Svenska Handelsbanken AB (publ) Apps

Loading...
Handelsbanken SE – Privat
Det är viktigt för oss att de tjänster du använder mest ska varaenkla och snabba. På startsidan kan du till exempel välja vilkakonton, kort eller genvägar du vill se. Du kan också sortera imenyn och har alla inställningar samlade på ett ställe. Med appenhar du alltid koll på din ekonomi. I appen kan du bland annat: -Hantera dina konton och kort - Göra betalningar, överföringar ochgodkänna e-fakturor - Skanna dina räkningar - Starta fondsparande,innehav i depå och Investeringssparkonto - Ta del av Handelsbankensaktieanalyser, experters marknadssyn och dagligamarknadskommentarer - Se pensionssparande - Se låneinformation,villkorsändra bolån och se dagens boräntor - Ansök om lån ellerlånelöfte och göra lånekalkyl - Få koll på din ekonomi medfunktionen Min ekonomi För att logga in behöver du ett avtal omtelefontjänster. Avtalet tecknar du via internetbanken undermenyvalet Mobil och BankID. Du loggar in med en personlig kod ellermed Mobilt BankID. Behöver du hjälp? Välkommen att kontakta ossdygnet runt på Personlig service 0771-77 88 99.
Handelsbanken NO - Mobilbank 1.5.4
Mobilbank med enkel påloggingAppen «husker» hvem du er. Du trenger ikke taste inn fødselsnummerved pålogging. Ett trykk og du er inne. Ønsker du å bruke enselvvalgt kode, er dette selvfølgelig mulig.Aktivering av appFor å ta i bruk appen må du ha nettbank. Selve aktiveringen foregårpå mobilen og du må enten ha:• BankID – fra hvilken som helst bank• BankID på mobil – fra hvilken som helst bank• Nettbankpassord og kodebrikke fra HandelsbankenOversikt over tjenester etter pålogging:• Disponibel saldo og bevegelser på konto og kredittkort• Se restgjeld og bevegelser på lån• Forfallsmappe• Overføre mellom egne kontoer og kontoer du disponerer• Overføre fra kredittkort til konto• Se fakturagrunnlag og godkjenne eFaktura• Regionsperre på kortMed BankID på mobil eller kodebrikke kan du:• Utføre betalinger med KID/meldinger• Endre/slette betalinger i forfallsmappen• Handle fond og aksjerDra-og-slipp funksjoner ved overføring og betaling eFaktura.Ved overføring fra en konto til en annen kan du dra et konto-ikonover til et annet og slippe. Fyll deretter ut beløp som ønskesoverført.Det samme gjør du med eFakturaene. Dra og slipp over den kontoen duønsker å belasteTips og triks ved problemerDet finnes utallige typer telefoner på markedet. Våremobiltjenester er derforlaget iht visse standarder og minimumskrav til telefonenesoperativsystem.Her er derfor noen generelle tips som ofte løser problemer medmobilbank, f.eks ved pålogging.• Foreta en restart av telefon• Har man problemer med appen, kan ofte problemet løses ved åavinstallere app, for deretter laste den ned på nytt. Dette løserofte problemer hvor app ikke vil starte, og er relatert til nyligoppdatering av telefonens operativsystem• Oppdater til det nyeste operativsystemet.
Handelsbanken UK – Individual 3.2.2
With Handelsbanken’s mobile app you can access your accountsconveniently from your mobile device. Key features: • View accountbalances and transactions • Transfer funds between yourHandelsbanken accounts • Make local and international payments toyour saved beneficiaries • View your cards and card transactions •View and delete your future payments • View contact details foryour branch How to register To use the mobile app you will need toregister for Quick log-on via Individual Online Banking. If you arenot currently an Individual Online Banking customer, please contactyour branch. 1. Log on to Individual Online Banking, go to MobileBanking in the menu and select Register or change Quick log-onwhere you can choose your Personal ID and Passcode. 2. Once youhave chosen your Personal ID and Passcode you will need to downloadthis app, Handelsbanken UK – Individual, from your app store. 3.You will need to perform a one-off activation, using your logoncard and card reader. 4. The first time you login a pop-up willappear on screen prompting you to approve Terms and Conditions forthe mobile banking app. For individual banking customers You canonly use the app if you are a Handelsbanken individual bankingcustomer, registered for online banking. If you are a corporatecustomer you can download our Handelsbanken UK – Corporate app fromthe Google Play Store. Support For more information or if you haveany questions, please contact your branch.
Handelsbanken SE – Finans 1.7.1
I Handelsbanken Finans mobiltjänst kan du seditt engagemang som du fått hos oss i samband med att dufinansierat ett inköp hos någon av våra anslutna återförsäljare.Följande tjänster ingår:- Saldo och transaktioner på dina konton.- Information om kort och kortinnehavare.- Månadens kontoavi med tillhörande transaktioner ochkampanjköp.- Uppvisning av månadens kontoavi som pdf samt möjlighet attskriva ut denna eller skicka som e-post.- Dina fakturor med tillhörande fakturaspecifikation.- Uppvisning av fakturan som pdf samt möjlighet att skriva utdenna eller skicka som e-post.Dessutom kan du:- Ringa till Handelsbanken Finans för personlig service med fleravardagsärenden.- Få svar på de vanligaste frågorna som ställs till oss via vår”FAQ”.- Få tillgång till en kalkylator för beräkning avkontraktsfinansieringFör att logga in i Handelsbanken Finans mobiltjänst behöver duha tillgång till ett mobilt BankID.At Handelsbanken Finansmobile service, you can see your commitment that you received fromus when you financed a purchase of any of our affiliated dealers.The following services are included:- Balance and transactions on your accounts.- Information on the card and cardholder.- Monthly kontoavi and related transactions and kampanjköp.- Presentation of the month kontoavi as pdf and to print it orsend to email.- Your invoices with accompanying invoice specification.- Presentation of the invoice as a PDF, and the ability to printit or send to email. Additionally, you can:- Call to Handelsbanken Finans for personal service with multipledaily errands.- Get answers to frequently asked questions to us via our"Frequently Asked Questions".- Get access to a calculator for calculating contractfinancingTo log in Handelsbanken Finans mobile services need to haveaccess to a mobile BankID.
Handelsbanken SE – Företag
Med Handelsbanken Mobiltjänst Företag kan du som företagsombudutföra dina vanligaste bankärenden. Följande tjänster ingår: - Sesaldon och transaktioner på företagets konton - Seinsättningsinformation om bankgirobetalningar - Göra överföringarmellan egna konton i samma valuta - Göra överföringar till annanskonton i samma valuta. - Betala fakturor med skanning av OCR,belopp och mottagare - Anmäla e-faktura, lägg till, ändra eller tabort mottagare samt godkänna e-faktura - Godkänna e-fakturor -Godkänna betalningar som är registrerade av annan iInternettjänsten - Registrera betalningar som sedan skaslutgodkännas av annan i Internettjänsten - Se kommande ochstoppade betalningar. Filtrera kommande betalningar fram till ettvisst datum - Se kommande och stoppade betalningar - Godkänna filer- Business Card Företag - se köputrymme, anslutna kort ochtransaktioner under huvudavtal - Se avtal för leasing ochavbetalning samt göra leasingkalkyl för ny bil - Affärstjänster –hantera företagets ekonomi och administration - Semarknadsinformation - Dela sidor som PDF - Se kontaktuppgifter tillkundansvarigt bankkontor - Sök bankkontor och uttagsautomater -Ringa till Handelsbanken Direkt Företag för att få personligservice - Se ekonominyheter från EFN Du loggar in i appen med enpersonlig kod, eller med Mobilt BankID. Du behöver även habehörigheten Mobiltjänst Företag i din fullmakt. Appen kan begäraaccess till kameran för att scanna faktura och till telefonenspositionstjänster för att lokalisera närmaste kontor ochbankomater. Om access nekas kan dessa tjänster inte användas.Behörighetskrav: - Enhets- och apphistorik - Används för attkontrollera om appen är aktiv för att ha möjlighet att visameddelanden i rätt fönster och annars kunna logga ut användarenautomatiskt. - Plats - Används för att kunna söka efter närmastebankomat och kontor. - Mobil - Används för att det ska vara möjligtatt göra direktuppringning från appen till support, kontor ochkortspärr. - Kamera - Används för att kunna skanna pappersfakturavid registrering av en betalning. - Enhets-id ochsamtalsinformation - Används som stöd för felhantering ochfelsökning. - Övriga - Visa nätverksanslutningar - Används för attkontrollera om enheten har nätverksåtkomst. Fullständignätverksåtkomst - Används för att appen ska kunna kommunicera medbankens system. Styra vibration - Används för att förtydligaknapptryckningar i appen och vid skanning av pappersfaktura. WithHandelsbanken Mobile service company, you as a companyrepresentative to perform your most common banking transactions.The following services are included: - View account balances andtransactions on the company accounts - See deposit informationabout bank transfer payments - transfers between own accounts inthe same currency - Make transfers to another account in the samecurrency. - Pay bills with scanning OCR, amounts and recipients -Report e-invoice, add, change or remove recipients and accepte-invoicing - Approve e-bills - Accept payments that are registeredby another Internet service - Register payments will then be thefinal approval of the other Internet service - See coming andstopped payments. Filter forthcoming payments until a specifieddate - See coming and stopped payments - Approve files - BusinessCard - see spending, connected and transactions under the MasterAgreement - See contract for lease and hire purchase and leasingdoing calculus for new car - Business Services - managing thecompany's finance and administration - See market - Share pages asPDF - View contact information for customer branch responsible -Search branches and ATMs - Dialing of Handelsbanken Direct Companyto obtain personal service - Other economic news from EFN You loginto the app with a PIN, or with Mobile BankID. You also need tohave permission Mobile Service Businesses in your proxy. The appcan request access to your camera to scan the invoice and thephone's location services to locate the nearest branch and ATMmachines. If access is denied, these services can not be used.Eligibility: - Device and app history - Used to check if the app isactive in order to be able to display messages in the right windowand otherwise, to log the user off automatically. - Location - Usedto be able to search for the nearest ATM and offices. - Mobile -Use for it to be possible to make direct call from the app tosupport, office and card lock. - Camera - Used to be able to scanpaper invoices for the registration of a payment. - Device ID &call information - Used as support for fault management andtroubleshooting. - Other - View network connections - Used to checkwhether the device has network access. Full network access - Allowsthe app to communicate with the bank's system. Controllingvibration - Used to clarify the keystrokes in the app and onscanning paper invoices.
REON Research
REON Research is a one-stop shop for Handelsbanken Capital Markets’award-winning, market-moving research. Get unique insights into theNordic equity, fixed income, currency and commodity markets. Enjoydeep macroeconomic analysis of a range of countries. Utilisetechnical charts, consensus data, podcasts by our experts and much,much more. Note that content access is determined by yoursubscription; please contact your account manager for furtherinformation.
Handelsbanken NL - Particulier
Omschrijving Met de Handelsbanken Particulier Mobiel Bankieren appheeft u altijd en overal toegang tot uw rekeningen vanaf uw Androidsmartphone en tablet. De app is beschikbaar voor Android 5.0 ofnieuwer. Met de app kunt u: - Uw saldo en rekeninginformatiebekijken. - Uw bij- en afschrijvingen bekijken. - Overboekingentussen uw eigen rekeningen uitvoeren. - Eurobetalingen naar nieuwebegunstigden uitvoeren. - Eurobetalingen naar begunstigden uit uwParticulier Internet Bankieren adresboek uitvoeren. - Betalen metiDEAL - Betalingen in behandeling bekijken en wijzigen. - Uwhypotheken en leningen bekijken. - Contactgegevens van uw lokaleHandelsbanken-kantoor bekijken. - Vanuit de app kunt u directcontact opnemen met onze klantenservice. Aan de slag Om in deParticulier Mobiel Bankieren app in te loggen moet u Mobielbankieren activeren en uw inloggegevens aanmaken in ParticulierInternet Bankieren. Neem de volgende stappen om Mobiel Bankieren teactiveren en uw inloggegevens aan te maken: 1. Log in opParticulier Internet Bankieren. 2. Selecteer het menu Mobielbankieren en klik op Activeren om uw Particulier Mobiel Bankierente activeren en registreer uw inloggegevens. 3. Na de activeringvan Particulier Mobiel Bankieren en het aanmaken van uwinloggegevens kunt u de app ‘Handelsbanken NL – Particulier’downloaden in de Google Play. 4. Toestelregistratie is vereist omgebruik te maken van onze app. U kunt uw toestel registreren met uwinlogkaart en kaartlezer. Ondersteuning Voor meer informatie overonze app, of als u geen toegang heeft tot Particulier InternetBankieren kunt u contact opnemen met onze klantenservice optelefoonnummer: 0800 8200 020. Description With the HandelsbankenPrivate Mobile Banking app you can access your accounts from yourAndroid smartphone and tablet anytime, anywhere. The app isavailable for Android 5.0 or newer. With the app you can: - Viewyour balance and account information. - View your credits anddebits. - Make transfers between your own accounts. - Carry outEuro payments to new beneficiaries. - Carry out Euro Payments tobeneficiaries from your Private Internet Banking Address Book. -Pay with iDEAL - View and change payments in progress. - View yourmortgages and loans. - View contact details of your localHandelsbanken office. - From the app you can directly contact ourcustomer service. To work To log in to the Private Mobile Bankingapp you must activate Mobile banking and create your login detailsin Private Internet Banking. Take the following steps to activateMobile Banking and create your login details: 1. Log in to PrivateInternet Banking. 2. Select the Mobile banking menu and clickActivate to activate your Private Mobile Banking and register yourlogin details. 3. After the activation of Private Mobile Bankingand the creation of your log-in details, you can download the'Handelsbanken NL - Particulier' app in the Google Play. 4. Deviceregistration is required to use our app. You can register yourdevice with your login card and card reader. Support For moreinformation about our app, or if you do not have access to PrivateInternet Banking, please contact our customer service on 0800 8200020.
com.handelsbanken.mobile.android.fipriv
Handelsbankenin mobiilipankissa hoidat päivittäiset raha-asiat.Kirjautuaksesi tarvitset verkkopankkisopimuksen, jonka voit tehdäomassa konttorissasi. Aktivoi sovellus ja kirjaudu jokokäyttäjätunnuksella ja omavalintaisella PIN-koodilla tai uudellaHandelsbanken Vahvista-sovelluksella. Handelsbankeninmobiilipankissa voit - Kirjautua PIN-koodilla tai uudellaHandelsbanken Vahvista sovelluksella. Voit tallentaakäyttäjätunnuksesi muistiin - Tarkistaa tiliesi saldon jatuoreimmat tapahtumat etusivulta - Kopioida tilinumeron, siirtäärahaa tililtä ja tehdä maksun tililuettelon valikkoa pyyhkäisemällä- Tehdä siirtoja omien tiliesi välillä (siirtoa ei tarvitsevahvistaa avainkortin turvaluvulla) - Maksaa laskuja käyttämällämaksupohjia, skannaamalla laskun (viivakoodin tai QR-koodin) taikäyttämällä virtuaaliviivakoodia - Liittää esim.sähköpostiviestistä kopioidun tilinumeron - Maksaa kuvaamallalaskun koodin kameralla (viivakoodi tai QR-koodi) - Hyväksyäe-laskun ja tarkastella laskun yksityiskohtia - Tarkastella jamuokata maksupohjia - Tarkastella valitun ajanjakson erääntyviälaskuja - Tarkastella credit-korttisi tietoja ja tapahtumia -Tarkastella lainojesi tietoja - Lähettää suojatun viestinkonttoriisi viestitoiminnon kautta - Tarkistaa verkkopalkkasi -Kopioida maksun tiedot virtuaaliviivakoodista - Tarkastellae-laskun tietoja Voit myös: 
- Hakea konttoreita ja automaatteja -Soittaa Handelsbankenin puhelinpalveluun tai omaan konttoriisi -Soittaa korttien ja verkkotunnusten sulkupalveluun Handelsbanken'sMobile Bank manages your daily finances. To sign up, you need anonline banking agreement that you can make at your own branchoffice. Activate the app and log in with either a username and apersonalized PIN code or a new Handelsbanken Confirmation app. InHandelsbanken's Mobile Bank you can - Sign in with a PIN or a newHandelsbanken Confirm app. You can store your username in memory -Check your account balance and the latest events on the home page -Copy account number, transfer money from account and make paymentby swiping account list menu - Make transfers between your ownaccounts (no need to verify transfer with keycard security code) -Pay bills using payment templates, by scanning an invoice (barcodeor QR code) or using a virtual bar code - Connects, for example,the account number copied from the email - Pay by shooting invoicecode with camera (barcode or QR code) - Accept e-invoice and viewinvoice details - View and edit payment templates - View expiredinvoices for the selected period - Review your credit cardinformation and events - Review your loan information - Sends asecure message through the messaging function of your branch office- Check your online salary - Copy payment information from thevirtual bar code - View e-invoice information You can also: - Applyfor branches and vending machines - Call Handelsbanken's telephoneservice or your own branch office - Call card and domain lockoutservice
Handelsbanken NO - Kortkompis 3.8.4
Kortkompis fra Handelsbanken er en enkel app som viser disponibelsaldo på konti du har registrert kort på. Du vil også få oversiktover siste transaksjoner på disse kontiene. For kredittkort vil duse disponibel kreditt, samt siste transaksjoner siden forrigefaktura. Forutsetninger For å kunne ta i bruk Kortkompis må du haen gyldig norsk bankID, og et betalingskort i Handelsbanken.Aldersgrensen for bankID i Handelsbanken er 15år. Er du under 15 åruten nettbank i Handelsbanken må en forelder/verge hjelpe til medaktiveringen. Aktivering I henhold PSD2-kravene må det benyttes SCA(Strong Customer Authentication) for innlogging i appen. Du trengerderfor BankID i en norsk bank, og ditt mobilnummer må væreregistrert i våre systemer. Er ikke mobilnummer registrert vil duikke motta aktiveringskode og heller ikke kunne aktivere appen pådin mobil. Du kan registrere ditt mobilnummer i nettbanken ellerved ta kontakt med din personlige rådgiver.
Handelsbanken SE Business Card 1.4.1
Handelsbankens app för Business Card hjälper dig att hantera dittföretagskort* på ett snabbt och enkelt sätt. Du hittar följandetjänster i appen: • Aktivera ditt kort • Se dina kortköp • Öppnaoch stäng kort för internetköp • Öppna och stäng kort för köp ochuttag i utlandet
 • Information om spärr av kort • Ta del av nyaförmåner och erbjudanden varje månad Ovanstående tjänster har duäven tillgång till om du använder appen Handelsbanken SE – Privat.Du loggar in i appen med Mobilt BankID. * Business Card, VisaExpenses
Handelsbanken NO - Corporate 1.0.2
With Handelsbanken Corporate Mobile Banking, you can quickly get anoverview of corporate finance and easily perform the most commonbanking functions.The following services are included:- Viewaccounts- View balances and transactions- Record payments- Approverecorded payments and files- View pending payments- View rejectedpayments- View processed paymentsDirect phone contact to "Support24 for business" and "Corporate assistance".You can also easilyswitch between agreements if you have access to more than one.Loginis done with BankID on mobile.
Handelsbanken UK – Corporate 1.4.2
With Handelsbanken’s Corporate Banking app you can access youraccounts conveniently from your mobile device. KEY FEATURES: • Viewaccount balances and transactions • Transfer funds between yourHandelsbanken accounts • Make local and international payments toyour existing beneficiaries • Authorise payments, files andtransfers • View and delete your future payments • View contactdetails for your branch HOW TO REGISTER To use the mobile app youwill need to contact your branch to register for the CorporateBanking App. Once you have done that, each user will need toregister for Quick log-on via Corporate Online Banking. (If youhave already registered for Quick log-on for Individual OnlineBanking you can use the same Personal ID and Passcode for theCorporate Banking app.) 1. Log on to Corporate Online Banking (withyour card reader with cable attached), click on App log-on detailsthen select Register or change Passcode where you can choose yourPasscode and then your Personal ID. 2. Once you have chosen yourPersonal ID and Passcode you will need to download this app,Handelsbanken UK – Corporate, from your app store. 3. You will needto perform a one-off activation, using your logon card and cardreader. 4. The first time you login a pop-up will appear on screenprompting you to approve Terms and Conditions for the mobilebanking app. FOR CORPORATE BANKING CUSTOMERS You can only use theapp if you are a Handelsbanken corporate banking customer,registered for the Corporate Banking app. If you are an individualbanking customer you can download our Handelsbanken UK – Individualapp from the App Store. SUPPORT For more information or if you haveany questions, please contact your branch.
Handelsbanken NO - Privat 1.70.1.5
Med mobilbanken får du rask og enkel tilgang til de mest bruktebanktjenestene. Fordeler - Pålogging med fingeravtrykk ellerfiresifret kode - Enkel «Drag and Drop» for overføring mellomkontoer - Fond- og aksjehandel - Varslingssenter som varsler omstoppede betalinger, eFaktura, meldinger fra banken og betalingertil godkjenning. - Sende og motta sikker melding til/fra dinrådgiver - Overfør til/fra kredittkortet ditt - Endre regionsperrepå kort - Hente PIN på kort - Se og betal fra kontoer i andrebanker Aktivering Første gang du skal bruke mobilbanken, må duidentifisere deg. Det gjør du enten med: - BankID på mobil - BankID- Nettbankpassord og kodebrikke fra Handelsbanken Når du aktiverermobilbanken må du lage en personlig firesifret kode. Dersomtelefonen din støtter fingeravtrykk kan du aktivere dette formobilbanken. Da kan du enkelt logge inn med fingeravtrykk i stedetfor å benytte den personlige koden.
Handelsbanken SE - Barn 2.0.0
Appen fungerar som en digital spargris och här kan barn och vuxnatillsammans hantera veckopeng, bestämma sparmål och klura utuppdrag för att tjäna extra pengar. Den vuxne kan enkelt via Swishskicka betalningarna till barnet. Och barnet kan påminna sinförälder om det behövs. Barnets Handelsbankskonto kan läggas tillför att se verkliga läget, eller så går det att välja övningskonto.För barnet: • En digital spargris. • Möjlighet att sätta sparmål.För extra motivation – ladda upp en bild på sparmålet. • Skapauppdrag och tjäna pengar. • Enkelt att påminna vuxen när det ärdags för utbetalning med Swish. • Tydligt att följa sitt sparandeoch vägen mot sparmålet. • Gör appen personlig –välj färg och figur• Använd med befintligt Allkonto Ung – se konto och transaktioner.För vuxen: • Ställ in och missa aldrig mer vecko- ellermånadspengen. • Skapa uppdrag hemma tillsammans med ditt barn.Diskutera vad som är lämplig ersättning. • Registrera uppdragen, dekan vara återkommande eller engångsuppdrag. • Du godkänneruppdragen och kan Swisha ersättningen. • Få påminnelser från barnetom att betala ut med Swish. • Möjlighet att diskutera ekonomi,budget och sparande med ditt barn.https://www.handelsbanken.se/sv/privat/digitala-tjanster/mobilappen/barnappenSå kommer du igång: • Du som är vuxen är kund i Handelsbanken. • Duidentifierar dig via mobilt BankID. För att använda ett mobiltBankID behöver du ha ett svenskt personnummer, installeraBankID-appen och ansöka om mobilt BankID i internetbanken. • Skapaanvändarprofil, ladda ner appen till barnets mobil och koppla ihoper. Talsyntes Talsyntes är under utveckling och kommer i en senareversion. Språk Svenska, engelska kommer i en senare version. Theapp works like a digital piggy bank and here children and adultscan manage weekly money together, determine savings goals and clearout assignments to make extra money. The adult can easily send thepayments to the child via Swish. And the child can remind hisparent if needed. The child's trading bank account can be added tosee the actual situation, or you can choose the exercise account.For the child: • A digital piggy bank. • Ability to set savingsgoals. For extra motivation - upload an image of the savings goal.• Create assignments and make money. • Easy to remind the adultwhen it's time to pay out with Swish. • Clearly follow theirsavings and the way to the savings goal. • Personalize the app -choose color and shape • Use with existing All Account Young - seeaccount and transactions. For adults: • Never set or miss theweekly or monthly allowance. • Create assignments at home with yourchild. Discuss the appropriate remuneration. • Register theassignments, they can be recurring or one-off assignments. • Youapprove the assignments and know Swisha the compensation. • Getreminders from the child to pay out with Swish. • Ability todiscuss finances, budget and savings with your child.https://www.handelsbanken.se/sv/privat/digitala-tjanster/mobilappen/barnappenHow to get started: • You as an adult are a customer ofHandelsbanken. • You identify yourself via mobile BankID. To use amobile BankID you need a Swedish social security number, installthe BankID app and apply for mobile BankID in the Internet bank. •Create user profile, download the app to your child's mobile andconnect with you. Synthesizer Speech synthesis is under developmentand will be in a later version. Language Swedish, English will comein a later version.
Mine penge - Handelsbanken DK 1.1.0
Hvordan lærer vi vores børn at få en fornemmelse for, hvad penge erværd? Og hvordan hjælper vi som forældre vores børn med at lære atspare op? Med Mine penge får du et værktøj til at hjælpe dit barnmed at få overblik over sine penge, se lommepengene gå ind og visehvordan barnet kan tjene lommepenge ved at løse opgaver derhjemme.Mine penge er gratis at bruge for hele familien, og du behøver ikkeat være kunde i Handelsbanken for at bruge appen. Mine penge forbørn: - Dit barn får overblik over sine penge - Dit barn kan spareop til sine ønsker med opsparingshjulet - Dit barn kan tjene pengeved at udføre opgaver - Dit barn kan selv vælge figur og farve iappen - Dit barn kan uploade billede af sig selv og sit ønske Minepenge for forælder: - Du kan se barnets penge - Du kan vælge atoverføre lommepenge fast hver uge eller hver måned - Du kanindsætte og hæve penge - Du kan oprette opgaver - Du kan godkendeudførte opgaver - Du kan tilknytte flere familiemedlemmer, fxægtefælle eller bedsteforældre Find flere tips til, hvordan du kanbruge appen og tale økonomi med dit barn påhandelsbanken.dk/minepenge Feedback Det er vigtigt for os, at dusom bruger er med at videreudvikle Mine penge sammen med os. Så hardu feedback eller input, hører vi gerne fra dig. Skriv til os påminepenge@handelsbanken.dk Rigtig god fornøjelse. How do we teachour children to get a feel for what money is worth? And how do we,as parents, help our children learn to save? With My Money you geta tool to help your child get an overview of his money, see thepocket money go in and show how the child can earn pocket money bysolving tasks at home. My money is free to use for the whole familyand you do not have to be a customer of Handelsbanken to use theapp. My Money for Children: - Your child gets an overview of hismoney - Your child can save for his wishes with the savings wheel -Your child can make money by doing tasks - Your child can evenchoose the shape and color of the app - Your child can upload apicture of himself and his wish My parent money: - You can see thebaby's money - You can choose to transfer pocket money every weekor every month - You can deposit and withdraw money - You cancreate tasks - You can approve completed tasks - You can associateseveral family members, eg spouse or grandparents Find more tips onhow to use the app and talk economics with your child athandelsbanken.dk/minepenge Feedback It is important to us that youas a user are developing my money with us. So if you have feedbackor input, we would love to hear from you. Write to us atminepenge@handelsbanken.dk Enjoy.
Handelsbanken FI - Vahvista 1.15.0
Kuvaus Vahvista-sovelluksella voit kirjautua Handelsbankeninmobiilipankkiin, verkkopankkiin ja yritysverkkopankkiin javahvistaa maksuja ja tapahtumia. Voit tunnistautua turvallisestikolmansien osapuolien palveluihin, kuten esim. vero.fi tai kela.fi.Myös verkkokauppaostoksesi onnistuvat Vahvista-sovelluksella. Voitsiis käyttää Vahvista-sovellusta avaintunnuskortin sijaan kaikissaHandelsbankenin verkkopalveluissa. Lataa sovellus, rekisteröidyHandelsbankenin pankkitunnuksilla ja valitse 6-numeroinenPIN-koodi.