Systemart s.r.o. Apps

Loading...
Výkaz práce 7.1.9.9172
Mobilní aplikace je součástí uceleného Systémuevidence práce a docházky www.vykazprace.cz.Základem je webová aplikace kde jsou dostupné výstupy a přehledy zajednoho i více pracovníků.Zde je možné provést i vlastní nastavení systému tak, aby vyhovovalpřesně vašim potřebám.V systému lze efektivně evidovat Docházku včetně polohy pracovníkaa zadávat Rozpis práce.Na základě jednotlivých záznamů v Docházce lze snadno automatickyvytvořit i Knihu jízd.MNOHO PŘÍSTUPŮ ONLINE I OFFLINE, VŽDY PŘESNĚ A KVALITNĚJedná se o jednoduchý a efektivní způsob evidence díky možnostizadávání záznamů pomocí PC, mobilního telefonu nebo tabletu sesystémem Android nebo iOS nebo docházkového terminálu trvaleumístěného na pracovišti.HLAVNÍ PŘÍNOSY• Snadná a přesná evidence docházky• Sledování práce na jednotlivých zakázkách• Podklady pro mzdy• Podklady pro fakturaci práce• Automatická Kniha jízd• … a další užitečné přehledy a vyhodnoceníMobile application ispart of a comprehensive system of working hours and attendancewww.vykazprace.cz.The basis is a web application where available outputs and reportsfor one or more employees.Here it is possible to also customize the system to suit your needsexactly. The system can efficiently record Attendance including the positionof the worker and enter Schedule work.Based on individual records in attendance you can easily andautomatically create a log book. Many approaches both online and offline, always accurate andqualityThis is a simple and effective method of accounting with theability to input records using a PC, mobile phone or tablet runningAndroid or iOS or attendance terminal permanently mounted in theworkplace. MAIN BENEFITS• Easy and accurate attendance records• Monitor work on individual contracts• Data for wages• Basis for invoicing work• Automatic Logbook• ... and other useful reports and evaluation