SisoCare (web tabanlisağlık bilgi sistemleri),SisoPacs (Görüntü Arşivleme ve İletişimsistemleri, SisoMobile (Mobil Uygulamaları), SisoFamily (Webtabanlı aile bilgi sistemi), SisoEBYS (web tabanlı elektronik belgeyönetim sistemi).Sisoft hakkında daha fazla bilgi almak için lütfenweb sitemizi ziyaret edin http://www.sisoft.com.trSiSoft'sSisomobil Health Information Systems products through mobiletechnology provides doctors and nurses the management of patientinformation. Doctors and nurses can access patient information fromanywhere in the moment and now they want.Audiophiles are in need ofa user name and password for user access to patient information.Authorized users can access the following information.PatientInformationVital SignsPintExamination andObservationsStatisticsUpdates are periodically added to the sisohısapplications.About SiSoft;SiSoft Health Information Systems shapinga new age of patient care in providing technology and services.Turkey also Sisoft a leader in health information systems,web-based software has a quarter century of experience in the fieldof mobile applications and software development tools hospitalinformation management systems. It also has a wide range ofproducts; sisocar to (web-based health information systems),Sisopacs (Picture Archiving and Communication Systems, sisomobil(Mobile Applications), Sisofamily (Web-based family informationsystem), Sisoedms (web-based electronic document managementsystem).For more information, please visit our website SiSofthttp://www.sisoft.com.t
SisoPMI 1.6.0
Hasta Başı Uygulama Platformu olarak geliştirilen Sisopmi, hasta,doktor, hemşire, hasta bakıcı ve temizlik görevlisi olmak üzereilgili tüm kullanıcı gruplarına hitap ediyor olması sayesindedijital hastane dönüşümünde önemli bir rol oynuyor. Sağlıkkuruluşlarında bilgi akışını güçlendiren, bilgi kayıplarını ortadankaldıran, iş akışını hızlandıran ve yönetilebilirliği etkinleştirenbir sistem olarak hizmete sunuldu. Ek olarak, hastanın kendine özeluygulamalarla, yaşamın içinde kalarak yüksek moralle tedavisinisürdürmesinde de önemli bir etken olmaktadır.Bedside ApplicationPlatform developed Sisopmi, patient, doctor, nurse, nurse assistantand cleaning appeals to all relevant user groups play an importantrole thanks to the transformation of the digital hospital. Increasethe flow of information in health care facilities, loss ofinformation, eliminating the workflow is launched as a system thatenables to accelerate and manageability. In addition, the patient'sown private practices, while remaining in life is an importantfactor in the continuation of the treatment of high morale.
SisoEBYS 2.1.3
Genel Özellikler Kurumda kurulu bulunan merkezi SisoEbys'ye mobilortamda Android Cihazlar üzerinden güvenli erişim SSL ile güvenlibağlantı kullanıcı ve şifre ile giriş 3G ve WiFi teknolojileri ilekullanım pdf, word, excel, png, jpeg gibi dosya formatlarınıgörüntüleyebilme Sayfalama (Belgelere kullanım ve ulaşım kolaylığısağlama) SisoEbys'deki yetkiler dahilinde erişim Gelen KlasörüKurum dışından gelen evraklara yetki dahilinde erişim Yeni gelen vehenüz üzerinde işlem yapılmamış evraklar için ekranda uyarı Birimamirinin alt personelinin kadro bazlı otomatik filtrelenmesi,dağıtım işleminin kolay yapılabilmesi iş akışı kapsamındaevraklarla ilgili işlemler (onay, red, revize vs.) Kurum içi veyakurum dışı hazırlanan dokümanların iş akışına uygun olarakgösterimi Onay veya paraf için amirlerin kadro bazlı otomatikfiltrelenmesi, dinamik iş akışları E-İmza ile USB bağlantısıüzerinden elektronik imza atılabilmesiGiden Klasörü Daha öncedenonay verilen ve işlemi tamamlanan belgelere arşiv üzerinden yetkidahilinde erişim Üzerinde işlem yapılmış belgelerin görüntülenmesiKişisel Klasörü Kişisel dokümanlara anında erişim MerkeziSisoEbys’deki kişisel klasörüyle senkronize çalışma Kişiseldokümanların görüntülenmesi Kişisel dokümanlarla ilgili yetkidahilinde iş akışı başlatılması İş akışı başlatılan dokümanın, işakışının yol haritasının görüntülenmesi İş akışı başlatılandokümanın iş akışıyla ilgili değişiklik yapılabilmesiGeneralFeaturesInstitutions located in the center of the board tosisoebys'y Android Devices secure access over mobile environmentSSLsecured connectionsLogin with user and passwordUse with 3G and WiFitechnologypdf, word, excel, png, jpeg file formats like toviewPaging (Documents provide ease of use and transport)sisoebys'access within the authorityIncoming FolderAccess to documents fromoutside institutions within the authorityAnd not yet on thepaperwork process for new warnings on the screenHead of Department,squad-based automatic filtering of the lower staff, thedistribution process can be made easierdocuments related to thescope of workflow processes (approval, refusal, revised,etc.).In-house or external documents prepared according to theworkflow representationStaff of supervisors for approval orparaffin-based automatic filtering, dynamic workflowsE-Signelectronic signature can be taken out with a USB connectionOutgoingFolderPreviously given approval and completed within the authorityof archive access to documentsMade on the transaction documents tobe displayedPersonal FoldersYour instant access to documentsCentersisoebys' work in sync with a personal folderPersonal documents tobe displayedPersonal documents to the relevant authority within theworkflow is startedThe document workflow is started, the road mapof the workflow to be displayedThe document workflow is initiatedchanges can be made about the workflow
SisoFamily Sıramatik
Aile Hekimleri için geliştirilmiş sıramatikuygulamasıdır.Q-matic applicationdeveloped for Family Physicians.
Çözüm Haber Dergisi 1.1
Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri'nin Sisomobile ürünleri arasında yeralan Çözum Haber uygulaması ile Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri'ninhaberlerini anlık okuyabilirsiniz ve firmamızın yayınlamış olduğudergileri ilk sayıdan son sayıya kadar tüm içeriğiyle erişebilir veokuyabilirsiniz.
SisoFamily 2.2.0
Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri nin Sisomobile ürünleri ailehekimleri ve bireylerin mobil teknoloji aracılığı ile hastabilgilerinin yönetimini sağlar.Aile hekimleri ve bireyler şimdiistedikleri anda ve istedikleri yerden hasta bilgilerineulaşabilmektedirler. Kulanıcıların SisoFamily Birey uygulmasınıkullanarak kendilerinin ve birinci derece yakınları için; -Randevualabilerler, kendilerinin ve yakınlarının randevularınıgörüntüleyebilirler ayrıca var olan randevuları için bir günönceden hatırlatma mesajları alabilirler ve randevularını iptaledebilirler. -Hekimleriyle ücretsiz mesajlaşabilirler. -Laboratuarsonuçlarını görebilirler. -Reçetelerini görebilirler vekullanılacak ilaclar için hatırlatma periyodu ekleyebilirler -İzlemtakipleri yapabilirler. Örn.: Bebek İzlem, Çocuk İzlem ve Gebeİzlem vs. -Çoçuklarının aşı takvimini takip edebilirler. -Ateş,Tansiyon, Şeker ölçümlerni anlık aile hekimlerine gönderebilirler.-Firmamızın SisoEczane uygulamasını kullanan eczanelere, SisoFamilyuygulamasına entegre edilmiş Map üzerinden eczaneleri ve nöbetcieczaneleri görerek reçetelerini gönderip sipariş verebilirler.Bireylerin tüm bu bilgilere ulaşabilmesi için kendi ailehekimlerinin SisoFamily Aile Hekimliği uygulamasını kullanmasıyeterli olmaktadır. Uygulama üzerinden T.C kimlik numarasını ve ceptelefonu numarasını yazarak kullanıcı şifresini oluşturup bu şifreile uygulamaya giriş yapabilirler. Güncellemeler periyodik olarakSisoFamily uygulamasına eklenecektir. Sisoft Hakkinda; SisoftSağlık Bilgi Sistemleri Hasta bakımı konusunda yeni bir çağışekillendiren teknoloji ve hizmetleri sağlamaktadir. Türkiye desağlık bilgi sistemleri konusunda lider olan Sisoft, web tabanlıyazılımlar mobil uygulamalar ve yazılım geliştirme aracları ilehastane bilgi yönetim sistemleri alanında çeyrek yüzyillik birdeneyime sahiptir. Ayrıca geniş ürün yelpazesine sahiptir; Sisocare(web tabanli sağlık bilgi sistemleri),Sisopacs (Görüntü Arşivlemeve İletişim sistemleri, Sisomobile (Android Uygulamaları),Sisofamily (web tabanli aile bilgi sistemi). Sisoft hakkında dahafazla bilgi almak için lütfen web sitemizi ziyaret edinhttp://www.sisoft.com.tr Sisoft Healthcare Information SystemsSisomobile products of family physicians and individuals in themanagement of patient information via mobile technology sağlar.Ailephysicians and individuals now can access patient informationwhenever they want and wherever they want. SisoFamily our usersusing individual uygulmasını for themselves and their first-degreerelatives; -Appointment alabilerler, which also have their own andtheir relatives can view your appointments for appointments andappointments canceled one day in advance can receive remindermessages. Free mesajlaşabilirler-medical counterparts. -Laboratorycan see results. -Prescriptions drugs may be used, and can add areminder for the period Can-follow-up follow-up. Eg.: InfantFollow-up, follow-up, etc. Children's follow-up, and pregnant.-Children can follow the vaccination schedule. -Fire, BloodPressure, Diabetes ölçümlerni family physicians can send aninstant. -Our company that uses SisoEczane pharmacies, pharmaciesand emergency pharmacies SisoFamily on Map seeing theimplementation of an integrated exchange can order prescriptions.Individuals in order to achieve all this information is sufficientto use their own family physicians SisoFamily Family Medicinepractice. TR identity number and mobile phone number on theapplication by typing the user's password with the password accessto the application can not create. SisoFamily periodic updates willbe added to the application. About Sisoft; Sisoft HealthcareInformation Systems technology in shaping a new age of patient careand services. Sisoft in Turkey, is a leader in health informationsystems, web-based software, mobile applications and softwaredevelopment tools and a quarter century of experience in the fieldof hospital information management systems. Also has a wide rangeof products; Sisocare (web-based health information systems),Sisopacs (Picture Archiving and Communication Systems, Sisomobile(Android Apps), Sisofamily (web-based information system family).For more information about Sisoft please visit our websitehttp://www.sisoft.com.tr
SisoRis 1.1.1
Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri'nin SisoRis uygulaması doktorlarınmobil teknoloji aracılığı ile hastanın pacs görüntülerinigörebildiği gibi rapor analizini yaparak onay işlemlerinigerçekleştirebilir.Pacs Görüntüleme Sistemlerinin gelişmesiylekağıt veya film tabanlı medikal görüntülerden kurtulup elektronikortamda SisoRis uygulamasıyla wifi bağlantısının olduğu her yerdegörüntülere erişebilmeyi ve raporlayabilmeyi mümkün halegetirmektedir. Kulanıcıların hasta bilgilerine ulaşabilmesi içinkullanıcı adı ve kullanıcı şifresine ihtiyacları vardır. Yetkilikullanıcılar aşağıdaki bilgilere ulaşabilirler. Filtreleözelliğiyle doktor istediği hasta veya hastalara rahatlıklaerişebilmektedir. Hasta Bilgileri Hastanın Pacs görüntüsü HastanınRaporlarıSiSoft Health Information Systems' sisoris practicedoctors mobile technology through the patient's PACS images,visible as reported by analyzing the approval processgerçekleştirebilir.pacs Imaging System with the development ofpaper or film-based medical images ditch electronically sisorisapplication with the WiFi connection is available everywhere in theimages to access and report it possible to makes.Of audiophilesaccess to patient information to the need for the user name andpassword are user. Authorized users can access the followinginformation.Filter feature to the patient or the doctor wants canaccess easily.Patient InformationImage of the patient PacsPatient'sReports