Stockholmsmässan Apps

Loading...
Stockholm Furniture&Light Fair 1.9.2
See and experience the world’s largest meetingplace for Scandinavian design!Download the Stockholm Furniture & Light Fair app and getaccess to all information on events at the fair during theweek.The app will guide you to more than 700 exhibitors, inspiringseminars and exhibitions – anything happening between 9 and 13February, 2016.- Stockholm Furniture Fair – the largest furniture fair innorthern Europe, featuring furniture for home, office and publicareas.- Northern Light Fair - International lighting fair for home andpublic areas. Stockholm Furniture & Light Fair, 9-13 Februaryat Stockholmsmässan.- Stockholm Design Week – showing what the city has to offeranyone interested in design, in addition to SFF & NLF, 8-14February. (separate app)
Mitt kök-mässan Stockholm 1.9.0
På Mitt kök-mässan kan besökaren köpa ettvinglas + dryckeskuponger och gå runt i hallen och provsmaka vinfrån de olika importörerna.De två scenerna i hallen är fullmatade med spännande mat- ochdryckeshändelser. Kockarnas krog är restaurangen där sju avSveriges mest kända kockar har satt samman en gemensam meny genomatt bidra med varsin rätt.Boka upplevelsepaket, matlagningskurs eller vinprovning och fåen helhetsupplevelse. Välkommen att smaka och inspireras!Ladda ner appen och få tillgång till all information omutställare och aktiviteter under 5-8 november 2015. Mitt kök-mässanarrangeras av Stockholmsmässan i samarbete med TV4-Gruppen och Alltom Mat.In My Kitchen exhibition,visitors can buy a wine glass + beverage coupons and walk around inthe hall and sample wines from the various importers.The two scenes in the hall is packed full of exciting food andbeverage events. Chefs restaurant is the restaurant where seven ofSweden's most renowned chefs have put together a common menu bycontributing with their own right.Book experience packages, cooking classes or wine tasting andget a complete experience. Welcome to taste and be inspired!Download the app and get access to all information aboutexhibitors and activities for 5-8 November 2015. My Kitchen Fair isorganized by the Stockholm International Fair in cooperation withTV4 Group and All About Food.
Stockholm Design Week 1.9.2
See and experience the world’s largest meetingplace for Scandinavian design!Download the Stockholm Design Week app and get access to allinformation on events during the week. The app will guide you toabout 70 events all over the city – everything that’s happeningbetween 8-13 February, 2016.The Stockholm Design Week app shows what the city has to offeranyone interested in design, in addition to Stockholm Furniture& Light Fair.Stockholm Furniture & Light Fair, 9-13 February atStockholmsmässan has a separate app.
Mitt kök-mässan Göteborg 1.9.0
På Mitt kök-mässan kan besökaren köpa ettvinglas + dryckeskuponger och gå runt i hallen och provsmaka vinfrån de olika importörerna. På scenen i hallen besöker några avSveriges mest namnkunniga kockar och kända profiler vår scen ochlär ut sina bästa knep. Boka upplevelsepaket, matlagningskurs ellervinprovning och få en helhetsupplevelse.Välkommen att smaka och inspireras! Ladda ner appen och fåtillgång till all information om utställare och aktiviteter under10-13 september 2015.Mitt kök-mässan arrangeras av Stockholmsmässan i samarbete medTV4-Gruppen och Allt om Mat.In My Kitchen Fairvisitors can buy a wine glass + beverage coupons and walk around inthe hall and sample wines from the various importers. On the stagein the hall visiting some of Sweden's most renowned chefs and knownprofiles our stage and teach their best tricks. Book experiencepackages, cooking classes or wine tasting and get a completeexperience.Welcome to taste and be inspired! Download the app and getaccess to all information about exhibitors and activities during 10to 13 September 2015thMy Kitchen Fair is organized by the Stockholm International Fairin cooperation with TV4 Group and All About Food.
SKYDD-Mässan, 14-16 October 1.8.5
Scandinavia’s largest and most importantmeeting place for security, fire and rescue. The fair is organised14-16 of October with about 220 exhibitors and 15 000 visitors. Inparallel, a brand new trade fair for personal protective equipmentis organised, Nordic Safety Expo.
FORMEX 1.9.3
Formex - the largest interior design fair forNordic design.The fair is a meeting place for 850 exhibitors, 25,000 nationaland international visitors and over 800 media representatives.Formex is a trade fair that is open for anyone who is active in thefollowing areas: gifts, home textiles, furnishings, fashion,delicacies and toys. Minimum age 15 years.Download and get all information about exhibitors and activities atFormex 20-23 January 2016.
Antikmässan 1.9.2
Årets antik- och inredningshändelseAntikmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö är årets höjdpunkt förantik- och inredningsentusiaster.Här möter du 250 utställare av antikviteter, modern design,konst, vintage, kuriosa och byggnadsvård. Träffa branschensexperter, lyssna på intressanta kostnadsfria föredrag ochinspirerande utställningar.Allt du behöver för att ge ditt hem en personlig prägel och enunik inredning. Allt är till salu! Ladda ner appen och få tillgångtill all information om utställare och aktiviteter underAntikmässan den 18-21 februari 2016. Arrangeras avStockholmsmässan.This year's antique andinterior design event Antiques Fair at Stockholm InternationalFairs is the year's highlight for antique and interior designenthusiasts.Here you will meet 250 exhibitors of antiques, modern design,art, vintage, curiosities and building. Meet with industry experts,listen to interesting free lectures and inspirationalexhibitions.Everything you need to give your home a personal touch and aunique interior design. Everything is for sale! Download the appand get access to all information about exhibitors and activitiesduring the Antique Fair on 18 to 21 February 2016. Organised by theStockholm International Fairs.
Riksstämma och Swedental 1.8.6
Odontologisk Riksstämma &Swedental,13-15november 2014.Föreningen Svensk DentalhandelSvenska Tandläkare-SällskapetStockholmsmässanDental MedicineConvention& Swedental 0.13 to 15 November 2014.Swedish Dental Trade AssociationSwedish Dental-SocietyStockholm International Fairs
Acadermia 1.9.0
Sveriges ledande mötesplats inommodernskönhet.Acadermia lyfter, i en exklusiv inramning, fram det bästa ochdetsenaste inom skönhet med fokus på kunskap, kvalitet ochsäkerhet.Eventet som är öppet både för konsument och bransch ochbjuder påföreläsningar med ledande experter, workshops,branschmingel,shower, champagnebar och anti-aging café. Provabehandlingar ochköp produkter till fantastiska mässpriser!Acadermia verkar för ensäkrare skönhetsbransch.Acadermia går parallellt med Allt för HälsanochFitnessfestivalen. Tillsammans bildar de Fit for Life WKND.Tremässor – en biljett!Ladda ner appen och få tillgång till all informationomutställare och aktiviteter under 27-29 novemberpåStockholmsmässan.Sveriges ledande mötesplats inom modern skönhet.Acadermia lyfter, i en exklusiv inramning, fram det bästa ochdetsenaste inom skönhet med fokus på kunskap, kvalitet ochsäkerhet.Eventet som är öppet både för konsument och bransch ochbjuder påföreläsningar med ledande experter, workshops,branschmingel,shower, champagnebar och anti-aging café. Provabehandlingar ochköp produkter till fantastiska mässpriser!Acadermia verkar för ensäkrare skönhetsbransch.Acadermia går parallellt med Allt för HälsanochFitnessfestivalen. Tillsammans bildar de Fit for Life WKND.Tremässor – en biljett!Ladda ner appen och få tillgång till all informationomutställare och aktiviteter under 27-29 november 2015påStockholmsmässan.Sweden's leading venueinmodern beauty.Acadermia lift, in an exclusive setting, the best and the latestinbeauty with a focus on knowledge, quality and safety. The eventisopen to both consumers and the industry and offers lecturesbyleading experts, workshops, industry-mingling, shows, champagneandanti-aging café. Try treatments and purchase products atfantasticfair prices! Acadermia pushing for safer beauty industry.Acadermia runs parallel to All for Health and FitnessFestival.Together, the Fit for Life WKND. Three exhibitions -oneticket!Download the app and get access to all informationaboutexhibitors and activities during November 27 to 29 atStockholmInternational Fairs.Sweden's leading venue in modern beauty.Acadermia lift, in an exclusive setting, the best and the latestinbeauty with a focus on knowledge, quality and safety. The eventisopen to both consumers and the industry and offers lecturesbyleading experts, workshops, industry-mingling, shows, champagneandanti-aging café. Try treatments and purchase products atfantasticfair prices! Acadermia pushing for safer beautyindustry.Acadermia runs parallel to All for Health and FitnessFestival.Together, the Fit for Life WKND. Three exhibitions -oneticket!Download the app and get access to all informationaboutexhibitors and activities during November 27 to 29 2015StockholmInternational Fairs.
Hem & Villa Stockholm 1.9.0
Hem, villa & bostadsrätt är Nordensstörstaboendemässa med produkter för hela hemmet.En komplett mötesplats för dig som ska renovera, bygga omellervill ha ny inspiration.Ladda ner appen och få tillgång till all information omutställare,aktiviteter och föredragsprogram.Arrangeras på Stockholmsmässan 8-11 oktober 2015.Home, villa&condominium is the largest housing fair with products fortheentire home.A complete forum for people to renovate, rebuild or wantnewinspiration.Download the app and get access to all information aboutexhibitors,activities and lecture programs.Held at Stockholm International Fairs 8 to 11 October 2015th
Fitnessfestivalen 1.9.0
Norra Europas största träningsmässa kommertillStockholm! Efter elva år på Svenska Mässan i Göteborg flyttardettastora och omtalade event till Stockholmsmässan.Fitnessfestivalen,som hade över 200 utställare och över 20 000besökare förra året,växer nu alltså ytterligare. Fitnessfestivalenger dig garanteradträningsinspiration under ett helt år!Mässans huvudområden innehåller det mesta du kan önska inomträningsåsom kläder, kost, kosttillskott, träningsutrustning,utbildningsamt ett affärsområde för alla verksammainomklubbträningsindustrin.Fitnessfestivalen går parallellt med Allt för HälsanochAcadermia Tillsammans bildar de Fit for Life WKND. Tre mässor –enbiljett!Ladda ner appen och få tillgång till all informationomutställare och aktiviteter under 27-29 novemberpåStockholmsmässan.Northern Europe'slargestfitness trade show will come to Stockholm! After elevenyears atthe Swedish Exhibition Centre in Gothenburg move this largeandrenowned event to Stockholm International Fairs. FitnessFestival,which had over 200 exhibitors and over 20,000 visitorslast year,is now growing, therefore further. Fitness Festival givesyouguaranteed workout inspiration for a whole year!The fair's main areas contains pretty much everything you couldwantin exercise such as clothing, diet, supplements, exerciseequipment,training, and a business for everyone involved in theclub fitnessindustry.Fitness Festival runs parallel to all of Health andAcadermiaTogether, the Fit for Life WKND. Three exhibitions -oneticket!Download the app and get access to all informationaboutexhibitors and activities during November 27 to 29 atStockholmInternational Fairs.
Allt för hälsan 1.9.0
Nordens största livsstilsmässa inom hälsa.Alltför Hälsan är en årlig mötes- och marknadsplats där bådeinbitna ochnyblivna anhängare av en hälsosam livsstil, får fullöverblick överallt som är värt att veta och uppleva inom friskvårdochegenvård.Här får du motivation, inspiration och kunskap att välja ensund,frisk och välmående livsstil.Mässans huvudområden innehåller det mesta du kan önska inom hälsa:-Kost & Energi-Träning & Motion-Yoga-Behandling & Relax-Kropp & SjälAllt för Hälsan går parallellt med FitnessfestivalenochAcadermia som tillsammans bildar Fit for Life WKND. Tre mässor –enbiljett!Ladda ner appen och få tillgång till all informationomutställare, fria seminarier, scenföredrag, prova-på-aktiviteterochuppvisningar under 27-29 november på Stockholmsmässan.Scandinavia'slargestlifestyle fair for health. All for Health is an annualmeeting andmarket place where both avid and expectant supporters ofa healthylifestyle, get a full overview of everything that is worthknowingand experience in wellness and self-care.Here you get motivation, inspiration and knowledge to chooseasound, healthy and prosperous lifestyle.The fair's main areas contains pretty much everything you couldwantin health:Energy & -Kost-training & Exercise-yoga-Treatment & Relax-Kropp & SoulAll for Health runs parallel to the Fitness FestivalandAcadermia which together form the Fit for Life WKND.Threeexhibitions - one ticket!Download the app and get access to all informationaboutexhibitors, free seminars, stage presentations, hands-onactivitiesand demonstrations during the November 27 to 29 atStockholmInternational Fairs.
Bak- & Chokladfestivalen 1.9.0
Bak- & Chokladfestivalen – Nordensstörstamötesplats för bak- & chokladvänner. Förutom enfantastisk ochsmakrik utställning blir det bak- ochchokladdemonstrationer ochintervjuer med konditorer ochchocolatierer på scenen, tävlingarsom till exempel Årets Konditor,Årets Pralin, Kladdkakeracet mm.Missa inte heller Baklabbet, där man lär sig mer ombakning,dekorering mm av proffsen, och Smaklabbet, därprovsmakningar avbakverk, choklad, dryck mm genomförs.Baking &ChocolateFestival - Scandinavia's largest meeting place for bakingandchocolate lovers. Besides a fantastic and tasty exhibition willbethe background and chocolate demonstrations and interviewswithconfectioners and chocolatierer on the stage, competitions suchasthe Pastry Chef of the Year, the Year Praline, Kladdkakeracet mm.Do not miss Baklabbet, where you learn more aboutbaking,decorating, etc. of the pros and flavor lab, where tastingsofpastries, chocolates, drinks, etc. are implemented.
Persontrafik 1.8.5
Persontrafik är kollektivtrafikbranschensisärklass största och viktigaste mötesplats.Hit kommer man för att söka ny kunskap, hitta nyaleverantörer,lyssna på intressanta föredrag och ha kul påkvällarna.Ladda ner appen och få tillgång till all informationomutställare, aktiviteter och föredragsprogram Persontrafik28-30oktober 2014.Passenger'spublictransportation industry's largest and most importantmeetingplace.People come here to seek new knowledge, find new suppliers,listento interesting presentations and have fun in the evenings.Download the app and get access to all informationaboutexhibitors, activities, and lecture programs Passenger 28 to30October in 2014.
Fotomässan 1.9.0
Fotomässan-Stockholm 2015Appen för Nordens största mötesplats för fotografiochbildkommunikation.Ladda ner appen Fotomässan-Stockholm 2015 och få tillgångtillall information om utställare och aktiviteter under Fotomässan6-8november. Arrangeras av Stockholmsmässan. Med den här appen hardualltid med dig din egen guide till Fotomässan och kanenkeltförbereda ditt mässbesök. Här hittar du allautställare,bildutställningar, seminarier, fotografer och allainspirerandeaktiviteter som erbjuds på mässan.Photo Fair-Stockholm 2015The app for the Nordic region's largest meeting placeforphotography and imaging.Download the app Fotomässan-Stockholm 2015 and get access toallinformation about exhibitors and activities during the PhotoFairNovember 6 to 8. Organized by the Stockholm InternationalFairs.With this app you will always have with you your own guidetoFotomässan and can easily prepare for your visit. Here youwillfind all exhibitors, photo exhibitions, seminars, photographersandall the inspiring activities on offer at the fair.
Trädgårdsmässan 1.9.4
Nordiska Trädgårdar är denledandeträdgårdsmässan i Norden.Med 55 000 - 60 000 besökare, 350-400 utställare och600 representanter för media kan vi också med fog påstå attviärden största årliga trädgårdsmässan.Ladda ner appen och få tillgång till all informationomutställare och aktiviteter under 21-24 april. ArrangerasavStockholmsmässan.Nordic Gardens istheleading horticultural fair in the Nordic region.With 55,000 to 60,000 visitors, exhibitors and 350-400600 representatives of the media, we can justifiably say thatwearethe largest annual garden fair.Download the app and get access to all informationaboutexhibitors and activities during 21 to 24 April. Organized bytheStockholm International Fairs.
Vildmarksmässan 1.9.3
Vildmarksmässan är mötesplatsen för digvillprova det senaste, prata med experter, lyssna påintressantaföredrag eller boka årets spännande semesterresa! Påmässan hittardu över 100 utställare som visar upp sina prylar,destinationer ocherbjuder expertråd oavsett om du är proffs,entusiast ellernybörjare. Vildmarksmässan arrangeras en gång per årunder vårentillsammans med Allt för Sjön. Ladda ner appen och fåtillgång tillall information om utställare, aktiviteter ochföredragsprogramunder Vildmarksmässan 11- 13 mars 2016. ArrangerasavStockholmsmässan.Wilderness Fair isthevenue for you to want to try the latest, talk with experts,listento interesting lectures or book this year's exciting holiday!Atthe fair you will find over 100 exhibitors showing offtheirgadgets, destinations and offers expert advice whether you areaprofessional, enthusiast or beginner. Wilderness Fair isorganizedonce a year in the spring along with all of the Sea.Download theapp and get access to all information about exhibitors,activitiesand lecture programs in the Wilderness Fair, 11- 13 March2016.Organized by the Stockholm International Fairs.
Hem & Villa Göteborg 1.9.0
Hem, villa & bostadsrätt är Nordensstörstaboendemässa med produkter för hela hemmet.En komplett mötesplats för dig som ska renovera, bygga om ellervillha ny inspiration.Ladda ner appen och få tillgång till all information omutställare,aktiviteter och föredragsprogram.Arrangeras på Svenska Mässan 10-13 september 2015.Home, villa&condominium is the largest housing fair with products fortheentire home.A complete forum for people to renovate, rebuild or wantnewinspiration.Download the app and get access to all information aboutexhibitors,activities and lecture programs.Arranged at the Swedish Exhibition September 10 to 13 2015th
io.trueflow.sthlm.app 1.6.0
Find all of Stockholmsmässan’s events in one place. Download theapp and see our current events, exhibiting companies, the seminarprogram as well as practical information about tickets, directionsand restaurants on site. Stockholmsmässan is the largest meetingplace in the Nordic region. We have we have been organizingmeetings that provide inspiration, knowledge and business for morethan 70 years. Upcoming fairs soon in app: Stockholm FurnitureLight Fair, Allt för sjön, Vildmarksmässan, Antikmässan
Stockholm Design Week 1.4.5
Experience Stockholm Design Week Feb 5-11 2018 - more than 100design-related events all around Stockholm! The Stockholm DesignWeek app is the perfect tool to get an overview of everything thecity has to offer, in addition to Stockholm Furniture & LightFair.Please visit www.stockholmdesignweek.com or download theStockholm Design Week app for the most up to date information onall the events. See you out there!