TTmagic Apps

Loading...
Hỏi Ngu 3.3
TTmagic
Hỏi Ngu - game giải đố vui vẻ - Bạn cũng có thể là người ra đề!Tính năng chính: - Đố vui: Hàng ngàn câu đố vui vẻ, hỏi ngu, hỏitroll, hỏi xoáy đáp xoay vô cùng nguy hiểm và không kém phần hạinão đang chờ bạn khám phá. - Tạo câu hỏi: Bạn có ý tưởng "vui vẻ"?Hãy thử tạo câu hỏi để thách đố tất cả các người chơi khác nhé! -Chia sẻ: Chia sẻ câu hỏi đang chơi lên mạng xã hội để thử thách bạnbè hoặc nhờ trợ giúp. ... và còn nhiều điều thú vị đang chờ bạnkhám phá :3 Ask Ngu - a fun puzzle game - You can also be the oneto get out! Main feature: - Quiz: Thousands of fun quizzes, askstupid, ask trolls, ask swirling whirlpools extremely dangerous andequally harmful brain waiting for you to discover. - Create aquestion: Do you have a "fun" idea? Try creating questions tochallenge all other players! - Share: Share questions playing onsocial networks to challenge friends or ask for help. ... and thereare many interesting things waiting for you to discover: 3
IQ Game 1.0
TTmagic
Test your intelligence with IQ game.- Hundreds of IQquestions,brain teasers, quick math solving... are updatedregularly.