Songoku747 Apps

Loading...
YKS Türk Edebiyatı 3.02
Songoku747
* Edebiyatla ilgili yüzlerce terim veya kavramın açıklaması *Yüzlerce yazar veya şairin edebi kişiliği ve eserlerinin adları *Türk ve Dünya edebiyatında ilkler * Yerli ve yabancı, 3000'inüzerinde eser-yazar-tür * Dönemlere göre önemli eserler *Dönemlerin tarihsel arka planları * Dönemlerle ilgili detayaçıklamalar * Metin Türleri * Sözlü Anlatım Türleri * AnlatımBiçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları * Şiir Bilgisi * SözSanatları * Türk Edebiyatı Tarihi * İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı* Geçiş Dönemi * Divan Edebiyatı * Halk Edebiyatı * Batı EtkisindeGelişen Türk Edebiyatı * Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı * BatıEdebiyatı * Edebi Akımlar * Description of the hundreds of terms orconcepts in literature * Hundreds of authors or the name of thepoet's literary personality and works * The first in Turkish andworld literature * Domestic and foreign, work-type-writer on 3000 *Important works by Era * The historical background of the period *Detailed description of the Period * Text Types * Oral ExpressionTypes * Narration and Development Ways of Thinking * PoetryInformation * The Arts * Turkish Literature * Pre-Islamic TurkishLiterature * Transition * Divan Literature * Folk Literature *Developing Western Influence of Turkish Literature * RepublicanTurkish Literature * Western Literature * Literary Currents
Şifalı Bitkiler ve Gıdalar 2.1
Songoku747
Bu uygulama; * Yüzlerce bitki hakkında genel bilgiyi vefaydalarını, * Hastalıklar hakkında bilgi ve açıklamaları, *Onlarca bitkisel karışımı, * Onlarca gıdanın besin değerlerini veözelliklerini, * Beslenme ve bitkilerle ilgili sık duyulan,özellikle bu uygulamada geçen onlarca kavram ve terimin detaylıaçıklamasını içerir. Ayrıca; * Bir rahatsızlıkla ilişkili bitkiler,gıdalar ve karışımlar tek sayfada kolayca erişebilirsiniz.İsterseniz bitki, gıda veya karışımı seçerek bilgilerineulaşabilirsiniz. * Sizin ve dostlarınızın vücut kitle endekslerinikolayca hesaplayabilirsiniz. * Kendi karışımlarınızı da uygulamayadahil edip saklayabilirsiniz. * Uygulamada geçen tüm veriler,veritabanında kayıtlıdır. Bilgilere ulaşmak için internetbağlantısı gerekmez. This application; * Hundreds of generalknowledge about plants and their benefits, * Information about thedisease and descriptions, * Dozens of vegetable mixture, * Dozensof food nutritional values ​​and characteristics, * Nutrition andrelated plants often heard, especially the dozens of concepts anddetailed description of this application, the term It includes.Also; * A discomfort associated plants, foods and mixes easilyaccessible on one page. If you like plants, you can mix the food orselecting information. * You and your friends can easily calculateyour body mass indices. * You can store your own mix to include inthe application. * In practice, all the data is stored in thedatabase. You do not need an Internet connection to access theinformation.
Edebiyatta İlkler 3.0
Songoku747
* Türk ve Dünya edebiyatında yapılan ilkler, bu uygulamayla biraraya getirilmiştir. * Farklı kriterlere göre listelerifiltreleyebilirsiniz.* Arama satırından anahtar kelimelerle aramayapabilirsiniz.* Sorgu sonucu oluşan listelerde seçim yaparak konudetaylarına ulaşabilirsiniz.* Test Çöz kısmından bilgilerinizisınayabilirsiniz.* Uygulamanın veritabanı programın içindedir.Verilerin ulaşımında internet kullanılmaz.* Turkish and worldliterature at first made, was combined with this application.* Youcan filter the lists according to different criteria.* You cansearch by keyword in the search line.* You can query results of theelection by topic details in the resulting list.* Solve part of thetest you can test your knowledge.* Application is within thedatabase program. Data used in the web of transportation.
Yks Edebiyat Eser Yazar Soru Bankası 1.5
Songoku747
* Bu Uygulamada sorular, edebi dönemlere göre ayrılmıştır. Testleruygulamanın içinde olup veritabanından rastgele seçilir. Bu nedenleinternet bağlantısına ihtiyaç duymaz. * Seçilen edebi dönem için 15çoktan seçmeli soru yöneltilir. * Sorular başlangıç, standart vedetay şeklinde sınıflandırılmıştır. Ana ekrandan veya ayarlardansoru düzeyini değiştirebilirsiniz. * Sorular yanıtlandıktan sonra,soruyla ilgili yazar veya eserle ilgili hatırlatma butonlarıeklenmiştir. Yazar ve eserle ilgili hatırlatmalara anındaulaşılabilir. * Test sırasında kimi sorular "yıldızlıdır". Yıldız,ÖSYM'nin bu sorunun benzerini daha önce yönelttiği anlamına gelir.* Test sonunda sonucu kaydedebilir, gelişiminizi takipedebilirsiniz. Sınav istatistiklerine ana menüdeki butondanulaşabilirsiniz. * Sürüklenir menüden yazarlar, eserler veedebiyatımızdaki ilklerle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. * Biredebi dönemle ilgili gün içinde düzenli aralıklarla soru almakistiyorsanız, soru bildirimini açabilirsiniz. Böylece gün içindebildirim ekranınıza soru düşecektir. * Bildirim özelliğiniistediğiniz zaman kapatabilirsiniz. * This practice questions aredivided by literary period. Testing is randomly selected from thedatabase within the application. Therefore you do not need aninternet connection. * 15 multiple-choice questions directed toselected literary period. * Questions start, are classified asstandard and detail. You can change the question from the level orsetting the Home screen. * After answering questions, reminders ofthe respective author or buttons have been added to the questionabout the artifact. Author and instantly accessible reminder aboutthe artifact. * Some questions during the test "star is". Stars,ÖSYM means that posed the problem like this before. * Testing cansave the end result, you can track your progress. Exams can beaccessed from the main menu button in statistics. * Floating menufrom the writers, you will find information about our works andliterature first. * If you want to get a literary questions relatedto the period at regular intervals during the day, you can open thequestion of notification. Thus, during the day you will fall onyour screen notifications questions. * You can turn off thenotification feature when you want.