Stefan Mihaylov Apps

Loading...
Quiz Mania Bulgaria 1.6
Quiz Mania Bulgaria е игра с интересни въпроси.Въпросите в игратасаразделени по трудност и обхващат темите: - история (българскаисветовна; обхваща и политика)- география- български езикилитература (включително изкуства)- науки (астрономия,физика,биология, химия)- развлечения (включително филми, музикантии тн.)-спорт и др.Има два типа на игра - аркадна и свободна:-АРКАДНАТАигра ви носи диаманти и XP (за рейтинг).Състои се от 30въпроса (посложност: 5 лесни, 10 средни и 15 сложни) и обхващавсички теми. Завсеки въпрос имате време за отговора, както следва:15 секунди залесните въпроси, 20 сек. за средните и 30 сек. засложните.-СВОБОДНАТА игра НЕ променя вашият рейтинг и НЕ ви носидиаманти.Всвободната игра можете да изберете на каква тема (илитеми) да савъпросите и имате право на грешки (имате животи), броятна коитозависи от вашият ранк.Ако не сте сигурни за някой въпрос,можете даизберете между 3 вида жокери (които купувате от менютосъсспечелените диаманти в играта), които да ви помогнат:- жокерзаподмяна на въпрос- жокер за изключаване на един грешенотговор(може да се прилага 2 пъти на въпрос)- жокер за допълнителновремеза отговор (само в аркадните игри)Колкото по-висок "левъл"ставате- толкова повече привилегии получавате в играта.Научете новинеща иобогатете общата си култура по приятен начин!*Ако иматежелание дапишете нови въпроси за играта, моля обърнете се към менна имейл:stefanmihaylov13@gmail.comQuiz Mania Bulgaria is a gamewithinteresting questions.The questions in the game are dividedbydifficulty and cover the following topics:- History (Bulgarianandworld; encompasses policy)- geography- Bulgarian languageandliterature (including arts)- science (astronomy, physics,biology,chemistry)- entertainment (including movies, musicians,etc.).-sports and more.There are two types of gameplay - arcade andfree:-arcade game brings diamonds and XP (rating).It consists of30questions (complexity: 5 easy, 10 medium and 15 complex) andcoversall topics. For each question, you have time to reply asfollows:15 seconds of easy questions, 20 seconds. for medium and30s. forthe complex.- Free game does not change your score and youdo notwear diamonds.In the free game you can choose on what topic(ortopics) have questions and you are entitled to errors (havelife),the number of which depends on your rank.If you are unsure ofaquestion, you can choose between three types of wild cards (youbuythe menu with earned diamonds in the game) to help you:-Wildreplacement question- Wild EXCEPT for a wrong answer (canbeapplied two times per question)- Joker extra response time (onlyinthe arcades)The higher "LEVAL" become - the more privileges yougetin the game.Learn new things and enrich their general culture inafun way!* If you wish to write new questions about the game,pleasecontact me on email: stefanmihaylov13@gmail.com