Sudhakar Kanakaraj Apps

Loading...
Tamil Stories Collection 10.0
எண்ணற்ற எழுத்தாளர்களின் கைவண்ணத்தில் அற்புதமான சில சிறுகதைகளைநாங்கள் தொகுத்து வழங்குகிறோம். இவை அனைத்தும் உங்கள் வாழ்க்கையைஒட்டிய நெருக்கமான கதைகள். இதில் உலாவும் கதாப் பாத்திரங்களைநீங்களும் கூட உங்கள் வாழ்நாளில் சந்தித்து இருக்கலாம். ஏன்? நீங்களேகூட இந்தக் கதையில் வரும் ஒரு காதாபாத்திரமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் உலாவரலாம். அந்தவகையில் நிஜங்களை மட்டுமே கருவாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டகற்பனைக் கதைகள் தான் இவை. இவற்றை படிக்க, படிக்க உங்கள் மனம் மேலும்கேட்கும். அப்படிப் பட்ட கதைகளை தான் நாங்கள் இங்கு தொகுத்துவழங்கியுள்ளோம். அவசியம் அனைவரும் படியுங்கள். உங்கள் நேரத்தைஅற்புதமாகச் செலவழியுங்கள். Dear Friends, with this app, you all canread different short stories that I collected in Tamil. It hasstories from Our Great writers. With this app, you will seemultitude of stories and its themes, you will travel to ancienttamil lives to modern tamil lives as well. We hope you enjoy thenovel in your Android mobile, please do rate this app and leaveyour valuable comments & feedbacks. About the App, TAMIL TEXTRENDERING ENGINE All these stories are rendered in a book stylewith a clear tamil texts that makes the reading experience a bliss.READING PREFERENCES You can change the font sizes and backgroundsto match your own preferences. Below are the set of availablereading modes. Day Light Night Mode Sepia Modern OTHER FEATURES Youcan add and manage bookmarks to visit the read pages again, alsoyou can open the last read page every time. The pages will appearin full screen mode, you can turn by swiping left & right.Please do rate us and leave your valuable comments. We will be gladto improve the app from your suggestions and comments.
History of Proverbs in Tamil 5.0
தமிழில் பழமொழிகள் வந்த விதங்களைக் கதை வடிவில்நாங்கள் இதில் சொல்லி இருக்கிறோம். இன்றைய காலத்தில் எண்ணற்றப்பழமொழிகள் தவறாக அர்த்தம் கொண்டு சொல்லப் படுகின்றது. அதனை மனதில்கொண்டு பழமொழிகளின் உண்மை அர்த்தத்தை மக்களிடம் கொண்டு போய்சேர்க்கவேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே இந்தப் பயன்பாட்டை நாங்கள் அளித்துஉள்ளோம். இதனை அனைவரும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன் பெரும்படித்தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். அத்துடன், உங்களது கருத்துக்களையும்அவசியம் எங்களுக்குத் தெரிவிக்கவும். அதனால், எங்களால் இந்த ஆப்பைஇன்னும் அதிகம் மேம்படுத்த முடியும். நன்றி.Here is the app on findings about tamil proverbs and theirexplanations written in story telling style. The app also discussesabout how proverbs came to existence in tamil.Please note, the intent of the app is to let our people to readtamil language in emerging technologies such as Mobile, Wearablesetc. If you think, the app presents any copyrights materials,please write a mail to me at sudhakar.kanakaraj@gmail.com.I'm more than happy to remove those materials.you can free download History of Proverbs in Tamil bookமேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Ludo Classic 49.1
NEW: Multiplayer Online with Facebook Friends & BluetoothOption available now. Calling all the kings of Ludo game, here isyour most popular & most loved Ludo game in its classical form.How often you all wondered if we have a Ludo game in the woodenboard? The board that we used to play when we were kids. The verysmell of the wood, the sketching of colors, the die (dice) andtokens that will take us back to our childhood days. I kept thisvery experience as my goal when I designed the game for you all tocherish those childhood moments. So, get ready and travel back toold days and rule the Ludo kingdom. ABOUT Ludo is a strategy boardgame for 2 to 4 players and is being widely played in India, Nepal,Algeria and many Asian, Latin, European countries. It is alsocalled as Parchisi, Parcheesi, and Laadhuu. The goal is simple,each player has to race their four tokens from start to finish(home) according to rolls of a single die or dice. DESIGN You gotclassic wood and neo-Ludo boards (paper & white). The woodboard, die & tokens are a timeless design. It gives you abetter visual experience and nostalgic feelings. The sketch marksand crystal clear tokens will make us feel the same old classicludo board. The board is the square shape with 3 columns of squaresand supports up to 4 players (2, 3 & 4 players in combinationwith Computer). Each player will take one color from bright yellow,green, red and blue. You can also assign all players as Computerand quietly watch each, it is quite a lot fun. :) DIE ROLLING Ibuilt an entirely new physics engine for die-rolling mechanics thatwill simulate the real-time rolling of a die or dice. The physicsbehind die-rolling was very challenging and I am proud to be thefirst one to implement. This will make it look like a 3D Ludo game.SETTINGS It has an extensive set of game settings. You can play amatch in 100s of variations to favor your own country rules. Someof them include, Star Squares (safer) Barrier Squares (Squares thatwill stop opponents to pass by) Home Squares (Entering withoutreturning opponent tokens) Magic No (Die result that makes a stagedtoken to enter its starting square) Token Moving & Die RollingSpeed OFFLINE Options to play with one or more Computer or Playersor combination. You can also choose the intelligence of Computer(Trained, Expert and Strategic) to increase the complexity level.Bluetooth Game Play option also available, you can pair up yourdevice with your opponent's devices and start a match with themoffline. ONLINE Play with your friends, family or a random playeracross the world by logging into Google Play Games / Google Plus /Facebook or as anonymous. You have options to invite your friendsor join a match hosted by your facebook and google plus friends.You can see your total wins & your rank in Global Leaderboards.There are several achievements to unlock in the kingdom of Ludo.You can also emote your tokens, and message with your opponentswhile playing the match. GAME AI The AI behind the game is built,by keeping-in-mind that the outcome of dice is always random andunpredictable whether it is thrown by player or Computer.Computer's intelligence is only to decide which tokens to choosefrom and to return the opponent's tokens from its squares or not.It doesn't have any control over the outcome/result of the die ordice. OTHERS Player Names & Colors - Can be manually decidedLast Played Match - You can quit the game and play from where youleft last time Game Instructions & Help - Helps you to followthe match easily Multi-color dies - One can easily understand who'sturn is current Decide - Before returning your opponent's tokens inyour square Real-time die feature - You can have a die or dice onyour hand, and toss it. The outcome can be fed back to the game.and much more. Please leave us your valuable feedbacks &rating, will definitely update the game with the improvements &fix the issues you report.
Snakes and Ladders Free 27.1
NEW: Multiplayer Online & Bluetooth Available Now A revampedand more entertaining Snakes and Ladders game is now free toplay... A classic board game, Snakes and Ladders (Called Ludo insome places, chutes and ladders, Parchis, Parama Patam, MokshaPatam or Vaikuntapaali in various parts of the world), is now onandroid devices. This is one of the best family board game thatclosely resembles human life. As we all go through ups and downs inour lives, the game, at the very core, teaches you the same. No onehas excelled in this game to win all the times, that indicates noone's life on the earth has only wins, ups, glories etc. It is amix of losses, downs, sorrows. So, download the game, enjoy withyour friends, family and everyone the very essence of human lifeclose matching game on your android devices. A better graphics(boards, players, and dice), making the game as one of the bestandroid game available for Snakes and Ladders. MULTIPLE BOARDSThere are 9 different boards to choose, Eggs Land Color SplashGreen Circles Forest Pinky Beauty Beach Color Scape Paint BucketsStack Classic Wood Each board presents a cleaner and neater visualeffects, so you can choose the board you would like to play with.Up to 4 Players (2 Players, 3 Players & 4 Players) can play onthe board, you can also play with Android, or let four Androidplayers compete with each other and you just view them. :) Playernames can be entered for each participant. ONLINE MULTIPLAYER Wehave integrated Google Play Game Services into the game, so you canlogin into your google+ account to play with others online. You caninvite your friends, or play with random players. You can also seethe invites from others before starting the game. ANDROID Vs PLAYERWhen you get bored, just pick up your android mobile, choose PlayerVs Android, and have a lot of fun with your own android devices. Itis lot fun as we keep beating Android by racing through ladders(laddering) or slide through snakes. GOOGLE PLAY GAME SERVICES Now,you can post your scores on Google Play Leaderboards, see how youare progressing against international players on leaderboards.There are several achievements to unlock, by keep on laddering, orwinning the game against other players etc. REAL TIME DICE THROWINGDYNAMICS We have built an engine from the ground-up level to handlethe dice throwing mechanics to be very closer to the real time. So,you feel like as if you are tossing a pair of dices from yourhands. You have four different colored dices, one color per eachplayer. Dice is completely random, the engine AI is built such away that whether you toss the dice or android tosses the dice, theoutcome is always random and unpredictable. This, you willexperience once you start playing the game, you really can'tpredict the outcome of the dice as in the case of real-time dicethrowing. COINS / PAWNS The coin movement is very entertaining, webrought some characters to the coins/pawns, so that every time yourcoin moves through ladders, it wears a smile on its face. On touchof the coin, you will see the player name popping up. OTHERFEATURES + Very good graphics so far for Snakes and Ladders games +Magic No can be set to our preference + Last Played Game Option, sothat you can exit the game anytime, and continue from where youleft last time again + Messaging, a simple messaging system isbeing built to let you know who is moving coin, throwing dice etc +Dice touch/fling option available OBJECTIVE The objective is tonavigate one's game piece from the start (bottom square) to thefinish (top square), helped or hindered by ladders (chutes) andsnakes, respectively. You have your dice to toss at, the result ofthe dice will be used to move your coin. I've also released Ludo /Parchis game, try the below link, or search Ludo in Android PlayStore,https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whiture.apps.ludoorg
Mu Va Tamil Short Stories 18.0
மு.வ எனச் சுருக்கமாக அழைக்கப்பட்ட மு. வரதராசன் 20 ஆம் நூற்றாண்டின்புகழ் பெற்ற தமிழ் அறிஞர்களுள் ஒருவர். இலக்கியக் கட்டுரைகள்,ஆராய்ச்சி நூல்கள் போன்றவை மட்டுமன்றிப் பல சிறுகதைகள், புதினங்கள்போன்றவற்றையும் எழுதியுள்ளார். அந்த வகையில் இவர் எழுதிய சிறுகதைகளில் புகழ் பெற்ற சில சிறு கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து அதனை டிஜிட்டல்வடிவில் அளிப்பதில் நாங்கள் பெருமைப் படுகிறோம். அவசியம் அனைவரும்இந்தக் கதைகளை உங்கள் கைப்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து படித்துப்பார்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். நிச்சயம் உங்களுக்கு நேரம் போவதேதெரியாது. அத்தனையும் அவ்வளவு அற்புதமான கதை அமைப்புகள். Mu.Varadarajan also known as Mu. Va. and Varatharasanar, was a Tamilscholar, author and academic from Tamil Nadu, India. He was aprolific Tamil writer. Here we are proud to publish his shortstories. The app is in remembrance of him and his works. you canfree download this app Mu Va Tamil Short Stories book About theApp, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE All these stories are rendered ina book style with a clear tamil texts that makes the readingexperience a bliss. READING PREFERENCES You can change the fontsizes and backgrounds to match your own preferences. Below are theset of available reading modes. Day Light Night Mode Sepia ModernOTHER FEATURES You can add and manage bookmarks to visit the readpages again, also you can open the last read page every time. Thepages will appear in full screen mode, you can turn by swiping left& right. Please do rate us and leave your valuable comments. Wewill be glad to improve the app from your suggestions and comments.
Thirukural in Tamil & English 1.0
திருக்குறள் (Thirukkural) உலகப்புகழ் பெற்ற தமிழ் இலக்கியமாகும்.இதனை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் என்று அறியப்படுபவர். இதில் 1330குறள்கள் பத்து பத்தாக 133 அதிகாரங்களின் கீழ் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன.திருக்குறள் சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் பதினெண்கீழ்க்கணக்குஎனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கிறது. இதுஅடிப்படையில் ஒரு வாழ்வியல் நூல். மாந்தர்கள் தம் அகவாழ்விலும்சுமுகமாக கூடி வாழவும், புற வாழ்விலும் இன்பமுடனும் இசைவுடனும்நலமுடனும் வாழவும் தேவையான அடிப்படைப் பண்புகளை விளக்குகிறது. இந்நூல்அறம், பொருள், இன்பம் அல்லது காமம் என்னும் முப்பெரும் பிரிவுகளாய்(முப்பால்) பிரித்தும் அழகுடன் இணைத்தும் கோர்த்தும்விளக்குகிறது.வாழ்வியலின் எல்லா அங்கங்களையும் திருக்குறள் கூறுவதால்,அதைச் சிறப்பித்துப் பல பெயர்களால் அழைப்பர். கருத்துக்களை இன, மொழி,பாலின பேதங்களின்றி காலம் கடந்தும் பொருந்துவது போல் கூறி உள்ளதால்இந்நூல் 'உலகப் பொது மறை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறதுதிருக்குறள் -இதற்குப் பலர் உரை எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் புகழ் வாய்ந்ததாகவிளங்குவதும் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதும் பரிமேலழகர் உரைதான்.தற்காலத்திலும் பலர் உரை எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் சிலவற்றை தமிழ்மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இந்த ஆப்பின் வாயிலாக இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்செய்து படித்து மகிழுங்கள்.அத்துடன் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்துபடிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களை எங்களிடம் அன்புடன்தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த ஆப்பைமேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள்நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம்.நன்றி.This is the best in class tamil android application you canexperience with rich content, easy navigation & loads offeatures. We brought thirukural in such a best in class androidapplication. Below are the features of this app,Kural & Kuralexplanations in Tamil & EnglishHome Widget - Daily akuralFacebook posting - You can post a kural on your facebook wallwith your customized comments, where we think you will go creativewith your friendsKural Search in EnglishKural Search in Tamil - ASimple Tamil Keyboard LayoutFavorites/Tags - You can add tags tokural and easily navigateFont size & color can be changedWethink we still have few improvements to make on this, let us knowyour feedback on our first tamil android app, we will listen toyour comments... You can free download Thirukural in Tamil &English book For our New interesting game please click thisfollowing linkhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.whiture.games.auto&hl=enமேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Dr. CN Annadurai Tamil Stories 19.0
'சர்வேஸ்வரனின் பொருள் களவு போனால் கூட சாதாரண போலீஸ்தான்கண்டுபிடிக்கிறதேயொழிய கடவுள் சக்தி அதற்கும் பயன்படுவதில்லையே - ஏன்?இந்தச் சில்லறைச் சேட்டைகளைக் கூடத் தடுக்க முடியாத தெய்வங்கள்இருப்பதால் நாட்டுக்கு என்ன பயன்?' என்று மூட நம்பிக்கைகளுக்கு சாட்டைஅடி கொடுத்து பெரியாரின் புரட்சிகரப் பாதையை பின்பற்றியவர் அறிஞர்அண்ணா. அறிஞர் அண்ணா சிறந்த பேச்சாளர் மட்டும் அல்ல. அற்புதமானஎழுத்தாளரும் கூட என்பதை இன்றைய கால கட்ட இளைஞர்களுக்கு எடுத்துக்கூறும் விதத்தில் அவர் எழுதிய தமிழ் கதைகளை நாங்கள் தொகுத்துவழங்குகிறோம். உயிரோட்டம் உள்ள இக்கதைகளை படித்து உங்கள் நேரத்தைஅற்புதமாகச் செலவழியுங்கள். இவை அனைத்தும் படிக்கப் படிக்க திகட்டாதகதைகள். Stories by Dr.CN Annadurai rendered in crystal clear tamiltext rendering engine, he is the true mesmerizer when he speaks tothe crowd, the man behind the rename of Madaras State to Tamilnadu,a true leader under whom several leaders emerged and ruledTamilnadu for decades and decades. And he is Dr. C.N. Annadurai.Except in school essays, I never get a chance to read his writings.But when you read his stories, I'm sure you will be spell-bound.His narration of story and its characters is fabulous. So bringinghis writings in Android, with my tamil text engine. About the App,TAMIL TEXT RENDERING ENGINE All these stories are rendered in abook style with a clear tamil texts that makes the readingexperience a bliss. READING PREFERENCES You can change the fontsizes and backgrounds to match your own preferences. Below are theset of available reading modes. Day Light Night Mode Sepia ModernOTHER FEATURES You can add and manage bookmarks to visit the readpages again, also you can open the last read page every time. Thepages will appear in full screen mode, you can turn by swiping left& right. Please do rate us and leave your valuable comments. Wewill be glad to improve the app from your suggestions and comments.
Thanthai Periyar Life History 12.0
பெரியார் - இவர் மூடி மறைத்து பேசத் தெரியாதவர். மூடப் பழக்கவழக்கங்களை அறியாதவர். தமிழகம் கண்ட சிந்தனை சிற்பி. மாதருக்குகலங்கரை விளக்காய் இருந்து வழி காட்டியவர். தெளிந்த ஞானத்தின்உறைவிடமாய் வாழ்ந்தவர். இன்றைய கால கட்டத்தில் வாழ்ந்து வரும் எண்ணற்றதலைவர்களுக்கு வழி காட்டியவர். இவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை தொகுத்துவழங்குவதில் நாங்கள் பெருமைப் படுகிறோம். மக்களை சில சமயங்களில்பயமுறுத்தும் ஆத்திக கொள்கைகளை தன் வாழ் நாள் முழுக்க எதிர்த்தஇப்பெரியவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அனைவரும் அறிந்து கொள்ளுமாறுகேட்டுக் கொள்கிறோம். Here is the app for us to read about one ofthe great tamil philosopher, great inspirer for women rights, whoenlighten our minds for decades, He is none but E.V Ramasamy who isotherwise called Thanthai Periyar. He was a business man, socialactivist at his early ages. Here with this app, you will read whatinspired him to become mainstream leader and became one of thegreat philosopher of our time. You can download Thanthai PeriyarLife History book on your android devices. We hope you enjoy thisapp in your Android mobile, please do rate this app and leave yourvaluable comments & feedbacks. About the App, TAMIL TEXTRENDERING ENGINE All the Life incidents of Thanthai periyaar arerendered in a book style with a clear tamil texts that makes thereading experience a bliss. READING PREFERENCES You can change thefont sizes and backgrounds to match your own preferences. Below arethe set of available reading modes. Day Light Night Mode SepiaModern OTHER FEATURES You can add and manage bookmarks to visit theread pages again, also you can open the last read page every time.The pages will appear in full screen mode, you can turn by swipingleft & right. Please do rate us and leave your valuablecomments. We will be glad to improve the app from your suggestionsand comments.
Mulla Stories in Tamil (Kids) 16.0
முல்லா நஸ்ருத்தீன் ஒரு மிக சிறந்த கவிஞர், சிறந்த நகைச்சுவையாகக்கவிதை எழுதுவதிலும் பேசுவதிலும் வல்லவர் ஆவார். இவருடைய இந்தபுகழுக்கு அவர் எழுதிய கதைகள் தான் சான்றாகும். இவருடைய கதைகள் யாவும்அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்தவற்றை ஒட்டியதாக உள்ளது. ஒரே மனிதனுக்குள்மிகப் பெரிய புத்திசாலியும் இருக்கிறான். அதே மனிதனுக்குள் அடிமுட்டாளும் இருக்கிறான் என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தது தான்இந்த முல்லாவின் கதைகள்.இந்தக் கதைகளை படிக்கும் போது சில சமயங்களில்முல்லாவைப் போன்ற புத்திசாலி இல்லை என்று தோன்றும். இன்னும் சிலசமயங்களில் முல்லா இவ்வளவு பெரிய முட்டாளா என்றும் கூடத் தோன்றும்.மொத்தத்தில் இந்தக் கதைகள் அனைத்தும் உங்களை சிந்திக்க மட்டும் அல்லசிரிக்கவும் வைக்கும். இந்த அற்புதக் கதைகளைக் கொண்ட தொகுப்பை நாங்கள்டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் இலவசமாக அளிப்பதில் பெருமைப் படுகிறோம்.அவசியம் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து படித்துப் பார்க்குமாறு அனைவரையும்கேட்டுக் கொள்கிறோம்.I'm sure Mullah and his witty stories when wewere kids will thrill us and bring back to our school days. Mullanasruddin has been part of culture of many countries.The characterMulla Nasruddin is sometimes wise, sometimes foolish, and sometimesboth. He is a unique spin on a wise sage or philosopher character.Here we are proud to publish Mulla stories. Hope it will bring backyour school days. About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE Allthese stories are rendered in a book style with a clear tamil textsthat makes the reading experience a bliss. READING PREFERENCES Youcan change the font sizes and backgrounds to match your ownpreferences. Below are the set of available reading modes. DayLightNight ModeSepiaModern OTHER FEATURES You can add and managebookmarks to visit the read pages again, also you can open the lastread page every time. The pages will appear in full screen mode,you can turn by swiping left & right. Please do rate us andleave your valuable comments. We will be glad to improve the appfrom your suggestions and comments.
Hindu Devotional Speech Tamil 9.0
இந்து மதம் கல்லிலும், கடவுளைக் காணும் அற்புதமதம். மற்ற மதங்களில் தோற்றுவித்தவர்கள் என்று ஒருவர் இருப்பார்.ஆனால், இந்து மதத்தில் அப்படி அல்ல, இதனை யாரும் தோற்றுவித்தது இல்லை.தோற்றுவிக்கவும் தேவை இல்லை. காரணம் இது ஆதியும், அந்தமும் இல்லாதமதம். அனைத்து மதக் கருத்துக்களையும் உள்ளடக்கிய தாய் நமது இந்துமதம். இப்படிப் பட்ட இந்து மதத்தில் வாழ்ந்த பெரியோர்களின்சுவாரஸ்யமான சொற்பொழிவுகளை கட்டுரைகளாக நாங்கள் தொகுத்து வழங்குவதில்பெருமைப் படுகிறோம்.இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து படித்தால் உங்களுக்கே உங்கள் மதத்தின்மீது ஒரு தனி அன்பு வருவதை உணர்வீர்கள். இது இந்துவாகப் பிறந்தஒவ்வொருவர் கைப்பேசியிலும் இருக்க வேண்டிய செயலி. அவசியம் பதிவிறக்கம்செய்யுங்கள். பயன் அடையுங்கள்.Here is my tamil reader app for devotional lovers and people whowants some inspiration from our great sages. With this app, youwill find various aanmeegam related articles written / told byvarious hindu god devotees. I sincerely hope the app will changeall your life in positive ways.About the App,TAMIL TEXT RENDERING ENGINEAll these articles are rendered in a book style with a clear tamiltexts that makes the reading experience a bliss.READING PREFERENCESYou can change the font sizes and backgrounds to match your ownpreferences. Below are the set of available reading modes.Day LightNight ModeSepiaModernOTHER FEATURESYou can add and manage bookmarks to visit the read pages again,also you can open the last read page every time. The pages willappear in full screen mode, you can turn by swiping left &right.Please do rate us and leave your valuable comments. We will be gladto improve the app from your suggestions and comments.
Tamil Short Stories Collection 12.0
'கதை' சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரையில் அனைவரும் விரும்பிக் கேட்பது.நல்ல கதைகளுக்கு எப்போதுமே மக்களிடத்தில் நிச்சயம் ஒரு வரவேற்ப்புஇருக்கும். அந்த வகையில் சுவை மிகுந்த நல்ல கதைகளை நாங்கள் தொகுத்துவழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறோம். இந்தத் தொகுப்பில் உங்களது பிரபலஅபிமான எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளும் உண்டு. இவை அனைத்தும் சுவைக்கச்,சுவைக்க திகட்டாத சிறுகதைத் தொகுப்புகள். அவசியம் அனைவரும் இந்தஇலவசப் பயன்பாட்டை கண்டிப்பாக பதிவிறக்கம் செய்து பயனடையும் படிக்கேட்டுக் கொள்கிறோம்.This is the largest tamil short storiescollection app in the android market. You have 700+ short storieswritten by well known Tamil authors. We have collected these shortstories and compiled into an Android App which you can download andenjoy the writings of our great tamil writers. Please note, if youfeel the app contains any copy-right issues, please let me know.I'm more than happy to remove that from the app. The intention ofthe app is to let everyone read tamil in this technology world. Wehope you enjoy the novel in your Android mobile, please do ratethis app and leave your valuable comments & feedbacks. Aboutthe App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE All these stories are renderedin a book style with a clear tamil texts that makes the readingexperience a bliss. READING PREFERENCES You can change the fontsizes and backgrounds to match your own preferences. Below are theset of available reading modes. Day LightNight ModeSepiaModernOTHER FEATURES You can add and manage bookmarks to visit the readpages again, also you can open the last read page every time. Thepages will appear in full screen mode, you can turn by swiping left& right. Please do rate us and leave your valuable comments. Wewill be glad to improve the app from your suggestions and comments.
Tamil to English Dictionary 1.0
நீங்கள் ஒரு முறை மட்டுமே இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து இணையதளத்தின்உதவியுடன் தமிழ் வழி ஆங்கில அகராதியை படித்துப் பயன் பெற வேண்டும்என்ற நல்ல நோக்கத்தில் இந்தப் பயன்பாட்டை நாங்கள் தந்துஇருக்கின்றோம். இதனை அனைவரும் பதிவிறக்கம் செய்து பயன் அடையும் படிவேண்டுகிறோம். அத்துடன் இந்தப் பயன்பாட்டை மேலும் எப்படிமேம்படுத்துவது என்று தங்களது பொன்னான கருத்துக்களை எங்களுக்குத்தெரிவிக்கவும். ஆங்கிலத்தில் புலமை பெற விரும்பும் ஒவ்வொருமாணாக்கருக்கும் எங்களது இந்தச் செயலி ஒரு அற்புத வரப் பிரசாதம்ஆகும். நன்றி.For our other apps please click this linkhttps://play.google.com/store/apps/developer?id=Sudhakar+Kanakaraj&hl=enHowoften we got stuck with our memory to find the right english wordsfor tamil words? It happens to me several times a day, but neverhad a handy mobile app to tell me the right english words. Here iswhat I build for this problem and share it you everyone.This isfree android app that comes handy when you get into suchsituations. This one requires INTERNET connection to pull the datafrom server. This has a simplest tamil keyboard which you caneasily type and the right english words.The app can also be anenabler for you to teach english your self during free time. Youcan type vegetables, animals, fruits, body parts etc in tamil andget the right english words.I hope this would bring you betterexperience, I need your feedback to improve this further.You canfree download Tamil to English Dictionary book.மேலும் Androidதொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களை facebook-ல் likeசெய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroidFor our other newgameshttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.whiture.games.auto&hl=en
Dr APJ Abdul Kalam Memories 19.0
'மக்களின் ஜனாதிபதி' என்று எல்லோராலும் அன்புடன் அழைக்கப் பட்டகலாமின் நினைவு எப்பொழுதும் இந்திய மக்களின் இருதயத்தில் இருந்துஅகலாது இருக்கும். அவரை இந்தியாவின் லெனின் என்று சொன்னாலும் அது மிகைஆகாது. உண்மையில் எல்லாத் தலைவர்களும் இறந்து விட்டால் காலமாகிவிட்டனர் என்று தான் சொல்வார்கள். ஆனால், கலாம் அவர்களோ தனது கனவுகளைஇளைஞர்களிடம் விதைத்து காலத்தையே கலாம் ஆக்கியவர். அவரது வாழ்க்கையில்நடந்த சம்பவங்களை நாங்கள் பெருமையுடன் தொகுத்து உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்கிறோம். இது ஒவ்வொரு இந்தியனும் பெருமையுடன் பதிவிறக்கம் செய்துபடிக்க வேண்டிய அற்புதச் செயலி. Avul Pakir Jainulabdeen "A. P. J."Abdul Kalam (15 October 1931 – 27 July 2015) was the 11th Presidentof India from 2002 to 2007. Kalam was also part of the INCOSPARcommittee working under Vikram Sarabhai, the renowned spacescientist. Hope we don't have to explain anything more about Dr.kalam Since he was known to every one. This app brings you thememories of such a great human being, our lovable former IndianPresident Dr APJ Abdul Kalam. This app gives you a very niceexperience while reading Kalam's early life, career and importantincidents. About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE All theseinformations about Kalam are rendered in a book style with a cleartamil texts that makes the reading experience a bliss. READINGPREFERENCES You can change the font sizes and backgrounds to matchyour own preferences. Below are the set of available reading modes.Day Light Night Mode Sepia Modern OTHER FEATURES You can add andmanage bookmarks to visit the read pages again, also you can openthe last read page every time. The pages will appear in full screenmode, you can turn by swiping left & right. Please do rate usand leave your valuable comments. We will be glad to improve theapp from your suggestions and comments.
Moto Racing 3D 5.0
Moto Racing 3D is a fabulous racing game you can find in play storenow. You really have to put your hands on this game to believe howimmense the racing experience one can have. Unlike other racinggames, it has several features such as,LIFE LIKE DRIVINGEXPERIENCEYou will have a real world bike mechanics, gear shifting,wheel balancing, driver adjusting to left and right movements etc.The bike engine is throttled by applying real-world torque based onhow long you press the gas pedal. The braking is an excellentsystem, you will see closer to reality.REAL TRAFFICThe AI basedsystem, specifically designed and tested with several age groupsprovide the incoming and outgoing traffic for everyone to feel thereal road experience with the game. The vehicles are chosen toprovide the real world experience on the tracks, you can findpolice cars, schools vans, trucks, buses etc.TERRAINSYou will betreated with the best terrain driving experiences, you will findcity roads, townships and bridges on water bodies. The gamepresents endless tracks that you can keep playing for hours andhours.CORNERING AND BIKE SHIFTINGNow, you can corner the roadcurves and perform bike shifting and wheeling in most fun ways.FIVEDIFFERENT BIKESYou have bikes starting from 150 CC engines to 650CC engines, broadly covering commuter bikes, sports bikes, sportstourer and super bikes as you upgrade your racing skills.UPGRADESYSTEMYou can upgrade your bikes,wheels (which provides betterhandling, braking based on wheel sizes), and shifting system.FOURMODES OF PLAYYou have options to try your skills on One waytraffic, two ways traffic, time trial modes and Police Chasemode.CONTROLSYou have on-screen controls for acceleration, braking,left and right steering movement. Also, you can enable your deviceaccelerometer control for steering in the game settings. So, whatare you waiting for, go and take the wheels, drive bumper to bumperon traffic vehicles, burn some tire tirelessly. As you race throughvarious levels, you will learn most of the bike driving concepts.The scoring system is based on how many miles you travel along withhow close you are with respect to the traffic vehicles.You can postyour score on social leaderboards to let your friends know, competewith them on who drives long and unlocks several achievements. Lastbut not least, the bikes will give you top speed ranging from 85KMPH to 200 KMPH.On your real bikes, we advise you to take propergears, follow your country's respective rules and drivingresponsibly, remember the great power always come with greatresponsibility.Drive safe, play this game when you go insane ondriving crazy.Please do leave your valuable comments and ratings tous, that will help us to add more updates to the game in futurereleases.
Tamil News App (Flash news) 2.0
நண்பர்களே, இதோ இந்த android app இன் மூலமாக நீங்கள் செய்திகளைஉடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம். அத்துடன் அனைத்து பத்திரிக்கைகளில்உள்ள செய்திகளையும் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும், இதன்மூலம் அரசியல், விளையாட்டு, மற்றும் பல நாட்டு நடப்புக்களையும்உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ளலாம். அவசியம் எல்லோரும் இந்த இலவச ஆப்பைபதிவிறக்கம் செய்யவும்.அத்துடன் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கும்அனைவருமே உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களை எங்களிடம் அன்புடன்தெரிவிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த ஆப்பை மேலும்மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள் நண்பர்களிடமும்பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். நன்றி.DearFriends, Here is my android app that will help you to read tamilnews on your android mobile devices. The app has a better readinglayout than any tamil news app you can find.The app gives you thebest news reading experience, you can view the news in threedifferent layouts, (Text Only, Full Screen, Text with Images), theapp basically brings RSS feeds of news information from tamil newssites. So, you will have news from all these news sites in a singleapp.The news app also provides the categorized view of newsinformation in Headlines, Politics, Cinema, Health etc. You canalso add widgets in your mobile home screen, refresh the newsinformation from the widget itself. Also, you can add the newswidget in your mobile lock screen as well.Once, I was wondering whycan't we tamil people have a best class android applications toread our mother Tamil, So, I started building this app to have veryclean and best of the class app experience for everyone of us whilereading our mother Tamil.Let me know what do you think of this app,please do rate and leave your valuable comments.
Thirukural திருக்குறள் App 2.0
திருக்குறள் (Thirukkural) உலகப்புகழ் பெற்ற தமிழ் இலக்கியமாகும்.இதனை இயற்றியவர் திருவள்ளுவர் என்று அறியப்படுபவர். இதில் 1330குறள்கள் பத்து பத்தாக 133 அதிகாரங்களின் கீழ் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன.திருக்குறள் சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் பதினெண்கீழ்க்கணக்குஎனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கிறது. இதுஅடிப்படையில் ஒரு வாழ்வியல் நூல். மாந்தர்கள் தம் அகவாழ்விலும்சுமுகமாக கூடி வாழவும், புற வாழ்விலும் இன்பமுடனும் இசைவுடனும்நலமுடனும் வாழவும் தேவையான அடிப்படைப் பண்புகளை விளக்குகிறது. இந்நூல்அறம், பொருள், இன்பம் அல்லது காமம் என்னும் முப்பெரும் பிரிவுகளாய்(முப்பால்) பிரித்தும் அழகுடன் இணைத்தும் கோர்த்தும்விளக்குகிறது.வாழ்வியலின் எல்லா அங்கங்களையும் திருக்குறள் கூறுவதால்,அதைச் சிறப்பித்துப் பல பெயர்களால் அழைப்பர். கருத்துக்களை இன, மொழி,பாலின பேதங்களின்றி காலம் கடந்தும் பொருந்துவது போல் கூறி உள்ளதால்இந்நூல் 'உலகப் பொது மறை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.திருக்குறள் -இதற்குப் பலர் உரை எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் புகழ் வாய்ந்ததாகவிளங்குவதும் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதும் பரிமேலழகர் உரைதான்.தற்காலத்திலும் பலர் உரை எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் சிலவற்றை தமிழ்மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இந்த ஆப்பின் வாயிலாக இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்செய்து படித்து மகிழுங்கள்.அத்துடன் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்துபடிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களை எங்களிடம் அன்புடன்தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த ஆப்பைமேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள்நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம்.நன்றி.Dear Friends, this is much more fixed and advanced version ofmy Thirukural app. The app helps you to reference our thirukural inyour android mobile. The app has below features,1. Navigation byபால் and அதிகாரம்2. Kural and Kural Explanation in Tamil &English3. You can add Kural into your own favorites list4. You canpost Kural in your facebook walls5. You can change layout of theKural (Day Mode, Night Mode, Classic Mode, Book Mode)6. You cansearch kural in both Tamil & English7. You can add Kural widgeton your android home screen, daily a kural will be refreshed onyour android home screen widget8. you can change font size9. Itsupports tablets, HD and Full HD screen android devices as wellLetme know your feedback guys. Issues found on my earlier Thirukuralapp is fixed with this.You can free download Thirukural திருக்குறள்App book
Tippu Sultan (Islamic Hero) 15.0
திப்பு சுல்தான், மைசூரின் புலி என அழைக்கப்பட்டவர். 1782 ஆம்ஆண்டிலிருந்து 1799 ஆம் ஆண்டுவரை மைசூரின் அரசை ஆண்டவர். திப்புசுல்தான் ஹைதர் அலியின் இரண்டாம் தாரமான ஃவாதிமாவின் மகனாவார்.பிரித்தானியப் படைகளுடனான இரண்டாம் ஆங்கில-மைசூர்ப் போரில் ஹைதர் அலிவெற்றி பெறுவதற்கு உறுதுணையாய் இருந்த திப்பு தனது தந்தையின்மரணத்திற்குப் பின்னர் மைசூரின் மன்னரானார். ஆங்கிலேயர்களை இந்தியாவைவிட்டு அகற்றுவதற்காக பிரான்சின் மாவீரன் நெப்போலியனுடன்பேச்சுவார்த்தை கூட நடத்தினார். மூன்றாம் மற்றும் நான்காம்ஆங்கில-மைசூர்ப் போர்களில் பிரித்தானிய அரசினாலும் அதன் கூட்டுப்படைகளினாலும் தோற்கடிக்கப்பட்டார். மே 4, 1799 ஆம் ஆண்டு தனது ஆட்சித்தலைநகரமான ஸ்ரீரங்கப்பட்டினத்தில் போரின் போது இறந்தார். இவரதுவாழ்க்கை வரலாற்றை நாங்கள் தொகுத்து ஒரு கதை போல வெளியிடுவதில்மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இதனை அவசியம் பதிவிறக்கம் செய்து படியுங்கள்.நிச்சயம் காலத்தை கடந்து சென்ற ஒரு உணர்வை வாசகர்கள் அனைவரும்பெறுவீர்கள். Tipu Sultan (20 November 1750 – 4 May 1799), (SultanFateh Ali Khan Shahab) also known as the Tiger of Mysore, and TipuSahib, was a ruler of the Kingdom of Mysore. He was the eldest sonof Sultan Hyder Ali of Mysore. Here is our first application aboutGreat King Tippu Sultan. Tipu Sultan (20 November 1750 – 4 May1799), also known as the Tiger of Mysore and Tipu Sahib. This appwill bring you very nice experience while reading Tippu's lifehistory like a novel. About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINEAll these stories are rendered in a book style with a clear tamiltexts that makes the reading experience a bliss. READINGPREFERENCES You can change the font sizes and backgrounds to matchyour own preferences. Below are the set of available reading modes.Day Light Night Mode Sepia Modern OTHER FEATURES You can add andmanage bookmarks to visit the read pages again, also you can openthe last read page every time. The pages will appear in full screenmode, you can turn by swiping left & right. Please do rate usand leave your valuable comments. We will be glad to improve theapp from your suggestions and comments.
Thirukural Stories in Tamil 1.0
திருக்குறள் சம்மந்தமாக பல எழுத்தாளர்கள் எழுதிய கட்டுரைகளை தொகுத்துவழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்தக் கட்டுரைகளைக் கொண்டுதிருக்குறளை எளிமையாக நம்மால் அணுகமுடியும். அத்துடன் இந்தக் கட்டுரைபள்ளி மாணவர்களுக்கு பெரிதும் உதவும் என்று நம்புகிறோம். நீங்களும்கூட இந்த இலவசப் படைப்பை பதிவிறக்கம் செய்து படித்துப் பயன்பெறும் படிகேட்டுக் கொள்கிறோம்.அத்துடன் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கும்அனைவருமே உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களை எங்களிடம் அன்புடன்தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த ஆப்பைமேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள்நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம்.நன்றி.The app is basically a collection of articles and researchwritings about Thirukural. There are several writers who wroteabout the implications of Thirukural, and detailed research done onThirukural. Hope, this gives a different perspective about ourgreat Thirukural. Please note, the intent of the app is to let ourpeople to read tamil language in emerging technologies such asMobile, Wearables etc. If you think, the app presents anycopy-rights materials, please write a mail to me atsudhakar.kanakaraj@gmail.com. I'm more than happy to remove thosematerials.About the App,TAMIL TEXT RENDERING ENGINEAll thesestories are rendered in a book style with a clear tamil texts thatmakes the reading experience a bliss.READING PREFERENCESYou canchange the font sizes and backgrounds to match your ownpreferences. Below are the set of available reading modes.DayLightNight ModeSepiaModernOTHER FEATURESYou can add and managebookmarks to visit the read pages again, also you can open the lastread page every time. The pages will appear in full screen mode,you can turn by swiping left & right.Please do rate us andleave your valuable comments. We will be glad to improve the appfrom your suggestions and comments.
Pudhumai Pithan Tamil Stories 21.0
புதுமைப்பித்தன்! எழுத்துக்களில் தனக்கென ஒரு பாணியை கடைப்பிடித்துஎண்ணற்ற மக்களை தன் பால் ஈர்த்த ஒரு அற்புத மனிதன். 'பெரிய, பெரியஅறிஞர்கள் உருவாக்கப்படுவதில்லை அவர்கள் அறிஞர்களாகவே பிறக்கின்றனர்'என்கிறது ஒரு முதுமொழி. இதே வகையில் தோன்றியவர் தான் எழுத்தாளர்புதுமைப்பித்தன். எண்ணற்ற சிறுகதைகள், கட்டுரைகள் மற்றும்நாவல்களுக்கும் கூட சொந்தக்காரர் இவர். கூரிய சமூக விமர்சனமும்நையாண்டியும், முற்போக்குச் சிந்தனையும், இலக்கியச் சுவையும் கொண்டஇவருடைய படைப்புகள், இவரின் தனித்தன்மையினை பிரதிபலிக்கின்றன.அப்படிப்பட்ட இவரது படைப்புகள் தமிழ் இலக்கியத்தில் மிகவும் அதிகமாகவிவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 2002 ல் தமிழக அரசு இவரது படைப்புகளை நாட்டுடமைஆக்கியது. இலக்கிய வானில் தோன்றி உலாவந்து மிகக் குறைந்த காலத்திலேயேஒளி வீசி அஸ்தமித்த இந்தப் புதுமைச் சூரியனின் கதைகளை நாங்கள்டிஜிட்டல் தொழிநுட்பத்தில் உங்கள் கைப்பேசியிலேயே பதிவிறக்கம் செய்துபடிக்கும் படியாகக் கொடுத்தமைக்குப் பெருமைப் படுகிறோம். வாசகர்கள்அனைவரும் இந்தக் கதைகளை படித்துப் பயன் பெறுமாறு வேண்டிக் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Puthumaippiththan, is the pseudonym of C. Viruthachalam(25 April 1906 – 5 May 1948), one of the most influential andrevolutionary writers of Tamil fiction. His works werecharacterized by social satire, progressive thinking and outspokencriticism of accepted conventions. Contemporary writers and criticsfound it difficult to accept his views and his works were receivedwith extreme hostility. He as an individual and his works have beenextensively reviewed and debated for over sixty years since hisdeath. His influence has been accepted and appreciated by thepresent day writers and critics of Tamil fiction. The app is thecollection of tamil short stories written by Puthumai Piththan. Youcan get nearly 90+ mind blowing short stories from PuthumaiPiththan with this app. About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINEAll these stories are rendered in a book style with a clear tamiltexts that makes the reading experience a bliss. READINGPREFERENCES You can change the font sizes and backgrounds to matchyour own preferences. Below are the set of available reading modes.Day Light Night Mode Sepia Modern OTHER FEATURES You can add andmanage bookmarks to visit the read pages again, also you can openthe last read page every time. The pages will appear in full screenmode, you can turn by swiping left & right.
English to Tamil Dictionary 3.0
நீங்கள் ஒரு முறை மட்டுமே இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து இணையதளம்இல்லாமலேயே தமிழ் வழி ஆங்கில அகராதியை படித்துப் பயன் பெற வேண்டும் எனநல்ல நோக்கத்தில் இந்தப் பயன்பாட்டை நாங்கள் தந்து இருக்கின்றோம்.ஒருலட்சம் ஆங்கில வார்த்தைகள் இதில் உள்ளன. இதனை அனைவரும் பதிவிறக்கம்செய்து பயன் அடையும் படி வேண்டுகிறோம். அத்துடன் இந்தப் பயன்பாட்டைமேலும் எப்படி மேம்படுத்துவது என்று தங்களது பொன்னான கருத்துக்களைஎங்களுக்குத் தெரிவிக்கவும். அது இந்தப் பயன்பாட்டை நாங்கள் மேலும்மேம்படுத்த உதவும். அதனால் பலரும் பயனடைவர். நன்றி This is offlinedictionary with more than 1 Lakhs of English words and translatedtamil words. You can browse by Alphabetical order as you browse thedictionary.Also, you can search for a word and find the tamilmeaning. It is an offline english to tamil dictionary which comeshandy when you want to understand the meaning of an englishword.Let me know, if you see any missing words, I want to provideconsistent update to the app to add more and more new englishwords, to make this app one of the best english to tamildictionary.you can free download English to Tamil Dictionarybookமேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ளஎங்களை facebook-ல் likeசெய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Lord Murugan Pooja 3.0
இன்றைய அவசர யுகத்தில் பூஜை செய்ய விருப்பம் இருந்தும், நேரம்இல்லாமல் இருக்கின்றீர்களா? கவலை வேண்டாம். உங்கள் மனதில் உள்ள அந்தக்கவலையை போக்கத் தான் நாங்கள் இந்த இலவச செயலியை வடிவமைத்து கொடுத்துஉள்ளோம். நீங்கள் இந்த ஆப்பை உங்கள் கைப்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்துஉங்கள் விருப்பம் போல முருகப் பெருமானுக்கு பூஜைகள் செய்து அவரதுஅருளைப் பெறுங்கள்.வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா.Here is an app thathelps us to do Our Daily Pooja to our lovable god Murugan withbeautiful background and live theepam. With this app, one canperform, all pooja ceremony to lord murugan. You can also play /mute the background music while doing pooja, you will have optionsto change slides as well. So, go ahead and download the app, getyourself and dive on to the spiritual world, do this poojasincerely to our god murugan and get blessings of him. Please dorate the app, and write your feedback, this would help me toimprove the app and make it one of the best android app for ourLord Murugan.
Tic Tac Toe in Blue Sky 7.0
An android's best TicTacToe game, nowavailable in blue sky.You can watch a nice blue sky with beautiful landscape havingflowers, butterflies, oak trees, mushrooms etc.The game is a classic TicTacToe game where in you got to bring'O' or 'X' in a row, column or cross columns.The game features Single player Vs Android, a best AI program,will tease your brain... :) play it against it and let me know.Multi player mode is also available.You will have three sets of boards,3X3 - 3 matching5X5 - 4 matching7X7 - 5 matchingCalling all TicTacToe lovers to play this android game, let meknow your feedbacks and suggestions.For our other new gameshttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.whiture.games.auto&hl=en
Parthipan Kanavu - கல்கி தமிழ் 22.0
பார்த்திபன் கனவு, கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி கல்கி இதழில் தொடராக எழுதியபுகழ் பெற்ற வரலாற்றுப் புதினமாகும். இது பின்னர் நூலாக வெளிவந்தது.இச்சரித்திரக் கதையில் பார்த்திபன் எனும் சோழ மன்னரின் கனவு அவரின்புத்திரன் மூலம் எவ்வாறு நிறைவேறுகின்றது என்பது அழகாகக்கூறப்பட்டுள்ளது. நரசிம்ம பல்லவன், சிறுத்தொண்டர் என்கின்ற பரஞ்சோதிபோன்ற வரலாற்றுப் பாத்திரங்கள் இக்கதையில் வருகின்றனர். இதனை நாங்கள்டிஜிட்டல் தொழில் நுட்பத்தில் உங்களுக்கு அளிப்பதில் பெருமைப்படுகிறோம். படித்துப் பாருங்கள் இந்தக் கதையில் எங்கோ ஜீவன் மறைந்துஇருப்பது உங்களுக்கும் தெரியவரும். Ramaswamy Aiyer Krishnamurthy,better known by his pen name Kalki, was a Tamil writer, journalist,poet, critic and Indian independence activist. It is one anotherclassic novel by Kalki, rendered in my tamil text engine, I don'thave to explain anything about the great writer kalki & hisworks. It's well known to everyone. I hope you enjoy this novel inyour Android mobile. You can free download Parthipan Kanavu - KalkiTamil book. About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE All thesestories are rendered in a book style with a clear tamil texts thatmakes the reading experience a bliss. READING PREFERENCES You canchange the font sizes and backgrounds to match your ownpreferences. Below are the set of available reading modes. DayLight Night Mode Sepia Modern OTHER FEATURES You can add and managebookmarks to visit the read pages again, also you can open the lastread page every time. The pages will appear in full screen mode,you can turn by swiping left & right. Please do rate us andleave your valuable comments. We will be glad to improve the appfrom your suggestions and comments.
Puthumai Pithan Stories II 5.0
புதுமைப்பித்தன் என்ற புனைப்பெயர் கொண்ட சொ.விருத்தாசலம் (ஏப்ரல் 25, 1906 - ஜூன் 30, 1948), மிகச்சிறந்த தமிழ்எழுத்தாளர்களுள் ஒருவர். நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் ஒரு முன்னோடியாகஇவர் கருதப்படுகிறார். கூரிய சமூக விமர்சனமும் நையாண்டியும்,முற்போக்குச் சிந்தனையும், இலக்கியச் சுவையும் கொண்ட இவருடையபடைப்புகள், இவரின் தனித்தன்மையினை நிறுவுகின்றன. இவரது படைப்புகள்தமிழ் இலக்கியத்தில் மிகவும் அதிகமாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 2002ல்தமிழக அரசு இவரது படைப்புகளை நாட்டுடமை ஆக்கியது.இவரது சிறு கதைகளை நாங்கள் தொகுத்து வழங்குவதில் மகிழ்கிறோம்.படித்துப் பாருங்கள் இந்தக் கதைகளில் ஜீவன் மறைந்து இருப்பதுஉங்களுக்கும் தெரியவரும். அத்துடன் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்துபடிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களை எங்களிடம்தெரிவிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த ஆப்பை மேலும்மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள் நண்பர்களிடமும்பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். நன்றி.The app is the collection of tamil short stories written byPuthumai Piththan, this is part 2 of what I published already. Youcan nearly 90+ mind blowing short stories from Puthumai Piththanwith this app.Of course, the app has options to change layout (Night, Day,Modern and Classic), change font size, bookmarks etc.you can free download Puthumai Pithan Stories II bookமேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Gandhi Sathiya Sodhanai Tamil 11.0
ஒருவர் வாழும்போது பெரிய அளவில்போற்றப்பட்டாலும் இறந்த பிறகு அத்தகையவர்கள் மறக்கப்பட்டதே மனிதவரலாறு கூறும் உண்மை. ஆனால், மகாத்மா காந்தி விஷயத்தில் அப்படியில்லை.இன்றும் கூட அனேக இடங்களில் காந்திஜியின் திருவுருவச் சிலைகளை பார்க்கமுடிகிறது. இவ்வளவு ஏன்? நீங்கள் வைத்திருக்கும் ரூபாய் நோட்டுக்கள்கூட காந்திஜியின் புகழைப் பாடும். அவ்வளவு பெருமை வாய்ந்த மனிதர்மகாத்மா காந்தி.அப்படி எந்த விதத்தில் அவர் பெருமை வாய்ந்தவர் என்றுகேட்பவர்களுக்காகவே, அவரது சுய சரிதையை நாங்கள் தொகுத்துவழங்குகிறோம். அவசியம் இதனை உங்கள் கைப்பேசியில் படித்து மகிழுங்கள்.காந்தியத்தை மறந்த இந்தியா காந்தியையாவது நினைவில் வைத்துஇருக்கட்டுமே என்ற நல்ல நோக்கத்தில் இந்தப் படைப்பை நாங்கள் உங்கள்முன் வைக்கிறோம்.Thought of bringing the most controversial of that time, theautobiography from Gandhi ji, called Sathiya Sodhanai. Here is theapp where you can read the autobiography of Gandhi in Tamillanguage. It is really interesting to know more thing about Gandhiwhich is really different from what we read it in our school textbooks.About the App,TAMIL TEXT RENDERING ENGINEAll these chapters are rendered in a book style with a clear tamiltexts that makes the reading experience a bliss.READING PREFERENCESYou can change the font sizes and backgrounds to match your ownpreferences. Below are the set of available reading modes.Day LightNight ModeSepiaModernOTHER FEATURESYou can add and manage bookmarks to visit the read pages again,also you can open the last read page every time. The pages willappear in full screen mode, you can turn by swiping left &right.Please do rate us and leave your valuable comments. We will beglad to improve the app from your suggestions and comments.
Kalki Short Stories 3 - Tamil 17.0
சுவைக்க, சுவைக்க தேன் கூட திகட்டலாம். ஆனால்படிக்கப் படிக்க திகட்டாத எழுத்துக்கள் என்றால் அமரர் கல்கியின்எழுத்துக்கள் தான். இது அனைவரும் அறிந்தது தான். எனினும், இவர் எழுதியகதைகளில் இன்னும் பல சிறுகதைகளும் அடக்கம். அவை அனைத்தையும் கல்கியின்ரசிகர்களிடம் பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று நாங்கள்ஆசைப்பட்டோம். அந்த ஆசையின் விளைவு தான் கல்கியின் இந்தச் சிறுகதைதொகுப்பு. இது எங்களின் மூன்றாவது பகுதி. இதனுடன் சேர்த்து மேலும்முதல் இரண்டு பகுதிகளை நாங்கள் இலவசமாக டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில்வெளியிட்டு உள்ளோம். இக்கதைகளை படித்துப் பாருங்கள் இவை ஒவ்வொன்றிலும்ஒரு அற்புதமான தனித்தன்மையை வாசகர்களும் காண்பீர்கள்.Dear ones, here is another short stories collection of great tamilwriter Kalki. These were published on various novels and reflectthe stories of old tamils.This is part 3 of the collection, you also have 2 other appsfeaturing the remaining short stories collection.About the App,TAMIL TEXT RENDERING ENGINEAll these stories are rendered in a book style with a clear tamiltexts that makes the reading experience a bliss.READING PREFERENCESYou can change the font sizes and backgrounds to match your ownpreferences. Below are the set of available reading modes.Day LightNight ModeSepiaModernOTHER FEATURESYou can add and manage bookmarks to visit the read pages again,also you can open the last read page every time. The pages willappear in full screen mode, you can turn by swiping left &right.Please do rate us and leave your valuable comments. We will be gladto improve the app from your suggestions and comments.
Deepam Na Parthasarati Stories 7.0
நா.பார்த்தசாரதி (டிசம்பர் 18, 1932 - டிசம்பர்13, 1987) புகழ் பெற்ற தமிழ் நெடுங்கதை எழுத்தாளர் ஆவார். தீரன்,அரவிந்தன், மணிவண்ணன், பொன்முடி, வளவன், கடலழகன், இளம்பூரணன்,செங்குளம் வீரசிங்கக் கவிராயர் ஆகிய புனைப்பெயர்களிலும் அறியப்படும்இவர் தீபம் என்ற இலக்கிய இதழை நடத்தி வந்ததால் 'தீபம்'நா.பார்த்தசாரதி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். பெரும்பாலும் இவருடையகதைகள் சமகால சமூகப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கப் போராடும் கொள்கைப்பிடிப்புள்ள கதைமாந்தர்களைப் பற்றியதாய் அமைந்துள்ளது. இவருடைய புகழ்பெற்ற நெடுங்கதைகளான குறிஞ்சி மலர் மற்றும் பொன் விலங்குதொலைக்காட்சித் தொடர்களாகவும் வந்துள்ளன. சாகித்திய அகாதமி விருதுபெற்றுள்ளார்.இவர் எழுதிய "சாயங்கால மேகங்கள்" எனும் நூல் தமிழ்வளர்ச்சித் துறையின் 1983 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நூல்களில் நாவல்வகைப்பாட்டில் முதல் பரிசு பெற்றிருக்கிறது. இவர் 93 நூல்களைஎழுதியிருக்கிறார்.இவரது கதைகளை நாங்கள் தொகுத்து இலவசமாக வழங்குவதில்மிகவும் பெருமைப் படுகின்றோம். வாசகர்களான நீங்களும் இந்தக் கதைகளைபடித்து உங்கள் அவிப்பிராயங்களை எங்களுக்குச் சொல்லவும். அதுஎங்களுக்கு மேற்கொண்டு பல கதைகளை எதிர்காலத்தில் இதில் சேர்ப்பிக்கஉதவும். நன்றி.Deepam Na Parthasarathy was one of the well known tamil writerduring 1970s, he was well recognised as one of finest TamilHistorical writer as Kalki was. He had touched upon severalhistorical and modern tamil lives on his writings.I am always amazed to read the works of Kalki and Deepam NaParthasarathy describing our ancient tamil people, I always wishedto be living in the same tamil cultural world, these stories justmesmerise us and take us back in 1000s of years.Again, the app is built using my crystal clear tamil renderingengine, of course you can change the layout, font size according toyour mobile or tablet requirements. Also, you can bookmark thepages and read it later too.This is my first app, I'm supporting tablet devices as wellranging from Phablets such as 5+ inch devices to 10 inch tablets. Ihave compiled all the Parathasarathy's tamil works, so I'm surethis will take your next couple of months time to read fully.:)you can free download Deepam Na Parthasarati Stories bookமேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Vannadasan Stories in Tamil 5.0
வண்ணதாசன் என்ற புனைப்பெயரில் சிறுகதைகளும்,கல்யாண்ஜி என்ற புனைப்பெயரில் கவிதைகளும் எழுதுபவரின் இயற்பெயர்,சி.கல்யாணசுந்தரம் (S. Kalayanasundaram). இவர் தமிழ்நாடு,திருநெல்வேலியில் பிறந்தவர். இவரது தந்தை இலக்கியவாதி தி. க.சிவசங்கரன் ஆவார். நவீன தமிழ்ச் சிறுகதை உலகில் மிகுந்த கவனம் பெற்றஎழுத்தாளரான வண்ணதாசன், தீபம் இதழில் எழுதத் துவங்கியவர். 1962 ஆம்ஆண்டில் இருந்து இன்று வரை தொடர்ந்து சிறுகதைகள் எழுதிவருகிறார்.இவரது சிறுகதைகள் பல்கலைக்கழகங்களில் பாடமாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.இலக்கியச் சிந்தனை உள்ளிட்ட பல முக்கிய விருதுகளைப் பெற்றிருக்கிறார்வண்ணதாசன்.இவரது புகழ் பெற்ற கதைகளை நாங்கள் தொகுத்து வழங்குவதில் பெருமைகொள்கிறோம். அவசியம் இந்தக் கதைகளை உங்கள் கைப்பேசியில் இலவசமாகப்பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கவும். அத்துடன் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்துபடிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களை எங்களிடம் அன்புடன்தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த ஆப்பைமேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள்நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம்.நன்றி.Dear Friends, here is an android app for all our tamil lovers.The app contains the collection of Vannadasan stories and gotcompiled into an Android App which you can download and enjoy hiswritings.Please note, if you feel the app contains any copyright issues,please let me know. I'm more than happy to remove that from theapp. The intention of the app is to let everyone read tamil in thistechnology world.The app has features such as you can change layout mode (Night,Day, Classic and Modern), change font size, add bookmarks etc.Please do rate the app and let us know your feedback.You can free download Vannadasan Stories in Tamil bookமேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Classic Snake - Nokia 97 Old 14.1
This is the classic Nokia 1997 (3310, 3210) simulator for NokiaHome Screen and Classic Games such as Snake Game, Space Defence,Car Race and Wall Breaker.Indulge yourself with your old Nokia 1997days, I'm sure every one of us carries very good moments with ourold days Nokia phones which are big with classic illuminatedscreens, breaks your floor if it's dropped from your hands. :)Ikept one thing in mind when I designed and developed this game,that is to keep the same user experience as of our Nokia models, asa result, you will have,1. Nokia Home Screen with Time Display2.Menu Screens3. Options4. Classic Snake Play with Labyrinth ON/OFF5.Up to 5 Speed Levels for classic snake game6. Space Defence Game (ASpace Shooter Game)7. Car Racing (A Retro Styled Racing Game)8.Wall Breaker (Another Classic Game we used to rock)9. Totally 6different Nokia Models to chose from (You can download yourpreferred theme)10. You can enter your own welcome text to keep iton the home screen11. You can choose wallpapers for the simulatorhome screen12. Boot sequence added, so you feel more realisticNokia experience13. Numerous achievements to unlock as you play thegame, you can also see the leaderboard worldwide to find out whereyou stand in the land of classical Nokia gamesI'm planning to addmore such Nokia Old Days Games, but I would need your valuableinputs and comments to better the app.Go ahead, install the app,play yourself, get drenched in your old school days Nokia memories.And Don't forget to rate the game and leave your valuable comments.
Best Tamil Articles 5.0
1990 களில் தமிழில் வெளிவந்த எண்ணற்ற கட்டுரைகளைதொகுத்து வழங்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம் . அந்த நினைப்பின்வெளிப்பாடு தான் இந்தப் பயன்பாடு (app). இதனை அனைவரும் விரும்பும்படியாகத் தொகுத்து வழங்கி உள்ளோம். அத்துடன் அனைவரும் இதனைப் படித்துதவறாமல் உங்கள் கருத்துக்களை பதியுமாரும் தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறோம்.அனைவருக்கும் நன்றி உரித்தாகுக.Hello all, here I have collected around several best tamilarticles in late 1990s, you will see the imagination of variousfamous writes, and their subjects while describing something onthese valuable articles.Please note, if you feel the app contains any copy-right issues,please let me know. I'm more than happy to remove that from theapp. The intention of the app is to let everyone read tamil in thistechnology world.The app has features such as you can change layout mode (Night,Day, Classic and Modern), change font size, add bookmarks etc.Please do rate the app and let us know your feedback.You can free download tamil articles book.மேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Kalki Short Stories Tamil 30.0
தஞ்சைக்கு பெரிய கோவில் அடையாளம் என்றால் தமிழ் நாவல்களுக்கு மிகச்சிறந்த அடையாளம் எழுத்தாளர் கல்கி. இதற்கு சான்று இவர் எழுதிய'பொன்னியின் செல்வன்' என்ற அற்புத நாவல். இன்று வரையில் காலத்தைவென்று காவியம் படைத்து வருகிறது. இது அனைவரும் அறிந்தது தான்.எனினும், இவர் எழுதிய கதைகளில் இன்னும் பல சிறுகதைகளும் அடக்கம். அவைஅனைத்தையும் கல்கியின் ரசிகர்களிடம் பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்க்கவேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம். அந்த ஆசையின் விளைவு தான்கல்கியின் இந்தச் சிறுகதை தொகுப்பு. இது முதல் பகுதி தான். இதனுடன்சேர்த்து இன்னும் மூன்று பகுதிகளை நாங்கள் இலவசமாக டிஜிட்டல்தொழில்நுட்பத்தில் வெளியிட்டு உள்ளோம். இக்கதைகளை படித்துப் பாருங்கள்ஒரு அற்புதமான காவியத்தை படித்த திருப்தி உங்கள் அனைவருக்கும்ஏற்படும். Dear ones, here is the short stories collection of greattamil writer Kalki. These were published on various novels andreflect the stories of older tamil culture, people lives etc. Aboutthe App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE All these stories are renderedin a book style with a clear tamil texts that makes the readingexperience a bliss. READING PREFERENCES You can change the fontsizes and backgrounds to match your own preferences. Below are theset of available reading modes. Day Light Night Mode Sepia ModernOTHER FEATURES You can add and manage bookmarks to visit the readpages again, also you can open the last read page every time. Thepages will appear in full screen mode, you can turn by swiping left& right. Please do rate us and leave your valuable comments. Wewill be glad to improve the app from your suggestions and comments.
Swami Kirubananda Variyar 13.0
திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் தலை சிறந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர்.எழுத்தாய், குரலாய் இன்றுவரை வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பவர்.நாத்திக சிந்தனைகளுக்கு சொல்லால் சவுக்கடி கொடுத்தவர். இவ்வளவு ஏன்?நாத்திக கொள்கைகளை பரப்பிய பெரியாரும் கூட வாரியாரை ஒரு முறைபாராட்டிய அந்த வரலாறும் உண்டு. எண்ணற்ற திருப்பணிகளை எடுத்துச்செய்துள்ளார் இவர். இப்படிப் பட்ட ஒரு உத்தமரின் வாழ்வியல்சிந்தனைகளையும், பேச்சுக்களையும், கதைகளையும், வாழ்க்கை வரலாற்றையும்ஒரு தொகுப்பாய் நாங்கள் வெளியிடுவதில் பெருமை கொள்கிறோம். அவசியம்அனைவரும் இதனைப் படித்துப் பாருங்கள். வாரியாருடன் சில நேரம் கழித்தஅனுபவம் உங்களுக்கு நிச்சயம் ஏற்படும். Here is our first applicationabout Thirumuruga Kirubananda Variyaar. Thiru Muruga KirupanandhaVariyar, popularly known and reverently called as Variyar Swamigalwas born at KangeyaNallur, a small village on the bank of 'Palar'river. Our Swamigal never stepped into any school. But his fatherMallayadasar taught him education, Literature, grammer, music andinstrumental music, particularly Veena, Swamigal started readingand learning texts at Third year of his age. There was not even asingle day in his life without taking bath and performing pooja.Swamigal also written screenplay for the picture ' Sivakavi' inwhich the glorious actor Thyagaraja Bagavathar was the hero. Inthis app we are giving a collections of wonderful stories told byswamigal. Also we narrate the life history of swamigal. This appsalso includes some proverbs told by swamigal during his speech. Inshort this app is an encyclopedia for persons who don’t know aboutour swamigal. We hope you enjoy the app in your Android mobile,please do rate this app and leave your valuable comments &feedbacks. About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE All thesestories are rendered in a book style with a clear tamil texts thatmakes the reading experience a bliss. READING PREFERENCES You canchange the font sizes and backgrounds to match your ownpreferences. Below are the set of available reading modes. DayLight Night Mode Sepia Modern OTHER FEATURES You can add and managebookmarks to visit the read pages again, also you can open the lastread page every time. The pages will appear in full screen mode,you can turn by swiping left & right.
Kalvanin Kadali - Kalki Tamil 22.0
ஆனந்த விகடனில் எழுத்தாளர் கல்கி ஆசிரியராக இருந்த காலத்தில் அவர்எழுதிய முதல் தொடர் நாவல் தான் இந்தக் 'கள்வனின் காதலி'. அக்காலத்தில்ஆனந்த விகடனில் இது தொடர்கதையாக வெளிவந்து தமிழ் வாசகர்கள் பலரின்மத்தியில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டது. பிற்காலத்தில் இந்த நாவல்திரைப்படமாகவும் எடுக்கப்பட்டு 1955 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 13 ஆம் தேதிவெளிவந்தது. அத்திரைப்படத்தில் சிவாஜி கணேசனும், பானுமதியும்நடித்தனர். ஆனால், அதற்கு முன்னமே கல்கி காலமாகி விட்டது தான் சோகம்.எனினும், நமக்கு ஒரு அற்புதமான கதையை விருந்தாக்கி உள்ளார் அமரர்கல்கி. இதனை கல்கியின் ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் அளிப்பதில் நாங்கள் பெருமைப்படுகிறோம். மேலும், இதனைஇறைவன் எங்களுக்கு அளித்த ஒரு அற்புத வாய்ப்பாகவும் கருதுகிறோம். Oneanother classic novel by Kalki, rendered in my tamil text engine, Idon't have to explain anything about the great writer kalki &his works.. It's well known to everyone. I hope you enjoy thisbeautiful love story in your Android mobile. About the App, TAMILTEXT RENDERING ENGINE All these stories are rendered in a bookstyle with a clear tamil texts that makes the reading experience abliss. READING PREFERENCES You can change the font sizes andbackgrounds to match your own preferences. Below are the set ofavailable reading modes. Day Light Night Mode Sepia Modern OTHERFEATURES You can add and manage bookmarks to visit the read pagesagain, also you can open the last read page every time. The pageswill appear in full screen mode, you can turn by swiping left &right. Please do rate us and leave your valuable comments. We willbe glad to improve the app from your suggestions and comments.
Hinduism Explained in Tamil 11.0
ஆழ் கடலின் ஆழத்தை அறிய முடியுமா? வானில் இருக்கும்நக்ஷத்திரங்களையும், மணலையும், கடலில் தோன்றி மறையும் அலைகளையும்எண்ணத் தான் முடியுமா? அதுபோலத் தான் நமது இந்து மதத்தின் ஆழமும்.அதனை யாராலும் விளக்கிச் சொல்ல முடியாது. அவ்வளவு தத்துவங்களும்,தர்க்கங்களும் நிறைந்த நமது மதத்தையும் அதில் இருக்கும் சிறப்புஅம்சங்களையும், சம்பிரதாயங்களையும் நாங்கள் முடிந்தவரையில் தொகுத்துவழங்கி உள்ளோம். காரணம் இல்லாமல் காரியம் இல்லை. அது போல நமது இந்துமதத்ததில் பின்பற்றப்படும் ஒவ்வொரு சடங்குகளுக்கும் ஒரு காரணமும்,காரியமும் உள்ளது. அதனை இந்தச் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து படிப்பதன்மூலமாக வாசகர்களும் கூட அறிந்து கொள்ளலாம். சுருங்கச் சொன்னாள், 'நமதுஇந்து மதம் அர்த்தம் உள்ளது' என்ற உண்மையை புரியாதவர்களுக்கும்விளக்கிச் சொல்லும் ஒரு அற்புதச் செயலி இது. Here is our firstapplication on Hinduism in Tamil. You can easily come to know moreuseful and interesting informations about our beloved hindureligion (a way of life) and its gods. We tried our best to explainthe important concepts in Hinduism for our friends to know about itmore. About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE All these essaysare rendered in a book style with a clear tamil texts that makesthe reading experience a bliss. READING PREFERENCES You can changethe font sizes and backgrounds to match your own preferences. Beloware the set of available reading modes. Day Light Night Mode SepiaModern OTHER FEATURES You can add and manage bookmarks to visit theread pages again, also you can open the last read page every time.The pages will appear in full screen mode, you can turn by swipingleft & right. Please do rate us and leave your valuablecomments. We will be glad to improve the app from your suggestionsand comments.
Year Book 2014 in Tamil 1.0
2014 ஆம் ஆண்டில் உலகில் நடந்த சம்பவங்களை தொகுத்து இலவசமாக இந்தappஇன் மூலமாக வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அனைவரும் இதனைப்படித்துகடந்த ஆண்டுகளில் நடந்தவைகளை காலக்கிரமமாக அறிந்து கொள்ளலாம்.இதனைப்பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னானகருத்துக்களைஎங்களிடம் அன்புடன் தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.அதன் மூலம்நாங்கள் இந்த ஆப்பை மேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன்இந்தப்படைப்புக்களை உங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறுதாழ்மையுடன்வேண்டுகிறோம். நன்றி.Dear Friends, here is an app that gives you the knowledgeongeneral events that happened on last year 2014. This is merelyacollection of all the events that happened in Tamil Nadu, IndiaandWorld. You will have a greater read of all that happened inIndianPolitics, Tamil Nadu, Government Announcements, SportsEvents,Awards etc.This will be a best companion for you to understand 2014andimprove your general knowledge about the last year events.Whatelse, everything is written in Tamil, so go ahead and downloadtheapp.Please do rate the app and leave me a feedback, I am planningtoadd more and more events from last year to make itmoreinformative.you can free download Android's Best Tamil App - YearBook2014
Contacts Plus 1.0
Contacts Plus is an android app that will helpyou to understand your calling and messaging habits better. The appwill rank your contacts based on interaction between you and them.It has build-in algorithm to rank each contacts by total minutesyou spoke to them and the total number of messages you exchanged.This is basically an analytics app for you. Please note, the appis fully free and does not require any internet. So, all your datais safe.it is very interesting app to help you understand how long youspend in your android mobiles talking to someone or messaging. Ithas several features including,1. Ranking of your contacts (see who scores first, your boss oryour loved ones or your hated ones :))2. Find out when your boss often calls, Is it 8 AM in the morning,or 9 PM in the evening3. You can block contacts from appearing in the analysis4. You can lock the app with password, so that others access thisapp from your android phoneAlso, it has additional features such as,1. Your Inbound Vs Outbound Calls2. Your Inbound Vs Outbound Messages3. Your Weekend Calls / Messages Vs Weekdays Calls / Messages4. Your Calls / Messages traffic5. Attended Vs Non-Attended CallsIt can generate facts about your calls & messages, e-ginclude Your peakest usage time, peakest usage day (Sun - Sat) etc.What else, you can share the rank with your contacts as well.Please do let me know your feedback about the app, I'm more thanhappy to improve this app.
Hindu Spiritual Leaders 4.0
இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து சென்ற மகான்களின்வாழ்வில் நடந்த மிகவும் சுவாரஸ்யமான சம்பவங்களை நாங்கள் தொகுத்துவழங்கி உள்ளோம். அத்துடன் இந்த app இன் மூலமாக நீங்கள் பக்த மீரா,ஜெயதேவர், புத்தர், மகாவீரர், சூர்தாஸ், ஜனாபாய் போன்ற எண்ணற்றஞானிகளைப் பற்றியும் அறிந்து கொள்ளலாம். அனைவரும் இதனை உங்களதுகைப்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து படித்துப் பயன் பெறுமாறு அன்புடன்கேட்டுக் கொள்கிறோம். அதுபோல, இது பற்றி உங்கள் கருத்துக்களையும்எங்களிடம் தெரிவிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்தஆப்பை மேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள்நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி.We proudly presents the life history of great saints in tamiltranscripts to your android mobile & tablet devices.The app has tamil text rendering engine which will give you avery unique and compelling reading experience.As if you are reading a book, the reading experience will notdistract you away from the content.The app has the below features,1. Bookmark (You can bookmark a specific page of the transcriptand read it later)2. Page Layout (You can change the layout as per your preferences,Black, White, Classic and Modern, see the screen shots)3. Font Size (You can change the font sizes depending on yourmobile devices and your reading preference)Additional Lists Added - making it Android's biggest source for thelife history of great Indian saints and sages who dedicated theirentire life for the sake of this society, religion and god.Please do rate the app and let me know your feedback, I'm happyto give more and more updates to the app.you can free download Magaangal in Tamil bookமேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Rani Mangammal Life History 13.0
பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான், புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் -பாரதியார் பொறுமைக்கு பூமியாய், ஆடவருக்கு அரசியாய், தனதுபிள்ளைக்கும் - பேரனுக்கும் தாயாய் வாழ்ந்து விட்டுச் சென்ற வீர மங்கைஒருத்தியின் வரலாற்றுச் சரித்திரம் தான் இந்த ராணி மங்கம்மாள். உடல்உறுதி கொண்ட ஆணைவிட மன உறுதி கொண்ட பெண்ணே உயர்ந்தவள் என்பதை தனதுவாழ்வின் மூலம் வாழ்ந்து விட்டுப் போனவள். வீரத்தால் அழகோவியமாய்வாழ்ந்து, காலச் சக்கரத்தில் உயிர் ஓவியமாய் கலந்து இன்றும்சரித்திரத்தின் பக்கங்களில் நீங்கா இடம் பிடித்துக் கொண்டுஇருக்கிறாள் இந்த மகாராணி. இவளது வாழ்க்கை வரலாற்றை நாங்கள் டிஜிட்டல்தொழில்நுட்பத்தில் தொகுத்து வழங்குவதில் பெருமைப் படுகிறோம். அனைவரும்இந்த வீரப் பெண்மணியின் வரலாற்றை படித்துப் பெண்மையின் மாண்பைப்போற்றுவோமாக. Here is our Application about our great Queen RaniMangammal. Rani Mangammal (1689—1704) was a queen regent on behalfof her grandson, in the Madurai Nayak kingdom in present dayMadurai, India. Mangammal was the daughter of Tupakula LingamaNayaka, a general of Madurai ruler Chokkanatha Nayak (1659–1682).This app will bring you very nice experience while reading RaniMangammal life history in story form. About the App, TAMIL TEXTRENDERING ENGINE All these stories are rendered in a book stylewith a clear tamil texts that makes the reading experience a bliss.READING PREFERENCES You can change the font sizes and backgroundsto match your own preferences. Below are the set of availablereading modes. Day Light Night Mode Sepia Modern OTHER FEATURES Youcan add and manage bookmarks to visit the read pages again, alsoyou can open the last read page every time. The pages will appearin full screen mode, you can turn by swiping left & right.Please do rate us and leave your valuable comments. We will be gladto improve the app from your suggestions and comments.
Hindu All God Mantras in Tamil 9.0
"எனது வாழக்கையில் எப்போது மாறுதல் வரும். இப்படித் தான் எனதுவாழ்க்கை போய்க் கொண்டு இருக்குமா?" என்று மனதில் வேதனையுடன்இருக்கும் மக்களின் வேதனையைப் போக்க, இதோ ஒரு அற்புத செயலி. இதில்உள்ள மந்திரங்கள் அனைத்தும் எண்ணற்ற வேத நூல்களில் இருந்துஎடுக்கப்பட்டது ஆகும். இவை அனைத்தும் சக்தி வாய்ந்த மந்திரங்கள்.இதனைப் படிக்கப் படிக்க நீங்கள் வாழ்வில் வெற்றி அடைவீர்கள் என்பதுமட்டும் உறுதி. நாம் வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் அனைத்து விதபிரச்சனைகளுக்கும் கூட விடை போல அமைந்து உள்ளது இந்தச்செயலி.சுருங்கச் சொன்னால், உங்கள் நல்ல காலம் இந்தச் செயலியை உங்கள்கைப்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்த கணம் முதற் கொண்டு தொடங்குகிறது.பதிவிறக்கம் செய்தால் மட்டும் போதாது. இதில் உள்ள மந்திரங்களைபடிக்கவும் வேண்டும். மொத்தத்தில் மந்திரங்களைப் படியுங்கள். இறைவனின்ஆசிர்வாதத்தைப் பெறுங்கள். வாழ்வில் முன்னேறுங்கள். அதன் மூலம் அடுத்தகட்டத்திற்குச் செல்லுங்கள். வாழ்க வளமுடன்.Here is our firstapplication about Manthirangal. This app has lot of Hindu godslogas. This app will bring you very nice experience. Chanting thismantras change your life style in positive manner. You will findmantras of Lord Ganesh, Shiva and all other hindu gods as well.About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE All these slogas arerendered in a book style with a clear tamil texts that makes thereading experience a bliss. READING PREFERENCES You can change thefont sizes and backgrounds to match your own preferences. Below arethe set of available reading modes. Day LightNight ModeSepiaModernOTHER FEATURES You can add and manage bookmarks to visit the readpages again, also you can open the last read page every time. Thepages will appear in full screen mode, you can turn by swiping left& right. Please do rate us and leave your valuable comments. Wewill be glad to improve the app from your suggestions and comments.
Samuthiram Stories Collection 4.0
சு. சமுத்திரம் (1941 – ஏப்ரல் 1, 2003) ஒருதமிழ் எழுத்தாளர். வேரில் பழுத்த பலா என்ற புதினத்துக்காக சாகித்தியஅகாதமி விருது பெற்றவர். இவரது கதைகளை நாங்கள் தொகுத்து வழங்குவதில்மகிழ்கிறோம். படித்துப் பாருங்கள் இந்தக் கதைகளில் ஒரு வித ஜீவன்மறைந்து இருப்பது உங்களுக்கும் தெரியவரும். அத்துடன் இதனைப்பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களைஎங்களிடம் தெரிவிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்தஆப்பை மேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள்நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி.Dear Friends, here is an app that will take you to immerse ofour tamil people lives. Samuthiram writes stories very closer toour lives. He captivates everyone with his realistic or closer tolife stories.Please note this is collection of Samuthiram stories fromInternet, if you find this has any issues, please let me know, I'mmore than happy to address/remove them.The app is best tamil reader engine one can get in Android PlayStore, you can,1. Bookmark2. Change Font3. Change Layout (Day, Night, Sepia, Wood)4. Swipe left/right for navigationPlease do let me know your feedback, rate this app. Refer thesetamil apps to our friends, family, colleagues and spread the tamilreading habit among our community.you can free download Samuthiram Stories Collection book
Chennai Auto Game 8.0
All true Chennai lovers,Here is a game specially designed for youall, An enthralling, hot, smoky, jumpy and killing ride on an AutoRickshaw, tuk-tuk, yellow creatures whose whole purpose is tonavigate you through the heavy traffic, always crowded, busystreets of Chennai.If you ask any foreigner, what they want to doin Chennai, on their list of to-do list, surprisingly you will findmanning the yellow tuk-tuk auto rickshaw creature on chennai hottraffic roads.Yes, exactly, how about taking an auto on highways,drive through various terrains, water body bridges on heavy trafficcongested roads? With this game, we are bringing the experience toyour android mobile devices.Here are some of the features of thegame,DRIVING DYNAMICSThree wheel balanced vehicles are always funto manoeuvre, because of four-wheeler comfort in two-wheeler ridingfun. So, we took that into account while developing this yellowtuk-tuk machine. We brought the closer to reality driving mechanicsof the machine into this game.REAL TRAFFIC ROADSWe have tested ourAI system with several age groups, constantly evolved it withbringing perfect number of traffic vehicles (such as sedans, cars,hatch-backs, school vans, trucks, travel busses and lorries) atperfect intervals, as you travel long, at higher speeds, you willface more and dangerous traffics ahead.The traffic will alsorespond to your horn, honk your auto rickshaw horns, the trafficwill move aside from your lanes.EASY AND BETTER CONTROLSYou can manthe auto with ease of left-right navigation buttons, or withtilting your devices. You can also accelerate and brake at yourconvenient driving speeds.WORLD CLASS MENU SYSTEMMenus are enhancedsuch a way that, you can easily navigate across the game, it bringstrue-to-life experience with the game.FOUR MODES OF PLAYYou have 4modes of play, with options to steer the vehicle either by tiltingyour mobile or with on-screen controls.1. Endless One Way2. EndlessTwo Ways3. Time Trials4. Police ChaseFIVE DIFFERENT AUTOYou havefive different autos to upgrade from, as you earn thru by drivingyour tuk tuk on longer distances, you will earn more cash, whichyou can redeem to upgrade your autos with better braking, drivingdynamics and wheels. The top speed ranges from 80 KMPH to 140KMPH.Also, close calls to other traffic vehicles will also earnadditional cash.NAMMA CHENNAI, NAMMA AUTOTotal Whistle Podu forevery one of us. Take the auto on highways and drive crazy.You canalso share your scores in Google Leaderboards, share it with yourfriends and relatives. This is totally a fantastic Chennai Racinggame for killing your time, you will just keep playing it.Please dorate us with your valuable comments, we are working hard to bringmore and more features to the game.
T Janakiraman - Tamil Stories 5.0
தி. ஜானகிராமன் (T.Janakiraman, பெப்ரவரி 28,1921 - நவம்பர் 18, 1982 [1]. திருவாரூர் மாவட்டம், மன்னார்குடிவட்டம், தேவக்குடி) ஒரு புகழ்பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர். தி.ஜா என்றும்அழைக்கப்படுபவர். சக்தி வைத்தியம் என்ற சிறுகதைத் தொகுப்புக்காகதமிழுக்கான சாகித்ய அகாதமி பரிசு பெற்றவர். தமிழின் மிகப்புகழ்பெற்றநாவல்களான மோகமுள், மரப்பசு, அம்மா வந்தாள் போன்றவற்றைஎழுதியவர்.தி.ஜா இசையை எழுத்தாக்கிய அபூர்வ எழுத்தாளர். தஞ்சை மாவட்டம்மன்னார்குடியை அடுத்து தேவங்குடியில் 1921ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர். பத்துவருடங்கள் பள்ளி ஆசிரியராகப் பணியாற்றிவர், பின்பு அகில இந்தியவானொலியில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றார். அதன் பின்னர் தமிழின்முதன்மையான இலக்கிய இதழாக விளங்கிய கணையாழி மாத இதழில் ஆசிரியராகப்பணியாற்றி வந்த தி. ஜானகிராமன் 1982ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஒரு சிறுஉடல் நலக் குறைவிற்குப் பிறகு இயற்கை எய்தினார்.இவர் சமையற்கலையிலும் வல்லவர். இசை, நாட்டியம், சிற்பம், ஓவியம்முதலியவற்றிலும் ஈடுபாடு மிக்கவர். இவரது தமிழ் கதைகளை தொகுத்துவழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறோம்.இவரது கதைகளை அவசியம் படித்துப் பாருங்கள் இந்தக் கதையில் எங்கோஜீவன் மறைந்து இருப்பது உங்களுக்கும் தெரியவரும். அத்துடன் இதனைப்பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களைஎங்களிடம் அன்புடன் தெரிவிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள்இந்த ஆப்பை மேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களைஉங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி.T Janakiraman is one of my school time favourite author, I stillremember my school days where in Tamil subject, I used to read hisshort stories which is mind blowing. I compiled such short storiesof him in this tamil reader app.Of course, with this app, you will have options to,1. Change Font Sizes (Now it supports HD, Full HD and Tabletsscreens)2. Change Layout (Night Mode, Day Mode, Modern and Classic)3. Manage BookmarksPlease let me know your reviews and ratings so that I canimprove the app further.மேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Kids Story Book Tamil 11.0
நம் வீட்டுக் குழந்தைகளை மனதில் கொண்டே இந்தப் பயன்பாட்டை நாங்கள்உருவாக்கி உள்ளோம். இன்றைய வளர்ந்து வரும் நாகரிகத்தில் குடும்பங்கள்சுருங்கி பாட்டி பேரனுக்கு கதை சொல்லும் காலங்கள் எல்லாம் சென்றுவிட்டது. கதை கேட்கும் பிள்ளைகளுக்கோ, பெற்றோர்கள் என்ன கதை சொல்வதுஎன்று குழம்பிப் போய் இருக்கின்றனர். கதை கேட்க வரும் நமது பிள்ளைகளோஏக்கம் கொண்டு செல்கின்றனர்.அவர்களது ஏக்கத்தைப் போக்கவே நாங்கள்"குழந்தைகளுக்கான கதைகளை" தொகுத்து இலவசமாக அளித்து உள்ளோம். இதனை இனிஉங்கள் கைப்பேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து, உங்கள் அன்புக்குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லி மகிழுங்கள்.Remember those old days whenwe were kids, we used to run behind our grandmas, and grandpas forstories. Those golden memories of listening to stories, reacting toit, are all forgotten these days. So, we decided to bring thishabit to our people.Here is an app for all kids in us, A story bookin tamil which you can read and tell a kid with so much expressionsthat they will just enjoy your company and follow you asking moreand more such stories. :) About the App, TAMIL TEXT RENDERINGENGINE All these stories are rendered in a book style with a cleartamil texts that makes the reading experience a bliss. READINGPREFERENCES You can change the font sizes and backgrounds to matchyour own preferences. Below are the set of available reading modes.Day LightNight ModeSepiaModern OTHER FEATURES You can add andmanage bookmarks to visit the read pages again, also you can openthe last read page every time. The pages will appear in full screenmode, you can turn by swiping left & right. Please do rate usand leave your valuable comments. We will be glad to improve theapp from your suggestions and comments.
Inspiring Quotes for Life 1.0
அன்னை தெரசா போன்று எண்ணற்றஅறிஞர்களின்ஆயிரத்திற்கும் மேலான மேற்கோளை ஆங்கிலத்தில் நாங்கள்தந்துள்ளோம்.இப்படைப்பில் அன்பு, நட்பு, தாய்மை,தாய் நாடு,காதல் எனஅனைத்துதலைப்புகளிலும் நீங்கள் மேற்கோள்களைக் காணலாம். இந்தப்பயன்பாட்டைஇலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து, அத்துடன் இதனை மேம்படுத்தஉங்கள்பொன்னான கருத்துக்களை எங்களுக்குத் தெரிவிக்கவும்.நன்றி.This is an app of collections of 1000s of quotes aboutlife,love, profession, friendship, motherhood, country etc. The apphasmore than 10,000 quotes for all parts of your life. With thisapp,one can browse through the various categories of quotes,movethrough quotes, see the quotes of the day, add to yourfavoritesquotes and finally you can share it with your facebook,twitter,gmail etc.What are you waiting for, go and download the app andgetinspired by great thinkers of the world, who had given life'smostimportant quotes for us.
Jeyamohan Short Stories 5.0
ஜெயமோகன் (Jeyamohan, மலையாளம்: ബി.ജയമോഹൻ,பிறப்பு: 22 ஏப்ரல் 1962) தமிழகத்தின்குறிப்பிடத்தக்கஎழுத்தாளர்களில் ஒருவர் ஆவார். மிகப் பரவலான கவனத்தைஈர்த்தபுதினங்களை எழுதியுள்ளார். அத்துடன் திரைப்படத் துறையிலும்இவர்பணியாற்றி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.இவரது சிறு கதைகளை நாங்கள் தொகுத்து இலவசமாக வழங்குவதில்மிகவும்பெருமை கொள்கிறோம். அனைவரும் இதனை உங்களது கைப்பேசியில்பதிவிறக்கம்செய்து படித்துப் பயன் பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.அதுபோல, இது பற்றி உங்கள் கருத்துக்களையும் எங்களிடம்தெரிவிக்குமாறுவேண்டுகிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த ஆப்பை மேலும்மேம்படுத்துவோம்.நன்றி.Here is the great tamil modern writer Jeyamohan's shortstoriesthat appeared on various tamil weeklies, blogs andwebsites.The motive of the app is to make our people to read tamilonlatest technologies, there is no intention of violatinganycopyrights issues. I'm more than happy to remove if there areanycopyrights related stories. You can write a mail to meaboutcopyright stories at sudhakar.kanakaraj@gmail.com.You can free download Jeyamohan Short Stories book.மேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ளஎங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Tamil Short Stories by Su.Ra 5.0
சுந்தர ராமசாமி, (மே 30, 1931 - அக்டோபர் 14,2005) நவீனத் தமிழ் இலக்கியத்தின் மிகச் சிறந்த எழுத்தாளர்களுள்ஒருவர். இவர் ஒரு நாவலாசிரியர், சிறுகதை எழுத்தாளர், கவிஞர் எனப் பலஇலக்கியவினங்களில் ஆளுமை பெற்றிருந்தார். பசுவய்யா என்ற புனைப்பெயரில்கவிதைகள் எழுதியவர். நவீனத் தமிழ் இலக்கியத்தில், தமிழ் மொழியினைபல்வேறு தளங்களுக்குக் கொண்டு சென்றார். மார்க்சியக் கண்ணோட்டத்தில்தொடங்கிய இவர் எழுத்துக்கள் (தண்ணீர், பொறுக்கி வர்க்கம்) இறுதியாகபட்டறிவுத் திறனாய்வு சார்ந்த உய்யநிலை நடப்பியல் (EmpiricistCritical Realism) நோக்கில் (ஜகதி) கால்கொண்டன எனலாம். இடைபட்டகாலத்தில் புத்தியலின் (Modernism) பலவெளிகளை படைத்தாலும் அவ்வப்போதுவியன்புனைவிலும் (இருக்கைகள் போன்றன) திளைத்துள்ளார்.இவர், நாகர்கோவில் அருகே உள்ளே தழுவிய மகாதேவர் கோவில் என்றகிராமத்தில் பிறந்தார். தன் இளைய பருவத்தில்,தொ.மு.சி.ரகுநாதனிடம்மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். தொ.மு.சி-யினால் மார்க்ஸியதத்துவங்களிலும் ஈர்க்கப்பட்டவராகவும் இருந்தார். பிறகு தொ.மு.சிஆசிரியராக இருந்த சாந்தி என்ற இதழில் எழுதத் தொடங்கினார்.1953 ஆம்ஆண்டு ’சாந்தி’ பத்திரிக்கையில் இவர் எழுதிய ’தண்ணீர்’ கதைக்கு முதல்பரிசு கிடைத்தது. மேலும் இவர் பல சாதனைகளைச் செய்து உள்ளார். இப்படிப்பட்ட இவருடைய சிறு கதைகளை நாங்கள் தொகுத்து வழங்குவதில் பெருமைகொள்கிறோம்.இவரது சிறு கதைகளை அவசியம் படித்துப் பாருங்கள் இந்தக் கதையில்எங்கோ ஜீவன் மறைந்து இருப்பது உங்களுக்கும் தெரியவரும். அத்துடன்இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னானகருத்துக்களை எங்களிடம் அன்புடன் தெரிவிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அதன்மூலம் நாங்கள் இந்த ஆப்பை மேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப்படைப்புக்களை உங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன்கேட்டுக் கொள்கிறோம். நன்றி.Sundara Ramasamy, one of the great modern tamil writer, acelebrity in tamil writers world. I have collected his shortstories and compiled into an Android App which you can download andenjoy his writings.Please note, if you feel the app contains any copy-right issues,please let me know. I'm more than happy to remove that from theapp. The intention of the app is to let everyone read tamil in thistechnology world.You can free download Sundara Ramasamy Short Stories tamilbook.The app has features such as you can change layout mode (Night,Day, Classic and Modern), change font size, add bookmarks etc.Please do rate the app and let us know your feedback.மேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Ra Karthikesu in Tamil Stories 7.0
ரா கார்த்திகேசு புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர்களுள்ஒருவர். இவரது சிறு கதைகளை நாங்கள் தொகுத்து வழங்குவதில் மகிழ்கிறோம்.படித்துப் பாருங்கள் இந்தக் கதைகளில் ஜீவன் மறைந்து இருப்பதுஉங்களுக்கும் தெரியவரும். அத்துடன் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்துபடிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னான கருத்துக்களை எங்களிடம்தெரிவிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த ஆப்பை மேலும்மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள் நண்பர்களிடமும்பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். நன்றி.Ra Karthikesu is a well known tamil writer, based out ofMalaysia, he was retired professor on Mass Communication from areputed malaysian university. Also, he was one of the officers ofMalaysian Radio Broadcasting. He is also known as very goodresearcher, short story writer and novel writer.I brought his writings with the android app, thanks to chennailibrary for hosting his stories and novels.you can free download Ra Karthikesu in Tamil Stories bookமேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
General Science Stories-Tamil 5.0
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் தொடர்புடையமிகவும் அருமையான கதைகளை நாங்கள் உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்குவதில்பெருமை கொள்கிறோம். இந்தக் கதைகள் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்.அவசியம் அனைவருமே இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கவும். அத்துடன்இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கும் அனைவருமே உங்கள் பொன்னானகருத்துக்களை எங்களிடம் தெரிவிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அதன் மூலம்நாங்கள் இந்த ஆப்பை மேலும் மேம்படுத்துவோம். அத்துடன் இந்தப்படைப்புக்களை உங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன்கேட்டுக் கொள்கிறோம். நன்றி.Here, I have compiled a short stories that are more orientedwith Science, Technology, Tech-savvy etc. These are stories Icollected from Internet and presented here. If any one found anyissues with that, please let me know, I'm more than happy toremove/modify it.Of course, with this app, you will have options to,1. Change Font Sizes (Now it supports HD, Full HD and Tabletsscreens)2. Change Layout (Night Mode, Day Mode, Modern and Classic)3. Manage BookmarksPlease let me know your reviews and ratings so that I canimprove the app further.you can free download Science Stories in Tamil bookமேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Tamil Stories Collection II 5.0
தமிழில் புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர்களின் சிறுகதைகளைதொகுத்து வழங்குவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த சிறுகதைகள்அனைத்தும் படிக்கப், படிக்கத் திகட்டாதது. அவசியம் அனைவரும் இந்த இலவசapp ஐ கண்டிப்பாக பதிவிறக்கம் செய்து பயனடையும் படிக் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அத்துடன் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கும் அனைவருமேஉங்கள் பொன்னான கருத்துக்களை எங்களிடம் அன்புடன் தெரிவிக்குமாறுவேண்டுகிறோம். அதன் மூலம் நாங்கள் இந்த ஆப்பை மேலும் மேம்படுத்துவோம்.அத்துடன் இந்தப் படைப்புக்களை உங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்துகொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம். நன்றி.The app is the bunch of Tamil short stories that you can readand enjoy the richness of tamil language. You will see spectacularlist of stories that you can enjoy reading it.Please note, the intent of the app is to let our people to readtamil language in emerging technologies such as Mobile, Wearablesetc. If you think, the app presents any copyrights materials,please write a mail to me at sudhakar.kanakaraj@gmail.com.I'm more than happy to remove those materials.You can free download Tamil Stories Collection II book.மேலும் Android தொழில்நுட்பத்தில் தமிழை பற்றி அறிந்துகொள்ள எங்களைfacebook-ல் like செய்யவும்https://www.facebook.com/tamilandroid
Akbar Birbal Stories in Tamil 12.0
மொகலாய அரசர்களில் மிகவும் புகழப் பெற்றவர் அக்பர். ஆரம்ப காலத்தில்தீவிர முஸ்லிமாக அக்பர் இருந்தாலும் பிற்காலத்தில் எண்ணற்ற இந்துக்களைசபையில் ஆதரித்தார். முக்கியப் பொறுப்புகளை அவர்களுக்கு கொடுத்துபெருமைப் படுத்தினார். அந்த வகையில் ஒருவர் தான் பீர்பால்.அக்பருக்கும், பீர்பாலுக்கும் இடையில் நடந்த கர்ண பரம்பரைக் கதைகளைநாங்கள் இங்கு தொகுத்து வழங்கியுள்ளோம். இது ஆண், பெண், பிள்ளைகள்,பெரியவர்கள் என அனைவரையும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சிந்திக்கவும்,சிரிக்கவும் வைக்கும் கதைகள் ஆகும். இக்கதைகளை நீங்கள் கைப்பேசியில்பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கத் தொடங்கினால் நிச்சயமாக நீங்கள் இந்தஉலகத்தை மறந்து விடுவீர்கள். அத்தனையும் அவ்வளவு சுவாரஸ்யமான கதைகள்ஆகும். கடைசி வரையில் அக்பர், பீர்பாலை மட்டம் தட்ட வேண்டும் என்றுநினைத்தும் கூட அவரால் அது முடியாமல் போனது தான் இக்கதையின் விசேஷஅம்சம். அந்த விசேஷ அம்சத்தை அறிந்து கொள்ள இக்கதைகளை கொஞ்சம்புரட்டித் தான் பாருங்களேன். Here we are presenting the stories ofAkbar Birbal folk tales. These stories show a very healthyrelations between a Hindu narrator and a Mughal ruler. BirbalStories are very famous and popular in India among all ages ofpeople as they carry priceless wisdom, wit and knowledge. This appwill bring you very nice experience while reading these humorousstories. As well as this app will bring our childhood school daysmemories. About the App, TAMIL TEXT RENDERING ENGINE All thesestories are rendered in a book style with a clear tamil texts thatmakes the reading experience a bliss. READING PREFERENCES You canchange the font sizes and backgrounds to match your ownpreferences. Below are the set of available reading modes. DayLight Night Mode Sepia Modern OTHER FEATURES You can add and managebookmarks to visit the read pages again, also you can open the lastread page every time. The pages will appear in full screen mode,you can turn by swiping left & right. Please do rate us andleave your valuable comments. We will be glad to improve the appfrom your suggestions and comments.