StarVision Apps

Loading...
com.starvision.drivinglicence 4.6
StarVision
*** New!! ปรับปรุงข้อมูลการสอบใบขับขี่ 2562 *** - สอบใบขับขี่2561DrivingLicence เปลี่ยนชื่อเป็น สอบใบขับขี่2562 DrivingLicenceรวบรวมขั้นตอนการสอบใบขับขี่รูปแบบใหม่อย่างครบวงจร -พื้นฐานการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ - เอกสารที่ใช้ในการสอบ -ระเบียบการสอบ - แนวข้อสอบ กฎหมายจราจร เครื่องหมายจราจรมารยาทการใช้รถใช้ถนน กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ -เทคนิคการสอบอย่างไรให้ผ่าน (Tips&Tricks) -คลิปวิดีโอท่าสอบปฏิบัติ - การเลือกสถานที่สอบ -สามารถจองคิวใบขับขี่ผ่านแอพได้ - ฝึกทำข้อสอบทั้งแบบทำเป็นชุดและแบบตะลุย 50 ข้อ - รอบรู้ใบขับขี่(ความรู้หลังจากได้รับใบขับขี่ อาทิ กฎหมายเมาแล้วขับ อัตราค่าปรับการต่ออายุใบขับขี่ ฯลฯ) - ระบบ Rankingที่จะบอกว่าคุณพร้อมที่จะไปสอบหรือยัง - ข้อมูลอัพเดทตลอดเวลา *** New!! Update driving license information 2562 *** - Driving licenseexamination 2561 DrivingLicence Change the name to Driver's licensetest 2562 DrivingLicence Compile the complete new driver's licenseexamination procedure. - Basic driving of cars and motorcycles -Documents used in the exam - Examination regulations - Examinationguidelines for traffic laws, traffic signs Courtesy of using a carusing the road Car and motorcycle laws, etc. - How to pass the examtechnique (Tips & Tricks) - Video exam video - Selection ofexam locations - Can book a driver's license queue through the app- Practice in exam preparation in both sets and dabble, 50 items -Knowing the driver's license (Knowledge after receiving a driver'slicense, such as drunk driving laws, fines, renewal of drivinglicenses, etc.) - Ranking system that will tell whether you areready to take the exam or not - Updated information at all times
สวดมนต์ข้ามปี 2562 คาถามงคล 4.3
StarVision
**สามารถเล่น Offline ได้ ไม่ต้องใช้เน็ต** *** บทสวดมนต์ข้ามปี 2562สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม...สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 *** v. 3.6 1.แก้บัค - บทสวด พระพุทธมนต์ เล่นบทธัมมะนิยาทะสุตตัง ไม่ได้ 2. เพิ่ม13 บทสวด ในหมวด บทสวดทั่วไป *** v. 3.5 เพิ่มเมนู บทสวดมหาสติปัฏฐานสูตร *** 1. บทขัดมหาสติปัฏฐานสูตร 2.กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 3. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 4.จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 5. ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน==================================การตั้งค่าเล่นเสียงสวดมนต์ขณะแอพทำงานเบื้องหลัง(เล่นเสียงสวดมนต์ในขณะล็อกหน้าจอ หรือขณะเล่นเเอพอื่นได้)โดยตั้งค่าแอพใน ตั้งค่า > เปลี่ยนตัวอักษรและพื้นหลัง -เล่นเสียงอัตโนมัติ = ON - เล่นเสียงขณะแอพทำงานเบื้องหลัง = ON================================== บทสวดมนต์พร้อมเสียง รวบรวมบทสวดมนต์ สวดมนต์ข้ามปี และคาถามงคลต่างๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไว้มากมาย พร้อมด้วยคำแปลและเสียงผู้ใช้งานสามารถเลือกบทสวดมนต์ที่ใช้บ่อยเก็บไว้ในระบบ"บทสวดมนต์ของฉัน" สามารถจัดลำดับบทสวดได้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดและสามารถเล่นเสียงสวดมนต์ในขณะล็อกหน้าจอ หรือขณะเล่นเเอพอื่นได้นอกจากนี้ยังสามารถปรับสีพื้นหลังและตัวหนังสือให้เหมาะกับสายตาของผู้ใช้งานมากที่สุด[ บทสวดมนต์ต่างๆ อาทิเช่น... ] - บทบูชาพระรัตนตรัย - คำนมัสการพระ -พระไตรสรณคมน์ - ถวายพรพระ - คำอาราธนา ศีล5 - คำสมาทานศีล 5 -คำอาราธนาธรรม - คำอธิษฐานจิตเวลาทำบุญ - คำถวาย ธูป เทียน ดอกไม้ -คำถวายข้าวพระพุทธ - คำถวายผ้าป่า - คำถวายของใส่บาตร - คำถวายสังฆทาน- คำอาราธนาพระปริต - พุทธชัยมงคลคาถา คาถาพาหุง - คำอาราธนาอุโบสถศีล- บทพระคาถาชินบัญชร - ทำวัตรเช้า - ทำวัตรเย็น - บทสวดมนต์ข้ามปี -บทสวดมนต์ก่อนนอน - พระสูตร - บทสวดตามวันเกิด - คาถาเมตตาความรัก -คาถาดวงชะตาโชคลาภ - อิติปิโส+1 - บูชาเจ้าแม่กวนอิม - บูชาพระพิฆเนศบทความอื่นๆ - ขั้นตอนของศาสนพิธีต่างๆที่สำคัญ - วันสำคัญทางศาสนา -นิทานธรรมะ/นิทานชาดก - ปฎิทินวันพระ - ปฏิทินวันสำคัญ -ปฏิทินวันหยุด - แจ้งเตือนวันพระ ** Can play offline withoutinternet ** * * * * * * * * * Offline View Profile For theprosperity On the occasion of New Year's Day, 2062 *** v. 3.6 1.Bugs - Buddhist prayers play a verse Nayyut Sun not. 2. Added 13Psalms in the Psalm. *** v. 3.5 Add Menu to the Psalm of theMindfulness Formation *** 1. The Great Siddhartha Formation 2.Ganapattasana Suttasana 3. 4. Psychic Attitude 5. ThammasatasanaSuttasana ================================== Prayer settings whilethe app is running behind the scenes. (Play the prayer whilelocking the screen. Or set it to play in other apps.) Set up an appin Settings> Change font and background.     - auto play sound = ON     - Play the sound when the app isrunning behind the scenes = ON ==================================  Prayer with voice Collect prayers over the years And thesacred spells. Needed in daily life is abundant. With translationsand sounds Users can choose frequently used chapters in the system."My Prayers" can be recited. To suit most applications. And you canplay the chanting sound while locking the screen. Or when playingother games. It also adjusts the background color and text to suitthe eyes of most users. [Chants like ...] - The Holy Grail - theword of worship - The Trinity - blessings - The Five Precepts -Words of compassion 5 - the anthem - Prayer Time - The word candleincense flower. - Buddha rice offerings - - the sacrifice - GeneralDiscussion - - Buddhist Chai Mongkol Spell Spell - The ApothecaryUbon Baptist - Chachoengsao Chapter - - cool evening - Chaptersover the years. - Prayer before bedtime - Sutra - Birthday prayers- love spell - lucky fortune - Itipis +1 - Goddess Kuan Yin - GodGanesh More Articles - The steps of the important ordinances. - Theimportant day of lirigien - Dhamma Articles - Monk Calendar -Calendar of Events - Calendar of holidays - Alert of the holy day.
เลขเด็ดหวยดัง - ตรวจหวย 7.2
StarVision
LotteryThai ( Thai Lottery )…fortunate and accurate! - Feature“Push Notification” and get real time result of the government’sLottery free of charge! - Check reward, raffle, government’slottery, previous result, and quickly update the result beforeanyone. Check countless lotteries at the same time. - Scratchnumbers and enjoy the risk of fate by obtaining lucky number andreview accurate results with famous experts. - LotteryThai Expertreview and gather lucky numbers from famous masters, updateperiodically. - Interpret dreams with great precision and over4,000 description plus fortunate numbers. - Never miss fresh newsand update of Thai lottery across the nation! - Statistic system toanalyze previous lottery results and show statistics of greatmasters. - Take fortune telling with Gypsy cards and review yourhoroscope. - Provide the government’s lottery rule and regulation -Listen live on government’s and daily lottery on live radio - Votelucky number: Add your most fortunate number and share the mostnumber you voted! - Share lucky number, lottery news, result atFacebook, Twitter, Line
English Conversation 1 Free 3.1
StarVision
English Conversation 1 Free : Conversations for daily life ***Start learning English and be well-prepared for the ASEANintegration! *** Practice your English listening, speaking andreading skills with daily conversations. This app will help you tolearn English and English conversation effectively by speakingafter dialogues provided for various situations in daily life. Itis great for students and general people, or those who do not havemuch time. The app provides conversation dialogues recorded bynative speakers, written and spoken Thai translations as well asimages to go with the conversation. You can tap on each sentence tolisten to it repeatedly. It is easy-to-use and features lots ofinteresting and useful expressions and vocabularies, as well astests to evaluate you the result. • Collections of Englishconversations and greetings by situation which can be used inreal-daily life situations. • You can practice English anytime andanywhere. There is no need to travel to classes. • Practice andtrain your English skills in the most effective way. • List ofinteresting and useful vocabularies and expressions. • Tests forevaluating your study result. • Read conversation dialogues, readtranslations, tap to listen to the dialogues and practice yourspeaking skill by speaking after hearing the dialogues. •Recommended : Download via WIFI connection to avoid unexpected datausage charge.) • You can continue to learn English in offline modeafter you have downloaded the lessons. (No internet is required.) •Support for English, Thai languages. 20 Conversations in varioussituations : - Introductions - Greetings - Making Telephone Calls -Congratulations - Showing Regret - Interview - Asking The Time -Making Invitations - Apologize - Showing Gratitude - Ordering Food- Purchasing Something - In The Hospital - On The Plane - In TheHotel - Renting A Car - In The Bank - Buying Tickets - Asking ForDirections
ราคาทองวันนี้ GoldPrice Update 1.1
StarVision
>> รายงาน ราคาทองคำ ในประเทศไทย <<[ Gold Price in Thailand ]- ระบบแจ้งเตือนราคาทอง ฟรี! ( Thai Gold Price Alerts )- เช็ค ราคาทองคำประจำวัน ราคาทองวันนี้ Gold Price Todayราคาทองคำล่าสุด Gold Live ราคาทองย้อนหลัง สถิติราคาทองคำการเปลี่ยนแปลงราคาทองคำ- แสดงราคาซื้อขาย ทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศ- แสดงราคาซื้อขาย ทองคำรูปพรรณ 96.5% ภายในประเทศ- แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาทองระหว่างวัน ราคาปรับขึ้นหรือลงจากการประกาศราคาครั้งล่าสุด- แสดงข้อมูลย้อนหลังราคาเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน- สรุปการเปลี่ยนแปลงราคาทองตลอดทั้งวัน- สรุปราคา Gold Spot คำนวนเป็นเงินไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทในขณะนั้น- กราฟราคา Gold Spot Price อัพเดท real time 24 hr- อัพเดท ความเคลื่อนไหวราคาทอง ทอง กราฟ ตลอดทั้งวัน- คำนวณกำไร/ขาดทุน หรือส่วนต่าง ขายทองคำ- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท Exchange Rate- แชร์ ราคาทอง บน Line , Facebook , Twitterติดตามข่าวสารหรือแนะนำ/ติชม ได้ที่https://www.facebook.com/goldupdate<< >>Reported in the gold price.[Gold Price in Thailand]- The gold price alerts free! (Thai Gold Price Alerts)- Check the daily gold price Gold Price Today Gold Price Today GoldGold Gold Live recent past. Statistics Gold Changes in goldprices- Show 96.5% domestic price of gold bullion.- The purchase price represents a 96.5% domestic goldjewelry.- Shows the gold price during the day. Price adjustments up or downFrom the last announced price- Historical data show price changes during the day.- The gold price changes throughout the day.- Gold Spot Price was calculated as the amount by Thailand.exchange rate While the baht- Gold Spot Price Charts updated real time 24 hr.- Gold price movement chart updates throughout the day.- Calculate the profit / loss from gold or parts.- The Baht Exchange Rate.- Share prices on the Gold Line, Facebook, Twitter.Follow the news or suggestions / criticism on.https://www.facebook.com/goldupdate
ดูดวงไพ่ยิปซีโบราณ 1.8
StarVision
*** เอาใจผู้ที่ชื่นชอบศาสตร์แห่งการ ดูดวง ด้วย ไพ่ยิปซี ฟรี! *** -ทำนายดวงแม่นๆ โดยไม่ต้องพึ่งหมอดูหรือเสียเงิน - ดูดวงชะตา ด้วยไพ่ทาโร่ (Tarot cards) แบบมาตรฐาน Celtic Cross - ดูดวงรายวันหรือดูดวงไพ่ยิปซี 1 ใบ เป็นการดูดวงชะตารายวัน ดวงวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ - ดูดวงรายเดือนไพ่ยิปซีรายเดือน ดูดวงไพ่ยิปซี 10 ใบ เป็นการดูสถานการณ์ทั่วไปสิ่งที่มุ่งหวัง สิ่งที่เกิดขึ้น อดีตที่ผ่านมา อนาคตที่จะเกิดขึ้นปัญหาและแนวทางแก้ไข อิทธิพลรอบข้าง บทสรุป - ดูดวงความรักทายดวงความรัก ดวงเนื้อคู่ ดูความรักในอดีต ความรักในปัจจุบันความรักในอนาคต ทำนายรักจะเป็นเช่นไร - ดูดวงการเงิน โชคลาภดวงการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไร มีปัญหาการเงินไหม สภาพคล่องดีไหมควรระวังเรื่องอะไร ควรป้องกันและแก้ไขอย่างไร - ดูดวงการงานการงานของคุณจะเป็นอย่างไร ทิศทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานจะเป็นอย่างไร- ดูดวงสุขภาพ สุขภาพช่วงนี้เป็นอย่างไรมีเรื่องอะไรควรระมัดระวังเป็นพิเศษ - แชร์ดวงชะตา คำทำนาย ผลการดูดวงง่ายๆ ผ่าน Line, Facebook, Messenger, Twitter หรืออื่นๆ -สามารถเล่นได้ทั้งแบบ Offline และ Online *** ...ตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่แห่งโชคชะตากันเถอะ... *** *** Appease those who love theart of Gypsy Fortune Telling cards for free! *** - Predict anyaccuracy Without a prophet or a waste of money. - Get a tarotdivination (Tarot cards) Standard Celtic Cross. - Daily horoscopeor YouTube to see one slip horoscope daily horoscope today that itis doing. See what happens today. - Monthly Horoscope Monthly TipsMovies 10 is a more common situation. Something to look forwardHappening Past The future will happen Problems and Solutions Briefinfluence around - Love horoscope love horoscope Count all the lovein the past. Love in the Present Love in the future Predict will belike - Horoscope financial windfall the financial period is. Thereare some financial problems Good Liquidity What precautions Youshould, however, prevent and correct - View the job, your job willbe. About the job will be. - Horoscope healthy range is. What's thematter should be extra careful. - Share your horoscope predictedresults easily see through Line, Facebook, Messenger, Twitter orany other. - Can play both Offline and Online. *** ... The wishesLet's choose the cards of fate ... ***
เป็นข่าว 7.0
StarVision
เป็นข่าว เกาะกระแสข่าวเด่น เป็นแอพที่จะพาคุณไปอัพเดทข่าวสารตามติดทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมือง เศรษฐกิจ Gossipซุบซิบดารา กีฬา อาชญากรรม และความเคลื่อนไหวของนานาประเทศทำให้คุณก้าวทันทุกเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่มีแอพไว้ติดตัวเท่านั้นเอง..คุณสมบัติ - การเมือง - บันเทิง -อาชญากรรม - กีฬา - สังคม - เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ - ภูมิภาค -ราชสำนักNews In The News The app will take you to the latest news.According to every situation Whether a country's economy, Gossip,celebrity gossip, sports, crime and movements of various countries.Enabling you to keep up with all the happenings quickly. Just stickwith the app itself ..property - politics -Entertainment - crime - Sports - Social -Economy - abroad - regional - Royal Court
เขย่าไข่ดูดวง - HoroEggShake 2.9
StarVision
แอพพลิเคชั่น เขย่าไข่ดูดวง เป็นแอพดูดวงที่ใช้งานง่ายๆทำนายดวงด้วยการเขย่าตู้ไข่ เขย่าให้ร่วงแล้วก็จิ้มคุณจะได้ดูดวงในแบบที่ไม่ช่วยอะไรคุณเลย นอกจากความฮาล้วนๆทั้งกวนและเกรียนแต่แม่นมว๊ากกกกกกนี่พูดเลยสามารถแชร์ไปเล่นกับเพื่อนๆ ในโลกโซเชียลได้เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะร่วมกัน ถ้ายังฮากันไม่พอก็ชวนเพื่อนๆ มาเขย่ากันได้ตลอดทั้งวัน แค่...เขย่าแล้วจิ้มคำเตือน!!เพื่อเสริมดวงโชคลาภให้โชคดีตลอดทั้งวันเมื่อได้รับคำทำนายแบบแม่นเวอร์แล้ว ให้แชร์ภาพคำทำนายเพื่อความโชคดีและความฮาโดยทั่วกันการแชร์ภาพคำทำนายกดปุ่มแชร์ในหน้าผลทำนายได้ทันทีด้วยภาพและสีสันสดใสไม่ซ้ำแบบหมายเหตุ :แอพพลิเคชั่นนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นApplicationsApplications shaking eggs horoscope. All the applications that useit. Horoscopes by shaking the egg box. Shake down, then dip You cansee it in the way that does not help you at all. In addition to thepure heart The short but stirring and nurse Wow Oh here say.Players can share with your friends. In the social To share smilesand laughter together. If that's not enough, invite friends over toshake each other throughout the day. Shake it and dunk it...warning!! To complement the good fortune throughout the day.When given a prediction accuracy and power. To share prediction forluck. And was generally wellSharing a prediction Click the Sharebutton in the immediate forecast. With bright colors and uniquedesign.Note: App functionality is provided for entertainmentpurposes only.
ชื่อเกาหลีสไตล์ : ตามหนังหน้า 2.4
StarVision
คุณก็มีชื่อเกาหลีได้ แค่เพียงใช้รูปใบหน้าของคุณแอพของเราจะวิเคราะห์ให้โดยอัตโนมัติว่าหน้าอย่างคุณต้องมีชื่อเกาหลีว่าอะไรรับรองว่าคุณจะต้องสนุกกับชื่อเกาหลีที่เข้ากับใบหน้าของคุณอย่างแน่นอน...Youhave a Korean name Just use your face. Application willautomatically analyze it. Page, you must have known that anythingKorean. You will need to enjoy a Korean name that suits your faceno matter what ...
โหงวเฮ้งดี Camera 1.3
StarVision
โหงวเฮ้งดี Camera - รูปแบบใหม่ในการดู โหงวเฮ้งไม่ต้องไปหา หมอดู หรือ ซินแส ที่ไหนให้วุ่นวายและเปลืองค่าเงินวิธีการใช้งาน1.ถ่ายรูปของคนที่ต้องการดูโหงวเฮ้ง จะถ่ายเพื่อน พ่อแม่ พี่น้องหรือถ่ายตัวเองได้หมด2.กดปุ่ม เลือกลักษณะ เลือกส่วนต่างๆ บนใบหน้าที่ต้องการจะดูโหงวเฮ้งมีทั้ง โครงหน้า ตา หู จมูก ปาก คิ้ว3.เปรียนเทียบลักษณะบนใบหน้าและรูปโหงวเฮ้งแบบต่างๆที่เตรียมไว้4.กดดูผลลัพท์และสามารถเซฟหรือแชร์ให้เพื่อนๆ ดูได้ข้อมูลต่างๆ ทีมงานรวบรวมมาจากตำราดูโหงวเฮ้งของจีนโบราณPhysiognomy of the Camera- a new way to view physiognomy was no need for a fortune teller orFeng Where the hassle and waste of money.How to use1 pictures of people who want to see the physical parents, siblingsor friends to take photos themselves out.2 Press the Select Features Select the parts. Facial physiognomywould like to see with both eyes, ears, nose, mouth, eyebrowsframe.3 represents the equivalent characteristic facial and physical formthat is prepared.4 Press to see results and be able to save or share it with yourfriends.The team collected data from the physical textbook view ofancient China.
StyleMag-Photo Collage&Selfie 4.1
StarVision
StyleMag is a magazine-style collage makerapplication. With this app, you can edit your photos and createyour own collages without a fuss. And it’s free as well!>> Various collage styles- Turn your selfies, photos of friends, family or your best momentsinto a magazine-style collage of your choice.- Templates for various magazines that will help you create chicand cool collage with only one touch>> Camera with photo editing tools- Edit the photos you have taken and share them to the world onyour social platforms>> Photo editing tools- Edit the photos with filters, effects, brightness adjusting,crop, frame, stickers, text, drawings, eraser, red-eye remover,etc.- Give life to your old photos by adjusting contrast andsaturations to make your photos look even more natural.- Share your photos to social network platforms without a fuss>> Share your photos to Facebook, Twitter, Instagram, Linesocial platforms immediately
com.starvision.engconver1pro 1.4
StarVision
English Conversation 1 Pro Conversations for daily life>>>If you want to be able to speak English, EnglishConversation 1 Pro can help you! <<< >>>Startlearning English and be well-prepared for the ASEAN integration!<<< This app will help you to learn English and Englishconversation effectively by speaking after dialogues provided forvarious situations in daily life. It is great for students andgeneral people, or those who do not have much time. The appprovides conversation dialogues recorded by native speakers,written and spoken Thai translations as well as images to go withthe conversation. You can tap on each sentence to listen to itrepeatedly. It is easy-to-use and features lots of interesting anduseful expressions and vocabularies, as well as tests to evaluateyou the result. • Practice speaking like a native speaker bylistening to a true native speaker and use the compare function tocompare your accent and a native speaker’s accent. • Collections ofEnglish conversations and greetings by situation which can be usedin real-daily life situations. • You can practice English anytimeand anywhere. There is no need to travel to classes. • One-timeDownload Content function. Enable this function to download alllessons at once and it’s ready to use. - You can download somelessons. (Other lessons can be downloaded later.) - Download all 20lessons at once. (It is highly recommended that you download viaWIFI connection to avoid unexpected data usage charge.) • You cancontinue to learn English in offline mode after you have downloadedthe lessons. (No internet is required.) • Practice and train yourEnglish skills in the most effective way. • List of interesting anduseful vocabularies and expressions. • Tests for evaluating yourstudy result. • Read conversation dialogues, read translations, tapto listen to the dialogues and practice your speaking skill byspeaking after hearing the dialogues. Conversations in varioussituations - Introductions - Greetings - Making Telephone Calls -Congratulations - Showing Regret - Interview - Asking The Time -Making Invitations - Apologize - Showing Gratitude - Ordering Food- Purchasing Something - In The Hospital - On The Plane - In TheHotel - Renting A Car - In The Bank - Buying Tickets - Asking ForDirections - Immigration And Customs
WishStar ส่งการ์ดฟรี 3.2
StarVision
WishStar ส่งการ์ดฟรีแอพสำหรับส่งการ์ดอวยพรในวันพิเศษต่างๆหรือวันไหนมีอารมณ์อยากส่งก็ส่งได้เลยนอกจากการ์ดอวยพรแล้วยังมีการ์ดแทนความรู้สึกให้สำหรับคนขี้อายอยากสื่ออะไรถึงคนพิเศษก็ย่อมได้รวมถึงภาพวอลเปเปอร์มากมายมีให้เลือกหลายหมวดทุกภาพสามารถตกแต่งให้ไม่เหมือนใครคุณสมบัติ1.การ์ดอวยพรสำหรับวันพิเศษต่างๆ อาทิเช่น-วันปีใหม่-วันเกิด-วันตรุษจีน-วันสงกรานต์-วันรับปริญญา-วันแต่งงาน-วันแม่-วันพ่อ-วันวาเลนไทน์2.ภาพวอลเปเปอร์ ต่างๆ อาทิเช่น-สัตว์น่ารัก-การ์ตูน-รถยนต์-3 มิติ-กีฬา-สาวสวย-หนุ่มหล่อ-เกมส์-ความรัก-แฟนตาซี-ภาพยนตร์-ดอกไม้-เมือง-ภาพน่ารัก-ธรรมชาติ-อวกาศ-ตลก-คริสมาสต์3.การ์ดแทนความรู้สึก ต่างๆ อาทิเช่น-กวนๆ ขำๆ-กำลังใจ-ขอบคุณ-ความรัก-คำชม-งอน,โกรธ-ชื่นชม,ยินดี-เพื่อน, มิตรภาพ-ขอโทษ-ห่วงใย-เหงา, อกหัก-รักชาติ*การ์ดและวอลเปเปอร์สามารถปรับแต่งและเพิ่มข้อความได้ตามใจชอบ*มีสตี๊กเกอร์ให้ดาวน์โหลดมากมายและอัพเดทเรื่อยๆ*จะแชร์ให้เพื่อนหรือเซฟเก็บไว้ใช้เองก็ได้WishStar a freeapplication for sending greeting cards on special occasions. Orthat there is a mood to it.Also, greeting card, with the card instead of feeling for what themedia want to shy people would have.The wallpapers are available in several categories. All images canbe decorated like no other. Features1 greeting cards for special days such as.- New Year- Birthdays- Chinese New Year- Day- Graduation Day- Wedding Day- Mother's Day- Father's Day- Valentine's Day2 wallpapers such as- Cute Animals- Cartoon- Cars3-dimensional- Sports- Beautiful Girl- Wallpaper- Games- Love- Fantasy- The Movie- Flowers- The- Cute pictures- Nature- Space- Funny- Christmas3 cards instead of feeling such as.- NuKNiK- I- Thank you- Love- Words- Love, anger- Wake up, willing- Friendship, Friendship- Sorry- Concern- Lonely, heartbroken- Patriots* Cards and wallpapers to customize and add as you like.* There is a sticker, download, and update it.* Share it or save it for you own it.
กินไรดี (EatAmAre) 2.3
StarVision
พอกันที! กับปัญหาโลกแตกเมื่อได้พบกับแอพพลิเคชันทางเลือกใหม่สำหรับการเลือกทานอาหารที่ช่วยให้คุณคิดเมนูอาหารใหม่ๆได้อย่างง่ายดายว่ามื้อนี้จะทานอะไรดีพร้อมกับลูกเล่นที่สนุกสนานและแฝงไปด้วยเกร็ดความรู้พร้อมสูตรอาหารไว้ให้ทดลองทำอีกด้วยแอพ กินไรดี (EatAmAre) ทำงานอย่างไร-ถ่ายรูป/เลือกรูปว่าหน้าตาเราวันนี้เหมาะที่จะกินอาหารอะไร-วิเคราะห์ผลก็จะได้อาหารที่หน้าตามรับประทานพร้อมบอกปริมาณแคลอรี่และวิธีเผาผลาญ-สามารถเลือก บันทึก เข้าเป็นเมนูโปรดของเราได้และแชร์ไปยังโซเชียลต่างๆ ได้อีกด้วย-มีสูตรความอร่อยไว้ให้คุณๆ เลือกทำกันมากมายหลายหมวด ได้แก่ ต้ม-แกง/ ทอด / ผัด / อาหารจานเดียว / อบ-นึ่ง-ตุ๋น /น้ำพริก-ยำ-ลาบ- แชร์อาหาร/สูตรอาหารEnough! The viciouscircle When an application for a new way of eating. That gives youa new menu. Easily the best meal to eat with features thatentertain. And down to earth tips and recipes, try doing it again.Apple's eating well (EatAmAre) works.- I / We choose this looks perfect to eat anything.- Analysis of the results will be eating food that followed. Withthe amount of calories and metabolism.- You can choose to be one of our favorites. And sharing acrossvarious social networks as well.- There are many delicious recipes for you. Select a categoryincluding many well cooked - soup / fried / fried / Dish / Oven -steam - boilers / Chili - Spicy - Spicy.- Sharing food / recipes
เชียร์บอล - แต่งรูป สติ๊กเกอร์ 2.4
StarVision
กองเชียร์ฟุตบอล...พร้อมมมมม!!รักทีมไหน ชอบทีมไหน...อย่ารอช้า!ถ่ายรูปไวๆ ติดสติ๊กเกอร์ธงชาติที่แก้ม ขา แขน ใส่คำพูดโดนๆแล้วแชร์เลยกับแอพเชียร์บอล*** แชร์ & เชียร์กันได้ตลอด 24 ชม.ไม่มีวันหยุด นะจ๊ะ ***- แชร์ภาพตนเอง- แชร์ภาพสนุก สุดมันส์ ช็อตเด็ดแจ่มๆ ในการแข่งขัน- แชร์ภาพกิจกรรมการเชียร์ของคุณ เพื่อนๆแฟนหรือครอบครัว- แชร์ภาพนักเตะหรือทีมชาติในธีมของคุณเอง-แชร์ภาพสาวเชียร์บอล พริ๊ตตี้น่ารักๆ- แชร์ภาพการเชียร์อื่นๆตามใจคุณคุณสมบัติ- แต่งรูปภาพ ติดสติ๊กเกอร์- มีไอคอน สติ๊กเกอร์คำพูดโดนๆ ธงชาติ และรูปภาพสำหรับตกแต่ง มากมาย- ใส่คำพูด โดนใจ กวนๆฮาๆ - ติดสติ๊กเกอร์ที่หน้าหรือที่ตัวด้วยสติ๊กเกอร์ธงชาติ-ถ่ายรูปหรือเลือกรูปมามาแต่ง badges ป้ายทีม โลโก้ทีม-บันทึกและแชร์ภาพผ่าน Facebook, Line, Twitter*แอพนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นDivision football ... with NNN!!I like the team is now ... do not delay! I quickly flag stickeron the cheeks, legs, arms by your words and share them with theApple Cup.Share & cheer *** 24 hours no vacation. *** Me.-Share self image- Sharing a fun shot anyone in the race.- Sharephotos of your event to cheer on friends, fans or family.- Sharinga player or team in your own theme.- Sharing a Cup Pretty cute.-Share photos of other supporters like you.Features- Customize photosticker- There being any flag icon stickers quotes and pictures fordecoration.- Enter the words stir people's liking it.- A sticker ora sticker with the flag.- Take a photo or choose one team to wearbadges label team logo.- Save and share your images via Facebook,Line, Twitter.* This app is created for entertainment purposesonly.
พบรัก - We found love 2.5
StarVision
Experience a new social app that allows you to meet new people,make new friends or start relationships then chat with them viasocial. Going out to find someone special, foreign friends, orpeople with mutual interests is no longer needed as you can do allthese right from your mobile phone! This app will help you to meetsomeone easily and all you have to do is simply register and createyour profile.
Exchange Rate 2.0
StarVision
อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ – Exchange Rate Thai : Currency exchangerates today is an application which helps you to check Thai Bahtvalue from thai bank and currency exchange shops. It alsofacilitates you to calculate or convert Thai exchange rate andforeign exchange from all currencies. - Updates each bank’sexchange rates - Calculates currency selling and buying rates fromeach bank - Compares each bank’s rates to find the best one -Currencies convert tool helps you find the desired currency quickly- Converts hundreds currencies - Real-time update on currencychanges including history changes - Offline mode supported - Sharerates on Facebook, Line, Twitter, and others - Update everymovements on world’s major currencies such as THB , USD , AED , AUD, BHD , BND , CAD , CHF , CNY , DKK , EUR , GBP , HKD, IDR , INR,JOD , JPY , KRW , KWD , MYR , NOK , NZD , OMR , PHP , PKR , QAR ,RUB , SAR , SEK , SGD , TWD , VND , ZAR , LAK , BRD , KHR , ILS ,MOP , IQD , ESP * The exchange rate information may changes, pleaseensure with the bank when making an exchange.
รักพ่อ : LoveDad 1.6
StarVision
>> Love Dad App Love Her Everyday <<Express yourinternal feelings to your dad in your own style with Love Dad App.-Say you love dad every single day.- Capture a photo/select thatmemorable moment with dad. - Put into words you wish to conveyhim.- Decorate photo with Bike for Dad stickers , We Love DADstickers, hearts , adorable images , and touching cute love dadmessages.- Father’s day quote / poem.- Share tenderphotos/emotional stories about dad on Facebook, Line, Twitter, andInstagram. *** Do not forget to say you love dad...tell him youlove him everyday ***
แต่งรูป ใส่คำ ติ๊กเกอร์ 2.7
StarVision
You can add texts and stickers to your photos and use them as yourLINE, Facebook or Instagram profile pictures. You can either selectyour photos from gallery or take a new one using camera. Lots ofcute stickers and Thai fonts are available in the app. You canchoose to save the edited photos in your device or share them toLine, Facebook, Instagram, Twitter.
รอบรู้ AEC 1.8
StarVision
**สามารถเล่นได้ทั้งแบบ Offline และ Online **แหล่งเรียนรู้ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน อาทิ ความเป็นมารายละเอียดประเทศ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียนภาษาที่ใช้ และอาชีพในประชาคมอาเซียน - ข่าวสารอาเซียน - AEC คืออะไร- คนไทยได้อะไรจาก AEC - การเดินทางไปยังประเทศอาเซียน - 10สถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน - รายละเอียดประเทศทั้ง 10 ประเทศ เช่นเมืองหลวง ภาษาที่ใช้ ประชากร ศาสนาที่นับถือ เป็นต้น - น่ารู้อาเซียนธง สกุลเงิน อาหาร ดอกไม้ เครื่องแต่งกาย - ภาษาอาเซียนรวบรวมคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้กันทั่วไปในอาเซียน -อาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างเสรีในอาเซียน -ค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละประเทศ ** Can play both Offline and Online **.Learn the source of the ASEAN countries, such as detailed knowledgeabout the language used in ASEAN and the ASEAN career. - Asia News- AEC is? - People Thailand can be anything from AEC. - A trip tothe ASEAN countries. - 10 tourist destinations in the region. -Description of the 10 countries that use English as the capital ofreligion and so on. - Knowledge of ASEAN currencies flower foodcostume. - Asian languages ​​collected basic terminology commonlyused in the region. - Professionals who can work freely in theregion. - The minimum wage in each country.
English Conversation 2 -Travel 1.0
StarVision
Let’s start preparing yourself before traveling abroad! This appallows you to experience learning English from the conversations indifferent travel situations, including lessons and interestingvocabulary and sentences. All English learners can learn betterthrough the lessons by watching the illustrated conversations andlistening to the high quality records of native English speakers.You can also see Thai translation and listen to Thai version. • 17common conversations for traveling.• Conversations in differentsituations during the trip.• Get English speaking practiceeverywhere at any time.• Practice and improve your English fluencyand get used to with variety of travel situations.• Provides loadof interesting vocabulary and sentences.• Provides practicalconversations and meaning of words that you can listen and repeat.•Wifi connection is required to download the lesson.• Able to learnEnglish offline after the lesson completely downloaded (internetconnection is not required.)• Support Thai and English>> 17Conversations For Different Situations << - BasicConversation - Airport Departure - Aboard the Flight - AirportArrival - Information Counter - Hotel / Rooms - Travel / Directions- Driving / Car rental - Subway / Metro - Restaurants - VariousLocations - Shopping - Hiring Equipment - Internet Service -Photography - Gambling Houses - Pharmacy / Clinic
สนทนาภาษาอังกฤษ 3 ธุรกิจ 1.1
StarVision
>>> English Conversation 3 Business Free :บทสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจแอพเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจแบบง่ายๆ สำหรับคนไทยโดยเน้นการสนทนาเชิงธุรกิจที่จำเป็นและใช้กันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในสำนักงาน การนัดหมาย การประชุม โรงแรม ร้านอาหารร้านค้า โรงพยาบาล การจองตั๋ว การติดต่อทางโทรศัพท์ สอบถามวัน-เวลาการอวยพร เป็นต้น>>เรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างลื่นไหลและมั่นใจเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน มีทั้ง บทสนทนาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ประโยคที่น่าสนใจ และแบบทดสอบต่างๆ ผู้เรียนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เสียงจากเจ้าของภาษาคำแปลและเสียงภาษาไทย พร้อมภาพประกอบบทสนทนาสามารถคลิกฟังซ้ำได้ทุกประโยค ใช้งานง่ายอีกทั้งทำให้สามารถจดจำและนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับผู้สนใจทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป พนักงานผู้บริหารหรือแม้แต่ผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ• 20บทสนทนาที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจ ติดต่อกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน•บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทํางาน / บทสนทนาภาษาอังกฤษในออฟฟิศ /บทสนทนาธุรกิจทางโทรศัพท์ / ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน /บทสนทนาธุรกิจภาษาอังกฤษ• เรียนภาษาอังกฤษจาก บทสนทนาภาษาอังกฤษพร้อมเสียงคําแปลภาษาไทย ประโยค คำศัพท์• บทสนทนาภาษาอังกฤษ 2 คนพร้อมคําอ่าน• ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา•ฝึกฝนภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ•รวมคำศัพท์และประโยคพูดที่น่าสนใจ• อ่านประโยคสนทนา อ่านคำแปลคลิกฟังเสียง ฝึกพูดตาม• เมนูมีให้เลือกภาษา 2 ภาษา : ไทย , อังกฤษ•แนะนำให้ใช้ Wifi ในการดาวน์โหลดข้อมูลบทเรียน• เรียนภาษาอังกฤษแบบOffline ได้หลังจากโหลดบทเรียนแล้ว (ไม่ต้องใช้เน็ต)>> 20บทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ <<1. การแนะนำให้รู้จัก2. การทักทาย3.การแนะนำสินค้า4. การซื้อสินค้า5. การจอง6. ที่ร้านอาหาร7. คลินิก และโรงพยาบาล8. การติดต่อธุรกิจ9. การสมัครงาน10.การอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ11. เกี่ยวกับการเดินทาง12.การเยี่ยมไข้13. การโทรศัพท์14. การนัดหมาย15.การกล่าวถึงหน้าที่การงานและทีมงาน16.การสอบถามเรื่องวันเวลาและสัปดาห์17.สนทนาเรื่องดินฟ้าอากาศและฤดูกาล18. การปลอบโยนและให้กำลังใจ19.การใช้บัตรเครดิต20. การแลกเปลี่ยนเงิน>>> EnglishConversation 3 Business Free: conversational English.Apple learnedto speak English in Thailand for a simple business model with afocus on business-oriented dialogue is necessary and commonly used.Whether in the office, appointments, meetings, hotels, restaurants,hospitals, shops, ticketing call. For day - socongratulations.>> Learn how to communicate smoothly andconfidently. Confidence in the work efficiently Add to progress inline with the English vocabulary, sentence conversationinteresting. And quizzes in class, students can learnindependently. Audio from native speakers Translation and LanguageThailand Illustrated Phrasebook Click to listen to repeat everysentence is easy to use, and makes it possible to recognize andapply quickly. Suitable for all levels of interest Whether guests,employees, executives, or even those businesses that need theircontacts with foreigners.• 20 dialogue necessary for doingbusiness. Contact with clients or colleagues.• English Conversationabout work / English Conversation office / business telephoneconversation / English daily / Business English dialogue.• LearnEnglish English conversation The audio translation, vocabulary,sentence Thailand.• English Conversation 2 people with the reader.•Practice Speaking English Learn anywhere, anytime• English practiceat full capacity.• Include the words and sentences that sayinteresting.• Read the sentence conversation read the translationby clicking sound of speech.• The menu is available in 2 languages:Thailand, England.• recommends using Wifi to download lessons.•Learn English Offline After loading lessons. (Not net)>><< 20 conversations on various situations.1. Introduction2.Greetings3. Product Introductions4. Purchases5. Requests6.restaurant7. clinics and hospitals8. Business9. Hiring10. To blessthe occasion special.11. On a trip12. Well Soon13. Calls14.Appointments15. The task team.16. To inquire about the days andweeks.17. Talk about the weather and the season.18. consolation andencouragement19. The use of credit cards20. Exchange
มงคล 38 ธรรมะสอนใจ 1.4
StarVision
เรียนรู้คำสอนอันเป็น มงคล38 ประการของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้เป็นคนดี คนเก่งและประสบความสำเร็จในทุกด้าน พร้อมหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน หลักธรรมทางพุทธศาสนา เช่น -ขันธ์ 5 องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปและนาม - อริยสัจ 4คำสอนที่จะช่วยให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพาน - ไตรลักษณ์ลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวง - อิทธิบาท 4 หลักธรรมเพื่อความสำเร็จ -พรหมวิหาร 4 ธรรมสำหรับผู้เป็นใหญ่ ผู้ปกครอง พ่อแม่ - สังคหวัตถุ 4หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจคน - ฆราวาสธรรม 4หลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือน - สัปปุริสธรรม 7 หลักธรรมของคนดีหรือคุณสมบัติของคนดี - บุญกิริยาวัตถุ 10 หลักธรรมแห่งการทำบุญหากต้องการให้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ยึดหลักมงคลชีวิต 38ประการนี้ไว้ 1. การไม่คบคนพาล 2. การคบบัญฑิต 3.การบูชาบุคคลที่ควรบูชา 4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร 5. เคยทำบุญมาก่อน6. การตั้งตนชอบ 7. ความเป็นพหูสูต 8. การรอบรู้ในศิลปะ 9.มีวินัยที่ดี 10. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต 11. การบำรุงบิดามารดา 12.การสงเคราะห์บุตร 13. การสงเคราะห์ภรรยา 14. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง 15.การให้ทาน 16. การประพฤติธรรม 17. การสงเคราะห์ญาติ 18.ทำงานที่ไม่มีโทษ 19. ละเว้นจากบาป 20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา 21.ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 22. มีความเคารพ 23. มีความถ่อมตน 24.มีความสันโดษ 25. มีความกตัญญู 26. การฟังธรรมตามกาล 27. มีความอดทน28. เป็นผู้ว่าง่าย 29. การได้เห็นสมณะ 30. การสนทนาธรรมตามกาล 31.การบำเพ็ญตบะ 32. การประพฤติพรหมจรรย์ 33. การเห็นอริยสัจ 34.การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 36.มีจิตไม่เศร้าโศก 37. มีจิตปราศจากกิเลส 38. มีจิตเกษม Learn theteachings of the Buddha auspicious 38 Commandments as a guide toliving a good and successful people in every field. With importantprinciples of Buddhism. Is applied to everyday life. Buddhistprinciples such as - Khan 5 element of human life consists of apicture and name. - 4 Noble Truths teachings to help people toescape from misery into nirvana. - Trinity, the nature of allthings. - 4 Itti baht principles for success. - four cardinalvirtues for a fairly large parent parents. - Sangahavatthu the fourprinciples that anchor a generous man. - 4 secular moral principlesfor the householder. - 7 Sappuris fair principles of good people.Or the characteristics of a good man - Modality merit the 10principles of philanthropy. If you want to have good stuff Intolife The 38 principles of sacred life is saved. 1. Do not crushrogue 2. Still Degree 3. The person should worship the idol. 4.residents justifiable. 5. philanthropy ever before 6. Set the like7. polymath 8. versed in the art 9. There is good discipline 10. Asthe proverb says speech 11. Maintenance of Parents 12. The childallowance 13. relief wife 14. leeway to work 15. Eat 16. To conductfair 17. Relief relatives 18. Working without penalty 19. Refrainfrom sin 20. restrained from drinking alcohol 21. Neverunderestimate the wrong people 22. With respect 23. What arehumbled 24. There is solitude 25. With gratitude 26. Based upon afair hearing 27. Have patience 28. Simple as that 29. To see aBuddhist monk 30. Discussion by day 31. asceticism 32. To conductvirginity 33. The Four Noble Truths 34. The report makes Nirvana.35. I have never wavered in Liebe. 36. I have no sorrow 37. Thereis no mental defilements 38. There Jitkasem
สาดน้ำ สงกรานต์ 1.5
StarVision
>>> สุขสันต์วันสงกรานต์ : Songkran Festival <<<สงกรานต์นี้ สาดน้ำปะแป้งใครดีหนอ!! ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทยกับแอพ "สาดน้ำ สงกรานต์" แอพถ่ายรูปธีมสงกรานต์ จะถ่ายเซลฟี่ Selfieหรือจะถ่ายกับก๊วนเพื่อนๆ ถ่ายสาวๆ เปียกน้ำ ปะแป้งเย็นกายสบายใจชุ่มฉ่ำ แชร์ได้เท่ๆ ใน Facebook, Line, Instagramรับรองว่าแฟนคลับกรี๊ดจะให้ดีลองเขย่ามือถือดูรับรองว่าคุณจะต้องตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน!>>>Happy Songkran: Songkran Festival <<<.Songkran is a splashof water, flour, one good man !!Celebrate Songkran new yearThailand apps "water-splashing" Apple Took theme festival will takeSelfie Selfie or take the gang to take the girls wet patch mixturebeing reasserted share like on Facebook. , Line, Instagram certifythat the fans scream. So, let's shake the phone and you'll beshocked to see what happened before!
ดูดวงไพ่ยิปซี รายวัน แม่นๆ 1.2
StarVision
++ ดวงคุณจะเป็นอย่างไร เปิด ไพ่ยิปซีดูดวง วิเคราะห์ ++ >>ไพ่ยิปซีรายวัน ดูดวงรายวัน เปิดไพ่ยิปซีรายวัน ทำนายตามวันเกิดของคุณเช็คดวงชะตา ตลอดปี แม่นยำ >> พยากรณ์ชีวิต ดูดวงความรักดูดวงการเงิน ดูดวงสุขภาพ ดูดวงการงาน ด้วยการเลือกไพ่ 1 ใบเพื่อได้ทราบเรื่องราวที่คุณอยากรู้ได้ทันท่วงที - ทำนายตามวันเกิดพยากรณ์ดวงชะตาชีวิต ทั่วไป อุปนิสัยใจคอ โชคลาภ เคราะห์ร้ายและเหตุการณ์สำคัญๆ ในชีวิต จากวันเกิด - ทำนายเรื่องทั่วไปพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตทั่วไปโดยคุณต้องเลือกไพ่ด้วยตัวเองและนั่นคือชะตาของคุณ - ทำนายการเงินดูดวงการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไร มีปัญหาเรื่องเงินมั้ยสภาพคล่องดีมั้ย ควรระวังเรื่องอะไรหรือจะป้องกันและแก้ไขอย่างไรได้บ้าง - ทำนายการงานดูดวงการงานช่วงนี้เป็นอย่างไร มีปัญหาเรื่องงานมั้ยควรระวังเรื่องอะไร จะป้องกันและแก้ไขอย่างไรได้บ้าง - ทำนายสุขภาพสุขภาพช่วงนี้เป็นอย่างไร มีเรื่องอะไรควรระมัดระวังเป็นพิเศษ -ทำนายความรัก รู้เกี่ยวกับความรักคุณก็จะพบกับคำทำนายที่แม่นยำเกี่ยวกับดวงความรัก เนื้อคู่และความเป็นไปในชีวิตรักของคุณ ** ตั้งสมาธินึกถึงสิ่งที่ต้องการถามจากไพ่ และเลือกไพ่ด้วยมือซ้ายจำนวน 1 ใบ **แอพนี้เป็นเพียงคำทำนายเท่านั้นขอให้ท่านไม่ประมาทและมีสติในการดำเนินชีวิต ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดี ++ It will be a showdown gypsy horoscopeanalysis ++. >> Updates Daily Horoscope Daily Updates Opendaily. By predicting your birthday all year horoscope checkaccuracy. >> Forecasts life love horoscope Horoscopehoroscope financial health with a view to select 1 card in order toknow the story you want to know immediately.    - Predict the Day General equipment quirksfortune fortune victims and milestones in life, from birth.    - Prophecy General Fortune, life in generalYou must select the cards themselves, and that is your destiny.    - Financial horoscope predictions as to howthis financial period. I have problems with money Liquidity niceWhat precautions Or how to prevent and resolve them.   - My prediction for the job is. I have a job Whatprecautions How to prevent and resolve them.    - predict the health is. What's the mattershould be extra careful.    - Predict love to knowabout love. You will find a precise prediction about the lovesoulmate and the love of your life. ** concentrate asked to thinkabout what they want from the cards. Choose a card with your lefthand and the number 1. ** This app is only a prediction. Please becareful and conscious lifestyle. conduct In good faith
เซียมซี ดูดวง 1.2
StarVision
>> ทำนายดวง 2561 รวมเซียมซี เสี่ยงเซียมซี จาก 20 วัดดังและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์>> เซียมซีแม่นๆ เซียมซีความรักเซียมซีเสี่ยงรัก เซียมซีรายวัน เซียมซีกวนอิม เซียมซีวัดแขกเซียมซีหลวงพ่อโสธร เซียมซีศาลหลักเมือง เป็นต้น>> ดูดวง 2561เสี่ยงเซียมซี ทำนายดวงชะตา เขย่าเซียมซี ดูดวงความรัก ดวงการเงินดวงการงาน ดวงสุขภาพ ดวงทั่วไป พร้อม เลขเด็ด เลขมงคล เลขนำโชคของตัวท่านเอง>> เซียมซี ถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายการเสี่ยงทายแต่ละครั้งผลอาจไม่เหมือนกันผลคำทำนายขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิขณะนั้น >>วิธีการเสี่ยงเซียมซี 1. เลือกวัดที่ต้องการจะเสี่ยงเซียมซี2. ตั้งจิตอธิษฐาน นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสมือนท่านอยู่ ณ ที่แห่งนั้น3.กดปุ่ม เสี่ยงเซียมซี4. เขย่าเซียมซี (เขย่ามือถือหรือกดที่กระบอกเซียมซี) เพื่อเสี่ยงทายดวงชะตาของท่าน5.กดหมายเลขที่ได้ เพื่ออ่านดวงชะตาของท่านจากใบเซียมซี *** โปรดทำสมาธิคิดถึงสิ่งดีๆ ในชีวิต ตั้งจิตอธิษฐาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเสี่ยงเซียมซี*** แอพนี้เป็นเพียงคำทำนายเท่านั้นขอให้ท่านไม่ประมาทและมีสติในการดำเนินชีวิต>> 2561 horoscopes,leaving a total of 20 risk leaving the temple andsanctuary.>> leaving any accuracy Esiimsi love. Leaving youvulnerable Daily Classifieds Leaving Guan Esiimsi temple Leavingfather sothon Esiimsi courts, etc.>> Fortune 2561 riskleaving Horoscope horoscope love horoscope shaking leaving thefinancial health of the job with the General Rules auspiciousnumber, lucky number yourself.>> Esiimsi constitutes ahoroscope cast. Each of the toss may not be the same. Theprediction is based on the intention and meditation time.>>How to Sell My Annuity1. Select the desired measurement to riskleaving.2. Recalling the wishes sacred. You can stay at thatplace.3. Press the risk of leaving4. leaving shaking (shaking thephone or pressing the barrel leaving) to toss your destiny.5. Pressthe number Read your horoscope from leaving certificate.*** Pleasedo miss the good things in life, the wishes. The sacred Beforeleaving risk*** This app is only a prediction. Please be carefuland conscious lifestyle.
คาถาเงินล้าน ร่ำรวย 1.2
StarVision
++ รวม คาถาเงินล้าน คาถาร่ำรวย ++ คาถาค้าขายดีคาถาค้าขายเรียกลูกค้า คาถาโชคลาภ คาถามหานิยม สะเดาะเคราะห์ และรวมเลขเด็ด อาจารย์ดัง !★ คาถาเงินล้าน ยิ่งสวดมาก ยิ่งได้ลาภมากยิ่งสวดยิ่งขายดี!!! ★ พระคาถาค้าขายดี สำหรับพ่อค้าแม่ค้าสวดแล้วขายดี ร่ำรวย★ สวดคาถา เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและร้านค้ากิจการ ★ สวดคาถา เพื่อสั่งสมโชคให้อยู่กับตัวเรานำพาชีวิตหน้าที่การงาน กิจการ รุ่งเรือง ร่ำรวย ★ สวดคาถาแก้ไขอุปสรรคปัญหา ชีวิตไม่ราบรื่น เงินไม่พอใช้ เก็บเงินไม่อยู่ ★สวดคาถาเสี่ยงโชค เสริมดวง เสริมความคล่องตัวเรื่องการงานและการเงิน ★สวดคาถา มีโชคมีลาภ ดวงดีถูกหวย !★สวดเพื่อช่วยทำให้กรรมดีหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้สวด★ สามารถ เก็บและจัดเรียงบทคาถาที่สวดบ่อยได้ตามต้องการ★ สามารถ ปรับขนาดตัวหนังสือบทสวดคาถาได้ตามต้องการ- คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง-คาถาเงินล้าน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค- คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อดำ-คาถาเศรษฐีร่ำรวยเงินทอง หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ- คาถาเมตตามหานิยม-คาถาขอลาภจากพระสีวลี- คาถาร่ำรวย- คาถาค้าขายดี-คาถาค้าขายเรียกลูกค้า- คาถาเรียกเงิน เรียกลาภ- คาถาบูชาพระประจำวัน-คาถานิมิตร หวย ลอตเตอรี่- คาถาอุปถัมภ์- คาถาเอ็นดู-คาถาสาริกาลิ้นทอง- คาถาสมัครงาน- คาถาการเจรจา- คาถาเสี่ยงโชค -ฯลฯ** การท่องคาถาให้ได้ผลดี และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สุดท่านต้องดำรงอยู่ในศีลธรรมอันดี หมั่นปฏิบัติทุกวัน สม่ำเสมอมีความเชื่อมั่นในคาถานั้นๆ ที่ท่องบูชา มีสติ มีสมาธิ ในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องรู้จักขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ประกอบอาชีพสุจริตแล้วคาถาจะช่วยให้ท่าน ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน**การสวดคาถาเงินล้าน ให้อานิสงส์มาก ได้ผลเร็ว ต้องสวดด้วยใจบริสุทธิ์อย่าโลภหรือหวังอยากได้ทรัยพ์มาก ต้องหมั่นสวดมนต์คาถาพร้อมทั้งนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทุกเช้าค่ำ หรือสวดได้ตลอดเวลา ตอนเช้าหมั่น ตักบาตร ทำบุญ ก่อนจะออกจากบ้านไปทำงาน หรือก่อนจะทำกิจการใดๆให้หมั่นท่องคาถาไว้ นั่งภาวนาเป็นสมาธิยิ่งดี++ ++ spells, includingspells, money spells lucrative trade customers trade a good spell,witchcraft, fortune immortality spell to exorcise and professors,as well as the lucky number!★ magic million dollar fortune evenpray even more. Pray that good !!!★ The spell good trade Then prayfor vendors selling lucrative.★ chanting spells a fortune forhimself, and store operations.★ chanting a spell to accumulate afortune to stay with us. Bring life to flourish lucrative jobactivities.★ chanting spells solving problems Life is not smooth,not enough money, not money.★ pray luck charms added the extraagility and finance.★ chanting spells, with luck, fortune, luckwith the lottery!★ prayer to help bring good karma to support life.Pray for the happiness and prosperity.★ can store and sort Psalmchapter spells often as needed.★ scalable fonts Chants a spell ondemand- Spell millionaire father of Ghost timber port.- Spellmillionaire father stigma some milk.- a property called my blackmagic.- spells the wealthiest millionaire father paid moneyPhuttachot.- spell towards immortality- Let's fortune spells outthe phrase.- spells riches- spell good trade- Spell tradecustomers- Spells call money windfall- Spell worship daily-Powerball lottery spells Nimit- Foster spell- affecting spells-Spell Sarika Lin- Spell job- Spell negotiations- luck charms- etc**The verses give a good result. And the creation of Achievement Youmust live in morality. Keep a consistent daily practice of faith inwitchcraft and other tourist offerings concentrate on consciousliving. The key is to recognize the diligent work. Professionalintegrity And spells to help you Success in life is certain.**chanting spells million The refit very quickly to pray with a pureheart. Do not be greedy, or hope for anything more either. Alwayschanting spells And you think of the Buddha, Dharma, Sangha monksevery morning or evening prayer at any time, always put me in themorning before leaving for work. Or before making any transaction.To keep the verses Sitting meditation, prayer is better
ทายชื่อเพลง 1.1
StarVision
>>> คุณรู้จักชื่อเพลงมากแค่ไหน ?? เกมทายเพลงเกมส์ปริศนาทายชื่อเพลง ปริศนาคำทาย สนุกสุดมันส์ ไปกับ เพลงไทยเพราะๆเพลงสตริง เพลงลูกทุ่ง เพลงใหม่ล่าสุด - ทายเนื้อเพลง ท่อนเพลงมันส์ท่อนเพลงโดนใจ - จัดอันดับคะแนนความเก่ง เซียนเพลง>> ตัวช่วย-คำใบ้ ชื่อศิลปินนักร้อง แนวเพลง - แสดงตัวอักษรของชื่อเพลง-รับแต้มตัวช่วยเพิ่มฟรี!>>> Do you know the song so much??Competitions, games, music, games, puzzles, riddles, fun,competitions, music and fun with songs Thailand because any stringmusic, folk songs, latest music.- enjoy music without lyrics ForestMusic Picks- the rating of the Australasian good music.>>Help- hint artist name, genre.- shows the character of the song.-earn points to help maximize free!
ฮวงจุ้ยดี 1.0.3
StarVision
*** เตรียมจัดฮวงจุ้ย ต้อนรับปีจอ 2561 *** ฮวงจุ้ย ( Feng Shui )เป็นศาสตร์โบราณที่นำพลังงานธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาเสริมพลังมนุษย์โดยมีความเชื่อว่าฮวงจุ้ยที่ถูกต้องนั้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมชีวิตให้ประสบความสำเร็จเสริมสิริมงคล เงินทองไหลมาเทมา เสริมพลังชีวิต - ธาตุฮวงจุ้ย ,ฮวงจุ้ยสี สีที่ส่งเสริมตามวันเกิด - ฮวงจุ้ยบ้าน , ฮวงจุ้ยห้องรับแขก, ฮวงจุ้ยห้องครัว , ฮวงจุ้ยห้องน้ำ , ฮวงจุ้ยห้องนอน ,ฮวงจุ้ยหน้าบ้าน , ฮวงจุ้ยประตูบ้าน , ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน -ฮวงจุ้ยคอนโด , ฮวงจุ้ยคอนโดชั้นไหน , ฮวงจุ้ยเลขที่ห้อง ,ฮวงจุ้ยทิศคอนโด - ฮวงจุ้ยที่ทำงาน , ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน ,ฮวงจุ้ยที่นั่งทำงาน - ฮวงจุ้ยธุรกิจ , ฮวงจุ้ยร้านค้า - ฮวงจุ้ยรถ ,ฮวงจุ้ยสีรถ , ฮวงจุ้ยเลขทะเบียนรถ , สิ่งศักดิสิทธิ์ภายในรถ -ฮวงจุ้ยเครื่องประดับเสริมฮวงจุ้ย - ฮวงจุ้ยจัดสวน ต้นไม้ ลานหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้าน - ฮวงจุ้ยที่ดิน ที่ดินเงินล้าน ฮวงจุ้ยทำเล -ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย - ราศีปีเกิดกับธาตุ ตามฮวงจุ้ย - เคล็ดลับฮวงจุ้ยเสริมดวง เสริมสิริมงคล ชีวิตราบลื่น เสริมพลัง เพิ่มความสำเร็จสุขภาพแข็งแรง - ดูดวง โหงวเฮ้ง ฮวงจุ้ย เสริมดวงชะตา โชคลาภ -รุ่งเรืองด้วยเคล็ดลับปรับฮวงจุ้ย - ฮวงจุ้ยบ้านรับทรัพย์ อยู่แล้วรวย- จัดบ้านอย่างไร เพิ่มเสน่ห์ เสริมความรัก - ฮวงจุ้ยเลขที่บ้านบอกความหมาย เลือกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง! - จัดร้านค้าให้ ขายของรุ่งธุรกิจพุ่ง ร้านค้ารุ่งเรือง เปิดประตูรับทรัพย์ -เลือกซื้อคอนโดตามหลักฮวงจุ้ย อยู่แล้วมีสุข -ฮวงจุ้ยเสริมธุรกิจให้มั่นคงทั้งการงานการเงินบริวาร สุขภาพและโชคลาภ- ฮวงจุ้ยร้านค้า ฮวงจุ้ยร้านอาหาร ฮวงจุ้ยร้านกาแฟจัดยังไงให้ดึงดูดลูกค้า - ฮวงจุ้ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในร้านค้าวางอย่างไรให้ขายดี ร่ำรวย - เสริมฮวงจุ้ยด้านการค้าขายการงานและขจัดอัปสรรค เงินทองไหลมาเทามา - ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานจัดให้ถูกตามหลัก เพิ่มโอกาสก้าวหน้า ทำอะไรก็สำเร็จ งานรุ่ง -วัตถุมงคล เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน ห้อยหน้ารถ หน้าบ้าน หน้าร้านค้าของมงคล เสริมฮวงจุ้ยด้านการค้าขาย การงานและขจัดอัปสรรค - สัตว์มงคลเสริมดวงชะตา ประดับนำพาโชคลาภเข้าบ้าน - ฮวงจุ้ยรถ เสริมดวงรถรถถูกโฉลกคน วัตถุมงคลติดรถ -เคล็ดลับเสริมดวงด้วยฮวงจุ้ยและวิธีเสริมสิริมงคลง่าย ๆ ให้กับรถยนต์พร้อมรวบรวมเทคนิคการเลือกสีรถ ทะเบียนรถ ทิศในการออกรถใหม่และทิศจอดรถที่ถูกต้องตามราศีปีเกิด -ทำเลที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ทำแล้ว “ดี” ทำแล้ว “รวย” -การเลือกที่ดินเปล่าให้ถูกหลักฮวงจุ้ย *** Preparation feng shuiwelcome the year 2561. *** Feng Shui (Feng Shui) is an ancientscience that natural energy. Environmental and human empowermentThe belief that feng shui can be a part in helping to make life asuccess. Promote prosperity Gold Ood Empower Life - Elements ofFeng Shui, Feng Shui colors that promote the Day. - Feng Shui home,Feng Shui living room, kitchen feng shui, feng shui bathroom, fengshui bedroom, feng shui home, Feng Shui door, feng shui at home. -Condo Shui, Feng Shui, which floor condo, feng shui room number,feng shui, the condo. - Feng shui office, feng shui desk, feng shuiseat. - Feng Shui for Business, Feng Shui shop. - Feng Shui car,feng shui color, feng shui car number, something sacred rightinside the car. - Feng shui jewelry Feng Shui. - Feng Shui gardentree house forecourt area. - Feng Shui Land Discover the land offeng shui. - The science of Feng Shui - zodiac year of birthaccording to the feng shui elements. - Feng Shui Tips promoteprosperity Amulet life smooth power increase success. healthy -Horoscope, Feng Shui physiognomy fortune fortune. - flourish withtips Feng Shui. - Feng Shui home agents are already rich. - TheHouse, however, add a charm for me. - Feng Shui at home, meaning agood choice to finish more than half! - The sale of the stores tohit stores next business prosperity. Door estate - Buy a condo,according to Feng Shui. Then there is joy - Feng Shui accessoriesbusiness as a stable financial dependents. Health and fortune -Feng Shui Store Feng Shui Restaurant Feng Shui Coffee Arranged toattract customers - Feng Shui things in stores. How lucrative placeto sell well - Feng Shui aspects of the trade. And eliminate theAngel Greco. Gray's money flows - Feng Shui Desk Was provided byIncrease Opportunities What's next for success - Welcome homedecoration hanging ornaments car front page of the store auspiciousFeng Shui in the trade. And eliminate the Angel Greco. - sacredanimals adorn the fortune brought him a fortune. - Feng Shui carAmulet Amulet car, tell them the car. - Light with Feng Shui tipsto promote prosperity and simple to assemble cars with alternativetechniques to paint the car in a new car. And the parking is rightunder the zodiac sign of birth. - Location-based feng shui to do"good," then the "rich". - The land that is feng shui.
แต่งรูป Christmas 1.6
StarVision
Merry Christmas & Happy New Year 2016- Decorate your adorableimages- Sticker collection for Christmas & New Year 2016-Beautiful background of Christmas for you- Add text to the imageoff different font size and color- Save it and share with familyand friend on social : Line, Facebook, Instagram and others
คาถาป้องกันภัย แคล้วคลาด 1.2
StarVision
>> รวมคาถาอาคม ขลัง ศักดิ์สิทธิ์ สุดยอดคาถาป้องกันตัวป้องกันภัยอันตราย คาถาเดินทางปลอดภัย คาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคาถาป้องกันงู ป้องกันสัตว์ร้ายนานาชนิด ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสวดเป็นประจำ ช่วยทำให้มีสมาธิ เสริมสิริมงคล สะเดาะเคราะห์ป้องกันภยันตรายต่างๆ ★ สามารถ เก็บและจัดเรียงบทคาถาที่สวดบ่อยได้ตามต้องการ★ สามารถ ปรับขนาดตัวหนังสือบทสวดคาถาได้ตามต้องการ- คาถาโพธิบาท ป้องกันภัย 10 ทิศ-คาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ สวดสะเดาะเคราะห์กับให้ตนเอง ได้ครอบจักรวาลทั้งการเงิน การงาน ความรัก ครอบครัว- คาถาเดินทางปลอดภัย หลวงปู่ศุขท่องแล้วแคล้วคลาด เดินทางปลอดภัย- พุทธคาถา- พระคาถา พุทธ นะฤาชาหลวงพ่อสำเนียง ใช้คุ้มครองป้องกันภัย คงกระพัน กันภูติผีปีศาจ-คาถาขันธปริตร พระคาถากันงูร้าย- คาถาพระองคุลิมาล คาถาคลอดลูกง่าย-คาถาอภัยปริตร ฝันร้ายกลายเป็นดี เคราะห์ร้ายกลายเป็นดี- คาถาต่อสู้-คาถารอดพ้นอันตราย- คาถาป้องกันคุณไสย- คาถาป้องกันงู-คาถาป้องกันกันคนกลั่นแกล้ง- คาถาป้องกันตัว- คาถาป้องกันผี -คาถากันปืน- ฯลฯ*การใช้คาถาต้องใช้ด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยจึงจะได้ผลจะไม่เกิดผลใดๆ หากผู้นำไปใช้ไม่มีพื้นฐานการใช้คาถา คือ ความศรัทธาเชื่อมั่น คารวะ จิตตั้งมั่น มีสมาธิ และเคารพคาถานั้นๆ*การภาวนาคาถาที่ได้ปฏิบัติทั้ง ทาน ศีล ภาวนาไปพร้อมกันได้ทั้งอานิสงส์มหาศาล มรรคผล และลาภผลในชาติปัจจุบัน *แอพนี้เพียงรวบรวมคาถาต่างๆ เท่านั้นขอให้ทุกท่านไม่ประมาทและมีสติในการดำเนินชีวิตตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม>> Total sacred magic, magicalspells ultimate defense. Protection from harm Spells travel safetyDispel evil spell Spell prevent snakes Numerous anti-beast Noillnesses pray regularly helps to concentrate. Promote prosperityexorcise Prevent danger★ can store and sort Psalm chapter spellsoften as needed.★ scalable fonts Chants a spell on demand- Bodhispell disaster prevention THB 10 directions.- Magic 8-Universe prayto exorcise himself. Both have a wide spectrum of financial work,love, family.- Spells travel to Luang Pu Suk safe surfing andescape. travel safety- Buddhist incantation- Buddhist monks havespells Rue tea vicar accent. The protection against theinvulnerable demon.- Spell Khan paritta His spell as serpents- theprotection spell the Lima area. Spell baby friendly- Spell forgivenparitta Nightmares become better Condemned as well- Battle Spells-Spells escaped harm- Protect your magic spell- Spell preventsnakes- The spell prevent bullying- Defensive Spells- Spell Defenseghost- Spell gun- etc* The spell must be used with respect to theBuddha, it will not work. Will not result in any If the leader doesnot have to spell the basis of faith and reverence mentalconcentration entrench respect for that spell.* Prayer spells topractice, I was baptized, praying along the way. Both ambitious andenormous windfall profit in its current incarnation.* This app is acollection of spells and only ask that you be careful and consciouslifestyle. Located in good morals.
ใบหวย เลขดัง ทุกสำนัก 1.4
StarVision
ใบหวย เลขดัง ทุกสำนัก - แอพรวบรวมข่าวหวย ใบ้หวย เลขเด็ด เลขดัง หวยlottery thai lottery ลอดเตอรี่ คอหวย หวยออก หวยเด็ด หวยดังปฏิทินหวย ปฏิทินหวย 2561 สูตรหวย หวยใบเขียว สลากกินแบ่งสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยรัฐบาล หวยเลขเด็ด หวยเด็ดวันนี้หวยเด็ดเลขเด็ดงวดนี้ เลขเด็ดหวยดัง เลขเด็ดงวดนี้เลขเด็ดเกจิดังมาแรง หวยทำมือ ใบหวย ใบ้หวย ใบ้หวยแม่นๆ ใบ้หวยงวดนี้แม่นๆ สุดๆ เข้ามาหลายงวด ใบ้หวยเด็ดถูกทุกงวด งวดนี้บอกตรงๆ เลยวิเคราะห์หวย รวบรวมเหล่าหวยดังจากบรรดาสำนัก เกจิอาจารย์ดังแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ thai lotto รวมไว้ที่นี่! เพื่อเป็นแนวทางเฮงๆ รวยๆ นะคะ - หวยซอง - หวยชุด - หวยวิ่ง - หวยแม่จำเนียร -หวยเจ้าแม่ตะเคียน - หวยม้าสีหมอก - เลขเด็ดอาจารย์ดัง -เลขเด็ดหลวงพ่อ - เลขเด็ดหลวงปู่ - เลขเด็ด VIP - หวยหลวงปู่ฤาษี -หวยสำนักดังอื่นๆ - เลขเด็ดทุกสำนัก ทุกงวด - รวมสถิติหวยออก -ข่าวสารวงการ ลอตเตอรี่ เลขเด็ด หวย - บันทึกเลขเด็ดที่ชื่นชอบ -แชร์เลขเด็ด เลขดังให้เพื่อนๆ พ่อแม่ ญาติพี่น้องได้ ทาง Facebook ,Line *** อัพเดททุกงวด ส่งตรงถึงคุณ *** A lottery as every office -Apple news aggregator lottery hint lucky number numbers the lotterylottery thai lottery through a lottery neck lottery lottery lotterypick lottery as calendars, lottery calendar raffle 2561 Formulalottery lottery green card lottery lottery lottery lottery. luckynumber lottery pick today Lucky lottery lucky number this quarterThe lucky number lottery Lucky number this quarter Rules pundits asa force for lottery raffle tickets hint hint hint batting battingaround this period into several installments. Hint was decidedlyperiod For this analysis tell me the lottery numbers are gatheredfrom the Bureau. the Hero The source of credible thai lottoincluded here! To guide outperformed any doubt it. - Lottery Case -Lottery set - run lottery - Mae Nian - Lottery goddess Showcase -Lottery gray horse - the lucky number Teacher - Rules Pastor -Rules Thread - Rules VIP - Lottery royal hermit - Office of thelottery more - The lucky number every period. - Statistics Totallottery ticket - Introductions Powerball lottery lucky number. -Save favorite lucky number. - Sharing Rules numbered as parents,relatives, friends via Facebook, Line. *** UPDATE *** periodic sentdirectly to you.
ตั้งชื่อมงคล - ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อใหม่ 1.1
StarVision
แอพตั้งชื่อมงคล ได้รวบรวมชื่อมงคล วิเคราะห์ชื่อมงคล ดูดวงชื่อทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตั้งชื่อจริง เปลี่ยนชื่อใหม่ ตั้งชื่อลูกชายตั้งชื่อลูกสาว งชื่อเล่นลูก ชื่อเสริมดวง พร้อมความหมายเป็นสิริมงคลแก่ลูกและตัวเอง ทั้งสุขภาพ โชคลาภและเงินทองแบ่งตามหมวดหมู่ดังนี้>> ตามตัวอักษร ก-ฮ>>ตามความหมาย>> ตามวันเกิด>> ตั้งชื่อตามพ่อแม่>>ชื่ออังกฤษอ่านง่าย>> ตั้งชื่อเล่นลูกชายตั้งชื่อเล่นลูกสาวApple naming ceremony Compiled auspicious nameAnalysts predict a favorable view name name name name is renamed.Named his son Daughter named nicknamed the baby names and theirmeanings added. The prosperity of their children and their ownhealth and fortune and money.By category as follows:>>alphabetically - Z.Within the meaning >>>>Birthday>> named by parents>> read simple Englishnames>> nickname son Nickname daughter
เบอร์พื้นฐาน โทรฉุกเฉิน สายด่วน 1.0
StarVision
** ค้นหาเบอร์ด่วนได้ โดยไม่ต้องใช้เน็ต **แอพ"เบอร์พื้นฐานโทรฉุกเฉิน สายด่วน" เป็นแอพที่รวบรวมเบอร์โทรฉุกเฉินรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน hotline สายด่วนต่างๆ ทั่วไทยที่จำเป็น อาทิจส100, กู้ชีพ, กู้ภัย, 191, รถหาย, ดับเพลิง,รถพยาบาล,แจ้งเหตุฉุกเฉิน, สายด่วนทางการแพทย์,สายด่วนทางหลวง,สายด่วนนักท่องเที่ยว, สายด่วนหน่วยงานราชการรวมถึงเบอร์ร้านอาหาร,ธนาคาร, ค่ายมือถือ เป็นต้นเรารวบรวมมาให้หมดแล้วในแอพนี้แอพเดียว -สามารถโทรออกผ่านทางแอพพลิเคชั่นได้เลย เพื่อความรวดเร็ว -เก็บเบอร์ที่ชื่อชอบไว้ในรายการที่ชื่นชอบ- มีเบอร์จำเป็นมากมายที่ควรมีติดไว้ในเครื่องแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนทำให้หาเบอร์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย-เก็บประวัติการโทรเพื่อใช้ตรวจสอบ-ข่าวสารที่เป็นประโยชน์- ระบบค้นหาที่ช่วยให้การหาเบอร์ง่ายและไวขึ้นเพื่อให้ทันในวินาทีฉุกเฉิน[+]สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายอาทิเช่น-แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด- แจ้งอัคคีภัยสัตว์เข้าบ้าน-ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท-สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว-ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์[+]สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินกู้ชีพ- หน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล-ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร- ศูนย์ประชาบดีแจ้งคนหาย-ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม[+] สายด่วนการขนส่ง-ตำรวจทางหลวง-ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)-บริษัท ขนส่ง จำกัด[+]สายด่วนบริการทางการแพทย์-สายด่วนยาเสพติดกรมการแพทย์- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -ศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี-สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา[+]สายด่วนแจ้งเหตุสาธารณูปโภค-การไฟฟ้านครหลวง- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -การประปานครหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค-ชลประทานบริการประชาชน[+]สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการอาทิเช่น-ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน- วุฒิสภา - กรมศุลกากร-สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง[+]สายด่วนติดต่อธนาคาร/แจ้งบัตร ATM– บัตรเครดิตหาย อาทิเช่น-ธนาคารออมสิน- ธนาคารกรุงเทพ-ธนาคารกรุงไทย- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา-ธนาคารซิตี้แบงก์-ธนาคารกสิกรไทย- ธนาคารไทยพาณิชย์ - ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน)-สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM –บัตรเครดิต[+]สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม- TOT -AIS- TRUE -DTAC[+] สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์-บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์BUG - บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์TOT-บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง[+]สายด่วนแจ้งเหตุอื่นๆสื่อวิทยุ ศูนย์ต่างๆ- ศูนย์ดำรงธรรม-ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน-ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว NOTE:แอพนี้จำเป็นต้องมีการเข้าถึงสิทธิ์ตามข้างล่างนี้เมื่อใช้งานในฟังก์ชั้นนั้นๆ*CALL_PHONE เพื่อใช้สำหรับการโทรออก*WRITE_EXTERNAL_STORAGE*READ_EXTERNAL_STORAGE** Quick LookupWithout net **Apple "the basicemergency hotline," a collection ofapps. Emergency TelephoneNumbers Get emergency hotline hotlinearound Thailand needed, suchas the 100, rescuers, rescue, 191,stolen vehicles, fire engines,ambulances, emergency, hotline,medical hotline highway, hotlinetourists. Hotline GovernmentAgencies The number of restaurants, abank, a mobile camp, so wegathered, then the app is the only app.-to make calls via theapp's functions at all. For quick- Store afavorite number Add toFavorites- There's plenty of need That shouldhave on yourcomputer. Divided into clear categories To make thenumberseasily.- Collect call for closer examination.- Usefulinformation-Search system allows for faster and easier to findnumbers. To keepup in the second emergency[+] Hotline for emergencynotification,for example.- notification of emergency - all kinds ofevil.- TheAnimal House Fire- Safety Center Department of RuralRoads- TouristPolice Hotline- Center for Combating Auto Theftmotorcycle[+]Hotline for emergency resuscitation.- Life W. medicalcare.- Thecomplaint Bangkok- Center for Missing Persons ReportPrachabdi-Safety Communications Center[+] Transportation hotline.-highwaypolice- Traffic Command and Control Center.- Bangkok MassTransitAuthority (BMTA.).- Transport Company[+] Medical helplineservice.-Department of Medical Drugs Helpline.- National HealthSecurityOffice- Toxicology Center Ramathibodi Hospital- Hotline,the Foodand Drug Administration.[+] Hotline notificationutility.-Metropolitan Electricity Authority- PEA- MWA- TheProvincialwaterworks authority- Irrigation Public Service[+]Hotline contactssuch as government agencies.- Local governmentservices tocitizens.- Senate- Customs department- Office ofConsumerProtection.- Commission on Elections[+] Hotline Contact /ReportCard ATM - such as credit card missing.- Bank- Bangkok Bank-KrungThai Bank Public Company Limited- Krungsri Ayudhya Bank-Citibank-Kasikorn Bank- Commercial Bank of Thailand- UnitedOverseas Bank(Thai).- For more information card attached ATM -credit cards.[+]Hotline for emergency services ortelecommunications.- TOT- AIS-TRUE- DTAC[+] Hotline telephonenumber search service.- Phoneservice inquiries BUG- TOT PhoneLookup Services- Yellow PagesPhone Lookup Services.[+] Hotline thatother media centers.- CenterDamrongtham- Center for Public Sector.-Center for the Protectionof Children and Families.NOTE: This apprequires access to theright, below. When using the feature classitself.* CALL_PHONE tobe used for outgoing calls.*WRITE_EXTERNAL_STORAGE*READ_EXTERNAL_STORAGE